Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0902(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0272/2021

Ingivna texter :

A9-0272/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/10/2021 - 9

Antagna texter :

P9_TA(2021)0402

Antagna texter
PDF 114kWORD 43k
Tisdagen den 5 oktober 2021 - Strasbourg
Utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
P9_TA(2021)0402A9-0272/2021

Europaparlamentets beslut av den 5 oktober 2021 om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutlista över kvalificerade kandidater till befattningen som ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten av den 26 november 2020 som utarbetats av dess tillsynsstyrelse,

–  med beaktande av rådets skrivelse av den 29 september 2021 med förslag om att utnämna Verena Ross till ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (C9‑0369/2021),

–  med beaktande av artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst(3),

–  med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0272/2021), och av följande skäl:

A.  Mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten löpte ut den 31 mars 2021.

B.  Den 29 september 2021 föreslog rådet att Verena Ross skulle utnämnas till ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 48.2 och 48.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.

C.  Den 30 september 2021 höll utskottet för ekonomi och valutafrågor en utfrågning med Verena Ross, där hon höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Verena Ross till ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och till medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(2) EUT C 23, 21.1.2021, s. 105.
(3) Antagna texter, P9_TA(2020)0017.

Senaste uppdatering: 16 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy