Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2910(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0490/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0419

Přijaté texty
PDF 234kWORD 53k
Čtvrtek, 7. října 2021 - Štrasburk
Právní předpisy související s umělým přerušením těhotenství v americkém státě Texas
P9_TA(2021)0419RC-B9-0490/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2021 o právních předpisech souvisejících s umělým přerušením těhotenstvím v americkém státě Texas (2021/2910(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 25. listopadu 2020 nazvané „Akční plán EU pro rovnost žen a mužů III (GAP III): ambiciózní agenda pro genderovou rovnost a posílení postavení žen v rámci vnější činnosti EU“ (JOIN(2020)0017),

–  s ohledem na pokyny WHO s názvem „Bezpečná interrupce: technické a politické pokyny pro zdravotnické systémy“,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“),

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

–  s ohledem na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením přijatou v roce 2006,

–  s ohledem na prohlášení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 14. září 2021 nazvané „Odborníci OSN odsuzují další útoky proti právu na bezpečnou interrupci a spoluúčast Nejvyššího soudu“,

–  s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN dohodnuté v roce 2015, a zejména na cíle č. 3 a 5 týkající se podpory zdraví a rovnosti žen a mužů,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

–  s ohledem na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji (ICPD) konanou v roce 1994 v Káhiře a na její akční program a na výsledky hodnotících konferencí,

–  s ohledem na prohlášení z Nairobi při příležitosti 25. výročí mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) ze dne 1. listopadu 2019 nazvané „Urychlení slibu“ a na vnitrostátní a partnerské závazky a opatření v oblasti spolupráce, které byly oznámeny na summitu v Nairobi,

–  se zvláštním ohledem na své usnesení ze dne 24. června 2021 o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen(1), v němž prohlásil přístup ke zdravotní péči v oblasti reprodukčního zdraví za základní pilíř lidských práv žen a jejich popírání za formu násilí páchaného na ženách a dívkách,

–  s ohledem na Pekingskou akční platformu a na výsledky jejích hodnotících konferencí,

–  s ohledem na ústavu Spojených států amerických,

–  s ohledem na rozsudek Roeová v. Wade z roku 1973 potvrzený rozsudky Planned Parenthood v. Casey a Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, který podle ústavy Spojených států amerických těhotným ženám přiznává do doby, než začne být plod životaschopný, právo rozhodnout se, zda budou pokračovat v těhotenství

–  s ohledem na zákon texaského senátu č. 8 (SB8) z roku 2021 o interrupcích, včetně interrupcí po zjištění srdečního tepu nenarozeného dítěte, který soukromým osobám poskytuje právo podávat žaloby“,

–  s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 1. září 2021, kterým odmítl texaský zákon SB8 zablokovat,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 1. září 2021 přijal stát Texas zákon SB8, který ženám zakazuje přístup k interrupcím poté, co lze u plodu detekovat srdeční tep, což je de facto už šest týdnů od posledního menstruačního cyklu, požaduje dvě samostatná ultrazvuková vyšetření před provedením zákroku, a neumožňuje výjimku pro těhotenství vzešlá ze znásilnění nebo incestu nebo pro případy, kdy je zdravotní stav plodu neslučitelný s udržitelným životem po narození; vzhledem k tomu, že zákon SB8 představuje téměř úplný zákaz interrupcí;

B.  vzhledem k tomu, že USA i EU musí dodržovat zásadu, že lidská práva jsou nezcizitelná a vlastní všem lidským bytostem;

C.  vzhledem k tomu, že základní povaha transatlantického partnerství je zakotvena v našich společných hodnotách, a to včetně dodržování lidských práv;

D.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů, posílení postavení všech žen a dívek, zajištění zdravého života, vymýcení chudoby všude na světě a podpora kvalitního života pro všechny v každém věku jsou základními cíli stanovenými v cílech udržitelného rozvoje č. 1, 3 a 5; vzhledem k tomu, že všechny členské státy OSN přijaly povinnost a závazek dodržovat a prosazovat tyto cíle stanovené v cílech udržitelného rozvoje, včetně cílů 3.7 a 5.6 týkajících se sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;

E.  vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva vycházejí ze základních lidských práv, jsou chráněna v mezinárodním a evropském právu v oblasti lidských práv, například v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, úmluvě CEDAW a Evropské úmluvě o lidských právech, a představují zásadní prvek komplexního poskytování zdravotní péče;

F.  vzhledem k tomu, že Výbor pro odstranění diskriminace žen a Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením vydaly v srpnu 2018 společné prohlášení, v němž zdůrazňují, že přístup k bezpečné a zákonné interrupci a souvisejícím službám a informacím představuje nezbytný aspekt reprodukčního zdraví žen, a zároveň apelují na všechny země, aby odstranily omezení v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen a dívek, jelikož to ohrožuje jejich životy a zdraví; vzhledem k tomu, že přístup k interrupci je lidským právem, přičemž odkládání nebo odpírání přístupu k interrupci představuje druh genderově podmíněného násilí a může být považováno za mučení nebo kruté, nelidské a ponižující zacházení; vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva patří do cílů udržitelného rozvoje OSN č. 3 a 5, a vzhledem k tomu, že vymýcení genderově podmíněného násilí a škodlivých praktik namířených proti ženám spadají pod cíl udržitelného rozvoje č. 5;

G.  vzhledem k tomu, že přístup ke komplexní sexuální a vztahové výchově a sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům, včetně plánování rodičovství, antikoncepčních metod a bezpečné a legální interrupce, jakož i samostatnost a možnost každého člověka přijímat svobodná a nezávislá rozhodnutí o svém těle a životě, je předpokladem jeho nezávislosti, a je proto zásadní pro dosažení rovnosti žen a mužů ve všech oblastech soukromého a veřejného života, včetně účasti na trhu práce a na politickém životě, a pro odstranění genderově podmíněného násilí; vzhledem k tomu, že platí zásada „jejich tělo, jejich volba“;

H.  vzhledem k tomu, že zapojení mužů a chlapců do sexuálního a reprodukčního zdraví a práv je cílem i předpokladem pro dosažení udržitelné rovnosti;

I.  vzhledem k tomu, že uplatňování sexuálního a reprodukčního zdraví a práv je zásadním prvkem lidské důstojnosti a je neoddělitelně spjato s dosahováním rovnosti žen a mužů a bojem proti genderově podmíněnému násilí; vzhledem k tomu, že účast žen a dívek na tvorbě právních předpisů a politik, které se jich týkají a souvisejí s jejich lidskými právy, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a práv a interrupcí, a zajištění toho, aby měly přístup ke spravedlnosti a opravným prostředkům v případě porušení jejich práv, je klíčem k dosažení rovnosti žen a mužů;

J.  vzhledem k tomu, že právo na respektování tělesné a duševní integrity je ústředním prvkem Listiny;

K.  vzhledem k tomu, že v přelomové věci Roeová v. Wade Nejvyšší soud legalizoval interrupce v celých Spojených státech amerických, čímž podle ústavy Spojených států amerických těhotným ženám přiznal do doby, než začne být plod životaschopný, právo rozhodnout se, zda budou pokračovat v těhotenství; vzhledem k tomu, že to bylo opět potvrzeno v rozsudcích Planned Parenthood v. Casey a Whole Woman’s Health v. Hellerstedt;

L.  vzhledem k tomu, že zákaz interrupcí v raném stádiu těhotenství přijalo 12 dalších států USA, žádný z těchto zákazů však nevstoupil v platnost, neboť je federální soudy prohlásily za protiústavní;

M.  vzhledem k tomu, že zákon SB8 zakazuje interrupci po přibližně šesti týdnech těhotenství, a vzhledem k tomu, že před vstupem tohoto zákona v platnost bylo přibližně 85 až 90 % žen, které v Texasu podstoupily interrupci, alespoň v šestém týdnu těhotenství, a zákon tedy de facto povede k ukončení poskytování interrupcí v tomto státě;

N.  vzhledem k tomu, že zákon SB8 je koncipován tak, aby vládní úředníky zbavil odpovědnosti za jeho prosazování, a namísto toho motivuje občany k získávání peněžních odměn za to, že zažalují každého, kdo interrupce poskytuje nebo se na jejich provádění podílí, což s největší pravděpodobností povede k legalizovanému obtěžování poskytovatelů zdravotní péče, žen, které potřebují interrupci, a všech osob, které jim pomáhají, včetně jejich blízkých; vzhledem k tomu, že zákon SB8 bude mít v každém případě negativní dopad na poskytovatele zdravotní péče;

O.  vzhledem k tomu, že Výbor pro odstranění diskriminace žen konstatoval, že kriminalizace interrupcí nemá odrazující účinek; vzhledem k tomu, že jak uvedla pracovní skupina pro otázky diskriminace žen a dívek, brání-li provádění interrupcí právní překážky, stává se bezpečné ukončení těhotenství privilegiem žen v dobrém společensko-ekonomickém postavení, zatímco ženy s omezenými prostředky se musí uchylovat k nebezpečným a nezákonně prováděným potratům, a riskují tak své zdraví a životy; vzhledem k tomu, že jak se již ukázalo v jiných případech omezení interrupcí, zákon SB8 postihne zejména osoby, které čelí diskriminaci nebo mají nesnadný přístup ke zdravotní péči, včetně žen z rasově znevýhodněných skupin, příslušnic etnických menšin, žen bez dokladů nebo žen s nízkými příjmy či žen žijících ve venkovských oblastech, které nemají prostředky na cestu, aby na tyto služby dosáhly;

P.  vzhledem k tomu, že zákaz interrupcí nutí ženy vyhledávat nebezpečné metody potratů, což vede k růstu úmrtí matek, kterým by se mohlo zcela předejít;

Q.  vzhledem k tomu, že Texas již v posledních deseti letech uzákonil 26 omezení pro přístup k interrupcím, mimo jiné letos přijal zákaz interrupce po šesti týdnech těhotenství a zákaz interrupce, který by vstoupil v platnost, pokud by bylo zvráceno rozhodnutí v případu Roeová v. Wade; vzhledem k tomu, že v tomto období klesl v Texasu počet klinik, které provádějí interrupce, ze 46 v roce 2011 na pouhých 21 v roce 2017; vzhledem k tomu, že ženy tak nemají přístup k péči, kterou potřebují;

R.  vzhledem k tomu, že již předtím byl v Texasu a dalších státech USA přístup k interrupcím obtížný, a že přijímání zákonů zakazujících interrupce, jako je SB8, doléhá zejména na ženy s obtížným přístupem ke zdravotní péči, mimo jiné na příslušnice marginalizovaných a zranitelných skupin, zejména pak na ženy s nízkými příjmy;

S.  vzhledem k tomu, že poté, co Texas zakázal interrupce z jakýchkoli pohnutek či důvodů, pacientky míří na kliniky reprodukčního zdraví v sousedních státech, a tak v tomto regionu přetěžují křehkou infrastrukturu pro provádění interrupcí; vzhledem k tomu, že v Texasu je každý rok provedeno více než 56 000 interrupcí; vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné, že by sousední státy byly schopny po přijetí zákona SB8 přijímat všechny pacientky, které by se za normálních okolností rozhodly k provedení interrupce;

T.  vzhledem k tomu, že těhotenství a porodní komplikace u dívek ve věku od 15 do 19 let patří celosvětově k nejčastějším příčinám jejich úmrtí; vzhledem k tomu, že Výbor pro práva dítěte apeluje na všechny státy, aby potraty dekriminalizovaly a zajistily přístup dívek k bezpečným interrupcím; vzhledem k tomu, že těhotenství nezletilých dívek umocňuje bludný kruh chudoby; vzhledem k tomu, že Texas je v USA v pořadí sedmým státem s nejvyšší porodností mezi nezletilými a státem s nejvyšším počtem nezletilých matek, které porodily opakovaně; vzhledem k tomu, že těhotenství u nezletilých dívek se v mimořádně vysoké míře vyskytuje v hispánské a afroamerické komunitě a dále i u dívek s nízkým dosaženým vzděláním či dívek žijících na venkově, v náhradní rodinné péči nebo v chudobě; vzhledem k tomu, že nezletilé matky s mnohem vyšší pravděpodobností přeruší studium a bude jim hrozit nezaměstnanost; vzhledem k tomu, že 65 % dětí, které se v Texasu narodily mladým rodičům, žije v chudobě a mnohem pravděpodobněji mají zdravotní problémy nebo nízké vzdělání;

U.  vzhledem k tomu, že SB8 je jedním z nejpřísnějších protipotratových zákonů v USA, neboť zakazuje interrupci, pokud lze změřit srdeční činnost plodu, a výjimku uděluje pouze v případech ohrožení zdraví či života, nikoli však v případě znásilnění, incestu, nebo je-li vada plodu neslučitelná s udržitelným životem po narození; vzhledem k tomu, že to představuje jednu z forem genderově motivovaného násilí, které se může rovnat mučení nebo krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení;

V.  vzhledem k tomu, že Středisko pro reprodukční práva a jeho partneři předložili dne 30. srpna 2021 Nejvyššímu soudu USA naléhavou žádost, aby byl vstup tohoto zákona v platnost v Texasu zablokován;

W.  vzhledem k tomu, že proti zákonu vystoupilo více než 300 texaských právníků, kteří uvedli, že podryl dlouholetá pravidla a zásady, na nichž spočívá právní systém; vzhledem k tomu, že více než 200 lékařů z celého Texasu vyjádřilo hluboké obavy nad tím, zda budou schopni poskytovat zdravotní péči, a varovalo, že tento zákon bude mít „odstrašující účinek“, neboť lékaři ve více než 30 specializacích, včetně primární péče, urgentní medicíny, porodnictví a gynekologie a interní medicíny, nebudou v obavě z nesmyslných žalob poskytovat pacientkám informace o všech možnostech spojených s těhotenstvím;

X.  vzhledem k tomu, že odborníci OSN na lidská práva označili přijetí zákona SB8 za velmi znepokojivé a poukázali na to, že poškodí těhotné ženy v Texasu, zejména ženy z marginalizovaných komunit, ženy s nízkými příjmy, ženy žijící na venkově, příslušnice rasových a etnických menšin a migrantky, a vyzvali vládu USA, aby zabránila zhoršení přístupu k interrupcím a místo toho uzákonila pozitivní opatření, která by zajistila přístup k bezpečným a legálním zákrokům;

Y.  vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud USA rozhodl v poměru pět proti čtyřem hlasům proti zablokování texaského zákona s odůvodněním, že jeho kritici v tomto případu dostatečně neprokázali „komplexitu a novost procesních otázek“;

Z.  vzhledem k tomu, že dne 9. září 2021 ministerstvo spravedlnosti USA podalo žalobu na Texas, v níž se uvádí, že zákaz porušuje ústavní právo na potrat do doby, než začne být plod životaschopný, a vzhledem k tomu, že federální obvodní soud stanovil předběžné slyšení na 1. října 2021;

AA.  vzhledem k tomu, že prezident Biden prohlásil, že zákon představuje „bezprecedentní napadení ústavních práv žen“, přislíbil, že se „celá vláda zasadí o zrušení zákona“, a vyzval, aby „ženy v Texasu měly přístup k bezpečným a legálním interrupcím“; dále ve svém prohlášení potvrdil, že vláda Bidena a Harrisové bude vždy bojovat za zajištění přístupu ke zdravotní péči a chránit právo žen přijímat rozhodnutí o svém těle a budoucnosti;

AB.  vzhledem k tomu, že Guttmacherův institut ve své zprávě ze září 2019 nazvané „Četnost potratů a dostupnost služby ve Spojených státech v roce 2017“ poukázal na to, že v USA ve spojitosti s omezeným přístupem ke službám reprodukčního zdraví znepokojivě sílí trend potenciálně nebezpečných neodborných pokusů žen o vyvolání potratu;

1.  připojuje se k hlasům, které v celých USA odsuzují přijetí texaského zákona SB8, který de facto interrupce zcela zakazuje, přičemž výjimku nečiní ani v případě znásilnění, incestu nebo vady plodu neslučitelné s udržitelným životem po narození, a označují jej za tvrdý útok na svobodu žen a sexuální a reprodukční zdraví a práva, která patří k základním lidským právům, a za porušení ústavních práv žen v USA; je hluboce znepokojen tím, do jaké míry tento zákaz ještě prohloubí trauma obětí znásilnění a incestu;

2.  vyzývá vládu státu Texas, aby zákon SB8 bezodkladně zrušila, aby v Texasu zajistila bezpečné, legální, bezplatné a kvalitní služby umělého přerušení těhotenství a aby přístup k těmto službám usnadnila všem ženám a dívkám;

3.  vyjadřuje hlubokou solidaritu a podporu ženám v Texasu a všem, kteří za těchto náročných okolností provádějí interrupční zákroky nebo je obhajují;

4.  vítá, že prezident Biden usiluje o to, aby rada a kancelář právního poradce Bílého domu iniciovala reakci celé vlády na dotčené rozhodnutí, tak aby byl ženám v Texasu zaručen přístup k bezpečným a legálním interrupcím v souladu s rozhodnutím ve věci Roeová v. Wade; vítá, že v pátek 1. října 2021 vláda prezidenta Joe Bidena důrazně soudce vyzvala, aby zablokoval zákaz interrupcí zavedený Texasem;

5.  vyjadřuje plnou podporu a solidaritu zdravotnickým pracovníkům a všem, kteří se snaží zákon SB8 právně napadnout, a doufá, že jejich práce povede k znovunastolení práva texaských žen na péči o reprodukční zdraví; oceňuje neziskové organizace a poskytovatele služeb za ochranu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v USA a vybízí je, aby v obraně těchto základních práv pokračovaly; potvrzuje, že tyto neziskové organizace potřebují na svou činnost náležité finanční prostředky;

6.  zdůrazňuje, že odborníci OSN dne 14. září 2021 zdůraznili, že „lidská práva jsou základními právy a že je nelze podřizovat kulturním, náboženským nebo politickým ideologiím“ a že „ideologicky nebo nábožensky motivované vměšování do záležitostí týkajících se veřejného zdraví se děje zejména na úkor zdraví a dobrého tělesného a duševního stavu žen a dívek“;

7.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Nejvyšší soud Spojených států velmi těsným rozdílem hlasů (čtyři ku pěti) rozhodl o zamítnutí žádosti o zablokování vstupu bezprecedentního zákona SB8 v platnost; připomíná, že toto rozhodnutí neznamená, že zákon je považován za ústavní;

8.  vyzývá prezidenta Joe Bidena, aby pokračoval ve svém úsilí o zajištění přístupu k bezpečným a legálním interrupcím; vybízí k dalšímu úsilí o to, aby byly interrupce a antikoncepce začleněny do poskytování komplexních informací a služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, aby byly všeobecně dostupné a aby byl zajištěn nepřetržitý přístup také během mimořádných situací, jako je pandemie COVID-19;

9.  vyzývá vládu Spojených států, aby interrupce v plné míře dekriminalizovala, což vyžaduje nejen ukončení trestání těhotných žen a dívek, poskytovatelů zdravotní péče a dalších osob za přístup k interrupcím, pomoc s nimi nebo jejich poskytování, ale také odstranění interrupcí z trestního práva a zrušení všech ostatních represivních zákonů, politik a postupů;

10.  vyzývá vládu Spojených států, aby zavedla federální právní ochranu pro všeobecný přístup k interrupcím; zdůrazňuje, že zdraví je lidským právem a že je povinností státu poskytovat dostupnou zdravotní péči všem;

11.  vyzývá Kongres Spojených států, aby udělil federální právní ochranu pro přístup k interrupcím prostřednictvím zákona o ochraně zdraví žen (WHPA), který nedávno schválila Sněmovna reprezentantů USA v historickém hlasování a který chrání právo na interrupci před zákazy a omezeními na úrovni států;

12.  zdůrazňuje, že velmi restriktivní právní předpisy zakazující interrupce nesnižují jejich potřebu, nýbrž vedou k tomu, že ženy musí hledat možnosti utajených interrupcí, kvůli podstoupení interrupce vycestovat nebo těhotenství dokončit proti své vůli, což představuje porušení lidských práv a genderové násilí a má dopad na práva žen a dívek na život, tělesnou a duševní integritu, rovnost, nediskriminaci a zdraví;

13.  zdůrazňuje, že počet nechtěných těhotenství mohou snížit pouze vzdělávání, informovanost a všeobecný přístup k antikoncepci, vymýcení sexuálního násilí a sdílená odpovědnost za antikoncepci; zdůrazňuje, že by měl být kladen důraz na všeobecný přístup k věkově přiměřenému vzdělávání v oblasti sexuality a vztahů založenému na důkazech, k široké škále kvalitních a všeobecně dostupných moderních antikoncepčních metod a potřeb, k poradenství v oblasti plánovaného rodičovství a k informacím o antikoncepci a na záruky bezpečných a legálních interrupcí;

14.  je hluboce znepokojen skutečností, že tento zákon bude mít nepřiměřený dopad na osoby, které se potýkají se socioekonomickými problémy, na osoby žijící ve venkovských oblastech, na příslušníky jiných ras, osoby LGBTIQ+ a na osoby, které čelí vícenásobné a průřezové diskriminaci, zejména na znevýhodněné ženy, které si kvůli finančním nebo logistickým překážkám nemohou dovolit cestovat na kliniky reprodukčního zdraví v sousedních státech, což je vystavuje většímu riziku, že se podrobí nebezpečným a život ohrožujícím praktikám nebo že budou nuceny těhotenství dokončit proti své vůli;

15.  hluboce zpochybňuje morální kontext a je rovněž znepokojen koncepcí tohoto zákona, který poskytuje více práv a peněžní pobídky soukromým občanům, aby žalovali osoby, které mohly ženám k interrupci dopomoci, jako jsou poskytovatelé nebo obhájci interrupcí, čímž se otevírá cesta k obtěžování a nesmyslným soudním řízením ze strany odpůrců interrupcí a vytvářejí podmínky pro hon na čarodějnice, a to ve 21. století;

16.  vyzývá vládu Spojených států, aby zrušila jakýkoli motivační systém pro prosazování zákazu interrupcí ze strany států nebo jednotlivců, který vytváří atmosféru strachu a zastrašování;

17.  je hluboce znepokojen dopadem texaského zákona na další státy USA, jež budou motivovány i nečinností Nejvyššího soudu Spojených států a pokusí se prosadit zákazy potratů v celé zemi, jak již bylo zaznamenáno na Floridě;

18.  konstatuje, že tento zákon, jedno z 26 omezení interrupcí, která byla v Texasu zavedena v posledním desetiletí, představuje další pokus o oslabení práv žen a jejich reprodukční svobody, jakož i jejich práva na zdravotní péči, a nezohledňuje ani ústavní práva žen, ani vůli lidí;

19.  je znepokojen tím, že tento zákon nejen že vede k faktickému zákazu interrupcí, ale také hrubě porušuje lidská práva žen tím, že zcela ignoruje mezinárodní lidskoprávní normy, včetně zásady neretrogrese, a tím, že omezuje přístup ke zdravotní péči snížením počtu zařízení péče, které ošetřují ženy, což vede k rozdílům v péči o ženy a k dalšímu ohrožení života žen;

20.  důrazně odsuzuje zhoršování situace v oblasti práv žen a sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, k němuž dochází ve Spojených státech i na celém světě, a vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), Komisi a všechny členské státy EU, aby využily všech nástrojů, které mají k dispozici, k posílení svých opatření k potlačení tohoto jevu; připomíná, že sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou základními lidskými právy, která by měla být posílena a která nemohou být žádným způsobem oslabována ani odepřena;

21.  zdůrazňuje, že v souladu s Pekingskou akční platformou a akčním programem ICPD je třeba chránit právo všech jednotlivců na fyzickou integritu a autonomii a zajistit přístup k základním službám, které toto právo zajišťují; žádá, aby byl do vnitrostátních strategií, politik a programů všeobecné zdravotní péče začleněn komplexní přístup v rámci základního balíčku opatření v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně opatření pro předcházení a zabránění nebezpečným interrupcím, jakož i poskytování pointerrupční péče;

22.  je znepokojen plánovaným přehodnocením věci Roeová v. Wade Nejvyšším soudem a skutečností, že toto průlomové rozhodnutí, které zaručuje práva žen, by mohlo být v blízké budoucnosti zrušeno; obává se, že by to mělo závažný a rozsáhlý dopad na přístup ke zdravotní péči a svobodnou volbu žen v jiných státech, vzhledem k tomu, že dalších 11 států má tzv. spouštěcí zákony zakazující právo na umělé přerušení těhotenství, které by automaticky vstoupily v platnost v případě, že by bylo rozhodnutí ve věci Roeová v. Wade skutečně zrušeno;

23.  vítá, že vláda prezidenta Bidena zrušila celosvětové pravidlo proti potratům, i její záměr obnovit financování Populačního fondu OSN (UNFPA), agentury OSN pro sexuální a reprodukční zdraví, ze strany USA; naléhavě žádá, aby toto obnovené financování bezodkladně vstoupilo v účinnost;

24.  připomíná, že jedním z pěti pilířů plánu GAP III ESVČ je podpora sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, že ve všech mezinárodních vztazích s USA budou dodržovány a prosazovány lidskoprávní doložky, včetně práva na svobodné a bezpečné interrupce;

25.  vyzývá delegaci EU v USA, aby sledovala situaci v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v Texasu a dalších státech a aby na tuto problematiku kladla důraz při spolupráci s příslušnými orgány USA a při provádění plánu GAP III na místní úrovni;

26.  vyzývá EU a členské státy, aby poskytly veškerou možnou podporu, včetně finanční, organizacím občanské společnosti ve Spojených státech, které chrání a prosazují sexuální a reprodukční zdraví a práva v této zemi, jako vyjádření svého všeobecného závazku k dodržování těchto práv; dále vyzývá členské státy, aby nabídly bezpečné útočiště všem zdravotnickým pracovníkům, kteří by mohli být v důsledku své legitimní práce vystaveni riziku právního nebo jiného obtěžování; připomíná, že úplný zákaz nebo odepření interrupcí je formou genderově podmíněného násilí;

27.  vyzývá zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby toto porušování sexuálních a reprodukčních práv žen odsoudil ve své komunikaci s představiteli USA;

28.  vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby toto porušování sexuálních a reprodukčních práv žen a jejich práva na zdravotní péči odsoudil ve své komunikaci s představiteli USA;

29.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Evropské komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, prezidentovi Spojených států amerických a jeho vládě, Kongresu USA a guvernérovi a zákonodárnému orgánu státu Texas.

(1) Přijaté texty, P9_TA(2021)0314.

Poslední aktualizace: 16. prosince 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí