Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2256(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0234/2021

Внесени текстове :

A9-0234/2021

Разисквания :

PV 05/10/2021 - 12
CRE 05/10/2021 - 12

Гласувания :

PV 06/10/2021 - 12
PV 07/10/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0412

Приети текстове
PDF 206kWORD 64k
Четвъртък, 7 октомври 2021 г. - Страсбург
Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана
P9_TA(2021)0412A9-0234/2021

Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2021 г. относно състоянието на способностите на ЕС за кибернетична отбрана (2020/2256(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид документа, озаглавен „Обща визия, общи действия: по-силна Европа – Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз“, който беше представен от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) на 28 юни 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 декември 2013 г., 26 юни 2015 г., 15 декември 2016 г., 9 март 2017 г., 22 юни 2017 г., 20 ноември 2017 г. и 15 декември 2017 г.,

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 юни 2017 г. относно разработването на рамка за съвместен дипломатически отговор на ЕС срещу злонамерени действия в киберпространството („инструментариум за кибердипломация“),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 13 септември 2017 г., озаглавено „Устойчивост, възпиране и отбрана: изграждане на силна киберсигурност за ЕС“ (JOIN(2017)0450),

–  като взе предвид съвместната декларация относно сътрудничеството между ЕС и НАТО, подписана през юли 2018 г.,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2019/797 на Съвета от 17 май 2019 г. относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2019 г. относно допълнителните усилия за укрепване на устойчивостта на хибридни заплахи и за борба с тях,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии (Акт за киберсигурността)(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 юни 2020 г. относно външната дейност на ЕС в областта на предотвратяването на тероризма и насилствения екстремизъм и борбата с тях,

–  като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно създаването на Граждански пакт в областта на ОПСО,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/1127 на Съвета от 30 юли 2020 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2019/797 относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки(3),

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/1537 на Съвета от 22 октомври 2020 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2019/797 относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 юли 2020 г. относно Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност (COM(2020)0605),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 16 декември 2020 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие“ (JOIN(2020)0018),

–  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148 от 16 декември 2020 г. (COM(2020)0823),

–  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти от 16 декември 2020 г. (COM(2020)0829),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 9 март 2021 г. относно стратегията на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие,

–  като взе предвид изявлението на Европейския съвет от 25 март 2021 г.,

–  като взе предвид доклада на отворената работна група (OEWG) от 10 март 2021 г.,

–  като взе предвид Програмата на ООН за разоръжаване – „Сигурност за нашето общо бъдеще“,

–  като взе предвид целите за устойчиво развитие на ООН, и по-специално ЦУР 16, насочена към насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие,

–  като взе предвид Преглед № 09/2019 на Европейската сметна палата относно европейската отбрана,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2018 г. относно киберотбраната(5),

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0234/2021),

А.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки трябва да продължат да разработват стратегия за киберсигурност, която да поставя реалистични, точни и амбициозни цели и да определя ясно политиките както във военната, така и в гражданската област, а също и където двата сектора се припокриват; като има предвид, че всички институции на ЕС и държавите – членки на ЕС, трябва да работят в още по-тясно сътрудничество на всички равнища за изграждането на тази стратегия, чиято основна цел следва да бъде по-нататъшното укрепване на устойчивостта, а в резултат на това – развиването на общи, но също така и по-добри национални, стабилни граждански и военни киберспособности и сътрудничество, за да се отговори на трайни предизвикателства в областта на сигурността;

Б.   като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да прилага съществуващото международно право в киберпространството, по-специално Устава на ООН, която призовава държавите да уреждат международните спорове с мирни средства и да се въздържат в международните си отношения от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава, или по какъвто и да е друг начин, несъвместим с целите на ООН;

В.  като има предвид, че през последните години станахме свидетели на непрекъснато нарастване на злонамерените кибероперации срещу ЕС и неговите държави членки, извършвани от държавни и недържавни субекти, които разкриха уязвимости в мрежи от основно значение за европейската сигурност; като има предвид, че многообразието, сложността и броят на офанзивните субекти в киберпространството нарастват; като има предвид, че тези атаки превръщат в приоритет засилването на отбранителните способности и развитието на европейски киберспособности; като има предвид, че зловредни кибератаки могат да бъдат извършени по всяко време и участниците както на равнище ЕС, така и на национално равнище следва да бъдат насърчавани да предприемат необходимите мерки за постоянно поддържане на ефективни способности за киберотбрана в мирно време;

Г.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 и увеличаването на несигурността в киберпространството показаха, че са необходими международни споразумения; като има предвид, че кибератаките се увеличиха значително по време на пандемията от COVID-19, и като има предвид, че ЕС и неговите държави членки станаха свидетели на киберзаплахи и злонамерени действия в киберпространството, насочени срещу основни оператори, включително атаки с цел нарушаване на работата на критична инфраструктура в сектори като енергетиката, транспорта и здравеопазването, както и значителна чуждестранна намеса посредством киберсредства, които размиха границата между мира и враждебните действия; като има предвид, че Планът за възстановяване за Европа предвижда допълнителни инвестиции в киберсигурността;

Д.  като има предвид, че киберпространството вече е признато за област на действие; като има предвид, че киберзаплахите могат да застрашават всички традиционни военни области, и като има предвид, че традиционните области зависят от функционалността на киберпространството, а не обратното; като има предвид, че конфликтите могат да възникнат във всички физически (суша, въздух, море и космос) и виртуални (кибер) области, могат да бъдат задълбочени чрез елементи на хибридна война, например кампании за дезинформация посредством киберсредства, войни чрез посредници, офанзивно и дефанзивно използване на киберспособности и стратегически атаки срещу доставчици на цифрови услуги с цел смущаване на критична инфраструктура, както и срещу нашите демократични институции, и да причинят значителни финансови загуби;

Е.  като има предвид, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Комисията и Европейската агенция по отбрана (ЕАО) следва да подкрепят държавите членки при координирането и увеличаването на усилията им за осигуряване на способности и технологии за кибернетична отбрана, което обхваща всички аспекти на изграждането на способности, в т. ч. доктрина, ръководство, организация, личен състав, обучение, промишленост, технологии, инфраструктура, логистика, оперативна съвместимост и ресурси;

Ж.  като има предвид, че по време на разработването на каталога на потребностите от 2017 г., който се използва за определяне на пълния набор от военни потребности на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в редица илюстративни сценарии, необходимостта от способности за кибернетична отбрана се очерта като основен приоритет;

З.  като има предвид, че успешното изпълнение на мисиите и операциите на ЕС става все по-зависимо от непрекъснатия достъп до сигурно киберпространство, за което се изискват устойчиви оперативни способности в областта на киберпространството;

И.  като има предвид, че актуализираната през 2018 г. политическа рамка на ЕС за кибернетична отбрана набеляза приоритети, като например развиването на способности за кибернетична отбрана и защитата на комуникационните и информационните мрежи на ОПСО;

Й.  като има предвид, че в речта си за състоянието на Съюза през 2021 г. председателят на Комисията подчерта необходимостта от политика на ЕС за кибернетична отбрана;

К.  като има предвид, че нарастващото интегриране на изкуствения интелект (ИИ) в киберспособностите на отбранителните сили (кибер-физически системи, включително комуникация и връзки за предаване на данни между превозни средства в мрежова система) може да доведе до уязвимост на атаки на електронна война, като заглушаване, подправяне или хакерски атаки;

Л.  като има предвид, че повишаването на равнището на киберсигурността и киберотбраната на ЕС е естествена последица от успеха на амбициите на Европа в областта на цифровите технологии и геополитическите ѝ амбиции и би създало по-голяма устойчивост, вървейки в крак с нарастващата сложност и заплаха от кибератаки; като има предвид, че ЕС със силна култура в областта на киберсигурността и силна технология за киберсигурност, включително способността за своевременно и ефективно идентифициране и вменяване на отговорност за злонамерени действия и за подходяща реакция, би могъл да защитава своите граждани, както и сигурността на своите държави членки;

М.  като има предвид, че международните терористични организации увеличиха експертния си опит по отношение на кибервоенните действия и използването им, а извършителите на кибератаки използват най-съвременни технологии за проучване на уязвимостите в системите и устройствата и за участие в широкомащабни и мегамащабни кибератаки;

Н.  като има предвид, че отбранителната и космическата промишленост са изправени пред безпрецедентна глобална конкуренция и големи технологични промени с появата на модерни кибертехнологии; като има предвид, че Европейската сметна палата посочи пропуски в способностите в областта на ИКТ, кибервоенните действия и ИИ; като има предвид, че ЕС е нетен вносител на продукти и услуги в областта на киберсигурността, което увеличава риска от технологична зависимост и уязвимост по отношение на оператори извън ЕС; като има предвид, че един набор от общи способности за ИИ на ЕС би трябвало да преодолее различията в техническо отношение и да гарантира, че държавите членки, които не разполагат със съответния експертен опит в технологичния сектор или способността да внедрят системи с ИИ в своите министерства на отбраната, няма да бъдат изоставени;

О.  като има предвид, че скандалът с шпионския софтуер „Пегас“ показа, че голям брой журналисти, активисти в областта на правата на човека, избрани представители и други граждани на ЕС са били шпионирани; като има предвид, че различни държавни участници като Русия, Китай и Северна Корея са участвали в злонамерени действия в киберпространството с цел постигане на политически, икономически и свързани със сигурността цели, които включват атаки срещу критична инфраструктура, кибершпионаж и масово наблюдение на граждани на ЕС, подпомагане на кампании за дезинформация, разпространение на зловреден софтуер и ограничаване на достъпа до интернет и функционирането на информационните системи; като има предвид, че тези дейности пренебрегват и нарушават международното право, правата на човека и основните права на ЕС, като същевременно застрашават демокрацията, сигурността, обществения ред и стратегическата автономност на ЕС, и поради това изискват съвместна реакция на ЕС, като например чрез рамката за съвместна дипломатическа реакция на ЕС, включително използването на ограничителни мерки, предвидени за инструментариума на ЕС за кибердипломация;

П.  като има предвид, че на 30 юли 2020 г. Съветът реши за пръв път да наложи ограничителни мерки срещу лица, образувания и органи, отговорни за или участващи в различни кибератаки, с цел по-успешно предотвратяване, обезкуражаване, възпиране и реагиране на злонамерено поведение в киберпространството; като има предвид, че правната рамка за режима на ЕС за санкции за кибератаки беше приета през май 2019 г.;

Р.   като има предвид, че формите на вменяване на отговорност са основен компонент на кибердипломацията и стратегиите за възпиране;

С.  като има предвид, че през последните години сътрудничеството между ЕС и НАТО се е увеличило в множество области, включително кибернетичната сигурност и отбрана, в съответствие със съвместната декларация на ЕС и НАТО от 2016 г.;

Т.  като има предвид, че консенсусните доклади от 2010 г., 2013 г. и 2015 г. на групата от правителствени експерти на ООН (ГПЕ на ООН), одобрени от Общото събрание на ООН, представляват универсална нормативна рамка за киберстабилност, която съдържа признанието, че съществуващото международно право, включително Уставът на ООН в неговата цялост, се прилага в киберпространството, подобно на 11-те доброволни незадължителни правила за отговорно поведение на държавите, както и мерките за изграждане на доверие и изграждането на капацитет;

Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана

1.  подчертава, че общата политика в областта на кибернетичната отбрана и значителното сътрудничество на равнище ЕС за генерирането на общи и също така по-добри способности за кибернетична отбрана са основни елементи за развитието на задълбочен и силен Европейски съюз за отбрана и изискват сложна комбинация от технически, стратегически и оперативни способности; заявява, че киберотбраната се отнася до действия, инструменти и процеси, които са пропорционални и в съответствие с международното право, които включват както военни, така и граждански елементи, и които имат за цел да защитават, наред с другото, комуникационните и информационните мрежи на ОПСО и мисиите и операциите по линия на ОПСО, както и да подпомагат държавите членки; подчертава неотложната необходимост от развитие и укрепване както на общите военни способности за кибернетична отбрана, така и на военните способности за кибернетична отбрана на държавите членки;

2.  припомня, че отсъствието на граници в киберпространството, както и значителният брой и нарастващата сложност на кибератаките изискват координирана реакция на равнището на Съюза, включително общи способности за подкрепа на държавите членки и подкрепа от държавите членки за мерки в инструментариума на ЕС за кибердипломация, както и засилено сътрудничество между ЕС и НАТО въз основа на обмен на информация между екипите за реагиране при киберкризи, обмен на най-добри практики, засилено обучение, научни изследвания и учения;

3.  приветства политическата рамка за кибернетична отбрана като инструмент за подкрепа на развитието на способности за кибернетична отбрана на държавите членки; подчертава, че преразглеждането на политическата рамка за кибернетична отбрана следва преди всичко да подчертае съществуващите пропуски и уязвимости по отношение на военните структури на ЕС и националните военни структури; подчертава, че е необходимо да се подобри координацията между институциите, агенциите и органите на ЕС, между държавите членки и с тях, както и с Европейския парламент, за да се гарантира, че актуализираната политическа рамка за кибернетична отбрана постига целите на ЕС в областта на кибернетичната отбрана;

4.  призовава ЕСВД и Комисията да продължат да разработват, в сътрудничество с държавите членки, всеобхватен набор от мерки и последователна политика за сигурност в областта на информационните технологии с цел засилване на устойчивостта, но също така и на координацията в областта на кибернетичната отбрана; настоятелно призовава за укрепване на сътрудничеството с цивилния екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за ЕС (CERT-EU) с цел защита на мрежите, използвани от всички институции, органи и агенции на ЕС, в тясно сътрудничество с главните служители по информационните системи в съответните образувания, както и на комуникацията на институциите, органите и агенциите на ЕС с държавите членки; призовава Парламента да осигури участието си в резултатите на CERT-EU, за да гарантира ниво на ИТ сигурност, което ще му позволи да получава цялата необходима класифицирана и некласифицирана информация, за да изпълнява задълженията си съгласно Договорите, включително вследствие на текущия процес за замяна на Междуинституционалното споразумение от 2002 г. относно достъпа до информация в областта на сигурността и отбраната; призовава ЕСВД да гарантира подходящи равнища на киберсигурност за активите, помещенията и дейностите си, включително централата си, делегациите на ЕС и мисиите и операциите по линия на ОПСО;

5.  отбелязва целта на политическата рамка за кибернетична отбрана от 2018 г. за създаване на военна мрежа CERT за ЕС; призовава държавите членки да увеличат значително способностите за обмен на класифицирана информация, за да улеснят обмена на информация, където това е необходимо и полезно, и да разработят европейска бърза и сигурна мрежа за установяване, оценяване и противодействие на кибератаките;

6.  припомня, че в приоритетите за развитие на способностите на ЕС за 2018 г., установени в рамките на плана за развитие на способностите (ПРС), се отразява необходимостта от развитие на пълноспектърни способности, а кибернетичната отбрана е призната за ключов приоритет; припомня, че в ПРС се подчертава, че технологиите за повишаване на осведомеността за ситуацията в киберпространството и отбранителните кибертехнологии са от съществено значение за противодействието на заплахите за сигурността; приветства подкрепата от страна на ЕАО за държавите членки при развиването на техните способности за подобряване на киберустойчивостта, като например способността за установяване и устояване на кибератаки и възстановяване след тях; отбелязва различните дейности, предприети от държавите членки в рамките на ЕАО, включително проекта „Инженеринг на изискванията за кибернетична отбрана“ (CyDRE) на ЕАО, който следва да разработи корпоративна структура за операции в киберпространството, включително обхват, функционалности и изисквания, въз основа на националното законодателство и законодателството на ЕС;

7.  призовава държавите членки да определят общ стандарт за комуникация, който би могъл да се използва за класифицираната и некласифицираната информация, за да се ускори предприемането на действия и да се предостави сигурна мрежа за противодействие на кибератаките;

8.  приветства координирания годишен преглед на отбраната (КГПО) – първия цялостен преглед на отбраната на равнище ЕС, който е един от ключовите инструменти в подкрепа на цялостната съгласуваност на разходите на държавите членки в областта на отбраната, планирането на отбраната на държавите членки и сътрудничеството между тях в областта на отбраната, и следва да допринася за насърчаване на инвестициите в развитието на способности за кибернетична отбрана;

9.  приветства вече постигнатия напредък в рамките на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната под формата на няколко съответни проекта в областта на разузнаването, защитената комуникация и киберотбраната; приветства по-специално призива за лесен за разгръщане и взаимосвързан набор от киберинструменти в областта на отбраната и факта, че ЕФО също така ще спомогне за укрепването на устойчивостта и подобряването на готовността, способността за реагиране и сътрудничеството в киберпространството, при условие че решението за този приоритет бъде взето при договарянето на съответните работни програми на ЕФО; подчертава, че способността на ЕС да разработва проекти за кибернетична отбрана зависи от контрола върху технологиите, оборудването, услугите, данните и обработката на данни и е зависима от наличието на надеждна база от заинтересовани страни в сектора, като същевременно призовава за пълното прилагане и изпълнение на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната(6); призовава държавите членки да се възползват от ЕФО, за да развиват съвместно способности за кибернетична отбрана;

10.  приветства засиленото сътрудничество между държавите членки в областта на кибернетичната отбрана и командването, контрола, комуникациите, компютрите, информацията, наблюдението и разузнаването (C4ISR) и напредъка, постигнат в рамките на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), включително чрез изпълнението на конкретни проекти, като например проекта за екипи за бързо реагиране при кибератаки и взаимопомощ в областта на киберсигурността; припомня, че ЕФО и ПСС предлагат отлични средства за развиване на способностите за кибернетична отбрана и за ускоряване на инициативите в областта на киберсигурността, като например чрез Платформата за обмен на информация относно киберзаплахи и реагиране при инциденти и Координационния център в областта на киберсигурността и информацията; призовава всички държави членки да гарантират съгласуваност и да се съсредоточат върху киберспособностите, като разработят стратегически общ подход към приоритетите; призовава за стимулиране на научните изследвания и иновациите и на обмена на експертен опит, за да се използва пълният потенциал на ПСС и ЕФО; приветства решението на Съвета от 5 ноември 2020 г., което позволява на трети държави да се присъединят към отделни проекти по линия на ПСС в някои специфични случаи, стига да могат да добавят стойност и да осигурят технически експертен опит и допълнителни способности и при условие че отговарят на договорен набор от политически, материални и правни условия; подчертава, че би могло да бъде в стратегическия интерес на ЕС в изключителни случаи държавите членки и държавите, които не са членки на ЕС, да участват в свързани с киберпространството проекти по линия на ПСС, за да изпълнят по-амбициозни ангажименти въз основа на ефективна реципрочност;

11.  подчертава, че кибернетичната отбрана се счита за оперативна задача за всички мисии по линия на ОПСО и че киберустойчивостта и свързаните с нея способности трябва да бъдат установени, изпитани и разгърнати преди началото на процесите на планиране на ОПСО; припомня, че успешното изпълнение на мисиите и операциите на ЕС става все по-зависимо от непрекъснатия достъп до сигурно киберпространство, за което се изискват стабилни и устойчиви оперативни способности в областта на киберпространството, както и адекватна реакция на атаките срещу военни инсталации, мисии и операции; подчертава, че в съответствие с Гражданския пакт в областта на ОПСО гражданските мисии на ОПСО трябва да бъдат киберустойчиви и по целесъобразност да подкрепят държавите домакини, включително чрез мониторинг, наставничество и консултации; препоръчва да се проучат възможностите за насърчаване на изграждането на киберспособности на нашите партньори, като например разширяване на мандата на мисиите на ЕС за обучение, така че той да включва и аспекти на кибернетичната отбрана, или стартиране на граждански кибернетични мисии;

12.  приветства решението на Съвета от 14 май 2019 г. относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки, което позволява целенасочени ограничителни мерки за възпиране и реагиране на кибератаки, които представляват заплаха за ЕС или неговите държави членки, включително кибератаки срещу трети държави или международни организации; приветства налагането на такива ограничителни мерки през юли 2020 г. и октомври 2020 г. като надеждна стъпка в прилагането на инструментариума на ЕС за кибердипломация, в т.ч. ограничителни мерки, и в укрепването на позицията на ЕС по кибервъзпирането; призовава за по-нататъшно развитие и стриктно прилагане на система от пропорционални ограничителни мерки с цел ограничаване на кибератаките, като същевременно се зачита европейската визия за интернет, съгласно която той е единна, отворена, неутрална, свободна, сигурна и нефрагментирана мрежа;

13.  припомня, че като се има предвид двойственият характер на кибертехнологиите, сигурните граждански продукти и услуги са от ключово значение за военната сфера и по този начин допринасят за по-добрата кибернетична отбрана; ето защо приветства работата под ръководството на ENISA с участието на държавите членки и заинтересованите страни, която е насочена към предоставяне на ЕС на схеми за сертифициране на ИКТ продукти, услуги и процеси с цел да се повиши цялостното ниво на киберсигурност в рамките на цифровия единен пазар; подчертава ключовата новаторска роля на ЕС в разработването на стандарти, които оформят облика на киберсигурността, допринасят за лоялната конкуренция в рамките на ЕС и в световен план и реагират на извънтериториалните мерки и рисковете за сигурността от трети държави; признава също така важната роля на ENISA в подкрепа на научноизследователските инициативи и други форми на сътрудничество, насочени към повишаване на киберсигурността; подчертава значението на инвестициите в способности за кибернетична отбрана и киберсигурност с цел повишаване на устойчивостта и стратегическия капацитет на ЕС и държавите членки; във връзка с това подчертава значението на програмата „Цифрова Европа" и на „Хоризонт Европа“, особено на неговия клъстер „Гражданска сигурност за обществото“; отбелязва значението на съответните финансови инструменти, налични в многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., както и в Механизма за възстановяване и устойчивост;

14.   приветства напредъка, постигнат от някои държави членки в създаването на киберкоманди в рамките на техните военни сили;

Стратегическа визия – постигане на устойчивост на кибернетичната отбрана

15.  отбелязва, че стратегическият компас ще подобри и направлява осъществяването на степента на амбицията на ЕС в областта на сигурността и отбраната и ще превърне тази амбиция в нужди от способности, включително в областта на кибернетичната отбрана като приоритет, като по този начин ще увеличи способността на ЕС и държавите членки за установяване, вменяване на отговорност, предотвратяване, обезкуражаване, възпиране, реагиране и възстановяване от злонамерени действия в киберпространството чрез укрепване на позицията, ситуационната осведоменост, правната и етичната рамка, инструментите, процедурите и партньорствата;

16.  настоява, че стратегическият компас следва да задълбочи стратегическата култура в киберпространството и да премахне всякакво дублиране на способности и мандати; подчертава, че е изключително важно да се преодолее настоящата разпокъсаност и сложност на цялостната киберархитектура в рамките на ЕС и да се разработи обща визия за начините за постигане на сигурност и стабилност в киберпространството;

17.  подчертава, че разпокъсаността се съпътства от сериозни опасения относно липсата на ресурси и персонал на равнище ЕС, което възпрепятства амбицията за създаване на най-сигурната цифрова среда, и поради това подчертава необходимостта от увеличаване и на двете; настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител и/или държавите членки да увеличат финансовите ресурси и човешките ресурси в областта на киберотбраната, по-специално анализаторите на киберразузнавателна информация и експертите в областта на киберкриминалистиката, както и тяхното обучение в областта на вземането на решения и изготвянето на политики, изпълнението на политиките, реагирането на киберинциденти и разследването им, включително развиването на киберумения, за да се засили способността на ЕС да характеризира кибератаките и да вменява отговорност за тях и по този начин да се осигури адекватна политическа, гражданска и военна реакция в рамките на кратък период от време; призовава за допълнително финансиране за CERT-EU и Центъра на ЕС за анализ на информация (INTCEN) и за подкрепа за държавите членки при създаването и укрепването на центрове за операции по сигурността с цел изграждане на мрежа от такива центрове в целия ЕС, която би могла да засили гражданско-военното сътрудничество, така че да се предоставят своевременни предупреждения за инциденти в областта на киберсигурността;

18.  отбелязва, че рационализираното военно обучение и образование на ЕС в областта на кибернетичното пространство би подобрило значително равнището на доверие между държавите членки, като повиши стандартните оперативни процедури, установи по-ясни правила и подобри правоприлагането; в тази връзка отбелязва важната работа във връзка с обучението, която Европейският колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) върши в областта на кибернетичната отбрана, и приветства в това отношение създаването на Платформата за образование, обучение, оценка и учения в областта на киберсигурността (ETEE), чиято цел е да се занимава с обучението в областта на кибернетичната сигурност и отбрана сред цивилния и военния персонал, както и да установи необходимата хармонизация и стандартизация в свързаното с киберпространството обучение; подчертава, че ЕКСО следва да се възползва в по-голяма степен от структурно финансиране от Съюза, за да може да увеличи своя принос за стимулиране на уменията на ЕС в областта на киберотбраната, особено като се има предвид нарасналата нужда от киберексперти на най-високо равнище; призовава държавите членки да насърчават партньорства с академичните среди, насочени към стимулиране на научноизследователски и развойни програми за киберсигурност с цел разработване на нови общи технологии, инструменти и умения, приложими както в гражданския, така и в отбранителния сектор; подчертава значението на образованието за повишаване на обществената осведоменост и за подобряване на уменията на гражданите, така че да могат да се защитават срещу кибератаки;

19.  подчертава необходимостта политиките на ЕС в областта на киберотбраната да включват съображения, свързани с пола, и да бъдат амбициозни, що се отнася до преодоляването на неравнопоставеността между половете сред специалистите в областта на киберотбраната, по-специално чрез активни политики, включващи равенството между половете, и специални обучителни програми за жените;

20.  припомня, че кибернетичната отбрана има както военно, така и гражданско измерение, и следователно изисква по-тясно сътрудничество, полезни взаимодействия и съгласуваност между инструментите; подчертава, че е необходимо първо да се анализират и обсъдят проблемите, свързани със сътрудничеството и координацията, а след това и пропуските по отношение на човешките и техническите ресурси както на национално равнище, така и на равнище ЕС; отбелязва, че успешната интеграция както на военните, така и на гражданските ресурси може да бъде осигурена единствено чрез обучение и учения с всички съответни заинтересовани страни; подчертава в този контекст учението на НАТО Locked Shields като един от най-добрите примери за изпитване и подобряване на способностите за кибернетична отбрана както в гражданската сфера, така и във военната област; поради това призовава заместник-председателя/върховен представител и Комисията да разработят интегриран политически подход и да насърчават полезните взаимодействия и тясното сътрудничество между военната мрежа CERT, CERT-EU и мрежата на ЕРИКС;

21.  приветства съвместното съобщение на заместник-председателя/върховен представител и Комисията, озаглавено „Стратегия на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие“, което има за цел да засили полезните взаимодействия и сътрудничеството между работата в областта на кибернетиката в гражданската, отбранителната и космическата сфера; счита, че стратегията е крайъгълен камък за укрепването на киберустойчивостта на ЕС и на държавите членки, като по този начин засилва водещите позиции на ЕС в цифровата сфера и стратегическия му капацитет;

22.   препоръчва създаването на съвместно киберзвено за засилване на сътрудничеството с цел да се отговори на липсата на обмен на информация между институциите, органите и агенциите на ЕС, като по този начин се гарантира сигурна и бърза информационна мрежа, и да се позволи пълноценното използване на съществуващите структури, ресурси и способности; отбелязва важната роля, която съвместното киберзвено би могло да играе за защитата на ЕС от тежки трансгранични кибератаки, въз основа на концепцията за междусекторно споделяне на информация; подчертава важността на координацията, за да се избегне дублирането на структури и отговорности по време на разработването му; в тази връзка приветства препоръката на Комисията от 23 юни 2021 г., в която се предвижда, че следва да бъдат изградени специални опосредстващи механизми със съвместното киберзвено, за да се даде възможност за обмен на информация с общността за киберотбрана, по-специално чрез представителството на ЕСВД; подчертава също така, че представителите на съответните проекти по линия на ПСС следва да подпомагат съвместното киберзвено, особено по отношение на ситуационната осведоменост и готовността за реагиране;

23.  припомня, че, като се има предвид честата им двойна употреба, подобряването на способностите за кибернетична отбрана изисква също така експертен опит в областта на мрежовата и информационната сигурност за граждански цели; подчертава, че разпространението на достъпни в търговската верига системи с двойна употреба може да представлява предизвикателство по отношение на използването на системите от все по-голям брой държавни и недържавни враждебни субекти; призовава Комисията и държавите членки да задействат няколко ключови лоста, като например сертифицирането и надзора върху отговорността на частните субекти; подчертава, че технологичните иновации се ръководят главно от частни дружества и следователно че сътрудничеството с частния сектор и гражданските заинтересовани страни, включително промишлеността и субектите, участващи в управлението на критични инфраструктури, както и МСП, гражданското общество, организациите и академичните среди, е от решаващо значение и следва да бъде засилено; отбелязва предложеното преразглеждане на Директивата за мрежова и информационна сигурност (МИС) и предложението за директива относно устойчивостта на критичните субекти, които целят да защитят критичните инфраструктури и да повишат сигурността на веригата на доставки и включването на регулирани участници в цифровата екосистема; припомня, че всяка държава членка следва да има специална политика за управление на риска във веригата на доставки в областта на киберсигурността, която да разглежда по-специално въпроса за доверените търговци; припомня също така, че Директивата за МИС следва да зачита правомощията на държавите членки, и се позовава на съответните становища на подкомисията по сигурност и отбрана по двете предложения;

24.  приветства стартирането на 29 септември 2020 г. на мрежата за връзка на организациите при кибернетични кризи (CyCLONe), която допълнително подобри своевременния обмен на информация и ситуационната осведоменост чрез преодоляване на различията между техническите и политическите равнища на ЕС; отбелязва, че ефективната способност за кибернетична отбрана изисква промяна от култура на споделяне на информация, основана на принципа „необходимост да се знае“, към култура на „необходимост от обмен“;

25.  приветства плана за действие на Комисията относно полезните взаимодействия между гражданската, отбранителната и космическата промишленост и припомня тясната взаимозависимост на тези три сектора в областта на кибернетичната отбрана; отбелязва, че за разлика от други военни области, инфраструктурата, използвана за „създаването“ на киберпространството, се експлоатира главно от търговски субекти, установени предимно извън ЕС, което води до промишлена и технологична зависимост от трети страни; изразява твърдо убеждение, че ЕС трябва да увеличи технологичния си суверенитет и да стимулира иновациите, като инвестира в етичното използване на нови технологии в областта на сигурността и отбраната, като например ИИ и квантовите изчислителни технологии; силно насърчава разработването на фокусирана върху ИИ програма за научноизследователска и развойна дейност в държавите членки; подчертава обаче, че използването на ИИ за военни цели трябва да зачита международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право и че ЕС трябва да поеме водеща роля в насърчаването на глобална регулаторна рамка в областта на ИИ, основана на демократични ценности и подход на задължително участие на човек във веригата;

26.  отбелязва важната работа, извършена от Сателитния център на ЕС (SATCEN), и подчертава, че Съюзът трябва да разполага с подходящи ресурси в областта на сателитните изображения и събирането на информация; изисква от агенцията да анализира и да представи доклад относно безопасността и/или уязвимостта на спътниците на ЕС и държавите членки спрямо космически отпадъци и кибератаки; подчертава, че SATCEN следва да се ползва от по-голямо структурно финансиране от Съюза, за да може да поддържа приноса си за действията на Съюза; подчертава, че способностите за кибернетична отбрана са от решаващо значение за гарантирането на сигурен и устойчив обмен на информация със SATCEN както в областта на сигурността от космоса, така и в областта на сигурността в космоса, за да се запази и засили стратегическата автономност на ЕС по отношение на ситуационната осведоменост; подчертава необходимостта ЕС да се стреми да предотврати въоръжаването в космическото пространство;

27.  приветства решението на Съвета за създаването на Европейския център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността в Букурещ, който ще канализира свързаното с киберсигурността финансиране от „Хоризонт Европа“ и програмата „Цифрова Европа“, и насърчава безпроблемното сътрудничество с неговата мрежа от национални координационни центрове; подчертава значението на центъра за изпълнението на съответните проекти и инициативи в областта на киберсигурността, които ще спомогнат за създаването на нов капацитет, който е от съществено значение за укрепването на устойчивостта на Съюза и за засилването на координацията между секторите на гражданската и отбранителната киберсигурност; подчертава, че Центърът за експертни познания в областта на киберсигурността трябва да обедини основните заинтересовани страни в Европа, включително промишлеността, академичните и научноизследователските организации и други имащи отношение сдружения на гражданското общество, за да се повиши и разпространи експертният опит в областта на киберсигурността в целия ЕС;

28.  подчертава значението на криптирането и законния достъп до криптирани данни; припомня, че криптирането на данни и повишаването и възможно най-широкото използване на тези способности могат да допринесат значително за киберсигурността на държавите, обществата и промишлеността; насърчава създаването на програма за „европейски цифров суверенитет“ с цел насърчаване и укрепване на съществуващите способности, що се отнася до киберинструментите и инструментите за криптиране, като тази програма е вдъхновена от основните европейски права и ценности, като например неприкосновеността на личния живот, свободата на изразяване и демокрацията, с цел повишаване на европейската конкурентоспособност на пазара на киберсигурността и стимулиране на вътрешното търсене;

29.  приветства предстоящата „Военна визия и стратегия относно киберпространството като област на операции“, която ще определи киберпространството като област на операции за ОПСО на ЕС; призовава за извършването на непрекъсната оценка на уязвимостите на информационните инфраструктури на мисиите по линия на ОПСО и за прилагането на общи хармонизирани стандарти в образованието, обучението и ученията в областта на кибернетичната отбрана в подкрепа на мисиите по линия на ОПСО;

30.  изразява съжаление относно факта, че настоящите ограничения в класифицираните системи на способностите на ЕС за планиране и провеждане на военни операции (MPCC) възпрепятстват неговия капацитет; поради това призовава ЕСВД да предостави бързо на MPCC най-съвременна автономна и сигурна комуникационна и информационна система (КИС), която да е в състояние да обработва класифицирани данни на ЕС за мисиите и операциите ѝ по линия на ОПСО, с адекватно равнище на защита и устойчивост и разгърнат щаб на въоръжените сили;

31.  призовава за по-нататъшно интегриране на киберсигурността в механизмите на ЕС за реагиране при кризи и за свързване на съществуващите инициативи, структури и процедури в различните киберобщности с оглед на засилването на взаимопомощта и оперативното сътрудничество между държавите членки, по-специално в случай на мащабни кибератаки, за да се повиши оперативната съвместимост и да се развие общо разбиране за киберотбраната; категорично подчертава, че е важно да се провеждат допълнителни учения, но с по-голяма честота, и обсъждания на политиката при различни сценарии относно управлението на кризи, включително относно клаузата за взаимна помощ (член 42, параграф 7 от ДЕС) при хипотетичен сценарий за тежка кибератака, която потенциално се счита за въоръжено нападение; призовава тези инициативи да засилят общото разбиране за процедурите за прилагане на взаимната помощ и/или солидарността в съответствие с член 42, параграф 7 от ДЕС и член 222 от ДФЕС, включително с конкретната цел за привеждане в действие на тези процедури в случай на кибератаки срещу държавите членки; приветства комюникето от срещата на високо равнище на НАТО в Брюксел от 14 юни 2021 г., в което се потвърждава ангажиментът на НАТО да използва целия набор от способности по всяко време за активно възпиране, защита и противодействие на пълния спектър от киберзаплахи, включително решението за позоваване на член 5 „в зависимост от конкретния случай“; приветства по-нататъшните обсъждания относно връзката между рамката на ЕС за управление на кризи в областта на киберсигурността и инструментариума за кибердипломация;

32.  отбелязва, че ЕС участва все повече в хибридни конфликти с геополитически противници; подчертава, че тези действия са особено дестабилизиращи и опасни, тъй като размиват границите между войната и мира, дестабилизират демокрациите и всяват съмнения в съзнанието на целевите групи от населението; припомня, че тези атаки сами по себе си често не са достатъчно сериозни, за да се задейства член 5 от Договора за НАТО или член 42, параграф 7 от ДЕС, въпреки че имат кумулативен стратегически ефект и не могат да бъдат ефективно неутрализирани чрез ответни действия от страна на пострадалата държава членка; счита, че поради това ЕС следва да се стреми да намери решение за запълване на този правен вакуум чрез повторно тълкуване на член 42, параграф 7 от ДЕС и на член 222 от ДФЕС по начин, който би запазил правото на колективна защита под прага за колективна отбрана и би дал възможност за колективни мерки за противодействие на държавите – членки на ЕС, на доброволна основа, и следва да работи в международен план със съюзниците за намирането на подобно решение на международно равнище; подчертава, че това е единственото ефективно средство за противодействие на парализата при реагирането на хибридни заплахи и е инструмент за увеличаване на разходите за нашите противници;

33.  отново заявява, че общите силни способности за вменяване на отговорност за кибератаките са един от ключовите инструменти за укрепване на способностите на ЕС и на държавите членки и са съществен елемент от ефективната киберотбрана и кибервъзпиране; подчертава, че подобряването на обмена на информация по отношение на техническата информация, анализите и разузнавателните данни за заплахи между държавите членки на равнище ЕС би могло да даде възможност за колективно вменяване на отговорност на равнище ЕС; признава, че до известна степен киберотбраната е по-ефективна, ако съдържа и някои офанзивни средства и мерки, при условие че използването им е в съответствие с международното право; подчертава, че изричното вменяване на отговорност за кибератаките е полезен инструмент за възпиране; приканва да бъде разгледана възможността за съвместно публично вменяване на отговорност за злонамерени действия в киберпространството, включително възможността за създаване на доклади за поведение в киберпространството под егидата на ЕСВД за конкретни участници, за да се обобщят подпомаганите от държави злонамерени действия в киберпространството срещу държавите членки на равнище ЕС;

34.  счита, че киберсътрудничеството между ЕС и НАТО е от решаващо значение, тъй като би могло да направи възможно и да засили официалното колективно вменяване на отговорност за злонамерени инциденти в кибернетичното пространство, а оттам и налагането на ограничителни санкции и мерки; отбелязва, че би могло да се постигне функционираща устойчивост и ефективно възпиране, ако извършителите са запознати с набора от възможни мерки за противодействие, тяхната пропорционалност и целесъобразност и съответствието им с международното право, по-специално с Устава на ООН (съобразно тежестта, мащаба и целта на кибератаките);

35.  приветства предложението на заместник-председателя/върховен представител за насърчаване и улесняване на създаването на работна група на ЕС за киберразузнаване за държавите членки, намираща се в рамките на INTCEN, с цел постигане на напредък в стратегическото сътрудничество в областта на разузнаването във връзка с киберзаплахите и дейностите в киберпространството, за да се осигури допълнителна подкрепа за ситуационната осведоменост на ЕС и вземането на решения за съвместен дипломатически отговор; насърчава по-нататъшния напредък по отношение на общия набор от предложения, по-специално текущото взаимодействие с новото Звено на ЕС за синтез на информацията за хибридните заплахи и Звеното на НАТО за анализ на хибридните заплахи при споделянето на ситуационна осведоменост и анализ и при тактическото и оперативното сътрудничество;

Укрепване на партньорствата и засилване на ролята на ЕС в международен контекст

36.  счита, че сътрудничеството в областта на киберотбраната с НАТО играе важна роля за предотвратяването, възпирането и реагирането на кибератаки, засягащи колективната сигурност на държавите членки; призовава държавите членки да обменят изцяло доказателства и разузнавателни данни, за да допринасят за създаването на списъци с киберсанкции; призовава за засилена координация с НАТО по този въпрос чрез участие в киберучения и съвместно обучение, като например паралелните и координираните учения (PACE);

37.  признава, че ЕС и НАТО следва да се координират по въпроси, при които враждебни участници застрашават евроатлантическите интереси в областта на сигурността; изразява загриженост относно системното агресивно поведение, демонстрирано по-специално от Китай, Русия и Северна Корея в киберпространството, включително многобройните кибератаки срещу правителствени институции и частни дружества; счита, че сътрудничеството между ЕС и НАТО следва да се съсредоточи върху предизвикателствата в областта на киберпространството, хибридните технологии, нововъзникващите и революционните технологии, космическото пространство, контрола върху оръжията и неразпространението на оръжия; настоятелно призовава сътрудничеството между ЕС и НАТО да осигури устойчиви, финансово достъпни и сигурни високоскоростни мрежи, отговарящи на стандартите на ЕС и националните стандарти за сигурност, които обезпечават сигурността на националните и международните информационни мрежи, способни да криптират чувствителни данни и комуникации;

38.  приветства споразумението между CERT-EU и екипа на НАТО за реагиране при компютърни инциденти (NCIRC) с цел да се гарантира способността за реагиране на заплахите в реално време чрез подобряване на предотвратяването, установяването и реагирането на киберинциденти както в ЕС, така и в НАТО; подчертава също така, че е важно да се увеличи капацитетът за обучения в областта на кибернетичната отбрана във връзка с ИТ и киберсистемите в сътрудничество със Съвместния център на НАТО за високи постижения в областта на кибернетичната отбрана (CCD COE) и Академията на НАТО за комуникации и информация (NCI);

39.  призовава за по-нататъшно сътрудничество между ЕС и НАТО, по-специално по отношение на изискванията за оперативна съвместимост в областта на кибернетичната отбрана, чрез търсене на възможности за взаимно допълване и взаимно изгодно засилване на способностите, стремеж за свързване на съответните структури на ОПСО с мрежата на НАТО за обединени мисии, избягване на дублирането и признаване на съответните им отговорности; настоятелно призовава за подсилването на ПСС на ЕС, както и проектите „Интелигентна отбрана“ и „Свързани сили“ и Ангажимента за инвестиции в отбраната на НАТО, и за насърчаването на обединяването и споделянето с цел да се подобри изграждането на полезни взаимодействия и ефективността в отношенията между доставчиците и крайните ползватели; приветства напредъка, постигнат в сътрудничеството между ЕС и НАТО в областта на киберотбраната, по-специално в обмена на концепции и доктрини, кръстосаното участие в киберучения и кръстосаните брифинги, в частност относно кибернетичното измерение на управлението на кризи; предлага да бъде създаден съвместен информационен център на ЕС–НАТО за киберзаплахи, както и съвместна работна група за киберсигурност;

40.  призовава за по-силна координация в областта на кибернетичната отбрана между държавите членки, институциите на ЕС, съюзниците от НАТО, ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ); в тази връзка насърчава по-нататъшното популяризиране на мерките на ОССЕ за изграждане на доверие за киберпространството и подчертава необходимостта от разработване на ефективни инструменти за международно сътрудничество в подкрепа на засилването на изграждането на киберкапацитет на партньорите, както и от разработване и насърчаване на мерки за изграждане на доверие и приобщаващо сътрудничество с гражданското общество и заинтересованите страни; приветства значението, което се отдава на глобалното, отворено, свободно, стабилно и сигурно киберпространство в Стратегията на ЕС за сътрудничество в региона на Индийския и Тихия океан от 19 април 2021 г.; призовава за активното развиване на по-тесни връзки със сходно мислещите демокрации в региона на Индийския и Тихия океан, като например САЩ, Южна Корея, Япония, Индия, Австралия и Тайван, с цел споделяне на знания и опит и обмен на информация относно противодействието на киберзаплахите; подчертава също така значението на сътрудничеството с други държави, особено тези в непосредствено съседство с ЕС, за да се подпомага изграждането на техния капацитет за защита срещу заплахи за киберсигурността; приветства подкрепата на Комисията за програмите за киберсигурност в Западните Балкани и държавите от Източното партньорство; подчертава неотложната необходимост от спазване на международното право, включително Устава на ООН в неговата цялост, и от придържане към широко признатата международна нормативна рамка за отговорно поведение на държавите, както и от допринасяне за текущата дискусия относно условията за прилагане на международното право в киберпространството в контекста на ООН;

41.  подчертава значението на наличието на силно партньорство в киберпространството с Обединеното кралство, което е водеща нация от гледна точка на своя арсенал за киберотбрана; призовава Комисията да проучи възможността за възобновяване на процеса, насочен към сключването на официална и структурирана рамка за сътрудничество в тази област в бъдеще;

42.  подчертава необходимостта от гарантиране на мир и стабилност в киберпространството; призовава всички държави членки и ЕС да демонстрират лидерство по време на дискусиите и инициативите под егидата на ООН, включително като предложат програма за действие, да възприемат проактивен подход при създаването на международно споделена регулаторна рамка, да спомогнат за постигането на действителен напредък в областта на отчетността, придържането към новите норми и предотвратяването на злоупотребите с цифрови технологии и да насърчат отговорното поведение на държавите в киберпространството, въз основа на консенсусните доклади на ГПЕ на ООН, одобрени от Общото събрание на ООН; приветства препоръките на окончателния доклад на OEWG, по-специално относно създаването на програма за действие; насърчава ООН да стимулира диалога между държавите, изследователите, академичните среди, организациите на гражданското общество, хуманитарните организации и частния сектор, така че да се осигурят приобщаващи процеси на изготвяне на политики за новите международни разпоредби; призовава за ускоряване на всички съществуващи многостранни усилия, така че нормативните и регулаторните рамки да не бъдат изпреварвани от технологичното развитие и новите методи на водене на война; призовава за модернизиране на архитектурата за контрол на оръжията, за да се избегне появата на цифрова сива зона; призовава мироопазващите мисии на ООН да бъдат подсилени със способности за кибернетична отбрана в съответствие с ефективното изпълнение на техните мандати;

43.  припомня позицията си за забрана на разработването, производството и употребата на изцяло автономни оръжия, позволяващи осъществяването на удари без съзнателна човешка намеса; призовава заместник-председателя/върховен представител, държавите членки и Европейския съвет да приемат обща позиция относно автономните оръжейни системи, която да гарантира упражняването на съзнателен човешки контрол върху критично важните функции на такива оръжейни системи; отправя искане за започване на международни преговори за правно обвързващ инструмент, с който да се забранят изцяло автономните оръжия;

44.  подчертава значението на сътрудничеството с националните парламенти с цел обмен на най-добри практики в областта на киберотбраната;

o
o   o

45.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на агенциите на ЕС в областта на отбраната и киберсигурността, на генералния секретар на НАТО, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.
(2) ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 15.
(3) ОВ L 246, 30.7.2020 г., стр. 12.
(4) ОВ L 351 I, 22.10.2020 г., стр. 5.
(5) ОВ C 28, 27.1.2020 г., стр. 57.
(6) Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

Последно осъвременяване: 16 декември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност