Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2041(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0265/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0265/2021

Keskustelut :

PV 19/10/2021 - 9
CRE 19/10/2021 - 9

Äänestykset :

PV 20/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 2
CRE 21/10/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0431

Hyväksytyt tekstit
PDF 139kWORD 49k
Torstai 21. lokakuuta 2021 - Strasbourg
EU:n ja Taiwanin poliittiset suhteet ja yhteistyö
P9_TA(2021)0431A9-0265/2021

Euroopan parlamentin suositus 21. lokakuuta 2021 komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Taiwanin poliittisista suhteista ja yhteistyöstä (2021/2041(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin vuotuiset mietinnöt yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (YUTP) ja mietintöjen EU:n ja Taiwanin suhteita koskevat osiot,

–  ottaa huomioon vuonna 2015 perustetun EU:n ja Taiwanin teollisuuspoliittisen vuoropuhelun mekanismin,

–  ottaa huomioon 9. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja Taiwanin kauppasuhteista(1),

–  ottaa huomioon Taiwanin osallistumisen Yritys-Eurooppa-verkostoon, Euroopan klusteriyhteistyöfoorumiin ja digitaalitaloutta koskevaan vuoropuheluun,

–  ottaa huomioon G7-maiden ulko- ja kehitysministereiden 5. toukokuuta 2021 antaman tiedonannon ja erityisesti sen osan, joka koskee Taiwanin merkityksellisen osallistumisen tukemista Maailman terveysjärjestön foorumeihin ja Maailman terveyskokoukseen,

–  ottaa huomioon kaupallisten petosten torjumiseksi tehdyt yhteistyösopimukset ja sen, että Taiwan on pannut täytäntöön verotusalan hyvää hallintotapaa koskevat kansainväliset normit vuodesta 2017,

–  ottaa huomioon Taiwanin menestyksekkään yhteistyön ja osallistumisen Euroopan unionin puiteohjelmiin,

–  ottaa huomioon vuonna 2018 perustetun EU:n ja Taiwanin välisen työelämän kysymyksiä koskevan neuvottelumekanismin,

–  ottaa huomioon viisumivapauden, jonka EU on myöntänyt Taiwanin passilla matkustaville vuodesta 2011,

–  ottaa huomioon EU:n yhden Kiinan politiikan,

–  ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2021 annetun Yhdysvaltojen ja Japanin yhteisen johtajien julkilausuman,

–  ottaa huomioon 21. toukokuuta 2021 annetun Yhdysvaltojen ja Korean yhteisen johtajien julkilausuman,

–  ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2020 annetun komission yhteisen tiedonannon ”Covid-19-disinfomaation torjunta – Faktat oikein” (JOIN(2020)0008),

–  ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät EU:n yhteistyöstrategiasta Intian ja Tyynenmeren alueella,

–  ottaa huomioon 16. syyskuuta 2021 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon EU:n yhteistyöstrategiasta indopasifisella alueella (JOIN(2021)0024),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 118 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0265/2021),

A.  ottaa huomioon, että EU ja Taiwan ovat samanmielisiä kumppaneita, joilla on yhteiset vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion arvot;

B.  ottaa huomioon, että Kiinan jatkuva sotilaallinen vihamielisyys ja harmaan vyöhykkeen toimet sekä muut Taiwaniin kohdistuvat provokaation muodot, kuten vakoilu, kyberhyökkäykset ja kykyjen metsästys, ovat vakava uhka Taiwanin ja Kiinan nykyiselle tilanteelle sekä indopasifisen alueen rauhalle ja vakaudelle ja voivat johtaa tilanteen vaaralliseen kärjistymiseen; ottaa huomioon, että Taiwanin puolustusministeri Chiu Kuo-cheng totesi, että jatkuvan ja merkittävän joukkojen keskittämisen vuoksi Kiina voisi pystyä tekemään Taiwaniin ”täysimittaisen” hyökkäyksen vuoteen 2025 mennessä; ottaa huomioon, että Kiinan ja Taiwanin väliset jännitteet ovat vakavimpia 40 vuoteen Kiinan lähetettyä 1. lokakuuta 2021 alkaen Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle 150 sotilaslentokonetta, mukaan lukien hävittäjiä ja ydinaseiden kuljettamiseen soveltuvia pommikoneita; ottaa huomioon, että alue on EU:lle erittäin tärkeä, koska alueella on sen monia läheisiä kumppaneita ja koska siellä on myös unionin yhden jäsenvaltion eli Ranskan merentakaisia alueita;

C.  ottaa huomioon, että vuonna 2016 EU sitoutui käyttämään kaikkia käytettävissä olevia kanavia edistääkseen aloitteita, joilla on tarkoitus edistää vuoropuhelua, yhteistyötä ja luottamuksen rakentamista Taiwaninsalmen kahden puolen välillä; ottaa huomioon, että näitä pyrkimyksiä ei ole tähän mennessä saavutettu;

D.  ottaa huomioon, että Kiinan presidentti Xi Jinping lupasi 9. lokakuuta 2021 pyrkiä ”yhdistämiseen” Taiwanin kanssa väitetysti rauhanomaisin keinoin, mutta varoitti, että sen suurimpana esteenä ovat ”Taiwanin itsenäisyysjoukot”; ottaa huomioon, että Kiinan sotaa lietsovat lausunnot ja toimet asettavat vakavasti kyseenalaiseksi tällaisen rauhanomaisen lähestymistavan; ottaa huomioon, että Taipeissa sijaitsevan kansallisen Chengchi-yliopiston vaalitutkimuskeskuksen heinäkuussa 2021 julkaiseman tutkimuksen mukaan vain 1,5 prosenttia taiwanilaisista kannattaa yhdistymistä Manner-Kiinaan mahdollisimman pian, kun taas ylivoimainen enemmistö kannattaa vallitsevan tilanteen säilyttämistä ainakin lyhyellä aikavälillä;

E.  ottaa huomioon, että Taiwanin toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi kuuluvat maailman tehokkaimpien joukkoon; ottaa huomioon, että Taiwanin pyrkimykset edistää aktiivisesti eri rintamilla kansainvälisen yhteisön yhteistä etua pandemiatilanteessa muun muassa lukuisten kansainvälisten tutkimusten avulla ovat konkreettinen esimerkki Taiwanin toimimisesta kumppanina ja todiste siitä, että Taiwania olisi kohdeltava kumppanina; ottaa huomioon, että tämä osoittaa Taiwanin pystyvän antamaan kansainväliselle yhteisölle yhtä arvokkaan panoksen aikamme moniin muihin haasteisiin vastaamisessa; ottaa huomioon, että covid-19-tartuntojen viimeaikainen äkillinen lisääntyminen, rokotteiden puute ja Kiinan puuttuminen Taiwanin pyrkimyksiin hankkia niitä suoraan herättävät vakavaa huolta;

F.  ottaa huomioon, että EU on Taiwaniin tehtyjen suorien ulkomaisten investointien suurin lähde ja EU:n tekemien investointien kokonaisarvo vuoteen 2019 saakka oli 48 miljardia euroa ja EU:n osuus Taiwaniin tehdyistä suorista ulkomaisista investoinneista on 31 prosenttia; ottaa huomioon, että Taiwanin suorien ulkomaisten investointien lisäämiseen EU:ssa on huomattavasti mahdollisuuksia; ottaa huomioon, että Taiwan hallitsee puolijohteiden valmistusmarkkinoita, sillä sen tuottajat valmistavat noin 50 prosenttia maailman puolijohteista;

G.  ottaa huomioon, että Taiwanin sijainti, sen kriittinen rooli globaaleissa korkean teknologian toimitusketjuissa ja sen demokraattinen elämäntapa tekevät maasta strategisesti tärkeän Euroopan demokratioille;

H.  ottaa huomioon, että EU:n ja Taiwanin kahdenvälisen kaupan kokonaisarvo oli 51 miljardia euroa vuonna 2019 ja Taiwan oli EU:n viidenneksi suurin kauppakumppani Aasiassa ja sen 15. suurin kauppakumppani koko maailmassa;

1.  suosittaa komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja komissiolle, että

   a) toimitaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa niin, että tiivistetään EU:n ja Taiwanin poliittisia suhteita ja pyritään kokonaisvaltaiseen ja tehostettuun kumppanuuteen EU:n yhden Kiinan politiikan mukaisesti; pidetään Taiwania Intian ja Tyynenmeren alueen keskeisenä kumppanina ja demokraattisena liittolaisena perustuen sen omiin ansioihin vahvana demokratiana ja teknisesti edistyneenä taloutena, joka voisi edistää sääntöihin perustuvan järjestyksen ylläpitämistä suurvaltojen kilpailun kiristyessä;
   b) käynnistetään kiireellisesti vaikutustenarviointi, julkinen kuuleminen ja selvitystyö Taiwanin viranomaisten kanssa kahdenvälisestä investointisopimuksesta, jotta voidaan valmistella neuvotteluja kahdenvälisten taloussuhteiden syventämisestä, sillä tällainen kahdenvälinen investointisopimus johtaisi siihen, että eurooppalaiset sijoittajat ja Taiwanin tuottajat helpottavat niin sanottua omaa sisältöä koskevia vaatimuksia; muistutetaan alueellisen dynamiikan yhteydessä EU:n ja Taiwanin kauppa- ja taloussuhteiden tärkeydestä muun muassa monenvälisyyteen ja WTO:hon, teknologiaan ja kansanterveyteen liittyvissä kysymyksissä sekä kriittisiä tarvikkeita, kuten puolijohteita, koskevassa keskeisessä yhteistyössä; kannustetaan Taiwania lisäämään investointeja EU:ssa ja pannaan merkille, että Taiwan on WTO:n täysjäsen;
   c) ilmaistaan vakava huoli Kiinan jatkuvasta sotilaallisesta vihamielisyydestä Taiwania kohtaan ja siihen kohdistuvasta painostuksesta, erityisesti siten, että Kiina investoi huomattavasti sotilaallisiin voimavaroihin, pitää hyökkäysharjoituksia ja loukkaa toistuvasti Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykettä; kehotetaan Kiinaa lopettamaan välittömästi tunkeutumiset Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeelle, erityisesti kun otetaan huomioon, että 1.‑4. lokakuuta 2021 kirjattiin noin 150 lentokoneiden, mukaan lukien hävittäjien, tunkeutumista vyöhykkeelle; paheksutaan lisäksi Kiinan terävää kielenkäyttöä, jolla ilmaistaan Kiinan ilmeisen ristiriitainen aikomus liittää Taiwan Kiinan kommunistisen puolueen totalitaarisen hallinnon alaisuuteen väittäen samalla, että Taiwanin kanssa pyritään kehittämään rauhanomaisia suhteita, ja vaaditaan, että maiden välisiin suhteisiin ei saa tehdä mitään muutoksia yksipuolisesti eikä Taiwanin kansalaisten tahdon vastaisesti; kehotetaan EU:ta ja jäsenvaltioita omaksumaan ennakoivan roolin, kun ne pyrkivät samanmielisten kansainvälisten kumppanien kanssa säilyttämään rauhan ja vakauden Taiwaninsalmessa, ja vakiinnuttamaan kumppanuuden Taiwanin demokraattisen hallituksen kanssa;
   d) ilmaistaan vakava huoli tilanteesta Itä- ja Etelä-Kiinan merellä ja vastustetaan jyrkästi kaikkia yksipuolisia pyrkimyksiä muuttaa vallitsevaa tilannetta ja lisätä jännitteitä; korostetaan jälleen, että on tärkeää noudattaa kansainvälistä oikeutta ja erityisesti YK:n merioikeusyleissopimusta (UNCLOS) ja sen määräyksiä, jotka koskevat velvollisuutta ratkaista riidat rauhanomaisin keinoin ja säilyttää merenkulun ja ylilentojen vapaus;
   e) ilmaistaan vakava huoli Kiinan kyvystä tehdä täysimittainen hyökkäys Taiwaniin vuoteen 2025 mennessä; tuomitaan jyrkästi Kiinan 1. lokakuuta 2021 aloittama Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeen ennennäkemätön loukkaaminen, johon osallistui 150 sotilaslentokonetta, mukaan lukien hävittäjiä ja ydinaseiden kuljettamiseen soveltuvia pommikoneita; todetaan, että Kiinan viimeaikaiset sotilaalliset provokaatiot asettavat kyseenalaiseksi Kiinan pitkän aikavälin aikomukset pyrkiä rauhanomaiseen ratkaisuun;
   f) muistutetaan, että rauhan ja vakauden ylläpitäminen Intian ja Tyynenmeren alueella on EU:n ja sen jäsenvaltioiden keskeinen etu; korostetaan, että sotilaallinen konflikti Taiwaninsalmessa ei aiheuttaisi ainoastaan merkittäviä talouden häiriöitä, jotka vaikuttaisivat Euroopan etuihin, vaan heikentäisi vakavasti myös sääntöihin perustuvaa järjestystä alueella sekä demokraattista hallintotapaa, jonka ytimessä ovat ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio;
   g) muistutetaan, että EU antaa paljon arvoa turvallisuudelle Taiwaninsalmessa ja että Euroopan vaurauden ja Aasian turvallisuuden välillä on suora yhteys, minkä vuoksi mahdollisen konfliktin laajentuessa seuraukset Euroopalle ulottuisivat paljon talouden alaa laajemmalle; tuodaan julki, että Kiinan toimilla Taiwania vastaan ja Etelä-Kiinan merellä on seurauksia EU:n ja Kiinan suhteisiin;
   h) ilmaistaan huoli Taiwaniin liittyvästä Kiinan lainsäädännöstä ja korostetaan, että Hongkongia koskevan kansallisen turvallisuuslain käyttöönotto on tehnyt vuoden 2005 valtiosta irtaantumisen kieltävän lain vaatimuksesta, jonka mukaan Taiwanille myönnetään laaja autonomia yhdistymisen tapauksessa, täysin epäluotettavan;
   i) korostetaan, että on tärkeää edistää edelleen EU:n ja Taiwanin kumppanuutta ja yhteistyötä kaikilla tasoilla, erityisesti kun otetaan huomioon Kiinan jatkuvat provokaatiot ja sotavoimien keskittäminen; painotetaan erityisesti, että Euroopan parlamentilla voi olla johtava rooli, kun on määritettävä alat, joilla tarvitaan lisää yhteistyötä, tunnistettava ja tuomittava selvästi Kiinan provokaatiot ja osoitettava solidaarisuutta Taiwania kohtaan;
   j) kannatetaan voimakkaasti Taiwanin merkityksellistä osallistumista tarkkailijana kansainvälisten elinten, kuten Maailman terveysjärjestön (WHO), Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) ja ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen, kokouksiin, mekanismeihin ja toimintaan; kehotetaan jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä tukemaan kansainvälisiä aloitteita, joissa vaaditaan Taiwanin osallistumista kansainvälisiin järjestöihin; pidetään jälleen myönteisenä Taiwanin proaktiivista yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa otettaessa oppia covid-19-pandemiasta ja etsittäessä parhaita tapoja vastata siihen, ja korostetaan, että tämä tapaus on osoittanut, että Taiwanin osallistuminen WHO:hon toisi lisäarvoa kaikkien sen jäsenten kansalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille;
   k) kannustetaan lisäämään taloutta koskevia, tieteellisiä, kulttuurisia, poliittisia ja ihmisten välisiä keskusteluja, kokouksia ja yhteistyötä EU:n ja Taiwanin välillä sekä keskusteluja jäsenvaltioiden edustajien osallistuessa, myös korkeimmalla tasolla, jotta voidaan ottaa täysin huomioon EU:n ja Taiwanin dynaaminen, monitahoinen ja tiivis yhteistyö samanmielisinä kumppaneina; tuomitaan kosto- ja painostusuhkaukset, joita Kiina osoitti Tšekin senaatin puhemiestä Miloš Vystrčiliä kohtaan tämän Taiwanin-vierailun yhteydessä elokuussa 2020, ja todetaan, että Tšekin tasavallalla ja muilla suvereeneilla valtioilla on oikeus kehittää taloudellista ja kulttuurista yhteistyötä Taiwanin kanssa;
   l) tuetaan edelleen Taiwanin sisällyttämistä EU:n indopasifisen alueen strategiaan; suhtaudutaan myönteisesti komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan äskettäin julkaisemaan EU:n yhteistyöstrategiaan indopasifisella alueella, jossa todetaan, että Kiinan merkittävä sotavoimien keskittäminen on lisännyt jännitteitä alueen kriisipesäkkeissä, kuten Etelä-Kiinan ja Itä-Kiinan merillä, sekä Taiwanin salmessa, ja vahvistetaan, että on olennaisen tärkeää, että EU vahvistaa yhteistyötä alueellisten kumppanien kanssa rauhan, vakauden ja vaurauden varmistamiseksi salmen molemmilla puolilla; kehotetaan EU:ta tekemään indopasifisen alueen yhteistyöstrategiansa avulla jatkossakin tiivistä yhteistyötä muiden samanmielisten kumppanien kanssa Kiinan määrätietoiseen asenteeseen puuttumiseksi alueella ja sääntöihin perustuvan järjestyksen vahvistamiseksi, kun otetaan huomioon EU:n omat edut alueella;
   m) hyväksytään jatkossakin aloitteita, joilla parannetaan kahdenvälisiä taloussuhteita ja ihmisten, erityisesti nuorten, välisiä yhteyksiä ja myös tiedemaailman, kansalaisyhteiskunnan, urheilun, kulttuurin ja koulutuksen sekä kaupunkien välisten ja alueiden välisten kumppanuuksien yhteydessä; annetaan tunnustusta Euroopan ja Taiwanin kaupunkien nykyisille ystävyyskaupunkikumppanuuksille ja kannustetaan kaupunkidiplomatiaa keinona auttaa Taiwania osallistumaan kansainvälisiin aloitteisiin, joiden avulla Taiwan voisi sivuuttaa Kiinan yritykset lisätä entisestään Taiwanin diplomaattista eristämistä;
   n) kannustetaan Euroopan ja Taiwanin media-alan yhteistyötä, jotta voidaan monipuolistaa kiinankielistä mediaympäristöä EU:ssa ja tarjota vaihtoehto Kiinan kansantasavallan valvomille tiedotusvälineille;
   o) kannustetaan EU:ta ja jäsenvaltioita auttamaan lisäämään Euroopassa tietoisuutta Taiwaninsalmen tilanteesta sekä Taiwanin ja Kiinan suhteiden monimutkaisuudesta perustamalla ja rahoittamalla erityisiä ohjelmia ja koko yhteiskuntaa koskevaa tutkimusta; korostetaan, että on tärkeää investoida osallistavaan keskusteluun kaikissa jäsenvaltioissa ja selittää suurelle yleisölle Euroopassa riskejä, joita aiheutuu autoritaarisuuden etenemisestä Intian ja Tyynenmeren alueella Kiinan määrätietoisen asenteen ja sen demokratian heikentämistä erityisesti Taiwanissa koskevien pyrkimysten myötä, sekä vaikutuksia, joita tällaisten uhkien käsittelemättä jättäminen aiheuttaisi demokratioille kaikkialla maailmassa;
   p) edistetään vuoropuhelua ja yhteistyötä Taiwanin kanssa kaikilla teollisuuden aloilla ja toimitusketjuissa, erityisesti kehittymässä olevilla teollisuudenaloilla ja strategisesti tärkeillä teollisuudenaloilla, kuten sähköajoneuvojen, robotiikan ja älykkään valmistuksen aloilla sekä puolijohdeteknologioissa;
   q) tuetaan edelleen sellaisten aloitteiden lujittamista, joiden avulla EU voi solmia kumppanuuksia Taiwanin kanssa tieto- ja viestintätekniikan, bioteknologian, terveyden ja turvallisuuden aloilla, ja tehdä konkreettista yhteistyötä ja laatia aloitteita EU:n yhteyksiä koskevan strategian ja Taiwanin uuden etelään suuntautuvan politiikan välille; tuetaan voimakkaasti kumppanuuden tehostamista puolijohdealalla;
   r) tunnustetaan Taiwanin keskeinen rooli strategisilla teollisuudenaloilla, kuten viidennen sukupolven viestintäinfrastruktuurissa (5G), sillä se on maailman suurin mikropiirien tilausvalmistaja ja johtava puolijohteiden valmistaja; korostetaan, että tulevaisuudessa mikrosiruilla on keskeinen rooli maailmanjärjestyksen muovaamisessa ja että se, joka hallitsee mikrosirujen suunnittelua ja valmistusta, näyttää suunnan 2000-luvulla; muistutetaan, että pandemian aiheuttama maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriö on asettanut Taiwanin teknologisen kehityksen keskipisteeseen ja saanut myös EU:n ymmärtämään oman haavoittuvuutensa, mikä korostaa kiireellistä tarvetta pohtia, miten sen riippuvuutta ulkoisista toimijoista vähennetään; kehotetaan siksi lisäämään yhteistyötä Taiwanin kanssa, jotta voidaan tukea EU:n vihreän ja digitaalisen siirtymän ohjelmaa sekä EU:n pyrkimyksiä monipuolistaa arvo- ja toimitusketjuja, sillä pandemia on lisännyt molempien kysyntää, mikä korostaa tarvetta lisätä investointeja ja poliittista tukea erityisesti strategisesti tärkeissä arvoketjuissa, kuten mikroelektroniikassa, autonomisessa ajamisessa ja tekoälyssä, jotka ovat aloja, joilla Taiwanilla on keskeinen rooli;
   s) suhtaudutaan myönteisesti kaikkien aikojen ensimmäisen Euroopan investointifoorumin järjestämiseen Taiwanissa syyskuussa 2020 ja kannustetaan lisäämään kahdenvälisiä investointeja molempiin suuntiin; kehotetaan lisäämään tällaisia investointeja erityisesti aloilla, joilla Taiwan johtaa, eli kriittisissä teknologioissa, kuten puolijohteissa, mikä tukisi EU:n pyrkimyksiä vahvistaa omaa mikroelektroniikkakapasiteettiaan; pannaan merkille, että Taiwanin ja EU:n vuonna 2020 digitaalitaloudesta käymän vuoropuhelun jälkeen EU:n ja Taiwanin olisi jatkettava keskustelua tutkimus- ja teknologiayhteistyöstä, lohkoketjusta, tekoälystä, kyberturvallisuussertifioinnista, datataloudesta ja digitaalisesta liitettävyydestä, jotta voidaan kartoittaa lisäsynergioita, laajentaa digitaalitalouden kehittämistä koskevien toimintatapojen vaihtoa ja vakiinnuttaa laajempia kumppanuuksia;
   t) suhtaudutaan myönteisesti Taiwanin vapaaehtoisiin sitoumuksiin auttaa torjumaan ilmaston lämpenemistä ja edistää siten Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista;
   u) kannustetaan EU:ta ja jäsenvaltioita syventämään yhteistyötä Taiwanin kanssa pahantahtoisista kolmansista maista tulevan disinformaation torjumiseksi, mukaan lukien parhaiden käytäntöjen jakaminen, yhteiset lähestymistavat median ja journalismin vapauden lujittamiseksi, kyberturvallisuutta ja kyberuhkia koskevan yhteistyön tiivistäminen, kansalaisten tietoisuuden lisääminen ja yleisen digitaalisen lukutaidon parantaminen väestön keskuudessa, jotta voidaan lujittaa demokraattisten järjestelmiemme sietokykyä; tuetaan tehostettua yhteistyötä asiaankuuluvien eurooppalaisten ja taiwanilaisten ajatushautomojen välillä tällä alalla;
   v) pyritään oppimaan Taiwanin kokemuksesta sellaisen Manner-Kiinasta tulevan disinformaation torjunnassa, joka kohdistuu Taiwanin tiedotusvälineiden riippumattomuuteen käyttämällä sosiaalisen median alustoja, soluttautumalla Taiwanin televisiokanaville ja käyttämällä painettua mediaa yleiseen mielipiteeseen vaikuttamiseksi, millä pyritään häiritsemään Taiwanin vaaleja; kiitetään Taiwania siitä, että se pitää medialukutaitoa hyödyllisenä ja keskeisen tärkeänä välineenä ihmisten kouluttamisessa tunnistamaan disinformaatiota ja on siksi sisällyttänyt medialukutaidon koulujen opetussuunnitelmiin;
   w) korostetaan, että hyödyt, joita koituu Taiwanin pyrkimyksistä torjua disinformaatiota ja valeuutisia, ulottuvat Taiwania laajemmalle ja vaikuttavat paitsi sen yhteiskuntaan myös kiinaa puhuvaan yhteisöön Hongkongissa ja muissa Kaakkois-Aasian maissa;
   x) tuomitaan Kiinan yritykset tahrata Taiwanin hallituksen maine pandemian käsittelyssä; annetaan tunnustusta Taiwanin kansalaisten johtamalle tehokkaalle alhaalta ylöspäin suuntautuvalle lähestymistavalle faktantarkistusta ja teknologiaa, kuten tekoälyä, käyttäen, jotta voidaan tehostaa toimia ja antaa faktantarkistajille mahdollisuus tunnistaa haitallisimmat väitteet, jotka liikkuvat sosiaalisen median alustoilla, ja siten pysäyttää niiden leviäminen;
   y) muistutetaan, että Taiwaniin Kiinan disinformaatiotoimien takia kohdistuva uhka on osa laajempaa ongelmaa, joka koskee demokratioita kaikkialla maailmassa aikakaudella, jossa viestintäteknologia on keskeisellä sijalla globaalista johtajuudesta käytävässä geopoliittisessa kilpailussa; muistutetaan, että Kiina yhdessä muiden epädemokraattisten maiden kanssa on edelleen merkittävä uhka demokratioille Euroopassa disinformaatiokampanjoiden takia, ja todetaan, että tämä uhka on lisääntynyt merkittävästi pandemian myötä, kuten EUH:n kesäkuun 2020 raportissa todettiin; pannaan merkille, että yhteistyö disinformaation torjunnassa on siksi sekä EU:n että Taiwanin etu;
   z) edistetään edelleen EU:n ja Taiwanin nykyistä tutkimus- ja innovointiyhteistyötä Horisontti Eurooppa -puiteohjelman (2021–2027) yhteydessä; kehotetaan useampia taiwanilaisia tutkijoita osallistumaan tulevaisuudessa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan;
   aa) edistetään edelleen matkailua ja nuorisovaihtoa Taiwanin kanssa esimerkiksi työlomien ja Erasmus-ohjelman tai Taiwan–Eurooppa-yhteysstipendien kaltaisilla aloitteilla ja kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia korkeakoulutuksen alalla ja muilla aloilla pitäen tavoitteena Kiinaa ja Taiwania koskevan asiantuntemuksen vahvistamista Euroopassa ja Euroopan paremman ymmärtämisen edistämistä Taiwanissa;
   ab) kannustetaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä Taiwanin kanssa maailmanlaajuisen yhteistyön ja koulutuskehyksen (GCTF) alalla, joka on alueellinen yhteistyöfoorumi, joka tarjoaa valmiuksien kehittämis- ja koulutusohjelmia kolmansille maille kaikkialla maailmassa;
   ac) muutetaan Taiwanissa sijaitsevan EU:n talous- ja kauppatoimiston nimi ”Euroopan unionin toimistoksi Taiwanissa”, jotta voidaan ottaa huomioon suhteidemme laaja-alaisuus;
   ad) suhtaudutaan myönteisesti suunnitelmiin perustaa Taiwanin edustusto Liettuaan; tuomitaan Kiinan hallituksen reaktio, sillä se määräsi talouspakotteita Liettualle; ilmaistaan tuki ja solidaarisuus Liettualle tässä suhteessa, toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä ja kehotetaan neuvostoa tekemään samoin;
   ae) tuetaan Taiwania erinomaisena kumppanina ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden edistämisessä Intian ja Tyynenmeren alueella; todetaan, että Taiwan on onnistunut näyttämään esimerkkiä alueella, sillä se on kunnioittanut vahvasti taloudellisia ja sosiaalisia perusvapauksia sekä poliittisia ja sivistyksellisiä oikeuksia, mukaan lukien hlbtqi-henkilöiden oikeuksien toteuttamisessa saavutettu edistys, sekä alkuperäisyhteisöjen oikeuksia; pyydetään ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa ja uskonnon- ja vakaumuksenvapautta edistävää EU:n erityislähettilästä osallistumaan kansainvälisiin ihmisoikeuskokouksiin Taiwanissa ja toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla edistetään Taiwanin kanssa ihmisoikeuksia, sosiaalisia oikeuksia, uskonnonvapautta, digitaalitaloutta ja kestävää kasvua Intian ja Tyynenmeren alueen kehitysmaissa;
   af) lujitetaan yhteistyötä Taiwanin kanssa, jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä covid-19-pandemian käsittelyssä, käynnistää aloitteita, joilla helpotetaan rokotteiden hankintaa, ja tehostaa edelleen EU:n yhteistyötä Taiwanin kanssa terveyden ja tartuntatautien valvonnan alalla; kiitetään Taiwanin hallitusta ja sen kansaa siitä, että ne ovat onnistuneet suhteellisen hyvin hillitsemään pandemiaa kotimaassaan ja tarjonneet anteliaasti apua muihin maihin; muistutetaan, että Taiwanin tehokas reagointi perustui läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen sekä teknologian käyttöön yhteistyössä yhteiskunnan kanssa, mikä on kansalaisten luottamukseen perustuva lähestymistapa;
   ag) arvostetaan Taiwanin solidaarisuutta EU:ta kohtaan, mistä on osoituksena yli seitsemän miljoonan kirurgisen maskin lahjoittaminen useille jäsenvaltioille pandemian vakavien ensimmäisten kuukausien aikana sekä viiden hengityssuojainten tuotantolinjan lahjoittaminen Tšekin tasavaltaan; kehotetaan osoittamaan solidaarisuutta vastavuoroisesti;
   ah) edistetään edelleen tiedustelutietojen jakamista jäsenvaltioiden ja Taiwanin välillä ja rajatylittävien rikosten yhteistä torjuntaa;
   ai) todetaan, että Yhdysvallat ja Japani ovat korostaneet ensimmäistä kertaa Taiwaninsalmen rauhan ja vakauden merkitystä äskettäisen kahdenvälisen huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa, jonka jälkeen G7-ryhmä antoi samanlaisen julkilausuman toukokuun alussa; kehotetaan EU:ta tekemään yhteistyötä muiden samanmielisten kumppaneiden, kuten Australian, Uuden-Seelannin, Intian, Japanin, Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen, kanssa ja harkitsemaan Taiwanin kutsumista osallistumaan kumppaniensa kanssa olemassa oleviin foorumeihin ja työryhmiin kriittisillä teollisuudenaloilla;
   aj) kannustetaan niitä jäsenvaltioita, joilla ei ole Taiwanin kanssa sopimusta kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tai sopimusta veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta, aloittamaan neuvottelut tällaisista sopimuksista mahdollisimman pian;

2.  pyytää puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Taiwanin hallitukselle.

(1) EUVL C 181, 19.5.2016, s. 52.

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö