Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/0227(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0281/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0281/2021

Rasprave :

PV 19/10/2021 - 7
CRE 19/10/2021 - 7

Glasovanja :

PV 20/10/2021 - 16
CRE 20/10/2021 - 16
PV 21/10/2021 - 2
CRE 21/10/2021 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0432

Usvojeni tekstovi
PDF 204kWORD 67k
Četvrtak, 21. listopada 2021. - Strasbourg
Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2022. – svi dijelovi
P9_TA(2021)0432A9-0281/2021

Rezolucija Europskog parlamenta od 21. listopada 2021. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022. (11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (Financijska uredba),(2)

–  uzimajući obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. do 2027. (Uredba o VFO-u) (3), zajedničke izjave koje su Parlament, Vijeće i Komisija postigli u tom kontekstu(4), kao i povezane jednostrane izjave(5),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava(6),

–  uzimajući u obzir sporazum usvojen 12. prosinca 2015. u Parizu na 21. konferenciji stranaka UNFCCC-a (COP21) („Pariški sporazum”),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/1119 o uspostavi okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 („Europski zakon o klimi”)(7),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. prosinca 2019. naslovljenu „Europski zeleni plan” (COM(2019)0640),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. ožujka 2021. o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2022., dio III. Komisija(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. travnja 2021. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2022.(9),

–  uzimajući u obzir Nacrt općeg proračuna (NP) Europske unije za financijsku godinu 2022., koji je Komisija usvojila 9. srpnja 2021. (COM(2021)0300),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022. koje je Vijeće usvojilo 6. rujna 2021. i proslijedilo Europskom parlamentu 10. rujna 2021. (11352/2021 – C9-0353/2021),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenja drugih odbora,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0281/2021),

Dio III. - Komisija

Opći pregled

1.  podsjeća da je Parlament u navedenoj Rezoluciji od 25. ožujka 2021. o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2022. definirao jasne političke prioritete za proračun za 2022. kako bi se podržao oporavak od krize uzrokovane bolešću COVID-19, potaknuo ulaganja, uhvatilo se u koštac s pitanjem nezaposlenosti i stvorili temelji za otporniju i održiviju Uniju; ponavlja svoju čvrstu predanost tim prioritetima i iznosi sljedeće stajalište kako bi se osigurala odgovarajuća razina financiranja za njihovo ostvarenje;

2.  smatra da proračun Unije mora raspolagati instrumentima koji će omogućavati pružanje odgovora na više kriza istovremeno; ponavlja stajalište Parlamenta da bi proračun za 2022. trebalo izvršiti u cijelosti i da bi taj proračun trebao odigrati ključnu ulogu u ostvarivanju pozitivnog i opipljivog utjecaja na živote građana; u tom kontekstu podupire povećanja u cilju poticanja ulaganja s posebnim naglaskom na MSP-ove, koji su temelj gospodarstva Unije i imaju ključnu ulogu u ostvarivanju izvrsnih kvalitetnih ulaganja i otvaranju radnih mjesta u svim državama članicama, jačanju napora u zelenoj i digitalnoj tranziciji, pružanju novih prilika mladima i osiguranju zaštite djece, izgradnji snažne europske zdravstvene unije i podupiranju programa COVAX; stavlja dodatan naglasak na prioritete na području sigurnosti, migracija, azila i integracije, temeljnih prava i vrijednosti Unije, istovremeno priznajući nedavno pogoršanje situacije u vanjskoj politici i humanitarnoj pomoći te potrebu da se na nadolazeće izazove reagira brzo, ali i srednjoročno i dugoročno;

3.  prima na znanje stajalište Vijeća o nacrtu proračuna, u kojemu je iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslove VFO-a smanjen za 1,43 milijarde EUR u odnosu na prijedlog Komisije; smatra da rezovi koje je predložilo Vijeće slijede uobičajeni pristup odozgo prema dolje u provedbi općeg proizvoljnog cilja smanjenja, koji se ne temelji ni na objektivnoj procjeni trendova provedbe ni na apsorpcijskim kapacitetima te ne odražava raznolike izazove s kojima se Unija suočava te obveze koje je preuzela; ističe proturječnost s temeljnim zajedničkim političkim prioritetima; zaključuje da je stajalište Vijeća daleko od proračuna za oporavak koji je Parlament očekivao; stoga odlučuje, u načelu, iznose odobrenih sredstava u svim linijama koje je Vijeće smanjilo vratiti na razinu iz nacrta proračuna, kako za operativne tako i za administrativne rashode, te nacrt proračuna uzeti kao početnu točku za utvrđivanje svojeg stajališta; prihvaća, međutim, unos 1 299 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje 2022. u pričuvu za prilagodbu Brexitu (BAR) jer to odražava politički dogovor o Uredbi o BAR-(10);

4.  inzistira na tome da novi politički prioriteti ili zadaće moraju biti popraćeni novim sredstvima te da stvaranje agencije ili proširenje njezina mandata ne bi smjelo ići na štetu postojećih programa ili agencija; stoga povećanjem financijskih omotnica decentraliziranih agencija kompenzira smanjenja odobrenih sredstava za programe financiranja koje je predložila Komisija; ističe činjenicu da je potrebna odgovarajuća koordinacija i sinergija između agencija kako bi se povećala učinkovitost njihova rada, posebno ondje gdje postoji konvergencija prema određenim ciljevima politike, kako bi se omogućila pravedna i učinkovita upotreba javnog novca;

5.  u tom kontekstu prima na znanje nedavnu inicijativu o Europskom tijelu za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA); izražava duboku zabrinutost zbog isključenja Parlamenta iz postupka donošenja odluke o uspostavi takvog tijela; nadalje, ističe važne proračunske posljedice te inicijative i potrebu da Parlament u potpunosti izvršava svoju ulogu jedne grane proračunskog tijela; snažno se protivi bilo kakvoj strukturi financiranja kojom bi se sredstva preraspodijelila od ključnih ciljeva i mjera koje su prvotno planirali i dogovorili suzakonodavci u okviru programa Obzor Europa, „EU za zdravlje” i RescEU; u tom kontekstu ističe da je potrebno osigurati odgovarajuća sredstva za europski plan za borbu protiv raka kao prioritetnog cilja proračuna Unije, što ne bi trebalo ugroziti preraspodjelom sredstava u korist drugih političkih inicijativa; naglašava da Parlament nije mogao tu inicijativu uzeti u obzir pri čitanju proračuna za 2022. jer nije predstavljena u prikladno vrijeme; očekuje da će to pitanje biti jedna od tema postupka mirenja o proračunu za 2022. i poziva da se za tu namjenu istraže drugi načini financiranja;

6.  također naglašava da je Komisija nakon objave svojeg nacrta proračuna najavila paket u korist izbjeglica iz Sirije i šire; u tom pogledu poziva na postizanje sveobuhvatnog sporazuma o cjelokupnom paketu u postupku mirenja za proračun za 2022., koji bi također uključivao Nacrt izmjene proračuna br. 5/2021; potvrđuje da će biti potrebne dodatne mjere kako bi se na adekvatan način odgovorilo na nedavne događaje u Afganistanu, među ostalim pružanjem potpore građanima, uključujući žene i djevojčice, djecu, osjetljive skupine, ali i vrlo ciljane rizične skupine, kao što su istraživači, nastavnici, liječnici i znanstvenici, koji nemaju mogućnost nastaviti živjeti i raditi u Afganistanu; naglašava da se, s obzirom na promjenjivu situaciju i nedostatak sveobuhvatne i dugoročne procjene potreba, ta pitanja nisu mogla u potpunosti uzeti u obzir pri čitanju u Parlamentu i da će se ponovno procijeniti u svjetlu pisma izmjene Komisije br. 1/2022 i naknadnih informacija koje će se dostaviti u kasnijoj fazi;

7.  odlučuje ojačati linije koje imaju izvrsnu stopu provedbe i operativne sposobnosti za apsorpciju dodatnih odobrenih sredstava u 2022. godini; ukazuje na to da se u svrhu primjerenog financiranja gore navedenih prioriteta mora u potpunosti mobilizirati instrument fleksibilnosti te će nadalje biti potrebna djelomična uporaba jedinstvenog instrumenta za razliku do gornje granice (iznos koji odgovara razlici do gornjih granica za sadašnju godinu); nadalje, traži da se cijeli iznos opozvanih sredstava za 2020. stavi na raspolaganje 2022. u skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe;

8.  naglašava da je potrebno vratiti se na razinu iz nacrta proračuna za troškove financiranja Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) kako se financijskim tržištima ne bi poslao negativan signal, u očekivanju eventualne ponovne procjene predviđenih potreba od strane Komisije tijekom postupka mirenja; ponavlja svoje jasno stajalište, kako je izraženo u pregovorima o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027., da bi se troškovi kamata i otplate u okviru NGEU-a trebali računati mimo gornjih granica VFO-a;

9.  ističe važnost podupiranja klimatskog djelovanja i zaštite okoliša pružanjem dodatnih sredstava za relevantne programe i instrumente Unije 2022.; ponovno naglašava da bi u duhu fokusiranja na klimatska pitanja trebalo uložiti više napora u svim područjima javnih politika kako bi se postigao opći cilj potrošnje u području klime tijekom cijelog VFO-a za razdoblje od 2021. do 2027. od najmanje 30 % cjelokupnog proračuna Unije i rashoda EURI-a; nadalje, ističe da je potrebno kontinuirano raditi na izdvajanju 7,5 % godišnjih rashoda u okviru VFO-a za ciljeve biološke raznolikosti za 2024., a 10 % od 2026.; ističe da Komisija treba uspostaviti učinkovitu metodologiju, posebno za praćenje, zaustavljanje i ispravljanje gubitka biološke raznolikosti, prije predstavljanja nacrta proračuna za 2023. kako bi se osiguralo da se cilj postavljen u Međuinstitucijskom sporazumu za 2024. može učinkovito ostvariti; ustraje u tome da Parlament bude u potpunosti uključen u razvoj pouzdanijih, transparentnijih i sveobuhvatnijih metodologija za provedbu i praćenje takvih rashoda te i dalje ustraje na godišnjim savjetovanjima i bliskoj suradnji s Komisijom i Vijećem, kako je utvrđeno u Međuinstitucijskom sporazumu; podsjeća da je za provedbu zelenog plana ključno da se sredstva dodjeljuju samo za aktivnosti koje su u skladu s načelom nenanošenja značajne štete te s ciljevima Pariškog sporazuma; naglašava da bi se smjernice objavljene za Mehanizam za oporavak i otpornost trebale smatrati standardom za sve ostale rashode iste prirode, a posebno moraju služiti kao osnova za provedbu kohezijske politike; podsjeća da provedba načela u pogledu biološke raznolikosti mora nadilaziti potpuno poštovanje relevantne pravne stečevine Unije;

10.  podsjeća da su žene nerazmjerno pogođene posljedicama krize prouzročene bolešću COVID-19; ističe važnost uključivanja rodnih pitanja u sve relevantne programe proračuna za 2022. kao i rodno osjetljive izrade proračuna kako bi se osiguralo da žene i muškarci imaju jednake koristi od javne potrošnje; u tom kontekstu poziva Komisiju da ubrza uvođenje učinkovite, transparentne i sveobuhvatne metodologije, u bliskoj suradnji s Parlamentom, za mjerenje relevantnih rodnih rashoda, kao što je utvrđeno u Međuinstitucijskom sporazumu, kako bi se mogli pokazati konkretni rezultati za proračun za 2022. i radi proširenja metodologije na sve programe VFO-a te u tom pogledu poziva na sustavno i sveobuhvatno prikupljanje i analizu podataka u kontekstu svih javnih politika i programa Unije kako bi se izmjerio njihov učinak na rodnu ravnopravnost u svim dimenzijama i u svim fazama pripreme, praćenja, provedbe i evaluacije proračuna; nadalje, poziva na brzu provedbu Strategije EU-a za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020. – 2025. i ističe potrebu za konkretnim obvezujućim ciljevima i dodatnim mjerama, posebno osposobljavanjem i inicijativama za poticanje rodne ravnopravnosti i borbu protiv rodne pristranosti;

11.  napominje da su mnogi dokumenti i komunikacije institucija, tijela, ureda i agencija Unije dostupni samo na engleskom jeziku; također konstatira da se radni sastanci održavaju bez mogućnosti usmenog prevođenja; traži da se poštuju načela, prava i obveze sadržane u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i Uredbi br. 1/1958(11), kao i u unutarnjim smjernicama i odlukama, kao što je Kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi; stoga poziva institucije, tijela, urede i agencije Unije da osiguraju potrebne ljudske resurse kako bi se osiguralo poštovanje višejezičnosti povećanjem broja zaposlenika odgovornih za pismeno i usmeno prevođenje;

12.  stoga postavlja ukupnu razinu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za proračun za 2022. (svi dijelovi) na 171 802 114 290 EUR, što predstavlja povećanje od 4 008 766 380 EUR u odnosu na nacrt proračuna; odlučuje, osim toga, staviti na raspolaganje iznos od 486 000 000 EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza koje odgovaraju iznosu opoziva iz članka 15. stavka 3. Financijske uredbe; utvrđuje ukupnu razinu odobrenih sredstava za plaćanje za proračun za 2022. (svi dijelovi) na 172 467 593 189 EUR;

Naslov 1. – Jedinstveno tržište, inovacije i digitalizacija

13.  smatra da je uspješan istraživački i inovacijski program ključan za prosperitet Unije u budućnosti; naglašava da će program Obzor Europa, koji ima vrlo visoku europsku dodanu vrijednost, dati kritično važan doprinos zelenom planu i naporima u pravcu klimatski neutralnog gospodarstva, uspješnoj digitalnoj tranziciji i oporavku gospodarstva Unije nakon pandemije; posebno ističe potrebu za većim ulaganjem Unije u zdravstvena istraživanja, uključujući financiranje istraživanja raka; ističe izvrsnu stopu izvršenja tog programa, koja je znak njegove sposobnosti apsorpcije dodatnih odobrenih sredstava u proračunu za sljedeću godinu; stoga povećava iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za Obzor Europa za 305 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna;

14.  podržava prijedlog u nacrtu proračuna da se za tri klastera navedena u relevantnoj Zajedničkoj političkoj izjavi priloženoj Uredbi o Obzoru Europa(12) stavi na raspolaganje 77,3 milijuna EUR opozvanih sredstava; napominje, međutim, da preostala opozvana sredstva za istraživanje za 2020. iznose 408,7 milijuna EUR; ponavlja svoje čvrsto uvjerenje da bi taj neočekivano visok iznos opozvanih sredstava za istraživanja, koji Komisija nije predvidjela tijekom pregovora o VFO-u, trebao biti dostupan u cijelosti u okviru programa Obzor Europa, u potpunosti u skladu s člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe; čvrsto smatra da bi, s obzirom na kontinuiranu zdravstvenu krizu, polovica preostalog iznosa trebala biti usmjerena na klaster „Zdravlje”;

15.  naglašava da Instrument za povezivanje Europe (CEF) ima apsolutno ključnu ulogu u izgradnji visokokvalitetnih, održivih, cjenovno pristupačnih, međusobno povezanih transeuropskih prometnih, energetskih i digitalnih mreža te je stoga u središtu napora za jačanje gospodarstva Unije i uspješnu zelenu i digitalnu tranziciju; podsjeća da CEF vrlo značajno doprinosi ukupnom cilju od najmanje 30 % klimatskih rashoda iz VFO-a i instrumenta Next Generation EU (NGEU); napominje da CEF ima ključnu ulogu u poticanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije te u promicanju međusobne povezanosti na području Unije; stoga predlaže povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za tri potprograma CEF-a u ukupnom iznosu od 207,3 milijuna EUR iznad razine iz nacrta proračuna;

16.  ističe da je potrebno premostiti digitalni jaz te ojačati otpornost i digitalni suverenitet Unije; smatra da je program Digitalna Europa vitalan alat za povećanje stope digitalizacije u Uniji, što dovodi do značajnog povećanja produktivnosti i doprinosi ulaganjima u kibersigurnost i umjetnu inteligenciju; podsjeća na potrebu da se podrže poduzeća, osobito inovativna digitalna mala i srednja poduzeća te start-upovi; nadalje, smatra da su potrebna dodatna odobrena sredstva za promicanje digitalne uključenosti te digitalne pismenosti i vještina diljem Europe, s posebnim naglaskom na digitalnu pismenost žena; stoga predlaže povećanje iznosa dodijeljenog programu za nešto više od 71 milijun EUR;

17.  podržava povećanje u različitim segmentima klastera „Jedinstveno tržište” u ukupnom iznosu od nešto više od 37 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iznad razine iz nacrta proračuna; naglašava važnost adekvatno financiranog Programa jedinstvenog tržišta za poticanje konkurentnosti, promicanje poduzetništva i učinkovitu potporu malim poduzećima, uključujući start-upove, suočenima s golemim dvostrukim izazovom zelene i digitalne tranzicije; stoga skreće posebnu pozornost na potrebu značajnog povećanja proračunske linije namijenjene poboljšanju konkurentnosti poduzeća i njihovu pristupu tržištima, posebno uzimajući u obzir ozbiljne i dugotrajne posljedice zdravstvene krize na mala i srednja poduzeća;

18.  ističe svoj dugogodišnji zahtjev za namjenskom proračunskom linijom i sredstvima za turizam, posebno uzimajući u obzir ozbiljno smanjenje tog sektora, u kojemu posluje mnogo malih i srednjih poduzeća, zbog pandemije bolesti COVID-19; prima na znanje da više programa Unije doprinosi dugoročnoj konkurentnosti i održivosti tog sektora, ali čvrsto smatra da bi se programom Unije za turizam osiguralo usklađenije, vidljivije i transparentnije djelovanje koje bi učinkovito doprinijelo oporavku sektora i usmjerilo ga prema održivoj budućnosti;

19.  smatra da je program InvestEU kamen temeljac strategije oporavka i ističe da je potrebno izdvojiti dovoljno sredstava u proračunu za 2022. kako bi se bez odgode ostvarili ciljevi tog programa te ponovno izgradila dugoročna europska konkurentnost; nadalje, ističe važnost savjetodavnog centra InvestEU i portala InvestEU u pospješivanju ulagačkog i poslovnog okruženja diljem Unije; stoga odbija sve rezove koje je za taj program predložilo Vijeće i odlučuje, kao minimalni zahtjev, vratiti sve relevantne proračunske linije na razinu iz nacrta proračuna;

20.  odlučuje stvoriti pričuvu uvjetovanu daljnjim poboljšanjima u upravljanju Odborom za međunarodne računovodstvene standarde koji djeluje u okviru Zaklade za međunarodne standarde financijskog izvještavanja, u skladu sa zahtjevima iz Rezolucije od 7. lipnja 2016.(13); odlučuje stvoriti pričuvu za Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) s obzirom na ozbiljne manjkavosti i nedostatke koje je Europski revizorski sud utvrdio u svojem tematskom izvješću br. 13/2021. u pogledu izostanka dostatnih mjera u području sprečavanja pranja novca / financiranja terorizma, dok se u potpunosti ne provedu preporuke Europskog revizorskog suda;

21.  povećava financiranje Agencije Europske unije za željeznice (ERA), u skladu s utvrđenim potrebama te agencije, kako bi se osiguralo da na odgovarajući način može ispuniti svoju ulogu u podupiranju tranzicije prema dekarbonizaciji prometa, među ostalim u segmentima u kojima je izravna elektrifikacija složena, te kako bi se zajamčili općenito jednaki uvjeti u odnosu na druge načine prijevoza, osiguravajući, među ostalim, dovršetak željezničkih veza koje nedostaju, posebno onih prekograničnih; ističe da je potreban veći broj članova osoblja kako bi se ta agencija mogla nositi s velikom potražnjom za izdavanje odobrenja za vozila, jedinstvenih potvrda o sigurnosti i dozvola za opremu na prugama Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom, kao i s provedbom 4. željezničkog paketa;

22.  stoga povećava razinu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslov 1. za 668 593 067 EUR u odnosu na nacrt proračuna (isključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja), što će se financirati korištenjem dostupne razlike do gornje granice i mobiliziranjem posebnih instrumenata; štoviše, za taj naslov stavlja na raspolaganje ukupan iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza od 486 000 000 EUR koji odgovara opozvanim sredstvima iz članka 15. stavka 3. Financijske uredbe;

Podnaslov 2.a – Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija

23.  odlučuje stvoriti zasebnu proračunsku liniju u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) kako bi se izdvojila posebna dodatna sredstva za poticanje provedbe europskog jamstva za djecu u cilju doprinosa iskorjenjivanju siromaštva djece i ostvarenju ciljeva akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava, uz ublažavanje negativnih učinaka pandemije na djecu; u tu svrhu povećava razinu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za podnaslov 2.a za 700 000 000 EUR u odnosu na nacrt proračuna (isključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja), što treba financirati korištenjem dostupne razlike do gornje granice i mobiliziranjem posebnih instrumenata;

24.  podsjeća da bi potpora Pomoći za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU) ESF-u + i Fondu europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) ponajprije trebala doprinijeti otvaranju radnih mjesta i kvalitetnom zapošljavanju, posebno za osobe u osjetljivom položaju, te mjerama socijalne uključenosti i iskorjenjivanja siromaštva, posebno u pogledu siromaštva djece;

Podnaslov 2.b – Otpornost i vrijednosti

25.  naglašava, u kontekstu krize bolesti COVID-19, potrebu za izgradnjom snažne europske zdravstvene unije i jačanje otpornosti zdravstvenih sustava; stoga odlučuje povećati iznos sredstava za program „EU za zdravlje” za 80 milijuna EUR;

26.  ističe da bi dodatna sredstva osobito trebalo izdvojiti za usluge povezane sa spolnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, posebno kako bi se osigurao pravovremen i slobodan pristup, kao i kvaliteta usluga;

27.  naglašava da su mladi i dalje glavni prioritet proračuna Unije; stoga povećava financiranje za podmirivanje rastuće potražnje za programom Erasmus+ u ukupnom iznosu od nešto više od 137 milijuna EUR jer povećanje od 5 % predstavlja dodatnih 40 000 razmjena u okviru mobilnosti i važan je korak za kompenzaciju prilika propuštenih prošle godine; podsjeća da je Erasmus+ jedan od vodećih i najuspješnijih programa Unije sa strateškim ulaganjem u budućnost Unije i njezinih građana; podsjeća da bi nedostatno financiranje programa Erasmus+ ugrozilo daljnje stvaranje novih prilika za mlade i njihovu povećanu zapošljivost; nadalje, povećava iznos za Europske snage solidarnosti za 5 milijuna EUR jer gospodarska kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 ne bi trebala negativno utjecati na potporu mladima;

28.  naglašava da se u proračunu Unije moraju izdvojiti dostatna sredstva za izvanredne situacije, uključujući one povezane sa sve težim posljedicama klimatskih promjena; ističe, u tom kontekstu, važnost povećanja iznosa za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (rescEU) za 10 milijuna EUR, posebno za prirodne katastrofe u Europi, kako bi se poboljšala zaštita građana Unije i povećala pripravnost na buduće katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama; stoga naglašava da je potrebno ulagati u ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima za posebno ugrožene regije te ih ponovno izgraditi na održiviji način;

29.  predlaže, nadalje, izdvajanje dodatnih 10 milijuna EUR za potprogram Kultura u okviru programa Kreativna Europa za podršku oporavku europskog kulturnog i kreativnog sektora te kreativne industrije, koji su osobito pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19; ističe da se sredstva ni iz kojeg od triju potprograma programa Kreativna Europa ne bi smjela koristiti za financiranje projekata u okviru inicijative novi europski Bauhaus;

30.  naglašava ključnu ulogu programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti u jačanju europskog građanstva i demokracije, ravnopravnosti, rodne ravnopravnosti i vladavine prava u Uniji, kao i u pružanju potpore žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, te inzistira na tome da su potrebna dodatna sredstva za podršku tim ciljevima; povećava iznos sredstava za program Pravosuđe kako bi se nadoknadilo predloženo smanjenje financiranja za povećane zadaće Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) u okviru prijedloga o sustavu e-CODEX;

31.  odlučuje povećati proračun za „Multimedijske aktivnosti“, stvoriti pričuvu kako bi se Komisiju potaknulo da osigura veću stabilnost i predvidljivost za radijske mreže koje pokrivaju teme povezane s EU-om, i to financijskim sredstvima za razdoblje od najmanje dvije godine, te da obrazloži različite ciljeve koji se financiraju iz te proračunske linije; osim toga, povećava iznos odobrenih sredstava za socijalni dijalog kako bi se poboljšao socijalni dijalog i posebno pružila potpora nacionalnim socijalnim partnerima u odgovoru na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 i njezine dugoročne posljedice;

32.  smatra da je potrebno povećati iznos sredstava u proračunskoj liniji za tursku zajednicu na Cipru kako bi se jasno doprinijelo nastavku i jačanju misije Odbora za nestale osobe na Cipru te pružila potpora Tehničkom odboru za kulturnu baštinu dviju zajednica, čime se promiče povjerenje i pomirenje između tih dviju zajednica;

33.  osnažuje tematsko područje ESF-a + za zapošljavanje i socijalne inovacije s naglaskom na unaprjeđenju sudjelovanja žena na tržištu rada;

34.  podsjeća na važnu ulogu decentraliziranih agencija aktivnih u ovom podnaslovu; odlučuje povećati sredstva za Agenciju Europske unije za temeljna prava (FRA), Europsku agenciju za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Agenciju Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), u skladu s utvrđenim potrebama tih agencija; nadalje, povećava broj članova osoblja za Europsku agenciju za lijekove (EMA), FRA i Eurojust; također naglašava važnost daljnje procjene i mogućeg dodatnog povećanja financiranja u budućnosti, u skladu s potrebama agencija Unije koje se bave posljedicama zdravstvene krize uzrokovane bolešću COVID-19, posebno Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), u svjetlu izmjena uredbe o osnivanju;

35.  ističe važnost poboljšanja zaštite proračuna Unije od prijevara i nepravilnosti; ponavlja, u tom kontekstu, da Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) ima presudnu ulogu u zaštiti financijskih interesa Unije, što se odnosi i na korištenje sredstava iz instrumenta Next Generation EU, kao i u jamčenju poštovanja vladavine prava; stoga odlučuje primijeniti ciljana pojačanja za EPPO i povećati broj članova njegova osoblja kako bi se tom tijelu omogućilo da ispunjava svoje dužnosti u skladu sa zahtjevima iz njegova mandata; poziva Komisiju da, s obzirom na poteškoće s kojima se EPPO suočio 2021. pri zapošljavanju potrebnog osoblja kako bi ispunio svoj mandat, pokaže potrebnu fleksibilnost kako bi se osiguralo da se odobrena sredstva za koja je proračunsko tijelo postiglo dogovor mogu u potpunosti iskoristiti u budućnosti; ističe znatan broj neriješenih predmeta i činjenicu da je nakon samo nekoliko tjedana djelovanja EPPO zaprimio više od tisuću prijava prijevara koje utječu na financijske interese Unije, što naglašava hitnost ovog zahtjeva;

36.  povećava iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za podnaslov 2.b za ukupno 296 065 210 EUR u odnosu na nacrt proračuna (isključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja), što se treba financirati korištenjem dostupne razlike do gornje granice i mobiliziranjem posebnih instrumenata;

Naslov 3. – Prirodni resursi i okoliš

37.  primjećuje da je pandemija bolesti COVID-19 naglasila stratešku ulogu koju poljoprivreda ima u sprečavanju krize u opskrbi hranom time što osigurava sigurnu i visokokvalitetnu hranu po pristupačnim cijenama u cijeloj Europi; inzistira na tome da se 2022. trebaju financirati dodatne mjere potpore u okviru određenih proračunskih linija za odabrane poljoprivredne sektore, konkretno, za potporu školskom programu, mladim poljoprivrednicima i pčelarstvu, kako bi se ublažio utjecaj pandemije bolesti COVID-19;

38.  naglašava hitnu potrebu za djelovanjem u pogledu klimatskih promjena, kako je istaknuto u posljednjem izvješću Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC), objavljenom 9. kolovoza 2021.; podsjeća na važnost programa LIFE u pružanju pomoći i potpore klimatskom djelovanju i zaštiti okoliša u Uniji; s obzirom na iznimnu apsorpcijsku sposobnost tog programa, povećava proračunsku potporu za program LIFE za 171 milijun EUR (25 % više u odnosu na nacrt proračuna) u različitim programskim područjima;

39.  naglašava potrebu za značajnim povećanjem proračuna Europske agencije za okoliš kako bi se osigurali dostatni financijski i kadrovski resursi za potpunu provedbu europskog zelenog plana i s njim povezanih javnih politika te kako bi se najkasnije do 2050. ostvario cilj klimatske neutralnosti; ističe da se povećanje potpore za Europsku agenciju za okoliš ne bi smjelo financirati iz programa LIFE, koji suzakonodavci nisu namijenili u tu svrhu;

40.  apelira na jačanje potpora najudaljenijim regijama, osobito Programa posebnih mogućnosti za udaljene i otočne lokacije (POSEI),

41.  stoga poziva na povećanje razine odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslov 3. za 212 750 473 EUR u odnosu na nacrt proračuna (isključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja), što će se financirati korištenjem dijela dostupne razlike do gornje granice;

42.  podsjeća da će, kao i obično, pismo izmjene pojasniti stanje kad je riječ o EFJP-u i da se tijekom postupka mirenja pristup izmjenama u naslovu 3. može prilagoditi tome;

Naslov 4. – Migracije i upravljanje granicama

43.  naglašava važnost povećanja odobrenih sredstava za Fond za azil, migracije i integraciju, posebno u svjetlu nedavnih događaja u Afganistanu; nadalje, poništava smanjenje za Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVI) koje je Komisija predvidjela za financiranje novih zadaća Europola u okviru njegova proširenog mandata jer bi potrebna odobrena sredstva za Europol trebala doći isključivo iz dostupnih sredstava do gornjih granica relevantnih naslova VFO-a i/ili aktivacijom relevantnih posebnih instrumenata VFO-a; u tom kontekstu kompenzira se i preraspodjela BMVI-ja za eu-LISA-u;

44.  podsjeća na važnost toga da se proračunu Unije pruži dovoljno detaljna nomenklatura kako bi se proračunskom tijelu omogućilo da djelotvorno ispuni svoju ulogu donositelja odluka, a Parlamentu osobito da ispuni ulogu demokratskog nadzora i kontrole u svim naslovima; stoga žali što Fond za azil, migracije i integraciju ne raspolaže detaljnijom nomenklaturom koja odražava posebne ciljeve Fonda;

45.  ističe potrebu za povećanjem sredstava i osoblja za Europski potporni ured za azil (EASO) u skladu sa zadaćama koje proizlaze iz političkog dogovora o Europskoj agenciji za azil; ističe potrebu za daljnjim povećanjem broja osoblja za agenciju eu-LISA u skladu s utvrđenim potrebama te agencije, čime bi joj se pomoglo u provedbi niza ključnih projekata Unije za unutarnju sigurnost i upravljanje granicama u 2022. kao što su EES, ETIAS, Interoperabilnost, revidirana Uredba o VIS-u i revizija Uredbe Eurodac;

46.  poništava rezove Vijeća u odnosu na Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) s obzirom na to da ta agencija mora biti odgovarajuće opremljena te njezino osoblje unaprijeđeno kako bi mogla ostvariti rezultate u svim područjima nadležnosti u okviru svog novog mandata; međutim, odlučuje staviti 90 000 000 EUR u pričuvu pod uvjetom zapošljavanja preostalih 20 promatrača za temeljna prava funkcijske skupine AD, zapošljavanja triju zamjenika izvršnog direktora i donošenja postupka za provedbu članka 46. Uredbe (EU) 2019/1896(14);

47.  stoga povećava financiranje za naslov 4. za 106 231 750 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza iznad razine iz nacrta proračuna (isključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja), koji se treba financirati korištenjem raspoložive razlike do gornje granice i mobiliziranjem posebnih instrumenata;

Naslov 5. – Sigurnost i obrana

48.  ističe važnost postupnog oblikovanja zajedničke sigurnosne i obrambene politike Unije uz poštovanje neutralnosti nekih država članica; ističe važnost jačanja europske suradnje u obrambenim pitanjima jer ona ne samo da Europu i njezine građane čini sigurnijima, već dovodi i do smanjenja troškova; napominje da je svrha europske obrambene suradnje stvaranje sinergija i izbjegavanje dupliciranja troškova u državama članicama; poziva na povećanje sredstava za Europski fond za obranu i vojnu mobilnost kako bi se u potpunosti potaknula inovativna i konkurentna obrambena industrijska baza koja će doprinijeti prijeko potrebnoj strateškoj autonomiji Unije;

49.  podsjeća na važnu ulogu decentraliziranih agencija koje djeluju u području sigurnosti i kaznenog progona, posebno u pogledu Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL), Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te predlaže ciljana povećanja i/ili kadrovske promjene kako bi im se omogućilo pravilno obavljanje njihovih zadaća; ističe da bi, u nedostatku donošenja revidirane pravne osnove Europola do kraja 2021., pričuva koja je zadržana u proračunu Agencije mogla dovesti do kašnjenja u zapošljavanju osoblja koje je potrebno kako bi se osigurala priprema za učinkovitu provedbu revidirane pravne osnove i mandata Europola te kako bi se pojačao odgovor Europola na terorizam i kiberkriminalitet i povećale inovacije, kako bi se poduprle istrage velikih razmjera, suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja i aktivnosti borbe protiv pranja novca;

50.  povećava financiranje za naslov 5. za ukupno 82 621 461 EUR iznad razine iz nacrta proračuna, što se treba financirati dijelom raspoložive razlike do gornje granice;

Naslov 6. – Susjedstvo i svijet

51.  ističe da, u vrijeme kad vanjski izazovi i pitanja međunarodne politike dobivaju na važnosti u međunarodnoj politici, Unija mora osigurati odgovarajuće financiranje vanjske dimenzije svojeg proračuna kako bi bila spremna bez odlaganja odgovoriti na aktualne, nove, buduće i dugoročne izazove; ustraje u podupiranju dogovorenih prioriteta u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa (NDICI – Globalna Europa) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III);

52.  ističe da je potrebno povećati sredstva za Agenciju Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) kako bi se priznala njezina ključna uloga u doprinosu regionalnoj stabilnosti i kao jedinstvenog pružatelja ključnih usluga za milijune palestinskih izbjeglica; naglašava da je predloženo povećanje namijenjeno osiguravanju predvidivog financiranja UNRWA-e; ističe važnost obrazovanja djece za toleranciju, mir i uzajamno poštovanje; poziva Komisiju da nastavi surađivati s Palestinskom samoupravom i UNRWA-om kako bi se promicalo kvalitetno obrazovanje palestinske djece te da nastavi osiguravati da se standardi UNESCO-a u potpunosti poštuju;

53.  naglašava da je potrebno povećati financijska sredstva za zemlje zapadnog Balkana i zemlje istočnog i južnog susjedstva kako bi se poduprle sveobuhvatne reforme i oporavak od krize uzrokovane bolešću COVID-19 i njezinih dugoročnih socijalnih, okolišnih i gospodarskih posljedica te kako bi se povećalo financiranje civilnog društva i nedržavnih aktera u zemljama pristupnicama; ističe, u tom pogledu, potrebu da se osiguraju odgovarajuća sredstva za ključna područja kao što su potpora demokraciji, civilnom društvu i vladavini prava; posebno poziva na kontinuiranu potporu aktivistima za ljudska prava i demokraciju te organizacijama civilnog društva u Bjelarusu i susjednim zemljama;

54.  izražava duboku zabrinutost zbog trenutačnog stanja u Afganistanu; vjeruje da bi proračun za humanitarnu pomoć Afganistanu i susjednim zemljama trebalo znatno povećati kako bi se pružila potpora i zaštita ugroženim Afganistancima, osobito ženama, djeci i rizičnim skupinama koje su izrazite mete, kao i njihovim obiteljima; nadalje, ustraje u tome da se sva financijska sredstva za neovisne organizacije za razvoj i humanitarnu pomoć u Afganistanu dodjeljuju izravno tim organizacijama bez korištenja talibanske vlade kao posrednika; s obzirom na očekivane potrebe koje proizlaze iz trenutačne situacije u Afganistanu i u drugim dijelovima svijeta i koje treba financirati iz pričuve za solidarnost i pomoć u nuždi, kako na unutarnjem, tako i na vanjskom planu, što bi moglo dovesti do manjka financijskih sredstava, odlučuje povećati financiranje humanitarne pomoći za 20 %;

55.  žali zbog nejednakosti u stopi procijepljenosti u svijetu; stoga naglašava da je potrebno omogućiti pristup cjepivima protiv bolesti COVID-19 u zemljama u razvoju, posebno s pomoću inicijative COVAX, te poduprijeti poboljšanje njihovih zdravstvenih sustava; stoga odlučuje u tu svrhu za 2022. namijeniti iznos od 1 milijarde EUR u okviru rezerve za nove izazove i prioritete Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, pri čemu se od tog iznosa oduzimaju sredstva Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) prenesena iz 2021., kao i dodatnih 100 milijuna EUR u okviru linije „Ljudi – globalni izazovi”, povrh svih obveza koje je Komisija već preuzela; traži od država članica da hitno ispune već preuzete obveze u okviru COVAX-a te ih poziva da u prvoj polovici 2022. izdvoje dodatne 2 milijarde EUR, ili izravno COVAX-u ili u obliku doza cjepiva; podsjeća da je cilj linije „Ljudi – globalni izazovi” također financiranje neposrednih, srednjoročnih i dugoročnih izazova;

56.  ističe globalne napore Unije za potporu izbjeglicama i podsjeća na važnu ulogu Turske i drugih zemalja domaćina, uključujući na južnom Sredozemlju, u prihvatu izbjeglica, osobito iz Sirije; ponovno potvrđuje da Unija i njezine države članice moraju nastaviti pružati učinkovitu i nadziranu pomoć sirijskim izbjeglicama u zemljama domaćinima; naglašava da buduće financiranje potreba sirijskih izbjeglica da sredstva koja će u budućnosti biti potrebna za sirijske izbjeglice nisu uzeta u obzir u pregovorima o VFO-u ni o instrumentu NDICI – Globalna Europa, zbog čega ti programski instrumenti, uključujući rezervu NDICI – Globalna Europa, ne bi trebali snositi njihov trošak, s obzirom na to da paket namijenjen izbjeglicama iz Sirije, Iraka ili drugih zemalja ne odgovara na novu krizu ili nepredviđene potrebe; zahtijeva da se svaki program koji naslijedi Instrument EU-a za izbjeglice u Turskoj financira novim odobrenim sredstvima i dodatnim doprinosima država članica te da bude popraćen odgovarajućom revizijom Uredbe o VFO-u kako bi se povećala gornja granica naslova 6. i u obzir uzele stvarne financijske potrebe za vanjsko djelovanje Unije; traži od Komisije da osigura da turska vlada ne bude izravno uključena u upravljanje i raspodjelu sredstava u okviru instrumenta koji će naslijediti Instrument za izbjeglice u Turskoj te da se ta sredstva prvenstveno dodijele izravno izbjeglicama i zajednicama domaćinima te da njima upravljaju organizacije koje jamče odgovornost i transparentnost;

57.  ističe ključnu ulogu makrofinancijske pomoći EU-a Moldovi, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Jordanu, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Tunisu i Ukrajini u poticanju ulaganja i podupiranju oporavka od krize uzrokovane bolešću COVID-19;

58.  naglašava da su zaštita i promicanje ljudskih prava i demokracije na globalnoj razini, kao i osnaživanje žena te zaštita ranjivih skupina, kao što su djeca, i dalje od ključnog interesa za vanjsko djelovanje Unije; stoga odlučuje povećati financiranje tih linija;

59.  odlučuje povećati potporu za stratešku komunikaciju, osobito za mjere suzbijanja globalnog dezinformiranja sustavnim praćenjem i razotkrivanjem dezinformacija koje šire državni i drugi akteri;

60.  stoga povećava razinu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslov 6. za 563 429 451 EUR iznad razine iz nacrta proračuna (isključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja), što će se financirati korištenjem raspoložive razlike do gornje granice i mobiliziranjem posebnih instrumenata;

Naslov 7. – Europska javna uprava

61.  smatra da su rezovi Vijeća neopravdani i da Komisiji ne bi omogućili da ispuni svoje zadaće; stoga zadržava razinu iz nacrta proračuna za administrativne rashode Komisije, uključujući njezine urede;

62.  naglašava da će, s obzirom na nove zakonodavne prijedloge i strateške inicijative koje proizlaze iz ciljeva europskog zelenog plana, kao što su paket „Fit for 55”, strategija za biološku raznolikost, strategija održivosti u području kemikalija, te povećani rashodi Unije zbog NGEU-a i Mehanizma za oporavak i otpornost, nekim službama, posebno Glavnoj upravi Komisije za okoliš i Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), biti potrebni dodatni članovi osoblja; traži od Komisije da kao pošteni posrednik hitno ponovno procijeni te potrebe i predloži odgovarajuća povećanja u svojem pismu izmjene ili tijekom postupka mirenja, a da pritom ne dovodi u pitanje aktualno kadrovsko stanje u svojim drugim službama ili agencijama; ističe da trenutačna razina proračuna i osoblja onemogućuje OLAF-u da obavlja svoj posao u svim državama članicama; također ističe povećano radno opterećenje OLAF-a s obzirom na provedbu Mehanizma Unije za oporavak i otpornost i suradnju s Uredom europskog javnog tužitelja;

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

63.  ponavlja da su pilot-projekti i pripremna djelovanja važni kao sredstva za formuliranje političkih prioriteta i uvođenje novih inicijativa koje bi se mogle pretvoriti u trajne aktivnosti i programe Unije; nakon pažljive analize svih podnesenih prijedloga i uzimajući u potpunosti u obzir procjene Komisije o njihovu poštovanju pravnih zahtjeva i provedivosti, donosi uravnotežen paket pilot-projekata i pripremnih djelovanja u kojima se odražavaju politički prioriteti Parlamenta; poziva Komisiju da brzo provede pilot-projekte i pripremna djelovanja te pruži povratne informacije o njihovoj uspješnosti i rezultatima postignutima na terenu;

Plaćanja

64.  ističe da je potrebno osigurati dostatnu razinu odobrenih sredstava za plaćanje u proračunu za 2022. te stoga odlučuje poništiti rezove Vijeća i povećati odobrena sredstva za plaćanje u onim linijama u kojima je izmijenjen iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza;

Ostali dijelovi

Dio I. – Europski parlament

65.  zadržava nepromijenjen ukupni iznos svojeg proračuna za 2022. u visini od 2 112 904 198 EUR, u skladu s procjenom svojih prihoda i rashoda koja je 29. travnja 2021. usvojena na plenarnoj sjednici; uvrštava proračunski neutralne tehničke prilagodbe koje odražavaju ažurirane podatke koji nisu bili dostupni ranije ove godine;

66.  u skladu sa svojom gore navedenom Rezolucijom od 29. travnja 2021. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2022.:

   (a) prima na znanje predstojeću reviziju srednjoročne strategije za sustav upravljanja okolišem (EMAS) u sredini programskog razdoblja; ponovno apelira na izmjenu trenutačnog plana za smanjenje emisija CO2 radi postizanja ugljične neutralnosti do 2030. primjenom interne cijene ugljika;
   (b) prima na znanje da će se EMAS srednjoročno ponajprije usredotočiti na smanjenje emisija uzrokovanih prijevozom osoba; poziva na razumno smanjenje putovanja na sastanke koji se mogu održati na daljinu ili u hibridnom obliku i na promicanje prelaska na alternativna rješenja s niskim emisijama ugljika za sva preostala putovanja, pod uvjetom da to ne utječe na kvalitetu zakonodavnog i političkog rada;
   (c) pozdravlja proširenje dobrovoljnog rada na daljinu za osoblje Parlamenta; ponavlja svoj poziv da se prednost da hibridnim sastancima ili sastancima koji se u potpunosti održavaju na daljinu, pod uvjetom da ne uključuju donošenje političkih odluka, kao što su saslušanja i razmjene mišljenja ili interni i pripremni sastanci; ponovno poziva na to da se od 2022. kao uvjet za odobrenje svih službenih posjeta izaslanstava uvede obveza održavanja na daljinu pripremnih sastanaka i podnošenja izvješća nakon putovanja, kao i to da se službena putovanja izaslanstava odobravaju isključivo u okviru utvrđenih pravila; ponovno poziva Predsjedništvo da osigura da se održavanje izvanrednih sjednica odbora u Strasbourgu strogo ograniči na iznimne slučajeve i da se ti sastanci prije odobrenja propisno opravdaju u svakom pojedinačnom slučaju;
   (d) pozdravlja postupak revizije pravila o službenim putovanjima koji je u tijeku; ponavlja svoj poziv na odgovarajuće odobrenje temeljeno na potrebama i na korištenje niskougljičnih načina prijevoza kad god je to moguće; ponovno poziva na reviziju pravila o službenim putovanjima akreditiranih parlamentarnih asistenata u skladu s istim načelima;
   (e) potiče zastupnike da se koriste alternativnim prijevoznim sredstvima s niskom razinom emisije ugljika; ponavlja svoj poziv da se revidiraju provedbene mjere Statuta zastupnika kako bi se omogućila nadoknada za fleksibilne zrakoplovne karte ekonomskog razreda za putovanja unutar Unije, uz opravdana izuzeća;
   (f) ponavlja svoj poziv Parlamentu da blisko surađuje s nadležnim lokalnim vlastima, a posebno s Briselskom regijom, kako bi postao predvodnik u održivoj gradskoj mobilnosti preuzimanjem proaktivne uloge u provedbi plana GoodMove, posebno u pogledu parkirnih mjesta; ponovno poziva na proširenje sustava službenih bicikala unutar Parlamenta i na korištenje službenih automobila za prijevoz zastupnika, osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata s putnim nalozima između Bruxellesa i Strasbourga; ponavlja svoj poziv na odgovarajuće povećanje broja parkirnih mjesta rezerviranih isključivo za električna vozila;
   (g) pozdravlja budući prijedlog revizije pravila o skupinama posjetitelja; prima na znanje mjere koje su poduzele nadležne službe u pogledu informiranja skupina posjetitelja o utjecaju njihova prijevoza na okoliš; ponavlja svoj poziv da se 2022. uspostavi sustav poticaja za povrat putnih troškova na temelju utjecaja na okoliš; poziva na to da se revidirana pravila usklade s Komunikacijom Komisije naslovljenom „Strategija za održivu i pametnu mobilnost – usmjeravanje europskog prometa prema budućnosti” (COM(2020)0789), a posebno stavkom 9. te Komunikacije, koja je upućena Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija; te da putne troškove skupina posjetitelja prilagodi promjenama tržišnih cijena i omogući izmjene kako bi se izbjegle tržišne fluktuacije putnih troškova koje stvaraju indirektnu geografsku diskriminaciju posjetitelja;
   (h) napominje da su u tijeku studije izvedivosti kako bi se procijenila ekonomičnost postavljanja novih fotonaponskih ploča na nekoliko zgrada u Bruxellesu te istodobno ponavlja svoj poziv na ugradnju najsuvremenijih krovnih fotonaponskih ćelija za maksimalni potencijal u Bruxellesu do 2023.; ponavlja svoj poziv na to da se zaustavi nadogradnja instalacija za grijanje na fosilna goriva i da se, kako bi se izbjeglo stvaranje neupotrebljive imovine, tijekom 2022. usvoji plan s konkretnim ključnim etapama za postupno ukidanje fosilnih goriva te da se provede analiza učinkovitosti i efikasnosti upotrebe sustava toplinskih crpki i drugih relevantnih tehnologija u skladu s ciljevima EMAS-a; istodobno ponovno poziva na to da se u okviru javne nabave jamstva o podrijetlu postupno zamijene lokalnim obnovljivom izvorom energije;
   (i) podsjeća da je velika većina zastupnika u Parlamentu podržala uspostavu jedinstvenog sjedišta kako bi se osiguralo učinkovito trošenje novca poreznih obveznika Unije te kako bi Parlament preuzeo institucijsku odgovornost za smanjenje svojeg ugljičnog otiska; podsjeća da je, u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji, sjedište Europskog parlamenta u Strasbourgu; napominje da bi trajne promjene iziskivale izmjenu Ugovora za koju je potrebna jednoglasna odluka;
   (j) pozdravlja činjenicu da se planom djelovanja EMAS-a za 2021. predviđa obvezno savjetovanje sa Službom za pomoć u području zelene javne nabave za sve postupke javne nabave u prioritetnim kategorijama proizvoda, ako se to smatra prikladnim; ponavlja, međutim, svoj poziv da se uvede obveza savjetovanja sa Službom za pomoć u području zelene javne nabave za sve nabave iznad 15 000 EUR;
   (k) podsjeća da su nakon odluke Predsjedništva 2018. o naknadi za opće troškove na plenarnoj sjednici donesene naknadne odluke te stoga ponavlja svoj zahtjev Predsjedništvu da do kraja 2021. uvede izmjene pravila o naknadi za opće troškove;
   (l) poziva Predsjedništvo da definira jasne i pravno određene standarde u skladu s kojima se može odobriti zaštita zviždača, uključujući za akreditirane parlamentarne asistente, te da ih objavi;
   (m) ističe da je potrebno preispitati politiku ljudskih resursa Parlamenta kako bi se instituciji omogućilo da se koristi stručnim znanjem koje je steklo cjelokupno osoblje Parlamenta; smatra da je stoga potrebno izmijeniti pravila kako bi se svim kategorijama osoblja, uključujući akreditirane parlamentarne asistente, omogućilo sudjelovanje u internim natječajima i uspostavili sustavi za razvoj ljudskih resursa koji će Parlamentu omogućiti da stručno znanje tih kategorija osoblja zadrži u službi institucije;
   (n) žali što Predsjedništvo odbija provesti zahtjev, koji je u više navrata izražen na plenarnoj sjednici, da se poduzmu mjere za potpuno usklađivanje naknada za dužnosnike, ostale javne službenike i akreditirane parlamentarne asistente za službena putovanja između tri mjesta rada Parlamenta; poziva Predsjedništvo da se pozabavi tim pitanjem kako bi se bez daljnje odgode uklonila ta nejednakost i da odmah poduzme mjere u pogledu revizije važećih pravila koja je potrebna za izmjenu pravnog okvira;
   (o) ponovno poziva Konferenciju predsjednika da revidira provedbene odredbe kojima se uređuju djelovanje izaslanstava i službena putovanja izvan Europske unije; ističe da bi se tom revizijom trebala razmotriti mogućnost da akreditirani parlamentarni asistenti prate, pod određenim uvjetima, zastupnike na službenim putovanjima izaslanstava Parlamenta i drugim službenim putovanjima;
   (p) prima na znanje odluku Predsjedništva od 8. veljače 2021. o glasovanju u okviru režima sudjelovanja na daljinu; napominje da glasovanje na daljinu u nedostatku odluke Predsjednika kojom se utvrđuju izvanredne okolnosti trenutačno nije moguće; ponavlja svoj poziv Predsjedništvu da zastupnicima omogući da iskoriste svoje pravo glasovanja tijekom rodiljnog ili očinskog dopusta, tijekom dugotrajne bolesti ili u slučajevima više sile;
   (q) prima na znanje tekuće radove na zamjeni infrastrukture bežičnog interneta u trima mjestima rada; poziva na brzo uvođenje nove infrastrukture;
   (r) podsjeća na inherentne rizike za sigurnost informacija i privatnost koji proizlaze iz korištenja rješenja koja su ovisna o trećim stranama i na pozitivan učinak korištenja softvera otvorenog koda; ustraje u tome da bi korisnicima trebalo omogućiti korištenje softvera otvorenog koda na uređajima Parlamenta te da je potrebno donijeti decentralizirana rješenja otvorenog koda za virtualne sastanke i razmjenu poruka; ističe potrebu za pravilnim osposobljavanjem korisnika s posebnim naglaskom na kibernetičkoj sigurnosti; naglašava potrebu za softverom za automatsku transkripciju i prevođenje kako bi se podržalo jednako širenje informacija na svim službenim jezicima;
   (s) prima na znanje strateške smjernice za računalstvo u oblaku koje je Predsjedništvo usvojilo u lipnju 2020.; ponavlja svoj poziv na donošenje mjera kojima bi se zajamčilo da Parlament nabavom softvera i digitalne infrastrukture, uključujući rješenja u oblaku, izbjegava ovisnost o jednom dobavljaču putem zahtjeva u pogledu prenosivosti i potpune interoperabilnosti te da se koristi softverom otvorenog koda i utvrdi posebne postupke nabave za mala i srednja poduzeća i startup poduzeća;
   (t) prima na znanje usluge koje neki uredi za vezu Europskog parlamenta pružaju na neslužbenim jezicima Unije; traži od Predsjedništva da analizira izvedivost i procijeni financijske troškove izrade komunikacijskih materijala, primjerice za centre „Europa Experience”, na jezicima jezičnih manjina, regija i zajednica u različitim državama članicama;
   (u) prima na znanje približne troškove eksternalizacije prevođenja ključnih rezolucija o vanjskoj politici na službeni jezik dotične zemlje; ponavlja svoj poziv da se prevedu ti dokumenti kako bi se povećao učinak i doseg aktivnosti Parlamenta u području vanjskih poslova te da se osigura da se u tu svrhu na raspolaganje stave dostatna odobrena sredstva;
   (v) prima na znanje projekt „Imerzivno internetsko iskustvo” i druge internetske aktivnosti dostupne posjetiteljima; poziva da se razviju i promiču prilike za građane i stanovnike država članica i partnerskih zemalja za virtualni obilazak Parlamenta s vodičem kako bi se postiglo bolje razumijevanje rada i vrijednosti te institucije među širom javnosti;
   (w) ponavlja svoj poziv Predsjedništvu da obznani svoju odluku o zgradi PHS, uključujući detaljan pregled troškova i popratne dokumente;
   (x) podsjeća na članak 27. stavke 1. i 2. Statuta zastupnika u Europskom parlamentu o dobrovoljnom mirovinskom fondu koji je osnovao Parlament;
   (y) prima na znanje mjere koje je Parlament poduzeo kako bi ublažio posljedice pandemije bolesti COVID-19 za pružatelje usluga čišćenja te pripreme i posluživanja hrane i pića; ponavlja svoj poziv Predsjedništvu da ponovno razmotri politiku eksternalizacije Parlamenta u pogledu usluga čišćenja te pripreme i posluživanja hrane i pića.

Drugi dijelovi (IV. – X.)

67.  napominje da nacrt proračuna uglavnom odražava projekcije različitih institucija koje potpadaju pod druge dijelove proračuna te stoga odgovara, uz neke iznimke, njihovim financijskim potrebama; smatra da bi sustavni rezovi koje predlaže Vijeće stoga imali štetan učinak na rad dotičnih institucija, a time i na ključan doprinos tih institucija funkcioniranju Europske unije; stoga predlaže da se u gotovo svim slučajevima zadrži razina iz nacrta proračuna, uključujući u pogledu Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Odbora regija, uključujući njegov plan radnih mjesta kako bi im se omogućilo izvršavanje svih zadaća koje su im povjerene, uključujući nove funkcije; u skladu s džentlmenskim dogovorom, ne mijenja čitanje Vijeća koje se odnosi na Vijeće i Europsko vijeće;

68.  smatra da je u nekim slučajevima te s obzirom na projekcije institucija potrebno povećati odobrena sredstva ili broj osoblja u odnosu na nacrt proračuna kako bi se zadovoljile nove potrebe i ispunili novi ciljevi politika; stoga predlaže:

   (a) u vezi sa Sudom Europske unije i Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, povećanje odobrenih sredstava iznad razine iz nacrta proračuna za linije koje se odnose na primitke od rada i prava osoblja, uključujući u odnosu na planove radnih mjesta, kako bi razina odobrenih sredstava ostala u skladu s njihovim procjenama;
   (b) u vezi s Europskim revizorskim sudom, povećanje odobrenih sredstava iznad razine iz nacrta proračuna za liniju 1200 „Primanja i naknade”, uključujući u pogledu njegova plana radnih mjesta, kako bi se zadržala razina odobrenih sredstava koju Europski revizorski sud smatra potrebnom, posebno za pokrivanje dodatnih revizijskih zadaća povezanih s povećanim sredstvima Unije (Instrument za oporavak i otpornost i NGEU);
   (c) u pogledu Europske službe za vanjsko djelovanje, povećanje odobrenih sredstava iznad razine iz nacrta proračuna za liniju 2214 „Sposobnost strateške komunikacije” i liniju 1200 „Ugovorno osoblje”, kako bi se dodatno pojačala borba protiv dezinformiranja, posebno na Dalekom istoku; osim toga, pojačanje linije 1100 „Osnovne plaće”, nekoliko dodatnih povezanih linija i plana radnih mjesta kako bi se Europskoj službi za vanjsko djelovanje omogućilo da upućene nacionalne stručnjake zamijeni statutarnim osobljem i da izvršava svoje funkcije u okviru globalnog režima sankcija EU-a u vezi s ljudskim pravima.

o
o   o

69.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s amandmanima na nacrt općeg proračuna, proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 424, 15.12.2020., str. 1.
(2) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(3) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 11.
(4) SL C 444 I, 22.12.2020.
(5) Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2020. o nacrtu uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za godine 2021. do 2027., Prilog 2.: Deklaracije (Usvojeni tekstovi, P9_TA (2020)0357).
(6) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 28.
(7) SL L 243, 9.7.2021., str. 1.
(8) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0106.
(9) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P9_TA(2021)0158.
(10) Uredba (EU) 2021/1755 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2021. o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu (SL L 357, 8.10.2021., str. 1.).
(11) Uredba br. 1 kojom se određuju jezici za korištenje u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL P 17, 6.10.1958., str. 385.).
(12) Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (SL L 170, 12.5.2021., str. 1.).
(13) Rezolucija Europskog parlamenta od 7. lipnja 2016. o evaluaciji međunarodnih računovodstvenih standarda i aktivnostima Zaklade za međunarodne standarde financijskog izvještavanja, Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje i Odbora za nadzor javnog interesa (SL C 86, 6.3.2018., str. 24.).
(14) Uredba (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 (SL L 295, 14.11.2019., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 20. siječnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti