Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/2166(INI)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0254/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0254/2021

Díospóireachtaí :

PV 04/10/2021 - 14
CRE 04/10/2021 - 14

Vótaí :

PV 05/10/2021 - 9
PV 06/10/2021 - 2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0406

Téacsanna atá glactha
PDF 235kWORD 82k
Dé Céadaoin, 6 Deireadh Fómhair 2021 - Strasbourg
An tionchar a bhíonn ag foréigean páirtí dlúthchaidrimh agus cearta coimeádta ar mhná agus leanaí
P9_TA(2021)0406A9-0254/2021

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Deireadh Fómhair 2021 ar an tionchar a bhíonn ag foréigean páirtí dlúthchaidrimh agus cearta coimeádta ar mhná agus leanaí (2019/2166(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint d’Airteagail 2 agus 3(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus d’Airteagail 6, 8 agus 67 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Threoir 2012/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena mbunaítear íoschaighdeáin maidir le cearta, tacaíocht agus cosaint íospartaigh na coireachta (An Treoir maidir le Cearta Íospartach)(1),

–  ag féachaint d’Airteagail 21, 23, 24 agus 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an “Chairt”),

–  ag féachaint do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac (Coinbhinsiún Iostanbúl), a tháinig i bhfeidhm an 1 Lúnasa 2014,

–  ag féachaint do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh an 20 Samhain 1989,

–  ag féachaint do Bharúil Ghinearálta Uimh. 13 ón gCoiste um Chearta an Linbh an 18 Aibreán 2011 maidir le ceart an linbh chun saoirse ó gach cineál foréigin,

–  ag féachaint do Choinbhinsiún na Háige an 25 Deireadh Fómhair 1980 ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí,

–  ag féachaint do Choinbhinsiún na Háige an 29 Bealtaine 1993 um Chosaint Leanaí agus um Chomhar i leith Uchtála idir Tíortha,

–  ag féachaint do Threoir (AE) 2016/800 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 ar choimircí nós imeachta do leanaí a bhfuil drochamhras fúthu nó a bhfuil cúis curtha ina leith in imeachtaí coiriúla(2),

–  ag féachaint don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine,

–  ag féachaint do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh Ban a Dhíothú arna ghlacadh an 18 Nollaig 1979, agus do Mholadh Ginearálta Uimh. 35 maidir le foréigean inscne-bhunaithe in aghaidh na mban, lena ndéantar nuashonrú ar Mholadh Ginearálta Uimh. 19 ón gCoiste um Idirdhealú in aghaidh na mBan a Dhíothú,

–  ag féachaint do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus, go háirithe, Prionsabal 2 de,

–  ag féachaint do Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 2016 agus, go háirithe, do Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 5 maidir le comhionannas inscne agus 16.2 maidir le deireadh a chur le mí-úsáid, dúshaothrú, gáinneáil agus gach cineál foréigin i gcoinne leanaí agus lena gcéasadh,

–  ag féachaint do thogra ón gCoimisiún an 4 Márta 2016 le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac a bheith á thabhairt i gcrích ag an Aontas Eorpach (COM(2016)0109),

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Márta 2020 dar teideal A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025 [Aontas Comhionannais: Straitéis Comhionannais Inscne 2020-2025] (COM(2020)0152), go háirithe an chéad sprioc inti i dtaca le mná agus cailíní a shaoradh ó fhoréigean agus ó steiréitíopaí,

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 12 Samhain 2020 dar teideal Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025 [Aontas Comhionannais: Straitéis Comhionannais LADTIA 2020-2025] (COM(2020)0698),

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 24 Meitheamh 2020 dar teideal EU Strategy on victims’ rights (2020-2025) [Straitéis an Aontais maidir le cearta íospartach (2020-2025)] (COM(2020)0258),

–  ag féachaint do Dhoiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin an 6 Márta 2019 dar teideal 2019 report on equality between women and men in the EU [Tuarascáil 2019 maidir le comhionannas idir mná agus fir in AE] (SWD(2019)0101),

–  ag féachaint do rún uaithi an 12 Meán Fómhair 2017 ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac a bheith á thabhairt i gcrích ag an Aontas Eorpach(3),

–  ag féachaint do rún uaithi an 28 Samhain 2019 maidir le haontachas AE le Coinbhinsiún Iostanbúl agus bearta eile chun foréigean inscnebhunaithe a chomhrac(4),

–  ag féachaint do rún uaithi an 17 Nollaig 2020 ar an ngá atá le foirmíocht thiomnaithe de chuid na Comhairle maidir leis an gcomhionannas inscne(5),

–  ag féachaint do rún uaithi an 21 Eanáir 2021 maidir le gné na hinscne i ngéarchéim COVID-19 agus sa tréimhse iar-ghéarchéime(6),

–  ag féachaint do rún uaithi an 21 Eanáir 2021 ar Stráitéis AE maidir le Comhionannas Inscne(7),

–  ag féachaint do Threoir 2011/99/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir leis an Ordú Cosanta Eorpach(8),

–  ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta(9),

–  ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 ón gComhairle an 27 Samhain 2003 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair maidir le pósadh agus le freagracht tuismitheora (Rialachán na Bruiséile IIa)(10),

–  ag féachaint d’Innéacs Comhionannais Inscne 2020 ón Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE),

–  ag féachaint do staidéar ó EIGE an 12 Meitheamh 2019 dar teideal Understanding intimate partner violence in the EU: the role of data [Foréigean Páirtí Dlúthchaidrimh in AE a thuiscint: ról na sonraí],

–  ag féachaint do staidéar ó EIGE an 18 Samhain 2019 dar teideal A guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for police [Treoir do phóilíní maidir le measúnú riosca agus bainistiú riosca i ndáil le foréigean páirtí dlúthchaidrimh in aghaidh na mban],

–  ag féachaint don tuarascáil ó Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA) an 3 Márta 2014 dar teideal Violence against women: an EU-wide survey [Foréigean in aghaidh na mban: suirbhé uile-Aontais],

–  ag féachaint d’Ardán na Sásraí Saineolais maidir le hIdirdhealú agus Foréigean in aghaidh na mBan (Ardán EDVAW), agus do ráiteas uaidh an 31 Bealtaine 2019 dar teideal Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody [Is gné bhunriachtanach é foréigean páirtí dlúthchaidrimh in aghaidh na mban agus coimeád leanaí á chinneadh],

–  ag féachaint do ráiteas an 24 Márta 2020 ó Uachtarán Ghrúpa Saineolaithe Chomhairle na hEorpa i gcoinne Foréigean in aghaidh na mBan agus Foréigean Teaghlaigh, Marceline Naudi, dar teideal For many women and children, the home is not a safe place [I gcás go leor ban agus leanaí, ní áit shábháilte é an baile], maidir leis an ngá cloí le caighdeáin Choinbhinsiún Iostanbúl tráth paindéime,

–  ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Gnóthaí Dlíthiúla agus an Choiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne faoi Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne (A9-0254/2021),

A.  de bhrí gur luach bunúsach is ea an comhionannas inscne agus gur croíchuspóir de chuid AE é sin a bhaint amach agus gur cheart é sin a léiriú i mbeartais uile AE; de bhrí gur ceart bunúsach atá cumhdaithe sna Conarthaí(11) agus sa Chairt (12) é an ceart chun córa comhionainne agus chun neamh-idirdhealaithe agus gur cheart lán-urraim a thabhairt dó; de bhrí gurb ionann foréigean inscnebhunaithe de gach cineál agus cineál fíor-idirdhealaithe in aghaidh na mban agus gurb ionann é agus sárú ar chearta an duine ar cuid sheanbhunaithe den neamhionannas inscne é, lena gcuidítear leis buanú agus atreisiú; de bhrí gurb iad steiréitíopaí inscne maidir le róil agus cumais na mban agus na bhfear agus caidrimh chumhachta éagothroma i sochaithe is cúis leis an gcineál foréigin sin agus go gcaomhnaíonn sé iad; de bhrí gurb ann dó fós go forleathan agus go ndéanann sé difear do mhná ar gach leibhéal den tsochaí, gan beann ar aois, oideachas, ioncam, staid shóisialta nó tír thionscnaimh nó chónaithe, agus de bhrí go bhfuil sé ar na bacainní is tromchúisí atá roimh bhaint amach an chomhionannais inscne; de bhrí nach dtugtar cosaint chothrom ar an bhforéigean inscnebhunaithe do mhná agus leanaí ar fud AE mar gheall ar éagsúlachtaí i mbeartais agus sa reachtaíocht ar fud na mBallstát;

B.  de bhrí, in ainneoin go leor cásanna d’aitheantas foirmiúil agus de dhul chun cinn atá déanta maidir le comhionannas inscne, go mbíonn idirdhealú in aghaidh na mban fós ann agus go bhfuil siad faoi mhíbhuntáiste agus go bhfuil neamhionannais shóisialta, eacnamaíocha agus chultúrtha fós ann; de bhrí, de réir Innéacs Comhionannais Inscne EIGE 2020, níor bhain aon Bhallstát comhionannas idir mná agus fir amach go hiomlán go fóill; de bhrí go bhfuil dul chun cinn AE maidir le comhionannas inscne fós mall, le feabhas pointe amháin ar an meán ag teacht ar an scór innéacs gach dhá bhliain; de bhrí, ag an ráta sin, go dtógfaidh sé nach mór 70 bliain ar AE comhionannas inscne a bhaint amach; de bhrí gur iarr an Pharlaimint seo cheana go mbunófaí foirmíocht nua de chuid na Comhairle ina mbeadh airí agus státrúnaithe atá freagrach as comhionannas inscne;

C.  de bhrí nach mbíonn cineálacha éagsúla cur faoi chois ann ar bhonn deighilte agus go mbíonn forluí i gceist leo agus go ndéanann siad difear do dhaoine aonair ag an am céanna, lena spreagtar cineálacha trasnacha idirdhealaithe; de bhrí go mbíonn trasnú ann go minic idir idirdhealú ar bhonn inscne agus idirdhealú ar fhorais eile, amhail cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, saintréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó eile, ballraíocht i mionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois agus gnéaschlaonadh;

D.  de bhrí go bhfuil ionsaí infheicthe agus eagraithe le feiceáil sna deich mbliana seo ar an leibhéal domhanda agus ar leibhéal AE i gcoinne an chomhionannais inscne agus chearta na mban, lena n-áirítear in AE;

E.  de bhrí gur coinníoll bunriachtanach é an comhionannas inscne le haghaidh gheilleagar AE atá nuálach, iomaíoch agus a bhfuil rath air, as a n-eascróidh cruthú post agus táirgiúlacht mhéadaithe, go háirithe i gcomhthéacs na digiteála agus an aistrithe chuig geilleagar glas;

F.  de bhrí go dtagraíonn foréigean páirtí dlúthchaidrimh d’aon ghníomh foréigin fhisiciúil, ghnéasaigh, shíceolaíoch nó eacnamaíoch a tharlaíonn idir iarchéilí nó iarpháirtithe nó céilithe nó páirtithe reatha, bíodh nó ná bíodh an déantóir ina chónaí nó ina cónaí leis an íospartach; de bhrí go bhfuil foréigean páirtí dlúthchaidrimh ar na cineálacha is forleithne foréigin inscnebhunaithe, agus go bhfuil thart ar 22 % de mhná tar éis foréigean fisiciúil agus/nó gnéasach a fhulaingt, agus gur fhulaing 43 % acu foréigean síceolaíoch óna bpáirtí(13); de bhrí go mbíonn tionchar díréireach ag an gcineál sin foréigin ar mhná agus ar leanaí; de bhrí go dtagraíonn foréigean teaghlaigh do ‘gach gníomh foréigin fhisiciúil, ghnéasaigh, shíceolaíoch nó eacnamaíoch a tharlaíonn i dteaghlach nó in aonad baile nó idir iarchéilí nó iarpháirtithe nó céilithe nó páirtithe reatha, bíodh nó ná bíodh an déantóir ina chónaí nó ina cónaí leis an íospartach’(14); de bhrí gur fadhb shóisialta thromchúiseach agus fhadtéarmach go minic é an foréigean teaghlaigh atá faoi cheilt go minic agus atá ina chúis le tráma córasach fisiciúil agus/nó síceolaíoch a mbíonn iarmhairtí tromchúiseacha aige do na híospartaigh agus a mbíonn tionchar tromchúiseach aige ar fholláine mhothúchánach, eacnamaíoch agus shóisialta an teaghlaigh i gcoitinne, ós rud é gur duine iad an déantóir ba cheart go mbeadh an t-íospartach in ann muinín a bheith acu astu; de bhrí go mbíonn aithne ag idir 70 % agus 85 % de leanaí ar íospartaigh foréigin iad ar a mí-úsáideoir agus de bhrí gur íospartaigh daoine a bhfuil muinín acu astu iad formhór na leanaí sin(15); de bhrí gur minic a bhíonn íospartaigh faoi réir rialú comhéigneach ag a mí-úsáideoir, arb iad imeaglú, rialú, leithlisiú agus mí-úsáid saintréithe den rialú sin;

G.  de bhrí go bhfuil rátaí foréigin páirtí dlúthchaidrimh i bpobail tuaithe agus iargúlta níos airde ná na rátaí i gceantair uirbeacha; de bhrí go bhfulaingíonn mná i gceantair thuaithe agus iargúlta rátaí níos airde foréigin páirtí dlúthchaidrimh agus gur minice agus déine na mí-úsáide fisiciúla, síceolaíche agus eacnamaíche, agus go ngéaraítear air sin toisc go mbíonn siad ina gcónaí níos faide ó na hacmhainní agus seirbhísí atá ar fáil, ina mbeidís in ann cúnamh a lorg; de bhrí gur féidir drochthuiscint ar fhoréigean teaghlaigh ag seirbhísí sláinte, sóisialta agus dlí i réigiúin tuaithe agus iargúlta a shainaithint mar fhadhb shuntasach do mharthanóirí foréigin páirtí dlúthchaidrimh;

H.  de bhrí, ar leibhéal AE, gurb iad máithreacha aonair atá i bhfeighil fhormhór na dteaghlach aon-tuismitheora, ar máithreacha iad atá go háirithe leochaileach go heacnamaíoch, go háirithe na máithreacha sin atá sna catagóirí íseal-ioncaim, agus gur mó seans go bhfágfaidh siad margadh an tsaothair luath nuair is tuismitheoirí iad, rud a fhágann go mbíonn siad faoi mhíbhuntáiste nuair a dhéanann siad iarracht dul ar ais isteach i margadh an tsaothair; de bhrí go raibh 40,3 % de theaghlaigh aon-tuismitheora i mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh shóisialta in AE in 2019(16);

I.  de bhrí gur fhulaing 30 % de mhná ar íospartaigh foréigin ghnéasaigh ag iarpháirtí nó páirtí reatha iad foréigean gnéasach agus iad ina leanaí, agus de bhrí go dtugann 73 % de mháithreacha a raibh ina n-íospartaigh foréigin fhisiciúil agus/nó ghnéasaigh ag páirtí le fios go bhfuil duine dá leanaí ar a laghad tar éis fáil amach faoi tharlú an fhoréigin sin(17);

J.  de bhrí, i roinnt mhaith Ballstát, go raibh ceangal idir na bearta dianghlasála agus scartha shóisialta le linn phaindéim COVID-19 agus méadú as cuimse ar leitheadúlacht agus ar dhéine na gcásanna foréigin páirtí dlúthchaidrimh, foréigin síceolaíoch agus rialaithe chomhéignigh agus cibearfhoréigin, chomh maith le méadú 60 % ar ghlaonna éigeandála arna dtuairisciú ag íospartaigh an fhoréigin teaghlaigh(18); de bhrí, mar gheall ar an gceanglas fanacht sa bhaile agus an méadú ar an ‘scáthphaindéim’ ar cúis mhór imní é, go raibh sé deacair ar mhná agus leanaí rochtain a fháil ar sheirbhísí cosanta agus tacaíochta agus ar cheartas agus gur léiríodh leis nár leor acmhainní agus struchtúir thacaíochta agus go raibh rochtain theoranta ag íospartaigh ar sheirbhísí tacaíochta, rud a d’fhág go leor díobh gan cosaint leordhóthanach agus thráthúil; de bhrí gur cheart dea-chleachtais i dtaca le bearta sonracha chun cúnamh tráthúil agus inrochtana a sholáthar d’íospartaigh, lena n-áirítear córais téacsála éigeandála a chur ar bun nó pointí teagmhála a chruthú chun cabhair a lorg i gcógaslanna agus in ionaid siopadóireachta, a chomhroinnt i measc na mBallstát; de bhrí, in ainneoin leitheadúlacht an fheiniméin, go ndéanann íospartaigh, a dteaghlaigh, a gcairde, a lucht aitheantais agus a gcomharsana tearcthuairisciú fós ar fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh in aghaidh ban in AE ar chúiseanna éagsúla, go háirithe le linn phaindéim COVID-19, agus de bhrí go bhfuil easpa shuntasach sonraí cuimsitheacha, inchomparáide agus imdhealaithe ó thaobh inscne de ann, rud a fhágann go mbíonn sé deacair measúnú iomlán a dhéanamh ar thionchar na géarchéime; de bhrí go léirítear le suirbhé FRA ar fhoréigean in aghaidh na mban nach dtuairiscíonn íospartaigh na teagmhais is tromchúisí foréigin páirtí do na póilíní ach amháin i 14 % de chásanna, agus nach dtuairiscíonn dhá thrian d’íospartaigh ar mná iad do na húdaráis ar bhonn córasach, bíodh sin mar gheall ar imní nó easpa faisnéise faoi chearta íospartach, nó mar gheall ar chreidiúint ghinearálta gur rud príobháideach é an foréigean páirtí dlúthchaidrimh, nár cheart a dhéanamh poiblí(19);

K.  de bhrí go bhfuil méadú tagtha ar fhoréigean teaghlaigh agus inscnebhunaithe mar gheall ar na bearta dianghlasála a cuireadh i bhfeidhm le linn phaindéim COVID-19 agus de bhrí, de réir na Tuarascála is déanaí ó Europol(20), go bhfuil méadú as cuimse tagtha ar mhí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne in AE;

L.  de bhrí, le linn na ndianghlasálacha, gur tuairiscíodh méadú suntasach i bhforéigean teaghlaigh i gcoinne dhaoine LADTI+, go háirithe daoine óga;

M.  de bhrí gur cheart aird chuí a thabhairt ar fhoréigean eacnamaíoch in aghaidh na mban i bhfoirm damáiste do mhaoin, srian a chur ar rochtain ar acmhainní airgeadais, ar oideachas nó ar mhargadh an tsaothair, nó gan freagrachtaí eacnamaíocha a chomhlíonadh, amhail liúntas cothaithe a íoc, toisc go dtéann bac a chur ar neamhspleáchas airgeadais agus saibhreas teaghlaigh le chéile le cineálacha eile foréigin, agus gur sáinn bhreise iad d’íospartaigh; de bhrí go gcuirtear iallach ar íospartaigh nach bhfuil neamhspleáchas airgeadais acu go minic leanúint ar aghaidh a bheith ina gcónaí le déantóir an fhoréigin chun go seachnóidh siad neamhshláine airgeadais, easpa dídine nó bochtaineacht agus de bhrí gur ghéaraigh paindéim COVID-19 ar an treocht sin; de bhrí go bhfuil buntábhacht ag baint le luach saothair cóir agus neamhspleáchas eacnamaíoch chun cur ar chumas na mban caidrimh dhrochídeacha agus fhoréigneacha a fhágáil; de bhrí, i mBallstáit áirithe, go bhféadfaí a cheangal ar íospartach fanacht i dteagmháil leis an duine a rinne mí-úsáid uirthi le forfheidhmiú breithiúnas cúirte a bhaineann le cúiteamh airgeadais, rud a fhágann go bhféadfadh sí a bheith i mbaol mí-úsáid bhreise fhisiciúil agus mhothúchánach;

N.  de bhrí go bhféadfadh leanaí an rud ar a dtugtar ‘foréigean feicthe(21)’ a fhulaingt freisin i dtimpeallacht an bhaile agus an teaghlaigh, trí dhrochíde d’aon chineál, a dhéantar trí ghníomhaíochtaí foréigin fhisiciúil, bhriathartha, síceolaíochta, ghnéasaigh agus eacnamaíoch in aghaidh pearsana tagartha nó pearsana eile a bhfuil tábhacht mhór leo; de bhrí go bhfuil iarmhairtí an-tromchúiseach ag foréigean den sórt sin ar fhorbairt shíceolaíoch agus mhothúchánach an linbh, agus de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, aird chuí a thabhairt ar an gcineál sin foréigin i ndáil le hidirscaradh agus i socruithe coimeádta ag tuismitheoirí, agus é á áirithiú gurb iad sárleasanna an linbh atá i dtús áite, go háirithe chun cearta coimeádta agus cuairte a chinneadh i gcásanna idirscartha; de bhrí nach éasca foréigean feicthe a aithint i gcónaí agus de bhrí go mbíonn mná ar íospartaigh foréigin teaghlaigh iad ag maireachtáil faoi theannas agus faoi dheacrachtaí mothúchánacha; de bhrí, i gcásanna a bhaineann le foréigean teaghlaigh agus saincheisteanna cosanta leanaí, gur cheart do chúirteanna dul i muinín saineolaithe a bhfuil an t-eolas agus na huirlisí acu cinntí i gcoinne na máthar nach gcuireann na dálaí uile san áireamh a sheachaint;

O.  de bhrí go mbíonn ról bunúsach ag an oideachas i gcothú scileanna leanaí agus daoine óga chun cuidiú leo caidrimh shláintiúla a chruthú, go sonrach trí theagasc a thabhairt dóibh faoi noirm inscne, faoi chomhionannas inscne, faoi dhinimic chumhachta i gcaidrimh, faoi thoiliú agus faoi mheas ar theorainneacha, agus go gcuidíonn sé le foréigean inscne a chomhrac; de bhrí, de réir Threoir Idirnáisiúnta Theicniúil UNESCO maidir le Gnéasoideachas, go gcuireann cláir churaclam-bhunaithe maidir le gnéasoideachas cuimsitheach ar chumas leanaí agus daoine óga eolas, dearcthaí dearfacha agus scileanna sa réimse sin a fhorbairt, lena n-áirítear urraim do chearta an duine, comhionannas inscne, toiliú agus éagsúlacht agus de bhrí go ndéanann sé leanaí agus daoine óga a chumhachtú;

P.  de bhrí, ar mhaithe le dul i ngleic le saincheist dhíothú an fhoréigin inscnebhunaithe, gur gá brath ar shonraí riaracháin comhsheasmhacha agus inchomparáide, bunaithe ar chreat stóinsithe agus comhordaithe bailithe sonraí; de bhrí nach léiríonn na sonraí atá ar fáil faoi láthair atá bailithe ag údaráis forfheidhmithe dlí agus cheartais na mBallstát méid iomlán an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh agus an tionchar agus éifeachtaí fadtéarmacha a bhíonn aige ar mhná agus leanaí araon, ós rud é nach mbailíonn formhór na mBallstát sonraí inchomparáide atá imdhealaithe de réir inscne maidir le foréigean inscnebhunaithe agus nach n-aithníonn siad gur cion ar leith é an foréigean páirtí dlúthchaidrimh, as a n-eascraíonn limistéar liath atá ina léiriú ar an bhfíoras nach bhfuil fíorleitheadúlacht agus minicíocht an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh cainníochtaithe nó mapáilte go suntasach; de bhrí go bhfuil easpa sonraí ann freisin maidir le rioscaí agus leitheadúlacht níos mó an fhoréigin teaghlaigh agus an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh i gcás grúpaí ar leith, amhail grúpaí ban atá faoi mhíbhuntáiste nó a ndéantar idirdhealú orthu;

Q.  de bhrí gur minic a dhéantar faillí i roinnt Ballstát d’fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh in aghaidh na mban agus go ndealraíonn sé go bhfuil forlámhas ag riail réamhshocraithe an choimeádta chomhroinnte nó an údaráis tuismitheora i gcásanna maidir le coimeád leanaí, le rochtain orthu, le socruithe maidir le teagmháil leo agus le cuairt a thabhairt orthu agus le cinntí maidir leo sin; de bhrí go mbíonn drochiarmhairtí ann do mhná agus do leanaí mar thoradh ar neamhaird a thabhairt ar fhoréigean den sórt sin, ar iarmhairtí iad a d’fhéadfadh dul in olcas sa chaoi is go dtarlódh feimeamharú agus/nó naímharú; de bhrí go bhfuil gá le bearta cosanta speisialta d’íospartaigh an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh; de bhrí dtéann staid na n-íospartach go mór in olcas más rud é go bhfuil siad spleách ar dhéantóir na coire go heacnamaíoch nó go sóisialta; de bhrí go bhfuil sé bunriachtanach, dá bhrí sin, an cineál foréigin sin a chur san áireamh go hiomlán agus cinneadh á dhéanamh maidir le socruithe idirscartha agus coimeádta agus aghaidh a thabhairt ar líomhaintí foréigin roimh shaincheisteanna coimeádta agus cuairte; de bhrí gur cheart do chúirteanna na mBallstát a áirithiú go ndéanfar measúnú cuimsitheach faoi phrionsabal ‘shárleasanna an linbh’ chun cearta coimeádta agus cuairte a chinneadh, lena n-áirítear éisteacht a thabhairt don linbh, gach seirbhís ábhartha a dhéanamh rannpháirteach, tacaíocht shíceolaíoch a chur ar fáil agus saineolas na ngairmithe uile atá bainteach leis an gcás a chur san áireamh;

R.  de bhrí nach n-áirítear faisnéis a sholáthraíonn leanaí maidir lena dtaithí ar fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh go córasach i measúnuithe riosca na n-údarás forfheidhmithe dlí i bhformhór na mBallstát;

S.  de bhrí gur cheart tús áite a thabhairt i gcónaí do shárleasanna an linbh i ngach cinneadh a bhaineann le leanaí, lena n-áirítear díospóidí teaghlaigh agus de bhrí gur cheart srian a chur, dá bhrí sin, le ceart gach linbh teagmháil a choinneáil leis an mbeirt tuismitheoirí, ar ceart é atá intuigthe in Airteagal 8 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus in Airteagal 9 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, más gá chun sárleasanna an linbh;

T.  de bhrí, de réir Airteagal 12 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh agus Airteagail 4 agus 16 de Threoir (AE) 2016/800, go bhfuil an ceart ag leanaí a dtuairimí a nochtadh maidir leis na hábhair uile a dhéanann difear dóibh, lena n-áirítear in imeachtaí breithiúnacha agus riaracháin, ar bhealach atá fabhrach do leanaí agus de bhrí gur gá tús áite a thabhairt do na tuairimí sin, i gcomhréir le haois agus le haibíocht an linbh;

U.  de bhrí go ndiúltaíonn dhá cheann de na hinstitiúidí is iomráití i dtaca le meabhairshláinte, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus Cumann Síceolaíochta Mheiriceá, d’úsáid an tsiondróim ar a dtugtar an siondróm um choimhthiú tuismitheora agus téarmaí agus coincheapa comhchosúla, ós rud é gur féidir iad a úsáid mar straitéis i gcoinne íospartaigh an fhoréigin trí scileanna tuismitheoireachta na n-íospartach a cheistiú, diúltú don mhéid a deir siad agus neamhaird a thabhairt ar an bhforéigean dá nochtar leanaí; de bhrí, de réir mholadh Ardán EDVAW, gur gá do ghníomhaireachtaí agus gníomhaithe stáit, lena n-áirítear iad siúd a dhéanann cinntí maidir le coimeád leanaí, líomhaintí a dhéanann aithreacha drochídeacha i gcoinne máithreacha i ndáil le coimhthiú tuismitheora a mheas mar shíneadh cumhachta agus smachta(22);

V.  de bhrí go bhféadfadh gearáin i ndíth ainm agus gearáin a dtarraingíonn íospartaigh siar iad ar ball bac a chur ar iniúchadh breise ag na húdaráis agus a bheith ina gconstaic roimh chosc foréigin bhreise;

W.  de bhrí gur minic a dhéileáiltear le himeachtaí coiriúla a eascraíonn as gearán faoi fhoréigean teaghlaigh go hiomlán ar leithligh ó imeachtaí idirscartha agus coimeádta; de bhrí go bhféadfadh sé a bheith i gceist leis sin go n-ordaítear coimeád comhroinnte na leanaí agus/nó go bhforchuirfí cearta cuairte lena gcuirtear cearta agus sábháilteacht an íospartaigh agus na leanaí i mbaol; de bhrí go bhféadfadh iarmhairtí do-aisiompaithe a bheith aige sin d’fhorbairt mheabhrach agus mhothúchánach leanaí, lena ndéanfaí difear go hiarbhír dá sárleasanna; de bhrí gur gá do na Ballstáit a áirithiú, dá bhrí sin, go mbeidh rochtain ag íospartaigh, de réir a riachtanas, ar sheirbhísí rúnda tacaíochta d’íospartaigh, saor in aisce, ag gníomhú ar mhaithe leis na híospartaigh roimh imeachtaí coiriúla, lena linn agus go ceann tréimhse iomchuí ina ndiaidh, lena n-áirítear trí chóras tacaíochta síceasóisialta – go háirithe le linn agus tar éis nósanna imeachta ceistithe – lena gcuirtear san áireamh na teannais mhothúchánacha atá bainteach leis na dálaí;

X.  de bhrí, de réir Airteagal 67 CFAE, ‘[gurb] éard a bheidh san Aontas limistéar saoirse, slándála agus ceartais ina n-urramófar cearta bunúsacha’, dá bhfuil rochtain neamh-idirdhealaitheach ar an gceartas do chách ríthábhachtach;

Y.  de bhrí gur gá a áirithiú go dtugtar tús áite do shábháilteacht agus do chosaint íospartach i gcásanna a bhaineann le dlí teaghlaigh agus de bhrí nár cheart sásraí um réiteach malartach díospóidí, amhail idirghabháil, a úsáid i gcásanna ina mbíonn foréigean in aghaidh ban agus leanaí i gceist, bíodh sin roimh nó i ndiaidh na n-imeachtaí breithiúnacha, ionas go seachnófar tuilleadh dochair do na híospartaigh;

Z.  de bhrí go gceanglaítear ar na Páirtithe, le Coinbhinsiún Iostanbúl, na bearta reachtacha nó na bearta eile is gá a ghlacadh chun a áirithiú go gcuirfear teagmhais foréigin teaghlaigh san áireamh agus cearta coimeádta agus cuairte á gcinneadh maidir le leanaí, agus nach gcuireann feidhmiú aon chearta cuairte nó coimeádta cearta agus sábháilteacht an íospartaigh nó a leanaí i mbaol(23); de bhrí, ocht mbliana tar éis dó teacht i bhfeidhm, nár dhaingnigh sé Bhallstát de chuid an Aontais nó an tAontas féin Coinbhinsiún Iostanbúl; de bhrí gurb é Coinbhinsiún Iostanbúl an creat idirnáisiúnta is tábhachtaí atá ann maidir le foréigean inscnebhunaithe a chosc agus a chomhrac;

AA.  de bhrí go nochtar mná do leanúntas foréigin inchoiscthe le coimeád comhroinnte i gcásanna d’fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh, trí iallach a chur orthu fanacht i ngaireacht gheografach dá mí-úsáideoirí, agus trína nochtadh d’fhoréigean breise fisiceach agus síceolaíoch, chomh maith le mí-úsáid mhothúchánach, ar féidir leo tionchar díreach nó indíreach a bheith acu ar a leanaí; de bhrí, i gcásanna d’fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh, gur cheart tús áite a thabhairt do cheart ban agus leanaí chun cosaint a fháil agus maireachtáil saor ó fhoréigean fisiciúil agus síceolaíoch thar an tosaíocht do choimeád comhroinnte; de bhrí gur féidir drochíde leanaí ag déantóirí foréigin páirtí dlúthchaidrimh a úsáid chun cumhacht agus foréigean a fheidhmiú i gcoinne na máthar, ar cineál foréigin inscnebhunaithe indírigh é ar a dtugtar foréigean ionadach i mBallstáit áirithe;

AB.  de bhrí gur bealach bunriachtanach chun tacaíocht a fháil iad línte cabhrach ach de bhrí nach bhfuil ach 13 Bhallstát tar éis líne chabhrach AE, 116 006, a chur chun feidhme d’íospartaigh uile coireanna, agus nach bhfuil línte cabhrach speisialaithe ach ag líon beag Ballstát le haghaidh íospartaigh an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh;

AC.  de bhrí go bhfuil nasc bunúsach idir foréigean páirtí dlúthchaidrimh agus foréigean in aghaidh leanaí agus mí-úsáid leanaí; de bhrí gur cheart a mheas gurb ionann leanaí a nochtadh d’fhoréigean teaghlaigh agus foréigean in aghaidh leanaí; de bhrí go bhfulaingíonn leanaí a fhágtar gan chosaint ar fhoréigean teaghlaigh iarmhairtí diúltacha meabhracha agus/nó fisiceacha a d’fhéadfadh a bheith géar agus ainsealach; de bhrí go bhféadfadh íospairt leanaí i gcásanna foréigin in aghaidh na mban leanúint agus géarú i gcomhthéacs díospóidí tuismitheora maidir le coimeád agus cúram; de bhrí go bhfuil meabhairshláinte agus folláine leanaí tar éis dul in olcas mar gheall ar na bearta imshrianta a cuireadh i bhfeidhm chun dul i ngleic le COVID-19; de bhrí go bhfuil difríocht shuntasach idir na Ballstáit maidir le líon na seirbhísí meabhairshláinte do leanaí agus nach leor é in go leor díobh;

AD.  de bhrí go mbíonn impleachtaí an-diúltacha ag fás aníos i dtimpeallacht fhoréigneach teaghlaigh ar fhorbairt fhisiciúil, mhothúchánach agus sóisialta an linbh agus ar iompar duine fásta ina dhiaidh sin; de bhrí go bhfuil neamhchosaint ar fhoréigean mar leanbh, trí dhrochíde a fhulaingt agus/nó trí fhoréigean páirtí a fheiceáil, ina fachtóir riosca le haghaidh íospartha, a bheith foréigneach mar dhuine fásta, nó fadhbanna sláinte iompraíochta, fisiciúla nó meabhrach a fhulaingt;

AE.  de bhrí, in ainneoin an dul chun cinn, go léirítear le tuairiscí le déanaí nach féidir le híospartaigh coireanna a gcearta a lánfheidhmiú go fóill in AE; de bhrí go bhfuil rochtain ar sheirbhísí tacaíochta ríthábhachtach do mhná a nochtar d’fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh; de bhrí nach leor líon na seirbhísí tacaíochta speisialaithe agus ginearálta go fóill le haghaidh íospartaigh an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh, agus de bhrí go mbíonn deacrachtaí ag íospartaigh go minic an chóir a fháil, mar gheall ar easpa faisnéise agus tacaíocht agus cosaint neamhleor; de bhrí go mbíonn ar íospartaigh aghaidh a thabhairt ar íospairt thánaisteach go minic in imeachtaí coiriúla agus nuair a bhíonn cúiteamh á éileamh acu; de bhrí go bhfuil roinnt cásanna ann nach féidir le oifigigh forfheidhmithe dlí agus córais bhreithiúnacha tacaíocht leormhaith a sholáthar d’íospartaigh an fhoréigin teaghlaigh iontu, idir mhná agus leanaí, agus de bhrí go raibh ar íospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe cur suas le hiompraíocht fhaillitheach nó ráitis mhíchuí fiú agus an foréigean á thuairisciú acu; de bhrí gur gníomhaithe tábhachtacha iad eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus eagraíochtaí poiblí, go háirithe na heagraíochtaí sin a bhíonn ag obair le agus do leanaí agus íospartaigh foréigin teaghlaigh agus inscnebhunaithe, maidir le foréigean teaghlaigh agus foréigean páirtí dlúthchaidrimh a chosc agus déileáil leo; de bhrí gur féidir le heagraíochtaí den sórt sin rannchuidiú ar bhonn luachmhar le beartais agus reachtaíocht freisin i bhfianaise a dtaithí ar an talamh; de bhrí gur féidir cláir chistiúcháin de chuid AE amhail an Clár um Cheartas agus an Clár um Shaoránaigh, Comhionannas, Cearta agus Luachanna a úsáid chun tacú le gníomhaíochtaí um chosaint agus um thacaíocht d’íospartaigh an fhoréigin teaghlaigh agus inscnebhunaithe, lena n-áirítear chun rochtain ar an gceartas agus maoiniú eagraíochtaí a bhíonn ag obair le híospartaigh a áirithiú;

AF.  de bhrí go mbíonn imeachtaí idirscartha, colscartha agus coimeádta trasteorann níos casta agus go maireann siad níos faide de ghnáth; de bhrí go bhfuil líon díospóidí teaghlaigh trasteorann a bhaineann le freagracht tuismitheora agus le coimeád linbh ag ardú de réir a chéile de bharr soghluaisteacht mhéadaithe laistigh de AE; de bhrí go mbaineann fadhbanna le haithint uathoibríoch breithiúnas maidir le himeachtaí a bhaineann le cearta coimeádta i gcásanna atá bainteach le foréigean inscnebhunaithe, ós rud é go bhfuil an reachtaíocht maidir le foréigean inscnebhunaithe difriúil i ngach Ballstát agus nach n-aithníonn gach Ballstát foréigean páirtí dlúthchaidrimh mar chion coiriúil agus mar chineál foréigin inscnebhunaithe; de bhrí gur gá don Choimisiún cur lena chuid iarrachtaí cur chun feidhme comhsheasmhach agus nithiúil na bprionsabal agus na gcuspóirí a leagtar amach i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, atá daingnithe ag gach Ballstát den Aontas, a chur chun cinn i ngach Ballstát; de bhrí go gcaithfidh na Ballstáit, mar pháirtithe i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, tús áite a thabhairt do shárleasanna an linbh i ngach gníomhaíocht phoiblí, lena n-áirítear agus iad ag déileáil le díospóidí teaghlaigh trasteorann; de bhrí, le hAirteagal 83(1) CFAE, go bhforáiltear don fhéidearthacht ‘rialacha íosta a bhunú maidir le cionta coiriúla agus pionóis a shainiú i réimsí na coireachta fíorthromchúisí a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo mar gheall ar nádúr na gcionta sin nó mar gheall ar an tionchar a bhíonn acu nó toisc go bhfuil gá faoi leith ann iad a chomhrac ar bhonn comhchoiteann’; de bhrí, le hAirteagal 83(2) CFAE, go bhforáiltear don fhéidearthacht ‘rialacha íosta a bhunú [...] maidir le cionta coiriúla agus pionóis a shainiú’, chun ‘beartas de chuid an Aontais a chur chun feidhme go héifeachtúil i réimse ina ndearnadh bearta um chomhchuibhiú’;

AG.  de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 82(2) CFAE don fhéidearthacht rialacha íosta is infheidhme sna Ballstáit a bhunú ‘chun aitheantas frithpháirteach do bhreithiúnais agus do chinntí breithiúnacha a éascú, chomh maith leis an gcomhar póilíneachta agus breithiúnach in ábhair choiriúla a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo’, go háirithe maidir le cearta íospartaigh na coireachta;

Barúlacha Ginearálta

1.  ag cáineadh go láidir gach cineáil foréigin inscnebhunaithe, foréigin teaghlaigh agus foréigin in aghaidh na mban agus á chur in iúl gur saoth léi go bhfuil mná agus leanaí go háirithe agus i gcoitinne, fós á nochtadh don fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh, arb ionann é agus sárú tromchúiseach ar a gcearta daonna agus ar a ndínit, agus a bhfuil tionchar aige freisin ar chumhachtú eacnamaíoch na mban, ar feiniméan é ar géaraíodh air le linn ghéarchéim COVID-19;

2.  á mheabhrú gur thug Rapóirtéir Speisialta na Náisiún Aontaithe maidir le foréigean in aghaidh na mban dá haire gur léirigh géarchéim COVID-19 nach gcuirtear coinbhinsiúin idirnáisiúnta chun feidhme go cuí chun foréigean inscnebhunaithe a chosaint agus a chosc; á iarraidh ar na Ballstáit aghaidh a thabhairt go práinneach ar an méadú ar fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh le linn phaindéim COVID-19 agus á spreagadh chun nuálaíochtaí, treoirlínte, dea-chleachtais agus prótacail náisiúnta a mhalartú a bhfuil sé cruthaithe go bhfuil siad éifeachtach maidir le haghaidh a thabhairt ar fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh agus ar thacú le híospartaigh, go háirithe le linn éigeandálaí; á iarraidh ar an gCoimisiún na cleachtais sin a chur chun cinn; á iarraidh ar na Ballstáit agus ar údaráis áitiúla méid an fhoréigin inscnebhunaithe a thomhas agus tacú le híospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe agus teaghlaigh trí shábháilteacht agus neamhspleáchas eacnamaíoch a ráthú dóibh trí bhíthin rochtain ar thithíocht ar leith agus ar sheirbhísí poiblí bunriachtanacha amhail sláinte, iompar agus tacaíocht shíceolaíoch ghairmiúil; á iarraidh ar an gCoimisiún prótacal de chuid an Aontais Eorpaigh a fhorbairt maidir le foréigean in aghaidh na mban tráth géarchéime agus éigeandála chun foréigean in aghaidh na mban a chosc agus chun tacú le híospartaigh le linn éigeandálaí amhail paindéim COVID-19, chun córas luathrabhaidh sábháilte agus solúbtha a chur ar bun agus chun seirbhísí cosanta d’íospartaigh, amhail línte cabhrach, cóiríocht shábháilte agus seirbhísí sláinte, a mheas mar ‘sheirbhísí bunriachtanacha’ sna Ballstáit; ag leagan béim, sa chomhthéacs sin, ar an ngá atá le bearta sonracha chun aghaidh a thabhairt ar na héagothromaíochtaí atá ann faoi láthair i ndlíthe, i mbeartais agus i seirbhísí idir na Ballstáit agus ar an méadú atá tagtha ar an bhforéigean teaghlaigh agus inscnebhunaithe le linn phaindéim COVID-19;

3.  á thabhairt chun suntais gur minic a bhaineann déantóirí na coire úsáid as dlíthíocht chun a gcumhacht agus a smacht a leathnú, agus chun leanúint de bheith ag imeaglú a n-íospartach agus de bheith ag spreagadh eagla iontu; á chur i bhfáth i ndáil leis sin gur minic a dhéanann an tuismitheoir foréigneach ionramháil ar an leanbh agus ar an iarraidh um choimeád comhroinnte chun teacht a bheith acu ar an máthair fós tar éis an idirscartha; á chur i bhfáth gur minic a bhaineann déantóirí an fhoréigin mí-úsáid as na leanaí, nó go mbagraíonn siad díobháil a dhéanamh do na leanaí sin nó iad a thógáil, chun dochar a dhéanamh dá bpáirtithe agus dá n-iarpháirtithe, ar rud é a mbíonn tionchar tromchúiseach aige ar fhorbairt shuaimhneach an linbh; á mheabhrú gur cineál foréigin inscnebhunaithe é sin freisin; á thabhairt dá haire gur féidir le déantóirí an fhoréigin úsáid a bhaint as coinneáil siar an liúntais cothaithe mar bhagairt agus mar chineál mí-úsáide in aghaidh a n-íospartach; á thabhairt chun suntais gur féidir leis an gcleachtas sin an-dochar síceolaíoch a dhéanamh do na híospartaigh, agus gur féidir deacrachtaí airgeadais a chruthú leis nó gur féidir géarú orthu; á iarraidh ar na Ballstáit bearta a dhéanamh chun a áirithiú go n-íoctar liúntas cothaithe le híospartaigh ó chistí íospartach chun mí-úsáid airgeadais agus an riosca go ndéanfaí dochar breise dóibh a sheachaint;

4.  á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin i Straitéis Comhionannais Inscne 2020-2025 i dtaca le foréigean inscnebhunaithe a chomhrac agus á chur i bhfáth a thábhachtaí atá cur chun feidhme iomlán agus gasta a príomhchuspóirí i ndáil leis sin; ag leagan béim ar na figiúirí scanrúla a bhaineann le foréigean inscnebhunaithe, ar figiúirí iad a léiríonn gur gá athmhúnlú a dhéanamh ar iompraíocht phatrarcach mar ábhar práinne; á mheabhrú go bhfuil gníomhaíocht chomhpháirteach bunriachtanach chun cearta na mban san Eoraip a chóineasú suas agus a chomhchuibhiú san Eoraip; á iarraidh, dá bhrí sin, go gcruthófaí foirmíocht den Chomhairle a bhaineann le comhionannas inscne taobh istigh den Chomhairle Eorpach ionas gur féidir le hionadaithe na mBallstát teacht le chéile go minic, reachtaíocht a rith agus dea-chleachtais a mhalartú; á chur i bhfáth gur gá go n-ionchorprófaí cur chuige trasnach i mbearta chun foréigean inscnebhunaithe agus teaghlaigh a chomhrac, agus é mar aidhm leis sin a bheith chomh hionchuimsitheach agus is féidir agus chun aon chineál idirdhealaithe a chosc;

5.  á thabhairt le fios gur ionstraim fhíorthábhachtach é Coinbhinsiún Iostanbúl lena dtugtar aghaidh ar fhoréigean inscnebhunaithe in aghaidh na mban agus ar fhoréigean teaghlaigh; á chur in iúl gur saoth léi nár dhaingnigh an tAontas Eorpach an Coinbhinsiún go fóill agus nár dhaingnigh ach 21 Bhallstát den Aontas go fóill é; á iarraidh go ndaingneofaí agus go gcuirfí chun feidhme é go gasta ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal AE; ag tathant ar an mBulgáir, ar an tSeicia, ar an Ungáir, ar an Laitvia, ar an Liotuáin agus ar an tSlóvaic Coinbhinsiún Iostanbúl a dhaingniú; á athdhearbhú go gcáineann sí go láidir an cinneadh le déanaí a rinne Aire Ceartais na Polainne tús oifigiúil a chur le tarraingt siar na Polainne as Coinbhinsiún Iostanbúl, a bheadh ina chéim thromchúiseach ar gcúl a mhéid a bhaineann le comhionannas inscne, cearta na mban agus an comhrac i gcoinne foréigean inscnebhunaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint ar aghaidh de bheith ag forbairt creat cuimsitheach beartas, clár agus tionscnamh eile chun dul i ngleic le foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh, agus chun acmhainní leordhóthanacha agus iomchuí a leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le cur chun feidhme Choinbhinsiún Iostanbúl trína chláir chistiúcháin arna gcoimirciú i bhforálacha chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus trí shraith Daphne; ag moladh gach feachtais lena moltar go ndaingneofaí Coinbhinsiún Iostanbúl agus go gcuirfí chun feidhme é; ag tacú le plean an Choimisiúin leanúint de bheith ag spreagadh a dhaingnithe ar fud AE; ag cáineadh go láidir na n-iarrachtaí uile míchlú a tharraingt ar Choinbhinsiún Iostanbúl agus ag cáineadh na n-iarrachtaí céim ar gcúl a thógáil maidir leis an dul chun cinn atá déanta sa chomhrac in aghaidh an fhoréigin inscnebhunaithe, lena n-áirítear foréigean teaghlaigh, atá ag tarlú i mBallstáit áirithe; á thabhairt dá haire, agus é ina chúis mhór bhuartha di, go bhfuil cur chun feidhme an Choinbhinsiúin fós easnamhach ar fud AE; á iarraidh ar na Ballstáit a bhfuil an Coinbhinsiún daingnithe acu a áirithiú go ndéanfar é a chur chun feidhme go hiomlán, go héifeachtach agus go praiticiúil, agus aird speisialta á tabhairt ar Airteagal 31 de Choinbhinsiún Iostanbúl, agus gach beart iomchuí a dhéanamh chun a áirithiú go gcuirtear teagmhais foréigin páirtí dlúthchaidrimh san áireamh agus cinneadh á dhéanamh faoi chearta coimeádta agus cuairte leanaí agus nach gcuirfear cearta agus sábháilteacht an íospartaigh nó na leanaí i mbaol agus aon chearta cuairte nó coimeádta á bhfeidhmiú;

6.  á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle foréigean inscnebhunaithe a chur san áireamh i liosta na réimsí coireachta in Airteagal 83(1) CFAE, agus an gá ar leith an choir sin a chomhrac ar bhonn comhchoiteann á chur san áireamh; á iarraidh ar an gCoimisiún é sin a úsáid mar bhonn dlíthiúil chun bearta ceangailteacha a mholadh mar aon le treoir réime iomlánaíoch de chuid an Aontais chun gach cineál foréigin inscnebhunaithe a chosc agus a chomhrac, lena n-áirítear tionchar an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh ar mhná agus ar leanaí, ar treoir réime é ina mbeidh caighdeáin aonfhoirmeacha agus oibleagáidí díchill chuí chun sonraí a bhailiú, chun foréigean a chosc agus a imscrúdú, chun íospartaigh agus finnéithe a chosaint agus chun déantóirí a ionchúiseamh agus chun pionós a chur orthu; á mheabhrú gur cheart go mbeadh bearta reachtacha nua den sórt sin i gcomhréir, in aon chás, le cearta, oibleagáidí agus cuspóirí Choinbhinsiún Iostanbúl agus gur cheart go mbeidís comhlántach lena dhaingniú; á mholadh go bhféachfaí ar Choinbhinsiún Iostanbúl mar chaighdeán íosta agus go mbeadh an sprioc ann tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh chun foréigean inscnebhunaithe agus foréigean teaghlaigh a dhíothú;

7.  á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún bearta sonracha a ghlacadh chun gach cineál cibearfhoréigin a dhíothú, lena n-áirítear ciapadh ar líne, cibearbhulaíocht agus fuathchaint fhrithbhanda, ar foréigean é a mbíonn tionchar díréireach aige ar leanaí agus ar chailíní go háirithe, agus aghaidh a thabhairt go sonrach ar an méadú atá tagtha ar na cineálacha foréigin sin le linn phaindéim COVID-19; á iarraidh ar an gCoimisiún rialacháin ábhartha agus aon ghníomhaíochtaí eile is féidir a chur chun cinn chun an fhuathchaint agus ciapadh ar líne a dhíothú;

8.  á chur in iúl gur saoth léi an tearc-chistiú atá á dhéanamh ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit ar an gcomhrac i gcoinne an fhoréigin baile, i bhfianaise mhéid an fheiniméin; á thabhairt dá haire go bhfuil torthaí bainte amach ag na Ballstáit sin a rinne méadú mór ar na cistí sin, go háirithe ó thaobh feimeamharuithe a laghdú; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit méadú a dhéanamh ar na cistí atá tiomnaithe don chomhrac i gcoinne an fhoréigin teaghlaigh; á chur in iúl gur cúis bhuartha di ilroinnt an chistithe, cistiú gearrthéarma agus an t-ualach riaracháin, ar féidir leo an rochtain atá ag cumainn ar chistiú a laghdú agus, dá bhrí sin, a mbíonn tionchar acu ar cháilíocht na tacaíochta d’íospartaigh an fhoréigin teaghlaigh agus dá leanaí; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tús áite a thabhairt do mhaoiniú cobhsaí agus fadtéarmach;

Cosaint, sábháilteacht agus tacaíocht d’íospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe – aghaidh a thabhairt ar fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh i gcinntí maidir le cearta coimeádta agus cuairte

9.  á mheabhrú gur gá tús áite a thabhairt do shárleasanna leanaí i ngach gníomhaíocht a bhaineann leo; á mheabhrú go bhfuil sé de cheart ag leanbh atá deighilte ó thuismitheoir amháin nó ó bheirt tuismitheoirí caidreamh pearsanta agus teagmháil dhíreach a choinneáil leis an mbeirt tuismitheoirí ar bhonn rialta, ach amháin mura bhfuil sé sin ag teacht le sárleasanna an linbh; á thabhairt dá haire go bhfuil sé inmhianaithe, i bprionsabal, coimeád comhroinnte agus cuairteanna gan mhaoirseacht a thabhairt chun a áirithiú go mbeidh cearta agus freagrachtaí comhionanna ag tuismitheoir, ach amháin mura bhfuil sé sin ag teacht le sárleasanna an linbh; á chur i bhfáth nach bhfuil sé ag teacht leis na leasanna sin má thugtar freagrachtaí tuismitheoireachta do thuismitheoir amháin nó don bheirt go huathoibríoch leis an dlí; á mheabhrú, de réir Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, gur gníomhaíocht uathúil é measúnú a dhéanamh ar shárleasanna linbh nach mór é a dhéanamh i ngach cás aonair, agus dálaí sonracha gach linbh á gcur san áireamh; á chur i bhfios go láidir gur léir nach bhfuil foréigean páirtí dlúthchaidrimh ag luí le sárleasanna an linbh agus le coimeád agus cúram comhroinnte, mar gheall ar na hiarmhairtí tromchúiseacha a bhaineann leis sin do mhná agus do leanaí, lena n-áirítear an baol go ndéanfaí foréigin iar-idirscartha agus mórghníomhaíochtaí feimeamharaithe agus naímharaithe; á chur i bhfáth, agus na socruithe maidir le leithdháileadh coimeádta agus cearta rochtana agus cuairte á gcur ar bun, gur gá go mbeadh cosaint ban agus leanaí ar an bhforéigean agus sárleasanna an linbh fíorthábhachtach agus gur cheart tús áite a bheith acu ar chritéir eile; á chur i bhfios go láidir, dá bhrí sin, gur cheart cearta nó éilimh déantóirí foréigin nó déantóirí foréigin líomhnaithe le linn agus i ndiaidh imeachtaí breithiúnacha, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le maoin, príobháideachas, coimeád leanaí, rochtain, teagmháil agus cuairteanna, a chinneadh i bhfianaise chearta daonna na mban agus na leanaí chun na beatha agus chun sláine fisiciúla, gnéasaí agus síceolaíche, agus gur cheart an méid sin a bheith á threorú ag prionsabal shárleasanna an linbh(24); á chur i bhfáth, dá bhrí sin, go bhféadfadh sé gurbh ionann tarraingt siar chearta coimeádta agus cuairte an pháirtí fhoréignigh agus coimeád eisiach a dheonú don mháthair, más íospartach foréigin í, agus an t-aon bhealach chun tuilleadh foréigin agus íospairt thánaisteach na n-íospartach a chosc; á chur i bhfáth gur gá go mbeadh deonú na bhfreagrachtaí tuismitheoireachta uile do thuismitheoir amháin á thionlacan ag sásraí cúitimh ábhartha, amhail sochair shóisialta agus rochtain tosaíochta ar chomhshocruithe agus socruithe aonair cúraim;

10.  á chur i bhfáth gur sárú trí fhaillí í mainneachtain aghaidh a thabhairt ar fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh i gcinntí maidir le cearta coimeádta agus cuairteanna ar cheart an duine chun na beatha, chun beatha gan fhoréigean, agus chun forbartha sláintiúla na mban agus leanaí; ag tathant go láidir go bhféachfaí ar aon chineál foréigin, lena n-áirítear foréigean in aghaidh tuismitheora nó dlúthdhuine a fheiceáil, sa dlí agus i gcleachtas mar shárú ar chearta an duine agus mar ghníomh i gcoinne shárleasanna an linbh; á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di líon scáfar na bhfeimeamharuithe san Eoraip, arb é an cineál foréigin is measa i gcoinne na mban é; á chur in iúl gur cúis bhuartha di neamhdhóthanacht na cosanta a thugtar do mhná, ar léir í le líon na bhfeimeamharuithe agus na naímharuithe a tharlaíonn tar éis don bhean foréigean inscnebhunaithe a thuairisciú; á chur i bhfáth gur cheart, ar mhaithe le sárleasanna an linbh, údarás tuismitheora an tuismitheora arna chúiseamh a chur ar fionraí go córasach i gcásanna feimeamharaithe feadh ré iomlán na n-imeachtaí; ag cur béim ar an bhfíoras, thairis sin, gur cheart oidhrí a eisiamh ó oibleagáidí cothabhála i leith tuismitheoir a dhaortar mar gheall ar fheimeamharú; ag tathant ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh rochtain ar an gceartas agus ar thacaíocht íospartach inrochtana, leordhóthanach agus saor d’íospartaigh uile an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh ar mná iad, gan beann ar a n-éagsúlacht nó a stádas, agus seirbhísí ateangaireachta a chur ar fáil i gcás inar gá; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go gcuirfidh seirbhísí na cineálacha trasnacha idirdhealaithe a fhulaingíonn mná agus leanaí san áireamh; á iarraidh ar na Ballstáit cúram, faireachán agus cosaint na mban a thuairiscíonn foréigean inscnebhunaithe a neartú; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh cur chuige comhordaithe ag seirbhísí tacaíochta maidir le mná atá i mbaol a shainaithint, chun a áirithiú go mbeidh na bearta sin go léir ar fáil agus inrochtana do mhná agus cailíní laistigh dá ndlínse; á chur i bhfáth, nuair a ghabhtar déantóir coire in flagrante delicto, gur cheart an t-íospartach a thabhairt chuig áit shábháilte agus gur cheart go mbeadh cosaint na leanaí ón ionsaitheoir éigeantach agus á chur i bhfáth freisin, mura gcomhlíontar na coinníollacha dlíthiúla lena ghabhadh, gur cheart fós féin an mí-úsáideoir líomhnaithe a bhaint láithreach ó theach an íospartaigh agus a choimeád amach ó áit oibre an íospartaigh chun an baol go mbeadh tuilleadh foréigin ann a chosc;

11.  á iarraidh ar na Ballstáit córais a fhorbairt chun go bhféadfaidh tríú daoine agus tríú comhlachais cuairteanna na leanaí ar an iarpháirtí foréigneach a láimhseáil, chun neamhchosaint máithreacha atá ina n-íospartaigh foréigin baile a laghdú más amhlaidh ceart chun cuairte, ceart chun cóiríochta nó cearta comhchaomhnóireachta ag a n-iarpháirtí i gcónaí; á mheas nach mór na sásraí sin a bheith inrochtana ag mná a thúisce a thuairiscíonn siad foréigean baile; á mheas go n-éilíonn an cúram sin scileanna sonracha agus nach mór na daoine atá i gceannas ar na leanaí a láimhseáil oiliúint leormhaith a fháil; á mheas gur cheart comhlachais agus institiúidí speisialaithe a bheith freagrach as na sásraí sin;

12.  á chur in iúl gur cúis imní di na héagothromaíochtaí sonracha atá ann idir na Ballstáit maidir leis an bhforéigean inscnebhunaithe a chomhrac; á chur in iúl gur cúis bhuartha di cás na mban ar íospartaigh foréigin inscnebhunaithe iad a bhfuil cónaí orthu i gceantair ina bhfuil easpa struchtúr tacaíochta agus inar deacair rochtain a fháil ar cheartas agus ar sheirbhísí poiblí agus dlíthiúla chun a gcearta a chosaint; á chur in iúl gur cúis bhuartha di nach soláthraítear sainseirbhísí tacaíochta go cothrom laistigh de gach Ballstát agus á iarraidh orthu dáileadh geografach leormhaith seirbhísí tacaíochta speisialaithe láithreacha, gearrthéarmacha agus fadtéarmacha d’íospartaigh a áirithiú, gan beann ar stádas cónaithe na mban ná ar a gcumas nó ar a dtoilteanas comhoibriú in imeachtaí i gcoinne an dhéantóra líomhnaithe; á iarraidh ar na Ballstáit rochtain uilíoch ar sheirbhísí dlí agus ar sheirbhísí saincheaptha agus freagairtí ar chomhthéacsanna sonracha ina dtarlaíonn an foréigean dlúthpháirtí i gceantair thuaithe a sholáthar; á thabhairt chun suntais gur gá líonraí a chruthú idir seirbhísí agus cláir éagsúla chun cásanna d’fhoréigean inscne in aghaidh ban i réigiúin thuaithe agus iargúlta a chomhrac; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht cistí AE a chur i leataobh don tsaincheist sin, go háirithe cistí a dhírítear ar an bhforbairt réigiúnach.

13.  á chur in iúl gur geal léi Straitéis AE maidir le cearta íospartach (2020-2025), ina dtugtar aghaidh ar na riachtanais shonracha atá ag íospartaigh foréigin inscne, go háirithe cur chuige sonrach i leith foréigean síceolaíoch in aghaidh na mban agus an tionchar ar a meabhairshláinte san fhadtéarma; á iarraidh ar an gCoimisiún ar an gCoimisiún, ina mheastóireacht ar an Treoir maidir le Cearta Íospartach, aghaidh a thabhairt ar na bearnaí atá i reachtaíocht an Aontais faoi láthair, féachaint an ndéantar gné inscne na híospartha a chur san áireamh go cuí agus go héifeachtach, go háirithe maidir le caighdeáin idirnáisiúnta i ndáil le foréigean in aghaidh na mban amhail iad siúd a leagtar amach i gCoinbhinsiún Iostanbúl, agus an reachtaíocht maidir le cearta íospartach agus cosaint agus cúiteamh íospartach a fheabhsú go leormhaith; á iarraidh go leanfar de chearta íospartach a chur chun cinn, lena n-áirítear trí ionstraimí atá ann cheana amhail an tOrdú Cosanta Eorpach; ag tathant ar an gCoimsiún a áirithiú go ndéanfaidh na Ballstáit uile reachtaíocht náisiúnta a dhéanamh den Treoir maidir le Cearta Íospartach agus á iarraidh go gcuirfear chun feidhme go hiomlán agus go beacht í, ionas go mbeidh rochtain iomlán ag íospartaigh foréigin páirtí dlúthchaidrimh ar réimse seirbhísí tacaíochta, lena n-áirítear trí sheirbhísí speisialaithe agus cineálacha amhail an uimhir chabhrach ‘116 006’ d’íospartaigh coireachta;

14.  ag moladh go soláthróidh na Ballstáit sásraí malartacha i gcomhair íospartaigh nach ndéanann gearán a chomhdú ionas go mbeidh siad in ann na cearta aitheanta atá ag íospartaigh foréigin páirtí dlúthchaidrimh, amhail cearta sóisialta agus saothair, a fheidhmiú, mar shampla trí thuarascálacha ó shaineolaithe arna dtarraingt suas ag sainseirbhísí poiblí lena gcreidtear stádas íospartach an fhoréigin inscnebhunaithe;

Cosaint agus tacaíocht: rochtain ar chosaint dhlíthiúil, ar chóiríocht éigeandála agus ar chistí d’íospartaigh

15.  ag leagan béim ar ról lárnach na tacaíochta eacnamaíche d’íospartaigh i ndáil le cuidiú leo a bheith neamhspleáchas ar a bpáirtí foréigneach ó thaobh an airgid de; á chur i bhfáth go dtéann bunáite na mban i mbochtaineacht mó sa mhó le linn nósanna imeachta idirscartha agus colscartha, agus go scoireann roinnt ban de bheith ag iarraidh a gciona chothroim mar aon leis an méid atá siad ina theideal ar eagla nach faoina gcúram a chuirfí na leanaí; á iarraidh, dá bhrí sin, ar na Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar an mbaol go mbeadh cás íospartaigh an fhoréigin teaghlaigh ina chás is éidearfa le linn phróiseas an idirscartha agus an cholscartha; á chur i bhfáth gur gá deireadh a chur le haon bhacainní eacnamaíocha a d‘fhéadfadh tabhairt ar bhean gan an foréigean a rinneadh uirthi a thuairisciú; á chur i bhfios go bhfuil ioncam leormhaith agus neamhspleáchas eacnamaíoch ina bpríomhthosca a chuireann ar chumas ban éalú ó chaidreamh drochídeach agus foréigneach; á iarraidh ar na Ballstáit bearta sonracha a chur chun feidhme chun dul i ngleic leis an bhforéigean eacnamaíoch, chun caipiteal agus ioncam íospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe a chosaint agus chun creat a chur ar bun lena soláthrófar cinntí tapa agus éifeachtacha ar liúntas cothabhála do leanaí, agus é mar aidhm leis sin cumhachtú, sábháilteacht airgeadais agus neamhspleáchas eacnamaíoch a áirithiú d’íospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe, lena gcuirfear ar a gcumas smacht a bheith acu ar a saol, lena n-áirítear trí thacaíocht a thabhairt d’fhiontraithe agus oibrithe ar mná iad; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an neamhspleáchas sin a chur chun cinn agus tacú leis; á chur in iúl gur geal léi an togra le haghaidh treoir maidir le pá íosta leormhaith(25) agus an togra le haghaidh bearta trédhearcachta pá ceangailteacha(26); á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé an Treoir maidir le Cothromaíocht Oibre is Saoil(27) a chur chun feidhme, ar an ábhar go bhfuil tábhacht nach beag ag baint léi do thuismitheoirí aonair, toisc go gcuidíonn sí leo déileáil lena gcás fostaíochta sonrach agus lena ndualgais chúraim - amhail trína chinntiú go mbíonn saoráidí cúraim inrochtana agus leormhaithe ar fáil; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh tacaíocht airgeadais leormhaith agus sásraí cúitimh ann d’íospartaigh agus sásra a chur ar bun chun comhordú, faireachán, agus measúnú rialta. a dhéanamh ar chur chun feidhme agus éifeachtacht na mbeart chun foréigean eacnamaíoch in aghaidh na mban a chosc;

16.  á iarraidh ar na Ballstáit rochtain iomlán ar chosaint dhlíthiúil leormhaith, éisteachtaí éifeachtacha agus orduithe sriantacha, ionaid dídine agus comhairleoireacht, mar aon le cistí d’íospartaigh agus cláir cumhachtaithe airgeadais d’íospartaigh foréigin páirtí dlúthchaidrimh ar mná iad, a chur chun cinn agus a ráthú; á iarraidh ar na Ballstáit a ráthú go mbeidh tacaíocht ann do mháithreacha agus a leanaí ar íospartaigh foréigin teaghlaigh iad a ráthú trí bhíthin tacaíocht pobail, oideachais agus airgeadais, amhail cistí íospartach d’íospartaigh foréigin teaghlaigh ar mná iad, chun a áirithiú go mbeidh na hacmhainní is gá ag na máithreacha sin chun aire a thabhairt dá leanaí agus chun cosc a chur ar choimeád a gcuid leanaí a bheith á chailleadh acu; á iarraidh ar na Ballstáit nósanna imeachta ar leith atá bunaithe ar chaighdeáin íosta chomhchoiteanna a chur i bhfeidhm agus tacaíocht a thabhairt d’íospartaigh foréigin teaghlaigh, chun nach mbeidh siad ina n-íospartaigh arís mar thoradh ar choimeád comhroinnte nó mar thoradh ar choimeád a gcuid leanaí a chailleadh go hiomlán; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar costais dhlíthiúla íospartaigh an fhoréigin teaghlaigh a chumhdach nuair nach bhfuil acmhainní leormhaithe acu agus a ráthú go ndéanfaidh dlíodóirí atá speisialaithe i gcásanna foréigin teaghlaigh iad a chosaint go cuí; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar bhunú caighdeán íosta le haghaidh orduithe cosanta ar fud an Aontais; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh rochtain ag íospartaigh foréigin páirtí dlúthchaidrimh ar thacaíocht shíceolaíoch agus ar chomhairleoireacht ag gach céim dá nósanna imeachta dlíthiúla;

17.  á chur in iúl gur saoth léi nach bhfuil réitigh éigeandála agus shealadacha iomchuí ann d’íospartaigh foréigin páirtí dlúthchaidrimh ná dá leanaí; á iarraidh ar na Ballstáit spásanna éigeandála a bhaineann go sonrach le cásanna d‘fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh a oscailt agus iad a chur ar fáil i gcónaí, chun seirbhísí glactha agus cosanta leormhaithe do mhná ar íospartaigh foréigin teaghlaigh iad agus d’aon leanaí dá ndéantar difear a mhéadú, a fheabhsú agus a áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cistí leormhaithe a leithdháileadh ar na húdaráis ábhartha, lena n-áirítear trí thionscadail, agus á iarraidh go mbeidh cistiú ann chun ionaid dídine a bhunú agus a leathnú, mar aon le bearta iomchuí eile lena gcuirfear ar chumas ban ar íospartaigh foréigin iad leas a bhaint, faoi rún, as timpeallacht shábháilte agus áitiúil;

18.  á chur in iúl gur oth léi gur féidir mná a bheith ar díth tacaíocht shóisialta, sláinte agus shíceolaíoch iomchuí; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go soláthrófar tacaíocht leighis agus shíceolaíoch éifeachtach, inrochtana, uilíoch agus ardchálaíochta i gcomhair íospartaigh foréigin inscnebhunaithe, lena n-áirítear soláthar seirbhísí sláinte gnéis agus sláinte atáirgthe (SRHR), go háirithe le linn géarchéime tráth nach mór a mheas go bhfuil an tacaíocht sin bunriachtanach, mar shampla trí infheistíocht a dhéanamh sa teilileigheas chun a ráthú gur féidir leanúint de sheirbhísí cúraim sláinte a sholáthar;

19.  á iarraidh ar na Ballstáit cúram leighis atá dírithe ar an othar a chruthú lena bhféadfaí foréigean baile a bhrath go luath, cóireáil theiripeach ghairmiúil a eagrú agus cláir tithíochta agus seirbhísí dlí a chur ar bun d’íospartaigh a d’fhéadfadh cuidiú go mór le hiarmhairtí an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh a laghdú agus é a chosc;

20.  á iarraidh ar na Ballstáit scrúdú a dhéanamh ar roghanna fíorúla chun cuidiú le híospartaigh foréigin, lena n-áirítear roghanna meabhairshláinte agus comhairleoireachta, agus aird a thabhairt ar neamhionannais atá ann cheana maidir le rochtain ar sheirbhísí teicneolaíochta faisnéise;

21.  ag moladh go mbainfear leas as dea-chleachtais atá ann cheana i roinnt Ballstát chun tuilleadh foréigin a chosc, amhail uimhreacha teileafóin íospartach a thaifeadadh ar liostaí speisialta a bhaineann le stalcaireacht agus le foréigean páirtí dlúthchaidrimh, chun fíorthosaíocht a thabhairt do ghlaonna a d’fhéadfaí a dhéanamh amach anseo le linn éigeandálaí agus chun idirghabhálacha éifeachtacha um fhorfheidhmiú an dlí a éascú;

Cosaint leanaí agus tacaíocht do leanaí

22.  ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé sainmhínithe dlíthiúla comhchoiteanna agus caighdeáin íosta a bhunú ar leibhéal an Aontais chun foréigean inscnebhunaithe a chomhrac agus chun leanaí íospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe a chosaint, ós rud é nach ndéantar foréigean páirtí dlúthchaidrimh, foréigean feicthe ná foréigean indíreach a aithint i mórchuid córais dhlíthiúla; á chur i bhfios nach ndéantar leanaí a chonaic foréigean ina dtimpeallacht teaghlaigh a aithint mar íospartaigh foréigin inscnebhunaithe, rud a bhfuil tionchar díreach aige ar bhailiú sonraí in earnáil na bpóilíní agus in earnáil na mbreithiúna, agus ar an gcomhar trasteorann; á chur i bhfáth gur gá, in imeachtaí coiriúla agus imscrúdaithe, stádas mar íospartach foréigin inscnebhunaithe a shannadh do leanaí a raibh radharc acu ar fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh nó ar a ndearnadh foréigean indíreach chun go mbeidh siad in ann leas a bhaint as cosaint dlí níos fearr agus as cúnamh iomchuí; ag moladh, dá bhrí sin, go mbunófar nósanna imeachta córasacha chun faireachán a dhéanamh, lena n-áirítear faireachán síceolaíoch, ar leanaí ar íospartaigh foréigin teaghlaigh iad agus ag a raibh radharc ar fhoréigean teaghlaigh, chun freagairt do na trioblóidí atá ina saol dá bharr agus chun cosc a chur orthu an foréigean sin a dhéanamh agus iad ina ndaoine fásta; á iarraidh freisin ar na Ballstáit bearta speisialta a thabhairt isteach maidir leis an bhforéigean feicthe, mar a thugtar air, lena n-airítear forálacha i gcomhair imthosca géaraitheacha sonracha;

23.  á iarraidh ar na Ballstáit feachtas bliantúil a chur ar bun chun leanaí a chur ar an eolas faoi na cearta atá acu agus chun feasacht a mhúscailt ar chearta na leanaí; á iarraidh ar na Ballstáit ionaid shonracha a chur ar bun chun freastal ar íospartaigh foréigin ar leanaí iad, agus péidiatraiceoirí agus teiripeoirí atá speisialaithe san fhoiréigean inscnebhunaithe a fhruiliú lena bheith ag obair iontu; á iarraidh ar na Ballstáit pointí teagmhála do leanaí a chur ar bun a bheadh inrochtana go héasca, lena n-áirítear ar an nguthán, ar an ríomhphost, trí chomhrá ar líne etc., mar a bhféadfaidís labhairt faoi fhoréigean a rinneadh orthu féin, ar thuismitheoir nó ar shiblín, ceisteanna a chur faoin bhforéigean sin, agus an foréigean sin a thuairisciú, agus mar a bhféadfaidís faisnéis agus comhairle a fháil, nó a bheith curtha i dtreo eagraíocht eile chun tuilleadh cabhrach a fháil;

24.  ag cur béim ar an bhfíoras nach mór, go háirithe, deis a thabhairt don leanbh éisteacht a fháil, rud atá bunriachtanach chun a shuíomh cad atá chun leasa an linbh agus cásanna caomhnóireachta agus cúraim altrama á scrúdú, de réir aois agus aibíocht an linbh; á chur i bhfios gurb amhlaidh, i ngach cás, ach i gcásanna ina bhfuil drochamhras faoi fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh a bheith á dhéanamh go háirithe, nach mór do ghairmithe oilte, amhail dochtúirí nó síceolaithe, lena n-áirítear gairmithe atá cáilithe sa néaraishíciatracht leanaí, na héisteachtaí sin a reáchtáil i dtimpeallacht atá fabhrach do leanaí, chun anailís a dhéanamh ar éifeacht na muiníne as daoine eile ar fhorbairt chomhchuí an linbh agus chun géarú ar a dtráma agus ar an n-íospairt a sheachaint; á iarraidh go mbeidh caighdeáin íosta AE ann maidir le conas ba cheart na héisteachtaí sin a reáchtáil; ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé a áirithiú go mbeidh leibhéal cuí fadtéarmach cúraim shíceolaíoch agus shíciatraigh agus comhairleoireachta sóisialta ann d’íospartaigh agus dá leanaí i rith phróiseas an téarnaimh tar éis thréimhse na mí-úsáide;

25.  á thabhairt chun suntais go bhfuil gá lá haird speisialta agus nósanna imeachta agus caighdeáin shonracha le haghaidh cásanna inar duine faoi mhíchumas an t-íospartach nó an leanbh lena mbaineann nó ina bhfuil an t-íospartach nó an leanbh de ghrúpa fíorleochaileach;

26.  á chur in iúl gur geal léi go ndearna an Coimisiún cur i láthair faoi straitéis chuimsitheach chun leanaí leochaileacha a chosaint agus chun ceartas a thacaíonn le gasúir a chothú; á chur i bhfios go láidir gur gá cearta na leanaí is leochailí a chosaint, agus aird ar leith á tabhairt ar leanaí faoi mhíchumas, ar fhoréigean a chosc agus a chomhrac agus ar cheartas a thacaíonn le gasúir a chur chun cinn; á iarraidh go ndéanfaidh na Ballstáit uile an straitéis a chur chun feidhme go hiomlán agus go mear; ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bearta nithiúla a dhéanamh chun mí-úsáid ghnéasach leanaí agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí a chomhrac trí infheistíocht a dhéanamh i mbearta coisctheacha agus i gcláir chóireála atá dírithe ar chosc a chur ar dhéantóirí coire cion a dhéanamh athuair, agus tacaíocht níos éifeachtaí ann d’íospartaigh, agus tríd an gcomhar idir údaráis um fhorghníomhú an dlí agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a fheabhsú; á chur i bhfáth gur gá, i gcásanna amhrasta mí-úsáide leanaí, gníomhaíocht phras a dhéanamh chun sábháilteacht an linbh a áirithiú agus chun tuilleadh foréigin nó foréigean a d’fhéadfadh a bheith ann a chosc, agus fós a áirithiú go mbeidh sé de cheart ag an leanbh éisteacht a fháil i rith an phróisis; á chreidiúint gur cheart go gcuimseodh an ghníomhaíocht sin measúnú riosca láithreach agus cosaint, lena n-áirítear réimse leathan beart éifeachtach amhail bearta eatramhacha nó orduithe cosanta nó sriantacha fad is atá na fíorais á n-imscrúdú; á mheabhrú nach mór, sna himeachtaí uile a bhaineann le híospartaigh foréigin ar leanaí iad, prionsabal na tapúlachta a chur i bhfeidhm; á chur i bhfáth gur cheart cúirteanna a dhéileálann le mí-úsáid leanaí a bheith speisialaithe san fhoréigean inscnebhunaithe freisin;

27.  ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bearta nithiúla a dhéanamh chun deireadh a chur le mí-úsáid ghnéasach leanaí trí infheistíocht a dhéanamh i mbearta coisctheacha agus trí chláir shonracha do dhéantóirí coire ionchasacha agus tacaíocht níos éifeachtaí d’íospartaigh a shainaithint; á iarraidh ar na Ballstáit an comhar idir údaráis um fhorghníomhú an dlí agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a fheabhsú chun mí-úsáid ghnéasach leanaí agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí a chomhrac;

28.  á chur i bhfáth gur féidir an foréigean in aghaidh leanaí a bheith nasctha leis an bhforéigean inscnebhunaithe freisin, bíodh sé sin toisc go bhfaca siad foréigean a bheith á dhéanamh in aghaidh a máithreacha nó toisc gur tugadh drochíde dóibh féin, nuair a úsáidtear é ar shlí indíreach chun cumhacht a fheidhmiú agus foréigean síceolaíoch a dhéanamh in aghaidh a máithreacha; ag tabhairt dá haire go bhfuil cláir lena dtacaítear le leanaí atá neamhchosanta ar fhoréigean baile bunriachtanach chun dochar fadtéarmach a íoslaghdú; á iarraidh ar na Ballstáit leanúint de chláir nuálacha a reáchtáil chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais na leanaí sin, mar shampla trí oiliúint a chur ar sholáthraithe atá ag obair le leanaí chun comharthaí réamhrabhaidh a bhrath, freagairtí agus tacaíocht iomchuí a sholáthar, agus tacaíocht éifeachtach shíceolaíoch a sholáthar do leanaí le linn imeachtaí coiriúla agus sibhialta a bhfuil baint acu leo; ag moladh go láidir go ndéanfaidh na Ballstáit nósanna imeachta córasacha a chur i bhfeidhm chun faireachán a dhéanamh ar leanaí a bhí ina n-íospartaigh foréigin baile agus a chonaic é á dhéanamh, lena n-áirítear tacaíocht shíceolaíoch, ar leanaí ar íospartaigh foréigin teaghlaigh iad agus ag a raibh radharc ar fhoréigean teaghlaigh, chun freagairt don trioblóid a bhíonn ann ina saol dá bharr sin agus chun cosc a chur orthu an foréigean sin a dhéanamh agus iad ina ndaoine fásta;

Cosc: oiliúint a chur ar ghairmithe

29.  á iarraidh go mbeidh fothú acmhainneachta féiltiúil, éifeachtach agus oiliúint spriocdhírithe éigeantach ann do ghairmithe a dhéileálann le cásanna d’fhoréigean inscnebhunaithe, mí-úsáid leanaí agus, i gcoitinne, an uile chineál foréigin baile agus a shásraí, lena n-áirítear ionramháil, foréigean síceolaíoch agus rialú comhéigneach; á chur i bhfáth gur cheart an oiliúint spriocdhírithe sin, dá bhrí sin, a bheith ceaptha do na breithiúna, d’oifigigh um fhorfheidhmiú an dlí, do chleachtóirí dlí speisialaithe, do phearsanra leighis fóiréinseach, do ghairmithe cúraim sláinte, d’oibrithe sóisialta, do mhúinteoirí agus do chúramóirí leanaí, agus freisin do sheirbhísigh phoiblí atá ag obair sna réimsí sin; á iarraidh go leagfar béim freisin san oiliúint sin ar ábharthacht an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh do chearta leanaí agus dá gcosaint agus dá ndea-bhail; á iarraidh go gcuirfidh an oiliúint sin feabhas ar eolas agus tuiscint na ngairmithe sin ar na bearta cosanta atá ann faoi láthair, agus freisin ar an tsábháilteacht, tionchar na coireachta, riachtanais an íospartaigh agus conas aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sin, agus scileanna leormhaithe a thabhairt dóibh i dtreo is go mbeidh siad in ann cumarsáid níos fearr a dhéanamh le híospartaigh agus tacú leo; á iarraidh go gcuirfidh an oiliúint sin ar a gcumas freisin measúnú a dhéanamh ar an gcás trí úsáid a bhaint as uirlisí measúnaithe riosca iontaofa agus comharthaí mí-úsáide a bhrath; á chur i bhfáth gur gá meastóireacht a dhéanamh ar na sásraí le haghaidh na comharthaí sin a bhrath arna n-úsáid ag na gairmithe lena mbaineann; á iarraidh go ndéanfar an oiliúint sin trí dhíriú ar riachtanais agus ábhair imní na n-íospartach mar thosaíocht agus trína aithint nach mór aghaidh a thabhairt ar an bhforéigean in aghaidh na mban agus ar an bhforéigean teaghlaigh trí chur chuige atá sonrach, atá íogair ó thaobh na hinscne de, agus atá bunaithe ar chearta an duine, lena seastar le caighdeáin agus bearta náisiúnta, réigiúnacha agus idirnáisiúnta; á iarraidh ar AE agus ar a Bhallstáit an oiliúint sin a fhorbairt agus a mhaoiniú; ag meabhrú a thábhachtaí atá an Gréasán Eorpach um Oiliúint Bhreithiúnach ina leith sin; á chur i bhfáth gur cheart a iarraidh ar eagraíochtaí den tsochaí shibhialta agus eagraíochtaí poiblí atá ag obair le leanaí, agus ar a son, agus ag obair le híospartaigh foréigin baile agus inscnebhunaithe, agus ar a son, na cúrsaí oiliúna sin a sholáthar, nó ar a laghad baint a bheith acu le soláthar na gcúrsaí oiliúnaí sin, i dtreo is go bhféadfaidís an t-eolas agus an saineolas atá acu ó thaithí fíorshaoil a chomhroinnt. á iarraidh ar an gCoimisiún an cineál oiliúna sin a éascú agus a chomhordú, ag díriú go háirithe ar chásanna trasteorann;

30.  á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar a seirbhísí póilíneachta agus ceartais a mhaoiniú, a fhearastú agus a oiliúint go leormhaith i riocht is go mbeidh siad in ann gearáin maidir le foréigean baile a láimhseáil, agus a áirithiú freisin go mbeidh siad freagrach agus iad ag déanamh amhlaidh; á chur in iúl gur oth léi gur féidir tearc-chistiú agus ciorruithe buiséadacha sna seirbhísí sin a bheith ina siocair le lochtanna nóis imeachta, le heaspa faisnéise do ghearánaigh faoi dhul chun cinn an nóis imeachta agus le moilleanna iomarcacha nach bhfuil ar comhréir leis an riachtanas cosaint a thabhairt d’íospartaigh agus cuidiú leo teacht chucu féin. ag leagan béim ar an ról tábhachtach atá ag oibrithe sóisialta agus síceolaíocha i ranna póilíní i ndáil le tacaíocht nithiúil agus dhaonna a éascú d’íospartaigh foréigin baile; á iarraidh ar na Ballstáit na hacmhainní is gá chun cuidiú le híospartaigh mná agus a leanaí a thabhairt do na comhlachais uile; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit treisiú lena gcomhar chun bearta a dhéanamh chun feabhas a chur ar shainaithint daoine ar íospartaigh foréigin baile agus foréigin páirtí dlúthchaidrimh iad, agus freisin chun na híospartaigh agus na finnéithe a chumasú le teacht chun tosaigh agus an choir a thuairisciú, óir in a lán cásanna ní thuairiscítear an foréigean páirtí dlúthchaidrimh;

31.  á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an nGréasán Eorpach um Oiliúint Bhreithiúnach ardán de chuid an Aontais a bhunú don fhoghlaim fhrithpháirteach agus do chomhroinnt dea-chleachtas idir cleachtóirí dlí agus lucht déanta beartas ó Bhallstáit éagsúla atá ag obair sna réimsí ábhartha uile;

32.  ag moladh go láidir go mbunóidh na Ballstáit cúirteanna nó rannóga speisialaithe, chomh maith le dlíthe, oiliúint, nósanna imeachta agus treoirlínte iomchuí do gach gairmí a bhíonn ag déileáil le híospartaigh foréigin páirtí dlúthchaidrimh, lena n-áirítear feasacht a mhúscailt ar fhoréigean inscnebhunaithe agus steiréitíopaí inscne, chun neamhréireachtaí a sheachaint idir cinntí breithiúnacha agus idirdhealú nó íospairt thánaisteach le linn imeachtaí breithiúnacha, leighis agus póilíneachta, cosanta leanaí agus caomhnóireachta, lena n-áiritheofar go n-éistfear go cuí le leanaí agus mná agus go dtabharfar tosaíocht dá gcosaint agus do chúiteamh a lorg dóibh; ag cur béim ar an bhfíoras gur gá cúirteanna nó rannóga tiomnaithe agus ceartas atá fabhrach do leanaí agus do mhná a neartú, chun aonaid measúnaithe chuimsitheacha a chur ar bun a dhéileálann le foréigean inscnebhunaithe atá comhdhéanta de dhochtúirí fóiréinseacha, síceolaithe agus oibrithe sóisialta a oibreoidh i gcomhar leis na seirbhísí poiblí atá speisialaithe san fhoréigean inscnebhunaithe atá i gceannas ar chúnamh a thabhairt d’íospartaigh; ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé bearta cosanta dlíthiúla a chur i bhfeidhm go hiomlán chun mná agus leanaí a chosaint ar fhoréigean, agus ar a thábhachtaí atá sé nach mbeadh na bearta sin teoranta ná srianta ag cearta tuismitheoirí; á áitiú go ndéanfar cinntí maidir le comhchaomhnóireacht a chur siar go dtí go mbeidh an foréigean páirtí dlúthchaidrimh imscrúdaithe go leormhaith agus go mbeidh measúnú riosca déanta;

33.  á chur i bhfáth gur gá an idirnascthacht idir imeachtaí coiriúla, imeachtaí sibhialta agus imeachtaí dlíthiúla eile a aithint chun na freagairtí breithiúnacha agus na freagairtí dlíthiúla eile ar an bhforéigean páirtí dlúthchaidrimh a chomhordú agus ag moladh, dá bhrí sin, go nglacfaidh na Ballstáit bearta chun cás coiriúil agus sibhialta aon teaghlaigh amháin a nascadh, ionas gur féidir neamhréireachtaí idir cinntí breithiúnacha agus cinntí dlíthiúla eile a dhéanann dochar do leanaí agus d’íospartaigh a sheachaint go héifeachtach; á chur in iúl gur saoth léi an easpa bearta sealadacha chun íospartaigh a chosaint agus an easpa sásraí neamhbhuana chun údarás tuismitheora an tuismitheora fhoréignigh a chur ar fionraí le linn imeachtaí dlíthiúla, a mhaireann ar feadh roinnt blianta de ghnáth; á iarraidh ar an Ballstáit triail a bhaint as na bearta cosanta sin agus iad a fhorbairt; á iarraidh ar na Ballstáit, chun na críche sin, oiliúint a eagrú do na gairmithe uile, agus freisin do na hoibrithe deonacha atá rannpháirteach sna himeachtaí sin, agus ról sna cúrsaí oiliúna sin a thabhairt d’eagraíochtaí sin na sochaí sibhialta atá ag obair le leanaí agus íospartaigh agus ar a son; á iarraidh ar na húdaráis náisiúnta inniúla feabhas a chur ar an gcomhordú idir na cúirteanna trí theagmhálacha a chothú idir oifigí ionchúiseoirí ionas gur féidir saincheisteanna um fhreagracht tuismitheora a réiteach go práinneach, agus a áirithiú go mbeidh cúirteanna teaghlaigh in ann na saincheisteanna uile a bhaineann le foréigean inscnebhunaithe in aghaidh na mban a mheas agus cearta caomhnóireachta agus cuairte á gcinneadh acu;

34.  á iarraidh ar na Ballstáit ardán a bhunú le haghaidh malartú rialta dea-chleachtas idir cúirteanna sibhialta agus cúirteanna coiriúla, cleachtóirí dlí a bhíonn ag déileáil le cásanna foréigin baile agus inscnebhunaithe, mí-úsáid leanaí agus cásanna idirscartha agus caomhnóireachta, agus na geallsealbhóirí ábhartha eile go léir;

35.  á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit eagraíochtaí ábhartha den tsochaí shibhialta, go háirithe iad siúd atá ag obair le leanaí agus ar a son agus le híospartaigh foréigin baile agus foréigin inscnebhunaithe agus ar a son, a rannpháirtiú i bhforbairt agus cur chun feidhme beartas agus reachtaíochta agus sa mheastóireacht orthu; á iarraidh go soláthrófar tacaíocht struchtúrach ar fáil ar leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal áitiúil i gcomhar na n-eagraíochtaí sin den tsochaí shibhialta, lena n-áirítear tacaíocht airgeadais, chun cur lena n-acmhainneacht frithghníomhú agus tacú le cúis agus freisin a áirithiú go mbeidh rochtain leormhaith ag gach duine ar a gcuid seirbhísí, lena n-áirítear gníomhaíochtaí comhairleoireachta agus tacaíochta;

36.  ag athdhearbhú go dtacaíonn sí go hiomlán le neartú a dhéanamh ar acmhainneacht soláthraithe seirbhíse sna hearnálacha uile (an ceartas, forfheidhmiú an dlí, an tsláinte agus seirbhísí sóisialta) bunachair sonraí nuashonraithe a thaifeadadh agus a choinneáil ar bun; á iarraidh ar na Ballstáit treoirlínte náisiúnta agus dea-chleachtais a bhunú agus freisin oiliúint feasachta um fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh a sholáthar i gcomhair na foirne ar na leibhéil uile i ngach earnáil líne tosaigh, ós rud é go bhfuil sé bunriachtanach freagairt go híogair do mhná a bhfuil cosaint á lorg acu; á iarraidh ar na Ballstáit faireachán a dhéanamh ar sheirbhísí i gcomhair earnálacha agus na buiséid is gá a shocrú i gcomhréir leis na riachtanais;

37.  ag moladh go ndéanfaidh na húdaráis náisiúnta gníomhaíocht, go háirithe chun tacar treoirlínte do ghairmithe a bhfuil baint acu le cásanna a bhaineann le foréigean páirtí dlúthchaidrimh agus cearta caomhnóireachta a dhréachtú agus a scaipeadh, agus fachtóirí priacail (a bhaineann le leanaí nó daoine den teaghlach, le saincheisteanna comhshaoil nó sóisialta, nó leis an bhféidearthacht go bhféadfadh cionta foréigneacha a bheith á ndéanamh athuair) á gcur san áireamh chun gur féidir measúnú a dhéanamh ar fhoréigean páirtí dlúthchaidrimh, chun tacú le cearta leanaí agus ban;

38.  ag tabhairt dá haire gur cheart na treoirlíne agus an treoir sin tacú le gairmithe sláinte i ndáil le feasacht phoiblí a mhúscailt ina dtimpeallacht ghairmiúil ar an tionchar suntasach atá ag an bhforéigean i gcoinne na mban, lena n-áirítear foréigean páirtí dlúthchaidrimh, ar a meabhairshláinte;

39.  á chur i bhfáth a thábhachtaí atá ról na saineolaithe agus na ngairmithe fóiréinseacha ábhartha uile sna nósanna imeachta sin, amhail dochtúirí, síceolaithe cliniciúla fóiréinseacha agus oibrithe sóisialta, maidir le saineolas fóiréinseach agus síceolaíoch a sholáthar i ndáil le cúram a thabhairt ní hamháin do mhná ar íospartaigh mí-úsáide baile nó foréigin iad, ach freisin do na leanaí lena mbaineann, go háirithe nuair nach bhfuil an timpeallacht ina bhfuil siad ina gcónaí oiriúnach chun a sláinte, a ndínit, a gcothromaíocht mhothúchánach agus a gcáilíocht saoil a chosaint; á mheabhrú, dá bhrí sin, gur gá na cleachtóirí fóiréinseacha agus na gairmithe lena mbaineann a bheith in ann, inter alia, leas a bhaint as treoirlínte arna dtarraingt as tacar sonraí, cleachtais agus dea-chleachtais ar leibhéal AE; ag tabhairt dá haire, chun críocha dlíthiúla, go bhfágann eolas teicniúil agus leighis sonrach dochtúirí foréinseacha iad a bheith ina ngairmithe oiriúnacha chun cúnamh a thabhairt do speisialtóirí (amhail péidiatraiceoirí, gínéiceolaithe agus síceolaithe) ina gcuid oibre, agus an oiliúint iomchuí agus an saineolas teicniúil iomchuí a bheith acu chun comharthaí foréigin a aithint agus, i gcás ina bhfuil forais ann lena dhéanamh, chun oibleagáidí tuairiscithe a chomhlíonadh agus idirchaidreamh a dhéanamh le húdaráis bhreithiúnacha;

40.  ag meabhrú fhorálacha na Treorach maidir le Cearta Íospartach; á thabhairt chun suntais gur minic a bhíonn tacaíocht speisialta agus cosaint speisialta de dhíth ar íospartaigh foréigin inscne ar mná iad agus ar a leanaí mar gheall ar bhaol mór na híospartha tánaistí agus na hathíospartha, an imeaglaithe agus an díoltais a bhaineann leis an bhforéigean sin; á iarraidh, dá bhrí sin, go dtabharfar aird ar an gcultúr cáinte íospartach atá ann sa tsochaí, lena n-áirítear i measc gairmithe sa chóras ceartais choiriúil; á iarraidh go ndéanfar foréigean institiúideach a aithint agus aghaidh a thabhairt air, lena n-áirítear gníomhaíochtaí agus easnaimh uile na n-údarás agus na seirbhíseach poiblí atá dírithe ar rochtain ar sheirbhísí poiblí ábhartha nó feidhmiú chearta na n-íospartach a mhoilliú, a bhac nó a chosc, agus go ndéanfar smachtbhannaí agus bearta iomchuí a chur i bhfeidhm chun a áirithiú go ndéanfar na híospartaigh a chosaint agus a chúiteamh; á chur i bhfios go láidir a ríthábhachtaí atá sé oiliúint, nósanna imeachta agus treoirlínte a bhunú do na gairmithe uile a bhíonn ag déileáil le híospartaigh chun cabhrú leo comharthaí an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh a shainaithint fiú nuair nach ndéanann íospartaigh gearáin fhollasacha; ag moladh gur cheart go n-áireofaí ar na treoirlínte agus an treoir sin bearta chun cláir chóireála othar shábháilte, urramacha, nach bhfágann an t-íospartach ciontacht a mhothú, do mhná a ndearnadh foréigean orthu a chur chun cinn, lena n-áirítear foréigean páirtí dlúthchaidrimh, agus chun na cóireálacha is fearr dóibhsean agus dá leanaí a scaipeadh; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dul i ngleic le fadhb na ngearán anaithnid agus na ngearán arna tharraingt siar trína ráthú go mbeidh nósanna imeachta éifeachtacha agus gasta ann chun íospartaigh a chosaint agus freisin trí chuntasacht na bpáirithe foréigneacha a áirithiú; ag moladh go gcruthófar bunachair shonraí um fhorfheidhmiú an dlí a choinneoidh taifead ar na mionsonraí uile a bhaineann le ráitis maidir le foréigean páirtí dlúthchaidrimh arna ndéanamh ag an íospartach nó ag an tríú páirtí chun faireachán a dhéanamh ar an bhforéigean agus cosc a chur ar é a bheith á dhéanamh athuair; á iarraidh go mbeidh níos mó oideachais pobail agus múscailte feasachta ann, mar aon le hoiliúint agus oideachas maidir le foréigean páirtí dlúthchaidrimh do na póilíní agus do sheirbhísí sóisialta i gceantair thuaithe agus iargúlta ina leagfar béim ar a thábhachtaí atá an t-oideachas maidir le leanaí a chur ar an eolas agus tacú leo chomh maith le cláir le haghaidh réiteach coinbhleachta, eiseamláirí dearfacha agus comhoibriú;

Cosc: aghaidh a thabhairt ar steiréitíopaí inscne agus ar chlaontacht inscne – oideachas agus múscailt feasachta

41.  á chur in iúl gur cúis bhuartha di tionchar na steiréitíopaí inscne agus na claontachta inscne a fhágann freagairtí neamhleora a bheith á dtabhairt ar an bhforéigean inscnebhunaithe in aghaidh na mban agus easpa muiníne a bheith ann as na mná, go háirithe maidir le líomhaintí a mheastar a bheith bréagach maidir le mí-úsáid leanaí agus foréigean teaghlaigh; á chur in iúl gur cúis bhuartha di freisin nach bhfuil oiliúint shonrach ann do bhreithiúna, d’ionchúisitheoirí agus do ghairmithe dlí; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá bearta atá dírithe ar steiréitíopaí inscne agus claontacht phatrarcach a chomhrac tríd an oideachas agus trí fheachtais múscailte feasachta; á iarraidh ar na Ballstáit faireachán a dhéanamh ar dhímheas a bheith á chaitheamh ar ghuth na mban; ag cáineadh úsáid, dearbhú agus glacadh teoiricí agus coincheapa neamheolaíocha i gcásanna caomhnóireachta lena bpionósaítear máithreacha a dhéanann iarracht ar chásanna mí-úsáide leanaí nó foréigin inscnebhunaithe a thuairisciú trí chosc a chur orthu caomhnóireachta a fháil nó trína gcearta tuismitheora a shrianadh; á chur i bhfáth gur féidir ‘siondróm coimhthithe tuismitheora’, mar a thugtar air, agus coincheapa agus téarmaí comhchosúla, ar gnách iad a bheith bunaithe ar steiréitíopaí inscne, aimhleas a dhéanamh d’íospartaigh foréigin páirtí dlúthchaidrimh ar mná iad tríd an milleán a chur ar mháithreacha as ‘coimhthíos’ a leanaí lena n-athair, trí amhras a chaitheamh ar scileanna tuismitheora na n-íospartach, trí neamhaird a thabhairt ar fhianaise na leanaí agus ar an mbaol foréigin a bhfuil a leanaí neamhchosanta air, agus trí chearta agus sábháilteacht na máthar agus na leanaí a chur i mbaol. á iarraidh ar na Ballstáit siondróm coimhthithe tuismitheora a aithint ina gcleachtas breithiúnach agus ina ndlí agus úsáid an tsiondróim in imeachtaí cúirte a dhíspreagadh nó a chosc fiú, go háirithe le linn imscrúduithe chun a chinneadh an ann d’fhoréigean;

42.  ag leagan béim ar a thábhachtaí atá feachtais múscailte feasachta a chuireann ar chumas finnéithe (go háirithe comharsana agus comhoibrithe) comharthaí an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh (go háirithe foréigean neamhfhiisiciúil) a thabhairt faoi deara, agus a thábhachtaí atá sé treoir a sholáthar maidir le conas tacú le híospartaigh agus maidir le conas cúnamh a thabhairt dóibh; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit feachtais múscailte feasachta, faisnéise agus abhcóideachta a chur chun cinn lena rachfar i ngleic le claontacht inscne agus steiréitíopaí inscne mar aon le foréigean baile agus inscnebhunaithe den uile chineál, amhail foréigean fisiceach, ciapadh gnéasach, cibearfhoréigean, foréigean síceolaíoch agus teacht i dtír gnéasach, go háirithe i ndáil le bearta coiscthe nua-chruthaithe agus córais rabhaidh éigeandála sholúbtha, agus tuairisciú ar chomhordú agus ar chomhar le heagraíochtaí aitheanta agus speisialaithe ban a spreagadh; ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé ról a thabhairt do na struchtúir phoiblí uile agus feachtais múscailte feasachta á ndéanamh;

43.  ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil pionósú éifeachtach mí-úsáideoirí bunriachtanach chun stop a chur le tuilleadh foréigin agus chun treisiú leis an muinín as na húdaráis phoiblí, go háirithe de pháirt na n-íospartach; á chur i bhfios, áfach, nach leor príosúnacht aisti féin chun tuilleadh foréigin a chosc agus go bhfuil gá le cláir athshlánaithe agus athoiliúna shonracha; á iarraidh ar na Ballstáit, mar a leagtar síos in Airteagal 16 de Choinbhinsiún Iostanbúl, na bearta reachtacha nó na bearta eile is gá a ghlacadh chun cláir a chur ar bun, nó chun tacú leo, atá dírithe ar oiliúint a chur ar dhéantóirí an fhoréigin baile i dtreo is go n-iompróidh siad iad féin go neamhfhoréigneach i gcaidreamh idirphearsanta d’fhonn tuilleadh foréigin a chosc agus d’fhonn patrúin iompair fhoréignigh a athrú; á thabhairt chun suntais nach mór do na Ballstáit a áirithiú, agus an méid sin á dhéanamh acu, go mbeidh sábháilteacht na n-íospartach, an tacaíocht a thugtar dóibh, agus cearta daonna na n-íospartach, ina mórthosaíocht agus gurb amhlaidh, i gcás inarb iomchuí, a dhéanfar na cláir sin a chur ar bun agus a chur chun feidhme i ndlúthchomhar le seirbhísí tacaíochta speisialaithe d’íospartaigh; á chur i bhfios go bhfuil an t-oideachas den ríthábhacht i ndáil leis an bhforéigean inscnebhunaithe, agus foréigean páirtí dlúthchaidrimh go háirithe, a dhíothú; á iarraidh ar na Ballstáit cláir choisctheacha a chur chun feidhme, lena n-áirítear trí oideachas maidir le saincheisteanna amhail comhionannas idir mná agus fir, urraim fhrithpháirteach, réiteach coinbhleachta neamhfhoréigneach i gcaidrimh idirphearsanta, foréigean inscnebhunaithe in aghaidh na mban agus an ceart chun sláine pearsanta, agus oideachas gnéasachta atá oiriúnach ó thaobh aoise de arna oiriúnú d’acmhainneacht éabhlóideach na bhfoghlaimeoirí, i gcuraclaim fhoirmiúla agus ar an uile leibhéal den oideachas, i gcomhréir leis an Straitéis um Chomhionannas Inscne, 2020-2025; á chur i bhfáth go bhfuil oideachas caidrimh agus gnéasachta atá cuimsitheach agus atá oiriúnach ó thaobh aoise de den ríthábhacht chun leanaí a chosaint ar fhoréigean agus chun na scileanna a theastaíonn uathu chun caidreamh sábháilte a bheith acu atá saor ó fhoréigean gnéis, foréigean inscnebhunaithe agus foréigean páirtí dlúthchaidrimh, a thabhairt dóibh; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le cláir atá dírithe ar an bhforéigean inscnebhunaithe a chosc, lena n-áirítear trí shnáithe Daphne den Chlár um Shaoránaigh, Comhionannas, Cearta agus Luachanna chun bearta coiscthe éifeachtacha a áirithiú;

44.  á iarraidh ar na Ballstáit a mholadh go ndéanfar iarrachtaí ar na réamhthuairimí daingnithe is cionsiocair i gcónaí leis an mbearna chúraim idir na hinscní a dhíothú;

45.  á thabhairt chun suntais gur cheart go n-áireofaí i straitéisí chun an foréigean páirtí dlúthchaidrimh a chosc gníomhaíochtaí chun neamhchosaint ar fhoréigean le linn na hóige a laghdú, scileanna teagaisc is gá chun caidreamh sábháilte agus folláin a chruthú agus chun dul i ngleic le noirm shóisialta a fhágann forlámhas agus iompar forlámhach na bhfear ar na mná, nó cineálacha eile iompair ghnéasaíoch, a bheith á gcur chun cinn;

46.  á iarraidh ar an gCoimisiún feachtais múscailte feasachta agus oideachais uile-Aontais agus malartú dea-chleachtas a chur chun cinn mar bheart riachtanach i ndáil le foréigean teaghlaigh agus foréigean inscnebhunaithe a chosc agus i ndáil le timpeallacht neamhfhulaingthe i leith an fhoréigin agus timpeallacht shábháilte d’íospartaigh a chruthú; á thabhairt chun suntais go bhfuil ról straitéiseach ag na meáin ina leith sin; á chur i bhfáth, áfach, gurb amhlaidh fós, i roinnt Ballstát a dhéantar an feimeamharú agus cásanna d’fhoréigean inscnebhunaithe a léiriú ar shlí a dhéanann an páirtí foréigneach a shaoradh óna fhreagracht; á thabhairt chun suntais nach bhféadfar, sna meáin ná san fhógraíocht, teachtaireachtaí frithbhanda agus gnéasaíocha a scaipeadh, lena n-áirítear trí iarracht a dhéanamh ar leithscéal a dhéanamh d’fhoréigean agus freagrachtaí páirtithe foréigneacha, ar iad a dhlisteanú nó ar a bheag a dhéanamh díobh; á mheas go n-eascraíonn an foréigean baile freisin ó chur chuige i leith na tuismitheoireachta atá bunaithe ar steiréitíopaí inscne; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, dá bhrí sin, steiréitíopaí inscne a chomhrac agus comhionannas inscne a chur chun cinn i bhfreagrachtaí tuismitheora, i riocht is go ndéanfaí an t-ualach riaracháin a roinnt go cothrom, lena n-áiritheofaí nach mbeadh stádas íochtarach ag na mná; á iarraidh ar an gCoimisiún éascaíocht a dhéanamh ar mhalartú dea-chleachtas ar leibhéal an Aontais maidir le bearta coisctheacha, cosanta agus ionchúisimh agus bearta chun foréigean a chomhrac, agus freisin maidir le cur chun feidhme praiticiúil na mbeart sin; á iarraidh ar an Ballstáit an feachtas sin de chuid an Aontais a chomhlánú trí fhaisnéis a chraobhscaoileadh maidir le cá háit ar féidir le híospartaigh agus le finnéithe an cineál sin foréigin a thuairisciú, lena náirítear tar éis dheireadh an fheachtais agus aird á tabhairt ar shainiúlacht ghéarchéim COVID-19 chun díriú freisin ar an tionchar ar leanaí; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le gníomhaíochtaí i scoileanna agus i suíomhanna eile lena músclaítear feasacht ar shaincheisteanna coireachta agus tráma, ar cá háit ar féidir teacht ar chabhair, ar conas fadhbanna a thuairisciú, agus ar conas athléimneacht a chothú i measc leanaí agus iadsan atá ag obair le leanaí;

Comhar idir na Ballstáit, lena n-áirítear i gcásanna trasteorann

47.  á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá malartú faisnéise idir cúirteanna, údaráis lárnacha na mBallstát agus comhlachtaí póilíneachta, go háirithe maidir le cásanna coimeádta trasteorann; ag dréim leis, leis na rialacha athbhreithnithe faoi Rialachán (AE) 2019/1111 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2019 maidir le dlínse agus maidir le haithint agus forfheidhmiú cinntí a bhaineann le cúrsaí pósta agus le cúraimí tuismitheoireachta agus maidir le fuadach idirnáisiúnta leanaí(28), go dtreiseofar an comhar idir córais bhreithiúnacha ar mhaithe le sárleasanna an linbh, gan beann ar stádas pósta a dtuismitheoirí nó ar chomhdhéanamh a dteaghlaigh, agus leasanna íospartaigh foréigin páirtí dlúthchaidrimh, a chinneadh go héifeachtach; á chur i bhfáth go bhfuil sé tábhachtach go ndéanfadh dochtúirí fóiréinseacha, nó aon ghairmithe eile atá rannpháirteach sa chomhthéacs seo, faisnéis maidir leis an bhforéigean páirtí dlúthchaidrimh a sholáthar don údarás náisiúnta ábhartha nuair a chreideann siad go gcuireann an foréigean sin beatha an íospartaigh aosaithe nó beatha an linbh i mbaol, agus nach bhfuil na híospartaigh in ann iad féin a chosaint mar gheall ar an gcomhéigean morálta nó eacnamaíoch de bharr an ghreama atá an ionsaitheoir orthu, atá ag iarraidh toiliú an íospartaigh aosaithe a fháil; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit forfheidhmiú agus cur chun feidhme éifeachtach Rialachán IIa na Bruiséile a áirithiú; á chur in iúl gur oth léi, ina leith sin, gur mainníodh san athbhreithniú is déanaí an raon feidhme a leathnú chuig páirtnéireachtaí cláraithe agus lánúineacha gan phósadh; á chur in iúl go bhfágann sé sin idirdhealú a bheith á dhéanamh ar íospartaigh agus leanaí páirtnéireachtaí cláraithe agus lánúineacha gan phósadh, agus iad a bheith i staideanna a d’fhéadfadh a bheith baolach; ag meabhrú go bhfuil raon feidhme agus cuspóirí Rialachán IIa na Bruiséile bunaithe ar ‘phrionsabal an neamhidirdhealaithe ar fhorais na náisiúntachta idir saoránaigh an Aontais’ agus ar phrionsabal na muiníne frithpháirtí idir córais dhlíthiúla na mBallstát; á iarraidh ar an gCoimisiún tuarascáil a thabhairt don Pharlaimint ar chur chun feidhme agus tionchar na rialachán sin, lena n-áirítear i gcomhthéacs an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh agus i gcomhthéacs cearta caomhnóireachta, ar a dhéanaí faoi Lúnasa 2024;

48.  á chur i bhfios, cé go mbíonn tionchar an-chorraitheach ag na díospóidí teaghlaigh uile, go mbíonn cásanna trasteorann níos íogaire fós agus níos casta fós ó thaobh na dlíthiúlachta de; á chur i bhfáth go bhfuil gá le leibhéal ard feasachta poiblí maidir le saincheisteanna casta amhail socruithe caomhnóireachta trasteorann agus oibleagáidí cothabhála, lena n-áirítear an gá lena áirithiú go mbeidh soiléireacht ann maidir le cearta agus oibleagáidí tuismitheoirí agus leanaí i ngach tír; á chur i bhfios go bhféadfadh na Ballstáit rannchuidiú le réiteach níos gasta a fháil ar na cásanna dlí teaghlaigh trasteorann sin trí chóras sainrann a thionscnamh laistigh de chúirteanna náisiúnta, lena n-áirítear aonaid atá dírithe ar an bhforéigean inscnebhunaithe atá comhdhéanta de phearsanra leighis fóiréinseach, síceolaithe, agus gairmithe ábhartha eile, agus oibriú i gcomhar le seirbhísí poiblí atá speisialaithe san fhoréigean inscnebhunaithe agus atá i gceannas ar chúnamh a thabhairt d’íospartaigh; á iarraidh go dtabharfar aird ar leith ar chás na dteaghlach aontuismitheora agus ar bhailiú trasteorann liúntas cothabhála, ós rud é go bhfuil na praiticiúlachtaí fhorfheidhmiú na bhforálacha reatha atá i bhfeidhm – eadhon Rialachán (CE) Uimh. 4/2009 ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forghníomhú cinntí agus comhar in ábhair a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála agus Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Cothabháil a Aisghabháil Thar Lear – lena leagtar síos oibleagáidí dlíthiúla a bhaineann le liúntas bailiú trasteorann liúntas cothabhála, dúshlánach i gcónaí; á chur i bhfáth gur gá na huirlisí dlí le haghaidh bailiú trasteorann liúntas cothabhála a fhorfheidhmiú in éineacht le múscailt feasachta poiblí ar a n-infhaighteacht; á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún oibriú go dlúth leis na Ballstáit chun fadhbanna praiticiúla a bhaineann le bailiú liúntas cothabhála i gcásanna trasteorann a shainaithint agus chun cuidiú leo uirlisí éifeachtacha a fhorbairt chun oibleagáid íocaíochta a fhorfheidhmiú; ag leagan béim ar a thábhachtaí atá an tsaincheist agus a himpleachtaí do theaghlaigh aontuismitheora agus baol na bochtaineachta;

49.  ag tathant ar na Ballstáit leanúint d’anailís a dhéanamh ar shonraí maidir leis an tuairisciú a dhéantar ar gach cineál foréigin inscnebhunaithe agus teaghlaigh agus ar threochtaí i dtaca lena leitheadúlacht, agus ar na hiarmhairtí do leanaí freisin, fad is atá bearta gaibhniúcháin i bhfeidhm agus sa tréimshe díreach ina dhiaidh;

50.  á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit treisiú lena gcomhar chun bearta a dhéanamh lena ndéanfaí daoine ar íospartaigh foréigin páirtí dlúthchaidrimh iad a chumasú le teacht chun tosaigh agus an choir a thuairisciú, óir in a lán cásanna ní thuairiscítear an foréigean páirtí dlúthchaidrimh; ag tabhairt dá haire gur gheall an Coimisiún go ndéanfadh sé suirbhé nua AE maidir le foréigean inscnebhunaithe, agus go ndéanfaí torthaí an tsuirbhé sin a chur i láthair in 2023; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit oibriú i ndlúthchomhar le chéile chun sásra buan a bhunú chun sonraí uile-Aontais atá comhchuibhithe, cruinn, iontaofa, inchomparáide, d’ardchaighdeán agus atá leithscartha ó thaobh inscne de maidir le leitheadúlacht, cúiseanna agus iarmhairtí an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh do mhná agus do leanaí agus maidir le bainistiú an fhoréigin páirtí dlúthchaidrimh agus na gceart caomhnóireachta a sholáthar ar bhonn rialta, agus leas iomlán á bhaint as inniúlacht agus saineolas EIGE agus Eurostat; ag meabhrú gur gníomhaíocht é staidreamh náisiúnta maidir leis an bhforéigean inscnebhunaithe a sholáthar atá incháilithe do chistiú faoi Chlár an Mhargaidh Aonair do 2021-2027; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar na sonraí a imdhealú de réir aoise, de réir gnéaschlaonta, de réir na féiniúlachta inscne, de réir saintréithe gnéis, de réir cine agus eitneachta agus de réir stádas míchumais, i measc nithe eile, chun a áirithiú go dtarraingeofar aird ar thaithí na mban ina n-éagsúlacht ar fad ; ag tabhairt dá haire go rannchuideoidh sé sin le tuiscint níos fearr a bheith ann ar mhéid agus cúiseanna na faidhbe, go háirithe na catagóirí socheacnamaíocha ina bhfuil an foréigean inscnebhunaithe níos forleithne agus tosca tionchair eile, agus freisin ar chreataí dlíthiúla agus beartais dhlíthiúla éagsúla ó thír go tír, rud is féidir a fhiosrú go mion trí chomparáidí mionsonraithe idir tíortha chun creataí beartais a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar tharlú foréigin a shainaithint; á áitiú freisin go bhfuil tábhacht leis na Ballstáit a bheith ag bailiú sonraí staidrimh maidir le himeachtaí riaracháin agus breithiúnacha i dtaca le coimeád leanaí a bhaineann le foréigean páirtí dlúthchaidrimh, agus go háirithe maidir leis an toradh ar na breithiúnais agus na forais a thugann siad lena gcinntí ar chearta caomhnóireachta agus cuairte;

51.  á iarraidh ar an gCoimisiún feachtais múscailte feasachta ar fud AE a chur chun cinn mar bheart riachtanach i ndáil le foréigean teaghlaigh a chosc agus le cruthú timpeallachta neamhfhulaingthe i ndáil leis an bhforéigean;

o
o   o

52.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún;

(1) IO L 315, 14.11.2012, lch. 57.
(2) IO L 132, 21.5.2016, lch. 1.
(3) IO C 337, 20.9.2018, lch. 167.
(4) IO C 232, 16.6.2021, lch. 48.
(5) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0379.
(6) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0024.
(7) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0025.
(8) IO L 338, 21.12.2011, lch. 2.
(9) IO L 181, 29.6.2013, lch. 4.
(10) IO L 338, 23.12.2003, lch. 1.
(11) Airteagail 2 agus 3(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus Airteagail 8, 10, 19 agus 157 CFAE.
(12) Airteagail 21 agus 23 den Chairt.
(13) Tuarascáil FRA an 3 Márta 2014 dar teideal ‘Foréigean in aghaidh na mban: suirbhé uile-Aontais’.
(14) Coinbhinsiún Iostanbúl.
(15) Comhairle na hEorpa: ‘Cainéal Chearta an Duine: Cuirimis Deireadh le Mí-Úsáid Gnéasach Leanaí sa Spórt’, arna rochtain an 21 Iúil 2021.
(16) Eurostat, Children at risk of poverty or social exclusion [Leanaí i mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh shóisialta], sonraí arna n-asbhaint i mí Dheireadh Fómhair 2020.
(17) Tuarascáil FRA an 3 Márta 2014 dar teideal ‘Foréigean in aghaidh na mban: suirbhé uile-Aontais’.
(18) Ráiteas chuig an bpreas ón Dr Hans Henri P. Kluge, Stiúrthóir Réigiúnach don Eoraip na hEagraíochta Domhanda Sláinte an 7 Bealtaine 2020 dar teideal During COVID-19 pandemic, violence remains preventable, not inevitable [Le linn phaindéim COVID-19, tá an foréigean fós inchoiscthe, agus níl sé dosheachanta].
(19) Tuarascáil FRA an 3 Márta 2014 dar teideal ‘Foréigean in aghaidh na mban: suirbhé uile-Aontais’.
(20) Tuarascáil ó Europol an 19 Meitheamh 2020 dar teideal Exploiting Isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse COVID-19 pandemic [Dúshaothrú ar Imeallú: Ciontóirí agus íospartaigh mí-úsáide gnéasaí leanaí ar líne le linn phaindéim COVID-19].
(21) Tuarascáil mhínitheach ó Chomhairle na hEorpa an 11 Bealtaine 2011 a ghabhann le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac.
(22) Ráiteas ó Ardán EDVAW an 31 Bealtaine 2019 dar teideal Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody [Is gné bhunriachtanach é foréigean páirtí dlúthchaidrimh in aghaidh na mban agus coimeád leanaí á chinneadh].
(23) Airteagal 31 de Choinbhinsiún Iostanbúl.
(24) Moladh Ginearálta Uimh. 35 den Choinbhinsiún maidir le gach cineál idirdhealaithe in aghaidh ban a dhíothú, maidir le foréigean inscnebhunaithe in aghaidh na mban, lena ndéantar moladh ginearálta Uimh. 19 a thabhairt cothrom le dáta.
(25) Togra ón gCoimisiún an 28 Deireadh Fómhair 2020 le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le pá íosta leormhaith san Aontas Eorpach (COM(2020)0682).
(26) Togra ón gCoimisiún an 4 Márta 2021 le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun cur i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann nó obair ar comhionann a luach idir fir agus mná a neartú trí shásraí trédhearcachta pá agus trí shásraí forfheidhmiúcháin (COM(2021)0093).
(27) Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí (IO L 188, 12.7.2019, lch. 79).
(28) IO L 178, 2.7.2019, lch. 1.

An nuashonrú is déanaí: 16 Nollaig 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais