Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0227(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0281/2021

Teksty złożone :

A9-0281/2021

Debaty :

PV 19/10/2021 - 7
CRE 19/10/2021 - 7

Głosowanie :

PV 20/10/2021 - 16
CRE 20/10/2021 - 16
PV 21/10/2021 - 2
CRE 21/10/2021 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0432

Teksty przyjęte
PDF 229kWORD 68k
Czwartek, 21 października 2021 r. - Strasburg
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – wszystkie sekcje
P9_TA(2021)0432A9-0281/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 (11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającą decyzję 2014/335/UE, Euratom(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(2) („rozporządzenie finansowe”),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 („rozporządzenie w sprawie WRF”)(3), wspólne oświadczenia uzgodnione między Parlamentem, Radą i Komisją w tym kontekście(4), a także powiązane deklaracje jednostronne(5),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych(6),

–  uwzględniając porozumienie przyjęte na 21. Konferencji Stron UNFCCC (COP21) w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. (porozumienie paryskie),

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) 2021/1119 ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 („Europejskie prawo o klimacie”)(7),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2022, sekcja III – Komisja(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2022(9),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022, przyjęty przez Komisję 9 lipca 2021 r. (COM(2021)0300) („PB”),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022, przyjęte przez Radę 6 września 2021 r. i przekazane Parlamentowi 10 września 2021 r. (11352/2021 – C9-0353/2021),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu,

–  uwzględniając opinie zainteresowanych komisji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0281/2021),

Sekcja III - Komisja

Uwagi ogólne

1.  przypomina, że w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2022 Parlament określił jasne priorytety polityczne dla budżetu na rok 2022, aby wesprzeć odbudowę w następstwie kryzysu związanego z COVID‑19, stymulować inwestycje, eliminować bezrobocie i stworzyć podstawy bardziej odpornej i zrównoważonej Unii; potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz tych priorytetów i określa następujące stanowisko, aby zapewnić odpowiedni poziom finansowania w celu ich realizacji;

2.  uważa, że budżet UE musi zawierać narzędzia, które umożliwią jej reakcję na wiele kryzysów jednocześnie; ponownie wyraża pogląd Parlamentu, zgodnie z którym rok 2022 powinien być rokiem pełnego wdrożenia, a budżet na rok 2022 powinien odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu pozytywnego i namacalnego wpływu na życie obywateli; w tym kontekście popiera zwiększenie inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, które są podstawą gospodarki Unii i odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu wysokiej jakości inwestycji i tworzeniu miejsc pracy we wszystkich państwach członkowskich, wzmożeniu wysiłków na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej, zapewnieniu młodym ludziom nowych możliwości i zapewnieniu ochrony dzieciom, zbudowaniu silnej europejskiej unii zdrowia i wsparciu programu COVAX; ponadto kładzie nacisk na priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa, migracji, azylu, integracji, praw podstawowych i wartości Unii, dostrzega jednocześnie niedawne pogorszenie się sytuacji w polityce zewnętrznej i pomocy humanitarnej oraz potrzebę możliwości szybkiego reagowania na nadchodzące wyzwania w perspektywie średnio- i długoterminowej;

3.  odnotowuje stanowisko Rady w sprawie PB, w którym dokonano cięć w wysokości 1,43 mld EUR w środkach na zobowiązania w działach WRF w porównaniu z wnioskiem Komisji; uważa, że cięcia zaproponowane przez Radę są zgodne ze zwyczajowym odgórnym podejściem polegającym na wdrażaniu ogólnego arbitralnego celu redukcji, który nie wynika ani z obiektywnej oceny tendencji w zakresie wdrażania, ani ze zdolności absorpcyjnych oraz nie odzwierciedla wielości wyzwań, przed jakimi stoi Unia, ani podjętych przez nią zobowiązań; wskazuje na sprzeczność z podstawowymi wspólnymi priorytetami politycznymi; stwierdza, że stanowisko Rady jest dalekie od oczekiwań Parlamentu dotyczących budżetu na rzecz naprawy gospodarczej; postanawia zatem, co do zasady, przywrócić środki we wszystkich liniach zmniejszonych przez Radę do poziomu określonego w PB, zarówno w odniesieniu do wydatków operacyjnych, jak i administracyjnych, oraz przyjąć PB jako punkt wyjścia do opracowania swojego stanowiska; zgadza się jednak na zapisanie w 2022 r. kwoty 1 299 mln EUR zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności, z przeznaczeniem na pobrexitową rezerwę dostosowawczą, ponieważ odzwierciedla to porozumienie polityczne dotyczące rozporządzenia w sprawie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej(10);

4.  podkreśla, że nowym priorytetom lub zadaniom politycznym muszą towarzyszyć nowe zasoby, a utworzenie agencji lub rozszerzenie jej mandatu nie powinno odbywać się kosztem istniejących programów ani agencji; dlatego też kompensuje redukcje środków na finansowanie programów zaproponowane przez Komisję w celu wzmocnienia pul środków finansowych dla zdecentralizowanych agencji; podkreśla, że aby zwiększyć skuteczność ich pracy, zwłaszcza w przypadku konwergencji celów określonych polityk, oraz umożliwić uczciwe i efektywne wykorzystywanie funduszy publicznych, niezbędna jest synergia i właściwa koordynacja między agencjami;

5.  odnotowuje w tym kontekście niedawną inicjatywę dotyczącą Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA); wyraża głębokie zaniepokojenie wykluczeniem Parlamentu z procedury podejmowania decyzji w sprawie ustanowienia takiego organu; zwraca ponadto uwagę na istotne skutki budżetowe tej inicjatywy oraz na konieczność umożliwienia Parlamentowi pełnego wykonywania swojej roli jako jednego z organów władzy budżetowej; zdecydowanie sprzeciwia się jakiejkolwiek strukturze finansowania, która polegałaby na przesunięciu środków z kluczowych celów i działań pierwotnie zaplanowanych i uzgodnionych przez współprawodawców w ramach programów „Horyzont Europa”, EU4Health i RescEU; podkreśla w tym kontekście potrzebę zapewnienia odpowiedniego finansowania europejskiego planu walki z rakiem jako priorytetowego celu budżetu Unii, który nie powinien być zagrożony w wyniku przesunięć środków na rzecz innych inicjatyw politycznych; podkreśla, że termin przedstawienia takiej inicjatywy nie umożliwił Parlamentowi uwzględnienia jej w czytaniu budżetu na rok 2022; oczekuje, że kwestia ta zostanie rozpatrzona podczas budżetowego postępowania pojednawczego w sprawie budżetu na 2022 r., i apeluje o zbadanie w tym celu innych źródeł finansowania;

6.  podkreśla również, że Komisja ogłosiła pakiet na rzecz uchodźców z Syrii i spoza niej po opublikowaniu swojego PB; w związku z tym wzywa do znalezienia kompleksowego porozumienia w sprawie całościowego pakietu w ramach postępowania pojednawczego w sprawie budżetu na rok 2022, które obejmowałoby również projekt budżetu korygującego nr 5/2021; uznaje, że potrzebne będą dalsze środki, aby odpowiednio reagować na ostatnie wydarzenia w Afganistanie, w tym wsparcie dla obywateli, również kobiet i dziewcząt, dzieci, słabszych grup społecznych, a także grup ryzyka znajdujących się pod presją, takich jak badacze, nauczyciele, lekarze i naukowcy, którzy nie mają możliwości kontynuowania życia i pracy w Afganistanie; podkreśla, że zważywszy na zmieniającą się sytuację oraz brak kompleksowej i bardziej długoterminowej oceny potrzeb, kwestie te nie mogły zostać w pełni uwzględnione w czytaniu w Parlamencie i zostaną ponownie ocenione w świetle listu Komisji w sprawie poprawek nr 1/2022 oraz informacji przedstawionych na późniejszym etapie;

7.  postanawia wzmocnić linie budżetowe, które charakteryzują się doskonałym wskaźnikiem wykonania i zdolnością operacyjną umożliwiającą absorpcję dodatkowych środków w 2022 r.; wskazuje, że w celu odpowiedniego finansowania pilnych priorytetów przedstawionych powyżej należy w pełni uruchomić instrument elastyczności, a ponadto konieczne będzie częściowe wykorzystanie jednolitego marginesu (kwota kompensowana w marginesach z bieżącego roku); domaga się ponadto udostępnienia w 2022 r. całej kwoty umorzeń w 2020 r. zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego;

8.  podkreśla potrzebę przywrócenia poziomu PB dla kosztów finansowania Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI), aby uniknąć negatywnego sygnału dla rynków finansowych, w oczekiwaniu na ponowną ocenę prognozowanych potrzeb przez Komisję w ramach postępowania pojednawczego; przypomina swoje jednoznaczne stanowisko, o którym mowa w negocjacjach w sprawie WRF na lata 2021-2027, że koszty odsetek i zwroty NGUE powinny być liczone poza pułapami WRF;

9.  podkreśla znaczenie wspierania działań w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska poprzez zapewnienie dodatkowych zasobów na odpowiednie programy i instrumenty unijne w 2022 r.; ponownie podkreśla, że w duchu uwzględniania kwestii klimatu należy zintensyfikować wysiłki we wszystkich obszarach polityki w celu osiągnięcia ogólnego celu w zakresie wydatków na klimat w całym okresie obowiązywania WRF na lata 2021-2027 wynoszącego co najmniej 30 % całkowitej kwoty budżetu Unii i wydatków z EURI; ponadto zwraca uwagę na potrzebę ciągłych działań na rzecz zapewnienia 7,5 % rocznych wydatków w WRF na cele związane z różnorodnością biologiczną w 2024 r. i 10 % od 2026 r. ; podkreśla, że przed przedstawieniem projektu budżetu na 2023 r. Komisja musi określić skuteczną metodykę, w szczególności w zakresie monitorowania, powstrzymywania i odwracania utraty różnorodności biologicznej, aby zapewnić skuteczne osiągnięcie celu na 2024 r., przewidzianego w porozumieniu międzyinstytucjonalnym; domaga się pełnego zaangażowania Parlamentu w opracowywanie solidniejszych, bardziej przejrzystych i kompleksowych metod realizacji i śledzenia takich wydatków oraz oczekuje corocznych konsultacji i ścisłej współpracy z Komisją i Radą, jak określono w porozumieniu międzyinstytucjonalnym; przypomina, że z myślą o wdrożeniu Zielonego Ładu ważne jest, aby finansowanie było przyznawane wyłącznie na działania, które są zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” i z celami porozumienia paryskiego; podkreśla, że wytyczne opublikowane dla Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności powinny być postrzegane jako standard dla wszystkich innych wydatków o tym samym charakterze oraz że w szczególności muszą służyć jako podstawa wdrażania polityki spójności; przypomina, że wdrażanie zasady w odniesieniu do różnorodności biologicznej musi wykraczać poza pełne poszanowanie odnośnego dorobku prawnego Unii;

10.  przypomina, że kobiety są nieproporcjonalnie bardziej dotknięte skutkami pandemii COVID-19; podkreśla znaczenie uwzględniania aspektu płci we wszystkich odnośnych programach w budżecie na 2022 r. oraz wdrażania budżetowania uwzględniającego aspekt płci, aby zapewnić kobietom i mężczyznom równe korzyści z wydatków publicznych; w tym kontekście wzywa Komisję do przyspieszenia, w ścisłej współpracy z Parlamentem, wprowadzania skutecznej, przejrzystej i kompleksowej metodyki pomiaru odpowiednich wydatków związanych z płcią, jak określono w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, aby pokazać wymierne rezultaty w odniesieniu do budżetu na 2022 r. oraz z myślą o rozszerzeniu metodyki na wszystkie programy WRF, a także wzywa w tym kontekście w szczególności do systematycznego i kompleksowego gromadzenia i analizowania danych w kontekście wszystkich strategii politycznych i programów Unii w celu pomiaru ich wpływu na równość płci we wszystkich aspektach i na wszystkich etapach przygotowania, monitorowania, wykonania i oceny budżetu; apeluje ponadto o szybkie wdrożenie strategii UE na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 oraz o konieczność konkretnych wiążących celów i podjęcia dodatkowych działań, w szczególności szkoleń i inicjatyw na rzecz promowania równouprawnienia płci i zwalczania uprzedzeń ze względu na płeć;

11.  zauważa, że wiele dokumentów i komunikatów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii jest dostępnych wyłącznie w języku angielskim; zauważa również, że posiedzenia robocze odbywają się bez możliwości tłumaczenia ustnego; wzywa do przestrzegania zasad oraz poszanowania praw i obowiązków zapisanych w Karcie praw podstawowych i rozporządzeniu nr 1/1958(11), a także w wewnętrznych wytycznych i decyzjach, takich jak kodeks dobrego postępowania administracyjnego; w związku z tym wzywa instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii do zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich w celu zapewnienia poszanowania wielojęzyczności poprzez zwiększenie liczby pracowników zajmujących się tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi;

12.  w związku z tym ustanawia ogólny poziom środków w budżecie na rok 2022 (wszystkie sekcje) na 171 802 114 290 EUR w środkach na zobowiązania, co stanowi wzrost o 4 008 766 380 EUR w porównaniu z PB; postanawia dodatkowo udostępnić kwotę 486 000 000 EUR w środkach na zobowiązania w związku z umorzeniami na podstawie art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego; ustanawia ogólny poziom środków w budżecie na rok 2022 (wszystkie sekcje) na 172 467 593 189 EUR w środkach na płatności;

Dział 1 – Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa

13.  uważa, że udany program badawczy i innowacyjny ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego dobrobytu Unii; zaznacza, że program „Horyzont Europa”, który ma bardzo wysoką europejską wartość dodaną, wniesie decydujący wkład w Zielony Ład i wysiłki na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu, w udaną transformację cyfrową oraz w odbudowę gospodarki Unii po pandemii; podkreśla w szczególności potrzebę zwiększenia inwestycji Unii w badania naukowe w dziedzinie zdrowia, w tym finansowania badań nad rakiem; podkreśla doskonały wskaźnik wykonania tego programu, odzwierciedlający jego zdolność do absorpcji dodatkowych środków w przyszłorocznym budżecie; w związku z tym zwiększa środki przeznaczone na program „Horyzont Europa” ponad poziom z PB o 305 mln EUR w środkach na zobowiązania;

14.  popiera zawartą w PB propozycję udostępnienia kwoty 77,3 mln EUR w postaci umorzeń dla wszystkich trzech klastrów, o których mowa w odnośnym wspólnym oświadczeniu politycznym załączonym do rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont Europa”(12); zauważa jednak, że pozostałe umorzenia w dziedzinie badań naukowych na 2020 r. wynoszą 408,7 mln EUR; ponownie wyraża głębokie przekonanie, że ta niespodziewanie wysoka kwota umorzonych środków na badania naukowe, której Komisja nie przewidziała podczas negocjacji w sprawie WRF, powinna zostać w całości udostępniona w ramach programu „Horyzont Europa”, w pełnej zgodności z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego; jest głęboko przekonany, że w świetle utrzymującego się kryzysu zdrowotnego połowę pozostałej kwoty należy przeznaczyć na klaster „Zdrowie”;

15.  podkreśla, że instrument „Łącząc Europę” (CEF) odgrywa absolutnie kluczową rolę w budowaniu wysokiej jakości zrównoważonych, przystępnych, wzajemnie połączonych transeuropejskich sieci transportowych, energetycznych i cyfrowych, a zatem znajduje się w centrum wysiłków na rzecz wzmocnienia gospodarki Unii i udanej transformacji cyfrowej i ekologicznej; przypomina, że instrument „Łącząc Europę” wnosi nader istotny wkład w realizację ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie co najmniej 30 % wydatków na rzecz klimatu z WRF i Next Generation EU (NGEU); zauważa, że instrument „Łącząc Europę” odgrywa zasadniczą rolę w zwiększaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w promowaniu wzajemnych połączeń na całym terytorium Unii; proponuje zatem zwiększenie finansowania trzech komponentów instrumentu „Łącząc Europę” o łączną kwotę 207,3 mln EUR w środkach na zobowiązania powyżej poziomu z PB;

16.  podkreśla potrzebę zlikwidowania przepaści cyfrowej oraz wzmocnienia odporności i suwerenności cyfrowej Unii; uważa, że program „Cyfrowa Europa” jest istotnym narzędziem zwiększania stopnia cyfryzacji w Unii, co prowadzi do znacznego wzrostu wydajności, oraz przyczynia się do zwiększenia inwestycji w cyberbezpieczeństwo i sztuczną inteligencję; przypomina o potrzebie wspierania przedsiębiorstw, zwłaszcza innowacyjnych cyfrowych MŚP i przedsiębiorstw typu start-up; uważa ponadto, że potrzebne są dodatkowe środki na promowanie włączenia cyfrowego oraz kultury informatycznej i umiejętności cyfrowych w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych kobiet; proponuje w związku z tym zwiększenie kwoty przeznaczonej na program o nieco ponad 71 mln EUR;

17.  popiera zwiększenie środków na różne aspekty klastra „Jednolity rynek” o łączną kwotę nieco ponad 37 mln EUR w postaci środków na zobowiązania powyżej poziomu z PB; podkreśla znaczenie odpowiednio finansowanego programu na rzecz jednolitego rynku w celu pobudzenia konkurencyjności, promowania przedsiębiorczości i skutecznego wspierania małych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu start-up, w obliczu istotnego podwójnego wyzwania, jakim jest transformacja ekologiczna i cyfrowa; wobec tego zwraca szczególną uwagę na potrzebę znacznego zwiększenia linii budżetowej poświęconej poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw i ich dostępu do rynków, w szczególności z uwagi na poważne i długotrwałe skutki kryzysu zdrowotnego dla MŚP;

18.  podkreśla swój wyrażany od dawna postulat dotyczący specjalnej linii budżetowej i przydziału środków na turystykę, szczególnie zważywszy na poważne skurczenie się tego sektora, który obejmuje wiele MŚP, w wyniku pandemii COVID‑19; przyznaje, że kilka programów unijnych przyczynia się do długoterminowej konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju sektora, ale jest głęboko przekonany, że program Unii w dziedzinie turystyki zapewniłby bardziej skoordynowane, widoczne i przejrzyste działania, które stanowiłyby skuteczne wsparcie dla odbudowy tego sektora i umożliwiłyby mu zrównoważoną przyszłość;

19.  uważa, że InvestEU jest podstawą strategii ożywienia gospodarczego, i podkreśla potrzebę udostępnienia wystarczających środków w budżecie na 2022 r., tak aby program ten mógł niezwłocznie zrealizować swoje cele i odbudować długoterminową konkurencyjność Europy; podkreśla ponadto znaczenie Centrum Doradztwa InvestEU i portalu InvestEU we wzmacnianiu otoczenia inwestycyjnego i biznesowego w całej Unii; odrzuca w związku z tym wszystkie cięcia w tym programie zaproponowane przez Radę i postanawia, jako wymóg minimalny, przywrócić wszystkie odpowiednie linie budżetowe do poziomu określonego w PB;

20.  postanawia utworzyć rezerwę pod warunkiem dalszej poprawy zarządzania Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości działającą w ramach Fundacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z wymogami zawartymi w swojej rezolucji z dnia 7 czerwca 2016 r.(13) ; postanawia utworzyć rezerwę dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w świetle poważnych niedociągnięć i braków stwierdzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) w sprawozdaniu specjalnym nr 13/2021 w odniesieniu do braku wystarczających działań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu do czasu pełnego zastosowania się do zaleceń ETO;

21.  wzmacnia Agencję Kolejową Unii Europejskiej (ERA), zgodnie z określonymi potrzebami tej agencji, aby mogła ona odpowiednio wypełniać swoją rolę we wspieraniu przejścia na zdekarbonizowane rodzaje transportu, również w odniesieniu do segmentów, w których bezpośrednia elektryfikacja jest złożona, oraz aby zapewnić ogólne równe warunki działania w stosunku do innych rodzajów transportu, m.in. ukończenie brakujących połączeń kolejowych, w szczególności transgranicznych; podkreśla, że większa liczba pracowników jest niezbędna, aby Agencja mogła sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu na wydawanie zezwoleń dla pojazdów, jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zatwierdzeń urządzeń przytorowych ERTMS oraz aby poradziła sobie z wdrożeniem czwartego pakietu kolejowego;

22.  zwiększa zatem poziom środków na zobowiązania w dziale 1 o 668 593 067 EUR powyżej PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), która to kwota zostanie pozyskana dzięki wykorzystaniu dostępnego marginesu i uruchomieniu instrumentów szczególnych; ponadto udostępnia na potrzeby działu ogólną kwotę 486 000 000 EUR w postaci środków na zobowiązania odpowiadającą umorzeniom dokonanym na podstawie art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego;

Poddział 2a – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

23.  postanawia utworzyć odrębną linię budżetową w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), aby zapewnić specjalną dodatkową alokację na wspieranie wdrażania europejskiej gwarancji dla dzieci, przyczynić się do wyeliminowania ubóstwa dzieci i osiągnąć cele planu działania w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych, a jednocześnie złagodzić negatywne skutki pandemii dla dzieci; wzmacnia w tym celu poddział 2a kwotą 700 000 000 EUR w środkach na zobowiązania, powyżej poziomów z PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), która to kwota zostanie pozyskana dzięki wykorzystaniu dostępnego marginesu i uruchomieniu instrumentów szczególnych;

24.  przypomina, że pomoc w ramach wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) dla EFS+ i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) powinno przyczynić się w szczególności do tworzenia miejsc pracy i wysokiej jakości zatrudnienia, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz do włączenia społecznego i środków na rzecz eliminacji ubóstwa, zwłaszcza w odniesieniu do ubóstwa dzieci;

Poddział 2b – Odporność i wartości

25.  podkreśla, w kontekście kryzysu związanego z COVID‑19, potrzebę stworzenia silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej i wzmocnienia odporności systemów opieki zdrowotnej; w związku z tym postanawia zwiększyć środki na Program UE dla zdrowia o 80 mln EUR;

26.  podkreśla, że dodatkowe zasoby należy przeznaczyć głównie na usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie, w szczególności w celu zapewnienia swobodnego i terminowego dostępu do takich usług oraz ich jakości;

27.  podkreśla, że młodzież pozostaje nadrzędnym priorytetem budżetu Unii; w związku z tym zwiększa finansowanie w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na program Erasmus+ o łączną kwotę nieco ponad 137 mln EUR, ponieważ wzrost o 5 % oznacza dodatkowe 40 000 wymian studentów i jest ważny, aby zrekompensować utratę możliwości w roku ubiegłym; przypomina, że program Erasmus+ jest jednym ze sztandarowych i cieszących się największym powodzeniem programów unijnych, który strategicznie inwestuje w przyszłość i obywateli Unii; przypomina, że niewystarczające finansowanie programu Erasmus+ zagroziłoby dalszemu tworzeniu nowych możliwości dla młodych ludzi i zwiększaniu ich szans na zatrudnienie; ponadto zwiększa środki na Europejski Korpus Solidarności o 5 mln EUR, ponieważ kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID‑19 nie powinien negatywnie wpływać na wsparcie dla młodzieży;

28.  podkreśla, że w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym w sytuacjach związanych z coraz poważniejszym wpływem zmiany klimatu, w budżecie Unii należy uruchomić wystarczające środki; w tym kontekście podkreśla znaczenie zwiększenia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (rescEU) o 10 mln EUR, w szczególności w związku z klęskami żywiołowymi w Europie, aby wzmocnić ochronę obywateli Unii i gotowość na wypadek przyszłych klęsk żywiołowych spowodowanych zmianą klimatu; podkreśla w związku z tym potrzebę inwestowania w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej w regionach szczególnie podatnych na zagrożenia oraz potrzebę odbudowy tych regionów w bardziej zrównoważony sposób;

29.  proponuje ponadto wzmocnienie komponentu „Kultura” programu „Kreatywna Europa” o 10 mln EUR, aby wesprzeć – w procesie wychodzenia z kryzysu – europejski sektor kultury i sektor kreatywny oraz branżę twórczą, szczególnie dotknięte kryzysem związanym z COVID-19; podkreśla, że żadne finansowanie z dowolnego z trzech komponentów programu „Kreatywna Europa” nie powinno być wykorzystywane do finansowania projektów w ramach inicjatywy nowy europejski Bauhaus;

30.  zaznacza kluczową rolę programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” w umacnianiu europejskiego obywatelstwa, demokracji, równości, równości płci i praworządności w Unii, a także we wspomaganiu ofiar przemocy ze względu na płeć, oraz podkreśla, że do wspierania tych celów potrzebne są dodatkowe środki; zwiększa środki w programie „Sprawiedliwość”, aby skompensować zaproponowane cięcia na finansowanie rozszerzonych zadań Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu‑LISA) w ramach wniosku w sprawie systemu e‑CODEX;

31.  postanawia zwiększyć budżet na „Działania multimedialne” i utworzyć rezerwę, aby zachęcić Komisję do zapewnienia większej stabilności i przewidywalności sieciom radiowym zajmującym się sprawami UE dzięki finansowaniu obejmującemu co najmniej dwa lata oraz aby wyodrębnić różne cele finansowane w ramach tej linii budżetowej; zwiększa również środki na dialog społeczny w celu wzmocnienia tego dialogu i wspierania w szczególności krajowych partnerów społecznych w reagowaniu na kryzys związany z COVID-19 i jego długofalowe skutki;

32.  uważa, że należy zwiększyć środki w linii budżetowej przeznaczonej na społeczność Turków cypryjskich, aby istotnie przyczynić się do kontynuowania i zintensyfikowania działań Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze, a także wesprzeć Komisję Techniczną ds. Dziedzictwa Kulturowego złożoną z przedstawicieli obydwu społeczności, w ten sposób budując zaufanie i pojednanie między tymi społecznościami;

33.  wzmacnia komponent EFS+ „Zatrudnienie i innowacje społeczne”, skupiając się na zwiększaniu udziału kobiet w rynku pracy;

34.  przypomina o istotnej roli, jaką odgrywają zdecentralizowane agencje działające w ramach tego poddziału; postanawia zwiększyć finansowanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU‑OSHA) oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) zgodnie z określonymi potrzebami tych agencji; ponadto zwiększa poziom zatrudnienia w Europejskiej Agencji Leków (EMA), Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Eurojuście; podkreśla również znaczenie dalszej oceny i ewentualnego zwiększenia finansowania zgodnie z potrzebami agencji Unii zajmujących się skutkami kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19 w przyszłości, w szczególności Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w świetle zmienionego rozporządzenia ustanawiającego;

35.  podkreśla, że trzeba lepiej chronić budżet Unii przed nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami; przypomina w tym kontekście o fundamentalnej roli, jaką odgrywa Prokuratura Europejska w ochronie interesów finansowych Unii, w tym w wykorzystywaniu funduszy Next Generation EU, a także w zapewnianiu poszanowania praworządności; postanawia wobec tego zastosować ukierunkowane wzmocnienie Prokuratury Europejskiej i zwiększyć liczbę jej pracowników, aby umożliwić temu organowi wypełnianie jego obowiązków zgodnie z wymogami sprawowania mandatu; wzywa Komisję, aby w świetle trudności napotykanych przez Prokuraturę Europejską w związku z rekrutacją personelu niezbędnego do wypełnienia jej mandatu w 2021 r. wykazała się niezbędną elastycznością, aby zapewnić możliwość pełnego wykorzystania w przyszłości środków uzgodnionych przez władzę budżetową; zwraca uwagę na znaczne zaległości w rozpatrywaniu spraw oraz na fakt, że po kilku zaledwie tygodniach działalności Prokuratura Europejska odnotowała ponad 1000 zgłoszeń nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Unii, co podkreśla pilny charakter wniosku;

36.  wzmacnia poddział 2b ogółem kwotą 296 065 210 EUR w środkach na zobowiązania, powyżej poziomów z PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), która to kwota zostanie pozyskana dzięki wykorzystaniu dostępnego marginesu i uruchomieniu instrumentów szczególnych;

Dział 3 – Zasoby naturalne i środowisko

37.  zauważa, że pandemia COVID-19 uwypukliła strategiczną rolę rolnictwa w zapobieganiu kryzysowi żywnościowemu przez dostarczanie bezpiecznej, wysokojakościowej żywności po przystępnych cenach w całej Europie; podkreśla, że w 2022 r. należy sfinansować dodatkowe środki wsparcia w ramach niektórych linii budżetowych dla wybranych sektorów rolnictwa, mianowicie wsparcie dla programu szkolnego, dla młodych rolników i dla pszczelarstwa, aby złagodzić skutki pandemii COVID-19;

38.  podkreśla pilną potrzebę podjęcia działań w sprawie zmiany klimatu, co podkreślono w ostatnim sprawozdaniu IPPC opublikowanym 9 sierpnia 2021 r.; przypomina o znaczeniu programu LIFE dla wspierania i promowania działań w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska w Unii; z uwagi na znakomite zdolności absorpcyjne programu LIFE wzmacnia wsparcie budżetowe dla tego programu o 171 mln EUR (25 % powyżej PB) w odniesieniu do różnych komponentów programu;

39.  podkreśla potrzebę znacznego zwiększenia budżetu Europejskiej Agencji Środowiska, aby zapewnić wystarczające zasoby finansowe i kadrowe, umożliwiające pełne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu i związanych z nim strategii politycznych, a także osiągnąć cel neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.; podkreśla, że wzmocnienie Europejskiej Agencji Środowiska nie powinno być finansowane z programu LIFE, który nie był przeznaczony przez współprawodawców do takich celów;

40.  wzywa do zwiększenia wsparcia dla regionów najbardziej oddalonych, w tym programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI) oraz wzywa do utworzenia programu transportowego POSEI;

41.  wzywa zatem do zwiększenia przydziałów w dziale 3 o kwotę 212 750 473 EUR w środkach na zobowiązania, powyżej poziomów z PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), która to kwota zostanie pozyskana poprzez wykorzystanie części dostępnego marginesu;

42.  przypomina, że tradycyjnie list w sprawie poprawek nadal będzie uzupełnieniem obrazu sytuacji w zakresie dostępności środków z EFRG oraz że podejście do poprawek w dziale 3 może zostać odpowiednio dostosowane w trakcie postępowania pojednawczego;

Dział 4 – Migracja i zarządzanie granicami

43.  podkreśla znaczenie zwiększenia środków na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, w szczególności w świetle ostatnich wydarzeń w Afganistanie; ponadto odwraca zmniejszenie środków na Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, zaplanowane przez Komisję w celu sfinansowania nowych zadań Europolu w ramach jego rozszerzonego mandatu, ponieważ niezbędne środki dla Europolu powinny pochodzić wyłącznie z nieprzydzielonych marginesów w ramach odpowiednich pułapów działów WRF lub z uruchomienia odpowiednich instrumentów szczególnych WRF; w tym kontekście kompensuje także przesunięcie środków z Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej na eu‑LISA;

44.  przypomina o znaczeniu zapewnienia budżetowi Unii wystarczająco szczegółowej nomenklatury, aby umożliwić władzy budżetowej skuteczne wypełnianie roli decyzyjnej, a Parlamentowi, w szczególności, wypełnianie jego zadań w zakresie nadzoru i kontroli demokratycznej we wszystkich działach budżetu; ubolewa w związku z tym, że Fundusz Azylu, Migracji i Integracji nie korzysta z bardziej szczegółowej nomenklatury odzwierciedlającej szczegółowe cele Funduszu;

45.  podkreśla potrzebę zwiększenia finansowania i poziomu zatrudnienia w Europejskim Urzędzie Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) zgodnie z zadaniami wynikającymi z porozumienia politycznego w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu; podkreśla potrzebę dalszego zwiększenia liczby pracowników eu-LISA zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami agencji, co pomoże agencji w realizacji szeregu bardzo krytycznych projektów Unii w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania granicami w 2022 r., takich jak EES, ETIAS, interoperacyjność, zmienione rozporządzenia w sprawie VIS i systemu Eurodac;

46.  cofa dokonane przez Radę cięcia środków na rzecz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), ponieważ agencja ta musi być odpowiednio wyposażona, a jej pracownicy zmotywowani, aby mogła realizować zadania we wszystkich obszarach odpowiedzialności objętych jej nowym mandatem; postanawia jednak umieścić 90 000 000 EUR w rezerwie pod warunkiem zatrudnienia pozostałych 20 obserwatorów praw podstawowych w grupie zaszeregowania AD, zatrudnienia trzech zastępców dyrektora wykonawczego oraz przyjęcia procedury wdrożenia art. 46 rozporządzenia (UE) 2019/1896(14);

47.  wzmacnia zatem dział 4 kwotą 106 231 750 EUR w środkach na zobowiązania, powyżej poziomów z PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), która to kwota zostanie pozyskana dzięki wykorzystaniu dostępnego marginesu i uruchomieniu instrumentów szczególnych;

Dział 5 – Bezpieczeństwo i obrona

48.  podkreśla wagę stopniowego określania ram wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii przy jednoczesnym poszanowaniu neutralności niektórych państw członkowskich; kładzie nacisk na znaczenie pogłębienia europejskiej współpracy w dziedzinie obrony, ponieważ służy to nie tylko zwiększeniu bezpieczeństwa Europy i jej obywateli, lecz także prowadzi do obniżenia kosztów; zauważa, że celem europejskiej współpracy w dziedzinie obronności jest tworzenie synergii i unikanie podwójnych wydatków w państwach członkowskich; wzywa do zwiększenia finansowania Europejskiego Funduszu Obronnego oraz finansowania mobilności wojskowej, aby w pełni wspierać innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego, która przyczyni się do osiągnięcia niezbędnej strategicznej autonomii Unii;

49.  przypomina o istotnej roli, jaką odgrywają zdecentralizowane agencje działające w dziedzinie bezpieczeństwa i ścigania przestępstw, w szczególności w odniesieniu do Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), oraz proponuje ukierunkowane podwyżki lub zmiany kadrowe, aby umożliwić im właściwe wykonywanie zadań; podkreśla, że wobec nieprzyjęcia zmienionej podstawy prawnej dla Europolu do końca 2021 r. rezerwa utrzymywana w budżecie agencji może prowadzić do opóźnionej rekrutacji personelu, który jest konieczny do przygotowania skutecznego wdrożenia zmienionej podstawy prawnej i mandatu Europolu oraz do wzmocnienia działań Europolu w odpowiedzi na terroryzm i cyberprzestępczość oraz w zakresie innowacji, wspierania dochodzeń na dużą skalę, współpracy z EPPO i przeciwdziałania praniu pieniędzy;

50.  wzmacnia dział 5 ogółem kwotą 82 621 461 EUR powyżej poziomów z PB, która to kwota zostanie pozyskana poprzez wykorzystanie części dostępnego marginesu;

Dział 6 – Sąsiedztwo i świat

51.  zwraca uwagę, że Unia musi zapewnić odpowiednie środki na wymiar zewnętrzny swojego budżetu oraz przygotować go, aby umożliwić natychmiastowe reagowanie na aktualne, nowe, przyszłe i długofalowe wyzwania, w chwili, kiedy wyzwania zewnętrzne i kwestie strategii międzynarodowych nabierają coraz większego znaczenia i dominują w polityce międzynarodowej; nalega na wspieranie uzgodnionych priorytetów w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – „Globalny wymiar Europy”) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III);

52.  podkreśla potrzebę zwiększenia finansowania UNRWA w uznaniu jej zasadniczej roli w przyczynianiu się do stabilności w regionie oraz jako jedynego w swoim rodzaju dostawcy podstawowych usług dla milionów uchodźców palestyńskich; podkreśla, że proponowane zwiększenie środków jest przeznaczone na zapewnienie przewidywalnego finansowania UNRWA; podkreśla znaczenie edukacji dzieci w duchu tolerancji, pokoju i wzajemnego szacunku; wzywa Komisję do dalszej współpracy z Palestyńską Władzą Narodową i UNRWA, aby promować wysokiej jakości edukację dla palestyńskich dzieci, oraz do dalszego zapewniania pełnego przestrzegania norm UNESCO;

53.  podkreśla potrzebę zwiększenia finansowania dla krajów Bałkanów Zachodnich oraz krajów wschodniego i południowego sąsiedztwa w celu wsparcia kompleksowych reform i wyjścia z kryzysu związanego z COVID-19 i jego długofalowych skutków społecznych, środowiskowych i gospodarczych, a także zwiększenia finansowania dla społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów niepaństwowych w krajach przystępujących; zwraca w tym kontekście uwagę, że należy zapewnić odpowiednie finansowanie kluczowych obszarów, takich jak wspieranie demokracji, społeczeństwo obywatelskie i praworządność; wzywa w szczególności do dalszego wspierania działaczy na rzecz praw człowieka i demokracji oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i w krajach sąsiadujących;

54.  wyraża głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Afganistanie; uważa, że należy znacznie zwiększyć budżet na pomoc humanitarną dla Afganistanu i krajów sąsiadujących, aby wspierać i chronić Afgańczyków znajdujących się w trudnej sytuacji , zwłaszcza kobiety, dzieci i zagrożone prześladowaniami grupy i ich rodziny; ponadto nalega, aby wszystkie środki finansowe dla niezależnych organizacji rozwojowych i humanitarnych w Afganistanie były przyznawane bezpośrednio tym organizacjom bez korzystania z pośrednictwa rządu talibów; biorąc pod uwagę przewidywane potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji w Afganistanie i innych częściach świata, które to potrzeby mają być finansowane z rezerwy na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, co może prowadzić do niedoborów finansowych, postanawia zwiększyć finansowanie pomocy humanitarnej o 20 %;

55.  ubolewa nad nierównością w zakresie wyszczepienia na świecie; w związku z tym podkreśla potrzebę umożliwienia dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19 w krajach rozwijających się, w szczególności za pośrednictwem inicjatywy COVAX, a także wspierania poprawy ich systemów opieki zdrowotnej; postanawia zatem przeznaczyć na ten cel kwotę 1 mld EUR w ramach rezerwy ISWMR – „Globalny wymiar Europy” na nowe wyzwania i priorytety pod odjęciu od tej kwoty środków ISWMR przeniesionych z 2021 r., a także dalsze 100 mln EUR w ramach linii „Ludzie – wyzwania globalne” dodatkowo do wszystkich innych zobowiązań podjętych już przez Komisję; zwraca się do państw członkowskich, aby pilnie wywiązały się z już złożonych zobowiązań dotyczących COVAX, i zachęca je, aby przeznaczyły dodatkowe 2 mld EUR na COVAX lub na dawki szczepionek w pierwszym półroczu 2022 r.; przypomina, że linia „Ludzie – wyzwania globalne” ma również na celu finansowanie natychmiastowych, średnio- i długoterminowych wyzwań;

56.  podkreśla globalne wysiłki Unii na rzecz wsparcia uchodźców i przypomina o ważnej roli, jaką Turcja i inne państwa przyjmujące, w tym również w południowej części Morza Śródziemnego, odgrywają w przyjmowaniu uchodźców, zwłaszcza z Syrii; potwierdza, że Unia i jej państwa członkowskie muszą nadal udzielać skutecznej i monitorowanej pomocy uchodźcom syryjskim w państwach przyjmujących; podkreśla, że przyszłe finansowanie potrzeb uchodźców syryjskich nie zostało uwzględnione w WRF ani w negocjacjach ISWMR – „Globalny wymiar Europy”, a zatem nie powinno być pokrywane z zaprogramowanych instrumentów, w tym z rezerwy ISWMR – „Globalny wymiar Europy”, ponieważ pakiet na rzecz uchodźców z Syrii, Iraku czy innych krajów nie jest odpowiedzią na nowy kryzys ani nieprzewidziane potrzeby; domaga się, by jakikolwiek instrument będący następcą Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji był finansowany z nowych środków i z dodatkowych wkładów państw członkowskich oraz by towarzyszył mu odpowiedni przegląd rozporządzenia w sprawie WRF w celu podniesienia pułapu w dziale 6, tak aby odzwierciedlał on rzeczywiste potrzeby finansowe w zakresie działań zewnętrznych Unii; zwraca się do Komisji o zadbanie o to, by rząd turecki nie był bezpośrednio zaangażowany w zarządzanie środkami i ich przydział w ramach następcy Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji oraz aby środki te były przekazywane przede wszystkim bezpośrednio uchodźcom i społecznościom przyjmującym oraz by były zarządzane przez organizacje gwarantujące rozliczalność i przejrzystość;

57.  podkreśla kluczową rolę pomocy makrofinansowej UE dla Mołdawii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Jordanii, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Tunezji i Ukrainy w promowaniu inwestycji i wspieraniu wyjścia z kryzysu związanego z COVID-19;

58.  podkreśla, że ochrona i propagowanie praw człowieka i demokracji na świecie, a także wzmacnianie pozycji kobiet i ochrona słabszych grup, takich jak dzieci, nadal mają kluczowe znaczenie dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej; postanawia zatem zwiększyć finansowanie tych linii;

59.  postanawia zwiększyć wsparcie dla komunikacji strategicznej, zwłaszcza środków nakierowanych na przeciwdziałanie globalnej dezinformacji przy pomocy systematycznego śledzenia i ujawniania dezinformacji szerzonej przez władze państwowe i inne podmioty;

60.  zwiększa zatem poziom środków na zobowiązania w dziale 6 o 563 429 451 EUR powyżej PB (z wyłączeniem projektów pilotażowych i działań przygotowawczych), która to kwota zostanie pozyskana dzięki wykorzystaniu dostępnego marginesu i uruchomieniu instrumentów szczególnych;

Dział 7 – Europejska administracja publiczna

61.  uważa, że cięcia dokonane przez Radę są nieuzasadnione i nie pozwoliłyby Komisji na wypełnianie jej zadań; przywraca zatem PB w odniesieniu do wydatków administracyjnych Komisji, w tym wydatków na jej biura;

62.  podkreśla, że z uwagi na nowe wnioski ustawodawcze i strategiczne inicjatywy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, takie jak pakiet „Gotowi na 55”, strategia na rzecz bioróżnorodności i strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności, oraz z uwagi na zwiększone wydatki Unii związane z NGEU i Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności niektóre służby, w szczególności Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), będą potrzebowały wzmocnienia kadrowego; zwraca się do Komisji, jako do bezstronnego mediatora, by ponownie szybko oceniła te potrzeby i zaproponowała odpowiednie wzmocnienia kadr w liście w sprawie poprawek lub podczas postępowania pojednawczego, bez uszczerbku dla rzeczywistego poziomu zasobów ludzkich w innych służbach czy agencjach Komisji; podkreśla, że obecny poziom budżetu i personelu ogranicza zdolność OLAF-u do prowadzenia prac we wszystkich państwach członkowskich; podkreśla również zwiększone obciążenie pracą OLAF-u w odniesieniu do wdrażania unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz współpracy z EPPO;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

63.  przypomina, jak ważne są projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, ponieważ są to narzędzia formułowania priorytetów politycznych i wprowadzania nowych inicjatyw mogących przekształcić się w stałe działania i programy UE; po przeprowadzeniu starannej analizy wszystkich przedłożonych wniosków i uwzględniając w pełni ocenę Komisji dotyczącą tego, czy są one zgodne z wymogami prawnymi i możliwe do wdrożenia, przyjmuje wyważony pakiet projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, który odzwierciedla priorytety polityczne Parlamentu; wzywa Komisję do szybkiego wdrożenia projektów pilotażowych i działań przygotowawczych oraz do przekazywania informacji zwrotnych na temat ich wyników i rezultatów osiąganych w terenie;

Płatności

64.  podkreśla, że w budżecie na rok 2022 trzeba zapewnić wystarczający poziom środków na płatności, i w związku z tym postanawia cofnąć cięcia dokonane przez Radę i zwiększyć środki na płatności w tych liniach, w których wprowadzono zmiany w środkach na zobowiązania;

Inne sekcje

Sekcja I – Parlament Europejski

65.  utrzymuje ogólny poziom budżetu na 2022 r. na niezmienionym poziomie (zgodnie z preliminarzem dochodów i wydatków przyjętym na posiedzeniu plenarnym 29 kwietnia 2021 r.) wynoszącym 2 112 904 198 EUR; wprowadza dostosowania techniczne neutralne pod względem budżetowym, aby uwzględnić zaktualizowane informacje, które na początku bieżącego roku nie były dostępne;

66.  zgodnie z rezolucją z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2022:

   a) odnotowuje zbliżający się śródokresowy przegląd śródterminowej strategii systemu zarządzania środowiskowego (EMAS); ponawia wezwanie do zmiany obecnego planu redukcji CO2 w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 r. przy zastosowaniu wewnętrznej opłaty za emisję gazów cieplarnianych;
   b) odnotowuje, że jednym z głównych obszarów zainteresowania EMAS w perspektywie średnioterminowej będzie ograniczenie emisji wynikających z transportu osób; ponownie wzywa do rozsądnego ograniczenia liczby podróży na posiedzenia, które można skutecznie odbyć zdalnie lub w trybie hybrydowym, oraz do promowania przejścia na niskoemisyjne alternatywy w przypadku wszystkich pozostałych podróży, o ile nie ma to wpływu na jakość działalności legislacyjnej i politycznej;
   c) z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie dobrowolnej telepracy dla pracowników Parlamentu; ponownie apeluje o preferowanie posiedzeń hybrydowych lub posiedzeń całkowicie zdalnych, jeżeli nie są na nich podejmowane decyzje polityczne, na przykład jeśli chodzi o wysłuchania i wymianę poglądów lub posiedzenia wewnętrzne i przygotowawcze; ponawia wezwanie, by warunkiem udzielenia zezwolenia na wszystkie oficjalne wizyty delegacji były w pełni zdalne spotkania przygotowawcze i podsumowania po zakończeniu misji, a także by od 2022 r. ograniczyć udzielanie zezwoleń na delegacje wyłącznie do tych, które mieszczą się w ramach uprawnień; ponownie wzywa Prezydium do dopilnowania, aby nadzwyczajne posiedzenia komisji w Strasburgu ograniczały się ściśle do wyjątkowych okoliczności oraz aby wymagały należytego uzasadnienia przed ich zatwierdzeniem w każdym indywidualnym przypadku;
   d) z zadowoleniem przyjmuje trwający proces przeglądu przepisów dotyczących podróży służbowych; ponawia swój apel o odpowiednie zatwierdzanie podróży na podstawie potrzeb oraz o korzystanie w miarę możliwości z niskoemisyjnych środków transportu; ponownie wzywa do zmiany przepisów dotyczących podróży służbowych w odniesieniu do akredytowanych asystentów zgodnie z tymi samymi zasadami;
   e) zachęca posłów do korzystania z alternatywnych rozwiązań w zakresie transportu niskoemisyjnego; ponawia swój apel o zmianę przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego z myślą o zwrocie kosztów biletów lotniczych w klasie ekonomicznej, zakupionych na elastycznych warunkach, w przypadku podróży na terenie Unii, z wyłączeniem należycie uzasadnionych wyjątków;
   f) ponownie wzywa Parlament do ścisłej współpracy z odpowiednimi władzami lokalnymi, zwłaszcza z Regionem Stołecznym Brukseli, w jego wysiłkach na rzecz osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez przyjęcie aktywnej roli we wdrażaniu planu GoodMove, w szczególności w odniesieniu do miejsc parkingowych; ponownie apeluje o rozszerzenie systemu rowerów służbowych w Parlamencie oraz o wykorzystywanie samochodów służbowych do przewożenia posłów, pracowników i akredytowanych asystentów posiadających polecenia wyjazdu służbowego między Brukselą a Strasburgiem; ponawia swój apel o odpowiednie zwiększenie liczby miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów elektrycznych;
   g) odnotowuje działania podjęte przez właściwe służby w zakresie informowania grup odwiedzających o wpływie ich transportu na środowisko; zwraca się do Prezydium o rozpoczęcie procesu przeglądu przepisów dotyczących grup odwiedzających zgodnie z komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości” (COM(2020)0789), w szczególności z jego pkt 9 dotyczącym transportu zbiorowego, jak również o dostosowanie kosztów podróży grup odwiedzających do zmieniających się cen rynkowych i umożliwienie zmian w celu uniknięcia wahań rynkowych w odniesieniu do kosztów podróży, które prowadzą do pośredniej dyskryminacji geograficznej odwiedzających;
   h) zauważa, że trwają analizy wykonalności mające na celu ocenę opłacalności instalacji nowych paneli fotowoltaicznych w kilku budynkach w Brukseli, i jednocześnie ponawia swój apel o zainstalowanie do 2023 r. w Brukseli najnowocześniejszych dachowych ogniw fotowoltaicznych o maksymalnym potencjale; ponownie apeluje, by zaprzestać modernizowania instalacji grzewczych zasilanych paliwami kopalnymi oraz by przyjąć w 2022 r. plan stopniowego wycofania paliw kopalnych z konkretnymi celami pośrednimi, aby uniknąć osieroconych aktywów, a także wzywa do przeprowadzenia analizy skuteczności i efektywności stosowania systemów pomp ciepła i innych odpowiednich technologii zgodnie z celami EMAS; jednocześnie ponownie wzywa, aby stopniowo zastępować zamówienia w ramach gwarancji pochodzenia lokalnymi odnawialnymi źródłami energii;
   i) przypomina, że zdecydowana większość posłów do PE popiera ideę jednej siedziby, aby zapewnić efektywne wydatkowanie pieniędzy unijnych podatników i przejęcie przez Parlament instytucjonalnej odpowiedzialności za zmniejszenie śladu węglowego; przypomina, że zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej siedziba Parlamentu Europejskiego ma znajdować się w Strasburgu; zauważa, że trwałe zmiany wymagałyby zmiany Traktatu, do czego potrzebna jest jednomyślność;
   j) z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w planie działania EMAS na rok 2021 przewidziano obowiązkowe konsultacje z „punktem informacji o zielonych zamówieniach publicznych” w przypadku wszystkich procedur udzielania zamówień dotyczących priorytetowych kategorii produktów, jeżeli zostanie to uznane za stosowne; ponawia jednak swój apel o wprowadzenie obowiązku konsultacji z punktem informacji o zielonych zamówieniach publicznych w przypadku zamówień o wartości powyżej 15 000 EUR;
   k) przypomina, że po decyzji Prezydium z 2018 r. w sprawie dodatku z tytułu kosztów ogólnych podjęto kolejne decyzje plenarne, i w związku z tym ponawia swoje żądania wobec Prezydium dotyczące wprowadzenia do końca 2021 r. zmian w przepisach regulujących dodatek z tytułu kosztów ogólnych;
   l) zwraca się do Prezydium o określenie i opublikowanie jasnych i pewnych pod względem prawnym norm określających, kiedy można przyznać ochronę sygnalistom, w tym akredytowanym asystentom parlamentarnym;
   m) podkreśla, że należy dokonać przeglądu polityki kadrowej Parlamentu, aby umożliwić instytucji korzystanie z wiedzy fachowej nabytej przez cały personel Parlamentu; uważa, że w związku z tym trzeba zmienić przepisy, aby umożliwić wszystkim kategoriom pracowników, w tym akredytowanym asystentom parlamentarnym, udział w konkursach wewnętrznych, oraz ustanowić programy rozwoju zasobów ludzkich, umożliwiające Parlamentowi utrzymanie wiedzy fachowej tych kategorii pracowników w służbie instytucji;
   n) ubolewa, że Prezydium odmawia wykonania wyrażanej wielokrotnie na posiedzeniach plenarnych woli podjęcia działań na rzecz pełnego ujednolicenia stawek dodatków dla urzędników, innych pracowników służby cywilnej i akredytowanych asystentów parlamentarnych z tytułu podróży służbowych między trzema miejscami pracy Parlamentu; wzywa Prezydium, by zajęło się tą kwestią w celu niezwłocznego zlikwidowania tych nierówności oraz by podjęło natychmiastowe działania w odniesieniu do przeglądu obowiązujących przepisów, który jest niezbędny do zmiany ram prawnych;
   o) ponownie zwraca się do Konferencji Przewodniczących o przegląd przepisów wykonawczych regulujących prace delegacji i misji poza granicami Unii Europejskiej; podkreśla, że w ramach takiego przeglądu należy rozważyć, czy możliwe jest, aby akredytowani asystenci parlamentarni – po spełnieniu pewnych warunków – towarzyszyli posłom w oficjalnych delegacjach i misjach Parlamentu;
   p) przyjmuje do wiadomości decyzję Prezydium z 8 lutego 2021 r. dotyczącą głosowania w systemie zdalnego uczestnictwa; zauważa, że głosowanie zdalne w przypadku braku decyzji przewodniczącego stwierdzającej nadzwyczajne okoliczności nie jest obecnie możliwe; ponawia swój apel do Prezydium o umożliwienie posłom wykonywania prawa do głosowania podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego, podczas długotrwałej choroby lub w przypadku siły wyższej;
   q) odnotowuje trwające prace mające na celu wymiany infrastruktury Wi-Fi w trzech miejscach pracy; wzywa do szybkiej instalacji nowej infrastruktury;
   r) przypomina o nieodłącznych zagrożeniach dla bezpieczeństwa informacji i dla prywatności związanych z korzystaniem z rozwiązań zależnych od stron trzecich oraz o pozytywnym wpływie korzystania z otwartego oprogramowania; nalega, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z otwartego oprogramowania na urządzeniach Parlamentu, oraz podkreśla potrzebę zdecentralizowanych i otwartych rozwiązań w zakresie wirtualnych spotkań i komunikacji natychmiastowej; kładzie nacisk na potrzebę odpowiedniego szkolenia użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa; podkreśla zapotrzebowanie na oprogramowanie do automatycznej transkrypcji i automatycznego tłumaczenia, aby wspierać równe rozpowszechnianie informacji we wszystkich językach urzędowych;
   s) odnotowuje strategiczne wytyczne dotyczące chmury przyjęte przez Prezydium w czerwcu 2020 r.; ponawia swój apel o podjęcie środków, dzięki którym Parlament w zamówieniach publicznych na oprogramowanie i infrastrukturę cyfrową, w tym na rozwiązania w chmurze, uniknie uzależnienia od jednego dostawcy dzięki wymogom dotyczącym możliwości przenoszenia i pełnej interoperacyjności, a także będzie stosował otwarte oprogramowanie i przeznaczał zamówienia dla MŚP i przedsiębiorstwo typu start-up;
   t) odnotowuje usługi świadczone przez niektóre biura kontaktowe PE w językach niebędących językami urzędowymi Unii; zwraca się do Prezydium o przeanalizowanie wykonalności i oszacowanie kosztów finansowych zapewniania materiałów informacyjnych, na przykład dla centrów Europa Experience, w językach mniejszości językowych, regionów i społeczności w różnych państwach członkowskich;
   u) odnotowuje przybliżone koszty outsourcingu tłumaczenia kluczowych rezolucji dotyczących polityki zagranicznej na język urzędowy kraju, którego rezolucja dotyczy; ponawia swój apel o zapewnienie tłumaczenia takich dokumentów, z myślą o zwiększeniu wpływu i zasięgu działań Parlamentu w dziedzinie spraw zagranicznych, a także o zapewnienie wystarczających środków na ten cel;
   v) przyjmuje do wiadomości projekt „Immersive Online Experience” (doświadczenie immersyjne online) oraz inne działania online dostępne dla zwiedzających; wzywa, by rozwijać i promować oferowane obywatelom i mieszkańcom państw członkowskich i krajów partnerskich możliwości wirtualnego zwiedzania Parlamentu z przewodnikiem i tym samym zapewnić lepsze zrozumienie pracy i wartości instytucji wśród szerszego grona odbiorców;
   w) ponownie zwraca się do Prezydium o upublicznienie decyzji w sprawie budynku im. Paula Henriego Spaaka wraz ze szczegółowym podziałem kosztów i dokumentami uzupełniającymi;
   x) przypomina art. 27 ust. 1 i 2 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego dotyczący dobrowolnego funduszu emerytalnego ustanowionego przez Parlament;
   y) odnotowuje działania podjęte przez Parlament w celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19 dla dostawców usług zapewniania czystości i usług gastronomicznych; ponawia apel do Prezydium o ponowne rozważenie polityki Parlamentu w zakresie eksternalizacji usług zapewniania czystości i usług gastronomicznych;

Inne sekcje (sekcje IV–X)

67.  zauważa, że PB odzwierciedla w głównej mierze preliminarze poszczególnych instytucji wchodzących w zakres pozostałych sekcji budżetu i w związku z tym odpowiada, z pewnymi wyjątkami, ich wymogom finansowym; uważa, że systematyczne cięcia zaproponowane przez Radę miałyby w związku z tym szkodliwy wpływ na pracę tych instytucji, a co za tym idzie na ich istotny wkład w funkcjonowanie Unii; w związku z tym proponuje przywrócenie poziomu PB w niemal wszystkich przypadkach, w tym w odniesieniu do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Komitetu Regionów, także jego planu zatrudnienia, aby umożliwić im wykonywanie wszystkich powierzonych im zadań i nowych funkcji; zgodnie z dżentelmeńską umową nie zmienia czytania Rady dotyczącego Rady i Rady Europejskiej;

68.  uważa, że w niektórych przypadkach, i biorąc pod uwagę preliminarze instytucji, konieczne jest zwiększenie środków lub liczby personelu w stosunku do PB, aby zaspokoić nowe potrzeby i zrealizować nowe cele polityczne; proponuje zatem:

   a) w odniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – zwiększenie środków powyżej PB w liniach dotyczących wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, w tym w odniesieniu do planów zatrudnienia, tak aby utrzymać poziom środków zgodny z ich preliminarzem;
   b) w odniesieniu do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – zwiększenie środków powyżej PB w linii 1200 „Wynagrodzenia i świadczenia”, w tym w odniesieniu do jego planu zatrudnienia, tak aby utrzymać poziom środków uznany przez Europejski Trybunał Obrachunkowy za niezbędny, w szczególności w celu wykonywania dodatkowych zadań kontrolnych związanych ze zwiększonymi środkami unijnymi (Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz NGEU);
   c) w odniesieniu do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – zwiększenie środków powyżej PB dla linii 2214 „Zespół ds. strategicznej komunikacji” i linii 1200 „Personel kontraktowy” w celu dalszego intensyfikowania walki z dezinformacją, w szczególności w regionie Dalekiego Wschodu; ponadto wzmocnienie linii 1100 „Wynagrodzenie podstawowe”, kilku dodatkowych powiązanych linii i jej planu zatrudnienia, aby umożliwić Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych zastąpienie oddelegowanych ekspertów krajowych personelem statutowym oraz pełnienie funkcji w ramach globalnego systemu sankcji za naruszenia praw człowieka;

o
o   o

69.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z poprawkami do projektu budżetu ogólnego Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.
(2) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(3) Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11.
(4) Dz.U. C 444 I z 22.12.2020.
(5) Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, załącznik 2: Oświadczenia (Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0357).
(6) Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.
(7) Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1.
(8) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0106.
(9) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0158.
(10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą (Dz.U. L 357 z 8.10.2021, s. 1).
(11) Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. P 017 z 6.10.1958, s. 385).
(12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. L 170 z 12.5.2021, s. 1).
(13) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie oceny międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) oraz działalności Fundacji ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB) (Dz.U. C 86 z 6.3.2018, s. 24).
(14) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 (Dz.U. L 295 z 14.11.2019, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności