Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0048(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0246/2021

Внесени текстове :

A9-0246/2021

Разисквания :

PV 19/10/2021 - 17
CRE 19/10/2021 - 17

Гласувания :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0434

Приети текстове
PDF 778kWORD 207k
Четвъртък, 21 октомври 2021 г. - Страсбург
Съвместни предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ *
P9_TA(2021)0434A9-0246/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2021 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ (COM(2021)0087 – C9-0166/2021 – 2021/0048(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2021)0087),

–  като взе предвид член 187 и член 188, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C9-0166/2021),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид писмото на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A9-0246/2021),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  За да се постигнат възможно най-голямо въздействие на финансирането от Съюза и най-ефективният принос за постигане на целите на политиката на Съюза, с Регламент [XXXX] на Европейския парламент и на Съвета10 („Регламент за „Хоризонт Европа“)] се определят политическата и правната рамка за европейските партньорства с партньори от частния и/или публичния сектор. Европейските партньорства са ключов елемент от подхода на политиката на програмата „Хоризонт Европа“. Те се създават, за да осъществяват приоритетите, заложени в „Хоризонт Европа“, и да гарантират ясно въздействие за ЕС и неговите граждани, което може да бъде постигнато по-ефективно в партньорство, чрез стратегическа визия, която е споделена и по която ангажименти са поети не само от Съюза, а и от партньорите.
(1)  За да се постигнат възможно най-голямо въздействие на финансирането от Съюза и най-ефективният принос за постигане на целите на политиката на Съюза, с Регламент [XXXX] на Европейския парламент и на Съвета10 („Регламент за „Хоризонт Европа“)] се определят политическата и правната рамка за европейските партньорства с партньори от частния и/или публичния сектор. Европейските партньорства са ключов елемент от подхода на политиката на програмата „Хоризонт Европа“. Те се създават, за да осъществяват ангажиментите и приоритетите, заложени в „Хоризонт Европа“, и да гарантират ясно въздействие за ЕС, неговите граждани и околната среда, което може да бъде постигнато по-ефективно в партньорство, чрез стратегическа визия, която е споделена и по която ангажименти са поети не само от Съюза, а и от партньорите.
__________________
__________________
10 ОВ […].
10 ОВ […].
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  По-специално, европейските партньорства в рамките на стълба „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ от програмата „Хоризонт Европа“ играят важна роля за постигане на стратегическите цели, като например ускоряването на прехода към целите за устойчиво развитие и екологична и цифрова Европа, и следва да допринесат за възстановяването от безпрецедентната криза във връзка с COVID-19. Чрез европейските партньорства се търси отговор на сложни трансгранични предизвикателства, които изискват интегриран подход. Партньорствата дават възможност да се намери решение на неефективностите на трансформацията, системите и пазарите, описани в оценките на въздействието, които придружават настоящия регламент, чрез обединяване на широк кръг участници във веригите за създаване на стойност и екосистемите за постигането на обща визия и превръщането ѝ в конкретни пътни карти и координирано изпълнение на дейности. Освен това те позволяват концентриране на усилията и ресурсите върху общи приоритети за решаване на сложните предизвикателства.
(2)  По-специално, европейските партньорства в рамките на стълба „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ от програмата „Хоризонт Европа“ играят важна роля за постигане на стратегическите цели, като например ускоряването на постигането на целите на Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие (ЦУР), ангажиментите на Съюза съгласно Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата1a (Парижкото споразумение) и прехода към екологична и цифрова Европа, и следва да допринесат за социално, икономическо и екологично устойчиво възстановяване от безпрецедентната криза във връзка с COVID-19 при същевременно засилване на европейското промишлено лидерство. Чрез европейските партньорства се търси отговор на сложни трансгранични предизвикателства, които изискват интегриран подход. Партньорствата дават възможност да се намери решение на неефективностите на трансформацията, системите и пазарите, описани в оценките на въздействието, които придружават настоящия регламент, чрез обединяване на широк кръг участници във веригите за създаване на стойност и екосистемите за постигането на обща визия и превръщането ѝ в конкретни пътни карти и координирано изпълнение на дейности. Освен това те позволяват концентриране на усилията и ресурсите върху общи приоритети за решаване на сложните предизвикателства в полза на обществото.
___________
1a ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2a)  За да се гарантират високи научни постижения и в съответствие с член 13 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), следва да се осигури свобода на научните изследвания и да се насърчават най-високите стандарти за научен интегритет.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)  Важно е всички европейски партньорства да зачитат етичните практики и основните етични принципи, като същевременно спазват етичните стандарти, определени в различните национални, секторни или институционални етични кодекси. Техните научноизследователски дейности следва винаги да прилагат принципите, определени в член 19 от Регламента за „Хоризонт Европа“ и в декларацията на Комисията относно етиката и научните изследвания в областта на стволовите клетки във връзка с този член.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  За да се осъществят приоритетите и да се постигне въздействие, следва да се изградят европейски партньорства с широко участие на съответните заинтересовани страни в Европа, включително промишлеността, научноизследователските организации, органите със задача за предоставяне на обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище, както и организациите на гражданското общество, като например фондациите, които подпомагат и/или извършват научни изследвания и иновации. Те следва да бъдат и една от мерките за укрепване на сътрудничеството между партньорите от частния и/или публичния сектор на международно равнище, включително чрез обединяване на програми за научни изследвания и иновации и чрез трансгранични инвестиции в научни изследвания и иновации, които принасят взаимни ползи за гражданите и предприятията, като същевременно се гарантира, че ЕС може да отстоява своите интереси в стратегически области.
(3)  За да се осъществят приоритетите и да се постигне въздействие, следва да се изградят европейски партньорства с широко участие на всички съответни заинтересовани страни в Европа, включително промишлеността, малките и средните предприятия (МСП), стартиращите предприятия, университетите, научноизследователските организации, органите със задача за предоставяне на обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище, организациите на гражданското общество, включително неправителствените организации (НПО) и фондациите, които подпомагат и/или извършват научни изследвания и иновации. Те следва да бъдат и една от мерките за укрепване на сътрудничеството между партньорите от частния и/или публичния сектор на международно равнище, включително чрез обединяване на програми за научни изследвания и иновации и чрез трансгранични инвестиции в научни изследвания и иновации, които принасят взаимни ползи за гражданите и предприятията, като същевременно се гарантира, че ЕС може да развие стратегическата си автономност при отворена икономика.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  С Регламент (ЕС) 2020/852 се установява общата рамка, чрез която се определя дали дадена икономическа дейност се квалифицира като екологично устойчива за целите на определянето на устойчиви инвестиции. С него се създава обща рамка, която инвеститорите, банките, промишлеността и изследователите могат да използват, когато инвестират в проекти и икономически дейности, които имат съществено положително въздействие върху климата и околната среда и не оказват значителни вреди върху тях. Това е рамката за екологосъобразни инвестиции в Съюза.
(6)  С Регламент (ЕС) 2020/852 се установява общата рамка, чрез която се определя дали дадена икономическа дейност се квалифицира като екологично устойчива за целите на определянето на устойчиви инвестиции. С него се създава обща рамка, която инвеститорите, банките, промишлеността и изследователите могат да използват, когато инвестират в проекти и дейности, които попадат в рамките на неговия обхват и които имат съществено положително въздействие върху климата и околната среда и не оказват значителни вреди върху тях. Това е рамката за екологосъобразни инвестиции в Съюза.
__________________
__________________
11 Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).
11 Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Когато е приложимо, партньорствата следва да вземат предвид техническите критерии за проверка, упоменати в член 3, и „принципа за ненанасяне на значителни вреди“, упоменат в член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като инструмент за подобряване на готовността на своите проекти и достъпа до зелено финансиране, които ще бъдат от решаващо значение за навлизането на пазара и за по-широкото внедряване на иновативните технологии и решения, които те ще предоставят. В основата на техническите критерии за проверка стоят научните доказателства. Научните изследвания и иновациите, провеждани от партньорствата, следва да играят важна роля, за да помогнат на икономическите оператори да достигнат или да надхвърлят стандартите и праговете, установени в посочения регламент, и да поддържат техническите критерии за проверка актуални и съгласувани с целите на Европейския зелен пакт.
(7)  Когато е приложимо, партньорствата следва да вземат предвид техническите критерии за проверка, упоменати в член 3, и „принципа за ненанасяне на значителни вреди“, упоменат в член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, когато дейността на съвместното предприятие попада в обхвата на този регламент, като инструмент за подобряване на готовността на своите проекти и достъпа до зелено финансиране, които ще бъдат от решаващо значение за навлизането на пазара и за по-широкото внедряване на иновативните технологии и решения, които те ще предоставят. В основата на техническите критерии за проверка стоят научните доказателства. Научните изследвания и иновациите, провеждани от партньорствата, следва да играят важна роля, за да помогнат на икономическите оператори да достигнат или да надхвърлят стандартите и праговете, установени в посочения регламент, и да поддържат техническите критерии за проверка актуални и съгласувани с целите на Европейския зелен пакт.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Научноизследователските и иновационните дейности, предприемани от съвместните предприятия, следва да се финансират от програмата „Хоризонт Европа“. За да се постигне максимално въздействие, съвместните предприятия следва да изградят тесни полезни взаимодействия с други съюзни програми и инструменти за финансиране, и преди всичко с тези от тях, които подкрепят внедряването на иновативни решения, образованието и регионалното развитие, за да се задълбочават икономическото и социалното сближаване и да се намаляват дисбалансите.
(10)  Научноизследователските и иновационните дейности, предприемани от съвместните предприятия, следва да се финансират от програмата „Хоризонт Европа“. За да се постигне максимално въздействие, съвместните предприятия следва да изградят тесни полезни взаимодействия с други съюзни програми и инструменти за финансиране, и преди всичко с тези от тях, които подкрепят внедряването на иновативни устойчиви решения, образованието и регионалното развитие, за да се отговори на глобалните предизвикателства и да се задълбочават икономическото и социалното сближаване, и да се намаляват дисбалансите и да се смекчават въздействията върху околната среда.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Новият подход на политиката за европейски партньорства, и по-специално институционализираните европейски партньорства, налага нов начин за създаване на правната рамка, съгласно която те ще функционират. Въпреки че създаването на съвместни предприятия въз основа на член 187 от ДФЕС за целите на „Хоризонт 2020“ се оказа ефективно по отношение на изпълнението, в това отношение е необходимо да се полагат повече усилия. Ето защо настоящият регламент има за цел изпълнението да стане по-съгласувано, по-ефикасно, по-ефективно и по-силно ориентирано към въздействието, като разпоредбите относно програмата „Хоризонт Европа“ и опитът, натрупан при изпълнението на програмата „Хоризонт 2020“, се превърнат в общоприложими за всички съвместни предприятия разпоредби по хармонизиран начин. Той следва да се улесни създаването на сътрудничество и полезни взаимодействия между европейските партньорства, като по този начин се използват пълноценно техните взаимовръзки на организационно равнище. Съвместните предприятия следва да търсят възможности за включване на представители на други европейски партньорства в разискванията по време на изготвянето на работните си програми, да определят областите, в които допълващите или съвместните дейности биха се справили по-ефективно и по-ефикасно с предизвикателствата, да избягват припокриване, да съгласуват графика на своите дейности и да осигуряват достъп до резултати и други подходящи средства за обмен на знания.
(11)  Новият подход на политиката за европейски партньорства, и по-специално институционализираните европейски партньорства, налага нов начин за създаване на правната рамка, съгласно която те ще функционират. Въпреки че създаването на съвместни предприятия въз основа на член 187 от ДФЕС за целите на „Хоризонт 2020“ се оказа ефективно по отношение на изпълнението, в това отношение е необходимо да се полагат повече усилия. Ето защо настоящият регламент има за цел изпълнението да стане по-съгласувано, по-ефикасно, по-ефективно и по-силно ориентирано към въздействието и добавената стойност за обществото, като разпоредбите относно програмата „Хоризонт Европа“ и опитът, натрупан при изпълнението на програмата „Хоризонт 2020“, се превърнат в общоприложими за всички съвместни предприятия разпоредби по хармонизиран начин. Той следва да се улесни създаването на сътрудничество и полезни взаимодействия между европейските партньорства, като по този начин се използват пълноценно техните взаимовръзки на организационно равнище. Съвместните предприятия следва да търсят възможности за включване на представители на други европейски партньорства в разискванията по време на изготвянето на работните си програми, да определят областите, в които допълващите или съвместните дейности биха се справили по-ефективно и по-ефикасно с предизвикателствата, да избягват припокриване, да съгласуват графика на своите дейности и да осигуряват достъп до резултати и други подходящи средства за обмен на знания.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  След набелязването на полезните взаимодействия помежду си, съвместните предприятия следва да се стремят да определят бюджетните дялове, които следва да се използват за допълващи или съвместни дейности между съвместните предприятия. Освен това с настоящия регламент се цели да се постигнат повишаване на ефикасността и хармонизиране на правилата чрез интензивно оперативно сътрудничество и чрез проучване на възможностите за икономии от мащаба, включително създаването на общ бекофис, който следва да осигури хоризонтални функции за подкрепа на съвместните предприятия. Общият бекофис следва да улесни постигането на по-голямо въздействие и хармонизиране по общи въпроси, като същевременно се запазва известна степен на гъвкавост, за да се отговори на специфичните нужди на всяко съвместно предприятие. Структурата следва да бъде създадена посредством споразумения за нивото на обслужване, които трябва да се сключват съвместно от съвместните предприятия. Функциите на общия бекофис следва да обхващат функциите за координация и административна подкрепа в области, в които техният мониторинг се е оказал ефективен и рентабилен, и следва да са съобразени с изискването за отчетност на всеки отделен разпоредител с бюджетни кредити. Правната уредба следва да бъде разработена така, че да обслужва по най-добрия начин общите нужди на съвместните предприятия, да гарантира тясното им сътрудничество и да проучва всички възможни полезни взаимодействия между европейските партньорства и съответно между различните части на програмата „Хоризонт Европа“, както и между другите програми, управлявани от съвместните предприятия.
(12)  След набелязването на полезните взаимодействия помежду си, съвместните предприятия следва да се стремят да определят бюджетните дялове, които следва да се използват за допълващи или съвместни дейности между съвместните предприятия. Освен това с настоящия регламент се цели да се постигнат повишаване на ефикасността и хармонизиране на правилата чрез интензивно оперативно сътрудничество и чрез проучване на възможностите за икономии от мащаба, включително, когато е приложимо, възможността за създаване на функции на общ бекофис, които следва да осигуряват хоризонтална подкрепа на съвместните предприятия. Увеличаването на броя на функциите, които съвместните предприятия извършват заедно, улеснява постигането на по-голямо въздействие и хармонизиране по общи въпроси, като същевременно се запазва известна степен на гъвкавост, за да се отговори на специфичните нужди на всяко съвместно предприятие. Функциите на общия бекофис може да обхващат функциите за координация и административна подкрепа в области, в които техният мониторинг се е оказал ефективен и рентабилен, и следва да са съобразени с изискването за отчетност на всеки отделен разпоредител с бюджетни кредити. Съвместните предприятия следва да могат да сключват съвместно споразумения за нивото на услугите, за да се гарантира тясното им сътрудничество и да се проучват всички възможни полезни взаимодействия между европейските партньорства и съответно между различните части на програмата „Хоризонт Европа“, както и между другите програми, управлявани от съвместните предприятия.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Съвместните предприятия следва да разширяват познанията си и да имат по-интегриран и системен подход към управлението на дейностите в своите научноизследователски области. Взаимното допълване и полезното взаимодействие със съвместните научноизследователски работни програми и с Европейския съвет за научни изследвания биха подхранили потока от иновации, тласкан „отдолу нагоре“. Това би създало възможности за научни изследвания в области, които понастоящем не са обхванати, а също така би насърчило приложенията в други сектори — както нагоре, така и надолу по този поток.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  С програмата „Хоризонт Европа“ се въвежда по-стратегически, съгласуван и ориентиран към въздействието подход към европейските партньорства, който се основава на поуките, извлечени от междинната оценка на програмата „Хоризонт 2020“. В съответствие с новите амбициозни цели, с настоящия регламент се търси по-ефективно използване на институционализираните европейски партньорства, по-специално чрез съсредоточаване върху ясни цели, резултати и въздействие, които могат да бъдат постигнати до 2030 г., и чрез осигуряване на ясен принос към съответните приоритети на политиката и политики на Съюза. Тясното сътрудничество и полезните взаимодействия с други съответни инициативи на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище, по-специално с други европейски партньорства, са от ключово значение за постигането на по-голямо въздействие и за гарантирането на усвояване на резултатите. При оценяването на цялостното въздействие следва да се вземат предвид по-широките инвестиции, надхвърлящи вноските на партньорите и осъществени от съвместните предприятия, които допринасят за постигането на техните цели.
(14)  С програмата „Хоризонт Европа“ се въвежда по-стратегически, съгласуван и ориентиран към въздействието подход към европейските партньорства, който се основава на поуките, извлечени от междинната оценка на програмата „Хоризонт 2020“. В съответствие с новите амбициозни цели, с настоящия регламент се търси по-ефективно използване на институционализираните европейски партньорства, по-специално чрез съсредоточаване върху ясни цели, резултати и въздействие, които могат да бъдат постигнати до 2030 г., и чрез осигуряване на ясен принос към съответните приоритети на политиката и политики на Съюза. Тясното сътрудничество и полезните взаимодействия с други съответни инициативи на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище, по-специално с други европейски партньорства, са от ключово значение за постигането на по-голямо научно, социално-икономическо и екологично въздействие и за гарантирането на усвояване на резултатите. Комисията следва да разработи ясни, прости и конкретни насоки, за да даде възможност за различни видове полезни взаимодействия, като прехвърляне на ресурси, алтернативно финансиране, кумулативно финансиране и интегрирано финансиране. От особена важност за държавите членки и регионите е да увеличат максимално привеждането на своите стратегии и оперативни програми за интелигентна специализация в съответствие с работните програми на съвместните предприятия, за да се даде възможност за механизъм за прехвърляне от 5% от европейските структурни и инвестиционни фондове към съвместните предприятия, както е предвидено в член 15, параграф 5 от Регламента за „Хоризонт Европа“ и при спазване на условията, определени в съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета1a (Регламента за общоприложимите разпоредби). Следва също така да се проучат полезните взаимодействия и взаимното допълване с европейските финансови институции, например Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка, както и между самите съвместни предприятия и с други програми на Съюза за финансиране и със съответните промишлени сдружения и благотворителни фондации и тръстове. При оценяването на цялостното въздействие следва да се вземат предвид по-широките инвестиции, надхвърлящи вноските на партньорите и осъществени от съвместните предприятия, които допринасят за постигането на техните цели, за да се улесни ускоряването на навлизането на пазара на иновативни решения.
_______________
1a Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика ( ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Настоящият регламент се основава на принципите и критериите, определени в Регламента за „Хоризонт Европа“, включително откритост и прозрачност, силен ефект на ливъридж и дългосрочни ангажименти на всички участващи страни. Една от целите на настоящия регламент е да гарантира, че инициативите са открити за широк кръг от субекти, включително за нови участници. Партньорствата следва да бъдат отворени за всеки субект, който желае и може да работи за постигането на общата цел, и да насърчават широкото и активно участие на заинтересованите страни в техните дейности, членството в тях и тяхното управление, както и да гарантират, че резултатите ще бъдат в полза на всички европейци, по-специално чрез широко разпространение на резултатите и дейностите преди внедряване в целия Съюз.
(15)  Настоящият регламент се основава на принципите и критериите, определени в Регламента за „Хоризонт Европа“, включително откритост и прозрачност, силен ефект на ливъридж и дългосрочни ангажименти на всички участващи страни. Една от целите на настоящия регламент е да гарантира, че инициативите са открити за широк кръг от субекти, включително за нови участници. Партньорствата следва да бъдат отворени за всеки субект, който желае и може да работи за постигането на общата цел, и да насърчават широкото и активно участие на заинтересованите страни в техните дейности, членството в тях и тяхното управление, както и да гарантират, че резултатите ще бъдат в полза на всички европейци, като същевременно допринасят за глобалното устойчиво развитие, по-специално чрез широко разпространение на резултатите и дейностите преди внедряване възможно в най-голяма степен в целия Съюз.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17a)  Дял от 5,4 милиарда евро, отпуснати за „Хоризонт Европа“ от Next Generation EU съгласно Междуинституционалното споразумение относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. („МФР“), може да допринесе за увеличаване на средствата на съвместните предприятия. Този принос може също така да бъде допълнен с отменени бюджетни кредити, както е предвидено в член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета1a („Финансовия регламент“), и да бъде коригиран, за да отразява вноските на асоциираните държави. Допълнителните вноски от Съюза съгласно член 13 от Регламента за „Хоризонт Европа“, член 5 от Регламент на Съвета (EС, Евратом) 2020/2093 („Регламента за МФР“) и член 15, параграф 3 от Финансовия регламент се разпределят по справедлив начин в рамките на клъстерите по стълб II на програмата „Хоризонт Европа“, като се вземат предвид приоритетите на Съюза в областта на научните изследвания, както и предвид целите на политиката му. Всяка допълнителна вноска на Съюза следва да бъде съчетана с вноски от членове, различни от Съюза.
____________
1a Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  В съответствие с амбициозните цели, заложени в Регламента за „Хоризонт Европа“, една от предпоставките за създаване на институционализирани партньорства е осигуряването на вноски от партньорите през целия жизнен цикъл на инициативите. В този контекст частноправните партньори следва да предоставят значителна част от своите вноски под формата на вноски в натура за оперативните разходи на съвместното предприятие. Съвместните предприятия следва да могат да търсят мерки за улесняване на тези вноски чрез своите работни програми, по-специално чрез намаляване на ставката на финансиране. Тези мерки следва да се основават на специфичните нужди на дадено съвместно предприятие и на съответните дейности. В обосновани случаи следва да е възможно да се въведат допълнителни условия, които изискват участието на член на съвместното предприятие или на неговите съставни или свързани субекти, насочени към дейности, в които промишлените партньори на съвместното предприятие могат да играят ключова роля, като например широкомащабни демонстрационни дейности и водещи проекти, и да допринасят повече чрез по-ниски ставки на финансиране. Изпълнителният директор следва да следи степента на участие на членовете, за да оправомощава управителния съвет да предприема подходящи действия, с които да се гарантира баланс между ангажираността на партньорите и откритостта. В надлежно обосновани случаи капиталовите разходи, например за широкомащабни демонстрационни дейности или водещи проекти, може да се считат за допустими разходи в съответствие с приложимата правна рамка.
(18)  В съответствие с амбициозните цели, заложени в Регламента за „Хоризонт Европа“, една от предпоставките за създаване на институционализирани партньорства е осигуряването на вноски от партньорите през целия жизнен цикъл на инициативите. В този контекст частноправните партньори следва да предоставят значителна част от своите вноски под формата на вноски в натура за оперативните разходи на съвместното предприятие. Съвместните предприятия следва да могат да търсят мерки за улесняване на тези вноски чрез своите работни програми. Тези мерки следва да се основават на специфичните нужди на дадено съвместно предприятие и на съответните дейности. В обосновани случаи следва да е възможно да се въведат допълнителни условия, които изискват участието на член на съвместното предприятие или на неговите съставни или свързани субекти, насочени към дейности, в които промишлените партньори на съвместното предприятие могат да играят ключова роля, или да се постигне интегрирана системна програма. Изпълнителният директор следва да следи степента на участие на членовете, за да оправомощава управителния съвет да предприема подходящи действия, с които да се гарантира баланс между ангажираността на партньорите и откритостта. В надлежно обосновани случаи капиталовите разходи, например за широкомащабни демонстрационни дейности или водещи проекти, може да се считат за допустими разходи в съответствие с приложимата правна рамка.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  В съответствие с принципа на справедливо поделяне на вноските между членовете на съвместните предприятия, финансовите вноски за административните разходи на съвместните предприятия следва да се разделят поравно между Съюза и членовете, различни от Съюза. Отклонения от този принцип следва да се обмислят само в изключителни и надлежно обосновани случаи, например когато размерът или структурата на участието на член на съвместното предприятие, различен от Съюза, биха довели до вноски за съставен или свързан субект, по-специално малките и средните предприятия (МСП), на такова високо равнище, че биха застрашили сериозно мотивацията им да станат или да останат съставни или свързани субекти на члена на съвместното предприятие. В такива случаи минималният процент на годишната финансова вноска за административните разходи на съвместното предприятие от членове, различни от Съюза, следва да е 20 % от общите годишни административни разходи, а вноските от МСП следва да са значително по-ниски от тези на по-големите съставни или свързани субекти. След като бъде достигната критична маса на членско участие, която позволява вноска, по-висока от 20 % от общите годишни административни разходи, годишните вноски за всеки съставен или свързан субект следва да се поддържат или увеличават с цел постепенно увеличаване на дела на членовете, различни от Съюза, в общата вноска за годишните административни разходи на съвместното предприятие. Членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза, следва да се стремят да увеличат броя на съставните или свързаните субекти с цел максимално увеличаване на вноската до 50 % от административните разходи на съвместното предприятие през целия му жизнен цикъл.
(19)  Съотношението на административните разходи към общия бюджет следва да бъде със сравнима стойност за всички съвместни предприятия и не следва да надвишава 5% от техния бюджет. Освен това, в съответствие с принципа на справедливо поделяне на вноските между членовете на съвместните предприятия, финансовите вноски за административните разходи на съвместните предприятия следва да се разделят поравно между Съюза и членовете, различни от Съюза. Членове, различни от Съюза, следва да се договорят помежду си относно справедливото разпределение на тяхната част от административните разходи на техните съвместни предприятия. Отклонения от този принцип следва да се обмислят само в изключителни и надлежно обосновани случаи, например когато размерът или структурата на участието на член на съвместното предприятие, различен от Съюза, биха довели до вноски за съставен или свързан субект, по-специално МСП, научноизследователските организации и университетите, на такова високо равнище, че биха застрашили сериозно мотивацията им да станат или да останат съставни или свързани субекти на члена на съвместното предприятие. В такива случаи минималният процент на годишната финансова вноска за административните разходи на съвместното предприятие от членове, различни от Съюза, следва да е 20% от общите годишни административни разходи, а вноските от МСП, научноизследователските организации и университетите следва да са значително по-ниски от тези на по-големите съставни или свързани субекти. След като бъде достигната критична маса на членско участие, която позволява вноска, по-висока от 20% от общите годишни административни разходи, годишните вноски за всеки съставен или свързан субект следва да се поддържат или увеличават с цел постепенно увеличаване на дела на членовете, различни от Съюза, в общата вноска за годишните административни разходи на съвместното предприятие. Членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза, следва да се стремят да увеличат броя на съставните или свързаните субекти с цел максимално увеличаване на вноската до 50% от административните разходи на съвместното предприятие през целия му жизнен цикъл.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Регламентът за „Хоризонт Европа“ изисква партньорите да докажат своя дългосрочен ангажимент, включително минимален дял от публичните и/или частните инвестиции. Следователно е необходимо Съюзът да определи в настоящия регламент членовете учредители, установени в държавите членки, държавите, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, или международни организации. При необходимост обаче следва да е възможно след създаването на съвместните предприятия тяхната база от членове да се разшири с асоциирани членове, избрани след открити и прозрачни процедури, като се вземат предвид по-специално технологичните новости или асоциирането на допълнителни държави към програмата „Хоризонт Европа“. На правните субекти, които имат интерес към подпомагането на целите на съвместните предприятия в техните специфични области на научни изследвания, без да стават членове, също следва да се предложи възможността да станат допринасящи партньори на тези съвместни предприятия.
(20)  Регламентът за „Хоризонт Европа“ изисква партньорите да докажат своя дългосрочен ангажимент, включително минимален дял от публичните и/или частните инвестиции. Следователно е необходимо Съюзът да определи в настоящия регламент членовете учредители, установени в държавите членки, държавите, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, или международни организации. При необходимост обаче следва да е възможно след създаването на съвместните предприятия тяхната база от членове да се разшири с асоциирани членове, избрани след редовни, открити, справедливи и прозрачни покани за заявяване на интерес и последващи процедури за подбор, като се вземат предвид становището на научния консултативен орган, както и технологичните новости и иновативни подходи или асоциирането на допълнителни държави към програмата „Хоризонт Европа“. На правните субекти, които имат интерес към подпомагането на целите на съвместните предприятия в техните специфични области на научни изследвания, без да стават членове, също следва да се предложи възможността да станат допринасящи партньори на тези съвместни предприятия.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Създаването на съвместно предприятие осигурява взаимноизгодно публично-частно партньорство за участващите членове, включително чрез насърчаване на сигурността относно разпределянето на значителни бюджетни средства за съответните отрасли през седемгодишен период. Статутът на член учредител, на асоцииран член или на техен съставен или свързан субект, позволява да се получи влияние в управителния съвет на съвместното предприятие, било то пряко, или чрез представители на отрасъла. Управителният съвет е органът за вземане на решения на съвместното предприятие, който взема решения относно дългосрочната стратегическа насоченост на партньорството, както и относно годишните му приоритети. Ето защо членовете учредители, асоциираните членове и — ако е приложимо — представителите на техните съставни субекти, следва да могат да допринасят за програмата и определянето на приоритети на съвместното предприятие чрез приемането и евентуалното изменение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации, както и приемането на годишната работна програма, включително съдържанието на поканите за представяне на предложения, приложимата ставка на финансиране по съответните теми на поканите, както и съответните правила за процедурите на подаване, оценка, подбор, възлагане и преразглеждане.
(21)  Създаването на съвместно предприятие осигурява взаимноизгодно публично-частно партньорство за участващите членове, включително чрез насърчаване на сигурността относно разпределянето на значителни бюджетни средства за съответните отрасли през седемгодишен период и чрез предоставяне на политическо сигнализиране, засилено планиране и сигурност за инвеститорите. Управителният съвет е органът за вземане на решения на съвместното предприятие, който взема решения относно дългосрочната стратегическа насоченост на партньорството, както и относно годишните му приоритети въз основа на приноса на партньорите, включително частния сектор, научната общност, представители на държавите членки и организации на гражданското общество с нестопанска цел, работещи в областта на съответното съвместно предприятие. Ето защо членовете учредители, асоциираните членове и — ако е приложимо — представителите на техните съставни субекти, заедно с всички други съответни заинтересовани страни, следва да могат да допринасят за програмата и определянето на приоритети на съвместното предприятие чрез приемането и евентуалното преразглеждане на стратегическата програма за научни изследвания и иновации, както и приемането на годишната работна програма, включително съдържанието на поканите за представяне на предложения, приложимата ставка на финансиране по съответните теми на поканите, както и съответните правила за процедурите на подаване, оценка, подбор, възлагане и преразглеждане.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Целесъобразно е членовете, различни от Съюза, да се ангажират с изпълнението на настоящия регламент чрез писмо за поемане на ангажимент. Тези писма за поемане на ангажимент следва да бъдат правно валидни през целия жизнен цикъл на инициативата и да бъдат внимателно наблюдавани от съвместното предприятие и Комисията. Съвместните предприятия следва да създадат правна и организационна среда, която да дава възможност на членовете да изпълняват ангажиментите си, като същевременно гарантира постоянна откритост на инициативата и прозрачност по време на тяхното изпълнение, по-специално за определяне на приоритети и за участие в покани за представяне на предложения.
(22)  Съвместните предприятия следва да могат да работят динамично, просто и гъвкаво и да имат въведен набор от ясни правила, като по този начин повишат привлекателността за всички заинтересовани страни, по-специално за промишлеността, МСП, научноизследователските организации и участващите държави. Целесъобразно е членовете, различни от Съюза, да се ангажират с изпълнението на настоящия регламент чрез писмо за поемане на ангажимент. Тези писма за поемане на ангажимент следва да бъдат публикувани своевременно на уебсайта на съответното съвместно предприятие при гарантиране на зачитането на правилата за поверителност, и да бъдат валидни през целия жизнен цикъл на инициативата и да бъдат внимателно наблюдавани от съвместното предприятие и Комисията. Съвместните предприятия следва да създадат правна и организационна среда, която да дава възможност на членовете да изпълняват ангажиментите си, като същевременно гарантира постоянна откритост на инициативата, прозрачност и зачитане на правилата по отношение на конфликтите на интереси, по време на тяхното изпълнение, по-специално за определяне на приоритети и за участие в покани за представяне на предложения, като се насърчава участие, при което има баланс между половете и географско разнообразие. Съвместните предприятия следва, ако е уместно, да установят покани за представяне на предложения, когато се насърчава координираща роля за участниците МСП.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Крайъгълен камък на Рамковата програма „Хоризонт Европа“ е по-нататъшното опростяване. В този контекст следва да има опростен механизъм за докладване за партньорите, от които вече не се изисква да докладват за недопустимите разходи. Вноските в натура за оперативни дейности следва да се отчитат единствено въз основа на допустимите разходи. Това дава възможност за автоматизирано изчисляване на вноските в натура за оперативни дейности чрез информационните инструменти на „Хоризонт Европа“, намалява административната тежест за партньорите и прави по-ефективен механизма за докладване на вноските. Вноските в натура за оперативни дейности следва да се следят внимателно от съвместните предприятия и изпълнителният директор на управителния съвет следва да изготвя редовни доклади, за да се установява дали напредъкът към постигането на целите за вноски в натура е задоволителен. Управителният съвет следва да оценява както положените усилия, така и резултатите, постигнати от членовете, които допринасят за оперативните дейности, както и други фактори, като равнището на участие на МСП и привлекателността на инициативата за нови участници. Когато е необходимо, той следва да предприеме подходящи коригиращи мерки, като се съобразява с принципите на откритост и прозрачност.
(23)  Крайъгълен камък на Рамковата програма „Хоризонт Европа“ е по-нататъшното опростяване. В този контекст следва да има опростен механизъм за докладване за партньорите, от които вече не се изисква да докладват за недопустимите разходи. Вноските в натура за оперативни дейности следва да се отчитат единствено въз основа на допустимите разходи. Това дава възможност за автоматизирано изчисляване на вноските в натура за оперативни дейности чрез информационните инструменти на „Хоризонт Европа“, намалява административната тежест за партньорите и прави по-ефективен механизма за докладване на вноските. Вноските в натура за оперативни дейности следва да се следят внимателно от съвместните предприятия и изпълнителният директор на управителния съвет следва да изготвя и публикува своевременно на уебсайта на съответното съвместно предприятие редовни доклади, за да се установява дали напредъкът към постигането на целите за вноски в натура е задоволителен. Управителният съвет следва да оценява както положените усилия, така и резултатите, постигнати от членовете, които допринасят за оперативните дейности, както и други фактори, като равнището на участие на МСП, привлекателността на инициативата за нови участници и географското разнообразие. Когато е необходимо, той следва да предприеме подходящи коригиращи мерки, като се съобразява с принципите на откритост и прозрачност.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Съвместните предприятия следва да предоставят систематична възможност и стимул за членове, различни от Съюза, да съчетават своите научноизследователски и иновационни дейности с тези на съвместното предприятие. Допълнителните дейности не следва да получават финансова подкрепа от съвместното предприятие. Те обаче може да се отчитат като вноски в натура на членовете, когато допринасят за целите на съвместното предприятие и са пряко свързани с неговите дейности. Тази връзка може да се създаде чрез усвояване на резултатите от непреките действия, финансирани от съвместното предприятие или предшестващите го инициативи, или чрез доказване на значителна добавена стойност от Съюза. В настоящия регламент следва да се определят по-специфични разпоредби относно обхвата на допълнителните дейности за всяко съвместно предприятие, доколкото това е необходимо за постигане на желаната насоченост и въздействие. Освен това управителните съвети на съвместните предприятия следва да решат дали за оценяването на вноските е необходимо да се използват опростяващи методи, като еднократни суми или единични разходи, с цел постигане на опростяване, разходна ефективност и подходящо равнище на защита на поверителните търговски данни.
(24)  Съвместните предприятия следва да предоставят систематична възможност и стимул за членове, различни от Съюза, да съчетават своите научноизследователски и иновационни дейности с тези на съвместното предприятие. Допълнителните дейности не следва да получават финансова подкрепа от съвместното предприятие. Те обаче може да се отчитат като вноски в натура на членовете, когато допринасят за целите на съвместното предприятие и са пряко свързани с неговите дейности. Тази връзка може да се създаде чрез усвояване на резултатите от непреките действия, финансирани от съвместното предприятие или предшестващите го инициативи, или чрез доказване на значителна добавена стойност от Съюза. В настоящия регламент следва да се определят по-специфични разпоредби за определяне на обхвата на допълнителните дейности по най-прозрачния начин за всяко съвместно предприятие, доколкото това е необходимо за постигане на желаната насоченост и въздействие. Освен това управителните съвети на съвместните предприятия следва да решат дали за оценяването на вноските е необходимо да се използват опростяващи методи, като еднократни суми или единични разходи, с цел постигане на опростяване, разходна ефективност и подходящо равнище на защита на поверителните търговски данни.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
(24a)  За да подпомогнат професионалната кариера на младите изследователи и да насърчат високите постижения в научноизследователската и иновационната дейност, съвместните предприятия следва да предоставят актуална информация и редовни открити покани до докторантите и постдокторантите в рамките на съответното съвместно предприятие, като насърчава, ако е уместно, взаимното допълване и полезните взаимодействия с действията „Мария Склодовска-Кюри“.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Управлението на съвместните предприятия следва да гарантира, че техните процеси на вземане на решения могат да се движат в крак с бързо променящата се социално-икономическа и технологична среда и с глобалните предизвикателства. Съвместните предприятия следва да се ползват от експертните познания, консултации и подкрепа от всички заинтересовани страни, за да могат ефективно да изпълняват задачите си и да осигуряват полезни взаимодействия на равнището на Съюза и на национално равнище. Следователно съвместните предприятия следва да бъдат оправомощени да създават консултативни органи, които да им предоставят експертни консултации и да изпълняват всяка друга задача от консултативен характер, която е необходима за постигането на целите на съвместните предприятия. При създаването на консултативните органи съвместните предприятия следва да осигурят балансирано представителство на експертите в обхвата на дейностите на съвместното предприятие, включително по отношение на баланса между половете. Консултациите, предоставяни от тези органи, следва да привнасят научни гледни точки, както и гледните точки на националните и регионалните органи и на други заинтересовани от съвместните предприятия страни.
(25)  Управлението на съвместните предприятия следва да гарантира, че техните процеси на вземане на решения са прозрачни и могат да се движат в крак с бързо променящата се социално-икономическа и технологична среда и с глобалните предизвикателства. Управителните органи на съвместните предприятия следва да вземат предвид принципа на баланс между половете и географско разнообразие. Съвместните предприятия следва да се ползват от експертните познания, консултации и подкрепа от всички заинтересовани страни, включително, но не само, университети и други научноизследователски организации, представители на промишлеността и МСП, за да могат ефективно да изпълняват задачите си и да осигуряват полезни взаимодействия на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище. Следователно съвместните предприятия следва да бъдат оправомощени да създават консултативни органи, които да им предоставят експертни консултации и да изпълняват всяка друга задача от консултативен характер, която е необходима за постигането на целите на съвместните предприятия. При създаването на консултативните органи съвместните предприятия следва да осигурят балансирано представителство на експертите в обхвата на дейностите на съвместното предприятие. Консултациите, предоставяни от тези органи, следва да привнасят научни гледни точки, както и гледните точки на националните и регионалните органи, на други заинтересовани от съвместните предприятия страни и на организации на гражданското общество.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Съвместните предприятия следва да могат да създадат консултативен орган с научна консултативна функция. Този орган или неговите членове следва да могат да предоставят независими научни консултации и подкрепа на съответното съвместно предприятие. Научните консултации следва да се отнасят по-специално до годишните работни планове, допълнителните дейности, както и всеки друг аспект от задачите на съвместните предприятия, ако е необходимо.
(26)  Съвместните предприятия следва да създадат консултативен орган с научна консултативна функция. Този орган или неговите членове следва да предоставят независими научни консултации и подкрепа на съответното съвместно предприятие независимо от членовете на други ръководни органи на съвместното предприятие. Научните консултации следва да се отнасят по-специално до стратегическата програма за научни изследвания и иновации, годишните работни планове, допълнителните дейности, социално-икономически, екологични и климатични въздействия, потенциалните нови членове, както и всеки друг аспект от задачите на съвместните предприятия, ако е необходимо.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)
(26a)  Управителните съвети следва да предоставят на научния консултативен орган своевременна информация във връзка с решенията относно препоръките и становищата, предложени от научния консултативен орган. Тези решения се публикуват.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  С цел да се гарантира, че съвместните предприятия са запознати с позициите и мненията на заинтересованите страни от цялата верига за създаване на стойност в съответните им области, съвместните предприятия следва да могат да създават съответни консултативни групи на заинтересованите страни, с които да се провеждат консултации по хоризонтални въпроси или конкретни въпроси, в зависимост от нуждите на всяко съвместно предприятие. Тези групи следва да бъдат отворени за всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор, включително организирани групи по интереси и международни групи по интереси от държави членки, асоциирани държави, както и от други държави, които групи работят в сферата на дейност на съвместното предприятие.
(28)  С цел да се гарантира, че съвместните предприятия са запознати с позициите и мненията на заинтересованите страни от цялата верига за създаване на стойност в съответните им области, съвместните предприятия следва да могат да създават съответни консултативни групи на заинтересованите страни, с които да се провеждат консултации по хоризонтални въпроси или конкретни въпроси, в зависимост от нуждите на всяко съвместно предприятие. Тези групи следва да бъдат отворени за всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор, включително организирани групи по интереси, организации на гражданското общество и международни групи по интереси от държави членки, асоциирани държави, както и от други държави, които групи работят в сферата на дейност на съвместното предприятие.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Съвместните предприятия следва да функционират по открит и прозрачен начин, като предоставят своевременно цялата необходима информация на своите съответни органи и като популяризират своите дейности, включително по информиране и по разпространение на резултатите, сред широката общественост.
(29)  Съвместните предприятия следва да функционират по прост, гъвкав, открит, справедлив и прозрачен начин, като предоставят своевременно цялата необходима информация на своите съответни органи и като популяризират своите дейности, включително по информиране и по разпространение на резултатите, сред широката общественост, участвайки в кампании за повишаване на осведомеността и насърчавайки образователни дейности и дейности по разпространение, с участието на мрежи от академичните среди и от сферите на науката и знанието, социални и икономически партньори, медии, организации, представляващи промишлените предприятия и МСП, както и други участници. Всички съвместни предприятия следва да полагат специални усилия, за да гарантират, че обществеността ще бъде достатъчно и своевременно информирана за дейностите на съвместните предприятия, и следва да предоставят подходяща информация на съответните си уебсайтове, включително да публикуват съответната документация, като например годишни дейности, доклади за напредъка, програми и протоколи от заседанията на съветите в съответствие с правилата за поверителност. Те следва да укрепват диалога с обществото, да повишават осведомеността, да благоприятстват активното участие във всички етапи на научните изследвания, като по този начин дават възможност на гражданите да участват съвместно в разработването на решения, да допринасят за идеите и да създават конструктивни нагласи относно дейностите и резултатите на съвместните предприятия, като така се увеличава доверието в технологичните решения по отношение на настоящите и бъдещите предизвикателства.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Съвместните предприятия следва да бъдат приведени в действие чрез структура и правила, с които се повишава ефикасността и се осигурява опростяване. За тази цел съвместните предприятия следва да приемат специфични за своите нужди финансови правила в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета.
(30)  Управленската структура и специализираната програмна служба са уникални характеристики на съвместните предприятия, които следва да дават възможност за по-високо равнище на основани на доверие операции. Съвместните предприятия следва да бъдат приведени в действие чрез структура и правила, с които се повишава тяхното въздействие, ефикасността и се осигурява максимално административно опростяване за бенефициерите и намаляване на административната тежест върху тях. За тази цел съвместните предприятия следва да приемат специфични за своите нужди финансови правила в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета. За да се даде възможност на съвместните предприятия да изпълняват своите задачи и допълнителни дейности, следва да се осигурят подходящи бройки служители с подходящ ранг.
__________________
__________________
2 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
2 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Участието в непреки действия, финансирани от съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, следва да съответства на правилата, определени в Регламента за „Хоризонт Европа“. Съвместните предприятия следва да осигурят последователното прилагане на тези правила въз основа на съответните мерки, приети от Комисията. Съвместните предприятия следва да използват образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, изготвен от Комисията. Във връзка със срока за представяне на възражения срещу прехвърлянето на собствеността върху резултатите, посочен в [член 36, параграф 4] от Регламента за „Хоризонт Европа“, следва да се вземе предвид продължителността на иновационните цикли в областите, обхванати от съответните съвместни предприятия.
(32)  Участието в непреки действия, финансирани от съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, следва да съответства на правилата, определени в Регламента за „Хоризонт Европа“. По-специално МСП може да не разполагат с ресурси за активно участие в европейски проекти и следва да бъдат подкрепяни от всички съвместни предприятия, за да участват в техните дейности. За да насърчават участието на МСП обаче, съвместните предприятия следва да могат да прилагат различни ставки за възстановяване на разходите от предоставеното от Съюза финансиране в рамките на дадено действие в зависимост от вида на участниците. Ставките за възстановяване на разходите следва да се посочват в работната програма. Съвместните предприятия следва да осигурят последователното прилагане на тези правила въз основа на съответните мерки, приети от Комисията. Съвместните предприятия следва да използват образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, изготвен от Комисията. Във връзка със срока за представяне на възражения срещу прехвърлянето на собствеността върху резултатите, посочен в [член 36, параграф 4] от Регламента за „Хоризонт Европа“, следва да се вземе предвид продължителността на иновационните цикли в областите, обхванати от съответните съвместни предприятия.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 32 a (ново)
(32a)  Тъй като липсата на умения е основна пречка за конкурентоспособността, съвместните предприятия следва активно да допринасят за намаляване на недостига на специфични умения в целия Съюз и за приемане на мерки за подобряване на баланса между половете и във връзка с измерението на равенството между половете, включително в областите на НТИМ, чрез подпомагане на изграждането на нови знания и човешки капитал, чрез участие в кампании за повишаване на осведомеността и чрез насърчаване на образователни дейности и дейности по разпространение, с участието на мрежи от академичните среди, от сферите на науката и знанието, социални и икономически партньори, медии, организации, представляващи промишлени организации и МСП, както и други участници. Съвместните предприятия следва да търсят възможности за информиране на студентите, които биха желали да продължат кариера в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, както и в други области, свързани с оперативните дейности на съвместните предприятия. Съвместните предприятия следва да бъдат един от инструментите за привличане на таланти и за намаляване на проблема с изтичането на мозъци, като се поддържа балансирано движение на изследователи и специализиран експертен опит.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Една от основните цели на съвместните предприятия е да насърчават икономическия капацитет на Съюза, и по-специално неговия научен и технологичен суверенитет. Освен това възстановяването след пандемията извежда на преден план необходимостта да се инвестира в ключови технологии, като 5G, изкуствен интелект, облачни технологии, киберсигурност, екологосъобразни технологии, и оползотворяването на тези технологии в Съюза. В това отношение важна роля ще играят резултатите, генерирани от всички участници, като посредством резултатите, генерирани в рамките на даден проект, и правата на достъп до тях, от финансирането от Съюза ще извличат полза всички участници, дори и участниците, които не са получили финансиране от Съюза. Следователно, за да се защитят интересите на Съюза, правото на съвместните предприятия да възразяват срещу прехвърляне на собствеността върху резултати или срещу предоставяне на изключителен лиценз във връзка с резултати следва да се прилага и за участниците, които не са получили финансиране от Съюза. При упражняването на това право на възражение съвместното предприятие следва да намира справедлив баланс между интересите на Съюза и защитата на основните права върху резултатите на участниците без финансиране, в съответствие с принципа на пропорционалност и като се има предвид, че тези участници не са получили финансиране от Съюза за действието, при което са генерирани резултатите.
(33)  Сред основните цели на съвместните предприятия е целта да насърчават икономическия капацитет на Съюза, и по-специално неговия промишлен, научен и технологичен суверенитет, както и неутралността по отношение на климата, и да изграждат по-устойчива и конкурентна икономика чрез научни, цифрови и технологични иновации. Освен това възстановяването след пандемията извежда на преден план необходимостта да се инвестира в необходими инфраструктури и ключови технологии, като нови комуникационни технологии, 5G и 6G, изкуствен интелект, облачни технологии, киберсигурност, екологосъобразни технологии, както и оползотворяването, внедряването и реализирането на пазара на тези технологии в Съюза. Съвместните предприятия следва да допринасят за насърчаване на отворената наука в съответствие с принципите, определени в членове 14 и 39 от Регламента за „Хоризонт Европа“, в които се посочва, че достъпът до научноизследователски данни следва да бъде „свободен в максималната възможна степен, ограничен само толкова, колкото е необходимо“, като се вземат предвид законните интереси на бенефициерите. В това отношение важна роля ще играят резултатите, генерирани от всички участници, като посредством резултатите, генерирани в рамките на даден проект, и правата на достъп до тях, от финансирането от Съюза ще извличат полза всички участници, дори и участниците, които не са получили финансиране от Съюза. Следователно, за да се защитят интересите на Съюза, правото на съвместните предприятия да възразяват срещу прехвърляне на собствеността върху резултати или срещу предоставяне на изключителен лиценз във връзка с резултати следва да се прилага и за участниците, които не са получили финансиране от Съюза. При упражняването на това право на възражение съвместното предприятие следва да намира справедлив баланс между интересите на Съюза и защитата на основните права върху резултатите на участниците без финансиране, в съответствие с принципа на пропорционалност и като се има предвид, че тези участници не са получили финансиране от Съюза за действието, при което са генерирани резултатите.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  В съответствие с [член 8, параграф 2, буква в)] от Регламента за „Хоризонт Европа“ съвместните предприятия следва да имат подход, основан на ясен жизнен цикъл. За да се защитят адекватно финансовите интереси на Съюза, съвместните предприятия следва да бъдат създадени за срок, приключващ на 31 декември 2031 г., за да им се даде възможност да упражняват отговорностите си по отношение на изпълнението на безвъзмездните средства до приключване на последните започнати непреки действия.
(38)  Съвместните предприятия следва да се финансират от програмите на Съюза в рамките на МФР и когато е приложимо, от Next Generation EU. В съответствие с [член 8, параграф 2, буква в)] от Регламента за „Хоризонт Европа“ съвместните предприятия следва да имат подход, основан на ясен жизнен цикъл. За да се защитят адекватно финансовите интереси на Съюза, съвместните предприятия следва да бъдат създадени за срок, приключващ на 31 декември 2031 г., за да им се даде възможност да упражняват отговорностите си по отношение на изпълнението на безвъзмездните средства до приключване на последните започнати непреки действия.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)
(38a)  Съвместното предприятие, неговите органи и персоналът му следва да избягват всякакви конфликти на интереси при осъществяването на своите дейности. Управителният съвет и изпълнителният директор следва да приемат правила за предотвратяването, избягването и управлението на конфликти на интереси. Членовете на Научния комитет следва да публикуват и актуализират пълна декларация за своите професионални дейности, финансови интереси и евентуалните конфликти на интереси.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  В контекста на приоритета на Европейската комисия във връзка с „Европейския зелен пакт“, подкрепен от преработената Стратегия на ЕС за биоикономика, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, съобщението „Чиста планета за всички“, Плана за действие относно кръговата икономика и новото съобщение „От фермата до трапезата“, европейският биотехнологичен сектор, включително МСП, регионите и първичните производители следва да станат неутрални по отношение на климата, по-ангажирани с принципите на кръговост и по-устойчиви, като същевременно останат конкурентни в световен мащаб. Една силна, ефективна по отношение на ресурсите и конкурентоспособна екосистема за иновации с областта на биотехнологиите може да намали зависимостта от невъзобновяеми изкопаеми суровини и минерални ресурси и да ускори замяната им. В нея може да се разработват възобновяеми биотехнологични продукти, материали, процеси и хранителни вещества на база на отпадъци и биомаса чрез основани на устойчивост и кръговост иновации. Чрез такава екосистема може също така да се създава стойност от местни изходни суровини, включително отпадъци, остатъци и странични потоци, за да се осигуряват работни места, икономически растеж и развитие в целия Съюз не само в градските райони, а и в селските и крайбрежните територии, където се произвежда биомаса и които често са периферни райони, рядко облагодетелствани от промишленото развитие.
(39)  В контекста на приоритета на Комисията във връзка с „Европейския зелен пакт“, подкрепен от преработената Стратегия на ЕС за биоикономика, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, съобщението „Чиста планета за всички“, Плана за действие относно кръговата икономика, новото съобщение „От фермата до трапезата“ и ЦУР на ООН, европейският биотехнологичен сектор, включително МСП и стартиращите предприятия, регионите и първичните производители следва да станат неутрални по отношение на климата, по-ангажирани с принципите на кръговост и по-устойчиви, като същевременно останат конкурентни в световен мащаб. Една силна, ефективна по отношение на ресурсите и конкурентоспособна екосистема за иновации с областта на биотехнологиите може да намали зависимостта от невъзобновяеми изкопаеми суровини и минерални ресурси и да ускори замяната им. В нея може да се разработват възобновяеми биотехнологични продукти, материали, процеси и хранителни вещества на база на отпадъци и биомаса чрез основани на устойчивост и кръговост иновации. Чрез такава екосистема може също така да се създава стойност от местни изходни суровини, включително отпадъци, остатъци и странични потоци, за да се осигуряват работни места, икономически, социален растеж и развитие в целия Съюз не само в градските райони, а и в селските и крайбрежните територии, където се произвежда биомаса и които често са периферни райони, рядко облагодетелствани от промишленото, икономическото и социалното развитие. Тя може също така да допринесе за идентифицирането на решения, използващи технологии и подходи с отрицателни емисии.
__________________
__________________
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg.
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg.
4 COM(2018)0673.
4 COM(2018)0673.
5 COM(2020)0380.
5 COM(2020)0380.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=bg.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=bg.
7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg.
7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg.
8 COM(2020)0381.
8 COM(2020)0381.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, създадено в рамките на програмата „Хоризонт 2020“, е съсредоточено върху устойчивото използване на ресурсите, особено в секторите с висок разход на ресурси и мащабно въздействие, като селското стопанство, текстилната промишленост и строителството, и е насочено по-специално също към местни оператори, производители, предприятия и фабрики. Неговата междинна оценка, публикувана през октомври 2017 г., включва солиден набор от 34 препоръки, които са отразени в проекта на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, което се създава с настоящия регламент. Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ не е пряко продължение на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, а по-скоро е програма, която се основава на постиженията на предшественика си и преодолява неговите недостатъци. В съответствие с препоръките съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ следва да включва по-широк кръг заинтересовани страни, в това число първичния сектор (селско стопанство, аквакултури, рибарство и горско стопанство), както и доставчици на отпадъци, остатъци и странични потоци, регионални органи и инвеститори, за да се предотвратяват неефективности на пазара и неустойчиви биотехнологични процеси. За да постигне целите си, то следва да финансира само проекти, които са съобразени с принципите на кръговост и устойчивост, както и с ограничените възможности на планетата.
(40)  Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, създадено в рамките на програмата „Хоризонт 2020“, е съсредоточено върху устойчивото използване на ресурсите, особено в секторите с висок разход на ресурси и мащабно въздействие, като селското стопанство, текстилната промишленост и строителството, и е насочено по-специално също към местни оператори, производители, предприятия и фабрики. Неговата междинна оценка, публикувана през октомври 2017 г., включва солиден набор от 34 препоръки, които са отразени в проекта на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, което се създава с настоящия регламент. Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ не е пряко продължение на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, а по-скоро е програма, която се основава на постиженията на предшественика си и преодолява неговите недостатъци. В съответствие с препоръките съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ следва да включва по-широк кръг заинтересовани страни, в това число първичния сектор (сред различните технологии, селско стопанство, аквакултури, рибарство и горско стопанство), както и доставчици на отпадъци, остатъци и странични потоци, регионални органи и инвеститори, за да се предотвратяват неефективности на пазара и неустойчиви биотехнологични процеси, както и представители от организациите на гражданското общество. По-специално тя следва да гарантира отвореност за по-малките участници. За да постигне целите си, то следва да финансира само проекти, които са съобразени с принципите на кръговост и устойчивост и с ограничените възможности на планетата и които смекчават потенциалните социални въздействия и въздействията, свързани с околната среда .
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ следва да създаде групи по внедряване, които следва да служат като консултативни органи и да участват активно в стратегическите обсъждания, с които се определя програмата на партньорството. От решаващо значение е тези консултативни органи да бъдат включени в управленската структура, за да се гарантират по-широко участие и по-големи частни инвестиции в кръговия биотехнологичен сектор. Групите по внедряване следва по-специално да предоставят подкрепа за стратегическите заседания на управителния съвет, на които лидери в промишлените отрасли и представители на заинтересованите страни заедно с високопоставени представители на Комисията се присъединяват към постоянния управителен съвет, за да обсъждат и определят стратегическата насоченост на партньорството.
(41)  Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ следва да създаде групи по внедряване, които следва да служат като консултативни органи и да участват активно в стратегическите обсъждания, с които се определя програмата на партньорството. От решаващо значение е тези консултативни органи да бъдат включени в управленската структура, за да се гарантират по-широко участие и по-големи частни инвестиции в кръговия биотехнологичен сектор. Групите по внедряване следва по-специално да предоставят подкрепа за стратегическите заседания на управителния съвет, на които лидери в промишлените отрасли и представители на заинтересованите страни заедно с високопоставени представители на Комисията се присъединяват към постоянния управителен съвет, за да обсъждат и определят стратегическата насоченост и да гарантират екологичната и социалната устойчивост на партньорството.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Основната цел на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва да бъде да допринесе за намаляване на екологичния отпечатък на въздухоплаването чрез ускоряване на разработването на неутрални по отношение на климата авиационни технологии с цел възможно най-ранното им внедряване, като по този начин допринесе значително за амбициозните цели за намаляване на въздействието върху околната среда, заложени в Европейски зелен пакт, а именно намаляване на емисиите с 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и неутралност по отношение на климата до 2050 г. Тази цел може да бъде постигната единствено чрез ускоряване и оптимизиране на научноизследователските и иновационните процеси в областта на въздухоплаването и чрез подобряване на глобалната конкурентоспособност на въздухоплавателния сектор на Съюза. Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва също така да гарантира, че по-чистото въздухоплаване остава безопасно, сигурно и ефикасно за целите на превоза на пътници и товари по въздух.
(42)  Основната цел на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва да бъде да допринесе за намаляване на екологичния отпечатък на въздухоплаването чрез ускоряване на разработването на неутрални по отношение на климата авиационни технологии с цел възможно най-ранното им внедряване, като по този начин допринесе значително за амбициозните цели за намаляване на въздействието върху околната среда, заложени в Европейския зелен пакт, и в Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета1a („Европейския законодателен акт за климата“), а именно намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и неутралност по отношение на климата до 2050 г. най-късно в съответствие с Парижкото споразумение. Тази цел може да бъде постигната единствено чрез ускоряване и оптимизиране на научноизследователските и иновационните процеси в областта на въздухоплаването и чрез подобряване на глобалната конкурентоспособност на въздухоплавателния сектор на Съюза. Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва също така да гарантира, че по-чистото въздухоплаване остава безопасно, сигурно и ефикасно за целите на превоза на пътници и товари по въздух.
_______________
1aРегламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за климата) (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)
(44a)  Чистото и устойчиво въздухоплаване, изправено пред значителни предизвикателства поради пандемията от COVID-19, беше признато за жизненоважен елемент за успеха на Съюза в един силно конкурентен свят. Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ би могло да разшири базата за подкрепа на научните изследвания в областта на въздухоплаването по различни начини. То би могло да спомогне за привнасянето на нови знания, решения и потенциал за иновации, като черпи идеи от други науки и сектори. То би могло също така да даде възможност на студентите да дават свой принос в промишлена среда, особено в МСП. Успешното сътрудничество между съвместни предприятия и академични институции може да доведе до спонсорирани научноизследователски договори, финансирани сътрудничества, програми за студентски стажове, споделени специализирани съоръжения, програми за връзки с промишлеността, безвъзмездни средства, награди и отличия, които да влеят енергия в академичната общност.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  Европа е изправена пред предизвикателството да играе водеща роля в интернализирането на обществените разходи, свързани с емисиите на парникови газове, в модела на стопанска дейност на въздушния транспорт, като същевременно продължава да гарантира еднакви условия на конкуренция за европейските продукти на световния пазар. Ето защо съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва да подкрепи европейските представители в сферата на международната стандартизация и международните законодателни усилия.
(47)  Европа е изправена пред предизвикателството да играе глобална водеща роля в интернализирането на обществените разходи, свързани с емисиите на парникови газове, и въздействието върху околната среда в модела на стопанска дейност на въздушния транспорт, като същевременно продължава да гарантира еднакви условия на конкуренция за европейските продукти и услуги на световния пазар, както и правото на свързаност и конкурентоспособността на сектора. Ето защо съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ следва да подкрепи европейските представители в сферата на международната стандартизация и международните законодателни усилия.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  През последните пет години интересът към водорода се развива драматично, като всички държави членки са подписали и ратифицирали Парижкото споразумение от 21-вата конференция на страните (COP 21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. В края на 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт, който има за цел да превърне Съюза в справедливо и проспериращо общество с модерна, ресурсноефективна и конкурентоспособна икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове. Приоритетните области включват чист водород, горивни клетки, други алтернативни горива и съхранение на енергия. Водородът е водеща тема в публикуваните през юли 2020 г. съобщения „Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа“ и „Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“, както и във връзка с привеждането в действие на Европейския алианс за чист водород, който обединява всички заинтересовани страни с цел идентифициране на потребностите от технологии, възможностите за инвестиции и регулаторните пречки пред изграждането на екосистема на чистия водород в Съюза.
(48)  През последните пет години интересът към водорода се развива драматично, като всички държави членки са подписали и ратифицирали Парижкото споразумение от 21-вата конференция на страните (COP 21) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. В края на 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт, който има за цел да превърне Съюза в справедливо и проспериращо общество с модерна, ресурсноефективна и конкурентоспособна икономика, в която през 2050 г. най-късно няма да има нетни емисии на парникови газове. Приоритетните области включват чист водород, горивни клетки, други алтернативни горива, съхранение на енергия и технологии за отрицателни емисии. Водородът е водеща тема в публикуваните през юли 2020 г. съобщения „Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа“ и „Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“ и в резолюцията на Европейския парламент от 19 май 2021 г. относно Европейска стратегия за водорода1a, както и във връзка с привеждането в действие на Европейския алианс за чист водород, който обединява всички заинтересовани страни с цел идентифициране на потребностите от технологии, научни изследвания и инфраструктура, възможностите за инвестиции и регулаторните, както и икономическите пречки пред изграждането на екосистема на чистия водород в Съюза.
______________
1a Приети текстове, P9_TA(2021)0241.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 49
(49)  От 2008 г. насам са подпомогнати специализирани научноизследователски и иновационни дейности, свързани с приложенията на водорода, главно чрез съвместните предприятия „Горивни клетки и водород“ (съвместно предприятие „ГКВ“ и съвместно предприятие „ГКВ 2“) в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие („РП7“) и програмата „Хоризонт 2020“, както и чрез традиционни проекти за сътрудничество, които обхващат всички етапи/сфери от веригата за създаване на стойност във връзка с водорода. Съвместното предприятие „Чист водород“ следва да укрепи и интегрира научния капацитет на Съюза, за да се ускорят разработването и подобряването на усъвършенстваните приложения за чист водород, готови за пазара, за всички крайни употреби в секторите на енергетиката, транспорта, строителството и промишлеността. Това ще бъде възможно само ако се съчетае със засилване на конкурентоспособността на веригата на Съюза за създаване на стойност във връзка с чистия водород, и по-специално на МСП.
(49)  От 2008 г. насам са подпомогнати специализирани научноизследователски и иновационни дейности, свързани с приложенията на водорода, главно чрез съвместните предприятия „Горивни клетки и водород“ (съвместно предприятие „ГКВ“ и съвместно предприятие „ГКВ 2“) в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие („РП7“) и програмата „Хоризонт 2020“, както и чрез традиционни проекти за сътрудничество, които обхващат всички етапи/сфери от веригата за създаване на стойност във връзка с водорода. Съвместното предприятие „Чист водород“ следва да укрепи и интегрира научния капацитет на Съюза, за да се ускорят разработването и подобряването на усъвършенстваните приложения за чист водород, готови за пазара, за всички крайни употреби в секторите на енергетиката, авиацията, морския и тежкотоварния транспорт, строителството и промишлеността. Това ще бъде възможно само ако се съчетае със засилване на конкурентоспособността на веригата на Съюза за създаване на стойност във връзка с чистия водород, и по-специално на МСП и стартиращите предприятия.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 51
(51)  Тъй като водородът може да се използва като гориво, енергиен носител, както и за съхранение на енергия, от съществено значение e партньорството за чист водород да установи структурирано сътрудничество с много други партньорства в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, по-специално за крайна употреба. Партньорството за чист водород следва да взаимодейства по-специално с партньорството за нулеви емисии в сухоземния и водния транспорт, партньорството за европейски железопътен транспорт, партньорството за чисто въздухоплаване, партньорството „Processes4Planet“ и партньорството за екологичен стоманодобив. За тази цел следва да се създаде структура, която да докладва на управителния съвет, за да осигури сътрудничество и полезни взаимодействия между тези партньорства в областта на водорода. Инициативата за чист водород ще бъде единственото партньорство, насочено към технологиите за производство на водород. Сътрудничеството с партньорствата, насочени към крайните употреби, следва по-специално да се съсредоточи върху демонстрирането на технологиите и съвместното определяне на спецификации.
(51)  Тъй като водородът може да се използва като гориво, енергиен носител, както и за съхранение на енергия, от съществено значение e партньорството за чист водород да установи структурирано сътрудничество с много други партньорства в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, по-специално за крайна употреба, и да участва във важни проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ). Партньорството за чист водород следва да взаимодейства и развива полезни взаимодействия по-специално с партньорството за нулеви емисии в сухоземния и водния транспорт, партньорството за европейски железопътен транспорт, партньорството за чисто въздухоплаване, партньорството „Processes4Planet“ и партньорството за екологичен стоманодобив. За тази цел следва да се създаде структура, която да докладва на управителния съвет, за да осигури сътрудничество и полезни взаимодействия между тези партньорства в областта на водорода. Инициативата за чист водород ще бъде единственото партньорство, насочено към технологиите и инфраструктурата за производство на водород. Сътрудничеството с партньорствата, насочени към крайните употреби, следва по-специално да се съсредоточи върху демонстрирането на технологиите и съвместното определяне на спецификации.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 53
(53)  Европейският зелен пакт има за цел превръщането на Съюза в справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсноефективна и конкурентоспособна икономика, в която към 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове и икономическият растеж няма да зависи от използването на ресурси. Приоритетните области включват ускоряване на преминаването към устойчива и интелигентна мобилност.
(53)  Европейският зелен пакт има за цел превръщането на Съюза в справедливо и благоденстващо общество с модерна, енергийно и ресурсноефективна, устойчива и конкурентоспособна икономика, в която към 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове и икономическият растеж няма да зависи от използването на ресурси. Приоритетните области включват ускоряване на преминаването към устойчива и интелигентна мобилност.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 54
(54)  В съобщението на Комисията „Нова промишлена стратегия за Европа“22 (март 2020 г.) се подчертава, че секторите на устойчива и интелигентна мобилност, като например железопътният сектор, имат както отговорността, така и потенциала да осъществят цифровия и екологичния преход, да подкрепят промишлената конкурентоспособност на Европа и да подобрят свързаността. Поради това е необходимо автомобилният, железопътният, въздушният и водният транспорт да допринесат за намаляване с 90 % на емисиите от транспорт до 2050 г. Приоритетна задача е значителна част от 75-процентния дял от вътрешните товари, които днес се превозват по шосе, да бъде пренасочена към железопътния транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища.
(54)  В съобщението на Комисията „Нова промишлена стратегия за Европа“22 (март 2020 г.), включително нейната актуализирана версия от май 2021 г., се подчертава, че секторите на устойчива и интелигентна мобилност, като например железопътният сектор, имат както отговорността, така и потенциала да осъществят цифровия и екологичния преход, да подкрепят промишлената конкурентоспособност на Европа, да засилят възстановяването и да подобрят свързаността. Поради това е необходимо автомобилният, железопътният, въздушният и водният транспорт да допринесат за намаляване с 90% на емисиите от транспорт до 2050 г. Приоритетна задача е значителна част от 75-процентния дял от вътрешните товари, които днес се превозват по шосе, да бъде пренасочена към железопътния транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища.
__________________
__________________
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102.
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 56
(56)  Целта на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да бъде постигането на интегрирана европейска железопътна мрежа с висок капацитет чрез премахване на пречките пред оперативната съвместимост и осигуряване на решения за пълна интеграция, обхващащи управлението на движението, транспортните средства, инфраструктурата и услугите. Чрез мрежата следва да се оползотвори огромният потенциал за цифровизация и автоматизация с цел намаляване на разходите на железопътния транспорт, увеличаване на капацитета и повишаване на неговата гъвкавост и надеждност, и тя следва да се основава на солидна референтна функционална системна архитектура, съвместно използвана от сектора в координация с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.
(56)  Целта на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да бъде постигането на интегрирана европейска железопътна мрежа с висок капацитет, която се стреми към най-високите стандарти за безопасност както за крайните потребители, включително пътниците, така и за работниците, чрез премахване на пречките пред оперативната съвместимост и осигуряване на решения за пълна интеграция, обхващащи управлението на движението, транспортните средства, инфраструктурата и услугите, включително чрез издаване на билети. Чрез мрежата следва да се оползотвори огромният потенциал за цифровизация и автоматизация с цел намаляване на разходите на железопътния транспорт, увеличаване на капацитета и повишаване на неговата гъвкавост и надеждност, безопасност и приобщаване, и тя следва да се основава на солидна референтна функционална системна архитектура, съвместно използвана от сектора в координация с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 58
(58)  Железниците са сложна система с много тясно взаимодействие между управителите на инфраструктура, железопътните предприятия (операторите на влакове) и съответното им оборудване (инфраструктура и подвижен състав). Невъзможно е да се постигнат иновации без общи спецификации и стратегия на железопътната система. Ето защо стълбът на системата на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да позволи на сектора да се обедини около единна оперативна концепция и системна архитектура, включително определянето на услугите, функционалните блокове и интерфейсите, които формират основата на операциите на железопътната система. Той следва да осигури цялостна рамка за гарантиране, че научните изследвания са насочени към изискванията на клиентите и оперативните нужди, които са общоприети и споделени изисквания на клиентите и оперативни нужди. Моделът на управление и процесът на вземане на решения на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да отразяват водещата роля на Комисията за обединяването и интегрирането на европейската железопътна система, особено във връзка с бързото и ефективно реализиране на единната оперативна концепция и системна архитектура, като същевременно включват частните партньори в ролята на консултанти и оказващи техническа подкрепа.
(58)  Железниците са сложна система с много тясно взаимодействие между управителите на инфраструктура, железопътните предприятия (операторите на влакове) и доставчиците на съответното им оборудване (напр. инфраструктура и подвижен състав). Невъзможно е да се постигнат иновации без общи спецификации и стратегия на железопътната система. Ето защо стълбът на системата на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да позволи на сектора да се обедини около единна оперативна концепция и системна архитектура, включително определянето на услугите, функционалните блокове и интерфейсите, които формират основата на операциите на железопътната система. Той следва да осигури цялостна рамка за гарантиране, че научните изследвания са насочени към изискванията на клиентите и оперативните нужди, за да се постигнат засилени права на пътниците, които са общоприети и споделени изисквания на клиентите и оперативни нужди. Моделът на управление и процесът на вземане на решения на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ следва да отразяват водещата роля на Комисията за обединяването и интегрирането на европейската железопътна система, особено във връзка с бързото и ефективно реализиране на единната оперативна концепция и системна архитектура, като същевременно включват частните партньори в ролята на консултанти и оказващи техническа подкрепа и отчитат нуждите на крайните потребители, включително пътниците, и на работниците, конкретно по отношение на безопасността и приобщаването.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 61
(61)  В контекста на приоритетите на Комисията, свързани с целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално ЦУР 3, и съобщението „Към цялостна стратегия с Африка“, Съюзът се ангажира да допринесе за осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието за всички, да изгради още по-силно партньорство между нашите два континента и да подкрепя развитието на капацитета за научни изследвания и иновации в Африка. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да отговори на липсата на подходяща диагностика, лечения и ваксини, наред с други т.нар. „здравни технологии“, с цел справяне с инфекциозни болести, като ХИВ, малария и туберкулоза, както и с други свързани с бедността и пренебрегвани инфекциозни болести, които са широко разпространени в Африка, особено в Субсахарска Африка. Пандемията от COVID-19 разкри, че с повишената свързаност на различните региони по света, чрез световната търговия и туризъм, инфекциозните болести могат бързо да се разпространяват по целия свят. Ето защо разработването на здравни технологии е от решаващо значение за ограничаване на разпространението на инфекциозни болести, както и за борба с тях, след като те се разпространят, за да се опазва здравето на гражданите в засегнатите държави и в Съюза. С цел да се постигне по-силно глобално лидерство в областта на здравеопазването, отколкото при сегашната инициатива EDCTP2, обхватът на партньорството следва да бъде разширен, за да включи отговора на заплахите от нововъзникващи инфекциозни болести, нарастващите проблеми с антимикробната резистентност и незаразните съпътстващи заболявания.
(61)  В контекста на приоритетите на Комисията, свързани с ЦУР на ООН, по-специално ЦУР 3, и съобщението „Към цялостна стратегия с Африка“, Съюзът се ангажира да допринесе за осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието за всички, да изгради още по-силно партньорство между нашите два континента и да подкрепя развитието на капацитета за научни изследвания и иновации в Африка. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да отговори на липсата на подходяща диагностика, лечения и ваксини, наред с други т.нар. „здравни технологии“, с цел справяне с инфекциозни болести, като ХИВ, малария и туберкулоза, както и с други свързани с бедността и пренебрегвани инфекциозни болести, които са широко разпространени в Африка, особено в Субсахарска Африка. Пандемията от COVID-19 разкри, че с повишената свързаност на различните региони по света, чрез световната търговия и туризъм, инфекциозните болести могат бързо да се разпространяват по целия свят. Ето защо разработването на здравни технологии е от решаващо значение за ограничаване на разпространението на инфекциозни болести, както и за борба с тях, след като те се разпространят, за да се опазва здравето на гражданите, да се подобрява и укрепва здравето в засегнатите държави и в Съюза, като се подпомага насърчаване на здравето и профилактика на заболяванията, намалява се неравнопоставеността в здравеопазването и се осигурява равен и пълен достъп до здраве. С цел да се постигне по-силно глобално лидерство в областта на здравеопазването, отколкото при сегашната инициатива EDCTP2, обхватът на партньорството следва да бъде разширен, за да включи отговора на заплахите от нововъзникващи инфекциозни болести, нарастващите проблеми с антимикробната резистентност и незаразните съпътстващи заболявания.
__________________
__________________
23 Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета „Към цялостна стратегия с Африка“, Брюксел, 9.3.2020 г., JOIN(2020) 4 final.
23 Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета „Към цялостна стратегия с Африка“, Брюксел, 9.3.2020 г., JOIN(2020) 4 final.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 62
(62)  Борбата с инфекциозните болести, които засягат Субсахарска Африка, чрез модерни технологични инструменти изисква участието на голям набор от участници и дългосрочни ангажименти. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да посредничи за продуктивната и устойчива работа в мрежа и сътрудничество „Север—Юг“ и „Юг—Юг“, на изграждането на връзки с множество организации от частния и публичния сектор с оглед укрепване на проектното и институционалното сътрудничество. Програмата следва също така да спомогне за установяването на нови сътрудничества „Север—Юг“ и „Юг—Юг“ за провеждане на проучвания с участието на различни държави и на различни места в Субсахарска Африка. Освен това форумът на EDCTP, който е редовна международна конференция, следва да предостави платформа за учени и съответни мрежи от Европа, Африка и други места за споделяне на констатации и идеи, както и за установяване на връзки за сътрудничество.
(62)  Борбата с инфекциозните болести, които засягат Субсахарска Африка, чрез модерни технологични инструменти изисква участието на голям набор от участници и дългосрочни ангажименти. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да посредничи за продуктивната и устойчива работа в мрежа и сътрудничество „Север—Юг“ и „Юг—Юг“, на изграждането на връзки с множество организации от частния, нестопанския и публичния сектор с оглед укрепване на проектното и институционалното сътрудничество. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да установи тесни връзки и полезни взаимодействия с инициативите, изпълнявани досега от Европейския фонд за развитие, и следва да подобри координацията в различните области на дейност, като си сътрудничи в изграждането на капацитет и споделянето на съоръжения и инфраструктури с действията, подкрепяни от Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество в Африка. Програмата следва също така да спомогне за установяването на нови сътрудничества „Север—Юг“ и „Юг—Юг“ за провеждане на проучвания с участието на различни държави и на различни места в Субсахарска Африка. Освен това форумът на EDCTP, който е редовна международна конференция, следва да предостави платформа за учени и съответни мрежи от Европа, Африка и други места за споделяне на констатации и идеи, както и за установяване на връзки за сътрудничество.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 64
(64)  От първостепенно значение е научноизследователските дейности, финансирани от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ или по друг начин обхваната от неговата работна програма, да са в пълно съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за защита на правата на човека и допълнителните протоколи към нея, етичните принципи, включени в Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация от 2008 г., стандартите за добра клинична практика, приети от Международната конференция по хармонизация на техническите изисквания при регистриране на лекарствени продукти за хуманна употреба, приложимото законодателство на Съюза и местните етични изисквания на държавите, в които ще се провеждат научноизследователските дейности. Освен това съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да изисква иновациите и интервенциите, разработени въз основа на резултатите от подкрепяните от програмата непреки действия, да са финансово приемливи и достъпни за уязвимите групи от населението.
(64)  От първостепенно значение е научноизследователските дейности, финансирани от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ или по друг начин обхваната от неговата работна програма, да са в пълно съответствие с Хартата, Европейската конвенция за защита на правата на човека и допълнителните протоколи към нея, етичните принципи, включени в Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация от 2008 г., стандартите за добра клинична практика, приети от Международната конференция по хармонизация на техническите изисквания при регистриране на лекарствени продукти за хуманна употреба, приложимото законодателство на Съюза и местните етични изисквания на държавите, в които ще се провеждат научноизследователските дейности. Освен това съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да изисква иновациите и интервенциите, разработени въз основа на резултатите от подкрепяните от програмата непреки действия, да са финансово приемливи и достъпни за уязвимите групи от населението, които живеят при ниски равнища на ресурси. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва също така да подкрепя създаването на комитети по етика в африканските държави в подкрепа на научноизследователските и иновационните дейности.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 65
(65)  За да бъде успешно и да стимулира участието в партньорството, съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да има финансиране, ограничено до правните субекти, които са допустими за финансиране по програмата „Хоризонт Европа“ и са установени в държавите, участващи в Асоциация „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ (EDCTP). Субектите, установени в други държави — членки на Съюза, в асоциираните държави и в държавите от Субсахарска Африка, следва да могат да участват в поканите, без да получават финансиране. В допълнение, следва също така да бъде възможно субектите, установени в други държави, различни от членовете на Асоциация EDCTP3, да са допустими за финансиране по конкретни теми на покани или в случай на покана в отговор на извънредна ситуация в областта на общественото здраве, когато това е предвидено в работната програма. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да предприема всички подходящи мерки, включително договорни мерки, за защита на финансовите интереси на Съюза. Следва да се предприемат действия за сключване на споразумения в областта на науката и технологиите с трети държави. Преди сключването им, когато субектите, установени в трета държава без такова споразумение, участват с финансиране в непряко действие, съвместното предприятие „EDCTP3“ следва да прилага алтернативни мерки за защита на интересите на Съюза: финансовият координатор на действието следва да е установен в държава членка или в асоциирана държава, а размерът на предварителното финансиране, както и разпоредбите относно отговорността от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства следва да са адаптирани с цел адекватно отчитане на финансовите рискове.
(65)  За да бъде успешно и да стимулира участието в партньорството, съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да има финансиране, ограничено до правните субекти, които са допустими за финансиране по програмата „Хоризонт Европа“ и са установени в държавите, участващи в Асоциация „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ (EDCTP). Субектите, установени в други държави — членки на Съюза, в асоциираните държави и в държавите от Субсахарска Африка, следва да могат да участват в поканите, без да получават финансиране. В допълнение, следва също така да бъде възможно субектите, установени в други държави, различни от членовете на Асоциация EDCTP3, да са допустими за финансиране по конкретни теми на покани или в случай на покана в отговор на извънредна ситуация в областта на общественото здраве, когато това е предвидено в работната програма. Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ следва да предприема всички подходящи мерки, включително договорни мерки, за защита на финансовите интереси на Съюза. Следва да се предприемат действия за сключване на споразумения в областта на науката и технологиите с трети държави. Преди сключването им, когато субектите, установени в трета държава без такова споразумение, участват с финансиране в непряко действие, съвместното предприятие „EDCTP3“ следва да прилага алтернативни мерки за защита на интересите на Съюза: освен в случаите на проекти, ръководени от субекти и държави от Африка, финансовият координатор на действието следва да е установен в държава членка или в асоциирана държава, а размерът на предварителното финансиране, както и разпоредбите относно отговорността от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства следва да са адаптирани с цел адекватно отчитане на финансовите рискове.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 66
(66)  В контекста на приоритетите на Европейската комисия за „Икономика в интерес на хората“, и „Европа, подготвена за цифровата ера“, европейската промишленост, включително МСП, трябва да стане по-екологосъобразна, по-ангажирана с принципите на кръговост и по-цифрова, като същевременно остане конкурентоспособна в световен мащаб. Комисията подчерта ролята на медицинските изделия и цифровите технологии за справяне с възникващите предизвикателства и използването на услуги за електронно здравеопазване за предоставяне на висококачествено здравно обслужване и отправи призив за осигуряване на доставки на финансово достъпни лекарства, които да отговорят на нуждите на Съюза, като същевременно се подпомага новаторска и водеща в света европейска фармацевтична промишленост. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ има за цел да допринесе за засилване на конкурентоспособността на здравния сектор на Съюза — крайъгълен камък на неговата основана на знанието икономика, за увеличаване на икономическата дейност в областта на разработването на здравни технологии, по-специално на интегрирани здравни решения, като по този начин служи като инструмент за повишаване на технологичния суверенитет и стимулиране на цифровата трансформация на нашите общества. Тези политически приоритети могат да бъдат постигнати чрез обединяване на ключовите участници: академичните среди, дружества с различни размери и крайни потребители на здравни иновации, в рамките на публично-частно партньорство в областта на здравните изследвания и иновации. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да спомогне за постигане на целите на Европейския план за борба с рака9 и Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност10. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да бъде съгласувано с Новата промишлена стратегия за Европа11, Фармацевтичната стратегия за Европа12 и Стратегията за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа13.
(66)  В контекста на приоритетите на Комисията за „Икономика в интерес на хората“, и „Европа, подготвена за цифровата ера“, европейската промишленост, включително МСП и стартиращите предприятия, трябва да стане по-устойчива с оглед на околната среда, по-ангажирана с принципите на кръговост и по-цифрова, като същевременно остане конкурентоспособна в световен мащаб. Комисията подчерта ролята на медицинските изделия, засилената диагностика, леченията и цифровите технологии за справяне с възникващите здравни предизвикателства и използването на услуги за електронно здравеопазване за предоставяне на висококачествено здравно обслужване и отправи призив за осигуряване на доставки на финансово достъпни лекарства, които да отговорят на нуждите на пациентите, като същевременно се подпомага новаторска и водеща в света европейска фармацевтична промишленост. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ има за цел да допринесе за засилване на конкурентоспособността на здравния сектор на Съюза в областта на разработването на здравни технологии, по-специално на интегрирани здравни решения, като по този начин подобри качеството и предоставянето на здравни услуги в целия Съюз, служи като инструмент за повишаване на технологичното развитие и иновативните решения и стимулиране на цифровата трансформация на нашите общества. Тези политически приоритети могат да бъдат постигнати чрез обединяване на ключовите участници: публичния сектор, академичните среди, дружества с различни размери и крайни потребители на здравни иновации, в рамките на публично-частно партньорство в областта на здравните изследвания и иновации. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да спомогне за постигане на целите на Европейския план за борба с рака9, Мисията срещу рака на „Хоризонт Европа“ и Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност10 и следва също така да подобри сътрудничеството с различните европейски инициативи за редки заболявания. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да бъде съгласувано с Новата промишлена стратегия за Европа11 и нейната актуализирана версия, Фармацевтичната стратегия за Европа12 и Стратегията за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа13. Следва да се търсят полезни взаимодействия с Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), за да се осигури структурна система за сътрудничество, която да позволи на Съюза да предвижда и да се справя по-ефективно със свързани със здравето заплахи. Механизмите за сътрудничество и полезните взаимодействия с програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ са от полза и за повишаване на подготвеността на Съюза за трансгранични заплахи за здравето, укрепване на здравните системи и подобряване на наличността и достъпността на иновационните фармацевтични продукти. Съвместното предприятие следва също да развива полезни взаимодействия с европейското пространство за здравни данни, както и с изследователските инициативи в областта на редките заболявания.
__________________
__________________
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan.
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan.
10 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.
10 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.
11 COM(2020)0102.
11 COM(2020)0102.
12 COM(2020)0761.
12 COM(2020)0761.
13 COM(2020)0103.
13 COM(2020)0103.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 67
(67)  Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ се основава на опита, придобит от дейността на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (съвместно предприятие „ИИЛ 2“), включително работата, извършена по тази инициатива за борба с пандемията от COVID-19. В съответствие с препоръките от междинната оценка на съвместното предприятие „ИИЛ 2“14, следващата инициатива трябва да „даде възможност за активното ангажиране на други промишлени сектори с фармацевтичната промишленост, за да се извлекат ползи от техния опит при разработването на нови здравни интервенции“. Поради това секторите на промишлеността трябва да обхванат секторите на биофармацевтиката, биотехнологиите и медицинските технологии, включително дружествата, които работят в областта на цифровите технологии. Обхватът на инициативата следва да включва профилактиката, диагностиката, лечението и управлението на заболяванията и трябва да бъде определен при надлежно отчитане на голямата тежест за пациентите и/или обществото поради сериозността на заболяването и/или на броя засегнати лица, както и на голямото икономическо въздействие на заболяването за пациентите и системите на здравеопазване. Финансираните действия трябва да отговорят на нуждите на Съюза в областта на общественото здраве, като подкрепят развитието на бъдещи здравни иновации, които са безопасни, ориентирани към хората, ефективни, икономически ефективни и финансово достъпни за пациентите и системите на здравеопазване.
(67)  Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ се основава на опита, придобит от дейността на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (съвместно предприятие „ИИЛ 2“), включително работата, извършена по тази инициатива за борба с пандемията от COVID-19. В съответствие с препоръките от междинната оценка на съвместното предприятие „ИИЛ 2“14, следващата инициатива трябва да „даде възможност за активното ангажиране на други промишлени сектори с фармацевтичната промишленост, за да се извлекат ползи от техния опит при разработването на нови здравни интервенции“. Поради това секторите на промишлеността трябва да обхванат секторите на биофармацевтиката, биотехнологиите и медицинските технологии, включително дружествата, които работят в областта на цифровите технологии. Новата инициатива следва да гарантира активното участие на гражданското общество и организациите на пациентите. Обхватът на инициативата следва да включва профилактиката, диагностиката, лечението и управлението на заболяванията и трябва да бъде определен при надлежно отчитане на голямата тежест за пациентите, техните семейства и/или обществото поради сериозността на заболяването и/или на броя засегнати лица или лица, които е вероятно да бъдат засегнати, както и на голямото икономическо въздействие на заболяването за пациентите и системите на здравеопазване. Финансираните действия трябва да отговорят на нуждите на Съюза в областта на общественото здраве, като подкрепят развитието на бъдещи здравни иновации, които са безопасни, ориентирани към хората и към пациентите, ефективни, икономически ефективни, физически и финансово достъпни за пациентите и системите и услугите на здравеопазване с цел подобряване на качеството на здравето.
__________________
__________________
14 The Interim Evaluation of the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (2014-2016) operating under Horizon 2020 (ISBN 978-92-79-69299-4) [Междинна оценка на съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (2014—2016 г.), осъществяващо дейност в рамките на „Хоризонт 2020“].
14 The Interim Evaluation of the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (2014-2016) operating under Horizon 2020 (ISBN 978-92-79-69299-4) [Междинна оценка на съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (2014—2016 г.), осъществяващо дейност в рамките на „Хоризонт 2020“].
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 68
(68)  За да се осигури най-добрата възможност за генериране на нови научни идеи и успешни научноизследователски и иновационни дейности, ключовите участници в съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да са изследователи от различни видове субекти от публичния и частния сектор. В същото време крайните потребители, като гражданите на Съюза, здравните специалисти и доставчиците на здравно обслужване следва да предоставят входни данни за стратегическата концепция и дейностите на инициативата, за да се гарантира, че тя отговаря на техните нужди. Освен това регулаторните органи на равнището на ЕС и на национално равнище, органите, оценяващи здравните технологии, и лицата, които заплащат за здравеопазване, следва също да предоставят на ранен етап входни данни за дейностите на партньорството, като същевременно гарантират липсата на каквито и да е конфликти на интереси, за да се увеличи вероятността резултатите от финансираните действия да отговарят на изискванията, необходими за усвояването им и съответно за постигането на очакваното въздействие. Всички тези входни данни следва да помогнат за по-добро насочване на научноизследователските усилия към области с незадоволени нужди.
(68)  За да се осигури най-добрата възможност за генериране на нови научни идеи и успешни научноизследователски и иновационни дейности, ключовите участници в съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да са изследователи от различни видове субекти от публичния и частния сектор. В същото време крайните потребители, като гражданите на Съюза, техните семейства, групите на потребители и пациенти, здравните специалисти и доставчиците на здравно обслужване, и други съответни застъпващи обществени интереси групи от целия Съюз, следва да предоставят входни данни за стратегическата концепция и дейностите на инициативата. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ следва да гарантира, че дейностите, които то извършва, отговарят на тези нужди. Освен това регулаторните органи на равнището на ЕС и на национално равнище, органите, оценяващи здравните технологии, и лицата, които заплащат за здравеопазване, следва също да предоставят на ранен етап входни данни за дейностите на партньорството, като същевременно гарантират липсата на каквито и да е конфликти на интереси, за да се увеличи вероятността резултатите от финансираните действия да отговарят на нуждите на пациентите и на изискванията, необходими за усвояването им и съответно за постигането на очакваното въздействие. Всички тези входни данни следва да помогнат за по-добро насочване на научноизследователските усилия към области с незадоволени или недостатъчно финансирани нужди.
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 70
(70)  Целите на партньорството следва да се съсредоточат върху предконкурентния етап, като по този начин се създаде безопасно пространство за ефикасно сътрудничество между дружествата, работещи в областта на различни здравни технологии. По-голямата част от проектите, финансирани по инициативата, следва да са междусекторни, за да се отрази интегриращият характер на инициативата, да се спомогне за разчупване на тясното мислене, разделящо секторите на здравната промишленост, и да се подсили сътрудничеството между промишлеността и академичната общност.
(70)  Целите на партньорството следва да се съсредоточат върху неконкурентния и предконкурентния етап, като по този начин се създаде безопасно пространство за ефикасно и ефективно сътрудничество между дружествата, работещи в областта на различни здравни технологии. По-голямата част от проектите, финансирани по инициативата, следва да са междусекторни, за да се отрази интегриращият характер на инициативата, да се спомогне за разчупване на тясното мислене, разделящо секторите на здравната промишленост, и да се подсили сътрудничеството между промишлеността и академичната общност.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 71
(71)  Терминът „Ключови цифрови технологии“ се отнася до електронни компоненти и системи, които са в основата на всички важни икономически сектори. Комисията подчерта необходимостта от овладяване на тези технологии в Европа, особено в контекста на изпълнението на приоритетите на европейските политики, като автономността на цифровите технологии30. Значимостта на тази област и предизвикателствата, пред които са изправени заинтересованите страни в Съюза, налагат спешни действия, за да не остане слабо звено в европейските иновации и веригите за създаване на стойност. Ето защо следва да се създаде механизъм на равнището на Съюза, който да комбинира и да насочва предоставянето на подкрепа за научните изследвания и иновациите в електронни компоненти и системи от страна на държавите членки, Съюза и частния сектор.
(71)  Терминът „Ключови цифрови технологии“ се отнася до електронни компоненти и системи, които са в основата на всички важни икономически сектори. Комисията подчерта необходимостта от овладяване на тези технологии в Европа, особено в контекста на изпълнението на приоритетите на европейските политики, като автономността на цифровите технологии30. Значимостта на тази област и предизвикателствата, пред които са изправени заинтересованите страни в Съюза, налагат спешни действия, за да не остане слабо звено в европейските иновации и веригите за създаване на стойност. Ето защо следва да се създаде механизъм на равнището на Съюза, който да комбинира и да насочва предоставянето на подкрепа за научните изследвания и иновациите в електронни компоненти и системи от страна на държавите членки, Съюза и частния сектор. Сдружението за процесорни и полупроводникови технологии и сдружението за промишлени данни и периферни изчисления също следва да допълват инициативите на съвместното предприятие.
__________________
__________________
30 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ (COM(2020)0067 final).
30 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ (COM(2020)0067 final).
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 72
(72)  Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да работи по ясно определени теми, които биха дали възможност на европейските предприятия като цяло да проектират, произвеждат и употребяват най-новаторските технологии в областта на електронните компоненти и системи. Необходима е структурирана и координирана финансова подкрепа на европейско равнище, за да се помогне на изследователските екипи и европейските отрасли да запазят настоящите си силни страни в челните редици в един изключително конкурентен международен контекст и да се преодолее пропастта в технологиите, които са от решаващо значение за цифровата трансформация в Европа, която отразява основните ценности на Съюза, включително неприкосновеността на личния живот и доверието, сигурността и безопасността. Сътрудничеството между заинтересованите страни от екосистемата, представляващи всички сегменти от веригите за създаване на стойност, е от съществено значение за развитието на новите технологии и бързото навлизане на иновациите на пазара. Откритостта и гъвкавостта на съответните заинтересовани страни да се интегрират, включително по-специално МСП, в нововъзникващи или близки до тях технологични области, или и в двете, също са от жизненоважно значение.
(72)  Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да работи по ясно определени теми, които биха дали възможност на европейските предприятия като цяло да проектират, произвеждат и употребяват най-новаторските технологии в областта на електронните компоненти и системи. Необходима е структурирана и координирана финансова подкрепа на европейско равнище, за да се помогне на изследователските екипи и европейските отрасли да запазят настоящите си силни страни в челните редици в един изключително конкурентен международен контекст и да се преодолее пропастта в технологиите, които са от решаващо значение за цифровата трансформация на Съюза и неговото технологично лидерство, която отразява основните ценности на Съюза, включително неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и доверието, сигурността и безопасността на всички равнища на веригите на стойността. Сътрудничеството между заинтересованите страни от екосистемата, представляващи всички сегменти от веригите за създаване на стойност, е от съществено значение за развитието на новите технологии въз основа на принципа за сигурност и неприкосновеност на личния живот още при проектирането и бързото навлизане на иновациите на пазара. Откритостта и гъвкавостта на организациите на гражданското общество и съответните заинтересовани страни да се интегрират, включително по-специално МСП, в нововъзникващи или близки до тях технологични области, или и в двете, също са от жизненоважно значение. Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва също така да разработи научноизследователски дейности, за да допринесе за целите, посочени в съобщението на Комисията от 9 март 2021 г., озаглавено „Цифров компас 2030 г.: Европейският път към цифровото десетилетие“.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 73
(73)  Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да съчетава финансовите и техническите средства, които са от съществено значение за оползотворяване на ескалиращия темп на развитие на иновациите в тази област, за генериране на важни външни ефекти за обществото и за поделяне на риска чрез хармонизиране на стратегиите и инвестициите в полза на общия европейски интерес. Ето защо членовете на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да са Съюзът, държавите членки и държавите, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, на доброволна основа, както и асоциациите като частноправни членове, които представляват съставляващите ги дружества [и други правни субекти, работещи в областта на електронните компоненти и системи в Европа]. Участието на държавите членки ще улесни допълнително последователното съгласуване с националните програми и стратегии, като намалява припокриването и разпокъсването на усилията и същевременно осигурява полезни взаимодействия между заинтересованите страни и дейностите.
(73)  Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да съчетава финансовите и техническите средства, които са от съществено значение за оползотворяване на ескалиращия темп на развитие на иновациите в тази област, за генериране на важни външни ефекти за обществото чрез хармонизиране на стратегиите и инвестициите в полза на общия европейски интерес. Ето защо членовете на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да са Съюзът, държавите членки и държавите, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, на доброволна основа, както и асоциациите като частноправни членове, които представляват съставляващите ги дружества [и други правни субекти, работещи в областта на електронните компоненти и системи в Европа]. Участието на държавите членки ще улесни допълнително последователното съгласуване с националните програми и стратегии, като намалява припокриването и разпокъсването на усилията и същевременно осигурява полезни взаимодействия между заинтересованите страни и дейностите.
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 74
(74)  В съответствие с [член 8, параграф 1, буква в)] от Регламента за „Хоризонт Европа“ участващите държави следва да поверят на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ разходването на своите вноски в полза на участниците от тяхната държава в непреки действия. Бенефициерите следва да подпишат единно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства със съвместното предприятие в съответствие с правилата на програмата „Хоризонт Европа“, включително и със съответната рамка за правата върху интелектуална собственост, в зависимост от програмата на Съюза, по която се подпомага съответната финансирана с безвъзмездни средства дейност. Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ следва да обработва декларациите за направени разходи и да извършва плащанията към бенефициерите.
(74)  В съответствие с [член 8, параграф 1, буква в)] от Регламента за „Хоризонт Европа“ съвместните предприятия следва да прилагат централно управление на всички финансови вноски чрез координиран подход. Съответно всяка участваща държава следва да сключи административно споразумение със съвместното предприятие за определяне на координационния механизъм за плащане на вноските в полза на заявителите, установени в тази участваща държава, и за докладване във връзка с тези вноски. За да се осигури съгласуваност с националните им стратегически приоритети и в надлежно обосновани случаи, участващите държави следва да имат право на вето върху използването на техните национални финансови вноски за конкретни кандидати.
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 77
(77)  С правната рамка на Съюза за единно европейско небе31 се цели да се реформира европейската система за управление на въздушното движение (УВД) чрез институционални, оперативни, технологични и регулаторни действия с оглед подобряване на нейната работа по отношение на капацитета, безопасността, ефективността и въздействието върху околната среда.
(77)  С правната рамка на Съюза за единно европейско небе31 се цели да се реформира европейската система за управление на въздушното движение (УВД) чрез институционални, оперативни, технологични и регулаторни действия с оглед подобряване на нейната работа по отношение на капацитета, безопасността, ефективността, климата и въздействието върху околната среда.
__________________
__________________
31 Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).
31 Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).
Изменение 60
Предложение за регламент
Съображение 78
(78)  Проектът за научни изследвания и разработки за управление на въздушното движение (УВД) в единното европейско небе („проектът SESAR“)32 има за цел да модернизира УВД и да обедини технологичните и оперативните иновации в подкрепа на единното европейско небе. Той има за цел да осигури технологични решения за високоефективно УВД до 2035 г., за да даде възможност за още по-безопасно и по-екологично функциониране на сектора на въздушния транспорт без претоварване. Проектът SESAR включва три взаимосвързани, непрекъснати и развиващи се съвместни процеса, чрез които се определят, разработват и внедряват иновативни технологични системи и оперативни процедури в основата на цифровото европейско небе, определено в Европейския генерален план за УВД33 .
(78)  Проектът за научни изследвания и разработки за управление на въздушното движение (УВД) в единното европейско небе („проектът SESAR“)32 има за цел да модернизира УВД и да обедини технологичните и оперативните иновации в подкрепа на единното европейско небе. Той има за цел да осигури технологични решения за високоефективно УВД до 2035 г., за да даде възможност за още по-безопасно, по-екологично и благоприятно за климата функциониране на сектора на въздушния транспорт без претоварване, в съответствие с Европейския зелен пакт и Европейския законодателен акт за климата. Проектът SESAR включва три взаимосвързани, непрекъснати и развиващи се съвместни процеса, чрез които се определят, разработват и внедряват иновативни технологични системи и оперативни процедури в основата на цифровото европейско небе, определено в Европейския генерален план за УВД33.
__________________
__________________
32 Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1).
32 Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) (ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1).
33 Решение 2009/320/EО на Съвета за одобрение на Европейския генерален план за управление на въздушното движение на проекта за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (ОВ L 95, 9.4.2009 г., стр. 41).
33 Решение 2009/320/EО на Съвета за одобрение на Европейския генерален план за управление на въздушното движение на проекта за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (ОВ L 95, 9.4.2009 г., стр. 41).
Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 79
(79)  Европейският генерален план за УВД е инструментът за планиране на модернизацията на УВД в цяла Европа, който свързва дейностите по научни изследвания и иновации за УВД със сценарии за дейности по внедряване за постигане на целите за изпълнение на единното европейско небе.
(79)  Европейският генерален план за УВД е инструментът за планиране на модернизацията на УВД в цяла Европа, който свързва дейностите по научни изследвания и иновации за УВД със сценарии за дейности по внедряване за постигане на целите за изпълнение на единното европейско небе, като не само подобрява ефикасността в хода на отделните полети, но и също така дава възможност за непрекъснато приспособяване на цялостния му капацитет спрямо технологичния напредък.
Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 81
(81)  Съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да използва опита на съвместното предприятие SESAR и да продължи своята роля за координиране на научните изследвания на УВД в Съюза. Основните цели на съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да бъдат укрепването и по-нататъшното интегриране на капацитета за научни изследвания и иновации в Европа, като се спомага за ускоряване на цифровизацията на сектора и превръщането му в по-устойчив и приспособим към колебанията в движението. То следва да подсили чрез иновации конкурентоспособността на управлявания от пилоти и безпилотния въздушен транспорт и услугите за УВД, за да се подкрепят икономическото възстановяване и растеж. Съвместното предприятие следва да разработи и ускори навлизането на пазара на иновативни решения за утвърждаване на въздушното пространство на единното европейско небе като най-ефективното и екологосъобразно небе за полети в света.
(81)  Съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да използва опита на съвместното предприятие SESAR и да продължи своята роля за координиране на научните изследвания на УВД в Съюза. Основните цели на съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да могат да подкрепят действията, предназначени за укрепването и по-нататъшното интегриране на капацитета за научни изследвания и иновации в Европа, което от своя страна би спомогнало за ускоряване на цифровизацията на сектора и превръщането му в по-устойчив и приспособим към колебанията в движението. То следва да допринася за подсилване чрез иновации на конкурентоспособността на управлявания от пилоти и безпилотния въздушен транспорт и услугите за УВД, за подкрепяне на икономическото и социалното възстановяване и растеж. Съвместното предприятие следва да подкрепя разработването и да ускори навлизането на пазара на иновативни решения за утвърждаване на въздушното пространство на единното европейско небе като най-ефективното и екологосъобразно небе за полети в света.
Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 83
(83)  Участието в съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да бъде отворено за възможно най-широк кръг и представителство на заинтересованите страни от всички държави членки и държавите, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, включително МСП, чрез различни форми на участие. По-специално участието следва да гарантира подходящ баланс между производителите на оборудване както за управлявания от пилоти, така и за безпилотния въздушен транспорт, ползвателите на въздушното пространство, доставчиците на аеронавигационно обслужване, летищата, сдруженията на военния и професионалния персонал и да предлага възможности за МСП, академичните среди и научноизследователските организации. С оглед на определянето на най-обещаващите подходи и субектите, които са в състояние да ги реализират, Комисията отправи покана за заявяване на интерес за потенциални членове. Управителният съвет следва да има право да избира асоциирани членове въз основа на резултатите от тази покана, за да осигури бързо разширяване на групата от членове.
(83)  Участието в съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да бъде отворено за възможно най-широк кръг и представителство на заинтересованите страни от всички държави членки и държавите, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, включително МСП, научни експерти и съответни организации на гражданското общество, включително в областите на околната среда и климата, чрез различни форми на участие. По-специално участието следва да гарантира подходящ баланс между производителите на оборудване както за управлявания от пилоти, така и за безпилотния въздушен транспорт, ползвателите на въздушното пространство, доставчиците на аеронавигационно обслужване, летищата, сдруженията на военния и професионалния персонал и да предлага възможности за МСП, академичните среди и научноизследователските организации. С оглед на определянето на най-обещаващите подходи и субектите, които са в състояние да ги реализират, Комисията отправи покана за заявяване на интерес за потенциални членове. Управителният съвет следва да има право да избира асоциирани членове въз основа на резултатите от тази покана, за да осигури бързо разширяване на групата от членове.
Изменение 64
Предложение за регламент
Съображение 86
(86)  Евроконтрол разполага с подходяща инфраструктура и необходимите административни, информационни, комуникационни услуги и услуги за логистична подкрепа. Съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да се възползва от тази инфраструктура и услуги на Евроконтрол. В този контекст съществуват малко потенциални полезни взаимодействия, които могат да бъдат получени от обединяването на административните ресурси с други съвместни предприятия чрез общ бекофис. Поради тази причина съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да се откаже от функциите на общия бекофис, установени с настоящия регламент.
(86)  Евроконтрол разполага с подходяща инфраструктура и необходимите административни, информационни, комуникационни услуги и услуги за логистична подкрепа. Съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да се възползва от тази инфраструктура и услуги на Евроконтрол. В този контекст съществуват малко потенциални полезни взаимодействия, които могат да бъдат получени от обединяването на административните ресурси с други съвместни предприятия. Поради тази причина съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ следва да се откаже от функциите на общия бекофис, установени с настоящия регламент.
Изменение 65
Предложение за регламент
Съображение 88
(88)  В контекста на приоритетите на Европейската комисия за 2019—-2024 г. „Европа, подготвена за цифровата ера“, „Икономика в интерес за хората“ и целите на политиката, определени в контекста на нейното съобщение за „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, Европа трябва да разработи критичните цифрови инфраструктури, базирани на 5G мрежи и да изгради технологичния си капацитет за 6G с времеви хоризонт 2030 г. В този контекст Комисията подчерта стратегическото значение на европейското партньорство за интелигентни мрежи и услуги за предоставяне на сигурни услуги, базирани на свързаност за потребителите и предприятията. Тези приоритети могат да бъдат постигнати чрез обединяване на ключовите участници, т.е. промишлеността, академичните среди и публичните органи, в рамките на европейско партньорство, което се основава на постиженията на инициативата за публично-частно партньорство за 5G, която успешно разработи 5G технологии и стандарти.
(88)  В контекста на приоритетите на Комисията за 2019—-2024 г. „Европа, подготвена за цифровата ера“, „Икономика в интерес за хората“ и целите на политиката, определени в контекста на нейните съобщения за „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ и „Цифров компас 2030 г.: Европейският път за цифровото десетилетие“, Европа трябва да разработи критичните цифрови инфраструктури, базирани на 5G мрежи и да изгради своята база от знания и технологичния си капацитет за 6G и новите съответни комуникационни технологии с времеви хоризонт 2030 г. В този контекст Комисията подчерта стратегическото значение на европейското партньорство за интелигентни мрежи и услуги за предоставяне на сигурни услуги, базирани на свързаност за потребителите и предприятията. Тези приоритети могат да бъдат постигнати чрез обединяване на ключовите участници, т.е. промишлеността, академичните среди, организациите на гражданското общество и публичните органи, в рамките на европейско партньорство, което се основава на постиженията на инициативата за публично-частно партньорство за 5G, която успешно разработи 5G технологии и стандарти.
Изменение 66
Предложение за регламент
Съображение 89
(89)  Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ има за цел да се занимава с въпросите на политиката в областта на цифровата инфраструктура и да разшири технологичния обхват на научните изследвания и иновациите за 6G мрежи. То следва да укрепи, с активното участие на държавите членки, отговора на политиката на Съюза и на социалните нужди по отношение на енергийната ефективност на мрежата, киберсигурността, технологичния суверенитет, неприкосновеността на личния живот и етиката и ще разшири обхвата на научните изследвания и иновациите от предоставяне на услуги, основани на мрежи, до предоставяне на услуги, основани на облачни технологии, както и компоненти и устройства, които позволяват услуги за гражданите и широк спектър от икономически сектори, като здравеопазването, транспорта, производството и медиите.
(89)  Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ има за цел да се занимава с въпросите на политиката в областта на цифровата инфраструктура и да разшири технологичния обхват на научните изследвания и иновациите за 6G и други комуникационни мрежи. То следва да укрепи, с активното участие на държавите членки, отговора на политиката на Съюза и на социалните нужди по отношение на енергийната ефективност на мрежата, киберсигурността, технологичния суверенитет и устойчивост, неприкосновеността на личния живот и етиката и ще разшири обхвата на научните изследвания и иновациите от предоставяне на услуги, основани на мрежи, до предоставяне на услуги, основани на облачни технологии, както и компоненти и устройства, които позволяват услуги за гражданите и широк спектър от икономически и социални сектори, като здравеопазването, транспорта, производството и медиите.
Изменение 67
Предложение за регламент
Съображение 91
(91)  Усъвършенстваните 5G инфраструктури ще съставляват основата за изграждане на екосистемите за цифровия и екологичния преход, а на следващ етап — за способността на Европа да приеме 6G технологиите. Механизмът за свързване на Европа – Цифрови технологии (МСЕ2), както и програмите „Цифрова Европа“ и InvestEU предлагат възможности за развитие на цифрови екосистеми, базирани на 5G, а по-късно — и на 6G. Като се има предвид широкият набор от заинтересовани страни от публичния и от частния сектор, които участват в такива проекти за внедряване, от съществено значение е да се координират създаването на стратегическа програма, приносът към програмирането, както и информацията и ангажираността на заинтересованите страни, свързани с такива програми. Като стратегическа основа за тези задачи съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ следва да координира разработването на стратегически програми за внедряване за съответните области на внедряване, като например 5G системи по пътищата и по железопътните линии. Тези програми следва, inter alia, да определят пътните карти за внедряване, основните възможности за модели за сътрудничество и други стратегически въпроси.
(91)  Усъвършенстваните 5G инфраструктури могат да съставляват основата за изграждане на екосистемите за цифровия и екологичния преход, а на следващ етап — за способността на Европа да приеме 6G технологиите по прозрачен и открит начин, тъй като създаването на световни и съвместими стандарти за 6G ще намали разходите, ще създаде по-ефективни цифрови вериги на доставки и ще засили иновациите. Механизмът за свързване на Европа – Цифрови технологии (МСЕ2), както и програмите „Цифрова Европа“ и InvestEU предлагат възможности за развитие на цифрови екосистеми, базирани на 5G, а по-късно — и на 6G. Като се има предвид широкият набор от заинтересовани страни от публичния и от частния сектор, които участват в такива проекти за внедряване, от съществено значение е да се улеснят създаването на стратегическа програма, приносът към програмирането, както и информацията и ангажираността на заинтересованите страни, свързани с такива програми. Като стратегическа основа за тези задачи съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ следва да координира разработването на стратегически програми за внедряване за съответните области на внедряване, като например 5G системи по пътищата и по железопътните линии. Тези програми следва, inter alia, да определят пътните карти за внедряване, технологичните препоръки, основните възможности за модели за сътрудничество и други стратегически въпроси.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се създават девет съвместни предприятия по смисъла на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз за прилагането на институционализирани европейски партньорства, определени в [член 2, точка 3] и посочени в [член 8, параграф 1, буква в)] от Регламента за „Хоризонт Европа“. В него се определят техните цели, задачи, членове, организация и други оперативни правила.
С настоящия регламент се създават девет съвместни предприятия по смисъла на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз за прилагането на институционализирани европейски партньорства, определени в [член 2, точка 3] и посочени в [член 8, параграф 1, буква в)] и приложение III към Регламента за „Хоризонт Европа“. В него се определят техните цели, задачи, членове, организация и други оперативни правила, включително относно прозрачността и отчетността.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
6а.  „свързани субекти“ означава субектите съгласно определението в член 187, параграф 1 от Финансовия регламент;
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
9.  „допълнителна дейност“ означава дейност извън основната част на работната програма, която дейност не получава финансова подкрепа от съвместното предприятие, но допринася за неговите цели и е пряко свързана с усвояването на резултатите от проектите по линия на това съвместно предприятие или предшестващите го инициативи или има значителна добавена стойност от Съюза;
9.  „допълнителна дейност“ означава дейност, която е включена в годишния план за допълнителни дейности, приложен към основната част на работната програма и която дейност не получава финансова подкрепа от съвместното предприятие, но допринася пряко за неговите цели и е пряко свързана с усвояването на резултатите от проектите по линия на това съвместно предприятие или предшестващите го инициативи или има значителна добавена стойност от Съюза и допринася за политиките на Съюза;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Съвместните предприятия, посочени в член 3, допринасят за общите цели на Регламента за „Хоризонт Европа“, определени в [член 3] от него.
1.  Съвместните предприятия, посочени в член 3, допринасят за общите и конкретните цели на Регламента за „Хоризонт Европа“, определени в [член 3] от него.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – уводна част
2.  Съвместните предприятия, чрез участието и ангажимента на партньорите в разработването и изпълнението на програма за научноизследователски и иновационни дейности, постигат следните общи цели:
2.  Съвместните предприятия постигат следните общи цели:
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а
a)  укрепване и интегриране на научния и технологичния капацитет на Съюза в подкрепа на създаването и разпространението на висококачествени нови знания, по-специално за постигане на решения на глобални предизвикателства, осигуряване на конкурентоспособност на Съюза, устойчивост и принос за укрепване на европейското научноизследователско пространство;
a)  укрепване и интегриране на научния, иновационния и технологичния капацитет на Съюза, на държавите членки и на регионите, в подкрепа на създаването и разпространението на висококачествени нови знания, по-специално за постигане на решения на глобални обществени предизвикателства, осигуряване и повишаване на конкурентоспособността на Съюза, на европейската добавена стойност, издръжливост и устойчивост и допринасяне за укрепване на европейското научноизследователско пространство;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б
б)  осигуряване на насочено към устойчивост глобално лидерство на веригите за създаване на стойност на Съюза и отворена стратегическа автономност на Съюза в областта на ключови технологии и отрасли в съответствие с промишлената стратегия за Европа;
б)  осигуряване на насочено към устойчивост глобално лидерство и издръжливост на веригите за създаване на стойност на Съюза и гарантиране на стратегическа автономност на Съюза при същевременно запазване на отворена икономика в областта на ключови технологии и отрасли в съответствие с промишлената и свързаната с МСП стратегия за Европа, Европейския зелен пакт, други политики на Съюза и Плана за възстановяването на Европа;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в
в)  разработване и ускоряване на навлизането в целия Съюз на иновативни решения за справяне с климатични, екологични, здравни и други глобални обществени предизвикателства, които допринасят за стратегическите приоритети на Съюза, по-специално за осъществяване на целите на ООН за устойчиво развитие и постигане на неутралност по отношение на климата в Съюза до 2050 г.
в)  разработване и ускоряване на навлизането в целия Съюз на иновативни решения за справяне с климатични, екологични, здравни, цифрови и други глобални обществени предизвикателства, които допринасят за стратегическите приоритети на Съюза, ускоряват икономическия растеж в Съюза и благоприятстват екосистемите за иновации, като в същото време постигат целите на ООН за устойчиво развитие и неутралност по отношение на климата в Съюза най-късно до 2050 г., в съответствие с Парижкото споразумение
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а
a)  повишаване на критичната маса и научния капацитет за междусекторни и интердисциплинарни научни изследвания и иновации в целия Съюз;
a)  повишаване на критичната маса и научния и технологичния капацитет за съвместни, междусекторни и интердисциплинарни научни изследвания и иновации в целия Съюз;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б
б)  ускоряване на социалния, екологичния и икономическия преход в области и сектори от стратегическо значение за приоритетите на Съюза, по-специално за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. в съответствие с целите, определени съгласно Европейския зелен пакт;
б)  ускоряване на екологичния и цифровия преход в области и сектори от стратегическо значение за приоритетите на Съюза, по-специално за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. в съответствие с целите в областта на климата и енергетиката, определени съгласно Европейския зелен пакт и Европейския законодателен акт за климата, както и за постигане на нулево замърсяване и нетоксична околна среда, при опазване и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие;
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 –буква в
в)  подобряване на свързаните с иновациите възможности и резултати на съществуващите и новите европейски вериги за създаване на стойност в областта на научните изследвания и иновациите, включително на малките и средните предприятия (МСП);
в)  подобряване на свързаните с научните изследвания и иновациите възможности и резултати на съществуващите и новите европейски екосистеми и вериги за създаване на стойност, включително на малките и средните предприятия (МСП) и стартиращите предприятия;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква г
г)  ускоряване на внедряването, усвояването и разпространението на иновативни решения в подсилените европейски научноизследователски и иновационни екосистеми, включително чрез широко и своевременно ангажиране и съвместно създаване с крайни потребители, граждански организации, регулаторни органи и органи по стандартизация;
г)  ускоряване на внедряването, усвояването и разпространението на иновативни решения, технологии, услуги и умения в подсилените европейски научноизследователски и иновационни и промишлени екосистеми и като крайна цел в обществото, включително чрез широко и своевременно ангажиране и съвместно създаване с крайни потребители, включително МСП, стартиращи предприятия, потребителски организации, граждански организации, регулаторни органи и органи по стандартизация;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква г а (нова)
га)  допринасяне за намаляване на недостига на специфични умения в целия Съюз чрез повишаване на осведомеността и подпомагане за натрупването на нови знания и човешки капитал по отношение на сферите на научните изследвания; допринасяне за ускоряването на повишаването на квалификацията и преквалификацията на европейските работници и участието на МСП в промишлените екосистеми, свързани с дейностите на съвместните предприятия; улесняване на интегрирането на съответните научни и иновационни компетентности в целия Съюз в европейски екосистеми и вериги за създаване на стойност за научни изследвания и иновации;
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква д
д)  осигуряване на подобрения в областта на околната среда и производителността на новите продукти и услуги благодарение на оползотворяването на капацитета и ресурсите на Съюза.
д)  осигуряване на подобрения в областта на околната среда, спестяването на енергия и суровини, устойчивостта, обществото и производителността, кръговостта на новите продукти, технологии, приложения и услуги посредством взаимосвързаност и пълно оползотворяване на капацитета и ресурсите на Съюза.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква д а (нова)
да)  допринасяне за преодоляване на неравенството между половете в областите на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в Европа, както и за включване на въпроса за равенството между половете в резултатите от научните изследвания, разработени от европейските партньорства, като по този начин се постига по-добро привеждане на европейските партньорства в съответствие с целите на Комисията за равенство между половете;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква д б (нова)
дб)  търсене на възможности за информиране на студентите, които биха желали да продължат кариерата си в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, както и в други области, свързани с оперативните дейности на съвместните предприятия;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)
4а.  При осъществяването на своите изследователски дейности съвместните предприятия търсят взаимодействие с европейските структурни и инвестиционни фондове, други инициативи на „Хоризонт Европа“, както и всички програми на Съюза, свързани с научни изследвания, иновации и конкурентоспособност. В допълнение към това съвместните предприятия работят в тясно сътрудничество със Съвместния изследователски център на Европейската комисия в съответните им научни области.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
a)  увеличаване и разпространение на високите постижения, включително чрез насърчаване на по-широкото участие в целия Съюз;
a)  увеличаване и разпространение на високите постижения, включително чрез насърчаване на по-широкото участие и географско разнообразие в целия Съюз, включително от участие от държави членки, които понастоящем се считат за скромни и умерени в областта на иновациите съгласно Европейския сравнителен доклад за иновациите;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  насърчаване и възнаграждаване на високите научни постижения, включително гарантиране, че при изпълнението на дейностите се вземат предвид най-съвременните достижения на науката и фундаменталните изследвания;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в
в)  укрепване на връзката между научните изследвания, иновациите и когато е целесъобразно образованието и други политики, включително допълняемост с националните, регионалните и съюзните политики и дейности в областта на научните изследвания и иновациите;
в)  укрепване на връзката между научните изследвания, иновациите и когато е целесъобразно – равенството между половете, образованието и други политики, включително допълняемост с националните, регионалните и съюзните умения,политики и дейности в областта на научните изследвания и иновациите;
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в a (нова)
ва)  насърчаване на отговорни научни изследвания и иновации, като се взема под внимание принципът на предпазливост;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в б (нова)
вб)  засилване на свързаното с пола измерение в научните изследвания и иновациите, включително сред съвместните предприятия;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д
д)  засилване на международното сътрудничество;
д)  засилване на международното сътрудничество в съответствие с целите на външната политика и международните ангажименти на Съюза и насърчаване на европейската конкурентоспособност и водещите позиции в промишлеността, като същевременно се зачита стратегическата автономност на Съюза, но се запазва отворената икономика;
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква е
е)  повишаване на обществената осведоменост, приемане, търсене и усвояване на нови решения чрез включване на гражданите и крайните потребители в процесите на съвместно проектиране и съвместно създаване;
е)  повишаване на обществената осведоменост, приемане, търсене и усвояване на нови решения чрез включване на гражданите, организациите на гражданското общество, потребителските организации и крайните потребители, включително МСП и стартиращите предприятия, в процесите на съвместно проектиране и съвместно създаване;
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ж
ж)  насърчаване на използването на резултатите от научните изследвания и иновациите и активно разпространяване и използване на резултатите, по-специално за привличане на частни инвестиции и разработване на политики;
ж)  насърчаване на активното разпространение, използването на резултатите от научните изследвания и иновациите и тяхното прилагане, включително за разработване на политики, чрез стандартизация, обществени поръчки за новаторски решения и обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, с цел ускоряване на процеса на внедряване на пазара на резултатите от научните изследвания и резултатите в съответните им научноизследователски области;
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква з
з)  ускоряване на трансформацията на промишлеността, включително чрез подобрени умения за иновации;
з)  ускоряване на трансформацията на промишлеността и устойчивостта във веригите за създаване на стойност, включително чрез подобрени умения за иновации;
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  повишаване на нивото на уменията и опита в целия Съюз сред студентите, представителите на академичните среди и експертите, като се насърчава разработването на специфични университетски степени и образователни програми в различните области, със специално внимание върху свързаните с пола аспекти, и се гарантира възможно най-широко географско покритие в Съюза;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква и
и)  подкрепа за основано на доказателства прилагане на свързаните политики на Съюза, както и на регулаторните дейности и дейностите за стандартизация и инвестиции за устойчиво развитие на европейско и световно равнище.
и)  подкрепа за научно, основано на доказателства прилагане на свързаните политики на Съюза, както и на регулаторните дейности и дейностите за стандартизация и инвестиции за устойчиво развитие на национално, европейско и световно равнище.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а
a)  предоставят финансова подкрепа, главно под формата на безвъзмездни средства, на непреки действия за научни изследвания и иновации, избрани след открити и конкурентни покани, освен ако в работната им програма е посочено друго;
a)  предоставят финансова подкрепа, главно под формата на безвъзмездни средства, на непреки действия за научни изследвания и иновации, избрани след открити, справедливи, прозрачни и конкурентни покани, освен в надлежно обосновани случаи, посочени в работната програма;
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б
б)  развиват тясно сътрудничество и осигуряват координация с други европейски партньорства, включително чрез разпределяне, когато е целесъобразно, на част от бюджета на съвместното предприятие за съвместни покани;
б)  развиват тясно сътрудничество и осигуряват координация и полезни взаимодействия с други европейски партньорства, включително чрез разпределяне, когато е целесъобразно, на част от бюджета на съвместното предприятие за съвместни покани;
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в
в)  търсят полезни взаимодействия и, когато е целесъобразно, възможности за по-нататъшно финансиране от съответните дейности и програми на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище, по-специално с такива дейности и програми, които подкрепят внедряването на иновативни решения, образованието и регионалното развитие, като например фондовете на Кохезионната политика в съответствие със стратегиите за интелигентнa специализация;
в)  търсят и осигуряват ефективни полезни взаимодействия и когато е целесъобразно, възможности за по-нататъшно финансиране от съответните дейности и програми на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище, по-специално с такива дейности и програми, които подкрепят внедряването и пазарната реализация на иновативни решения, обучението, образованието и регионалното развитие, като например фондовете на Кохезионната политика в съответствие със стратегиите за интелигентнa специализация, както и с европейските финансови институции, например Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка, както и със съответните промишлени сдружения и благотворителни фондации и тръстове;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)  засилване на връзката между научните изследвания, иновациите и действията, предвидени в съобщението на Комисията от 1 юли 2020 г., озаглавено „Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ (Европейската програма за умения), особено тези, насочени към развиване на умения за подпомагане на екологичния и цифровия преход и към увеличаване на броя на завършилите висше образование в дисциплините НТИМ, особено в областта на промишлените екосистеми, свързани с действията на съвместните предприятия;
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г
г)  гарантират, че техните операции допринасят за стратегическото многогодишно планиране, докладване, мониторинг и оценка, както и за други изисквания на „Хоризонт Европа“, посочени в [членове 45 и 47] от Регламента за „Хоризонт Европа“, като например прилагането на общата рамка за обратна връзка относно политиките;
г)  гарантират, че техните операции допринасят за стратегическото многогодишно планиране, докладване, мониторинг и оценка, без да се увеличава административната тежест за тях или за техните бенефициери, както и за други изисквания на „Хоризонт Европа“, посочени в [членове 45 и 47] от Регламента за „Хоризонт Европа“, като например прилагането на общата рамка за обратна връзка относно политиките;
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д
д)  насърчават участието на МСП в своите дейности и вземат мерки за осигуряване на информация на МСП в съответствие с целите на „Хоризонт Европа“;
д)  насърчават и гарантират участието на МСП и стартиращите предприятия, както и техните асоциации, в дейностите на съвместните предприятия и осигуряват навременна информация на МСП и стартиращите предприятия в съответствие с целите на „Хоризонт Европа“; когато е целесъобразно, определят поканите за представяне на предложения, при които координиращата роля е запазена за МСП или стартиращи предприятия;
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д a (нова)
да)  разработване на мерки за привличане на нови участници, включително МСП, в научноизследователските и иновационните дейности на съвместните предприятия и за разширяване на мрежите за сътрудничество, както и насърчаване на по-доброто свързване на съществуващите национални екосистеми и мрежи за научни изследвания и иновации помежду им и с европейското равнище;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д б (нова)
дб)  насърчаване и гарантиране на участието на младите изследователи, докторантите и постдокторантите в дейностите на съответното съвместно предприятие, в тясно сътрудничество с действията „Мария Склодовска-Кюри“;
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква е
е)  мобилизират необходимите ресурси от обществения и частния сектор за постигане на целите, определени в настоящия регламент;
е)  мобилизират необходимите ресурси от обществения и частния сектор, както и – когато е възможно, допълнителни ресурси за постигане на целите, определени в настоящия регламент;
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква ж
ж)  наблюдават напредъка по изпълнението на целите, определени в настоящия регламент, както и в съответствие с целите, посочени в [член 45] и [приложение V] от Регламента за „Хоризонт Европа“;
ж)  наблюдават напредъка по изпълнението на целите, определени в настоящия регламент, както и в съответствие с целите, посочени в [член 45] и [приложения III и V] към Регламента за „Хоризонт Европа“;
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква з
з)  определят и изпълняват своята работна програма;
з)  разработват и прилагат стратегическа програма за научни изследвания и иновации, въз основа на която определят и изпълняват своята работна програма;
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква и
и)  поддържат връзка с най-широк кръг заинтересовани страни, включително, но не само, децентрализирани агенции, научноизследователски организации, университети, крайни потребители и публични органи, по-специално с цел определяне на приоритетите и дейностите на всяка инициатива, както и за гарантиране на приобщаване;
и)  поддържат връзка с най-широк кръг заинтересовани страни, включително, но не само, децентрализирани агенции, научноизследователски организации, университети, организации на гражданското общество с нестопанска цел, крайни потребители, асоциации на МСП и публични органи, по-специално с цел определяне на приоритетите и дейностите на всяка инициатива, както и за гарантиране на приобщаване, отвореност и обществена добавена стойност;
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква й
й)  извършват дейности за информиране, комуникация, оповестяване, разпространение и използване на резултатите чрез прилагане mutatis mutandis на [член 46] от Регламента за „Хоризонт Европа“, включително предоставяне на подробна информация за резултатите от финансираните дейности, свързани с научни изследвания и иновации, налични и достъпни в обща електронна база данни на „Хоризонт Европа“;
й)  извършват дейности за информиране, комуникация, оповестяване, разпространение и използване на резултатите чрез прилагане на членове 10 и 39 от настоящия регламент и mutatis mutandis на [член 46] от Регламента за „Хоризонт Европа“, включително предоставяне на подробна информация за резултатите от финансираните дейности, свързани с научни изследвания и иновации, налични за широката общественост и достъпни в обща електронна база данни на „Хоризонт Европа“ по удобен начин;
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква й а (нова)
йа)  насърчават кампании за повишаване на осведомеността, образователни дейности и дейности по разпространение, с участието на мрежи от академичните среди, от сферите на науката и знанието, предоставят подходяща информация на съответните си уебсайтове, включително публикуват съответната документация;
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква л
л)  допринасят за разработването на по-ефективна връзка между науката и политиката, за насърчаване на отворената наука чрез осигуряване на по-добро използване на резултатите и в отговор на нуждите на политиката, както и за насърчаване на по-бързото разпространение и усвояване на резултатите;
л)  допринасят за разработването на по-ефективна връзка между науката и политиката, за насърчаване на отворената наука и зачитане на нейните принципи, както е посочено в членове 14 и 39 от Регламента за „Хоризонт Европа“, и в отговор на нуждите на политиката, както и за насърчаване на по-бързото използване, разпространение и усвояване на резултатите и повишената видимост, както е посочено в член 51, параграф 1 от Регламента за „Хоризонт Европа“; съвместните предприятия определят строги правила за дерогации от изискванията за отворен достъп, посочени в Регламента за „Хоризонт Европа“ и Комисията наблюдава практиките, свързани със свободния достъп, и всички изключения следва да бъдат изброени по прозрачен начин на съответните уебсайтове.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква н
н)  подпомагат Комисията при разработването и изпълнението на надеждни и научно обосновани технически критерии за проверка съгласно член 3 от Регламент (ЕС) 2020/852 относно устойчивите инвестиции, чрез мониторинг и оценка на тяхното прилагане в рамките на икономическия сектор, в който работят, с цел осигуряване на ad hoc обратна връзка за изготвянето на политики, когато е необходимо;
н)  подпомагат Комисията при разработването и изпълнението на надеждни и научно обосновани технически критерии за проверка съгласно член 3 от Регламент (ЕС) 2020/852, когато дейностите на съвместните предприятия попадат в обхвата на този регламент;
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква о
о)  когато е приложимо, вземат предвид „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ съгласно член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 и се съобразяват с разпоредбите на посочения регламент за подобряване на достъпа до финансиране за устойчиво развитие;
о)  когато е приложимо, вземат предвид „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ съгласно член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 за дейности на съвместните предприятия, които попадат в обхвата на този регламент, и се съобразяват с разпоредбите на посочения регламент за подобряване на достъпа до финансиране за устойчиво развитие;
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2а.  За целта на прилагането на параграф 2, буква в) Комисията разработва ясни, прости и конкретни насоки относно осъществяването от страна на съвместните предприятия на различните видове полезни взаимодействия, като прехвърляне на ресурси, алтернативно финансиране, кумулативно финансиране и интегрирано финансиране.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Съвместните предприятия могат да отправят открита покана за заявяване на интерес с цел да бъдат избрани асоциирани членове. В поканата за заявяване на интерес се определя ключовият капацитет, необходим за постигане на целите на съвместното предприятие. Всички покани се публикуват на уебсайта на съвместното предприятие и се съобщават по всички подходящи канали, включително, когато е приложимо, чрез групата на представителите на държавите, за да се гарантира възможно най-широкото участие в интерес на постигането на целите на съвместното предприятие.
1.  Съвместните предприятия отправят открити, справедливи и прозрачни покани за заявяване на интерес с цел да бъдат избрани асоциирани членове, като същевременно допринасят за повишаването на географското разнообразие. Поканата за заявяване на интерес се провежда по открит и прозрачен начин и в нея се определят ключовият капацитет и очакванията по отношение на вноските, в натура и финансови, необходими за постигане на целите на съвместното предприятие. Всички покани се публикуват на уебсайта на съвместното предприятие и се съобщават по всички подходящи канали, включително, когато е приложимо, чрез групата на представителите на държавите, за да се гарантира възможно най-широкото участие в интерес на постигането на целите на съвместното предприятие.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Изпълнителният директор оценява заявленията за членство със съдействието на независими експерти и, когато е целесъобразно, на съответните органи на съвместното предприятие, въз основа на документирани знания, опит и потенциална добавена стойност на заявителя за постигане на целите на съвместното предприятие, финансовата стабилност и дългосрочния ангажимент на заявителя за финансови вноски и вноски в натура в съвместното предприятие и като се вземат предвид потенциалните конфликти на интереси.
2.  Управителният съвет оценява заявленията за членство със съдействието на независими експерти и когато е целесъобразно, на съответните органи на съвместното предприятие, включително на научния консултативен орган, въз основа на документирани знания, опит и потенциална добавена стойност на заявителя за постигане на целите на съвместното предприятие, финансовата стабилност и дългосрочния ангажимент на заявителя за финансови вноски и вноски в натура в съвместното предприятие и като се вземат предвид потенциалните конфликти на интереси.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 a (нов)
2а.  Членството на правен субект, установен в държава, асоциирана към програмата „Хоризонт Европа“, не води до допълнителна тежест върху учредителите и асоциираните членове на съвместното предприятие.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Управителният съвет оценява и, когато е целесъобразно, одобрява заявленията за членство.
3.  Управителният съвет оценява и одобрява или отхвърля заявленията за членство.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
4.  Между избраните асоциирани членове и изпълнителния директор, който действа като представител на съвместното предприятие, се подписва писмо за поемане на ангажимент, в което се описва обхватът на членството по отношение на съдържанието, дейностите и продължителността, вноската на асоциираните членове в съвместното предприятие, включително данни за предвидените допълнителни дейности, посочени в член 11, параграф 1, буква б), както и разпоредбите, свързани с представителството на асоциирания член и правата на глас в управителния съвет.
4.  Между избраните асоциирани членове и изпълнителния директор, който действа като представител на съвместното предприятие, се подписва писмо за поемане на ангажимент, в което се описва обхватът на членството по отношение на съдържанието, дейностите и продължителността, вноската (финансова и в натура) на асоциираните членове в съвместното предприятие, включително данни за предвидените допълнителни дейности, посочени в член 11, параграф 1, буква б), както и разпоредбите, свързани с представителството на асоциирания член и правата на глас в управителния съвет. Писмата за поемане на ангажимент на избраните асоциирани членове се публикуват на уебсайта на съответното съвместно предприятие, като се гарантира зачитане на правилата за поверителност.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Всеки член информира съвместното предприятие за всяко сливане или придобиване между членове, което би могло да засегне съвместното предприятие, или всяко поглъщане на член от субект, който не е член на съвместното предприятие.
2.  Всеки член информира без ненужно отлагане съвместното предприятие за всяко сливане или придобиване между членове, което би могло да засегне съвместното предприятие, или всяко поглъщане на член от субект, който не е член на съвместното предприятие.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Всеки частноправен член информира съвместното предприятие за всякакви други съществени промени в своята собственост, контрол или състав. Ако Комисията прецени, че с промените има вероятност да бъдат засегнати интересите на Съюза или на съвместното предприятие поради съображения, свързани със сигурността или опазването на обществения ред, тя може да предложи на управителния съвет да прекрати членството на съответния частноправен член. Управителният съвет взема решение за прекратяване на членството на съответния член. Съответният частноправен член не участва в гласуването на управителния съвет.
4.  Всеки частноправен член информира без ненужно отлагане съвместното предприятие за всякакви други съществени промени в своята собственост, контрол или състав. Ако Комисията прецени, че с промените има вероятност да бъдат засегнати интересите на Съюза или на съвместното предприятие поради съображения, свързани със сигурността или опазването на обществения ред, тя може да предложи на управителния съвет да прекрати членството на съответния частноправен член. Управителният съвет взема решение за прекратяване на членството на съответния член. Съответният частноправен член не участва в гласуването на управителния съвет.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Всеки кандидат за допринасящ партньор, както е определен в член 2, точка 7, представя на управителния съвет писмо за одобрение. В писмото за одобрение се посочват обхватът на партньорството по отношение на предмета, дейностите и продължителността и се описва подробно вноската на заявителя в съвместното предприятие.
1.  Всеки кандидат за допринасящ партньор, както е определен в член 2, точка 7, представя на управителния съвет писмо за одобрение. В писмото за одобрение се посочват обхватът на партньорството по отношение на предмета, дейностите и продължителността и се описва подробно вноската на заявителя в съвместното предприятие. Писмото за одобрение се публикува на уебсайта на съответното съвместно предприятие, като се гарантира зачитане на правилата за поверителност.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Управителният съвет оценява писмото за одобрение и одобрява или отхвърля заявлението.
2.  Управителният съвет оценява писмото за одобрение и взема предвид научното становище на органите на съвместните предприятия, както и евентуални конфликти на интереси и одобрява или отхвърля заявлението.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  Финансовата вноска на Съюза в съвместните предприятия, включително бюджетните кредити на ЕАСТ, покрива административните и оперативните разходи до максималните суми, посочени във втора част. Вноската на Съюза, посочена във втора част, може да бъде увеличена с вноски от трети държави, ако има такива вноски.
1.  Финансовата вноска на Съюза в съвместните предприятия, включително бюджетните кредити на ЕАСТ, покрива административните и оперативните разходи до максималните суми, посочени във втора част, при условие че тази сума съответства най-малкото на вноската на членовете, различни от Съюза, или на техните съставни или свързани субекти. Вноската на Съюза, посочена във втора част, бива увеличена с вноски от трети държави, когато такива вноски станат налични, в съответствие с член 16, параграф 5 от Регламента за „Хоризонт Европа“.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)
2а.  Финансовото участие на Съюза, посочено в параграф 2 от настоящия член, може да бъде допълнено с разпределени средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване в съответствие с член 13 от Регламента за „Хоризонт Европа“ и глоби в съответствие с член 5 от Регламента за МФР. Този принос може също така да бъде допълнен от отменени бюджетни кредити, както е предвидено в член 15, параграф 3 от Финансовия регламент. Вноската от Съюза се коригира, за да отразява вноските от асоциираните държави. Всяка допълнителна вноска от Съюза бива съчетана с вноски от членове, различни от Съюза. Вноските от Съюза и от членовете, различни от Съюза, трябва да бъдат балансирани.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 б (нов)
2б.  Допълнителните вноски от Съюза съгласно член 13 от Регламента за „Хоризонт Европа“, член 5 от Регламента за МФР и член 15, параграф 3 от Финансовия регламент се разпределят по справедлив начин в рамките на клъстерите по стълб II на програмата „Хоризонт Европа“, като се вземат предвид приоритетите на Съюза в областта на научните изследвания, както и целите на политиката му. При справедливото разпределение се вземат предвид по-специално съвместните предприятия, извършващи дейност в сектори, които са били най-силно засегнати по време на пандемията от COVID-19 и които са от най-голямо значение за постигането на целите на Съюза и за социално-икономическото възстановяване.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5 a (нов)
5а.  Финансовите вноски по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+, ЕФМДР и ЕЗФРСР, както и от Механизма за възстановяване и устойчивост, може да бъдат счетени за вноска на участващата държава в съвместно предприятие, при условие че са спазени относимите разпоредби на Регламента за общоприложимите разпоредби, както и разпоредбите, отнасящи се за отделните фондове. Комисията разработва прости и практически насоки, за да изясни какво представлява финансово участие на участваща държава в съвместно предприятие.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Освен ако във втора част е посочено друго, до 31 март всяка година частноправните членове докладват на съответния си управителен съвет стойността на вноските, посочени в параграф 1, буква б), направени през всяка от предходните финансови години. За целите на остойностяването на тези вноски, разходите се определят в съответствие с обичайните практики за осчетоводяване на разходите на съответните субекти, приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която е установен съответният субект, и приложимите международни счетоводни стандарти и международни стандарти за финансово отчитане. Разходите се заверяват от независим външен одитор, назначен от съответния субект. В случай че заверката дава повод за каквато и да било несигурност, методът на оценяване може да бъде проверен от съответното съвместно предприятие. В надлежно определени случаи управителният съвет може да разреши за оценяване на вноските да се използват еднократни суми или единични разходи.
2.  Освен ако във втора част е посочено друго, до 30 юни всяка година частноправните членове докладват на съответния си управителен съвет стойността на вноските, посочени в параграф 1, буква б), направени през предходната финансова година. За целите на остойностяването на тези вноски, разходите се определят в съответствие с обичайните практики за осчетоводяване на разходите на съответните субекти, приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която е установен съответният субект, и приложимите международни счетоводни стандарти и международни стандарти за финансово отчитане. Разходите не се одитират от съответното съвместно предприятие или от орган на Съюза, а се заверяват от независим външен одитор, назначен от съответния субект. В случай че заверката дава повод за каквато и да било несигурност, методът на оценяване може да бъде проверен от съответното съвместно предприятие. В надлежно определени случаи управителният съвет може да разреши за оценяване на вноските да се използват еднократни суми или единични разходи.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
3.  За целите на настоящия регламент разходите, направени за извършване на допълнителни дейности, не подлежат на одит от съответното съвместно предприятие или от друг орган на Съюза.
заличава се
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7 – уводна част
7.  Комисията може да прекрати, да намали пропорционално или да спре временно финансовите вноски на Съюза в съвместно предприятие, или да започне производство по ликвидация на предприятието съгласно член 43 във всеки от следните случаи:
7.  Комисията може, след като задейства взаимозастрахователния механизъм, предвиден в член 37, параграф 7 от Регламента за „Хоризонт Европа“, да прекрати, да намали пропорционално или да спре временно финансовите вноски на Съюза в съвместно предприятие, или да започне производство по ликвидация на предприятието съгласно член 43 във всеки от следните случаи:
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 9 a (нов)
9а.  Европейският парламент се уведомява за всички промени във финансовите вноски на Съюза.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11 а
Преди приемането на работната програма всяка участваща държава поема примерен ангажимент за размера на своите национални финансови вноски в съвместното предприятие, когато е уместно.
В допълнение към критериите, посочени в член 22 от Регламента за „Хоризонт Европа“, работната програма може да включва като приложение критерии за допустимост по отношение на националните правни субекти.
Всяка участваща държава възлага на съвместното предприятие оценката на предложенията в съответствие с правилата и критериите на „Хоризонт Европа“.
Подборът на предложенията се основава на списъка с класирането, предоставен от комисията за оценка. Управителният съвет може да се отклони от този списък в надлежно обосновани случаи, по-специално за да гарантира цялостната съгласуваност на портфейлния подход.
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част
1.  В срок от една година след приемането на настоящия регламент съвместните предприятия сключват споразумения за нивото на обслужване за функциите на общия бекофис, освен ако във втора част и като се отчита необходимостта да се гарантира равностойно ниво на защита на финансовия интерес на Съюза, когато на съвместни предприятия се възлагат задачи по изпълнението на бюджета. Тези функции включват следните области, при условие че се потвърди жизнеспособност и след проверка на ресурсите:
1.  Съвместните предприятия могат да използват функциите на общия бекофис, като сключват споразумения за нивото на обслужване, освен ако във втора част не е определено друго и като се отчита необходимостта да се гарантира равностойно ниво на защита на финансовия интерес на Съюза, когато на съвместни предприятия се възлагат задачи по изпълнението на бюджета. Тези функции може да включват следните области, при условие че се потвърди жизнеспособност, след проверка на ресурсите и без да се засягат специфичните области на изследване на съвместните предприятия:
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква ж a (нова)
жа)  насърчаване на обмена на най-добри практики между съвместните предприятия.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Функциите на общия бекофис, посочени в параграф 1, се предоставят от едно или повече избрани съвместни предприятия на всички останали. За да се осигури съгласувана организационна структура, взаимосвързаните функции се изпълняват в едно и също съвместно предприятие.
2.  Функциите на общия бекофис, посочени в параграф 1, могат да се предоставят от едно или повече избрани съвместни предприятия на всички останали. За да се осигури съгласувана организационна структура, взаимосвързаните функции се изпълняват в едно и също съвместно предприятие.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4
4.  Без да се засяга преразпределянето за други задачи в рамките на съвместното предприятие или други административни договорености, които не влияят върху трудовите договори, персоналът, на който са възложени функциите, прехвърлени на общия бекофис, поддържан от друго съвместно предприятие, може да бъде прехвърлен към това съвместно предприятие. Когато член на съответния персонал изрази писмено отказа си, договорът на този член на персонала може да бъде прекратен от съвместното предприятие при условията, посочени в член 47 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.
4.  Без да се засяга преразпределянето за други задачи в рамките на съвместното предприятие или други административни договорености, които не влияят върху трудовите договори, персоналът, на който са възложени функциите на общия бекофис, прехвърлен към едно съвместно предприятие, може да бъде прехвърлен към това съвместно предприятие. Когато член на съответния персонал изрази писмено отказа си, договорът на този член на персонала може да бъде прекратен от съвместното предприятие при условията, посочени в член 47 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
5.  Персоналът, посочен в параграф 4, който е прехвърлен към съвместното предприятие, поддържащо общия бекофис, остава със същия вид договор и в същата функционална група и степен и се счита, че през цялото време е служил в това съвместно предприятие.
5.  Персоналът, посочен в параграф 4, който е прехвърлен към съвместното предприятие, отговарящо за изпълнението на специфичните общи функции, остава със същия вид договор и в същата функционална група и степен и се счита, че през цялото време е служил в това съвместно предприятие.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Всяко съвместно предприятие има управителен съвет и изпълнителен директор.
1.  Всяко съвместно предприятие има управителен съвет, изпълнителен директор, както и орган, който предоставя научни консултации в съответствие с член 19.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 a (нов)
1а.  Полагат се максимални усилия в състава на управителните съвети да се спазва баланса между половете и географско разнообразие, както и да са представени различни сектори и опит, в зависимост от положението на членовете в съответните им области на компетентност.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.  Председателят на управителния съвет се назначава всяка година на ротационен принцип от Съюза и от другите представители последователно, освен ако във втора част е предвидено друго.
3.  Председателят на управителния съвет се назначава всяка година на ротационен принцип измежду членовете му от Съюза и от другите представители последователно, освен ако във втора част е предвидено друго.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.  Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Извънредни заседания може да се свикват по искане на председателя, на изпълнителния директор, на Комисията или на мнозинството от представителите на членовете, различни от Съюза, или на участващите държави. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя и се провеждат в седалището на съответното съвместно предприятие, освен ако по изключение, в надлежно обосновани случаи, управителният съвет реши друго.
4.  Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Извънредни заседания може да се свикват по искане на председателя, на изпълнителния директор, на Комисията или на мнозинството от представителите на членовете, различни от Съюза, или на участващите държави. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя и се провеждат в седалището на съответното съвместно предприятие, освен ако по изключение, в надлежно обосновани случаи, управителният съвет реши друго. Списъкът с участниците, дневният ред и протоколът от заседанието следва да бъдат публично достъпни своевременно на съответния уебсайт на въпросното съвместно предприятие.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7
7.  Други лица, по-специално представители на други европейски партньорства, изпълнителни или регулаторни агенции, регионални органи в рамките на Съюза и европейски технологични платформи също могат да бъдат поканени от председателя да присъстват като наблюдатели в зависимост от всеки отделен случай, при спазване на правилата за поверителност и конфликт на интереси.
7.  Други лица, по-специално представители на други европейски партньорства, изпълнителни или регулаторни агенции, представители на участващите държави, национални регионални органи в рамките на Съюза и европейски технологични платформи също могат да бъдат поканени от председателя да присъстват като наблюдатели в зависимост от всеки отделен случай, при спазване на правилата за поверителност и конфликти на интереси.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 10
10.  Управителният съвет приема свой процедурен правилник.
10.  Управителният съвет приема свой процедурен правилник, включително мерки за избягване на конфликт на интереси в процеса на вземане на решения.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 11
11.  Представителите на членовете са обвързани от разпоредбите на кодекс за поведение. В кодекса за поведение се определят задълженията на тези членове да защитават интегритета и репутацията на съответното съвместно предприятие и на Съюза.
11.  Представителите на членовете и наблюдателите са обвързани от разпоредбите на кодекс за поведение. В кодекса за поведение се определят задълженията на тези членове да защитават интегритета и репутацията на съответното съвместно предприятие и на Съюза.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1
Управителният съвет на всяко съвместно предприятие носи цялата отговорност за стратегическата насоченост и операциите на съвместното предприятие и следи за изпълнението на неговите дейности.
Управителният съвет на всяко съвместно предприятие носи цялата отговорност за стратегическата насоченост, съгласуваността с всеобхватните цели и политики на Съюза и операциите на съвместното предприятие и следи за изпълнението на неговите дейности.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2
Комисията, според своята роля в управителния съвет, се стреми да осигури координация между дейностите на съвместните предприятия и съответните дейности на програмите на Съюза за финансиране, с оглед на насърчаването на полезни взаимодействия и допълване при определянето на приоритетите, обхванати от съвместните научни изследвания.
Комисията, според своята роля в управителния съвет, се стреми да осигури координация между дейностите на съвместните предприятия и съответните дейности на програмите на Съюза за финансиране, с оглед на насърчаването на полезни взаимодействия и допълване, като същевременно се избягват случаи на дублиране, при определянето на приоритетите, обхванати от съвместните научни изследвания. Комисията гарантира, че съвместните предприятия разполагат с подходящ мандат, оперативни насоки и ефективни механизми за насочване, управление и осъществяване на полезни взаимодействия със съвместни научноизследователски теми и произтичащите от тях проекти.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква а
a)  осигурява внимателното и своевременно наблюдение на напредъка по програмата за научни изследвания и иновации на съвместното предприятие и отделните му действия във връзка с приоритетите на Комисията и стратегическата програма за научни изследвания и иновации и предприема коригиращи мерки, когато е необходимо, за да се гарантира, че съвместното предприятие постига целите си;
a)  взема мерки за осигуряване на изпълнението на общите, конкретните и оперативните цели на съвместното предприятие, оценява тяхната ефективност и въздействие, осигурява внимателното и своевременно наблюдение на напредъка по програмата за научни изследвания и иновации на съвместното предприятие и отделните му действия във връзка с приоритетите на всеобхватните цели и политики на Съюза и стратегическата програма за научни изследвания и иновации и предприема коригиращи мерки, когато е необходимо, за да се гарантира, че съвместното предприятие постига целите си;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква б
б)  разглежда, приема или отхвърля заявленията за членство в съответствие с член 7;
б)  разглежда, приема или отхвърля заявленията за членство в съответствие с член 7, като взема под внимание становището на научния консултативен орган в съответствие с член 19 и потенциални конфликти на интереси;
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква в
в)  разглежда, приема или отхвърля заявленията на потенциални допринасящи партньори в съответствие с член 9;
в)  разглежда, приема или отхвърля заявленията на потенциални допринасящи партньори в съответствие с член 9, като взема под внимание становището на научния консултативен орган в съответствие с член 19 и потенциален конфликт на интереси;
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква и
и)  назначава, освобождава от длъжност, удължава мандата, дава указания и контролира дейността на изпълнителния директор;
и)  назначава, въз основа на отворена и прозрачна процедура, освобождава от длъжност, удължава мандата, дава указания и контролира дейността на изпълнителния директор, в съответствие с член 17, включително чрез определянето на набор от ключови показатели за ефективност за оценяване на ефективността на изпълнителния директор;
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква й
й)  приема стратегическата програма за научни изследвания и иновации в началото на инициативата и я изменя през целия срок на действие на „Хоризонт Европа“, когато е необходимо. В стратегическата програма за научни изследвания и иновации се определят целенасоченото въздействие на партньорството, предвиденият портфейл от дейности, измеримите очаквани резултати, ресурсите, продуктите и етапите в рамките на определен график. В нея се определят и другите европейски партньорства, с които съвместното предприятие установява официално и редовно сътрудничество, както и възможностите за полезни взаимодействия между действията на съвместното предприятие и националните или регионалните инициативи и политики, въз основа на информация, получена от участващите държави или групата на представителите на държавите, както и за полезни взаимодействия с други програми на Съюза;
й)  приема стратегическата програма за научни изследвания и иновации в началото на инициативата и я изменя през целия срок на действие на „Хоризонт Европа“, когато е необходимо, въз основа на информация от всички партньори, в това число и от частния сектор, научната общност, представители на държавите членки и организации на гражданското общество, осъществяващи дейност в сферата на съответното съвместно предприятие. В стратегическата програма за научни изследвания и иновации се определят целенасоченото въздействие на партньорството, предвиденият портфейл от дейности, измеримите очаквани резултати, ресурсите, продуктите и етапите в рамките на определен график. В нея се определят и другите европейски партньорства, с които съвместното предприятие установява официално и редовно сътрудничество, както и възможностите за полезни взаимодействия между действията на съвместното предприятие и националните или регионалните инициативи и политики, въз основа на информация, получена от участващите държави или групата на представителите на държавите, както и за полезни взаимодействия с други програми и политики на Съюза, съгласно предоставените от Комисията насоки, включително действията, предвидени в Европейската програма за умения;
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква к
к)  приема работната програма и съответните прогнози за разходите, предложени от изпълнителния директор за изпълнение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации, включително административните дейности, съдържанието на поканите за представяне на предложения, научноизследователските области, които подлежат на съвместни покани и сътрудничество с други партньорства, приложимата ставка на финансиране за всяка тема от поканата, както и съответните правила за процедурите по подаване, оценка, подбор, възлагане и преразглеждане, с особено внимание към обратната връзка за изискванията на политиката;
к)  приема работната програма и съответните прогнози за разходите, предложени от изпълнителния директор за изпълнение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации, включително административните дейности, съдържанието на поканите за представяне на предложения, като категорично гарантира, че има редица открити покани, които покриват ниското равнище на технологична готовност, критериите за насърчаване на участие, основано на баланса между половете и географско разнообразие, научноизследователските области, които подлежат на съвместни покани и сътрудничество с други партньорства, и полезни взаимодействия с други програми на Съюза, приложимата ставка на финансиране за всяка тема от поканата, както и съответните правила за процедурите по подаване, оценка, подбор, възлагане и преразглеждане, включително специфични процедури за идентифициране и недопускане на конфликти на интереси, и с особено внимание към обратната връзка за изискванията на политиката;
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква к а (нова)
ка)  подкрепя видимостта и откритостта на дейностите на съвместните предприятия и приема мерки за привличане на нови участници, по-специално МСП, университети, научноизследователски организации и организации на гражданското общество, в дейностите и действията на съвместното партньорство, като същевременно осигурява ефективен контрол от страна на широката общественост и организациите на гражданското общество;
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква м а (нова)
мa)  взема подходящи и коригиращи мерки въз основа на резултатите от междинната оценка, извършена от Комисията при спазване на разпоредбите, посочени в член 171, и въз основа на резултатите от годишния одит, извършен от Европейската сметна палата;
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква н
н)  оценява консолидирания годишен отчет за дейността, включително съответните разходи и бюджета, предназначен за съвместни покани с други европейски партньорства;
н)  оценява и одобрява консолидирания годишен отчет за дейността, включително съответните разходи и бюджета, предназначен за съвместни покани с други европейски партньорства;
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква т
т)  одобрява списъка на действията, избрани за финансиране;
т)  одобрява списъка на действията, избрани за финансиране, при необходимост след консултация с научния консултативен орган;
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква ф
ф)  приема правила относно командироването на национални експерти към съвместните предприятия или относно използването на стажанти;
ф)  приема правила относно командироването на национални експерти, включително тяхното възнаграждение, към съвместните предприятия или относно използването на стажанти;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква ц
ц)  когато е необходимо, представя пред Комисията искане за изменение на настоящия регламент по предложение на член на съвместното предприятие;
ц)  когато е необходимо, събира и представя пред Комисията евентуални искания за изменение на настоящия регламент;
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква ш
ш)  приема до края на 2022 г. план за постепенно прекратяване на финансирането по „Хоризонт Европа“ за съвместното предприятие по препоръка на изпълнителния директор;
ш)  не по-късно от една година след междинната оценка на „Хоризонт Европа“ , както е посочено в член 52, параграф 1 от Регламента за „Хоризонт Европа“, и не по-късно от 2025 г. приема план за постепенното прекратяване на финансирането по линия на „Хоризонт Европа“ за съвместното предприятие по препоръка на изпълнителния директор;
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор въз основа на заслуги и умения, от списъка с кандидати, предложен от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор, в която се спазва принципът на баланс между половете.
1.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор въз основа на заслуги, умения и съответeн опит, от списъка с кандидати, предложен от Комисията, след покана за заявяване на интерес и последваща открита и прозрачна процедура за подбор, в която се спазва принципът на високи постижения, баланс между половете и географско разнообразие.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
2.  Комисията предлага списък с кандидати за изпълнителен директор след консултация с членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза. За целите на тази консултация членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза, определят по общо съгласие свои представители, както и един наблюдател от името на управителния съвет.
2.  Комисията предлага списък с кандидати за изпълнителен директор след консултация с членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза. Списъкът на кандидатите съдържа най-малко 50% кандидати от различен пол. Комисията полага всички усилия, за да гарантира балансирано представителство на половете. За целите на тази консултация членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза, определят по общо съгласие свои представители, както и един наблюдател от името на управителния съвет.
При провеждането на процедурата за подбор Комисията се придържа към най-високите стандарти за прозрачност, включително като предоставя ясен график и съответната информация на кандидатите и оповестява публично списъка на кандидатите за всяко съвместно предприятие и резултатите.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 а (нов)
3а.  Преди назначаването избраният изпълнителен директор подписва декларация за липса на конфликт на интереси, както и декларация за финансови интереси, в която включва поне професионалната си дейност през трите години преди поемането на функциите му в съвместното предприятие, както и своето участие за този период в управителни или други съвети на дружества, неправителствени организации, асоциации или други органи, притежаващи правосубектност. Декларацията за конфликт на интереси, както и декларацията за финансови интереси са лесно достъпни на уебсайта на съвместното предприятие.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4
4.  Мандатът на изпълнителния директор е четиригодишен. До края на този срок Комисията след консултация с членовете, различни от Съюза, извършва оценка на работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред съвместното предприятие.
4.  Мандатът на изпълнителния директор е четиригодишен. До края на този срок Комисията след консултация с членовете, различни от Съюза, извършва оценка на работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред съвместното предприятие, включително чрез оценка на набора от ключови показатели за ефективност, както са определени в член 16, буква и).
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 – буква в
в)  подготвя и представя за приемане на управителния съвет работната програма и съответните прогнози за разходите за съвместното предприятие, за изпълнение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации;
в)  подготвя и представя за приемане на управителния съвет работната програма въз основа на информацията от партньорите, в това число частния сектор, научната общност, представители на държавите членки и организации на гражданското общество в сферата на съответното съвместно предприятие и съответните прогнози за разходите за съвместното предприятие за изпълнение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации;
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 – буква е а (нова)
еa)  наблюдава изпълнението на мерките за привличане на нови участници, по-специално МСП, университети, научноизследователски организации и организации на гражданското общество;
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 – буква н
н)  осъществява комуникационната политика на съвместното предприятие;
н)  разработва и прилага благоприятна за гражданите и МСП комуникационна политика на съвместното предприятие;
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 – буква р
р)  защитава финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и при установяването на нередности — чрез събирането на недължимо платените суми, и когато е уместно, чрез налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;
р)  защитава финансовите интереси на Съюза и на членовете, различни от Съюза, чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, конфликт на интереси, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и при установяването на нередности — чрез събирането на недължимо платените суми, и когато е уместно, чрез налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – буква б
б)  управлява изпълнението на работната програма на съвместното предприятие през целия цикъл на изпълнение;
б)  управлява изпълнението на работната програма на съвместното предприятие през целия цикъл на изпълнение и гарантира, че работната програма и всички промени по нея са публично достъпни;
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6 – буква в
в)  предоставя на членовете и на органите на съвместното предприятие цялата съответна информация и подкрепа, необходими за изпълнение на техните задължения;
в)  предоставя своевременно на членовете и на органите на съвместното предприятие цялата съответна информация и подкрепа, необходими за изпълнение на техните задължения;
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
1.  Съвместните предприятия търсят независими научни консултации посредством:
1.  Освен ако не е посочено друго в част II от настоящия регламент, съвместните предприятия търсят независими научни консултации посредством научен консултативен орган, който трябва бъде създаден от съвместното предприятие в съответствие с приложимите разпоредби, установени в част II от настоящия регламент и настоящия член; Когато е целесъобразно, съвместните предприятия могат да изискват независими външни ad hoc експертни становища по конкретни въпроси.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  научен консултативен орган или неговите членове, който трябва бъде създаден от съвместното предприятие в съответствие с приложимите разпоредби, установени във втора част, и при спазване на разпоредбите на настоящия член; и/или
заличава се
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  ad hoc искания за външни експертни становища от управителния съвет до съвместното предприятие по конкретни въпроси.
заличава се
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 2
В изключителни случаи и когато това е надлежно обосновано, част от функцията по предоставяне на научни консултации може да се изпълнява от членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза, при условие че няма конфликт на интереси.
заличава се
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Сред членовете на научния консултативен орган трябва да има балансирано представителство на експертите в обхвата на дейностите на съвместното предприятие, включително по отношение на баланса между половете. Взети заедно, членовете на научния консултативен орган трябва да разполагат с необходимите компетенции и експертни познания, които обхващат съответната техническа област, за да изготвят научно обосновани препоръки за съвместното предприятие, като вземат предвид социално-икономическото въздействие на тези препоръки и целите на съвместното предприятие.
2.  Сред членовете на научния консултативен орган трябва да има балансирано представителство на експертите в обхвата на дейностите на съвместното предприятие, включително по отношение на високите постижения, баланса между половете и географското разнообразие. Взети заедно, членовете на научния консултативен орган трябва да разполагат с необходимите компетенции и експертни познания, които обхващат съответната техническа област, за да изготвят научно обосновани препоръки за съвместното предприятие, като вземат предвид въздействието върху климата, околната среда и социално-икономическото въздействие, включително въздействията върху конкурентоспособността и технологичния суверенитет на тези препоръки и целите на съвместното предприятие, както и въздействията на изследванията, извършени от съвместното предприятие, върху свързани с измерението на социалния пол проблеми.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4
4.  Управителният съвет установява специфични критерии и процедура за подбор на състава на научния консултативен орган на съвместното предприятие и назначава неговите членове. Когато е приложимо, управителният съвет взема предвид потенциалните кандидати, предложени от групата на представителите на държавите.
4.  Въз основа на прозрачни и открити покани за заявяване на интерес управителният съвет установява специфични критерии и процедура за подбор на състава на научния консултативен орган на съвместното предприятие и назначава неговите членове за срок от най-много четири години, който може да бъде подновен веднъж.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6
6.  Научният консултативен орган заседава най-малко два пъти годишно и заседанията се свикват от председателя. Председателят може да кани други лица да присъстват на неговите заседания като наблюдатели. Научният консултативен орган приема свой процедурен правилник.
6.  Научният консултативен орган заседава най-малко два пъти годишно и заседанията се свикват от председателя. Председателят може да кани други лица да присъстват на неговите заседания като наблюдатели. Научният консултативен орган приема свой процедурен правилник, включително мерки за избягване на конфликт на интереси в процеса на вземане на решения. Дневният ред, участниците и протоколите от заседанията се публикуват своевременно на уебсайта на съвместното предприятие;
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7 – буква а
a)  предоставя консултации относно научните приоритети, които трябва да бъдат включени в работните програми, в съответствие със стратегическата програма за научни изследвания и иновации и стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“;
a)  предоставя консултации относно научните приоритети, които трябва да бъдат включени в стратегическата програма за научни изследвания и иновации и свързаните с нея работни програми, в съответствие със стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“;
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7 – буква г
г)  по искане на управителния съвет предоставя независими консултации и научен анализ по конкретни въпроси, по-специално по отношение на развитието в близки сектори;
г)  по искане на управителния съвет предоставя независими консултации и научен анализ по конкретни въпроси, по-специално по отношение на развитието в близки сектори, както и относно потенциалните въздействия на дейностите на съвместното предприятие върху околната среда, обществото и климата;
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7 – буква e a (нова)
еa)  дава оценки и консултации за управителните съвети относно заявленията на потенциални асоциирани членове и допринасящи партньори;
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 8
8.  След всяко заседание на научния консултативен орган неговият председател представя на управителния съвет доклад, в който се посочват становищата на органа и неговите членове по въпросите, обсъждани по време на заседанието.
8.  След всяко заседание на научния консултативен орган неговият председател представя на управителния съвет доклад, в който се посочват становищата на органа и неговите членове по въпросите, обсъждани по време на заседанието. Доколкото това е възможно, докладът следва да се оповести публично на уебсайта на съвместното предприятие.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 9 а (нов)
9а.  Управителният съвет информира без ненужно забавяне научния консултативен орган за последващите действия във връзка със своите препоръки или предложения или посочва причините за непроследяването им и ги прави обществено достъпни.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5
5.  Председателят на групата на представителите на държавите може да кани други лица да присъстват на нейните заседания като наблюдатели, по-специално представители на съответните федерални или регионални органи от Съюза, представители на сдружения на МСП и представители на други органи на съвместното предприятие.
5.  Председателят на групата на представителите на държавите може да кани други лица да присъстват на нейните заседания като наблюдатели, по-специално представители на съответните федерални или регионални органи от Съюза, представители на сдружения на МСП и промишлеността, представители на организациите на гражданското общество и представители на други органи на съвместното предприятие.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6
6.  Дневният ред на заседанията на групата на представителите на държавите се изпраща достатъчно време преди тяхното провеждане, за да се осигури подходящо представителство от всяка държава членка и асоциирана държава. Дневният ред се изпраща за информация и до управителния съвет.
6.  Дневният ред на заседанията на групата на представителите на държавите се изпраща достатъчно време преди тяхното провеждане, за да се осигури подходящо представителство от всяка държава членка и асоциирана държава. Дневният ред се изпраща своевременно за информация и до управителния съвет.
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7 – буква б
б)  актуализирането на стратегическата насоченост в съответствие със стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“ и с други инструменти за финансиране от Съюза и от държавите членки;
б)  актуализирането на стратегическата насоченост в съответствие със стратегическото планиране на „Хоризонт Европа“, общите политики и цели на Съюза и с други инструменти за финансиране от Съюза и от държавите членки;
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7 – буква д
д)  участието на МСП.
д)  участието на МСП и стартиращи предприятия, техните бизнес сдружения, университети и научноизследователски организации, организации на гражданското общество и мерки, предприети за насърчаване на участието на новодошлите.
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7 – буква д a (нова)
да)  потенциални въздействия на дейностите на съвместното предприятие върху околната среда и климата, както и социалната им добавена стойност.
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 8 – буква а
a)  състоянието на съответните национални или регионални програми за научни изследвания и иновации и установяването на възможни области на сътрудничество, включително конкретни действия, предприети или предвидени за внедряване на подходящи технологии и иновативни решения;
a)  състоянието на съответните национални или регионални програми за научни изследвания и иновации и установяването на възможни области на сътрудничество, включително конкретни действия, предприети или предвидени (като напр. координирани покани между съвместни предприятия и техните програми за научни изследвания и иновации и инвестиционни програми) за разработване и внедряване и навлизане на пазара и в обществото на подходящи технологии и иновативни решения;
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 9
9.  В края на всяка календарна година групата на представителите на държавите представя доклад, в който са описани националните или регионалните политики в обхвата на съвместното предприятие и са определени конкретни начини за сътрудничество с действията, финансирани от съвместното предприятие.
9.  В края на всяка календарна година групата на представителите на държавите представя доклад, в който са описани националните или регионалните политики в обхвата на съвместното предприятие и са определени конкретни начини за сътрудничество с действията, финансирани от съвместното предприятие. Докладът следва да се оповести публично на уебсайта на съвместното предприятие.
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 13 a (нов)
13а.  При изпълнението на своите задачи групата на представителите на държавите спазва правилата за поверителност и конфликти на интереси, определени в членове 31 и 40.
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2
2.  В групата на заинтересованите страни могат да участват всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор, включително организирани групи, работещи в областта на съвместното предприятие, международни групи по интереси от държавите членки и асоциираните държави, както и от други държави.
2.  В групата на заинтересованите страни могат да участват всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор, включително организирани групи и организации на гражданското общество, работещи в областта на съвместното предприятие, международни групи по интереси от държавите членки и асоциираните държави, както и от други държави.
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 а (нов)
2а.  Управителният съвет определя специфичните критерии и процеса на подбор на състава на групата на заинтересованите страни и се стреми да осигури състав, в който е има баланс между половете, географско разнообразие, както и да са представени различни сектори и опит. Когато е приложимо, управителният съвет взема предвид потенциалните кандидати, предложени от групата на представителите на държавите. Гарантира се, че групата на заинтересованите страни е постоянно отворена за нови членове, което следва да бъде предмет на разглеждане в междинната оценка и при необходимост да бъде коригирано.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3
3.  Групата на заинтересованите страни получава редовно информация за дейностите на съвместното предприятие и се приканва да представя коментари относно планираните инициативи на съвместното предприятие.
3.  Групата на заинтересованите страни получава редовно информация за дейностите на съвместното предприятие и се приканва да представя коментари относно планираните инициативи на съвместното предприятие, по покана или по собствена инициатива.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4
4.  Заседанията на групата на заинтересованите страни се свикват от изпълнителния директор.
4.  Заседанията на групата на заинтересованите страни се свикват от изпълнителния директор поне веднъж годишно.
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5
5.  Изпълнителният директор може да посъветва управителния съвет да се консултира с групата на заинтересованите страни по конкретни въпроси. Когато се провежда такава консултация, след съответното обсъждане в групата на заинтересованите страни се представя доклад до управителния съвет.
5.  Изпълнителният директор може да посъветва управителния съвет да се консултира с групата на заинтересованите страни по конкретни въпроси. Когато се провежда такава консултация, след съответното обсъждане в групата на заинтересованите страни се представя доклад до управителния съвет и се оповестява публично на уебсайта на съответното съвместно предприятие.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5 а (нов)
5а.  При изпълнението на своите задачи групата на заинтересованите страни спазва правилата за поверителност и конфликти на интереси, определени в членове 31 и 40.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 a (нов)
1а.  В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламента за „Хоризонт Европа“ и чрез дерогация от член 34 от посочения регламент съвместните предприятия може да прилагат различни ставки за възстановяване на разходите от предоставеното от Съюза финансиране в рамките на дадено действие в зависимост от вида на участниците и от вида на действието. Ставките за възстановяване на разходите се посочват в работната програма.
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
2.  Работната програма се приема до края на годината, предшестваща нейното изпълнение. Работната програма се публикува на уебсайта на съвместното предприятие и, за подкрепа на координацията с цялостната стратегия на „Хоризонт Европа“, се споделя за информация със съответния програмен комитет на клъстерите.
2.  Работната програма се приема до края на годината, предшестваща нейното изпълнение. Работната програма се публикува на уебсайта на съвместното предприятие, на уебсайта на „Хоризонт Европа“ и в обща електронна база данни и за подкрепа на координацията с цялостната стратегия на „Хоризонт Европа“, се споделя за информация със съответния програмен комитет на клъстерите.
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5
5.  Годишният бюджет се адаптира, за да се вземе предвид размерът на финансовите вноски на Съюза, както е посочено в бюджета на Съюза.
5.  Годишният бюджет се адаптира, за да се вземе предвид размерът на финансовите вноски на Съюза, както е посочено в бюджета на Съюза, както и размерът на финансовите вноски и вноските в натура от членове, различни от Съюза.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
1.  Изпълнителният директор представя на управителния съвет консолидиран годишен отчет за дейността относно изпълнението на своите задължения в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие.
1.  Изпълнителният директор представя на управителния съвет консолидиран годишен отчет за дейността относно изпълнението на своите задължения в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие. Консолидираният годишен отчет за дейността следва своевременно да се оповести публично на уебсайта на съответното съвместно предприятие.
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква б
б)  представените предложения, включително разбивка по видове участници, в това число МСП, и разбивка по държави;
б)  представените предложения, включително разбивка по видове участници, в това число МСП, и разбивка по държави, като се посочи процентът нови участници;
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква д
д)  сътрудничеството с други европейски партньорства, включително съвместни покани, и полезните взаимодействия между действията на съвместното предприятие и националните или регионалните инициативи и политики.
д)  сътрудничеството с други европейски партньорства, включително съвместни покани, и полезните взаимодействия между действията на съвместното предприятие и други програми на Съюза, както и националните или регионалните инициативи и политики.
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква д a (нова)
да)  напредъка в изпълнението на измеримите очаквани резултати, продуктите и етапите в рамките на определен график, както са определени в стратегическата програма за научни изследвания и иновации и работната програма на съвместното предприятие;
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква д б (нова)
дб)  размера на финансовите вноски от членове, различни от Съюза, и на финансовите вноски на Съюза, които са били действително предоставени;
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква д в (нова)
дв)  приноса на съвместното предприятие за дейностите на европейската програма за умения, особено за онези, целящи развитие на умения в подкрепа на екологичния и цифровия преход и увеличаване на дипломираните специалисти по дисциплини НТИМ в съответните сфери на работа на съвместното предприятие;
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква д г (нова)
дг)  всяко действие, свързано с интегрирането на принципа на равенство между половете, включително действията, целящи да се преодолее неравенството между половете в сферата на научните изследвания и иновациите.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2
2.  Членовете, различни от Съюза, се споразумяват как да поделят своята колективна вноска помежду си в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие.
2.  Членовете, различни от Съюза, се споразумяват как да поделят своята колективна вноска помежду си.
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 а (нов)
2а.  При вземането на решение относно начина на споделяне на колективния им принос към съвместното предприятие членовете, различни от Съюза, действат в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие, без да налагат утежняващи условия за малки и средни предприятия, чието участие в съвместното предприятие се поддържа също така чрез благоприятни условия, които вземат под внимание техния размер, както и по-ограничените им възможности за договаряне по веригата за създаване на стойност в сравнение с по-големите участници.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 6
6.  Ако членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза, са в неизпълнение на ангажимента си по отношение на своята вноска, изпълнителният директор ги информира писмено и определя разумен срок, в който това неизпълнение следва да бъде отстранено. Когато при изтичането на този срок съответният член, различен от Съюза, все още е в неизпълнение, изпълнителният директор информира Комисията с оглед на потенциалните мерки, както и съответния член, че в съответствие с член 11, параграф 9 е дисквалифициран от гласуване в управителния съвет.
6.  Ако членовете на съвместното предприятие, различни от Съюза, са в неизпълнение на ангажимента си по отношение на своята вноска, изпълнителният директор ги информира писмено и определя разумен срок, в който това неизпълнение следва да бъде отстранено. Когато при изтичането на този срок съответният член, различен от Съюза, все още е в неизпълнение, изпълнителният директор информира Комисията и участващите държави с оглед на потенциалните мерки, както и съответния член, че в съответствие с член 11, параграф 9 е дисквалифициран от гласуване в управителния съвет.
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4
4.  Независимо от параграфи 1—3, споразуменията, решенията и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, съответното съвместно предприятие, Сметната палата, Европейската прокуратура и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити, проверки на място и разследвания съгласно съответната си компетентност.
4.  Независимо от параграфи 1—3, споразуменията, решенията и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, съответното съвместно предприятие, Сметната палата, Европейската прокуратура и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити, проверки на място и разследвания съгласно съответната си компетентност, без това да води до увеличаване на административната тежест за съвместното предприятие.
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
Одитите на разходите за непреки действия се извършват в съответствие с [член 48] от Регламента за „Хоризонт Европа“ като част от непреките действия по „Хоризонт Европа“, по-специално в съответствие одитната стратегия, посочена в [член 48, параграф 2] от същия регламент.
Одитите на разходите за непреки действия се извършват в съответствие с [член 48] от Регламента за „Хоризонт Европа“ като част от непреките действия по „Хоризонт Европа“, по-специално в съответствие одитната стратегия, посочена в [член 48, параграф 2] от същия регламент, без това да води до увеличаване на административната тежест за съвместното предприятие.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
1.  Вътрешният одитор на Комисията упражнява същите правомощия по отношение на съвместните предприятия, каквито упражнява по отношение на Комисията.
1.  Вътрешният одитор на Комисията упражнява същите правомощия по отношение на съвместните предприятия, каквито упражнява по отношение на Комисията, и предприема мерки за намаляване на административната тежест за съвместното предприятие.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1
1.  Съвместното предприятие предоставя на институциите на Съюза и на органите, службите или агенциите на Съюза достъп до цялата информация, свързана с непреките действия, които финансира. Тази информация включва резултатите на бенефициерите, които участват в непреки действия на съвместното предприятие, или всякаква друга информация, която бъде счетена за необходима за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политики или програми на Съюза. Тези права на достъп са ограничени до употреба с нетърговска и неконкурентна цел и отговарят на приложимите правила за поверителност.
1.  Съвместното предприятие предоставя на институциите на Съюза и на органите, службите или агенциите на Съюза достъп до цялата информация, свързана с непреките действия, които финансира. Тази информация включва резултатите на бенефициерите, които участват в непреки действия на съвместното предприятие, или всякаква друга информация, която бъде счетена за необходима за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политики или програми на Съюза. Тези права на достъп са ограничени до употреба с нетърговска и неконкурентна цел, подлежат на адекватни стандарти за сигурност в областта на ИТ и за информационна сигурност, в съответствие са с принципите на необходимост и пропорционалност и отговарят на приложимите правила за защита на личните данни и за поверителност.
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
2.  Съвместното предприятие предоставя на Комисията информацията, съдържаща се в представените предложения, за целите на разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките или програмите на Съюза.
2.  Съвместното предприятие предоставя на Комисията информацията, съдържаща се в представените предложения, за целите на разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките или програмите на Съюза. Всички съответни данни, свързани с проектите, представени от съвместните предприятия, се включват в единната база данни на „Хоризонт Европа“.
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2
2.  Числеността на персонала се определя в щатното разписание на всяко съвместно предприятие в съответствие с неговия годишен бюджет, като се посочва броят на временните длъжности по функционални групи и по степени, както и броят на договорно наетия персонал, изразен в еквиваленти на пълно работно време.
2.  Числеността на персонала се определя в щатното разписание на всяко съвместно предприятие и отразява по подходящ начин броя на длъжностите и степените, необходими за осигуряване на най-високите стандарти на набиране на персонал в тази област, в съответствие с неговия годишен бюджет, като се посочва броят на временните длъжности по функционални групи и по степени, както и броят на договорно наетия персонал, изразен в еквиваленти на пълно работно време и като се взема предвид принципът на баланс между половете.
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1
1.  Съвместното предприятие, неговите органи и персоналът му избягват всякакви конфликти на интереси при осъществяването на своите дейности.
1.  Съвместното предприятие, неговите органи и членове, както и персоналът му, следва да избягват конфликт на интереси в процеса на вземане на решения по отношение на дейностите на съвместното предприятие, както и при тяхното изпълнение.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2
2.  Управителният съвет приема правила за предотвратяване, избягване и управление на конфликти на интереси по отношение на персонала на съвместното предприятие, членовете и другите лица, участващи в управителния съвет и в другите органи или групи на съвместното предприятие, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и Правилника за длъжностните лица по отношение на персонала.
2.  Управителният съвет приема правила за предотвратяване, избягване и управление на конфликти на интереси по отношение на персонала на съвместното предприятие, членовете и другите лица, участващи в управителния съвет и в другите органи или групи на съвместното предприятие, в съответствие с настоящия регламент, финансовите правила на съвместното предприятие и Правилника за длъжностните лица по отношение на персонала.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 a (нов)
2а.  Членовете на научния консултативен орган и изпълнителните директори публикуват и актуализират пълна декларация за своите професионални дейности, финансови интереси и евентуалните конфликти на интереси. Тези декларации съдържат също така информация за членството им в различни управителни съвети и комитети, както и информация за всички публични участия, когато има потенциални последици за обществената политика или когато това участие дава на лицето значително влияние върху дейността на дружеството или партньорството. Изпълнителните директори имат професионален опит, който доказва, че имат опит в съответния оперативен сектор на съответното съвместно предприятие.
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4
4.  По време на процедурата по ликвидация активите на съвместното предприятие се използват за покриване на неговите пасиви и разходите, свързани с ликвидацията му. Всеки излишък се разпределя между членовете на съвместното предприятие към датата на ликвидацията пропорционално на финансовата им вноска в съвместното предприятие. Всеки такъв излишък, разпределен на Съюза, се връща в общия бюджет на Съюза.
4.  По време на процедурата по ликвидация активите на съвместното предприятие се използват за покриване на неговите пасиви и разходите, свързани с ликвидацията му. Всеки излишък се разпределя между членовете на съвместното предприятие към датата на ликвидацията пропорционално на финансовата им вноска в съвместното предприятие. Всеки такъв излишък, разпределен на Съюза, се връща в бюджета на „Хоризонт Европа“.
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква a
a)  ускоряване на иновационния процес и разработване на иновативни биотехнологични решения;
a)  ускоряване на научноизследователския и иновационния процес и разработване на устойчиви иновативни биотехнологични решения;
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква б
б)  ускоряване на навлизането на съществуващите зрели и иновативни биотехнологични решения на пазара;
б)  ускоряване на навлизането на съществуващите устойчиви, зрели и иновативни биотехнологични решения на пазара;
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква в
в)  осигуряване на високо равнище на екологични резултати на промишлените биотехнологични системи.
в)  осигуряване на високо равнище на екологични резултати на промишлените устойчиви биотехнологични системи.
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква a
a)  увеличаване на интензивността на интердисциплинарните научноизследователски и иновационни дейности с цел да се извлекат ползите от напредъка в науките за живота и в други научни дисциплини за разработването и демонстрирането на устойчиви биотехнологични решения;
a)  увеличаване на интензивността на интердисциплинарните научноизследователски и иновационни дейности с цел да се извлекат ползите от напредъка в науките за живота и в други научни дисциплини за разработването и демонстрирането на икономически, екологично и социално устойчиви биотехнологични решения;
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква б
б)  увеличаване и интегриране на капацитета за научни изследвания и иновации на заинтересованите страни в Съюза за използване на потенциала на местната биоикономика;
б)  увеличаване и интегриране на капацитета за научни изследвания и иновации на заинтересованите страни в Съюза за използване на потенциала на местната биоикономика в съответствие с целите на Съюза в областта на климата, околната среда и биологичното разнообразие;
Изменение 223
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква в
в)  увеличаване на капацитета за научни изследвания и иновации за справяне с екологичните предизвикателства и разработване на по-устойчиви биотехнологични иновации;
в)  увеличаване на капацитета за научни изследвания и иновации за справяне с икономическите, социалните и екологичните предизвикателства и разработване на устойчиви биотехнологични иновации;
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква в a (нова)
вa)  допринасяне за намирането на решения, при които се използват технологии и подходи с отрицателни емисии и улавяне на въглерод в природни системи, и при които са налице други ползи за околната среда;
Изменение 225
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква г
г)  засилване на интеграцията на процесите на биотехнологични научни изследвания и иновации във веригите за създаване на стойност на промишлеността на Съюза;
г)  засилване на интеграцията на процесите на биотехнологични научни изследвания и иновации във веригите за създаване на стойност на промишлеността на Съюза при същевременно насърчаване на по-високо ниво на устойчивост и кръговост;
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква д
д)  намаляване на риска за инвестиции в научни изследвания и иновации в биотехнологични дружества и проекти;
д)  намаляване на риска за инвестиции в научни изследвания и иновации в устойчиви биотехнологични дружества и проекти;
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква е
е)  гарантиране, че екологичните съображения се вземат предвид при разработването и изпълнението на проекти за биотехнологични научни изследвания и иновации.
е)  гарантиране, че екологичните съображения и смекчаването на потенциалните отрицателни въздействия се вземат предвид при разработването и изпълнението на проекти за биотехнологични научни изследвания и иновации, за да се допринесе за постигането на целите на Съюза в областта на енергетиката и климата.
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в
в)  подкрепя мултидисциплинарни научноизследователски и иновационни проекти с голямо въздействие, които засилват промишлените иновации в биотехнологичната промишленост за постигане на целите на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“;
в)  подкрепя мултидисциплинарни научноизследователски и иновационни проекти с голямо въздействие, които засилват промишлените иновации и устойчивостта в биотехнологичната промишленост за постигане на целите на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ в съответствие с целите на Съюза в областта на климата и енергетиката;
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква г
г)  интензифицира научноизследователските и иновационните дейности на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ по цялата иновационна верига от ниските до високите равнища на технологична готовност;
г)  интензифицира научноизследователските и иновационните дейности на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ по цялата иновационна верига от ниските до високите равнища на технологична готовност и смекчава техните потенциални отрицателни социални и екологични въздействия;
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква д
д)  мобилизира и интегрира участниците в научните изследвания и иновациите от селските, крайбрежните и градските райони и региони с неизползван потенциал за развитие на биотехнологичната промишленост за сътрудничество в дейности по проекти;
д)  мобилизира и интегрира участниците в научните изследвания и иновациите от селските, крайбрежните и градските райони и региони на различни географски равнища с неизползван потенциал за развитие на устойчива биотехнологична промишленост за сътрудничество в дейности по проекти;
Изменение 231
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква ж
ж)  насърчава комуникацията и сътрудничеството между участниците в научните изследвания и иновациите и заинтересованите страни от промишлеността в рамките на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ с цел повишаване на осведомеността относно бързо развиващите се знания и технологии, улеснява междусекторното сътрудничество и улеснява навлизането на иновативни биотехнологични решения на пазара;
ж)  насърчава комуникацията и сътрудничеството между участниците в научните изследвания и иновациите и заинтересованите страни от промишлеността, включително МСП, малки организации от първичния сектор и организации на гражданското общество, в рамките на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ с цел повишаване на осведомеността относно бързо развиващите се знания и технологии, улеснява междусекторното сътрудничество и улеснява навлизането на устойчиви иновативни биотехнологични решения на пазара;
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква з
з)  мобилизира национални и регионални органи, които могат да създадат по-благоприятни условия за навлизане на биотехнологични иновации на пазара;
з)  мобилизира национални и регионални органи, които могат да създадат по-благоприятни условия за навлизане на устойчиви биотехнологични иновации на пазара;
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква й
й)  съобщава и популяризира иновативни биотехнологични решения пред създателите на политики, промишлеността, неправителствените организации и потребителите като цяло.
й)  публикува констатациите си и резултатите по прозрачен и достъпен начин, включително за собствените си социални и екологични въздействия в рамките на Съюза и трети държави, и съобщава и популяризира устойчиви иновативни биотехнологични решения.
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква б
б)  Консорциумът за биотехнологични производства, организация с нестопанска цел, учредена съгласно белгийското законодателство, със седалище в Брюксел, Белгия, след като уведоми за решението си да се присъедини безусловно към съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ чрез писмо за поемане на ангажимент;
б)  Консорциумът за биотехнологични производства, организация с нестопанска цел, учредена съгласно белгийското законодателство, със седалище в Брюксел, Белгия, след като уведоми за решението си да се присъедини към съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ чрез писмо за поемане на ангажимент, без да се накърняват правата на членовете, по-специално на МСП, както е посочено в настоящия регламент и други свързани с този въпрос законодателни актове на Съюза;
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – уводна част
1.  Независимо от правомощията на управителния съвет за вземане на решение относно плана за допълнителни дейности съгласно член 16, параграф 2, буква л) и в обхвата на член 2, точка 9 и член 2, точка 10, Консорциумът за биотехнологични производства или неговите съставни или свързани субекти всяка година правят предложение за допълнителните дейности. Допълнителни дейности са дейностите, които са пряко свързани с проекти и дейности на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, включително по-специално:
1.  Независимо от правомощията на управителния съвет за вземане на решение относно плана за допълнителни дейности съгласно член 16, параграф 2, буква л) и в обхвата на член 2, точка 9 и член 2, точка 10, членовете, различни от Съюза, всяка година правят предложение за допълнителните дейности. Допълнителни дейности са дейностите, които са пряко свързани с проекти и дейности на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, включително по-специално:
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б
б)  инвестиции в нова иновативна и устойчива производствена инсталация или водеща инициатива;
б)  инвестиции в нова иновативна и устойчива производствена инсталация или водеща инициатива, включително пилотна и иновативна демонстрационна инсталация;
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква д
д)  дейности по комуникация, разпространение на резултатите и повишаване на осведомеността.
д)  дейности по комуникация, разпространение на резултатите и повишаване на осведомеността сред МСП и обществеността.
Изменение 238
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2
2.  Управителният съвет избира свой председател за срок от две години.
2.  Управителният съвет избира председател измежду своите членове за срок от две години.
Изменение 239
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4
4.  В допълнение към заседанията, посочени в параграф 2, управителният съвет провежда най-малко веднъж годишно и стратегическо заседание, чиято основна цел е да се набележат предизвикателствата и възможностите за устойчива биотехнологична промишленост и да се осигури допълнителна стратегическа насоченост за съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“.
4.  В допълнение към заседанията, посочени в параграф 3, управителният съвет провежда най-малко веднъж годишно и стратегическо заседание, чиято основна цел е да се набележат предизвикателствата и възможностите за устойчива биотехнологична промишленост и да се осигури допълнителна стратегическа насоченост за съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“, по-конкретно в усвояването на пълния потенциал на участниците в цяла Европа.
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5
5.  На стратегическото заседание се канят допълнителни главни изпълнителни директори или служители с правомощия за вземане на решения на водещи европейски биотехнологични дружества и Комисията. Председателите на групата на представителите на държавите, на научния комитет и на групите по внедряване може да бъдат поканени като наблюдатели.
5.  На стратегическото заседание се канят допълнителни главни изпълнителни директори или служители с правомощия за вземане на решения на водещи европейски биотехнологични дружества, Комисията, както и когато е целесъобразно, независими външни експерти и други съответни заинтересовани лица, включително от гражданското общество и научноизследователската общност. Председателите на групата на представителите на държавите, на научния комитет и на групите по внедряване следва бъдат постоянни наблюдатели.
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3
3.  Председателят на научния комитет се избира за срок от две години.
3.  Председателят на научния комитет се избира измежду членовете му за срок от две години.
Изменение 242
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4
4.  Научният комитет създава работна група, съставена от членове с подходящи профили, за да допринесе за осигуряване на необходимото съсредоточаване върху всички аспекти на устойчивостта на работната програма. Когато е възможно, консултациите, които научният комитет предоставя във връзка с работната програма, включват аспекти, свързани с кръговостта, екологичната устойчивост, опазването и подобряването на биологичното разнообразие, както и по-широки аспекти на устойчивостта на биотехнологичните системи и свързаните с тях вериги за създаване на стойност.
4.  Научният комитет създава работна група, съставена от членове с подходящи профили, за да допринесе за осигуряване на необходимото съсредоточаване върху всички аспекти на устойчивостта на работната програма. Консултациите, които научният комитет предоставя във връзка с работната програма, включват аспекти, свързани с ограниченото наличие на природни ресурси, кръговостта, екологичната устойчивост, опазването и подобряването на биологичното разнообразие, качеството на земята, почвата, водата, както и по-широки аспекти на социалните и климатичните въздействия, както и устойчивостта на биотехнологичните системи и свързаните с тях вериги за създаване на стойност.
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1
1.  Съгласно член 21 се създават една или повече групи по внедряване. Ролята на групите по внедряване е да консултират управителния съвет по въпроси, които са от решаващо значение за навлизането на биотехнологични иновации на пазара и за насърчаване на внедряването на устойчиви биотехнологични решения.
1.  Съгласно член 21 се създават една или повече групи по внедряване. Ролята на групите по внедряване е да консултират управителния съвет по въпроси, които са от решаващо значение за навлизането на устойчиви биотехнологични иновации на пазара и за насърчаване на внедряването на устойчиви биотехнологични решения.
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2
2.  Съставът на групите по внедряване осигурява подходящ тематичен акцент и представителност на заинтересованите страни от областта на биотехнологичните иновации. Всяка заинтересована страна, различна от членовете на Консорциума за биотехнологични производства и техните съставни или свързани субекти, може да изрази интереса си да стане член на група по внедряване. Управителният съвет определя предвидения размер и състав на групите по внедряване, продължителността на мандатите и възможността за подновяване на техните членове, и избира техните членове. Списъкът на членовете е публично достъпен.
2.  Съставът на групите по внедряване осигурява подходящ тематичен акцент и представителност на заинтересованите страни от областта на биотехнологичните иновации. Всяка заинтересована страна, различна от членовете на Консорциума за биотехнологични производства и техните съставни или свързани субекти, може да изрази интереса си да стане член на група по внедряване, която да гарантира представителството на МСП, както и на организациите на гражданското общество. Съставът на групите по внедряване се стреми към възможно най-широко представителство на заинтересовани страни, като това включва първичния сектор (селско стопанство, аквакултури, рибно стопанство и горско стопанство), както и доставчици на отпадъци, остатъци и странични потоци, регионални органи и инвеститори, за да се предотвратяват сривове на пазара и неустойчиви биотехнологични процеси. Управителният съвет определя предвидения размер и състав на групите по внедряване, продължителността на мандатите и възможността за подновяване на техните членове, и избира техните членове в съответствие с член 21 от настоящия регламент. Списъкът на членовете е публично достъпен.
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 3
3.  Групите по внедряване заседават най-малко веднъж годишно на физическо или виртуално заседание. На първото заседание групите по внедряване приемат свой процедурен правилник. Този процедурен правилник се одобрява от управителния съвет. Извънредните заседания на групите по внедряване се свикват по искане на управителния съвет. Управителният съвет може да поиска в извънредните заседания да участват допълнителни лица. Списъкът на присъстващите на тези извънредни заседания е публично достъпен.
3.  Групите по внедряване заседават най-малко веднъж годишно на физическо или виртуално заседание. На първото заседание групите по внедряване приемат свой процедурен правилник. Този процедурен правилник се одобрява от управителния съвет. Извънредните заседания на групите по внедряване се свикват по искане на управителния съвет. Управителният съвет може да поиска в извънредните заседания да участват допълнителни лица. Дневният ред, протоколът и списъкът на присъстващите на тези извънредни заседания са публично достъпни.
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 5
5.  По искане на управителния съвет групите по внедряване предоставят препоръки по въпросите, свързани с внедряването на биотехнологична иновация. Групите по внедряване могат също така да отправят препоръки към управителния съвет по всяко време по своя собствена инициатива.
5.  По искане на управителния съвет групите по внедряване предоставят препоръки по въпросите, свързани с внедряването на устойчива биотехнологична иновация. Групите по внедряване могат също така да отправят препоръки към управителния съвет по всяко време по своя собствена инициатива.
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква a
a)  допринасяне за намаляването на екологичния отпечатък на въздухоплаването чрез ускоряване на разработването на неутрални по отношение на климата авиационни технологии за възможно най-ранно внедряване, като по този начин значително се допринася за постигането на общите цели на Европейския зелен пакт, по-специално по отношение на целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове в целия Съюз с най-малко 55 % до 2030 г., в сравнение с равнищата от 1990 г., и пътя към постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.;
a)  допринасяне за намаляването на екологичния отпечатък на въздухоплаването чрез ускоряване на разработването на неутрални по отношение на климата авиационни технологии за възможно най-ранно внедряване, като по този начин значително се допринася за постигането на общите цели на Европейския зелен пакт47 , по-специално по отношение на целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове в целия Съюз с най-малко 55% до 2030 г., в сравнение с равнищата от 1990 г., и пътя към постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.;
__________________
__________________
47 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM(2019)0640 final).
47 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM(2019)0640 final).
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква б
б)  гарантиране, че свързаните с въздухоплаването дейности за научни изследвания и иновации допринасят за глобалната устойчива конкурентоспособност на авиационния сектор на Съюза и че неутралните по отношение на климата технологии в областта на въздухоплаването отговарят на съответните изисквания за авиационна безопасност, както и че въздушният транспорт продължава да е сигурно, надеждно, икономически ефективно и ефикасно средство за превоз на пътници и товари;
б)  гарантиране, че свързаните с въздухоплаването дейности за научни изследвания и иновации допринасят за глобалната устойчива конкурентоспособност на авиационния сектор на Съюза и че неутралните по отношение на климата технологии в областта на въздухоплаването отговарят на съответните изисквания за авиационна безопасност, както и че въздушният транспорт продължава да е конкурентоспособно, сигурно, надеждно, устойчиво, достъпно, икономически ефективно и ефикасно средство за превоз на пътници и товари;
__________________
__________________
48 Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз.
48 Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз.
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – буква а
a)  интегриране и демонстриране на революционни технологични иновации в областта на въздухоплавателните средства, които могат да намалят нетните емисии на парникови газове с не по-малко от 30 % до 2030 г., в сравнение с най-съвременните технологии от 2020 г., като същевременно полагат основите за неутрално по отношение на климата въздухоплаване до 2050 г.;
a)  интегриране и демонстриране на революционни технологични иновации в областта на въздухоплавателните средства, които могат да намалят нетните емисии на парникови газове, включително несвързани с CO2 въздействия, с не по-малко от 30 % до 2030 г., в сравнение с най-съвременните технологии от 2020 г., като същевременно полагат основите за неутрално по отношение на климата въздухоплаване до 2050 г.;
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – буква б
б)  гарантиране, че технологичната и потенциалната промишлена готовност на иновациите могат да подкрепят пускането на революционни нови продукти и услуги до 2035 г., с цел замяна на 75 % от работния парк до 2050 г. и разработване на иновативна, надеждна, безопасна и рентабилна европейска система на въздухоплаването, която е в състояние да постигне целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.;
б)  гарантиране, че технологичната и потенциалната промишлена готовност на иновациите могат да подкрепят пускането на революционни нови продукти и услуги до 2035 г., с цел замяна на 75 % от работния парк до 2050 г. и разработване на иновативна, надеждна, безопасна и рентабилна европейска система на въздухоплаването, която е в състояние да постигне целта за неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.;
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – буква в
в)  разширяване и насърчаване на интеграцията на веригите за създаване на стойност при научните изследвания и иновациите в областта на неутралното по отношение на климата въздухоплаване, включително академичните среди, научноизследователските организации, промишлеността и малките и средните предприятия, като се използват и полезните взаимодействия с други съответни национални и европейски програми.
в)  разширяване и насърчаване на интеграцията на веригите за създаване на стойност при научните изследвания и иновациите в областта на неутралното по отношение на климата въздухоплаване, включително академичните среди, научноизследователските организации, промишлеността, МСП и стартиращите предприятия, както и организациите на гражданското общество и социалните партньори, като се използват и полезните взаимодействия с други съответни национални и европейски програми и като се подкрепя навлизането на свързани с отрасъла умения по цялата верига за създаване на стойност;
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)  насърчаване на качествени работни места в сектора на въздухоплаването, както и възстановяване и създаване на растеж, като се има предвид специалното му значение за икономическото и социалното възстановяване на Съюза и за постигането на неговите цели в областта на климата и околната среда.
Изменение 253
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква a
a)  публикува на съответните уебсайтове цялата информация, необходима за подготовката и представянето на предложения за съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“;
a)  публикува на съответните уебсайтове цялата информация, необходима за подготовката и представянето на предложения за съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ по прозрачен и удобен за ползване начин;
Изменение 254
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква б
б)  наблюдава и оценява технологичния напредък по постигането на общите и специфичните цели, посочени в член 55, и улеснява пълния достъп до данни и информация за независимия мониторинг на въздействието на научните изследвания и иновациите в областта на въздухоплаването, извършван под прекия надзор на Комисията;
б)  наблюдава и оценява технологичния напредък по постигането на общите и специфичните цели, посочени в член 55, и улеснява пълния достъп до данни и информация за извършвания независим мониторинг на въздействието на научните изследвания и иновациите в областта на въздухоплаването;
Изменение 255
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква в
в)  подпомага Комисията при поискване от нея при създаването и координирането на разработването на регламенти и стандарти в подкрепа на навлизането на пазара на решения за чисто въздухоплаване, по-специално чрез провеждане на проучвания, симулации и предоставяне на технически консултации, като същевременно отчита необходимостта от премахване на пречките пред навлизането на пазара.
в)  подпомага и предоставя обратна връзка за Комисията при поискване от нея при създаването и координирането на разработването на регламенти и стандарти в подкрепа на навлизането на пазара на решения за чисто въздухоплаване, по-специално чрез провеждане на проучвания, симулации и предоставяне на технически консултации, като същевременно отчита необходимостта от премахване на пречките пред навлизането на пазара.
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква в a (нова)
вa)  разработва механизми за засилване на координацията и привеждането в съответствие между дейностите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ и изпълнението на националните планове за възстановяване;
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква в б (нова)
вб)  насърчава координацията с националните програми за научни изследвания и иновации, което дава възможност за основана на участие пътна карта нагоре по веригата и съвместно изпълнение на някои дейности с цел максимално увеличаване на ефекта на лоста от синхронизирането на научноизследователските програми.
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – буква б
б)  членовете учредители, изброени в приложение I, след като уведомят за решението си да се присъединят безусловно към съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ посредством писмо за поемане на ангажимент;
б)  членовете учредители, изброени в приложение I, след като уведомят за решението си да се присъединят към съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ посредством писмо за поемане на ангажимент, чието членство се основава на справедлив баланс между получаваното от Съюза финансиране и поетите ангажименти за вноски в натура, и без да се накърняват правата на членовете, по-специално на МСП, както е посочено в настоящия регламент и други свързани с този въпрос законодателни актове на Съюза;
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а
a)  дейности, които са обхванати от непреките действия на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, но не са финансирани в рамките на тези непреки действия;
a)  дейности, обхващащи цялата нефинансирана от Съюза част на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ и допринасящи за постигането на работната програма на съвместното предприятие;
Изменение 260
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква г
г)  частни научноизследователски и иновационни проекти, които допълват проекти по стратегическата програма за научни изследвания и иновации;
г)  частни научноизследователски и иновационни проекти, които допълват проекти по стратегическата програма за научни изследвания и иновации, както и дейности, допринасящи за навлизането на специфични за отрасъла умения по цялата верига за създаване на стойност;
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква г
г)  Европейският консултативен орган за чисто въздухоплаване;
г)  Европейският научен консултативен орган за чисто въздухоплаване;
Изменение 262
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – буква б
б)  девет представители на членовете, различни от Съюза, избрани и произлизащи от членовете учредители и асоциираните членове, които осигуряват балансирано представителство на веригата за създаване на стойност на въздухоплаването, като например интегратори на въздухоплавателни средства, производители на двигатели и производители на оборудване. В своя процедурен правилник управителният съвет създава ротационен механизъм за разпределяне на местата на членовете, различни от Съюза. Избраните представители включват най-малко един представител на европейските МСП, един представител на научноизследователските организации и един представител на академичните институции.
б)  дванадесет представители на членовете, различни от Съюза, избрани и произлизащи от членовете учредители и асоциираните членове, които осигуряват балансирано представителство на веригата за създаване на стойност на въздухоплаването, като например производители на въздухоплавателни средства, производители на двигатели и производители на оборудване. В своя процедурен правилник управителният съвет създава ротационен механизъм за разпределяне на местата на членовете, различни от Съюза, като се отчита балансът между половете. Избраните представители включват най-малко двама представители на европейските МСП, един представител на асоциираните членове, един представител на научноизследователските организации и един представител на академичните институции.
Изменение 263
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква б
б)  насърчава навлизането на пазара на технологии и решения, допринасящи за постигането на целите на Европейския зелен пакт, и осигурява постигането на специфичните цели на съвместното предприятие, посочени в член 55;
б)  насърчава навлизането на пазара на технологии и решения, допринасящи за постигането на специфичните цели на съвместното предприятие, посочени в член 55, в съответствие с целите на Европейския зелен пакт;
Изменение 264
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – уводна част
2.  Управителният съвет взема решения във връзка с изпълнението на програмата и с постигането на целите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, включително относно:
2.  Управителният съвет оценява и взема решения във връзка с изпълнението на програмата и с постигането на целите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, включително относно:
Изменение 265
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – буква а
a)  стратегическата програма за научни изследвания и иновации, нейните евентуални изменения и работната програма, включително открити покани за представяне на предложения;
a)  стратегическата програма за научни изследвания и иновации, нейните евентуални изменения и работната програма, включително открити покани за представяне на предложения, след консултация с Европейския научен консултативен орган за чисто въздухоплаване;
Изменение 266
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – буква б
б)  стратегическото многогодишно планиране на поканите в областта на чистото въздухоплаване и тяхното съгласуване с целите на програмата „Хоризонт Европа“ и съответните работни програми, с техническите приоритети и научноизследователските действия, включително откритите покани за представяне на предложения;
б)  стратегическото многогодишно планиране на поканите в областта на чистото въздухоплаване и тяхното съгласуване с общите приоритети и цели на Съюза, както и целите на програмата „Хоризонт Европа“ и съответните работни програми, с техническите приоритети и научноизследователските действия, включително откритите покани за представяне на предложения;
Изменение 267
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – буква а
a)  подходящ брой представители на Комисията и органи на Съюза, както е решено от представителите на Съюза в управителния съвет;
a)  двама представители на Комисията и органи на Съюза, както е решено от представителите на Съюза в управителния съвет;
Изменение 268
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – буква в
в)  двама висши представители на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, делегирани от изпълнителния директор;
в)  двама висши представители на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ като наблюдатели, делегирани от изпълнителния директор;
Изменение 269
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5
5.  Техническият комитет разработва и поддържа технологичната пътна карта и стратегия на програмата. Той предлага и подготвя за приемане от управителния съвет, в зависимост от случая, обхвата и програмирането на научноизследователските действия, техническата стратегия и цялостната пътна карта за научни изследвания на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“. Проследяването на дейностите на техническия комитет може да се делегира на член на управителния съвет.
5.  Техническият комитет актуализира и развива технологичната пътна карта и стратегия на програмата в съответствие с техническия напредък. Той предлага и подготвя за приемане от управителния съвет, в зависимост от случая, обхвата и програмирането на научноизследователските действия, техническата стратегия и цялостната пътна карта за научни изследвания на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“. Проследяването на дейностите на техническия комитет може да се делегира на член на управителния съвет.
Изменение 270
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 6 – буква а
a)  изготвя предложения за изменение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации, които да бъдат представени за обсъждане и окончателно решение от управителния съвет;
a)  въз основа на диалог с широк кръг от заинтересовани страни изготвя предложения за изменение на стратегическата програма за научни изследвания и иновации, които да бъдат представени за обсъждане и окончателно решение от управителния съвет;
Изменение 271
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 6 – буква б
б)  изготвя предложения за техническите приоритети и научноизследователските действия, които да бъдат включени в работната програма, в това число научноизследователските теми за открити покани за представяне на предложения;
б)  въз основа на диалог с широк кръг от заинтересовани страни изготвя предложения за техническите приоритети и научноизследователските действия, които да бъдат включени в работната програма, в това число научноизследователските теми за открити покани за представяне на предложения;
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 6 – буква г
г)  предлага за обсъждане и окончателно решение на управителния съвет преразглежданията или оптимизирането на техническия обхват на програмата, за да съгласува работната програма и целите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ с общите работни програми по програмата „Хоризонт Европа“ и с работните програми на други европейски партньорства;
г)  предлага за обсъждане и окончателно решение на управителния съвет въз основа на независими прегледи на резултатите и анализ на потенциалното въздействие на програмата, преразглежданията или оптимизирането на стратегическата програма за научни изследвания и иновации и на техническия обхват на програмата, за да се запази съгласуваността на работната програма с целите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, с общите цели на „Хоризонт Европа“ и с работните програми, свързани с други европейски партньорства;
Изменение 273
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – уводна част
В допълнение към задачите, посочени в член 18, изпълнителният директор на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ изпълнява и следните задачи:
В допълнение към задачите, посочени в член 18, изпълнителният директор на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ изпълнява и следните задачи под ръководството и при спазване на насоките на Управителния съвет:
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква г
г)  улеснява координацията от страна на Комисията, в съответствие със становището на техническия комитет, между дейностите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ и съответните научноизследователски и иновационни дейности в рамките на „Хоризонт Европа“, за да се избегне припокриването и да се насърчават полезните взаимодействия;
г)  отговаря, в тясно сътрудничество с Комисията и в съответствие със становището на техническия комитет, за координацията между дейностите на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ и съответните научноизследователски и иновационни дейности в рамките на „Хоризонт Европа“, с оглед на тяхното насочване и изпълнение с цел избягване на припокривания и насърчаване на полезните взаимодействия, както и за определяне на подходящи оперативни механизми за свързване на научноизследователските теми, свързани със сътрудничеството, и проектите, произтичащи от стратегическата програма за научни изследвания и иновации;
Изменение 275
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква ж
ж)  гарантира, че съвместното предприятие улеснява пълния достъп до данни и информация за независимия мониторинг на въздействието на научните изследвания и иновациите в областта на въздухоплаването, извършван под прекия надзор на Комисията, и предприема всички подходящи действия, необходими за гарантиране на независимостта на този процес от самото съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“, например чрез обществени поръчки, независими оценки, прегледи или ad hoc анализ. Докладът за мониторинг и оценка на програмата се представя на управителния съвет веднъж годишно;
ж)  гарантира, че съвместното предприятие улеснява пълния достъп до данни и информация за извършвания независим мониторинг на въздействието на научните изследвания и иновациите в областта на въздухоплаването, и предприема всички подходящи действия, необходими за гарантиране на независимостта на този процес от самото съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“, например чрез обществени поръчки, независими оценки, прегледи или ad hoc анализ, без това да увеличава административна тежест за съвместното предприятие. Докладът за мониторинг и оценка на програмата се представя на управителния съвет веднъж годишно;
Изменение 276
Предложение за регламент
Член 68 – заглавие
Европейски консултативен орган за чисто въздухоплаване
Европейски научен консултативен орган за чисто въздухоплаване
Изменение 277
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1
1.  Европейският консултативен орган за чисто въздухоплаване е научният консултативен орган на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“, създаден в съответствие с член 19, параграф 1, буква а).
1.  Европейският научен консултативен орган за чисто въздухоплаване се създава в съответствие с член 19.
Изменение 278
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2
2.  Европейският консултативен орган за чисто въздухоплаване има не повече от 15 постоянни членове.
2.  Европейският научен консултативен орган за чисто въздухоплаване има не повече от 15 постоянни членове, които не са членове на някои от другите органи на съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“.
Изменение 279
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3
3.  Председателят на Европейския консултативен орган за въздухоплаване се избира за срок от две години.
3.  Председателят на Европейския научен консултативен орган за чисто въздухоплаване се избира измежду постоянните му членове за срок от две години.
Изменение 280
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4
4.  Представител на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) е постоянен член на Европейския консултативен орган за чисто въздухоплаване.
4.  Представител на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) е постоянен член на Европейския консултативен научен орган за чисто въздухоплаване.
Изменение 281
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 4 a (нов)
4а.  Има поне един научен експерт от научните среди от областта на околната среда и климата в контекста на въздухоплаването.
Изменение 282
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква a
a)  допринасяне за целите, посочени в Плана във връзка с целта в областта на климата за 2030 г.51 и Европейския зелен пакт52, чрез засилване на амбицията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до поне 55 % под нивата от 1990 г. до 2030 г. и неутралност по отношение на климата до 2050 г.;
a)  допринасяне за целите, посочени в Плана във връзка с целта в областта на климата51 за 2030 г., Европейския зелен пакт52 и европейския законодателен акт в областта на климата чрез засилване на амбицията на ЕС по отношение на постигането на енергийна ефективност и разширяването на възобновяемите енергийни източници, както и за намаляване на емисиите на парникови газове до поне 55% под нивата от 1990 г. до 2030 г. и за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.;
__________________
__________________
51 COM(2020)0562 final.
51 COM(2020)0562 final.
52 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM(2019)0640 final).
52 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите (COM(2019)0640 final).
Изменение 283
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква б
б)  допринасяне за изпълнението на стратегията на Европейската комисия от 2020 г. за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа53;
б)  допринасяне за изпълнението на стратегията на Комисията от 2020 г. за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа53, „Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“ и резолюцията на Европейския парламент от 19 май 2021 г. относно Европейска стратегия за водорода;
__________________
__________________
53 COM(2020)0301 окончателен: Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа.
53 COM(2020)0301 final: Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа.
Изменение 284
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква в
в)  засилване на конкурентоспособността на веригата на Съюза за създаване на стойност във връзка с чистия водород с оглед подпомагане, по-специално на участващите МСП, ускоряване на навлизането на пазара на иновативни конкурентни решения за чист водород;
в)  разработване, засилване на водещата роля на Съюза и конкурентоспособността на веригата на Съюза за създаване на стойност във връзка с чистия водород с оглед подпомагане, по-специално на участващите МСП и на стартиращите предприятия, ускоряване на научноизследователската и развойната дейност и на навлизането на пазара на иновативни конкурентни и енергийно ефективни решения за чист водород;
Изменение 285
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква г
г)  стимулиране на производството, разпределението, съхранението и приложенията за крайна употреба на чист водород.
г)  стимулиране на производството, разпределението, транспорта, съхранението и приложенията за крайна употреба на чист водород.
Изменение 286
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква г а (нова)
га)  ускоряване на научноизследователските и иновационните дейности за производството на водород от възобновяеми източници;
Изменение 287
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 – буква а
a)  подобряване чрез научни изследвания и иновации на разходната ефективност, надеждността, количеството и качеството на решенията, основани на чист водород, включително производството, разпределението, съхранението и крайната употреба, разработени в Съюза, като например по-ефективни и по-евтини електролизьори за водород и по-евтини приложения за транспорта и промишлеността;
a)  подобряване чрез научни изследвания и иновации на разходната ефективност, финансовата достъпност, надеждността, количеството и качеството на решенията, основани на чист водород, включително производството, разпределението, транспорта, съхранението и крайната употреба, разработени в Съюза, като например по-ефективни и по-евтини електролизьори за водород, намаляване на енергийните загуби и загубите при преобразуването и по-евтин въздушен, морски и тежкотоварен транспорт и приложения за промишлеността и иновативни и чисти водородни технологии, както и безопасността и достъпността на производството, транспорта и съхранението му;
Изменение 288
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 – буква б
б)  укрепване на знанията и капацитета на научните и промишлените участници по веригата на Съюза за създаване на стойност във връзка с водорода;
б)  укрепване на знанията и капацитета на научните и промишлените участници по веригата на Съюза за създаване на стойност във връзка с водорода, като същевременно се подкрепя навлизането на свързани с отрасъла умения;
Изменение 289
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 – буква в
в)  извършване на демонстрации на решения, основани на чист водород, с оглед на внедряването на местно, регионално и общо за целия Съюз равнище, като се обърне внимание на производството, разпределението, съхранението и използването на енергия от възобновяеми източници за транспортния сектор и енергоемки сектори, както и за други приложения;
в)  извършване на демонстрации на решения, основани на чист водород, с оглед на внедряването на местно, регионално и общо за целия Съюз равнище, като се обърне внимание на производството, разпределението, транспорта, съхранението, технологиите за отрицателни емисии и използването на енергия от възобновяеми източници за трудни за намаляване на емисиите отрасли като морския, въздушния и тежкотоварния транспорт, и енергоемки сектори, както и за други приложения;
Изменение 290
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)  увеличаване на иновативните инвестиции в секторите на крайното потребление, с особен акцент върху транспортния сектор, в подкрепа на революционни решения и технологии;
Изменение 291
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 – буква г
г)  повишаване на осведомеността в обществения и в частния сектор, както и на приемането и навлизането на решения, основани на чист водород, по-специално чрез сътрудничество с други европейски партньорства в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.
г)  повишаване на осведомеността в обществения и в частния сектор, както и на приемането и навлизането на решения и инфраструктура, основани на чист водород, по-специално чрез сътрудничество с други европейски партньорства в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, както и с инициативи като европейския алианс за чист водород, и с цел да се допринесе за подобряване на стандартите на ЕС за безопасност и техническите стандарти за повишаване на безопасността и безопасното боравене със съответните технологии и приложения.
Изменение 292
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 – буква a
a)  оценява и наблюдава технологичния напредък и технологичните, икономическите и обществените пречки пред навлизането на пазара;
a)  оценява и наблюдава технологичния напредък, напредъка, свързан с необходимата инфраструктура, както и технологичните, икономическите, регулаторните, обществените и екологичните пречки пред навлизането на пазара, както и въздействието върху околната среда;
Изменение 293
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 – буква б
б)  независимо от прерогативите на политиката на Комисията, съгласно насоките на политиката и надзора на Комисията допринася за разработването на регламенти и стандарти с оглед премахване на пречките пред навлизането на пазара и подкрепа на взаимозаменяемостта, оперативната съвместимост и търговията на вътрешния пазар и в световен мащаб;
б)  независимо от прерогативите на политиката на Комисията, съгласно насоките на политиката и надзора на Комисията допринася за разработването на регламенти и стандарти с оглед премахване на пречките пред навлизането на пазара, особено за МСП и за стартиращите предприятия, свеждане до минимум на въздействието върху околната среда и климата и на социалното въздействие, включително в трети държави, и подкрепа на прозрачността, взаимозаменяемостта, оперативната съвместимост и търговията на вътрешния пазар и в световен мащаб;
Изменение 294
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 – буква в
в)  подкрепя Комисията в нейните международни инициативи относно стратегията за използването на водорода, като Международното партньорство в областта на водородната икономика (IPHE), „Мисията за иновации“ и инициативата „Водород“ в рамките на Министерския форум по въпросите на чистата енергия.
в)  независимо от прерогативите на политиката на Комисията, съгласно насоките на политиката и надзора на Комисията, подкрепя и предоставя технически експертен опит, включително по време на срещи, на Комисията в нейните международни инициативи относно стратегията за използването на водорода, като Международното партньорство в областта на водородната икономика (IPHE), „Мисията за иновации“ и инициативата „Водород“ в рамките на Министерския форум по въпросите на чистата енергия.
Изменение 295
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б
б)  Hydrogen Europe AISBL, организация с нестопанска цел, учредена съгласно белгийското законодателство (регистрационен номер: 890 025 478), със седалище в Брюксел, Белгия (наричана по-долу „промишлената група“), след като уведоми за решението си да се присъедини безусловно към съвместното предприятие „Чист водород“ чрез писмо за поемане на ангажимент;
б)  Hydrogen Europe AISBL, организация с нестопанска цел, учредена съгласно белгийското законодателство (регистрационен номер: 890 025 478), със седалище в Брюксел, Белгия (наричана по-долу „промишлената група“), след като уведоми за решението си да се присъедини безусловно към съвместното предприятие „Чист водород“ чрез писмо за поемане на ангажимент, без да се накърняват правата на членовете, по-специално на МСП, както е посочено в настоящия регламент и други свързани с този въпрос законодателни актове на Съюза;
Изменение 296
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква в
в)  Hydrogen Europe Research AISBL, организация с нестопанска цел, учредена съгласно белгийското законодателство (регистрационен номер: 0897 679 372), със седалище в Брюксел, Белгия (наричана по-долу „научноизследователската група“), след като уведоми за решението си да се присъедини безусловно към съвместното предприятие „Чист водород“ чрез писмо за поемане на ангажимент;
в)  Hydrogen Europe Research AISBL, организация с нестопанска цел, учредена съгласно белгийското законодателство (регистрационен номер: 0897 679 372), със седалище в Брюксел, Белгия (наричана по-долу „научноизследователската група“), след като уведоми за решението си да се присъедини към съвместното предприятие „Чист водород“ чрез писмо за поемане на ангажимент, без да се засягат правата на членовете, по-специално МСП, съгласно посоченото в настоящия регламент и други свързани с този въпрос законодателни актове на Съюза.
Изменение 297
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква в a (нова)
ва)  асоциираните членове, избрани в съответствие с член 7, при условие че е взето решение на управителния съвет.
Изменение 298
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – уводна част
1.  За целите на член 11, параграф 1, буква б) допълнителните дейности може да включват дейности, които са пряко свързани с дейностите на съвместното предприятие „Чист водород“ и допринасят за неговите цели, включително следното:
1.  За целите на член 11, параграф 1, буква б) допълнителните дейности може да включват дейности, които са пряко свързани с дейностите на съвместното предприятие „Чист водород“, които имат ясна връзка със стратегическата програма за научни изследвания и иновации, финансирани са по линия на национални или регионални програми и допринасят за целите на съвместното предприятие, включително следното:
Изменение 299
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – буква д
д)  дейности за повишаване на осведомеността относно водородните технологии и мерките за безопасност;
д)  дейности за повишаване на осведомеността относно чистите водородни технологии и мерките за безопасност, включително в рамките на веригата за създаване на стойност;
Изменение 300
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква г а (нова)
га)  независимият научен консултативен съвет;
Изменение 301
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква б
б)  шестима представители на Hydrogen Europe, като се имат предвид географското представителство и представителството на половете и на секторите;
б)  шестима представители на Hydrogen Europe, като се имат предвид географски район и пол, представляващи различни части от веригата за създаване на стойност, като поне един от тях е от МСП и един – от организация на гражданското общество;
Изменение 302
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква a
a)  насърчава полезните взаимодействия със съответните дейности и програми на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище, по-специално с тези, които подкрепят внедряването на научноизследователски и иновационни решения, инфраструктурата, образованието и регионалното развитие относно използването на чист водород;
a)  насърчава полезните взаимодействия със съответните дейности и програми на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище, по-специално с тези, които подкрепят внедряването на научноизследователски и иновационни решения, инфраструктурата, образованието и регионалното развитие относно използването на чист водород, като се постави специален акцент върху трудни за намаляване на емисиите отрасли като някои промишлени сектори, въздухоплаването, морския транспорт и тежкотоварния транспорт;
Изменение 303
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква б
б)  предоставя в съответствие с член 5, параграф 2, буква б) и член 16, параграф 1 стратегическа насоченост по отношение на сътрудничеството с други европейски партньорства, включително партньорството за нулеви емисии в сухоземния транспорт, партньорството за нулеви емисии във водния транспорт, партньорството за европейски железопътен транспорт, партньорството за чисто въздухоплаване, партньорството „Processes4Planet“ и партньорството за екологичен стоманодобив съгласно съответните им стратегически програми за научни изследвания и иновации или друг еквивалентен документ;
б)  предоставя в съответствие с член 5, параграф 2, буква б) и член 16, параграф 1 стратегическа насоченост по отношение на сътрудничеството с други европейски партньорства, включително партньорството за нулеви емисии в сухоземния транспорт, партньорството за нулеви емисии във водния транспорт, партньорството за европейски железопътен транспорт, партньорството за чисто въздухоплаване, партньорството „Processes4Planet“ и партньорството за екологичен стоманодобив съгласно съответните им стратегически програми за научни изследвания и иновации, както и Стратегията на ЕС за интеграция на енергийната система и свързаните с нея инициативи за енергийна ефективност, електрификация и възобновяеми енергийни източници или друг еквивалентен документ;
Изменение 304
Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква в
в)  насърчава навлизането на пазара на технологии и решения за постигане на целите на Европейския зелен пакт.
в)  насърчава навлизането на пазара на устойчиви технологии и решения в съответствие с целите на Европейския зелен пакт и подобряване на Европейската екосистема на чистия водород.
Изменение 305
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква a
a)  предлага дейности, които благоприятстват полезните взаимодействия със съответните дейности и програми на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище;
a)  предлага и извършва, заедно със съответните участници, дейности, които благоприятстват полезните взаимодействия със съответните дейности и програми на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище;
Изменение 306
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б
б)  подкрепя и допринася за други инициативи на Съюза, свързани с водорода, при наличие на одобрение от управителния съвет;
б)  подкрепя и допринася за други инициативи на Съюза, свързани с водорода, включително европейския алианс за чист водород и важните проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ);
Изменение 307
Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в
в)  свиква ежегоден форум на европейското партньорство за чист водород, който, когато е възможно, се провежда съвместно и паралелно с Европейския форум за водород на Алианса за чист водород.
в)  свиква ежегоден форум на европейското партньорство за чист водород, който се провежда съвместно и паралелно с Европейския форум за водород на Алианса за чист водород.
Изменение 308
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2
2.  Групата на заинтересованите страни се състои от представители на сектори от целия Съюз, които генерират, разпределят, съхраняват, се нуждаят или използват чист водород, включително представители на други съответни европейски партньорства, както и представители на междурегионалното партньорство „Европейски водородни долини“.
2.  Групата на заинтересованите страни се състои от представители на сектори от целия Съюз, които генерират, разпределят, транспортират, съхраняват, се нуждаят или използват чист водород, включително представители на други съответни европейски партньорства, както и представители на междурегионалното партньорство „Европейски водородни долини“, представители на сектора на електроенергията от възобновяеми източници, на организациите на гражданското общество и научната общност.
Изменение 309
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3 – буква а
a)  предоставя входни данни във връзка със стратегическите и технологичните приоритети, с които трябва да се занимава съвместното предприятие „Чист водород“, както е посочено в стратегическата програма за научни изследвания и иновации или друг еквивалентен документ и свързаните с тях подробни технологични пътни карти, като надлежно отчита напредъка и потребностите в близки сектори;
a)  предоставя входни данни във връзка със стратегическите, инфраструктурните и технологичните приоритети, с които трябва да се занимава съвместното предприятие „Чист водород“, както е посочено в стратегическата програма за научни изследвания и иновации или друг еквивалентен документ и свързаните с тях подробни технологични пътни карти, като надлежно отчита напредъка и потребностите в близки сектори, като например трудни за намаляване на емисиите отрасли, в т.ч. някои промишлени сектори, въздухоплаването, морския транспорт и тежкотоварния транспорт;
Изменение 310
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3 –буква б
б)  прави предложения, за да се даде възможност за осъществяване на конкретни полезни взаимодействия между съвместното предприятие „Чист водород“ и близки сектори или всеки сектор, полезните взаимодействия с който се считат за добавена стойност;
б)  прави предложения, за да се даде възможност за осъществяване на конкретни полезни взаимодействия между съвместното предприятие „Чист водород“ и близки сектори или всеки сектор, полезните взаимодействия с който се считат за добавена стойност, като взема предвид по-специално принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място и интеграцията на енергийната система;
Изменение 311
Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3 –буква в
в)  предоставя входни данни за ежегодния Европейски форум за водород на Алианса за чист водород.
в)  предоставя входни данни за ежегодния Форум на европейското партньорство за чист водород и за ежегодния Европейски форум за водород на Алианса за чист водород.
Изменение 312
Предложение за регламент
Член 82 a (нов)
Член 82a
Научен консултативен съвет
1.   Съвместното предприятие „Чист водород“ създава независим научен консултативен съвет, посочен в членове 19 и 77, с цел да може да провежда научни консултации с независими академични експерти на високо равнище.
2.   Независимият научен консултативен съвет се състои от не повече от 15 постоянни членове и избира свой председател измежду членовете си за срок от две години.
3.   Независимият научен консултативен съвет може да предоставя консултации по искане на управителния съвет и на други органи на съвместното предприятие „Чист водород“ или по своя собствена инициатива.
4.   Независимият научен консултативен съвет си сътрудничи със съответните консултативни органи, създадени съгласно „Хоризонт Европа“.
Изменение 313
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква б
б)  осигуряване на бърз преход към по-привлекателна, лесна за използване, конкурентоспособна, финансово достъпна, ефективна и устойчива европейска железопътна система, интегрирана в по-широката система за мобилност;
б)  осигуряване на бърз преход към по-безопасна, по-привлекателна, лесна за използване, конкурентоспособна, финансово достъпна, ефективна, приобщаваща, по-цифрова и устойчива европейска железопътна система, интегрирана в по-широката система за мобилност;
Изменение 314
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква а
a)  осигуряване на интегрирана европейска железопътна мрежа чрез проектиране, премахване на пречките пред оперативната съвместимост и осигуряване на решения за пълна интеграция, обхващаща управлението на движението, превозните средства, инфраструктурата и услугите, и предоставяне на най-добрия отговор на нуждите на пътниците и предприятията, ускоряване на навлизането на новаторски решения в подкрепа на единното европейско железопътно пространство, като същевременно се увеличават капацитетът и надеждността и се намалява себестойността на железопътния транспорт;
a)  осигуряване на интегрирана европейска железопътна мрежа чрез проектиране, премахване на пречките пред оперативната съвместимост и осигуряване на решения за пълна интеграция, обхващаща управлението на движението, превозните средства, инфраструктурата и услугите, включително издаването на директни билети, и предоставяне на най-добрия отговор на нуждите и правата на пътниците, железопътните работници и предприятията, ускоряване на навлизането на новаторски решения в подкрепа на единното европейско железопътно пространство, като същевременно се увеличават капацитетът и надеждността и се намалява себестойността на железопътния транспорт;
Изменение 315
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква в
в)  разработване чрез своя стълб на системата на единна оперативна концепция и функционална системна архитектура за интегрирани европейски системи за управление, контрол и сигнализация на железопътното движение, включително автоматизирана експлоатация на влакове, което гарантира, че научните изследвания и иновациите са насочени към общоприети и споделени изисквания на клиентите и оперативните нужди са отворени за развитие;
в)  разработване чрез своя стълб на системата на единна оперативна концепция и функционална системна архитектура за интегрирани европейски системи за управление, контрол и сигнализация на железопътното движение, включително автоматизирана експлоатация на влакове, което гарантира, че научните изследвания и иновациите са насочени към общоприети и споделени изисквания на клиентите и оперативните нужди са отворени за развитие; единната оперативна концепция и функционална архитектура за интегрирано европейско управление на железопътното движение са оперативно съвместими за цялата железопътна мрежа (основната и широкообхватната мрежа TEN-T, както и за основни линии и за регионални линии, които не са включени в TEN-T).
Изменение 316
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква д
д)  разработване на демонстрационни проекти в заинтересованите държави членки, включително в онези, на чиято територия понастоящем няма изградена железопътна система;
д)  разработване на демонстрационни проекти в заинтересованите държави членки, включително в онези, на чиято територия понастоящем няма изградена железопътна система. Такива проекти, включително широкомащабни демонстрационни проекти, обхващат възможно най-широка територия на Съюза по прозрачен и географски разнообразен начин.
Изменение 317
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква е
е)  допринасяне за развитието на силен и конкурентоспособен в световен мащаб европейски железопътен сектор.
е)  допринасяне за развитието на силен и конкурентоспособен в световен мащаб европейски железопътен сектор, който има своя стабилна верига на доставките и изключително иновативна екосистема, включително високотехнологични МСП.
Изменение 318
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква e a (нова)
еа)  допринасяне за премахване на пречките, които понастоящем възпрепятстват постигането на изцяло приобщаващ характер на железопътния транспорт, като специално се посочват хората с увреждания;
Изменение 319
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква e б (нова)
еб)  разработване на техника за конструкция на коловози от следващо поколение, която включва всички компоненти: от подструктурата до коловозите и надстройката;
Изменение 320
Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква е в (нова)
ев)  подкрепяне на разработването на иновативни решения, които са от полза за работниците, пътуващи ежедневно с железопътен транспорт, включително за живеещите в много слабо населени и слабо населени райони.
Изменение 321
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1
1.  В допълнение към задачите, посочени в член 5, съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, заедно с Комисията, изготвя и представя за приемане от управителния съвет генералния план, разработен в консултация с всички заинтересовани страни в железопътната система и сектора за оборудване за железопътния транспорт.
1.  В допълнение към задачите, посочени в член 5, съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“, заедно с Комисията, изготвя и представя за приемане от управителния съвет генералния план, разработен в консултация с всички заинтересовани страни в железопътната система и сектора за оборудване за железопътния транспорт, включително на местно, регионално и национално равнище.
Изменение 322
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 5 – буква а – уводна част
a)  в своя стълб на системата да разработи системен подход, който обединява производителите на железопътно оборудване, общността на железопътните оператори и други заинтересовани страни от публичния и частния сектор, включително органи, които представляват клиенти, като пътници, товари и персонал, както и съответните участници извън традиционния железопътен сектор. Системният подход обхваща:
a)  в своя стълб на системата да разработи оперативно съвместим системен подход, който обединява производителите на железопътно оборудване, общността на железопътните оператори и други заинтересовани страни от публичния и частния сектор, включително представители на държавите членки и органи, които представляват клиенти, като пътници и товари, както и работници, и други съответни участници извън традиционния железопътен сектор. Системният подход обхваща:
Изменение 323
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 5 – буква а – подточка iv
iv.  гарантирането, че необходимите интерфейси с други видове транспорт се оценяват и валидират, по-специално за товарните и пътническите потоци.
iv.  гарантирането, че необходимите интерфейси с други видове транспорт, както и с градските и регионалните железопътни системи, се оценяват и валидират, по-специално за товарните и пътническите потоци.
Изменение 324
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1 – буква б
б)  членовете учредители, изброени в приложение II, след като уведомят за решението си да се присъединят безусловно към съвместното предприятие посредством писмо за поемане на ангажимент;
б)  членовете учредители, изброени в приложение II, след като уведомят за решението си да се присъединят безусловно към съвместното предприятие посредством писмо за поемане на ангажимент, което се основава на справедлив баланс между получаваното от Съюза финансиране и поетите ангажименти за вноски; без да се засягат правата на членовете, по-специално на МСП, както е предвидено в настоящия регламент и в други свързани с този въпрос законодателни актове на Съюза;
Изменение 325
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2 a (нов)
2а.  Чрез дерогация от член 7, параграф 2 оценката на заявленията за членство от правен субект, установен в държава, асоциирана към програмата „Хоризонт Европа“, зависи от пропорционалното увеличение на вноската на Съюза от програмата „Хоризонт Европа“ в съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ чрез вноски от съответната държава, асоциирана към програмата „Хоризонт Европа“.
Изменение 326
Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1 – буква г
г)  усвояване на резултатите от дейностите, финансирани в рамките на съвместното предприятие „Shift2Rail“, по-нататъшно използване, демонстрационни дейности и стандартизация.
г)  усвояване на резултатите от дейностите, финансирани в рамките на съвместното предприятие „Shift2Rail“ и разгръщане на тези дейности, включително актуализация на техническите спецификации за оперативна съвместимост, по-нататъшно използване, демонстрационни дейности и стандартизация.
Изменение 327
Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  европейски дейности по издаване на разрешения и сертифициране, свързани с решения за железопътния транспорт в Европа от проектите на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ или предшестващите го инициативи.
Изменение 328
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 – буква д а (нова)
да)  научният консултативен съвет.
Изменение 329
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2
2.  Освен това съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ може да създаде научна ръководна група или да търси научни консултации от независими академични експерти или от общи научни консултативни органи.
заличава се
Изменение 330
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2
2.  Председателят или заместник-председателят на групата на представителите на държавите се поканват да присъстват постоянно на заседанията на управителния съвет като наблюдатели и да участват в разискванията, но нямат право на глас. Представителите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и на Европейския консултативен съвет за научни изследвания в железопътния сектор се поканват да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели и да участват в разискванията, но нямат право на глас.
2.  Председателят и заместник-председателят на групата на представителите на държавите се поканват да присъстват постоянно на заседанията на управителния съвет като наблюдатели и да участват в разискванията, но нямат право на глас. Представителите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и на Европейския консултативен съвет за научни изследвания в железопътния сектор се поканват да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели и да участват в разискванията, но нямат право на глас.
Изменение 331
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 4 a (нов)
4а.  В съответствие с член 15, параграф 2 Съюзът разполага с 50% от правото на глас в управителния съвет, а гласът на Съюза е неделим. Останалите права на глас се разпределят между другите членове на управителния съвет пропорционално на вноската на членовете, които те представляват, към средствата на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“.
Изменение 332
Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1 – буква б
б)  приема работните програми, включително бюджета, на стълба на системата и техните изменения въз основа на препоръките, направени от ръководната група за стълба на системата, и на предложенията на изпълнителния директор.
б)  приема работните програми, включително бюджета, на стълба на системата и техните изменения въз основа на препоръките, направени от ръководната група за стълба на системата и консултативните органи на съвместното предприятие и въз основа на предложенията на изпълнителния директор.
Изменение 333
Предложение за регламент
Член 93 – параграф 1
1.  Ръководната група за стълба на системата се състои от представители на Комисията, представители на железопътния сектор, сектора на мобилността и на съответните организации, изпълнителния директор на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ и представители на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз. Окончателното решение относно състава на групата се взема от Комисията. Когато е обосновано, Комисията може да покани допълнителни съответни експерти и заинтересовани страни да присъстват на заседанията на ръководната група за стълба на системата като наблюдатели.
1.  Ръководната група за стълба на системата се състои от представители на Комисията, представители на железопътния сектор, сектора на мобилността и на съответните организации, изпълнителния директор на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ и представители на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз. Окончателното решение относно състава на групата се взема от Комисията, като надлежно се взема под внимание и баланса между половете и географското разнообразие. Когато е обосновано, Комисията може да покани допълнителни съответни експерти и заинтересовани страни да присъстват на заседанията на ръководната група за стълба на системата като наблюдатели.
Изменение 334
Предложение за регламент
Член 94 – параграф 2
2.  Групата по внедряване е отворена за всички заинтересовани страни, също като ръководната група за стълба на системата. Управителният съвет избира членовете на групата по внедряване и определя по-специално нейния размер и състав, продължителността на мандата и условията за подновяване на нейните членове. Съставът на групата по внедряване осигурява подходящ тематичен акцент и представителност. Списъкът на членовете се публикува на уебсайта на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“.
2.  Групата по внедряване е отворена за всички заинтересовани страни, също като ръководната група за стълба на системата. Управителният съвет избира членовете на групата по внедряване и определя по-специално нейния размер и състав, продължителността на мандата и условията за подновяване на нейните членове. Съставът на групата по внедряване осигурява подходящ тематичен акцент и представителност, включително по отношение на асоциациите на крайните потребители и на пътниците, както и на представителите на работниците. Списъкът на членовете се публикува на уебсайта на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“.
Изменение 335
Предложение за регламент
Член 96 a (нов)
Член 96a
Научен консултативен съвет
1.   Европейското съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“ създава независим научен консултативен съвет, посочен в членове 19 и 89, с цел да може да провежда научни консултации с независими академични експерти на високо равнище.
2.   Независимият научен консултативен съвет се състои от не повече от 15 постоянни членове и избира свой председател измежду членовете си за срок от две години.
3.   Независимият научен консултативен съвет може да предоставя консултации по искане на управителния съвет и на други органи на съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ или по своя собствена инициатива.
4.   Независимият научен консултативен съвет си сътрудничи със съответните консултативни органи, създадени съгласно „Хоризонт Европа“.
Изменение 336
Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – буква а
a)  намаляване на социално-икономическата тежест на инфекциозните болести в Субсахарска Африка чрез насърчаване на разработването и усвояването на нови или усъвършенствани здравни технологии;
a)  намаляване на социално-икономическата тежест на инфекциозните болести, и по-специално на свързаните с бедността и пренебрегваните заболявания, в Субсахарска Африка чрез насърчаване на разработването и усвояването на нови или усъвършенствани здравни технологии, диагностика и лечения, които са физически и финансово достъпни и подходящи за среда с ниски равнища на ресурси;
Изменение 337
Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2 – буква б
б)  укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и националните системи за научни изследвания в здравеопазването в Субсахарска Африка с цел борба с инфекциозните болести;
б)  укрепване и увеличаване на капацитета за научни изследвания и иновации и националните системи за научни изследвания в здравеопазването в Субсахарска Африка с цел борба с инфекциозните болести;
Изменение 338
Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2 – буква б а (нова)
бa)  увеличаване на дела на проектите под африканско ръководство;
Изменение 339
Предложение за регламент
Член 98 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  насърчаване на полезните взаимодействия, сътрудничеството и съвместни действия с Европейския фонд за развитие и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, по-специално за изграждане на капацитет и споделяне на съоръжения и инфраструктури.
Изменение 340
Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – буква б
б)  Асоциацията EDCTP — организация с нестопанска цел, учредена съгласно нидерландското законодателство, след като уведоми за решението си да се присъедини безусловно към съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ посредством писмо за поемане на ангажимент.
б)  Асоциацията EDCTP — организация с нестопанска цел, учредена съгласно нидерландското законодателство, след като уведоми за решението си да се присъедини безусловно към съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ посредством писмо за поемане на ангажимент, без да се накърняват правата на членовете, по-специално на МСП, както е посочено в настоящия регламент и други свързани с този въпрос законодателни актове на Съюза;
Изменение 341
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 2 – буква а
a)  дейности на съставни субекти на Асоциацията EDCTP, съгласувани с подобни дейности на други съставни субекти на Асоциацията EDCTP и управлявани независимо в съответствие с националните правила за финансиране;
a)  дейности на съставни субекти на Асоциацията EDCTP, доказуемо съгласувани, координирани или програмирани съвместно с подобни дейности на други съставни субекти на Асоциацията EDCTP и управлявани независимо в съответствие с националните правила за финансиране;
Изменение 342
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 а (нов)
1а.  Научният комитет се създава в съответствие с член 19 и се състои от заинтересовани страни, при които е спазен баланса между половете и географското и тематично разнообразие, и по-специално осигурява включването на научни експертни познания от африкански държави.
Изменение 343
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 2 – буква й a (нова)
йа)  оценява заявленията на допринасящите партньори в съвместното предприятие „Глобално здравеопазване“ и предоставя съвети на управителния съвет относно отхвърлянето или приемането на заявления и относно обхвата на всяко потенциалното сътрудничество .
Изменение 344
Предложение за регламент
Член 107 – параграф -1 (нов)
-1.  Групата на заинтересованите се състои от заинтересовани страни, при които е спазен баланса между половете и географското и тематично разнообразие, по-специално експертен опит от африкански държави, и се стреми да насърчава членството и пълноценното участие на гражданското общество, особено на НПО, работещи с общности, които са най-силно засегнати от свързани с бедността и пренебрегвани инфекциозни заболявания.
Изменение 345
Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1 – уводна част
В допълнение към задачите, посочени в член 21, групата на заинтересованите страни изпълнява и следните задачи:
2.  В допълнение към задачите, посочени в член 21, групата на заинтересованите страни изпълнява и следните задачи:
Изменение 346
Предложение за регламент
Член 111 – заглавие
Сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията
Сътрудничество с Африканската и Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и други съответни агенции и организации
Изменение 347
Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1
Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ осигурява тясно сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.
Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ осигурява тясно сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, както и със съответните африкански агенции и организации, включително африканските центрове за контрол и профилактика на заболяванията, регионалните икономически общности на Африканския съюз, AUDA-NEPAD и Африканската академия на науките.
Изменение 348
Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1
Участниците в непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, гарантират, че продуктите и услугите, разработени въз основа или отчасти въз основа на резултатите от непрякото действие, са налични и достъпни за обществеността при справедливи и разумни условия. За тази цел, когато е приложимо, в работната програма се определят допълнителни задължения за използване на резултатите, които задължения се прилагат към конкретни непреки действия.
Участниците в непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“, гарантират, че продуктите и услугите, разработени въз основа или отчасти въз основа на резултатите от непрякото действие, са налични, достъпни, включително финансово, за уязвимите групи от населението и за обществеността като цяло, най-вече в обстановка на ниски равнища на ресурси, при справедливи и разумни условия. За тази цел в работната програма се определят допълнителни задължения за използване на резултатите, които задължения се прилагат към конкретни непреки действия.
Изменение 349
Предложение за регламент
Член 113 – параграф 1 – буква б
б)  насърчаване на разработването на безопасни, ефективни, ориентирани към хората и икономически ефективни иновации, които отговарят на стратегически неудовлетворени нужди на общественото здравеопазване, като в най-малко пет примера се демонстрира осъществимостта на интегрирането на здравните продукти или услуги, с доказана годност за навлизане в здравните системи. Проектите, свързани с това, следва да бъдат насочени към профилактиката, диагностиката, лечението и/или управлението на болести, които засягат населението на Съюза, включително приноса към европейския план за борба с рака;
б)  насърчаване на разработването на безопасни, ефективни, ориентирани към хората, финансово достъпни за пациентите и системите на здравеопазване, икономически ефективни иновации, продукти и лечения, които отговарят на стратегически неудовлетворени нужди на общественото здравеопазване, като в най-малко пет примера се демонстрира осъществимостта на интегрирането на здравните продукти или услуги, с доказана годност за навлизане в здравните системи. Проектите, свързани с това, следва да бъдат насочени към наблюдението, профилактиката, диагностиката, лечението и/или управлението на болести, които засягат населението на Съюза, включително борбата с рака в синергия с европейския план за борба с рака, и чрез подкрепа на създаването на Европейския институт в областта на рака и Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност;
Изменение 350
Предложение за регламент
Член 113 – параграф 1 – буква в
в)  даване на тласък на междусекторните здравни иновации за постигане на конкурентоспособна европейска здравна промишленост в световен мащаб и допринасяне за постигането на целите на новата промишлена стратегия за Европа и фармацевтичната стратегия за Европа.
в)  даване на тласък на междусекторните здравни иновации за постигане на конкурентоспособна европейска здравна промишленост в световен мащаб и допринасяне за постигането на целите на новата промишлена стратегия за Европа, включително на нейния актуализиран вариант, и фармацевтичната стратегия за Европа.
Изменение 351
Предложение за регламент
Член 113 – параграф 2 – буква а
a)  допринасяне за по-доброто разбиране на факторите, определящи здравето, и приоритетните области, свързани с болестите;
a)  допринасяне за по-доброто разбиране на факторите, определящи неудовлетворените медицински нужди, свързани със здравето, aварийната готовност, заразните и редките болести, включително социално-икономическите и екологичните фактори, които влияят върху здравословното състояние на човек, и приоритетните области, свързани с болестите;
Изменение 352
Предложение за регламент
Член 113 – параграф 2 – буква б
б)  интегриране на разпокъсаните усилия в областта на научните изследвания и иновациите в здравеопазването чрез обединяване на сектори на здравната промишленост и други заинтересовани страни, както и концентриране върху неудовлетворените нужди на общественото здравеопазване, за да се даде възможност за разработване на инструменти, данни, платформи, технологии и процеси за по-добро предвиждане, профилактика, откриване, диагностика, лечение и управление на заболяванията, като се посрещат нуждите на крайните потребители;
б)  интегриране на разпокъсаните усилия в областта на научните изследвания и иновациите в здравеопазването чрез обединяване на сектори на здравната промишленост и други заинтересовани страни, както и концентриране върху неудовлетворените нужди на общественото здравеопазване, за да се даде възможност за разработване на инструменти, данни, платформи, технологии и процеси за по-добро предвиждане, профилактика, откриване, диагностика, лечение и управление на заболяванията, като се посрещат нуждите на пациентите и крайните потребители и се преодолява неефективността на пазара по отношение на неудовлетворени медицински потребности;
Изменение 353
Предложение за регламент
Член 113 – параграф 2 – буква г
г)  използване на пълния потенциал на цифровизацията и обмена на данни в здравеопазването;
г)  използване на пълния потенциал на цифровизацията и обмена на данни в здравеопазването, разгръщане на полезни взаимодействия с инициативи като европейското пространство за здравни данни, като същевременно се спазват принципите на защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета1a;
____________
Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
Изменение 354
Предложение за регламент
Член 113 – параграф 2 – буква д a (нова)
да)  увеличаване на европейските изследвания на редки болести и развиване на полезни взаимодействия с други инициативи в тази област.
Изменение 355
Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква a
a)  насърчава тясното и дългосрочно сътрудничество между Съюза, други членове, допринасящи партньори и други заинтересовани страни, които участват в здравеопазването, като например други съответни индустрии, здравни органи (като регулаторни органи, органи за оценка на здравните технологии и платци), организациите на пациенти, здравните специалисти, доставчиците на здравно обслужване и академичните среди;
a)  насърчава тясното и дългосрочно сътрудничество между Съюза, други членове, допринасящи партньори и други заинтересовани страни, които участват в здравеопазването, като например други съответни индустрии, здравни органи (като регулаторни органи, органи за оценка на здравните технологии и платци), организациите на пациенти, здравните специалисти, доставчиците на здравно обслужване и академичните среди и организациите на гражданското общество;
Изменение 356
Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква в
в)  гарантира, че всички заинтересовани страни имат възможността да предложат области за бъдещи покани за представяне на предложения;
в)  гарантира, че всички заинтересовани страни имат възможността да предложат области за бъдещи покани за представяне на предложения въз основа на провеждането на редовни открити консултации и организирането на годишно заседание на Форума на заинтересованите страни;
Изменение 357
Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква в a (нова)
ва)  гарантира, че бенефициерите се ангажират с принципите на достъп, ефективност, финансова достъпност и наличност;
Изменение 358
Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква г
г)  извършва редовен преглед и прави необходимите промени в стратегическата програма за научни изследвания и иновации на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ в контекста на научните постижения, осъществени по време на нейното изпълнение или възникващите нужди на общественото здравеопазване;
г)  извършва редовен преглед и прави необходимите промени в стратегическата програма за научни изследвания и иновации на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ в контекста на научните постижения, осъществени по време на нейното изпълнение или възникващите нужди и извънредни ситуации на общественото здравеопазване в сътрудничество със здравни специалисти и сдружения на пациенти, както и с групата за иновации;
Изменение 359
Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква д
д)  публикува информация за проектите, включително за участващите субекти и размера на финансовата вноска на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ и поетите задължения за вноски в натура от всеки участник;
д)  публикува своевременно информация за проектите, включително за участващите субекти и размера на финансовата вноска на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ и поетите задължения за вноски в натура от всеки участник;
Изменение 360
Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква е
е)  организира редовна комуникация, включително поне една годишна среща с групи по интереси и със своите заинтересовани страни, за да осигури откритост и прозрачност на дейностите за научноизследователските и иновационните дейности на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“;
е)  организира редовна комуникация, включително поне една годишна среща с групи по интереси и със своите заинтересовани страни, за да осигури приобщаване, откритост и прозрачност на дейностите за научноизследователските и иновационните дейности на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“;
Изменение 361
Предложение за регламент
Член 115 – параграф 1 – буква б
б)  Европейският координационен комитет на ИТ в областта на радиологията, медицинското електронно оборудване и здравеопазването (COCIR), Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, EuropaBio, MedTech Europe, VaccinesEurope, след като уведомят за своите съответни решения да се присъединят безусловно към съвместното предприятие „Иновативно здравеопазване“ посредством писмо за поемане на ангажимент;
б)  Европейският координационен комитет на ИТ в областта на радиологията, медицинското електронно оборудване и здравеопазването (COCIR), Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации, EuropaBio, MedTech Europe, VaccinesEurope, след като уведомят за своите съответни решения да се присъединят безусловно към съвместното предприятие „Иновативно здравеопазване“ посредством писмо за поемане на ангажимент, без да се накърняват правата на членовете, по-специално на МСП, както е посочено в настоящия регламент и други свързани с този въпрос законодателни актове на Съюза;
Изменение 362
Предложение за регламент
Член 117 – параграф 5
5.  Разходите, направени за непреки действия в трети държави, различни от асоциираните държави по „Хоризонт Европа“, са обосновани и относими към целите, посочени в член 113. Те не надвишават 20 % от вноските в натура за оперативните разходи, предоставени от членове, различни от Съюза, и от допринасящите партньори на равнището на програмата „Инициатива за иновативно здравеопазване“. Разходите, които надвишават 20 % от вноските в натура за оперативни разходи на равнището на програмата „Инициатива за иновативно здравеопазване“, не се считат за вноски в натура за оперативни разходи.
5.  Разходите, направени за непреки действия в трети държави, различни от асоциираните държави по „Хоризонт Европа“, са обосновани и относими към целите, посочени в член 113, и имат положителни странични въздействия за Съюза. Те не надвишават 20% от вноските в натура за оперативните разходи, предоставени от членове, различни от Съюза, и от допринасящите партньори на равнището на програмата „Инициатива за иновативно здравеопазване“. Разходите, които надвишават 20% от вноските в натура за оперативни разходи на равнището на програмата „Инициатива за иновативно здравеопазване“, не се считат за вноски в натура за оперативни разходи.
Изменение 363
Предложение за регламент
Член 118 – параграф 2
2.  Когато е приложимо, предложенията за проекти включват план за свързаните с тях допълнителни дейности. Разходите, свързани с такива специфични за дадения проект допълнителни дейности, трябва да са направени между датата на представяне на предложението и датата, която е две години след крайната дата на непрякото действие.
2.  Когато е приложимо, предложенията за проекти включват план за количествено определяне на свързаните с тях допълнителни дейности. Разходите, свързани с такива специфични за дадения проект допълнителни дейности, трябва да са направени между датата на представяне на предложението и датата, която е три години след крайната дата на непрякото действие.
Изменение 364
Предложение за регламент
Член 119 – параграф 1 – буква в a (нова)
вa)  независимият научен консултативен съвет;
Изменение 365
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 1
1.  Групата за иновации предоставя консултации на управителния съвет по въпроси, свързани с научноизследователските и иновационните дейности на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, при прилагане на член 19.
1.  Въз основа на становищата на научния консултативен съвет, посочен в член 19, групата за иновации може допълнително да предоставя консултации на управителния съвет по въпроси, свързани с научноизследователските и иновационните дейности на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ и други стратегически въпроси.
Изменение 366
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 2 – уводна част
2.  Групата за иновации се състои от следните постоянни членове:
2.  Групата за иновации се състои от следните членове:
Изменение 367
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 2 – буква г
г)  двама представители на научната общност, назначени от управителния съвет след открита процедура за подбор, при прилагане на член 19, параграф 4;
г)  четирима представители на научната общност;
Изменение 368
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 2 – буква д
д)  до шестима постоянни членове, назначени от управителния съвет след открита процедура за подбор, при прилагане на член 19, параграф 4, като по-конкретно се осигури подходящо представителство на заинтересованите страни, участващи в здравеопазването, и се обхващат по-специално публичният сектор, пациентите и крайните потребители като цяло;
д)  шестима представители на заинтересованите страни, участващи в здравеопазването, назначени от управителния съвет след открита и прозрачна процедура за подбор, при прилагане на член 19, параграфи 2 и 4, като се обхващат по-специално публичният сектор, пациентите и крайните потребители като цяло;
Изменение 369
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 3 – алинея 1
Членовете на групата, представляващи членовете на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, може да назначат ad hoc членове на групата, когато това е целесъобразно за обсъждането на конкретни теми. Те могат съвместно да назначат максимум шестима ad hoc членове на групата за всяко заседание.
Членовете на групата за иновации може да назначат ad hoc членове на групата, когато това е целесъобразно за обсъждането на конкретни теми. Те могат съвместно да назначат максимум шестима ad hoc членове на групата за всяко заседание.
Изменение 370
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 3 – алинея 3
Членовете на групата, представляващи членовете на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, назначават ad hoc членове на групата с консенсус за определен период. Те съобщават решенията си на програмната служба и на останалите постоянни членове на групата.
Членовете на групата за иновации назначават ad hoc членове на групата с консенсус за определен период. Те съобщават решенията си на програмната служба и на останалите постоянни членове на групата.
Изменение 371
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 3 a (нов)
3а.  Групата за иновации се подпомага от независим научен консултативен съвет, по-специално по отношение на консултациите относно научните, стратегическите и технологичните приоритети, свързани с целите на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“.
Изменение 372
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 4 – буква а
a)  научните приоритети;
a)  научните приоритети въз основа на становището, получено от независимия научен консултативен съвет;
Изменение 373
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 4 – буква д
д)  създаването на полезни взаимодействия с други дейности на програмата „Хоризонт Европа“, включително други европейски партньорства, както и други програми за финансиране на Съюза и национални програми за финансиране.
д)  създаването на полезни взаимодействия с други дейности на програмата „Хоризонт Европа“, включително други европейски партньорства и мисии, по-специално със съвместното предприятие „Глобално здравеопазване“, както и други програми за финансиране на Съюза и национални програми за финансиране.
Изменение 374
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 4 – буква д a (нова)
да)  възприемане от обществото, достъпност и финансова достъпност на резултатите от проектите;
Изменение 375
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 5
5.  Групата за иновации се председателства от изпълнителния директор. В надлежно обосновани случаи изпълнителният директор може да назначи висш член на персонала на програмната служба на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ да председателства групата за иновации от негово име.
5.  Постоянните представители на групата за иновации избират председател измежду своите членове в съответствие с член 19, параграф 5. В надлежно обосновани случаи председателят на групата за иновации може по изключение да назначи друг член на групата за иновации измежду представителите на научната общност, който да председателства групата за иновации от негово име.
Изменение 376
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 6
6.  Като част от доклада, посочен в член 19, параграф 8, членовете на групата, представляващи членовете на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, приемат предложения по въпросите, посочени в параграф 4, с консенсус след обсъждане с всички членове на групата, които присъстват на заседанието. При липса на консенсус председателят докладва ситуацията на управителния съвет. Всеки член на групата има право да изрази в доклада особено мнение.
6.  Като част от доклада, посочен в член 19, параграф 8, членовете на групата за иновации приемат предложения по въпросите, посочени в параграф 4, с консенсус след обсъждане с всички членове на групата, които присъстват на заседанието. При липса на консенсус председателят докладва ситуацията на управителния съвет. Всеки член на групата за иновации има право да изрази в доклада особено мнение.
Изменение 377
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 7
7.  Групата за иновации провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Тя може да провежда извънредни заседания по искане на членовете си, които представляват Комисията, или на мнозинство от членовете си, които представляват членовете, различни от Съюза.
7.  Групата за иновации провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Тя може да провежда извънредни заседания по искане на членовете си, които представляват Комисията, или най-малко една четвърт от членовете си, различни от Съюза.
Изменение 378
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 8
8.  Членовете на групата за иновации обменят всякаква важна информация и обсъждат идеите си преди заседанията под всякаква подходяща форма. Когато това е необходимо, те координират дейностите си с тези на която и да било друга консултативна група.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 379
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 8 а (нов)
8а.  Членовете на групата за иновации се назначават въз основа на тяхната компетентност и експертен опит, за да осигуряват предоставяне на съвместното предприятие на препоръки, основани на научните постижения и здравните потребности.
Изменение 380
Предложение за регламент
Член 122 – параграф 8 б (нов)
8б.  Групата на заинтересованите страни организира редовно открити обществени консултации, включително по планирани инициативи, насърчава международното сътрудничество, насърчава използването на резултатите от научните изследвания и иновациите и подкрепя сътрудничеството и създаването на полезни взаимодействия с други инициативи на Съюза и глобални инициативи.
Изменение 381
Предложение за регламент
Член 122 а (нов)
Член 122 а
Независим научен консултативен съвет
В допълнение към задачите, посочени в член 19, независимият научен консултативен съвет изпълнява и следните задачи:
a)  предоставя входни данни във връзка с научните, стратегическите, технологичните и иновационните приоритети, които трябва да бъдат разглеждани от съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, както е посочено в стратегическата програма за научни изследвания и иновации и последващите работни програми или други еквивалентни документи, като отчита потребностите на близките сектори;
б)  прави предложения, за да се дава възможност за конкретни полезни взаимодействия между съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ и програми, политики и сектори, полезните взаимодействия с които се считат за добавена стойност;
в)  предоставя съвети на управителния съвет относно стратегии за насърчаване на високите научни постижения;
г)  предоставя принос към групата за иновации.
Независимият научен консултативен съвет се състои от осем независими представители, назначени след открита процедура за подбор в съответствие с член 19, параграф 4. В състава на независимия научен консултативен съвет е спазен баланса между половете и географско разнообразие.
Независимият научен консултативен съвет приема свой процедурен правилник.
Изменение 382
Предложение за регламент
Член 123 – параграф 1
1.  За целите на настоящия регламент „неудовлетворена нужда на общественото здравеопазване“ означава нужда, която понастоящем не е обхваната от здравните системи поради причини, свързани с наличност или достъпност, например когато не е налице задоволителен метод за диагностика, профилактика или лечение за дадено здравословно състояние или ако достъпът на хората до здравно обслужване е ограничен поради разходи, разстояние до здравните заведения или време за изчакване. „Ориентирано към хората обслужване“ означава подход към обслужването, при който съзнателно се вземат под внимание гледните точки на отделните лица, лицата, полагащи грижи, семействата и общностите и те се разглеждат като участници и бенефициери на здравните системи, които са организирани спрямо техните нужди и предпочитания, а не спрямо отделни заболявания.
1.  За целите на настоящия регламент „неудовлетворена нужда на общественото здравеопазване“ означава здравна нужда, която понастоящем не е обхваната от здравните системи поради причини, свързани с наличност, финансова достъпност или физическа достъпност, например когато не е налице задоволителен метод за диагностика, профилактика или лечение за дадено предизвикателство, свързано с общественото здраве (както заразни, така и незаразни болести) или здравословно състояние, или ако достъпът на хората до здравно обслужване е ограничен поради разходи, включително преки плащания, разстояние до здравните заведения или време за изчакване. При определянето на понятието „неудовлетворена нужда на общественото здравеопазване“ се вземат предвид и предизвикателствата, изброени в последните доклади на надеждни източници, като например европейски агенции и органи, както и Световната здравна организация, като се обръща особено внимание на показателите и списъка на приоритетните лекарства, разработени от СЗО за Европа. „Ориентирано към хората обслужване“ означава подход към обслужването, при който съзнателно се вземат под внимание гледните точки на отделните лица, лицата, полагащи грижи, семействата и общностите и те се разглеждат като участници и бенефициери на здравните системи, които са организирани спрямо техните нужди и предпочитания, а не спрямо отделни заболявания.
Изменение 383
Предложение за регламент
Член 123 – параграф 2
2.  Непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, може да включват клинични проучвания, при които целевата област или предвидената употреба представляват неудовлетворена нужда на общественото здравеопазване, която значително засяга или застрашава населението на Съюза.
2.  Непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, може да включват клинични проучвания, при които целевата област или предвидената употреба представляват неудовлетворена нужда на общественото здравеопазване, която засяга или застрашава населението на Съюза.
Изменение 384
Предложение за регламент
Член 123 – параграф 3
3.  Участниците в непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, трябва да гарантират, че продуктите и услугите, разработени въз основа или отчасти въз основа на резултатите от непреките действия, са налични и достъпни за обществеността при справедливи и разумни условия. За тази цел, когато е приложимо, в работната програма се определят допълнителни задължения за използване на резултатите, които задължения се прилагат към конкретни непреки действия.
3.  Участниците в непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“, трябва да гарантират, че продуктите и услугите, разработени въз основа или отчасти въз основа на резултатите от непреките действия, са налични, финансово достъпни и достъпни за обществеността при справедливи и разумни условия. За тази цел, когато е приложимо, в работната програма се уточнява предварително дали действието е определено действие, за което се прилагат тези допълнителни задължения за използване, и това се посочва в поканите за представяне на предложения или поканите за участие в търг.
Изменение 385
Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – буква a
a)  засилване на отворената технологична автономност на Съюза в областта на електронните компоненти и системи в подкрепа на бъдещите нужди на вертикалните сектори и икономиката като цяло. Общата цел е да се допринесе за удвояване на стойността на проектите и производството на електронни компоненти и системи в Европа до 2030 г., което да съответства на силната позиция на Съюза по отношение на продуктите и услугите;
a)  засилване на отворената технологична автономност и устойчивост на Съюза в областта на електронните компоненти и системи в подкрепа на бъдещите нужди на вертикалните сектори и икономиката като цяло. Общата цел е да се допринесе за удвояване на стойността на проектите и производството на електронни компоненти и системи в Европа до 2030 г., което да съответства на силната позиция на Съюза по отношение на продуктите и услугите;
Изменение 386
Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – буква в
в)  гарантиране, че технологиите за компоненти и системи са насочени към обществените и екологичните предизвикателства, пред които е изправена Европа. Целта е да се постигне съгласуване с политиката на Съюза относно енергийната ефективност и да се допринесе за намаляване на енергопотреблението с 32,5 % през 2030 г.
в)  гарантиране, че технологиите за компоненти и системи са насочени към обществените и екологичните предизвикателства, пред които е изправена Европа, включително ефективното използване на ресурсите. Целта е да се постигне съгласуване с политиката на Съюза относно енергийната ефективност и кръговостта, включително принципите на екопроектирането.
Изменение 387
Предложение за регламент
Член 124 – параграф 2 – буква а
a)  създаване на капацитет за проектиране и производство в Европа за стратегически области на приложение;
a)  подпомагане на научните изследвания и иновациите за създаване на капацитет за проектиране и производство в Европа за стратегически области на приложение;
Изменение 388
Предложение за регламент
Член 124 – параграф 2 – буква б
б)  създаване на балансиран портфейл от големи и малки проекти в подкрепа на бързия трансфер на технологии от научните изследвания към промишлената среда;
б)  създаване на балансиран портфейл от големи и малки проекти в подкрепа на бързия трансфер на технологии от научните изследвания към промишлената среда, включително МСП;
Изменение 389
Предложение за регламент
Член 124 – параграф 2 – буква в
в)  изграждане на динамична екосистема в целия Съюз въз основа на вериги за създаване на стойност в областта на цифровите технологии с опростен достъп за новите участници;
в)  изграждане на динамична екосистема в целия Съюз въз основа на вериги за създаване на стойност в областта на цифровите технологии с опростен достъп за новите участници, включително стартиращите предприятия и МСП, както и организациите на гражданското общество;
Изменение 390
Предложение за регламент
Член 124 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)  допринасяне за постигането на целите, определени в съобщението на Комисията, озаглавено „Цифров компас за 2030 г.: Европейският път към цифровото десетилетие“ (март 2021 г.), особено на тези, които се отнасят до полупроводници, специалисти в областта на ИКТ и цифровизация на бизнес моделите.
Изменение 391
Предложение за регламент
Член 124 – параграф 2 – буква г
г)  усъвършенстване на технологиите за компоненти, които технологии гарантират сигурност, доверие и енергийна ефективност за критични инфраструктури и сектори в Европа;
г)  усъвършенстване на технологиите за компоненти, които технологии гарантират сигурност, доверие, подобрени експлоатационни показатели и енергийна ефективност за критични инфраструктури и сектори в Европа;
Изменение 392
Предложение за регламент
Член 124 – параграф 2 – буква е
е)  установяване на съгласуваност между стратегическата програма за научни изследвания и иновации на инициативата и политиките на ЕС, така че технологиите за електронни компоненти и системи да имат ефективен принос.
е)  установяване на съгласуваност между стратегическата програма за научни изследвания и иновации на инициативата и политиките на ЕС, така че технологиите за електронни компоненти и системи да имат ефективен принос, включително посредством решения, базирани на отворен код.
Изменение 393
Предложение за регламент
Член 126 – параграф 1 – буква б
б)  частноправните членове, състоящи се от следните промишлени асоциации и техните съставни субекти: Сдружението за дейности в областта на наноелектрониката в Европа (AENEAS), регистрирано съгласно френското право, със седалище в Париж, Франция; браншовото сдружение за модерни научни изследвания и технологии за вградени интелигентни системи ARTEMIS Industry Association (ARTEMISIA), регистрирано съгласно нидерландското право, със седалище в Айндховен, Нидерландия; Европейската технологична платформа за интегриране на интелигентни системи (EPoSS e.V.), регистрирана съгласно германското право, със седалище в Берлин, Германия.
б)  частноправните членове, състоящи се от следните промишлени асоциации, представляващи техните съставни субекти: Сдружението за дейности в областта на наноелектрониката в Европа (AENEAS), регистрирано съгласно френското право, със седалище в Париж, Франция; браншовото сдружение за модерни научни изследвания и технологии за вградени интелигентни системи ARTEMIS Industry Association (ARTEMISIA), регистрирано съгласно нидерландското право, със седалище в Айндховен, Нидерландия; Европейската технологична платформа за интегриране на интелигентни системи (EPoSS e.V.), регистрирана съгласно германското право, със седалище в Берлин, Германия.
Изменение 394
Предложение за регламент
Член 126 – параграф 1 – буква б a (нова)
ба)  асоциираните членове, които се избират в съответствие с член 7.
Изменение 395
Предложение за регламент
Член 128 – параграф 1
1.  През периода, посочен в член 3, участващите държави от съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ правят обща вноска, която е равна най-малко на размера на вноската на Съюза за оперативните разходи, посочена в член 127.
1.  През периода, посочен в член 3, участващите държави от съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ правят обща вноска, която е съразмерна на размера на вноската на Съюза за оперативните разходи, посочена в член 127.
Изменение 396
Предложение за регламент
Член 128 – параграф 3 a (нов)
3а.  В съответствие с член 26, параграф 2 частноправните членове се споразумяват помежду си как да разпределят колективните си вноски за оперативните и административните разходи на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“.
Изменение 397
Предложение за регламент
Член 128 – параграф 4
4.  Вноските, посочени в параграф 1, се състоят от вноски, предвидени в член 11, параграф 4. Вноските, посочени в параграф 2, се състоят от вноски, предвидени в член 11, параграф 1, включително най-малко 2 489 074 000 EUR от вноски, предвидени в член 11, параграф 1, буква а). Вноските, посочени в параграф 3, се състоят от вноски, предвидени в член 11, параграф 1, буква в).
4.  Вноските, посочени в параграф 1, се състоят от вноски, предвидени в член 11, параграф 4. Вноските, посочени в параграф 2, се състоят от вноски, предвидени в член 11, параграф 1. Вноските, посочени в параграф 3, се състоят от вноски, предвидени в член 11, параграф 1, буква в).
Изменение 398
Предложение за регламент
Член 128 – параграф 4 a (нов)
4а.  Всяка участваща държава има право на вето по всички въпроси, свързани с използването на собствените ѝ национални финансови вноски в съвместното предприятие, въз основа на стратегическите приоритети и в надлежно обосновани случаи. Обосновката е публично достъпна, за да се гарантира, че правото на вето се упражнява по прозрачен, обоснован и пропорционален начин.
Изменение 399
Предложение за регламент
Член 129
Член 129
заличава се
Вноски от участващите държави
1.  Всяка участваща държава възлага на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ изпълнението на своите вноски към участниците в непреките действия, установени в тази участваща държава, чрез споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, сключени от съвместното предприятие. Участващите държави също така възлагат на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ плащането на своите вноски в полза на участниците. Те посочват сумите, предназначени за непреки действия.
2.  Бенефициерите на непреките действия на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ подписват единно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства със съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“. Подробните правила на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, включително съответната рамка за правата върху интелектуална собственост, следват правилата на програмата „Хоризонт Европа“.
3.  Участващите държави поемат задължение да заплатят пълния размер на своите вноски чрез правно обвързващи споразумения между субектите, определени за тази цел от всяка от участващите държави, и съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“. Тези споразумения се сключват преди приемането на работната програма.
4.  Управителният съвет взема надлежно под внимание споразуменията, посочени в параграф 3, при приемането на прогнозите за разходите за свързаните с тях научноизследователски и иновационни дейности, за да се гарантира спазването на принципа на балансираност на бюджета на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“.
5.  Изпълнителният директор представя на управителния съвет споразуменията, посочени в параграф 3, в подкрепа на прогнозите за разходите за свързаната с тях научноизследователска и иновационна дейност.
6.  Други договорености за сътрудничество между участващите държави и съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ и за поетите задължения по отношение на вноските, посочени в параграф 1, се установяват чрез споразумения, които се сключват между субектите, определени за тази цел от всяка от участващите държави, и съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“.
Изменение 400
Предложение за регламент
Член 130 – параграф 2 – буква а
a)  частни инвестиции с цел въвеждане в промишлено производство на резултатите от проектите на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ и съвместното предприятие ECSEL;
a)  инвестиции с цел въвеждане в промишлено производство на резултатите от проектите на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ и съвместното предприятие ECSEL;
Изменение 401
Предложение за регламент
Член 130 – параграф 2 – буква б а (нова)
ба)  проекти по ВПОИ в областта на микроелектрониката и потенциалния му приемник;
Изменение 402
Предложение за регламент
Член 130 – параграф 2 – буква д
д)  дейности за развитие на екосистемата в подкрепа на сътрудничеството между ползвателите и доставчиците на технологии.
д)  дейности за развитие на екосистемата в подкрепа на сътрудничеството между ползвателите и доставчиците на технологии, също и с проекти в рамките на възловите инициативи;
Изменение 403
Предложение за регламент
Член 130 – параграф 2 – буква д a (нова)
да)  дейности в областта на комуникацията и разпространението.
Изменение 404
Предложение за регламент
Член 131 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  научният консултативен съвет.
Изменение 405
Предложение за регламент
Член 136 – параграф 5
5.  Председателят може да кани други лица да присъстват на неговите заседания като наблюдатели, по-специално представители на регионални органи от Съюза, представители на сдружения на МСП и представители на други органи на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“.
5.  Председателят може да кани други лица да присъстват на неговите заседания като наблюдатели, по-специално представители на регионални органи от Съюза, представители на сдружения на МСП, организации на гражданското общество и представители на други органи на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“.
Изменение 406
Предложение за регламент
Член 139 – параграф 4 a (нов)
4а.  Съветът на частноправните членове може да покани избрани членове на академичните среди и организации на гражданското общество да участват в заседанията като наблюдатели. Те получават всички съответни документи и могат да участват в разискванията без право на глас.
Изменение 407
Предложение за регламент
Член 140 – параграф 1 – буква a
a)  изготвя и редовно актуализира проекта на стратегическата програма за научни изследвания и иновации за постигане на целите на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“, посочени в членове 4 и 124, като взема предвид входните данни от публичните органи;
a)  разработва входни данни включително чрез открита обществена консултация за изготвянето и редовното актуализиране на проекта на стратегическата програма за научни изследвания и иновации за постигане на целите на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“, посочени в членове 4 и 124, като взема предвид входните данни от публичните органи и от консултативния форум на заинтересованите страни;
Изменение 408
Предложение за регламент
Член 140 – параграф 1 – буква в
в)  организира консултативен форум на заинтересованите страни, който е открит за всички заинтересовани страни от публичния и от частния сектор, които имат интерес в областта на ключовите цифрови технологии, за да ги информира и да събере отзиви за проекта на стратегическата програма за научни изследвания и иновации за дадена година;
в)  без да се засягат разпоредбите на член 21, организира консултативен форум на заинтересованите страни, който е открит за всички заинтересовани страни от публичния и от частния сектор, които имат интерес в областта на ключовите цифрови технологии, по-специално сдружения и представители на МСП и организации на гражданското общество, за да ги информира и да събере входни данни и отзиви за проекта на стратегическата програма за научни изследвания и иновации и работната програма за дадена година;
Изменение 409
Предложение за регламент
Член 140 a (нов)
Член 140 a
Научен консултативен съвет
1.   Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ създава независим научен консултативен съвет, посочен в членове 19 и 131, с цел да може да провежда научни консултации с независими академични експерти на високо равнище.
2.   Независимият научен консултативен съвет се състои от не повече от 15 постоянни членове и избира свой председател измежду членовете си за срок от две години.
3.   Независимият научен консултативен съвет може да предоставя консултации по искане на управителния съвет и на други органи на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ или по своя собствена инициатива.
4.   Независимият научен консултативен съвет си сътрудничи със съответните консултативни органи, създадени съгласно „Хоризонт Европа“.
Изменение 410
Предложение за регламент
Член 142 – параграф 1 – буква a
a)  укрепване и интегриране на капацитета на Съюза за научни изследвания и иновации в сектора на УВД, което го прави по-устойчив и приспособим към колебанията в движението, като същевременно позволява безпроблемната експлоатация на всички въздухоплавателни средства;
a)  укрепване и интегриране на капацитета на Съюза за научни изследвания и иновации в сектора на УВД, което го прави по-устойчив и приспособим към колебанията в движението, като същевременно позволява безпроблемната експлоатация на всички въздухоплавателни средства, включително на летища с различни условия за управление на въздушното движение;
Изменение 411
Предложение за регламент
Член 142 – параграф 1 – буква б
б)  засилване, чрез иновации, на конкурентоспособността на управлявания от пилоти и безпилотния въздушен транспорт в Съюза и пазарите на услугите за УВД в подкрепа на икономическия растеж в Съюза;
б)  засилване, чрез иновации, на конкурентоспособността на въздушния транспорт в Съюза и пазарите на услугите за УВД в подкрепа на икономическия растеж в Съюза;
Изменение 412
Предложение за регламент
Член 142 – параграф 1 – буква в
в)  разработване и ускоряване на навлизането на пазара на иновативни решения за създаване на въздушно пространство на единното европейско небе като най-ефективното и екологосъобразно небе за полети в света.
в)  разработване и ускоряване на навлизането на пазара на иновативни решения за създаване на въздушно пространство на единното европейско небе като най-безопасното и най-ефективното и екологосъобразно небе за полети в света, с което се допринася за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване.
Изменение 413
Предложение за регламент
Член 142 – параграф 2 – буква д
д)  координиране на определянето на приоритети и планирането на усилията на Съюза за модернизация на УВД въз основа на базиран на консенсус процес между заинтересованите страни при УВД;
д)  координиране на определянето на приоритети и планирането на усилията на Съюза за модернизация на УВД въз основа на базиран на консенсус процес между заинтересованите страни при УВД и поставяне на акцента отвъд подобряването на ефективността на отделните полети също и върху непрекъснатото адаптиране на цялостния капацитет въз основа на технологичния напредък;
Изменение 414
Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – буква б
б)  Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол), представлявана от своята агенция, след като уведоми за решението си да се присъедини безусловно към съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ чрез писмо за поемане на ангажимент;
б)  Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол), представлявана от своята агенция, след като уведоми за решението си да се присъедини безусловно към съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ чрез писмо за поемане на ангажимент, без да се накърняват правата на други членове, по-специално на МСП, както е посочено в настоящия регламент и други свързани с този въпрос законодателни актове на Съюза;
Изменение 415
Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – буква в
в)  членовете учредители, изброени в приложение III към настоящия регламент, след като уведомят за решението си да се присъединят безусловно към съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ посредством писмо за поемане на ангажимент;
в)  членовете учредители, изброени в приложение III към настоящия регламент, след като уведомят за решението си да се присъединят към съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ посредством писмо за поемане на ангажимент, което се основава на справедлив баланс между полученото от Съюза финансиране и поетите ангажименти за вноски в натура; без да се засягат правата на други членове, по-специално на МСП, както е предвидено в настоящия регламент и в други свързани с този въпрос законодателни актове на Съюза;
Изменение 416
Предложение за регламент
Член 146 – параграф 1
1.  През периода, посочен в член 3, частноправните членове на съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ правят или вземат мерки техните съставни или свързани субекти да направят обща вноска от най-малко 500 000 000 EUR, включително до 25 000 000 EUR за административни разходи.
1.  През периода, посочен в член 3, частноправните членове на съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ правят или вземат съвместно мерки техните съставни или свързани субекти да направят обща вноска от най-малко 500 000 000 EUR, включително до 25 000 000 EUR за административни разходи.
Изменение 417
Предложение за регламент
Член 150 – параграф 2 – буква ж
ж)  представител на съответните научни институции или съответната научна общност, излъчен от тяхна представителна организация на европейско равнище:
ж)  представител на съответните научни институции или съответната научна общност, включително с конкретни експертни познания в областта на околната среда и климата, излъчен от тяхна представителна организация на европейско равнище:
Изменение 418
Предложение за регламент
Член 150 – параграф 2 – буква й а (нова)
йа)  представител на съответните организации на гражданското общество;
Изменение 419
Предложение за регламент
Член 152 – параграф 1 – уводна част
В допълнение към задачите, изброени в член 18, изпълнителният директор на съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ изпълнява следните задачи:
В допълнение към задачите, изброени в член 18, изпълнителният директор на съвместното предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“ изпълнява следните задачи под ръководството на управителния съвет:
Изменение 420
Предложение за регламент
Член 153 – параграф 2
2.  Научният комитет има не повече от 15 постоянни членове.
2.  Научният комитет има не повече от 15 постоянни членове, като се осигурява присъствието на експерти по климата и околната среда.
Изменение 421
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1 – буква a
a)  насърчаване на технологичния суверенитет на Европа в бъдещите интелигентни мрежи и услуги чрез укрепване на настоящите предимства от гледна точка на промишлеността и чрез разширяване на обхвата от 5G свързаност към по-широката стратегическа верига за създаване на стойност, включително предоставянето на услуги, основани на облачни технологии, както и компоненти и устройства;
a)  насърчаване на киберсигурността, устойчивостта и технологичния суверенитет на Европа в бъдещите интелигентни мрежи и услуги чрез укрепване на настоящите предимства от гледна точка на промишлеността и чрез разширяване на обхвата от 5G свързаност към по-широката стратегическа верига за създаване на стойност, включително предоставянето на услуги, основани на облачни технологии, както и компоненти и устройства;
Изменение 422
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1 – буква б
б)  съгласуване на стратегическите пътни карти на по-широк кръг промишлени участници, включващи не само телекомуникационната индустрия, но и участници от секторите на интернета на предметите, облачните технологии, както и компонентите и устройствата;
б)  съгласуване на стратегическите пътни карти на по-широк кръг промишлени участници, включващи не само телекомуникационната индустрия, но и участници от секторите на интернета на предметите, облачните технологии, МСП и стартиращи предприятия в същата област, както и компонентите и устройствата;
Изменение 423
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1 – буква в
в)  насърчаване на европейските високи технологични и научни постижения в подкрепа на европейското лидерство за оформяне и овладяване на системите от 6-о поколение до 2030 г;
в)  насърчаване на европейските високи технологични и научни постижения в подкрепа на европейското лидерство за оформяне и овладяване на системите от 6-о поколение до 2030 г., както и на други съответни нови комуникационни технологии;
Изменение 424
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1 – буква г
г)  засилване на внедряването на цифрови инфраструктури и навлизането на цифрови решения на европейските пазари, по-специално чрез осигуряване на механизъм за стратегическо координиране за МСЕ 2 – Цифрови технологии, както и полезни взаимодействия в рамките на МСЕ2 и с програмата „Цифрова Европа“ и програмата InvestEU като част от обхвата и управлението на съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“;
г)  засилване на внедряването на цифрови инфраструктури и навлизането на цифрови продукти и технологии на европейските пазари, по-специално чрез осигуряване на механизъм за стратегическо координиране за МСЕ 2 – Цифрови технологии, както и полезни взаимодействия в рамките на МСЕ2 и с програмата „Цифрова Европа“ и програмата InvestEU като част от обхвата и управлението на съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“;
Изменение 425
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1 – буква е
е)  улесняване на цифровите иновации, така че до 2030 г. да бъдат удовлетворени потребностите на европейския пазар и свързаните с обществения ред изисквания, включително най-строгите изисквания на вертикалните сектори, както и обществените изисквания в области, включващи сигурността, енергийната ефективност и електромагнитните полета;
е)  улесняване на цифровите иновации, така че до 2030 г. да бъдат удовлетворени потребностите на европейския пазар и свързаните с обществения ред изисквания, включително най-строгите изисквания на вертикалните сектори, както и обществените изисквания в области, включващи безопасността, сигурността, енергийната ефективност и електромагнитните полета;
Изменение 426
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1 – буква e a (нова)
еа)  насърчаване на разработването на най-високи стандарти за 6G иновации по справедлив, прозрачен и открит начин;
Изменение 427
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1 – буква ж a (нова)
жа)  допринасяне за постигането на целите, определени в съобщението на Комисията относно цифров компас за 2030 г., по-специално тези, които се отнасят до свързаността, компютърните услуги в „облак“ и специалистите в областта на ИКТ;
Изменение 428
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1 – буква ж б (нова)
жб)  допринасяне за намаляването на разликите в свързаността, които все още засягат европейските периферни райони, като например островите, най-отдалечените региони, както и слабо населените и селските райони.
Изменение 429
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 2 – буква а
a)  улесняване на разработването на технологии, които могат да отговорят на съвременните изисквания за комуникация, като същевременно се подкрепят високите европейски постижения, свързани с технологиите и архитектурите на интелигентните мрежи и услуги, и тяхното развитие в посока към 6-о поколение, включително силни европейски позиции по отношение на стандартите, основните патенти и идентифицирането на ключови изисквания, като например радиочестотни ленти, необходими за бъдещите авангардни интелигентни мрежови технологии;
a)  улесняване на разработването на технологии, които могат да отговорят на съвременните изисквания за комуникация, като същевременно се подкрепят високите европейски постижения, свързани с технологиите и архитектурите на интелигентните мрежи и услуги, и тяхното развитие в посока към 6-о поколение, както и на нови съответни комуникационни технологии, включително силни европейски позиции по отношение на стандартите, основните патенти и идентифицирането на ключови изисквания, като например радиочестотни ленти, необходими за бъдещите авангардни интелигентни мрежови технологии;
Изменение 430
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 2 – буква д
д)  укрепване на позициите на промишлеността на Съюза в глобалната верига за създаване на стойност в областта на интелигентните мрежи и услуги чрез създаване на критична маса от участници от публичния и от частния сектор, по-специално чрез увеличаване на приноса от страна на участниците от секторите на софтуера и интернета на предметите, привличане на национални инициативи и подкрепяне на появата на нови участници;
д)  укрепване на позициите на промишлеността на Съюза, по-специално на МСП, в глобалната верига за създаване на стойност в областта на интелигентните мрежи и услуги чрез създаване на критична маса от участници от публичния и от частния сектор, по-специално чрез увеличаване на приноса от страна на участниците от секторите на софтуера и интернета на предметите, привличане на национални инициативи и подкрепяне на появата на нови участници;
Изменение 431
Предложение за регламент
Член 159 – параграф 2 – буква е
е)  оказване на подкрепа за привеждането в съответствие с етичните изисквания и изискванията за сигурност чрез включването им в стратегическите програми за научни изследвания и иновации и осигуряване на входни данни за законодателния процес на Съюза по целесъобразност.
е)  оказване на подкрепа за привеждането в съответствие с етичните изисквания и изискванията за сигурност, по-специално неприкосновеността на личния живот и сигурността още при проектирането, чрез включването им в стратегическите програми за научни изследвания и иновации и осигуряване на входни данни за законодателния процес на Съюза по целесъобразност.
Изменение 432
Предложение за регламент
Член 160 – параграф 1 – буква a
a)  допринася за работните програми на други програми на Съюза, като МСЕ 2 – Цифрови технологии, програмата „Цифрова Европа“ и програмата InvestEU, в рамките на които се изпълняват дейности в областта на интелигентните мрежи и услуги;
a)  допринася, когато това се изисква, за работните програми на други програми на Съюза, като МСЕ 2 – Цифрови технологии, програмата „Цифрова Европа“ и програмата InvestEU, в рамките на които се изпълняват дейности в областта на интелигентните мрежи и услуги;
Изменение 433
Предложение за регламент
Член 160 – параграф 1 – буква б
б)  координира инициативи на Съюза за пилотни проекти и внедряване в областта на интелигентните мрежи и услуги, като общоевропейски 5G коридори за свързана и автоматизирана мобилност съгласно МСЕ 2 – Цифрови технологии, в сътрудничество с Комисията и съответните компетентни органи за финансиране;
б)  улеснява инициативи на Съюза за пилотни проекти и внедряване в областта на интелигентните мрежи и услуги, като общоевропейски 5G коридори за свързана и автоматизирана мобилност съгласно МСЕ 2 – Цифрови технологии, в сътрудничество с Комисията и съответните компетентни органи за финансиране;
Изменение 434
Предложение за регламент
Член 160 – параграф 1 – буква г
г)  разработва и координира стратегическите програми за внедряване за общоевропейски 5G коридори за свързана и автоматизирана мобилност с участието на заинтересованите страни. Тези програми са програмни документи, които обхващат продължителността на МСЕ 2 – Цифрови технологии, като създават обща визия за изграждането на екосистеми, основаващи се на 5G, и съответните изисквания за мрежа и услуги и определят целите за внедряване и пътни карти, както и потенциални модели на сътрудничество.
г)  разработва и осигурява обратна информация за стратегическите програми за внедряване за общоевропейски 5G коридори за свързана и автоматизирана мобилност с участието на заинтересованите страни. Тези програми са индикативни програмни документи, които обхващат продължителността на МСЕ 2 – Цифрови технологии, като създават обща визия за изграждането на екосистеми, основаващи се на 5G, и съответните изисквания за мрежа и услуги и определят целите за внедряване и пътни карти, както и потенциални модели на сътрудничество.
Изменение 435
Предложение за регламент
Член 161 – параграф 1 – буква б
б)  Асоциацията за 5G инфраструктура, след като уведоми за решението си да се присъедини безусловно към съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ посредством писмо за поемане на ангажимент.
б)  Асоциацията за 5G инфраструктура, след като уведоми за решението си да се присъедини безусловно към съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ посредством писмо за поемане на ангажимент, без да се накърняват правата на членовете, по-специално на МСП, както е посочено в настоящия регламент и други свързани с този въпрос законодателни актове на Съюза;
Изменение 436
Предложение за регламент
Член 164 – параграф 1 – буква a
a)  производни научноизследователски и развойни дейности;
a)  производни научноизследователски и развойни дейности, включително относно софтуер и технологии с отворен код;
Изменение 437
Предложение за регламент
Член 164 – параграф 1 – буква б
б)  приноси към стандартизацията;
б)  приноси към стандартизацията, включително за отворени стандарти;
Изменение 438
Предложение за регламент
Член 164 – параграф 1 – буква д
д)  приноси за дейностите на Асоциацията за 5G инфраструктура и всяка друга група или сдружение на заинтересовани страни в областта на съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“, които не са финансирани с безвъзмездни средства от Съюза;
д)  приноси за дейностите, свързани с научни изследвания, разработване и внедряване, на Асоциацията за 5G инфраструктура и всяка друга група или сдружение на заинтересовани страни в областта на съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“, които не са финансирани с безвъзмездни средства от Съюза;
Изменение 439
Предложение за регламент
Член 164 – параграф 1 – буква е
е)  дейности за развитие на екосистемата, включително изграждане на сътрудничество с вертикалните сектори;
е)  дейности за развитие на екосистемата, включително изграждане на отворени, оперативно съвместими и съвместни комуникационни технологии и мрежи и сътрудничество с вертикалните сектори;
Изменение 440
Предложение за регламент
Член 164 – параграф 1 – буква ж
ж)  дейности по разпространение на резултатите в световен мащаб за постигане на консенсус относно подкрепяните технологии като подготовка на бъдещи стандарти;
ж)  дейности по разпространение на резултатите в световен мащаб за постигане на консенсус относно подкрепяните технологии като подготовка на бъдещи стандарти, включително чрез веригата за създаване на стойност;
Изменение 441
Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  научният консултативен съвет.
Изменение 442
Предложение за регламент
Член 168 – параграф 1 – буква a
a)  приема стратегически програми за внедряване и — ако е целесъобразно — ги изменя през периода на действие на МСЕ 2 – Цифрови технологии;
a)  приема стратегическите програми за внедряване на съвместното предприятие и — ако е целесъобразно — ги изменя през периода на действие на МСЕ 2 – Цифрови технологии;
Изменение 443
Предложение за регламент
Член 168 – параграф 1 – буква б
б)  гарантира, че законодателството на Съюза в областта на киберсигурността и съществуващите и бъдещите координирани насоки на държавите членки се вземат предвид във всички дейности на съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“;
б)  гарантира, че законодателството на Съюза в областта на киберсигурността и съществуващите и бъдещите координирани насоки на държавите членки се изпълняват по подходящ начин и се вземат предвид във всички дейности на съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“;
Изменение 444
Предложение за регламент
Член 168 – параграф 1 – буква в
в)  насърчава полезните взаимодействия и взаимното допълване между цифровия, транспортния и енергийния сектор на МСЕ 2 чрез определяне на областите на интервенция и приноса за работните програми, както и полезните взаимодействия и взаимното допълване с другите съответни програми на Съюза.
в)  насърчава полезните взаимодействия и взаимното допълване между цифровия, транспортния и енергийния сектор на МСЕ 2 чрез определяне на областите на интервенция и на евентуалния принос за работните програми, както и полезните взаимодействия и взаимното допълване с другите съответни програми на Съюза.
Изменение 445
Предложение за регламент
Член 169 a (нов)
Член 169 а
Научен консултативен съвет
1.   Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ създава независим научен консултативен съвет, посочен в членове 19 и 165, с цел да може да търси научни консултации с независими академични експерти на високо равнище.
2.   Независимият научен консултативен съвет се състои от не повече от 15 постоянни членове и избира свой председател измежду членовете си за срок от две години.
3.   Независимият научен консултативен съвет може да предоставя консултации по искане на управителния съвет и на други органи на съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ или по своя собствена инициатива.
Изменение 446
Предложение за регламент
Член 171 – параграф 1
1.  Дейностите на съвместните предприятия са обект на непрекъснат мониторинг и периодични прегледи в съответствие с техните финансови правила, за да се осигурят най-голямо въздействие, високи научни постижения и най-ефикасно използване на ресурсите. Резултатите от мониторинга и периодичните прегледи се включват в мониторинга на европейските партньорства и оценките на съвместните предприятия като част от оценките на програмата „Хоризонт Европа“.
1.  Дейностите на съвместните предприятия са обект на непрекъснат мониторинг и периодични прегледи в съответствие с техните финансови правила, за да се осигурят най-голямо въздействие, високи научни постижения, добавена стойност за обществото и най-ефикасно и ефективно използване на ресурсите. Резултатите от мониторинга и периодичните прегледи се включват в мониторинга на европейските партньорства и оценките на съвместните предприятия като част от оценките на програмата „Хоризонт Европа“. Този мониторинг и тези прегледи не трябва да увеличават административната тежест за съвместните предприятяе, нито за техните бенефициери.
Изменение 447
Предложение за регламент
Член 171 – параграф 2 – уводна част
2.  Съвместните предприятия следва да организират непрекъснат мониторинг на своите управленски дейности и периодични прегледи на постиженията, резултатите и въздействията на проектите си, изпълнявани в съответствие с [член 45] и [приложение III] от Регламента за „Хоризонт Европа“. Този мониторинг включва:
2.  Съвместните предприятия следва да организират непрекъснат мониторинг на управлението и изпълнението на дейностите и периодични прегледи на постиженията, резултатите и въздействията на проектите си, изпълнявани в съответствие с [член 45] и [приложения III и V] от Регламента за „Хоризонт Европа“. Този мониторинг се оповестява своевременно в сбита форма на съответния уебсайт на всяко съвместно предприятие и включва:
Изменение 448
Предложение за регламент
Член 171 – параграф 2 – буква б
б)  информация за равнището на интегриране на социалните и хуманитарните науки, съотношението между по-ниските и по-високите равнища на технологична готовност в съвместните изследвания, напредъка по отношение на разширяване на участието на държавите, географския състав на консорциумите в съвместни проекти, използването на двуетапната процедура за представяне и оценяване на предложения, мерките, насочени към улесняване на връзките за сътрудничество в европейските научни изследвания и иновации, използването на прегледа на оценките и на броя и видовете жалби, равнището на включване на политиката в областта на изменението на климата и съответните разходи, участието на МСП, участието на частния сектор, участието на половете във финансираните действия, комисиите за оценка, съветите и консултативните групи, ставката на съфинансиране, допълнителното и кумулативното финансиране от други фондове на Съюза, срока за отпускане на безвъзмездни средства, равнището на международно сътрудничество, ангажирането на участието на гражданите и на гражданското общество;
б)  информация за равнището на интегриране на социалните и хуманитарните науки, съотношението между по-ниските и по-високите равнища на технологична готовност в съвместните изследвания, напредъка по отношение на разширяване на участието на държавите, географския състав на консорциумите в съвместни проекти, използването на двуетапната процедура за представяне и оценяване на предложения, мерките, насочени към улесняване на връзките за сътрудничество в европейските научни изследвания и иновации, използването на прегледа на оценките и на броя и видовете жалби, равнището на включване на политиката в областта на изменението на климата и съответните разходи, участието на МСП, участието на частния сектор, интегрирането на измерението, свързано с равенството между половете, в съдържанието на финансираните дейности, както и участието на половете във финансираните действия, комисиите за оценка, съветите и консултативните групи, ставката на съфинансиране, допълнителното и кумулативното финансиране от други фондове на Съюза, срока за отпускане на безвъзмездни средства, равнището на международно сътрудничество, ангажирането на участието на гражданите и на гражданското общество и практики за открит достъп;
Изменение 449
Предложение за регламент
Член 171 – параграф 2 – буква г a (нова)
га)  мерките за привличане на нови участници и за разширяване на мрежите за сътрудничество;
Изменение 450
Предложение за регламент
Член 171 – параграф 2 – буква г б (нова)
гб)  количествен и качествен ефект на лоста, по-специално равнището на поетите задължения и действително предоставените финансови вноски и вноски в натура както по отношение на оперативните, така и на допълнителните дейности.
Изменение 451
Предложение за регламент
Член 171 – параграф 3
3.  Оценките на операциите на съвместните предприятия се извършват своевременно, за да се включат в цялостните междинни и окончателни оценки на „Хоризонт Европа“ и в свързания с тях процес на вземане на решения относно „Хоризонт Европа“, нейния приемник и други инициативи, свързани с научните изследвания и иновациите, които оценки са посочени в [член 47] от Регламента за „Хоризонт Европа“.
3.  Оценките на операциите на съвместните предприятия се извършват своевременно, за да се включат в цялостните междинни и окончателни оценки на „Хоризонт Европа“ и в свързания с тях процес на вземане на решения относно „Хоризонт Европа“, нейния приемник и други инициативи, свързани с научните изследвания и иновациите, които оценки са посочени в [член 47] от Регламента за „Хоризонт Европа“. Тези оценки не създават допълнителна административна тежест за съвместните предприятияили за техните бенефициери.
Изменение 452
Предложение за регламент
Член 171 – параграф 4
4.  Комисията извършва междинна и окончателна оценка на всяко съвместно предприятие, която се включва в оценките на „Хоризонт Европа“, посочени в [член 47] от Регламента за „Хоризонт Европа“. В оценките се разглежда начинът, по който всяко съвместно предприятие изпълнява своята мисия и цели, обхващат се всички дейности на съвместното предприятие и се оценяват съответната европейска добавена стойност на съвместното предприятие, неговата ефективност и ефикасност, включително откритостта и прозрачността му, значимостта на извършваните дейности и тяхната съгласуваност и взаимно допълване със съответните регионални и национални политики и политики на Съюза, включително полезните взаимодействия с други части на „Хоризонт Европа“, като мисии, клъстери или тематични или специфични програми. При оценките се вземат предвид становищата на заинтересованите страни както на европейско, така и на национално равнище и, когато е приложимо, се включва и оценка на дългосрочните научни, обществени, икономически и технологични въздействия на инициативите, посочени в член 174, параграфи 3—9. Оценките включват също така, когато е уместно, оценка на най-ефективния режим на интервенция на политиката за каквито и да е бъдещи действия, както и уместността и съгласуваността на всяко евентуално подновяване на всяко съвместно предприятие, като се имат предвид общите приоритети на политиката и положението с подкрепата за научни изследвания и иновации, включително позицията му спрямо други инициативи, подпомагани чрез Рамковата програма, по-специално европейските партньорства или мисиите. При оценките се взема предвид и планът за постепенно прекратяване, приет от управителния съвет в съответствие с член 16, параграф 2, буква ш).
4.  Комисията извършва и публикува междинна и окончателна оценка на всяко съвместно предприятие, която се включва в оценките на „Хоризонт Европа“, посочени в [член 47] от Регламента за „Хоризонт Европа“. В оценките се разглежда начинът, по който всяко съвместно предприятие изпълнява своята мисия и цели, обхващат се всички дейности на съвместното предприятие и се оценяват съответната европейска добавена стойност на съвместното предприятие, неговата ефективност и ефикасност, включително откритостта и прозрачността му, значимостта на извършваните дейности, що се отнася до всеобхватните политики и цели на Съюза, както и оказването на принос за обществените нужди и ползи, а също и тяхната съгласуваност и взаимно допълване със съответните регионални и национални политики и политики на Съюза, включително полезните взаимодействия с други партньорства и с други части на „Хоризонт Европа“, като мисии, клъстери или тематични или специфични програми. При оценките се вземат предвид становищата на заинтересованите страни както на европейско, така и на национално равнище и, когато е приложимо, се включва и оценка на дългосрочните научни, обществени, икономически и технологични въздействия на инициативите, посочени в член 174, параграфи 3—9 и приложение V от Регламента за „Хоризонт Европа“. Оценките включват също така, когато е уместно, оценка на най-ефективния режим на интервенция на политиката за каквито и да е бъдещи действия, както и уместността и съгласуваността на всяко евентуално подновяване на всяко съвместно предприятие, като се имат предвид общите приоритети на политиката и положението с подкрепата за научни изследвания и иновации, включително позицията му спрямо други инициативи, подпомагани чрез Рамковата програма, по-специално европейските партньорства или мисиите. При оценките се взема предвид и планът за постепенно прекратяване, приет от управителния съвет в съответствие с член 16, параграф 2, буква ш).
Изменение 453
Предложение за регламент
Член 171 – параграф 6
6.  Комисията може да извършва допълнителни оценки по теми или въпроси от стратегическо значение с помощта на външни независими експерти, избрани въз основа на прозрачен процес, с цел да разгледа постигнатия от съвместно предприятие напредък по набелязаните цели, да определи факторите, допринасящи за изпълнението на дейностите, и да установи най-добри практики. Като извършва посочените допълнителни оценки, Комисията в пълна степен взема предвид административните последици за съответното съвместно предприятие.
6.  Комисията може да извършва допълнителни оценки по теми или въпроси от стратегическо значение с помощта на външни независими експерти, избрани въз основа на открита и прозрачна покана за заявяване на интерес, с цел да разгледа постигнатия от съвместно предприятие напредък по набелязаните цели, да определи факторите, допринасящи за изпълнението на дейностите, и да установи най-добри практики. Като извършва посочените допълнителни оценки, Комисията в пълна степен взема предвид административните последици за съответното съвместно предприятие и полага максимални усилия, за да се намали административната тежест и да се гарантира, че процесът на оценяване продължава да бъде опростен и напълно прозрачен. Всяка оценка в областта се основава на стабилна оценка на вариантите на политиката от гледна точка на управлението, включително по-специално възможността за въвеждане на подходящи защитни механизми с цел гарантиране, че обществените интереси се зачитат надлежно във всички операции.
Изменение 454
Предложение за регламент
Член 171 – параграф 7 a (нов)
7а.  Докладването е в съответствие със стандартните изисквания за докладване на „Хоризонт Европа“. Разработването на системите за докладване в контекста на процеса на стратегическо координиране включва също така представители на държавите членки и на партньорството, за да се гарантира синхронизиране и координиране на усилията за докладване и мониторинг, включително по отношение на разпределянето на задачите по събиране на данни и докладване.
Изменение 455
Предложение за регламент
Член 171 – параграф 9
9.  Комисията съобщава резултатите от оценките на съвместните предприятия, в които се включват заключенията от оценката и наблюденията на Комисията като част от оценките на „Хоризонт Европа“, посочени в [член 47] от Регламентa за „Хоризонт Европа“, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
9.  Комисията оповестява публично и съобщава резултатите от оценките на съвместните предприятия, в които се включват заключенията от оценката и наблюденията на Комисията като част от оценките на „Хоризонт Европа“, посочени в [член 47] от Регламентa за „Хоризонт Европа“, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
Изменение 456
Предложение за регламент
Член 171 a (нов)
Член 171 а
Отчетност пред европейските граждани
Без да се засягат изискванията за публичност, определени в настоящия регламент, информацията, съдържаща се в консолидирания годишен отчет за дейността на съвместните предприятия, както и в докладването в съответствие с член 171, се предоставя на обществеността онлайн чрез лесни за ползване инструменти, включително инфографики и системи за проследяване на разходите.
Последно осъвременяване: 23 август 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност