Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2041(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0265/2021

Ingivna texter :

A9-0265/2021

Debatter :

PV 19/10/2021 - 9
CRE 19/10/2021 - 9

Omröstningar :

PV 20/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 2
CRE 21/10/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0431

Antagna texter
PDF 143kWORD 53k
Torsdagen den 21 oktober 2021 - Strasbourg
Politiska förbindelser och samarbete mellan EU och Taiwan
P9_TA(2021)0431A9-0265/2021

Europaparlamentets rekommendation av den 21 oktober 2021 till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om de politiska förbindelserna och samarbetet mellan EU och Taiwan (2021/2041(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av Europaparlamentets årliga rapporter om Gusp och deras avsnitt om förbindelserna mellan EU och Taiwan,

–  med beaktande av den industripolitiska dialogen mellan EU och Taiwan, som inrättades 2015,

–  med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2013 om handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan(1),

–  med beaktande av Taiwans deltagande i Enterprise Europe Network, den europeiska plattformen för klustersamarbete och dialogen om digital ekonomi,

–  med beaktande av kommunikén från G7-ländernas utrikesministrar och utvecklingsministrar av den 5 maj 2021, särskilt avsnittet om att stödja Taiwans meningsfulla deltagande i forum som Världshälsoorganisationen och Världshälsoförsamlingen,

–  med beaktande av samarbetsavtalen för att bekämpa handelsbedrägerier och Taiwans genomförande från och med 2017 av internationella standarder för god förvaltning i skattefrågor,

–  med beaktande av Taiwans framgångsrika samarbete och deltagande i Europeiska unionens ramprogram,

–  med beaktande av samrådet om arbetsfrågor mellan EU och Taiwan, som inrättades 2018,

–  med beaktande av EU:s undantag från viseringskravet för innehavare av taiwanesiska pass sedan 2011,

–  med beaktande av EU:s politik för ett enat Kina,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från Förenta staternas och Japans ledare av den 16 april 2021,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från Förenta staternas och Republiken Koreas ledare av den 21 maj 2021,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från av den 10 juni 2020 Gripa in mot covid-19-desinformation – Kolla fakta (JOIN(2020)0008),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 april 2021 om EU:s strategi för samarbete i regionen Indiska oceanen/Stilla havet,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 16 september 2021 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om EU:s strategi för samarbete i regionen Indiska oceanen/Stilla havet (JOIN(2021)0024),

–  med beaktande av artikel 118 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0265/2021), och av följande skäl:

A.  EU och Taiwan är likasinnade partner som delar gemensamma värden som frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

B.  Kinas fortsatta militära stridslystnad och aktiviteter i gråzonen, samt andra slags provokationer såsom spioneri, cyberattacker och talangfiske gentemot Taiwan utgör ett allvarligt hot mot status quo mellan Taiwan och Kina samt mot freden och stabiliteten i regionen Indiska oceanen/Stilla havet och kan leda till farlig upptrappning. Taiwans försvarsminister Chiu Kuo-cheng uppgav att Kina med tanke på den kontinuerliga och avsevärda uppbyggnaden skulle kunna genomföra en ”fullskalig” invasion av Taiwan senast 2025. Spänningarna mellan Kina och Taiwan är allvarligare än de varit på 40 år, och Kina har sedan den 1 oktober 2021 sänt 150 stridsflygplan, däribland jaktflygplan samt bombflygplan med kärnvapenkapacitet, in i Taiwans luftförsvarsidentifieringszon. Denna region är av stor betydelse för EU, både på grund av dess många nära partner där och på grund av att en av dess medlemsstater, Frankrike, har utomeuropeiska territorier där.

C.  År 2016 förband sig EU att använda alla tillgängliga kanaler för att uppmuntra till initiativ med syftet att främja dialog, samarbete och uppbyggnad av tillit mellan båda sidor av Taiwansundet. Dessa förhoppningar har hittills inte infriats.

D.  Den 9 oktober 2021 lovade Kinas president Xi Jinping att eftersträva ”återförening” med Taiwan med påstått fredliga medel, men varnade för att det största hindret mot detta var rörelsen för ”Taiwans självständighet”. Ett sådant fredligt tillvägagångssätt kan allvarligt betvivlas, med tanke på Kinas stridslystna uttalanden och handlingar. Enligt en undersökning som gjordes av Election Study Center vid National Chengchi University i Taipei i juli 2021 stöder endast 1,5 procent av det taiwanesiska folket en återförening så snart som möjligt med det kinesiska fastlandet, medan en överväldigande majoritet stöder ett upprätthållande av status quo, åtminstone på kort sikt.

E.  Taiwans insatser för att begränsa spridningen av coronaviruset har visat sig vara bland de mest effektiva i världen. Taiwans insatser för att på olika fronter aktivt bidra till det internationella samfundets gemensamma bästa under pandemin, däribland genom åtskilliga internationella studier, är ett konkret exempel på att Taiwan uppför sig som en partner, och ett bevis på att landet bör behandlas som en sådan. Detta visar att Taiwan har kapacitet att bidra på ett lika värdefullt sätt till det internationella samfundet när det gäller hanteringen av de många andra utmaningar som finns i vår tid. Uppgången nyligen av antalet covid-19-infektioner, bristen på vacciner och kinesiska ingripanden i Taiwans ansträngningar för att köpa in dem direkt är allvarligt oroväckande.

F.  EU är fortfarande den största källan till utländska direktinvesteringar i Taiwan, med ett ackumulerat värde på 48 miljarder euro fram till 2019, vilket motsvarar 31 procent av Taiwans inkommande utländska direktinvesteringar. Det finns en betydande potential för att öka Taiwans utländska direktinvesteringar i EU. Taiwan dominerar marknaderna för tillverkning av halvledare, då dess producenter tillverkar omkring 50 procent av världens produktion av halvledare.

G.  Taiwans läge, dess mycket viktiga roll i de globala högteknologiska leveranskedjorna och dess demokratiska livsstil gör landet strategiskt viktigt för de europeiska demokratierna.

H.  Den totala bilaterala handeln mellan EU och Taiwan uppgick till 51 miljarder euro 2019, och Taiwan var EU:s femte största handelspartner i Asien och dess 15:e största handelspartner i världen.

1.  Europaparlamentet rekommenderar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt kommissionen

   a) att samarbeta nära med medlemsstaterna för att intensifiera de politiska förbindelserna mellan EU och Taiwan och fullfölja ett omfattande och fördjupat partnerskap med EU:s politik för ett enat Kina som vägledning; att betrakta Taiwan som en viktig partner och demokratisk allierad i regionen Indiska oceanen/Stilla havet på egna meriter, som en robust demokrati och tekniskt avancerad ekonomi som skulle kunna bidra till att upprätthålla en regelbaserad ordning mitt i en alltmer intensiv rivalitet mellan stormakter,
   b) att snarast inleda en konsekvensbedömning, ett offentligt samråd och ett sonderingsförfarande beträffande ett bilateralt investeringsavtal med de taiwanesiska myndigheterna, som förberedelse för förhandlingar om att fördjupa de bilaterala ekonomiska banden, eftersom ett sådant bilateralt investeringsavtal skulle få europeiska investerare och producenter i Taiwan att lätta på sina krav på ”eget innehåll”; att i den regionala dynamikens sammanhang påminna om betydelsen av de handelsmässiga och ekonomiska förbindelserna mellan EU och Taiwan, även om frågor som rör multilateralism och WTO, teknik och folkhälsa, liksom betydelsen av viktigt samarbete om kritiska insatsvaror såsom halvledare; att uppmuntra Taiwan att öka investeringarna i EU, och notera att Taiwan är fullvärdig medlem av WTO,
   c) att uttrycka djup oro över Kinas fortsatta militära stridslystnad gentemot Taiwan och påtryckningar på landet, särskilt genom Kinas betydande investeringar i militär kapacitet, dess anfallsövningar och frekventa kränkningar av Taiwans luftförsvarsidentifieringszon; att uppmana Kina att omedelbart upphöra med sina pågående intrång i Taiwans luftförsvarsidentifieringszon, särskilt med tanke på att omkring 150 intrång med flygplan registrerades mellan den 1 och 4 oktober 2021, inbegripet med jaktflygplan; att vidare kritisera den provocerande kinesiska retoriken att signalera sin till synes motsägelsefulla avsikt att vilja låta Taiwan omfattas av det kinesiska kommunistpartiets totalitära styre, samtidigt som man hävdar att förbindelserna med Taiwan utvecklas på ett fredligt sätt, och insistera på att ingen förändring av förbindelserna över Taiwansundet får göras ensidigt eller mot de taiwanesiska medborgarnas vilja; att med kraft uppmana EU och medlemsstaterna att inta en proaktiv roll i samarbetet med likasinnade internationella partner för att eftersträva fred och stabilitet över Taiwansundet och för att upprätta partnerskap med Taiwans demokratiska regering,
   d) att fortsätta uttrycka djup oro över situationen i Öst- och Sydkinesiska haven och kraftigt motsätta sig alla unilaterala försök att ändra status quo och öka spänningarna; att upprepa vikten av att respektera internationell rätt, i synnerhet FN:s havsrättskonvention (Unclos), med dess bestämmelser om skyldigheten att lösa tvister med fredliga metoder och om att upprätthålla den fria sjöfarten och den fria överflygningen,
   e) att uttrycka djup oro över Kinas förmåga att genomföra en fullskalig invasion av Taiwan senast 2025; att med kraft fördöma Kinas aldrig tidigare skådade kränkning av Taiwans luftförsvarsidentifieringszon sedan den 1 oktober 2021, som har inneburit att man flugit in 150 stridsflygplan, däribland jaktflygplan samt bombflygplan med kärnvapenkapacitet; att uttrycka ståndpunkten att Kinas senaste militära provokationer väcker tvivel om Kinas långsiktiga avsikter att eftersträva en fredlig lösning,
   f) att påminna om att det är av intresse för EU och dess medlemsstater att freden och stabiliteten i regionen Indiska oceanen/Stilla havet bevaras; att betona att en militär konflikt i Taiwansundet inte bara skulle skapa betydande ekonomiska störningar som påverkar europeiska intressen, utan också allvarligt skulle undergräva den regelbaserade ordningen i regionen samt det demokratiska styret med mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincip i centrum,
   g) att hålla i åtanke att EU värderar säkerheten i Taiwansundet högt och att det finns en direkt koppling mellan välstånd i Europa och säkerhet i Asien, och därför konsekvenser för Europa om en konflikt skulle spridas avsevärt längre än på det ekonomiska området; att förklara att Kinas handlingar gentemot Taiwan och i Sydkinesiska havet kommer att få konsekvenser för förbindelserna mellan EU och Kina,
   h) att uttrycka oro över Kinas Taiwan-relaterade lagstiftning och påpeka att införandet av den nationella säkerhetslagen för Hongkong har inneburit att det påstående i 2005 års lag mot utträde som gör gällande att Taiwan i händelse av en återförening skulle ges en hög grad av autonomi är helt otillförlitligt,
   i) att betona vikten av ytterligare framsteg på alla nivåer av partnerskapet och samarbetet mellan EU och Taiwan, särskilt mot bakgrund av Kinas fortsatta provokationer och militära uppbyggnad; att särskilt framhäva den ledande roll som Europaparlamentet kan spela när det gäller att identifiera områden för ytterligare samarbete samt att tydligt identifiera och fördöma kinesiska provokationer och visa solidaritet med Taiwan,
   j) att förespråka att Taiwan på ett meningsfullt sätt ska delta som observatör i möten, mekanismer och verksamhet inom internationella organ, däribland Världshälsoorganisationen (WHO), Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol) och Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC); att med kraft uppmana medlemsstaterna och EU-institutionerna att stödja internationella initiativ som uppmanar Taiwan att delta i internationella organisationer; att på nytt välkomna Taiwans proaktiva samarbete med det internationella samfundet i fråga om lärdomar om covid-19-pandemin och om att hitta de bästa sätten att reagera på den, och understryka att detta fall har bevisat att Taiwans bidrag till WHO skulle ge mervärde för medborgarnas hälsa och välbefinnande i alla dess medlemsstater,
   k) att uppmuntra till en ökning av utbyten och möten samt till ökat samarbete på ekonomisk, vetenskaplig, kulturell, politisk och mänsklig nivå mellan EU och Taiwan, och utbyten med deltagande av företrädare för medlemsstaterna, även på de flesta höga nivåerna, för att fullt ut återspegla det dynamiska, mångfasetterade och nära samarbetet mellan EU och Taiwan som likasinnade partner; att fördöma de hot om repressalier och den press som satts på Miloš Vystrčil, den tjeckiska senatens talman, av Folkrepubliken Kina på grund av hans besök i Taiwan i augusti 2020, och notera att Tjeckien och alla andra suveräna stater har rätt att utveckla ekonomiskt och kulturellt samarbete med Taiwan,
   l) att fortsätta att stödja inkluderandet av Taiwan i EU:s strategi för regionen Indiska oceanen/Stilla havet; att med bifall notera att kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik nyligen offentliggjort EU:s strategi för samarbete i regionen Indiska oceanen/Stilla havet, där det konstateras att Kinas betydande militära uppbyggnad har lett till ökade spänningar i regionala konflikthärdar, såsom Syd- respektive Östkinesiska havet samt i Taiwansundet, och bekräftas att det är mycket viktigt för EU att stärka samarbetet med regionala partner för att säkerställa fred, stabilitet och välstånd på båda sidor av sundet; att med kraft uppmana EU att fortsätta att bedriva ett nära samarbete med andra likasinnade partner genom EU:s strategi för samarbete i regionen Indiska oceanen/Stilla havet för att ta itu med Kinas påstridiga hållning i regionen, och att stärka den regelbaserade ordningen, med tanke på EU:s egna intressen i regionen,
   m) att fortsätta att anta initiativ för att stärka bilaterala ekonomiska förbindelser och direkta personkontakter, särskilt bland ungdomar, och inbegripet den akademiska världen, det civila samhället samt inom idrott, kultur och utbildning, och även partnerskap mellan städer och mellan regioner; att berömma befintliga vänortssamarbeten mellan europeiska och taiwanesiska städer och uppmuntra till stadsdiplomati som ett verktyg för att hjälpa Taiwan att delta i internationella initiativ som skulle göra det möjligt för landet att kringgå kinesiska försök att ytterligare öka dess diplomatiska isolering,
   n) att uppmuntra till europeiskt och taiwanesiskt samarbete inom mediesektorn och på så vis göra den kinesiskspråkiga mediemiljön i EU mer mångsidig och ge ett alternativ till mediekanaler som Folkrepubliken Kina kontrollerar,
   o) att uppmuntra EU och medlemsstaterna att fortsätta höja medvetenheten i Europa om situationen i Taiwansundet, och även om de komplicerade förbindelserna mellan Taiwan och Kina, genom att inrätta och finansiera särskilt avsedda program och forskning med inriktning på samhället i stort; att understryka vikten av att investera i en inkluderande debatt i alla medlemsstater, där man förklarar för den europeiska allmänheten vad det finns för risker med en auktoritär framstöt i regionen Indiska oceanen/Stilla havet genom Kinas påstridiga hållning och dess insatser för att undergräva demokratin, särskilt i Taiwan, och följderna för demokratier världen över om sådana hot lämnas utan åtgärd,
   p) att uppmuntra dialog och samarbete med Taiwan inom alla industrisektorer och leveranskedjor, särskilt framväxande industrier och industrier av strategisk betydelse såsom elfordon, robotteknik och smart tillverkning samt halvledarteknik,
   q) att stödja ytterligare stärkande av initiativ som gör det möjligt för EU att inleda partnerskap med Taiwan på områdena IKT, bioteknik, hälsa och säkerhet, och att arbeta med konkret samarbete och initiativ mellan EU:s konnektivitetsstrategi och Taiwans nya sydgående politik; att kraftigt stödja en intensifiering av båda sidors partnerskap om halvledare,
   r) att erkänna Taiwans centrala roll i strategiska industrier såsom femte generationens kommunikationsinfrastruktur (5G), eftersom landet är hemvist för världens största gjuteri och den ledande producenten av halvledare; att betona att mikrochip i framtiden kommer att spela en central roll för att forma den globala ordningen och att den som kontrollerar utformningen och tillverkningen av mikrochip kommer att staka ut kursen för 2000-talet; att påminna om att den störning av de globala leveranskedjorna som pandemin orsakat har satt Taiwan i centrum för den tekniska drivkraften, och även har fått EU att inse sina egna sårbarheter och framhävt hur angeläget det är för EU att minska sitt beroende av externa aktörer; att därför med kraft uppmana till ökat samarbete med Taiwan för att stödja EU:s agenda för dess gröna och digitala omställning, plus EU:s insatser i riktning mot diversifiering av värde- och leveranskedjorna, då pandemin har påskyndat efterfrågan på båda delarna och markerat behovet av ökade investeringar och politiskt stöd, i synnerhet i värdekedjor av strategisk betydelse såsom mikroelektronik, förarlös körning och artificiell intelligens (AI), områden där Taiwan spelar en central roll,
   s) att välkomna anordnandet av det första europeiska investeringsforumet någonsin i Taiwan i september 2020, och uppmuntra till fler bilaterala investeringar i båda riktningarna; att med kraft begära en ökning av sådana investeringar i synnerhet i branscher där Taiwan går i täten, närmare bestämt avgörande teknik som halvledare, vilket skulle stödja EU:s insatser för att stärka sin egen kapacitet inom mikroelektronik; att notera att EU och Taiwan efter 2020 års dialog mellan EU och Taiwan om digital ekonomi bör bygga vidare ytterligare på sina diskussioner om forsknings- och tekniksamarbete, blockkedjor, AI, cybersäkerhetscertifiering, dataekonomi och digital konnektivitet, för att identifiera ytterligare synergier, utöka det politiska utbytet om utvecklingen av den digitala ekonomin och upprätta mer omfattande partnerskap,
   t) att välkomna Taiwans frivilliga åtaganden att bidra till kampen mot den globala uppvärmningen och därigenom bidra till genomförandet av målen i Parisavtalet om klimatförändringar,
   u) att uppmuntra EU och medlemsstaterna att fördjupa samarbetet med Taiwan när det gäller att bekämpa desinformation från illasinnade tredjeländer, inbegripet utbyte av bästa praxis, gemensamma strategier för att gynna mediernas frihet och journalistik, cybersäkerhet, fördjupa samarbetet i fråga om cybersäkerhet och cyberhot, höja medborgarnas medvetenhet och förbättra övergripande digital kompetens bland befolkningen för att stärka motståndskraften i våra demokratiska system; att stödja intensifierat samarbete mellan europeiska och taiwanesiska tankesmedjor på det området,
   v) att överväga att lära av Taiwans erfarenhet av att bekämpa den desinformation från fastlandet som siktar in sig på Taiwans mediers oberoende genom att använda sociala medieplattformer, infiltrera taiwanesisk television och taiwanesiska tryckta medier i syfte att påverka den allmänna opinionen, med avsikten att underminera valen i Taiwan; att berömma Taiwan för att landet ser mediekompetens som ett användbart och viktigt verktyg för att utbilda människor i att identifiera desinformation och för att därför ha införlivat mediekompetens i skolans läroplan,
   w) att betona att fördelarna med Taiwans insatser för att bekämpa desinformation och falska nyheter har relevans utanför Taiwan och påverkar inte bara samhällslivet på ön, utan även den kinesisktalande gruppen i Hongkong och andra sydostasiatiska länder,
   x) att fördöma kinesiska försök att misskreditera den taiwanesiska regeringens hantering av pandemin; att berömma Taiwans ändamålsenliga nedifrån-och-upp-strategi, ledd av dess medborgare, för att faktagranska nyheter och information genom att använda teknik såsom AI för att utöka insatserna och göra det möjligt för faktagranskare att identifiera de mest skadliga rykten som cirkulerar på sociala medieplattformer och därmed stoppa spridningen av dem,
   y) att påminna om att det hot som Taiwan möter från Kinas desinformationsåtgärder är en del av ett större problem som demokratier världen över möter i en tid där kommunikationsteknik är central för den geopolitiska konkurrensen om globalt ledarskap; att påminna om att Kina, tillsammans med andra icke-demokratiska länder, fortfarande är ett betydande hot även mot demokratierna inom Europa genom desinformationskampanjer, ett hot som har ökat avsevärt i och med pandemin, vilket också noterades i utrikestjänstens rapport i juni 2020; att notera att samarbete i kampen mot desinformation därför ligger i både EU:s och Taiwans intresse,
   z) att ytterligare främja det befintliga samarbetet om forskning och innovation mellan EU och Taiwan inom ramprogrammet Horisont Europa (2021–2027); att med kraft begära deltagande från fler taiwanesiska forskare i Horisont Europa i framtiden,
   aa) att ytterligare främja turismutbyten och ungdomsutbyten med Taiwan genom initiativ såsom feriearbete, Erasmusprogrammen eller stipendiet för konnektivitet Taiwan–Europa, och att undersöka möjligheterna till samarbete inom högre utbildning och på andra områden med målet att stärka kinesisk och taiwanesisk expertis i Europa och bidra till en bättre förståelse för Europa i Taiwan,
   ab) att uppmuntra EU och dess medlemsstater att utöka samarbetet med Taiwan om den globala samarbets- och utbildningsramen, som är en plattform för regionalt samarbete för kapacitetsuppbyggnads- och utbildningsprogram för tredjeländer världen över,
   ac) att ändra namnet på Europeiska kontoret för ekonomi och handel i Taiwan till ”Europeiska unionens kontor i Taiwan” för att återspegla bredden i våra band,
   ad) att välkomna planerna på att inrätta ett taiwanesiskt representationskontor i Litauen; att fördöma den kinesiska regeringens reaktion att införa ekonomiska sanktioner mot Litauen; att uttrycka sitt stöd för och sin solidaritet med Litauen i detta avseende, vidta lämpliga åtgärder och uppmana rådet att göra detsamma,
   ae) att lovorda Taiwan som en enastående partner när det gäller att främja mänskliga rättigheter och religionsfrihet i regionen Indiska oceanen/Stilla havet; att erkänna Taiwans prestationer när det gäller att vara ett föredöme i regionen med sina starka meriter av respekt för grundläggande friheter, både ekonomiska och sociala, och även politiska och kulturella rättigheter, däribland framsteg för hbti‑personers rättigheter, och ursprungsbefolkningars rättigheter; att uppmana EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter och EU:s särskilda sändebud för religions- och trosfrihet att delta i internationella människorättskonventioner i Taiwan och vidta konkreta åtgärder för att samarbeta med Taiwan i fråga om främjande av mänskliga rättigheter, sociala rättigheter och religionsfrihet, den digitala ekonomin och hållbar tillväxt i utvecklingsländerna i regionen Indiska oceanen/Stilla havet,
   af) att stärka samarbetet med Taiwan i syfte att utbyta bästa praxis för hantering av covid-19-pandemin, inleda initiativ för att underlätta inköp av vacciner och fortsätta att stärka EU:s samarbete med Taiwan på hälsoområdet och när det gäller kontroll av smittsamma sjukdomar; att lovorda Taiwans regering och dess folk för deras relativt framgångsrika begränsning av pandemin inrikes och för deras frikostighet med att hjälpa andra länder; att påminna om att Taiwans ändamålsenliga svar byggde på transparens och öppenhet och på användning av teknik i samarbete med samhället – en strategi grundad i allmänhetens förtroende,
   ag) att lovorda Taiwans solidariska agerande gentemot EU, vilket framgår av donationen av över 7 miljoner kirurgiska munskydd till flera medlemsstater under pandemins första svåra månader och även fem produktionslinjer för munskydd till Tjeckien; att begära att denna solidaritet återgäldas,
   ah) att fortsätta att uppmuntra utbyte av underrättelser mellan medlemsstaterna och Taiwan och den gemensamma kampen mot gränsöverskridande brottslighet,
   ai) att ge erkännande åt det faktum att Förenta staterna och Japan nyligen för första gången har framhållit betydelsen av fred och stabilitet i Taiwansundet i ett gemensamt uttalande från ett bilateralt toppmöte, vilket sedan följdes av ett liknande uttalande från G7-gruppen i början av maj; att kraftfullt uppmana EU att arbeta ihop med andra likasinnade partner, såsom Australien, Nya Zeeland, Indien, Japan, Sydkorea och Förenta staterna, och överväga att bjuda in Taiwan att delta med sina partner i befintliga plattformar och arbetsgrupper på området avgörande branscher,
   aj) att uppmuntra de medlemsstater som inte har ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt eller ett avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Taiwan att inleda förhandlingar om sådana avtal så snart som möjligt.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Taiwans regering.

(1) EUT C 181, 19.5.2016, s. 52.

Senaste uppdatering: 20 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy