Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2041(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0265/2021

Indgivne tekster :

A9-0265/2021

Forhandlinger :

PV 19/10/2021 - 9
CRE 19/10/2021 - 9

Afstemninger :

PV 20/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 2
CRE 21/10/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0431

Vedtagne tekster
PDF 143kWORD 53k
Torsdag den 21. oktober 2021 - Strasbourg
Politiske forbindelser og samarbejdet mellem EU og Taiwan
P9_TA(2021)0431A9-0265/2021

Europa-Parlamentets henstilling af 21. oktober 2021 til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om politiske forbindelser og samarbejdet mellem EU og Taiwan (2021/2041(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets årlige betænkninger om FUSP og afsnittene om forbindelserne mellem EU og Taiwan,

–  der henviser til den dialogmekanisme om industripolitik mellem EU og Taiwan, som blev oprettet i 2015,

–  der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2013 om handelsforbindelserne mellem EU og Taiwan(1),

–  der henviser til Taiwans deltagelse i Enterprise Europe-netværket, European Cluster Cooperation Platform og dialogen om den digitale økonomi,

–  der henviser til kommuniké af 5. maj 2021 fra G7-landenes udenrigs- og udviklingsministre, især afsnittet om støtte til Taiwans meningsfulde deltagelse i Verdenssundhedsorganisationen og Verdenssundhedsforsamlingen,

–  der henviser til samarbejdsaftalerne om bekæmpelse af kommerciel svig og til Taiwans gennemførelse af internationale standarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet fra 2017,

–  der henviser til Taiwans vellykkede samarbejde om og deltagelse i Den Europæiske Unions rammeprogrammer,

–  der henviser til den arbejdsmarkedshøring mellem EU og Taiwan, som blev oprettet i 2018,

–  der henviser til EU's visumfritagelse for indehavere af taiwanske pas siden 2011,

–  der henviser til EU's "ét Kina"-politik,

–  der henviser til USA's og Japans lederes fælles erklæring af 16. april 2021,

–  der henviser til USA's og Republikken Koreas lederes fælles erklæring af 21. maj 2021,

–  der henviser til Kommissionens fælles meddelelse af 10. juni 2020 med titlen "Bekæmpelse af desinformation om covid-19 – sådan får vi styr på fakta" (JOIN(2020)0008),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. april 2021 om en EU-strategi for samarbejdet i Indo-Stillehavs-regionen,

–  der henviser til den fælles meddelelse af 16. september 2021 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om EU's strategi for samarbejdet i Indo-Stillehavsregionen (JOIN(2021)0024),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 118,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0265/2021),

A.  der henviser til, at EU og Taiwan er ligesindede partnere, som deler fælles værdier som frihed, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet;

B.  der henviser til, at Kinas fortsatte militære aggressivitet og gråzoneaktiviteter samt andre former for provokation såsom spionage, cyberangreb og talenttyveri over for Taiwan udgør en alvorlig trussel mod status quo mellem Taiwan og Kina og mod freden og stabiliteten i Indo-Stillehavs-regionen og kan føre til en farlig optrapning; der henviser til, at Taiwans forsvarsminister, Chiu Kuo-cheng, erklærede, at Kina i betragtning af den løbende og betydelige opbygning kunne være i stand til at gennemføre en "fuldtonet" invasion af Taiwan inden 2025; der henviser til, at spændingerne mellem Kina og Taiwan er de værste i 40 år, og at Kina siden den 1. oktober 2021 har sendt 150 krigsfly, herunder kampfly og bombefly med atomvåben, ind i Taiwans luftforsvarsidentifikationszone; der henviser til, at denne region er af stor betydning for EU, både på grund af dets mange nære partnere der, og fordi en af dets medlemsstater, Frankrig, har oversøiske territorier der;

C.  der henviser til, at EU i 2016 forpligtede sig til at anvende alle tilgængelige kanaler til at fremme initiativer, som har til formål at fremme dialog, samarbejde og tillidsskabelse mellem begge sider af Taiwanstrædet; der henviser til, at disse ambitioner hidtil ikke er blevet opfyldt;

D.  der henviser til, at den kinesiske præsident Xi Jinping den 9. oktober 2021 lovede at stræbe efter "genforening" med Taiwan med angiveligt fredelige midler, men advarede om, at den største hindring herfor var bevægelsen til støtte for "Taiwans uafhængighed"; der henviser til, at Kinas aggressive udtalelser og handlinger giver anledning til alvorlig tvivl om en sådan fredelig tilgang; der henviser til, at en undersøgelse offentliggjort af Election Study Center ved National Chengchi University i Taipei fra juli 2021 viser, at kun 1,5 % af Taiwans befolkning støtter foreningen med det kinesiske fastland så hurtigt som muligt, mens et overvældende flertal går ind for at opretholde status quo, i det mindste på kort sigt;

E.  der henviser til, at Taiwans bestræbelser på at begrænse spredningen af coronavirus har vist sig at være blandt de mest effektive i verden; der henviser til, at Taiwans bestræbelser på at bidrage aktivt på forskellige fronter til det internationale samfunds fælles bedste under pandemien, herunder gennem talrige internationale undersøgelser, er et konkret eksempel på Taiwans adfærd som partner og bevis på, at Taiwan bør behandles som sådan; der henviser til, at dette viser, at Taiwan har kapacitet til at yde lige så værdifulde bidrag til det internationale samfund med henblik på at håndtere de mange andre udfordringer i vor tid; der henviser til, at den seneste stigning i covid-infektioner, manglen på vacciner og den kinesiske indblanding i Taiwans bestræbelser på direkte at indkøbe dem giver anledning til alvorlig bekymring;

F.  der henviser til, at EU fortsat er Taiwans største kilde til udenlandske direkte investeringer (FDI) med en samlet værdi på 48 mia. EUR frem til 2019, hvilket udgør 31 % af Taiwans indgående FDI; der henviser til, at der er et betydeligt potentiale for at øge Taiwans FDI i EU; der henviser til, at Taiwan dominerer markederne for halvlederproduktion, eftersom dets producenter fremstiller ca. 50 % af verdensproduktionen af halvledere;

G.  der henviser til, at Taiwans beliggenhed, dets afgørende rolle i globale højteknologiske forsyningskæder og dets demokratiske levevis gør det til et strategisk vigtigt land for de europæiske demokratier;

H.  der henviser til, at den samlede bilaterale handel mellem EU og Taiwan nåede op på 51 mia. EUR i 2019, og at Taiwan var EU's femtestørste handelspartner i Asien og dets 15. største handelspartner i verden;

1.  henstiller til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen:

   a) at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne for at intensivere de politiske forbindelser mellem EU og Taiwan og tilstræbe et omfattende og styrket partnerskab under vejledning af EU's ét-Kina-politik; at betragte Taiwan som en central partner og demokratisk allieret i Indo-Stillehavsområdet i sin egen ret og som et robust demokrati og en teknologisk avanceret økonomi, der kan bidrage til at opretholde en regelbaseret orden midt i en intensivering af stormagtsrivaliseringen
   b) straks at indlede en konsekvensanalyse, offentlig høring og screeningsundersøgelse af en bilateral investeringsaftale med de taiwanske myndigheder som forberedelse til forhandlinger om at uddybe de bilaterale økonomiske bånd, eftersom en sådan bilateral investeringsaftale vil føre til en lempelse af kravene om "eget indhold" hos europæiske investorer og producenter i Taiwan; på baggrund af de regionale dynamikker at erindre om betydningen af de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem EU og Taiwan, herunder om spørgsmål vedrørende multilateralisme og WTO, teknologi og folkesundhed og det afgørende samarbejde om kritiske forsyninger såsom halvledere; at tilskynde Taiwan til at øge investeringerne i EU og notere sig, at Taiwan er fuldgyldigt medlem af WTO
   c) at udtrykke dyb bekymring over Kinas fortsatte militære aggressivitet over for Taiwan og pres på landet, navnlig gennem Kinas betydelige investeringer i militære kapaciteter, dets angrebsøvelser og hyppige krænkelser af Taiwans luftforsvarsidentifikationszone; at opfordre Kina til øjeblikkeligt at sætte en stopper for sin igangværende indtrængen i Taiwans luftforsvarsidentifikationszone, navnlig eftersom det mellem den 1. og 4. oktober 2021 blev registreret, at omkring 150 fly var trængt ind, bl.a. jagerfly; endvidere at kritisere den opildnende kinesiske retorik, der signalerer dets tilsyneladende modstridende hensigt om at ville integrere Taiwan i det kinesiske kommunistpartis totalitære styre, samtidig med at det hævder at ville tilstræbe en fredelig udvikling af forbindelserne med Taiwan, og at insistere på, at der hverken må foretages ændringer af forbindelserne på tværs af strædet ensidigt eller imod de taiwanske borgeres vilje; indtrængende at opfordre EU og medlemsstaterne til at spille en proaktiv rolle i samarbejdet med ligesindede internationale partnere om at sikre fred og stabilitet hen over Taiwanstrædet og til at oprette partnerskaber med den demokratiske regering i Taiwan
   d) at udtrykke alvorlig bekymring over situationen i Det Øst- og Sydkinesiske Hav og gøre stærk modstand imod ethvert ensidigt forsøg på at ændre status quo og øge spændingerne; at gentage betydningen af at respektere folkeretten, navnlig FN's havretskonvention (UNCLOS) med dens bestemmelser om forpligtelsen til at bilægge tvister med fredelige midler og om opretholdelse af retten til fri sejlads og overflyvning
   e) at udtrykke alvorlig bekymring over Kinas kapacitet til at gennemføre en fuldtonet invasion af Taiwan inden 2025; på det kraftigste at fordømme Kinas hidtil usete krænkelse af Taiwans luftforsvarsidentifikationszone siden den 1. oktober 2021, som har involveret indflyvning af 150 krigsfly, herunder jagerfly og bombefly med atomvåben; at give udtryk for det synspunkt, at Kinas nylige militære provokationer sætter spørgsmålstegn ved Kinas langsigtede intentioner om at finde en fredelig løsning
   f) at minde om, at opretholdelse af fred og stabilitet i Indo-Stillehavsområdet er en central interesse for EU og dets medlemsstater; at understrege, at en militær konflikt i Taiwanstrædet ikke blot ville skabe betydelige økonomiske forstyrrelser, der ville påvirke europæiske interesser, men også i alvorlig grad ville undergrave den regelbaserede orden i regionen og demokratisk regeringsførelse med menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i centrum
   g) at være opmærksom på, at EU i høj grad værdsætter sikkerheden i Taiwanstrædet, og at der er en direkte forbindelse mellem europæisk velstand og asiatisk sikkerhed, og at der derfor er konsekvenser for Europa, hvis en konflikt breder sig langt ud over det økonomiske område; at erklære, at Kinas foranstaltninger over for Taiwan og i Det Sydkinesiske Hav vil få konsekvenser for forbindelserne mellem EU og Kina
   h) at give udtryk for bekymring over Kinas lovgivning vedrørende Taiwan og påpege, at indførelsen af den nationale sikkerhedslov om Hongkong har gjort 2005-antiløsrivelseslovens påstand om at give Taiwan en høj grad af autonomi i tilfælde af en forening fuldstændig utroværdig
   i) at understrege betydningen af yderligere at fremme alle niveauer af partnerskabet og samarbejdet mellem EU og Taiwan, navnlig i lyset af Kinas fortsatte provokationer og militære opbygning; at fremhæve navnlig den ledende rolle, som Europa-Parlamentet kan spille med hensyn til at identificere områder for yderligere samarbejde samt klart identificere og kritisere de kinesiske provokationer og udvise solidaritet med Taiwan
   j) kraftigt at slå til lyd for Taiwans meningsfulde deltagelse som observatør i møder, mekanismer og aktiviteter i internationale organer, bl.a. Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (INTERPOL) og FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC); indtrængende at opfordre medlemsstaterne og EU-institutionerne til at støtte internationale initiativer, der opfordrer til Taiwans deltagelse i internationale organisationer; igen at glæde sig over Taiwans proaktive samarbejde med det internationale samfund om at lære af covid-19-pandemien og finde de bedste måder at håndtere den på, og at understrege, at denne sag har vist, at Taiwans bidrag i WHO vil være en merværdi for sundheden og velfærden for alle dets medlemmers borgere
   k) at opfordre til flere økonomiske, videnskabelige, kulturelle, politiske og mellemfolkelige udvekslinger, møder og samarbejdsaktiviteter mellem EU og Taiwan og udvekslinger med deltagelse af repræsentanter for medlemsstaterne, herunder på højeste niveau, for fuldt ud at afspejle det dynamiske, mangesidede og tætte samarbejde mellem EU og Taiwan som ligesindede partnere; at fordømme Kinas trusler om repressalier og pres mod Miloš Vystrčil, formanden for det tjekkiske Senat, på grund af hans besøg i Taiwan i august 2020 og at bemærke, at Den Tjekkiske Republik og alle andre suveræne lande har ret til at udvikle et økonomisk og kulturelt samarbejde med Taiwan
   l) fortsat at støtte inddragelsen af Taiwan i EU's strategi for Indo-Stillehavsregionen; med tilfredshed at notere sig, at Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik for nylig har offentliggjort EU-strategien for samarbejdet i Indo-Stillehavsregionen, hvori det bemærkes, at Kinas betydelige militære opbygning har ført til stigende spændinger i regionale hotspots såsom det Syd- og Østkinesiske Hav og Taiwanstrædet, og bekræftes, at det er afgørende for EU at styrke samarbejdet med regionale partnere for at sikre fred, stabilitet og velstand på tværs af strædet; indtrængende at opfordre EU til fortsat at arbejde tæt sammen med andre ligesindede partnere gennem EU-strategien for samarbejdet i Indo-Stillehavsregionen for at tackle Kinas assertive holdning i regionen og styrke den regelbaserede orden i betragtning af EU's egne interesser i regionen
   m) fortsat at vedtage initiativer til at styrke bilaterale økonomiske forbindelser og mellemfolkelige kontakter, navnlig blandt unge, og herunder den akademiske verden, civilsamfundet, idræt, kultur og uddannelse, og ligeledes partnerskaber mellem byer og regioner; at rose de nuværende bypartnerskaber mellem europæiske og taiwanske byer og at tilskynde til diplomati mellem byer som et redskab til at hjælpe Taiwan med at deltage i internationale initiativer, hvilket vil gøre det muligt for Taiwan at omgå kinesiske forsøg på yderligere at øge landets diplomatiske isolation
   n) at tilskynde til europæisk og taiwansk samarbejde i mediesektoren med henblik på at diversificere det kinesisksprogede medielandskab i EU og tilvejebringe et alternativ til kinesisk kontrollerede medieforetagender
   o) at tilskynde EU og medlemsstaterne til at bidrage til at øge bevidstheden i Europa om situationen i Taiwanstrædet og kompleksiteten af forbindelserne mellem Taiwan og Kina gennem etablering og finansiering af særlige programmer og forskning rettet mod samfundet som helhed; at understrege betydningen af at investere i en inklusiv debat på tværs af medlemsstaterne og oplyse den europæiske offentlighed om risiciene ved et autoritært fremstød i Indo-Stillehavsområdet gennem Kinas assertive holdning og dets bestræbelser på at undergrave demokratiet, navnlig i Taiwan, og konsekvenserne for demokratier i hele verden, hvis sådanne trusler ikke håndteres
   p) at opfordre til dialog og samarbejde med Taiwan i alle industrisektorer og forsyningskæder, navnlig fremspirende industrier og industrier af strategisk betydning såsom elektroniske køretøjer, robotteknologi og intelligent produktion samt halvlederteknologier
   q) at støtte yderligere styrkelse af initiativer, der giver EU mulighed for at indgå i partnerskaber med Taiwan inden for IKT, bioteknologi, sundhed og sikkerhed, og at arbejde på konkret samarbejde og konkrete initiativer mellem EU's konnektivitetsstrategi og Taiwans nye sydgående politik; at yde stærk støtte til en intensivering af begge parters partnerskab inden for halvledere
   r) at anerkende Taiwans centrale rolle i strategiske industrier såsom den femte generation af kommunikationsinfrastruktur (5G), eftersom landet er hjemsted for verdens største støberi og den førende producent af halvledere; at understrege, at mikrochips i fremtiden vil spille en central rolle i udformningen af verdensordenen, og at enhver, der har kontrol med design og fremstilling af mikrochips, vil udstikke kursen i det 21. århundrede; at minde om, at den afbrydelse af de globale forsyningskæder, som pandemien har forårsaget, har sat Taiwan i centrum for den teknologiske drivkraft og også har fået EU til at indse sine egne sårbarheder og har understreget, at det haster med at overveje, hvordan dets afhængighed af eksterne aktører kan mindskes; derfor indtrængende at opfordre til øget samarbejde med Taiwan for at støtte EU's dagsorden for dets grønne og digitale omstilling og EU's bestræbelser på at diversificere værdi- og forsyningskæderne, eftersom pandemien har øget efterspørgslen efter begge, hvilket understreger behovet for flere investeringer og øget politisk støtte, navnlig i værdikæder af strategisk betydning, såsom mikroelektronik, selvkørende køretøjer og kunstig intelligens (AI), som er områder, hvor Taiwan spiller en central rolle
   s) at glæde sig over afholdelsen af det første europæiske investeringsforum nogensinde i Taiwan i september 2020 og tilskynde til flere bilaterale investeringer i begge retninger; indtrængende at opfordre til en forøgelse af sådanne investeringer, navnlig i industrier, hvor Taiwan er førende, dvs. kritiske teknologier, herunder halvledere, som vil støtte EU's bestræbelser på at styrke sin egen mikroelektroniske kapacitet; at notere sig, at EU og Taiwan efter dialogen mellem Taiwan og EU om den digitale økonomi i 2020 bør bygge videre på deres drøftelser om forskning og teknologisk samarbejde, blockchain, AI, cybersikkerhedscertificering, dataøkonomi og digital konnektivitet med henblik på at identificere yderligere synergier, udvide den politiske udveksling om udviklingen af den digitale økonomi og etablere mere omfattende partnerskaber
   t) at glæde sig over Taiwans frivillige tilsagn om at bidrage til at bekæmpe den globale opvarmning og derved bidrage til at gennemføre målene i Parisaftalen om klimaændringer
   u) at tilskynde EU og medlemsstaterne til at uddybe samarbejdet med Taiwan om at bekæmpe desinformation fra ondsindede tredjelande, herunder udveksling af bedste praksis, fælles tilgange til at fremme mediefrihed og journalistik, uddybe samarbejdet om cybersikkerhed og cybertrusler, øge borgernes bevidsthed og forbedre befolkningens generelle digitale færdigheder med henblik på at styrke vores demokratiske systemers modstandsdygtighed; at støtte et intensiveret samarbejde mellem relevante europæiske og taiwanske tænketanke på dette område
   v) at overveje at lære af Taiwans erfaringer med at bekæmpe desinformation fra fastlandet, der går efter Taiwans mediefrihed ved at anvende sociale medieplatforme, der infiltrerer taiwanske TV-medier og trykte medier for at påvirke den offentlige mening og forsøge at undergrave valg i Taiwan; at rose Taiwan for at betragte mediekendskab som et nyttigt og afgørende redskab til at uddanne borgerne i at identificere desinformation og dermed for at indarbejde mediekendskab i skolernes læseplaner
   w) at understrege, at fordelene ved Taiwans bestræbelser på at bekæmpe desinformation og falske nyheder rækker ud over Taiwan og ikke kun påvirker samfundet på øen, men også det kinesisktalende samfund i Hongkong og andre sydøstasiatiske lande
   x) at fordømme Kinas forsøg på at miskreditere den taiwanske regerings håndtering af pandemien; at rose Taiwans effektive bottom-up-tilgang, der ledes af landets borgere, til at foretage faktatjek af nyheder og oplysninger ved hjælp af teknologi såsom AI med henblik på at intensivere indsatsen og sætte faktatjekkere i stand til at identificere de mest skadelige påstande, der udbredes på sociale medieplatforme, og dermed standse spredningen heraf
   y) at minde om, at den trussel, som Taiwan står over for som følge af Kinas desinformationsaktiviteter, er en del af et større problem, som demokratier over hele verden står over for i en tid, hvor kommunikationsteknologier er centrale for den geopolitiske konkurrence om globalt lederskab; at minde om, at Kina sammen med andre ikke-demokratiske lande også fortsat udgør en stor trussel mod demokratier i Europa gennem desinformationskampagner, en trussel, der er blevet betydeligt større i forbindelse med pandemien, som det blev bemærket i EU-Udenrigstjenestens rapport fra juni 2020; at notere sig, at samarbejde om bekæmpelse af desinformation derfor er i både EU's og Taiwans interesse
   z) yderligere at fremme det eksisterende samarbejde om forskning og innovation mellem EU og Taiwan i Horisont Europa-rammeprogrammet (2021-2027); indtrængende at opfordre til, at flere taiwanske forskere deltager i Horisont Europa i fremtiden
   aa) yderligere at fremme turisme og ungdomsudvekslinger med Taiwan gennem initiativer som f.eks. arbejdsferie, Erasmus-programmer eller Taiwan-Europe Connectivity Scholarship og undersøge mulighederne for samarbejde inden for videregående uddannelse og andre områder med det formål at styrke kinesisk og taiwansk ekspertise i Europa og bidrage til en bedre forståelse af Europa i Taiwan
   ab) at tilskynde EU og dets medlemsstater til at styrke samarbejdet med Taiwan inden for den globale samarbejds- og uddannelsesramme (Global Cooperation and Training Framework (GCTF)), som er en regional samarbejdsplatform for kapacitetsopbygnings- og uddannelsesprogrammer for tredjelande i hele verden
   ac) at ændre navnet på det europæiske kontor for økonomi og handel i Taiwan til "Den Europæiske Unions kontor i Taiwan" for at afspejle det brede omfang af vores forbindelser
   ad) at glæde sig over planerne om at oprette et taiwansk repræsentationskontor i Litauen; at fordømme den kinesiske regerings reaktion på at indføre økonomiske sanktioner over for Litauen; at udtrykke sin støtte til og solidaritet med Litauen i denne henseende, at træffe passende foranstaltninger og at opfordre Rådet til at gøre det samme
   ae) at rose Taiwan som en enestående partner med hensyn til at fremme menneskerettigheder og religionsfrihed i Indo-Stillehavsområdet; at anerkende Taiwans resultater med hensyn til at foregå med et godt eksempel i regionen med landets stærke erfaringer med respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder, både økonomiske og sociale, og politiske og kulturelle rettigheder, herunder fremskridt med hensyn til LGBTQI-personers rettigheder og oprindelige samfunds rettigheder; at anmode EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder og EU's særlige udsending for fremme af religions- og trosfrihed om at deltage i internationale menneskerettighedskonventioner i Taiwan og om at tage konkrete skridt til at samarbejde med Taiwan om at fremme menneskerettigheder, sociale rettigheder, religionsfrihed, den digitale økonomi og bæredygtig vækst i udviklingslandene i Indo-Stillehavsområdet
   af) at styrke samarbejdet med Taiwan med henblik på at udveksle bedste praksis for håndteringen af covid-19-pandemien, iværksætte initiativer for at lette indkøb af vacciner og fortsætte med at styrke EU's samarbejde med Taiwan om sundhed og kontrol med overførbare sygdomme; at rose den taiwanske regering og dens befolkning for deres relativt vellykkede inddæmning af pandemien i deres land og for deres generøsitet med at tilbyde andre lande hjælp; at minde om, at Taiwans effektive reaktion var baseret på gennemsigtighed, åbenhed og anvendelse af teknologi i samarbejde med samfundet, en tilgang, der bygger på offentlighedens tillid
   ag) at rose den solidaritet, som Taiwan har udvist over for EU ved at donere over syv millioner kirurgiske mundbind til adskillige medlemsstater under pandemiens alvorlige tidlige måneder og donere fem mundbindsproduktionslinjer til Den Tjekkiske Republik; at opfordre til, at denne solidaritet gengældes
   ah) fortsat at tilskynde til udveksling af efterretninger mellem medlemsstaterne og Taiwan og til fælles bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet
   ai) at anerkende, at USA og Japan for første gang har fremhævet betydningen af fred og stabilitet i Taiwanstrædet i den fælles erklæring fra et nyligt bilateralt topmøde, som derefter blev efterfulgt af en lignende erklæring fra G7 i begyndelsen af maj; indtrængende at opfordre EU til at samarbejde med andre ligesindede partnere såsom Australien, New Zealand, Indien, Japan, Sydkorea og USA og overveje at indbyde Taiwan til sammen med dets partnere at deltage i eksisterende platforme og arbejdsgrupper om kritiske industrier
   aj) at tilskynde de medlemsstater, der ikke har en aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning og forebyggelse af skatteunddragelse eller en aftale om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager med Taiwan, til at indlede forhandlinger om sådanne aftaler så hurtigt som muligt;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til Taiwans regering.

(1) EUT C 181 af 19.5.2016, s. 52.

Seneste opdatering: 20. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik