Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2869(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0481/2021

Esitatud tekstid :

B9-0481/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0409

Vastuvõetud tekstid
PDF 169kWORD 54k
Kolmapäev, 6. oktoober 2021 - Strasbourg
Toimeained, sh klorotoluroon ja difenokonasool
P9_TA(2021)0409B9-0481/2021

Euroopa Parlamendi 6. oktoobri 2021. aasta resolutsioon komisjoni 3. septembri 2021. aasta rakendusmääruse (EL) 2021/1449 kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 2-fenüülfenooli (sealhulgas selle soolad, näiteks naatriumsool), 8-hüdroksükinoliini, amidosulfurooni, bifenoksi, kloormekvaadi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, dimetakloori, etofeenproksi, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, parafiinõli, penkonasooli, pikloraami, propakvisafopi, prosulfokarbi, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, väävli, tetrakonasooli, triallaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (2021/2869(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 3. septembri 2021. aasta rakendusmäärust (EL) 2021/1449, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 2-fenüülfenooli (sealhulgas selle soolad, näiteks naatriumsool), 8-hüdroksükinoliini, amidosulfurooni, bifenoksi, kloormekvaadi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, dimetakloori, etofeenproksi, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, parafiinõli, penkonasooli, pikloraami, propakvisafopi, prosulfokarbi, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, väävli, tetrakonasooli, triallaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(2), eriti selle artikli 17 esimest lõiku ja artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2015. aasta rakendusmäärust (EL) 2015/408, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) artikli 80 lõiget 7 ja kehtestatakse asendamisele kuuluvate ainete loetelu(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(4) artikleid 11 ja 13,

—  võttes arvesse oma 13. septembri 2018. aasta resolutsiooni taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta(5),

–  võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta ja 26. novembri 2020. aasta resolutsioone, milles esitatakse vastuväide toimeaine klorotolurooni heakskiidu kehtivusaja varasematele pikendamistele(6),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 112 lõikeid 2 ja 3,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

A.  arvestades, et klorotoluroon kanti nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ(7) I lisasse 1. märtsil 2006 komisjoni direktiiviga 2005/53/EÜ(8) ning on loetud määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetuks;

B.  arvestades, et menetlus klorotolurooni heakskiidu pikendamiseks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012(9) alusel kestab juba 2013. aastast alates;

C.  arvestades, et toimeaine klorotolurooni heakskiidu kehtivusaega on juba pikendatud ühe aasta võrra komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 533/2013(10) ja seejärel alates 2017. aastast ühe aasta kaupa komisjoni rakendusmäärustega (EL) 2017/1511(11), (EL) 2018/1262(12), (EL) 2019/1589(13), (EL) 2020/1511(14) ning nüüd jälle ühe aasta võrra komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/1449, millega heakskiidu kehtivusaega pikendati 31. oktoobrini 2022;

D.  arvestades, et komisjon ei ole pikendamise põhjuseid selgitanud, vaid on piirdunud järgmise märkusega: „Kuna kõnealuste toimeainete hindamine on taotlejatest sõltumatutel põhjustel hilinenud, aegub nende ainete heakskiit tõenäoliselt enne heakskiidu pikendamist käsitleva otsuse vastuvõtmist.“;

E.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 eesmärk on tagada nii inimeste kui ka loomade tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning samal ajal kaitsta liidu põllumajanduse konkurentsivõimet; arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata haavatavate elanikkonnarühmade, sealhulgas rasedate, imikute ja laste kaitsele;

F.  arvestades, et kohaldada tuleks ettevaatuspõhimõtet, ja arvestades, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 märgitakse, et taimekaitsevahendite koostises tuleks kasutada ainult selliseid aineid, mille puhul on tõendatud, et need on taimekasvatusele selgelt kasulikud ning nende kasutamine ei avalda eeldatavalt kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele ega lubamatut mõju keskkonnale;

G.  arvestades, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 viidatakse, et ohutuse huvides peaks toimeaine heakskiidu kehtivusaeg olema ajaliselt piiratud; arvestades, et heakskiidu kehtivusaeg peaks olema proportsionaalne selliste ainete kasutamisest tulenevate võimalike ohtudega, kuid praegusel juhul on selge, et selline proportsionaalsus puudub;

H.  arvestades, et 15 aasta jooksul alates klorotolurooni toimeainena heakskiitmisest on see määratletud tõenäoliselt endokriinfunktsiooni kahjustava kemikaalina, kuid ometigi ei ole selle aja jooksul klorotolurooni heakskiitu läbi vaadatud ega tagasi võetud;

I.  arvestades, et komisjonil ja liikmesriikidel on võimalus ja kohustus tegutseda vastavalt ettevaatuspõhimõttele, kui on tuvastatud võimalik kahjulik mõju tervisele, kuigi selle kohta puudub veel teaduslik kindlus, võttes ajutisi riskijuhtimismeetmeid, mis on vajalikud inimeste tervise kaitse kõrge taseme tagamiseks;

J.  arvestades, et täpsemalt on määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 21 sätestatud, et komisjonil on õigus toimeaine heakskiit igal ajal läbi vaadata, eelkõige juhul, kui ta leiab uusi teaduslikke ja tehnilisi teadmisi arvesse võttes, et on tõendeid selle kohta, et aine ei vasta enam määruse artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele, ning arvestades, et läbivaatamine võib kaasa tuua aine heakskiidu tagasivõtmise või muutmise;

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

K.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008(15) kohaselt on klorotoluroonil järgmine ühtlustatud klassifikatsioon: väga mürgine veeorganismidele, väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega, arvatavasti põhjustab vähktõbe (kantserogeensus, 2. ohukategooria) ja arvatavasti kahjustab loodet (reproduktiivtoksilisus, 2. ohukategooria);

L.  arvestades, et teadusväljaannetes on klorotolurooni seostatud endokriinseid häireid põhjustavate omadustega(16);

M.  arvestades, et 2015. aastal lisati klorotoluroon rakendusmäärusega (EL) 2015/408 asendamisele kuuluvate ainete loetellu, kuna seda peetakse inimestele kahjulikku mõju avaldada võivate endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineks ja kuna see täidab püsiva ja toksilise aine kriteeriumid;

N.  arvestades, et vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktile 3.6.5 ei saa toimeainet heaks kiita, kui sellel leitakse olevat endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju, välja arvatud juhul, kui inimeste kokkupuude selle taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega on kavandatavates realistlikes kasutustingimustes väheoluline, st vahendit kasutatakse suletud süsteemis või muudes tingimustes, mis välistavad kokkupuute inimestega, ning asjaomase toimeaine jäägid toidul või söödal ei ületa vaikimisi väärtust, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005(17) artikli 18 lõike 1 punkti b kohaselt;

O.  arvestades, et on vastuvõetamatu, et ainet, mis tõenäoliselt vastab endokriinseid häireid põhjustavate omadustega toimeainete piirkriteeriumidele, lubatakse liidus jätkuvalt kasutada, seades sellega ohtu inimeste ja keskkonna tervise;

P.  arvestades, et taotlejad saavad ära kasutada komisjoni töömeetoditega tekitatud automaatset süsteemi, millega tagatakse toimeainete heakskiidu kehtivusaja viivitamatu pikendamine juhul, kui riskide ümberhindamist ei ole veel lõpule viidud, ning pikendada meelega ümberhindamisprotsessi, esitades mittetäielikke andmeid ning nõudes rohkem erandeid ja eritingimusi, mis aga põhjustab keskkonnale ja inimtervisele lubamatuid ohte, kuna selle aja jooksul kokkupuude ohtliku ainega jätkub;

Q.  arvestades, et parlament palus oma 13. septembri 2018. aasta resolutsioonis komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et määruse artikli 17 kohast heakskiidu kehtivusaja menetluslikku pikendamist menetluse kestel ei kasutata selliste toimeainete puhul, mis on mutageensed, kantserogeensed, reproduktiivtoksilised ja kuuluvad seega kategooriasse 1A või 1B, või nende toimeainete puhul, millel on endokriinfunktsiooni kahjustavad omadused ning mis kahjustavad inimesi või loomi, näiteks praegu niisugused ained nagu flumioksasiin, tiaklopriid, klorotoluroon ja dimoksüstrobiin;

R.  arvestades, et Euroopa Parlament on oma 10. oktoobri 2019. aasta ja 26. novembri 2020. aasta resolutsioonides juba esitanud vastuväite klorotolurooni heakskiidu kehtivusaja eelmistele pikendamistele;

S.  arvestades, et komisjon viitab oma vastustes(18) eelmistele vastuväidetele klorotolurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisele üksnes „enne komisjoni määruse (EL) 2018/605(19) vastuvõtmist tehtud mõjuhinnangu aluseks olevale uuringule“, milles „ei leitud, et klorotoluroon oleks võimalik endokriinfunktsiooni kahjustav kemikaal“, kuid ei tunnista, et see uuring ei toonud kaasa klorotolurooni eemaldamist asendamisele kuuluvate ainete loetelust;

T.  arvestades, et pärast komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2100(20) ja määruse (EL) 2018/605 vastuvõtmist tegi komisjon Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) ja Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) ülesandeks töötada välja ühtlustatud suunised, et tagada liidus vastu võetud endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kriteeriumide järjepidev kohaldamine biotsiidide ja pestitsiidide hindamisel liidus; arvestades, et suunised, mis hõlmavad uusi OECD katseid, avaldati 2018. aasta juunis(21), kuid neid ei ole kasutatud klorotolurooni endokriinseid häireid põhjustavate omaduste hindamiseks;

U.  arvestades, et seetõttu ei ole klorotolurooni nõuetekohaselt hinnatud, et seda ei saaks enam pidada endokriinfunktsiooni kahjustavaks aineks;

V.  arvestades, et EFSA ei ole klorotolurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamise esialgset hindamisaruannet veel hinnanud;

W.  arvestades, et pärast eelmist, 2020. aastal toimunud mitme toimeaine, sealhulgas klorotolurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamist rakendusmääruse (EL) 2020/1511 alusel on luba uuendamata jäetud selle rakendusmäärusega hõlmatud 27 ainest ainult ühe aine puhul, samas kui rakendusmäärusega (EL) 2021/1449 antakse taas pikendus kuni 39 ainele, sh paljudele neist kolmandat või neljandat korda;

X.  arvestades, et difenokonasooli kasutamist ainsa ainena ja kombinatsioonis erinevate asoolidega, nagu penkonasool, kahtlustatakse seenetüve Aspergillus fumigatus triasooliresistentsuse tekitamises(22);

Y.  arvestades, et Aspergillus fumigatuse triasooliresistentsus on kasvav rahvatervise probleem(23); arvestades, et mitme uuringu(24) andmed viitavad kindlalt sellele, et põllumajanduslikud asoolid põhjustavad asoolide suhtes vastuvõtlikel patsientidel kliinilistes tingimustes ravi ebaõnnestumist;

Z.  arvestades, et üks neljast COVID-19ga seotud terviseprobleemide tõttu intensiivravi saanud patsiendist on tunnistatud nakatunuks Aspergillus fumigatusega, kellest 15 %-l on diagnoositud Aspergillus fumigatuse resistentne variant; arvestades, et need patsiendid on peaaegu ravimatud ja nende ellujäämismäär on hinnanguliselt vaid 20 %(25);

AA.  arvestades, et seenevastaste ravimite suhtes resistentsust põhjustavate ainete heakskiidu kehtivusaja pikendamine ei ole tervise seisukohast vastuvõetav;

1.  on seisukohal, et rakendusmäärusega (EL) 2021/1449 ületatakse määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud rakendamisvolitusi;

2.  on seisukohal, et rakendusmäärus (EL) 2021/1449 on vastuolus liidu õigusega, sest sellega eiratakse ettevaatuspõhimõtet;

3.  mõistab teravalt hukka pikad viivitused lubade uuendamisel ja endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemisel;

4.  on seisukohal, et otsus pikendada klorotolurooni ja difenokonasooli heakskiidu kehtivusaegu ei ole kooskõlas määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud ohutuskriteeriumidega ning see ei tugine ei tõenditele nende ainete kasutamise ohutuse kohta ega ka tõendatud tungivale vajadusele neid aineid liidus toiduainete tootmisel kasutada;

5.  palub komisjonil rakendusmääruse (EL) 2021/1449 kehtetuks tunnistada ja esitada komiteele uue eelnõu, milles võetakse arvesse teaduslikke tõendeid kõikide asjaomaste ainete, eelkõige klorotolurooni ja difenokonasooli kahjulike omaduste kohta;

6.  kutsub komisjoni üles esitama rakendusmääruste eelnõusid üksnes selliste ainete heakskiidu kehtivusaja pikendamiseks, mille puhul teaduse hetkeseisu kohaselt ei ole alust eeldada, et komisjon teeb ettepaneku asjaomase toimeaine heakskiidu uuendamata jätmiseks;

7.  palub komisjonil ainete heakskiidu tagasi võtta, kui on tõendatud või põhjendatud kahtlus, et need ei vasta määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud ohutuskriteeriumidele;

8.  kutsub liikmesriike üles tagama heakskiidu nõuetekohase ja õigeaegse ümberhindamise selliste toimeainete puhul, mille osas nad on andmeid esitavad liikmesriigid, ja tagama, et praegustele viivitustele leitakse nii kiiresti kui võimalik tõhus lahendus;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 313, 6.9.2021, lk 20.
(2) ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.
(3) ELT L 67, 12.3.2015, lk 18.
(4) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0356.
(6) Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, beeta-tsüflutriini, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflubensurooni, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, pikloraami, prosulfokarbi, püriproksüfeeni, metüültiofanaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT C 202, 28.5.2021, lk 7); Euroopa Parlamendi 26. novembri 2020. aasta resolutsioon komisjoni 16. oktoobri 2020. aasta rakendusmääruse (EL) 2020/1511 kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, fenoksapropP, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, pikloraami, prosulfokarbi, väävli, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0325).
(7) Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).
(8) Komisjoni 16. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/53/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, arvates toimeainete hulka klorotaloniili, klorotolurooni, tsüpermetriini, daminosiidi ja metüültiofanaadi (ELT L 241, 17.9.2005, lk 51).
(9) Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).
(10) Komisjoni 10. juuni 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 533/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 1‑metüültsüklopropeeni, klorotaloniili, klorotolurooni, tsüpermetriini, daminosiidi, forkloorfenurooni, indoksakarbi, metüültiofanaadi ja tribenurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 159, 11.6.2013, lk 9).
(11) Komisjoni 30. augusti 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1511, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 1‑metüültsüklopropeeni, beeta-tsüflutriini, klorotaloniili, klorotolurooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dimeteenamiid‑p, flufenatseedi, flurtamooni, forkloorfenurooni, fostiasaadi, indoksakarbi, iprodiooni, MCPA, MCPB, siltiofaami, metüültiofanaadi ja tribenurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 224, 31.8.2017, lk 115).
(12) Komisjoni 20. septembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1262, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 1-metüültsüklopropeeni, beeta-tsüflutriini, klorotaloniili, klorotolurooni, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dimeteenamiid-p, diurooni, fludioksoniili, flufenatseedi, flurtamooni, fostiasaadi, indoksakarbi, MCPA, MCPB, prosulfokarbi, metüültiofanaadi ja tribenurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 238, 21.9.2018, lk 62).
(13) Komisjoni 26. septembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1589, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, beeta-tsüflutriini, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflubensurooni, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, pikloraami, prosulfokarbi, püriproksüfeeni, metüültiofanaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 248, 27.9.2019, lk 24).
(14) Komisjoni 16. oktoobri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1511, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, pikloraami, prosulfokarbi, väävli, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 344, 19.10.2020, lk 18).
(15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).
(16) Vt muu hulgas: Hong, M., Ping, Z., Jian, X., „Testicular toxicity and mechanisms of chlorotoluron compounds in the mouse“ (Testikulaarne toksilisus ja klorotolurooni ühendite mehhanism hiirtes), Toxicology Mechanisms and Methods 2007;17(8):483-8.
(17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).
(18) Komisjoni järelmeede Euroopa Parlamendi muule kui seadusandlikule resolutsioonile komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, beeta-tsüflutriini, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflubensurooni, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, pikloraami, prosulfokarbi, püriproksüfeeni, metüültiofanaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega, SP(2019)669, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2826(RSP)&l=en; Komisjoni järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi muu kui seadusandliku resolutsiooniga komisjoni 16. oktoobri 2020. aasta rakendusmääruse (EL) 2020/1511 kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, pikloraami, prosulfokarbi, väävli, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega, SP(2021)129, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2853(RSP)&l=en
(19) Komisjoni 19. aprilli 2018. aasta määrus (EL) 2018/605, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemiseks (ELT L 101, 20.4.2018, lk 33).
(20) Komisjoni 4. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2100, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid (ELT L 301, 17.11.2017, lk 1).
(21) EFSA and ECHA Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 (EFSA ja ECHA suunised endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks määruste (EL) nr 528/2012 ja (EÜ) nr 1107/2009 kontekstis), EFSA Journal 2018, 16(6):5311, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.
(22) Verweij, P.E., Lucas, J.A., Arendrup, M.C., Bowyer, P., Brinkmann, A.J.F., Denning, D.W., Dyer, P.S., Fisher, M.C., Geenen, P.L., Gisi, U., Hermann, D., Hoogendijk, A., Kiers, E., Lagrou, K., Melchers, W.J.G., Rhodes, J., Rietveld, A.G., Schoustra, S.E., Stenzel, K., Zwaan, B.J. ja Fraaije, B.A., „The one health problem of azole resistance in Aspergillus fumigatus: Current insights and future research agenda“, Fungal Biology Reviews, 34. köide, väljaanne 4, 2020, lk 202–214, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1749461320300415
(23) https://www.researchgate.net/publication/349087541_Prevalence_of_Azole-Resistant_Aspergillus_fumigatus_is_Highly_Associated_with_Azole_Fungicide_Residues_in_the_Fields
(24) Cao, D., Wang, F., Yu, S., Dong, S., Wu, R., Cui, N., Ren, J., Xu, T., Wang, S., Wang, M., Fang, H. ja Yu, Y., „Prevalence of Azole-Resistant Aspergillus fumigatus is Highly Associated with Azole Fungicide Residues in the Fields“, Environmental Science & Technology, 2021, 55(5), 3041–3049, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5461301/
(25) https://huisarts.bsl.nl/levensbedreigende-schimmel-ontdekt-bij-kwart-coronapatienten-op-ic/

Viimane päevakajastamine: 21. august 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika