Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/0048(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0246/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0246/2021

Rasprave :

PV 19/10/2021 - 17
CRE 19/10/2021 - 17

Glasovanja :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0434

Usvojeni tekstovi
PDF 613kWORD 245k
Četvrtak, 21. listopada 2021. - Strasbourg
Osnivanje zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa *
P9_TA(2021)0434A9-0246/2021

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 21. listopada 2021. o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru Obzora Europa (COM(2021)0087 – C9-0166/2021 – 2021/0048(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2021)0087),

–  uzimajući u obzir članak 187. i članak 188. podstavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0166/2021),

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za promet i turizam,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A9-0246/2021),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  Kako bi se postigao najveći mogući učinak financiranja Unije i najučinkovitiji doprinos ciljevima politike Unije, Uredbom [XXXX] Europskog parlamenta i Vijeća10 („Uredba o Obzoru Europa”) uspostavljen je okvir politika i pravni okvir za europska partnerstva s partnerima iz privatnog i/ili javnog sektora. Europska partnerstva ključan su element politike Obzora Europa. Osmišljena su radi ostvarenja prioriteta Unije određenih u programu Obzor Europa i jasnog učinka za EU i njegove građane, koji učinkovitije može postići partnerstvo, putem zajedničke strateške vizije na koju se obvezuju partneri, a ne samo Unija.
(1)  Kako bi se postigao najveći mogući učinak financiranja Unije i najučinkovitiji doprinos ciljevima politike Unije, Uredbom [XXXX] Europskog parlamenta i Vijeća10 („Uredba o Obzoru Europa”) uspostavljen je okvir politika i pravni okvir za europska partnerstva s partnerima iz privatnog i/ili javnog sektora. Europska partnerstva ključan su element politike Obzora Europa. Osmišljena su radi ostvarenja obveza i prioriteta Unije određenih u programu Obzor Europa i jasnog učinka za EU, njegove građane i okoliš, koji učinkovitije može postići partnerstvo, putem zajedničke strateške vizije na koju se obvezuju partneri, a ne samo Unija.
__________________
__________________
10 SL [….].
10 SL [….].
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Prije svega europska partnerstva u stupu „Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost” u okviru Obzora Europa imaju važnu ulogu u postizanju strateških ciljeva kao što je ubrzavanje tranzicije prema ostvarenju ciljeva održivog razvoja i zelene i digitalne Europe te bi trebala pridonijeti oporavku od dosad neviđene krize koju je uzrokovala pandemija bolesti COVID-19. Europska partnerstva bave se složenim prekograničnim izazovima koji iziskuju cjelovit pristup. Ona omogućuju uklanjanje transformacijskih, sustavnih i tržišnih nedostataka opisanih u procjenama učinka priloženima ovoj Uredbi okupljanjem širokog raspona sudionika u lancima vrijednosti i ekosustavima kako bi radili na zajedničkoj viziji i prenijeli je u konkretne planove i koordiniranu provedbu aktivnosti. Osim toga, omogućuju i usmjeravanje rada i resursa na zajedničke prioritete kako bi poradili na složenim izazovima.
(2)  Prije svega europska partnerstva u stupu „Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost” u okviru Obzora Europa imaju važnu ulogu u postizanju strateških ciljeva kao što su ubrzavanje postizanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN), obveze Unije u okviru Pariškog sporazuma sklopljenog u okviru Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime1a („Pariški sporazum“) i tranzicije prema zelenoj i digitalnoj Europi te bi trebala pridonijeti socijalno, gospodarsko i okolišno otpornom oporavku od dosad neviđene krize koju je uzrokovala pandemija bolesti COVID-19 i istovremeno ojačati vodeći industrijski položaj Europe. Europska partnerstva bave se složenim prekograničnim izazovima koji iziskuju cjelovit pristup. Ona omogućuju uklanjanje transformacijskih, sustavnih i tržišnih nedostataka opisanih u procjenama učinka priloženima ovoj Uredbi okupljanjem širokog raspona sudionika u lancima vrijednosti i ekosustavima kako bi radili na zajedničkoj viziji i prenijeli je u konkretne planove i koordiniranu provedbu aktivnosti. Osim toga, omogućuju i usmjeravanje rada i resursa na zajedničke prioritete kako bi poradili na složenim izazovima na dobrobit društva.
___________
1a SL L 282, 19.10.2016., str. 4.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
2.a  Kako bi se osigurala znanstvena izvrsnost i u skladu s člankom 13. Povelje o temeljnim pravima Europske unije („Povelja“), trebalo bi osigurati slobodu znanstvenog istraživanja i promicati najviše standarde znanstvenog integriteta.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.b (nova)
2.b  Važno je da sva europska partnerstva poštuju etičke prakse i temeljna etička načela, istodobno se pridržavajući etičkih standarda utvrđenih u različitim nacionalnim, sektorskim ili institucijskim etičkim kodeksima. U svojim istraživačkim aktivnostima trebala bi se uvijek primjenjivati načela utvrđena u članku 19. Uredbe o Obzoru Europa te u izjavi Komisije o etici i istraživanju matičnih stanica u vezi s tim člankom.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Kako bi se ostvarili prioriteti i učinak, trebalo bi razvijati europska partnerstva širokim uključivanjem relevantnih dionika u cijeloj Europi, uključujući industriju, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini te organizacije civilnog društva kao što su zaklade koje podupiru i/ili provode istraživanja i inovacije. Ona bi trebala biti i dio mjera za jačanje suradnje između partnera iz privatnog i/ili javnog sektora na međunarodnoj razini, uključujući udruživanje istraživačkih i inovacijskih programa s prekograničnim ulaganjima u istraživanja i inovacije koji donose obostrane koristi za ljude i poduzeća, pri čemu treba osigurati da Unija može očuvati svoje interese u strateškim područjima.
(3)  Kako bi se ostvarili prioriteti i učinak, trebalo bi razvijati europska partnerstva širokim uključivanjem svih relevantnih dionika u cijeloj Europi, uključujući industriju, mala i srednja poduzeća (MSP) i novoosnovana poduzeća, sveučilišta, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini te organizacije civilnog društva, uključujući nevladine organizacije i zaklade koje podupiru i/ili provode istraživanja i inovacije. Ona bi trebala biti i dio mjera za jačanje suradnje između partnera iz privatnog i/ili javnog sektora na međunarodnoj razini, uključujući udruživanje istraživačkih i inovacijskih programa s prekograničnim ulaganjima u istraživanja i inovacije koji donose obostrane koristi za ljude i poduzeća, pri čemu treba osigurati da Unija može razvijati svoju stratešku autonomiju uz otvoreno gospodarstvo.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Uredbom (EU) 2020/85211 uspostavlja se opći okvir za utvrđivanje smatra li se gospodarska djelatnost okolišno održivom za potrebe određivanja održivih ulaganja. Time se stvara zajednička referenca koju ulagači, banke, industrija i istraživači mogu koristiti pri ulaganju u projekte i gospodarske aktivnosti koje imaju znatan pozitivan učinak na klimu i okoliš te im ne nanose bitnu štetu. Referenca je to za zelena ulaganja u Uniji.
(6)  Uredbom (EU) 2020/85211 uspostavlja se opći okvir za utvrđivanje smatra li se gospodarska djelatnost okolišno održivom za potrebe određivanja održivih ulaganja. Time se stvara zajednička referenca koju ulagači, banke, industrija i istraživači mogu koristiti pri ulaganju u projekte i gospodarske aktivnosti obuhvaćene njezinim područjem primjene, a koje imaju znatan pozitivan učinak na klimu i okoliš te im ne nanose bitnu štetu. Referenca je to za zelena ulaganja u Uniji.
__________________
__________________
11 Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i o izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22.6.2020., str. 13.).
11 Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i o izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22.6.2020., str. 13.).
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Ako je relevantno, partnerstva bi trebala razmotriti kriterije tehničke provjere prema članku 3. i načelo nenanošenja bitne štete iz članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 kao instrument za poboljšanje spremnosti projekata i pristupa zelenom financiranju koje će biti ključno za prihvaćanje na tržištu i širu primjenu inovativnih tehnologija i rješenja koje će oblikovati. Znanstveni dokazi u središtu su kriterija tehničke provjere. Istraživanja i inovacije, koje partnerstva provode, trebala bi uvelike pomoći gospodarskim subjektima da dosegnu ili premaše standarde i pragove uspostavljene Uredbom i kako bi kriteriji tehničke provjere bili ažurirani i u skladu s ciljevima europskog zelenog plana.
(7)  Ako je relevantno, partnerstva bi trebala razmotriti kriterije tehničke provjere prema članku 3. i načelo nenanošenja bitne štete iz članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, ako su aktivnosti zajedničkog poduzeća obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe, kao instrument za poboljšanje spremnosti projekata i pristupa zelenom financiranju koje će biti ključno za prihvaćanje na tržištu i širu primjenu inovativnih tehnologija i rješenja koje će oblikovati. Znanstveni dokazi u središtu su kriterija tehničke provjere. Istraživanja i inovacije, koje partnerstva provode, trebala bi uvelike pomoći gospodarskim subjektima da dosegnu ili premaše standarde i pragove uspostavljene Uredbom i kako bi kriteriji tehničke provjere bili ažurirani i u skladu s ciljevima europskog zelenog plana.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Aktivnosti istraživanja i inovacija koje provode zajednička poduzeća trebale bi se financirati iz Obzora Europa. Kako bi se postigao najveći mogući učinak, zajednička poduzeća trebala bi ostvariti bliske sinergije s drugim Unijinim programima i instrumentima za financiranje, posebice onima koji podupiru primjenu inovativnih rješenja, obrazovanje i regionalni razvoj, kako bi se povećala gospodarska i socijalna kohezija i smanjile nejednakosti.
(10)  Aktivnosti istraživanja i inovacija koje provode zajednička poduzeća trebale bi se financirati iz Obzora Europa. Kako bi se postigao najveći mogući učinak, zajednička poduzeća trebala bi ostvariti bliske sinergije s drugim Unijinim programima i instrumentima za financiranje, posebice onima koji podupiru primjenu inovativnih održivih rješenja, obrazovanje i regionalni razvoj te kako bi se odgovorilo na globalne izazove i povećala gospodarska i socijalna kohezija i smanjile nejednakosti i učinci na okoliš.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Za novi pristup politika za europska partnerstva, a posebno institucionalizirana europska partnerstva, potreban je inovativan način uspostavljanja pravnog okvira u kojem bi djelovala. Iako se osnivanje zajedničkih poduzeća na temelju članka 187. UFEU-a za potrebe programa Obzor 2020. pokazalo učinkovitim kad je riječ o provedbi, potrebno je na tome dodatno raditi. Stoga je cilj ove Uredbe povećati usklađenost, učinkovitost, djelotvornost i usmjerenost na učinak provedbe usklađenim prenošenjem odredbi o Obzoru Europa i iskustva stečenog provedbom programa u okviru Obzora 2020. u zajedničke odredbe za sva zajednička poduzeća. Želi se i olakšati uspostava suradnje i sinergija između europskih partnerstava uz potpuno iskorištavanje međupovezanosti na organizacijskoj razini. Zajednička poduzeća trebala bi iskoristiti prilike da uključe predstavnike drugih europskih partnerstava u rasprave tijekom izrade svojih programa rada, utvrditi u kojim se područjima dodatnim ili zajedničkim aktivnostima učinkovitije i djelotvornije mogu ukloniti poteškoće, izbjeći preklapanja, uskladiti vremenski plan provedbe aktivnosti i osigurati pristup rezultatima i drugim relevantnim oblicima razmjene znanja.
(11)  Za novi pristup politika za europska partnerstva, a posebno institucionalizirana europska partnerstva, potreban je inovativan način uspostavljanja pravnog okvira u kojem bi djelovala. Iako se osnivanje zajedničkih poduzeća na temelju članka 187. UFEU-a za potrebe programa Obzor 2020. pokazalo učinkovitim kad je riječ o provedbi, potrebno je na tome dodatno raditi. Stoga je cilj ove Uredbe povećati usklađenost, učinkovitost, djelotvornost i usmjerenost na učinak i dodanu vrijednost za društvo provedbe usklađenim prenošenjem odredbi o Obzoru Europa i iskustva stečenog provedbom programa u okviru Obzora 2020. u zajedničke odredbe za sva zajednička poduzeća. Želi se i olakšati uspostava suradnje i sinergija između europskih partnerstava uz potpuno iskorištavanje međupovezanosti na organizacijskoj razini. Zajednička poduzeća trebala bi iskoristiti prilike da uključe predstavnike drugih europskih partnerstava u rasprave tijekom izrade svojih programa rada, utvrditi u kojim se područjima dodatnim ili zajedničkim aktivnostima učinkovitije i djelotvornije mogu ukloniti poteškoće, izbjeći preklapanja, uskladiti vremenski plan provedbe aktivnosti i osigurati pristup rezultatima i drugim relevantnim oblicima razmjene znanja.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Nakon utvrđivanja sinergija među njima zajednička poduzeća trebala bi nastojati odrediti udjele u proračunu koji bi se trebali iskoristiti za dodatne ili zajedničke aktivnosti među zajedničkim poduzećima. Cilj je ove Uredbe postići veću učinkovitost i usklađivanje pravila pojačanom operativnom suradnjom i iskorištavanjem ekonomije razmjera, uključujući uspostavu zajedničkog pozadinskog ureda, koji bi zajedničkim poduzećima trebao pružiti horizontalne potporne funkcije. Zajednički pozadinski ured trebao bi olakšati postizanje većeg učinka i usklađenosti u zajedničkim točkama uz zadržavanje određenog stupnja fleksibilnosti kako bi se zadovoljile posebne potrebe svakog zajedničkog poduzeća. Struktura bi se trebala uspostaviti na temelju sporazuma o razini usluga koje zajednički sklapaju zajednička poduzeća. Funkcije zajedničkog pozadinskog ureda trebale bi obuhvaćati funkcije koordinacije i administrativne potpore u područjima u kojima se njegov nadzor pokazao učinkovitim i isplativim i u njima bi se trebala uzeti u obzir usklađenost sa zahtjevom odgovornosti svakog pojedinog dužnosnika za ovjeravanje. Pravni ustroj trebao bi u najvećoj mjeri ispunjavati zajedničke potrebe zajedničkih poduzeća, omogućivati njihovu blisku suradnju i uzeti u obzir sve moguće sinergije među europskim partnerstvima te, posljedično, među raznim dijelovima programa Obzor Europa te među drugim programima kojima upravljaju zajednička poduzeća.
(12)  Nakon utvrđivanja sinergija među njima zajednička poduzeća trebala bi nastojati odrediti udjele u proračunu koji bi se trebali iskoristiti za dodatne ili zajedničke aktivnosti među zajedničkim poduzećima. Cilj je ove Uredbe postići veću učinkovitost i usklađivanje pravila pojačanom operativnom suradnjom i iskorištavanjem ekonomije razmjera, uključujući, ako je primjenjivo, mogućnost uspostave zajedničkog pozadinskog ureda, koji bi zajedničkim poduzećima trebao pružiti horizontalne potporne funkcije. Povećanjem broja funkcija koje zajednička poduzeća zajednički obavljaju olakšava se postizanje većeg učinka i usklađenosti u zajedničkim točkama uz zadržavanje određenog stupnja fleksibilnosti kako bi se zadovoljile posebne potrebe svakog zajedničkog poduzeća. Funkcije zajedničkog pozadinskog ureda mogu obuhvaćati funkcije koordinacije i administrativne potpore u područjima u kojima se njegov nadzor pokazao učinkovitim i isplativim i u njima bi se trebala uzeti u obzir usklađenost sa zahtjevom odgovornosti svakog pojedinog dužnosnika za ovjeravanje. Zajednička poduzeća trebala bi moći zajednički sklopiti sporazume o razini usluga i tako osigurati svoju blisku suradnju i uzeti u obzir sve moguće sinergije među europskim partnerstvima te, posljedično, među raznim dijelovima programa Obzor Europa te među drugim programima kojima upravljaju zajednička poduzeća.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
13.a  Zajednička poduzeća trebala bi povećati svoj uvid te primijeniti cjelovitiji i sustavniji pristup upravljanju aktivnostima u svojim istraživačkim područjima. Komplementarnošću i sinergijom s kolaborativnim istraživačkim programima te s Europskim istraživačkim vijećem potaknuo bi se razvoj inovacija koji se temelji na pristupu odozdo prema gore. Time bi se osigurale mogućnosti za istraživanja u područjima koja trenutačno nisu obuhvaćena i promicale bi se primjene u drugim sektorima, kako na početku tako i na kraju razvojnog postupka.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Programom Obzor Europa u europska partnerstva uvodi se više strateški usmjeren i usklađeniji pristup vođen učinkom, na temelju iskustava utvrđenih privremenom evaluacijom Obzora 2020. U skladu s novom ambicijom, cilj je ove Uredbe djelotvornija primjena institucionaliziranih europskih partnerstava usmjerenošću na jasne ciljeve, ishode i učinke koji se mogu postići do 2030. te osiguravanjem jasnog doprinosa povezanim prioritetima politika i politikama Unije. Bliska suradnja i sinergije s drugim relevantnim inicijativama na razini Unije te na nacionalnoj i regionalnoj razini, posebice s drugim europskim partnerstvima, ključne su za postizanje većeg učinka i osiguravanje prihvaćenosti rezultata. Pri procjeni ukupnog učinka trebalo bi uzeti u obzir šira ulaganja koja nadilaze doprinose partnera i koja zajednička poduzeća pokreću radi ostvarenja svojih ciljeva.
(14)  Programom Obzor Europa u europska partnerstva uvodi se više strateški usmjeren i usklađeniji pristup vođen učinkom, na temelju iskustava utvrđenih privremenom evaluacijom Obzora 2020. U skladu s novom ambicijom, cilj je ove Uredbe djelotvornija primjena institucionaliziranih europskih partnerstava usmjerenošću na jasne ciljeve, ishode i učinke koji se mogu postići do 2030. te osiguravanjem jasnog doprinosa povezanim prioritetima politika i politikama Unije. Bliska suradnja i sinergije s drugim relevantnim inicijativama na razini Unije te na nacionalnoj i regionalnoj razini, posebice s drugim europskim partnerstvima, ključne su za postizanje većeg znanstvenog, socioekonomskog i okolišnog učinka i osiguravanje prihvaćenosti rezultata. Komisija bi trebala razviti jasne, jednostavne i konkretne smjernice kako bi se omogućile različite vrste sinergija, kao što su prijenos sredstava, alternativno financiranje, kumulativno financiranje i integrirano financiranje. Iznimno je važno da države članice i regije povećaju usklađenost svojih strategija pametne specijalizacije i operativnih programa s programima rada zajedničkih poduzeća kako bi se omogućio mogući mehanizam prijenosa od 5 % iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u zajednička poduzeća, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 5. Uredbe o Obzoru Europa i podložno uvjetima utvrđenima u relevantnim odredbama Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća1a ( Uredba o zajedničkim odredbama). Trebalo bi istražiti i sinergije i komplementarnosti s europskim financijskim institucijama, kao što su Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investicijska banke, kao i među samim zajedničkim poduzećima te s drugim programima financiranja Unije i relevantnim industrijskim udruženjima te s dobrotvornim zakladama i trustovima. Pri procjeni ukupnog učinka trebalo bi uzeti u obzir šira ulaganja koja nadilaze doprinose partnera i koja zajednička poduzeća pokreću radi ostvarenja svojih ciljeva, kako bi se ubrzalo prihvaćanje inovativnih rješenja na tržištu.
_______________
1a Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021., str. 159.).
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Ova se Uredba temelji na načelima i kriterijima utvrđenima u Uredbi o Obzoru Europa, uključujući otvorenost i transparentnost, jak učinak poluge i dugoročne obveze svih uključenih strana. Jedan je od ciljeva ove Uredbe osigurati otvorenost inicijativa širokom rasponu subjekata, uključujući nove sudionike. Partnerstva bi trebala biti otvorena svim subjektima koji su voljni i sposobni raditi na ostvarenju zajedničkog cilja te promicati široko i aktivno sudjelovanje dionika u aktivnostima, članstvu i upravljanju, kao i osigurati da rezultati budu na korist svim Europljanima, posebice širokom diseminacijom rezultata i aktivnostima prije uvođenja u cijeloj Uniji.
(15)  Ova se Uredba temelji na načelima i kriterijima utvrđenima u Uredbi o Obzoru Europa, uključujući otvorenost i transparentnost, jak učinak poluge i dugoročne obveze svih uključenih strana. Jedan je od ciljeva ove Uredbe osigurati otvorenost inicijativa širokom rasponu subjekata, uključujući nove sudionike. Partnerstva bi trebala biti otvorena svim subjektima koji su voljni i sposobni raditi na ostvarenju zajedničkog cilja te promicati široko i aktivno sudjelovanje dionika u aktivnostima, članstvu i upravljanju, kao i osigurati da rezultati budu na korist svim Europljanima, uz pridonošenje globalnom održivom razvoju, posebice širokom diseminacijom rezultata i aktivnostima prije uvođenja što je šire moguće u cijeloj Uniji.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
17.a  Sredstva za zajednička poduzeća mogu se nadopuniti dijelom iznosa od 5,4 milijarde EUR dodijeljenog programu Obzor Europa iz instrumenta Next Generation EU na temelju Međuinstitucijskog sporazuma o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. („VFO”). Taj se doprinos može dodatno dopuniti i opozivima, kako je predviđeno u članku 15. stavku 3. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća1a („ Financijska uredba“), i prilagoditi kako bi se odrazili doprinosi pridruženih zemalja. Dodatni doprinosi Unije na temelju članka 13. Obzora Europa, članka 5. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 („Uredba o VFO-u“)1b i članka 15. stavka 3. Financijske uredbe raspoređuju se unutar klastera stupa 2. Obzora Europa na pravedan način, uzimajući u obzir istraživačke prioritete Unije i njezine ciljeve politika. Sve dodatne doprinose Unije trebalo bi popratiti doprinosima članova koji nisu Unija i koji su u najmanju ruku jednaki doprinosima Unije.
____________
1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).
1b Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. (SL L 433 I, 22.12.2020, str. 11).
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  U skladu s ambicijama utvrđenima u Uredbi o Obzoru Europa jedan je od preduvjeta za uspostavu institucionaliziranih partnerstva osiguravanje doprinosa partnera tijekom cijelog trajanja inicijativa. U tom bi kontekstu privatni partneri znatan dio svojih doprinosa trebali dati u obliku doprinosa u naravi za operativne troškove zajedničkog poduzeća. Zajednička poduzeća trebala bi moći tražiti mjere za lakše izdvajanje tih doprinosa putem svojih programa rada, prije svega smanjivanjem stopa financiranja. Te mjere trebale bi se temeljiti na posebnim potrebama zajedničkog poduzeća i povezanim aktivnostima. U opravdanim slučajevima trebalo bi biti moguće uvesti dodatne uvjete koji zahtijevaju sudjelovanje člana zajedničkog poduzeća ili njegovih sastavnih ili povezanih subjekata, uz usmjerenost na aktivnosti u kojima industrijski partneri zajedničkog poduzeća mogu imati ključnu ulogu, kao što su demonstracijske aktivnosti velikih razmjera i vodeći projekti, te dati veći doprinos putem nižih stopa financiranja. Stupanj sudjelovanja članova trebao bi pratiti izvršni direktor kako bi upravni odbor mogao poduzeti odgovarajuće mjere i osigurati ravnotežu između obveza partnera i otvorenosti. U opravdanim slučajevima kapitalni izdaci za npr. velike demonstracijske projekte ili vodeće projekte mogu se smatrati prihvatljivim troškom u skladu s primjenjivim pravnim okvirom.
(18)  U skladu s ambicijama utvrđenima u Uredbi o Obzoru Europa jedan je od preduvjeta za uspostavu institucionaliziranih partnerstva osiguravanje doprinosa partnera tijekom cijelog trajanja inicijativa. U tom bi kontekstu privatni partneri znatan dio svojih doprinosa trebali dati u obliku doprinosa u naravi za operativne troškove zajedničkog poduzeća. Zajednička poduzeća trebala bi moći tražiti mjere za lakše izdvajanje tih doprinosa putem svojih programa rada. Te mjere trebale bi se temeljiti na posebnim potrebama zajedničkog poduzeća i povezanim aktivnostima. U opravdanim slučajevima trebalo bi biti moguće uvesti dodatne uvjete koji zahtijevaju sudjelovanje člana zajedničkog poduzeća ili njegovih sastavnih ili povezanih subjekata, uz usmjerenost na aktivnosti u kojima industrijski partneri zajedničkog poduzeća mogu imati ključnu ulogu ili ostvariti program sustavne integracije. Stupanj sudjelovanja članova trebao bi pratiti izvršni direktor kako bi upravni odbor mogao poduzeti odgovarajuće mjere i osigurati ravnotežu između obveza partnera i otvorenosti. U opravdanim slučajevima kapitalni izdaci za npr. velike demonstracijske projekte ili vodeće projekte mogu se smatrati prihvatljivim troškom u skladu s primjenjivim pravnim okvirom.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  U skladu s načelom pravedne raspodjele doprinosa među članovima zajedničkih poduzeća, financijski doprinosi administrativnim troškovima zajedničkih poduzeća trebali bi se ravnomjerno raspodijeliti između Unije i članova koji nisu Unija. Odstupanja od tog načela trebala bi se razmatrati samo u iznimnim i opravdanim slučajevima, primjerice ako bi zbog veličine ili članske strukture člana zajedničkog poduzeća koji nije Unija doprinosi po sastavnim ili povezanim subjektima, posebice malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima), bili toliko visoki da bi ozbiljno ugrozili poticaj da postanu ili ostanu sastavni ili povezani subjekt člana zajedničkog poduzeća. U tim slučajevima minimalni postotak godišnjeg financijskog doprinosa administrativnim troškovima zajedničkog poduzeća od članova koji nisu Unija trebao bi biti 20 % ukupnih godišnjih administrativnih troškova, a doprinosi MSP-ova trebali bi biti znatno niži od doprinosa većih sastavnih ili povezanih subjekata. Kad se postigne kritična masa članstva koja omogućuje doprinos veći od 20 % ukupnih godišnjih administrativnih troškova, godišnji doprinosi po sastavnom ili povezanom subjektu trebali bi se održavati ili povećati kako bi se postupno povećao udio članova koji nisu Unija u ukupnom doprinosu godišnjim administrativnim troškovima zajedničkog poduzeća. Članovi zajedničkog poduzeća koji nisu Unija trebali bi nastojati povećati broj sastavnih ili povezanih subjekata kako bi se doprinos povećao na 50 % administrativnih troškova zajedničkog poduzeća tijekom njegova životnog vijeka.
(19)  Omjer administrativnih troškova i ukupnog proračuna trebao bi biti usporedive vrijednosti za sva zajednička poduzeća i ne bi smio premašiti 5 % njihova proračuna. Nadalje, u skladu s načelom pravedne raspodjele doprinosa među članovima zajedničkih poduzeća, financijski doprinosi administrativnim troškovima zajedničkih poduzeća trebali bi se ravnomjerno raspodijeliti između Unije i članova koji nisu Unija. Članovi koji nisu Unija trebali bi se međusobno dogovoriti o pravednoj raspodjeli udjela u administrativnim troškovima njihovih zajedničkih poduzeća. Odstupanja od tog načela trebala bi se razmatrati samo u iznimnim i opravdanim slučajevima, primjerice ako bi zbog veličine ili članske strukture člana zajedničkog poduzeća koji nije Unija doprinosi po sastavnim ili povezanim subjektima, posebice MSP-ovima, istraživačkim organizacijama ili sveučilištima, bili toliko visoki da bi ozbiljno ugrozili poticaj da postanu ili ostanu sastavni ili povezani subjekt člana zajedničkog poduzeća. U tim slučajevima minimalni postotak godišnjeg financijskog doprinosa administrativnim troškovima zajedničkog poduzeća od članova koji nisu Unija trebao bi biti 20 % ukupnih godišnjih administrativnih troškova, a doprinosi MSP-ova, istraživačkih organizacija i sveučilišta trebali bi biti znatno niži od doprinosa većih sastavnih ili povezanih subjekata. Kad se postigne kritična masa članstva koja omogućuje doprinos veći od 20 % ukupnih godišnjih administrativnih troškova, godišnji doprinosi po sastavnom ili povezanom subjektu trebali bi se održavati ili povećati kako bi se postupno povećao udio članova koji nisu Unija u ukupnom doprinosu godišnjim administrativnim troškovima zajedničkog poduzeća. Članovi zajedničkog poduzeća koji nisu Unija trebali bi nastojati povećati broj sastavnih ili povezanih subjekata kako bi se doprinos povećao na 50 % administrativnih troškova zajedničkog poduzeća tijekom njegova životnog vijeka.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Uredbom o Obzoru Europa od partnera se zahtijeva da dokažu svoju dugoročnu obvezu, uključujući minimalni udio javnih i/ili privatnih ulaganja. Stoga je potrebno da Unija u ovoj Uredbi utvrdi članove osnivače s poslovnim nastanom u državama članicama ili zemljama pridruženima programu Obzor Europa ili one koji su međunarodne organizacije. Međutim, ako je potrebno, trebalo bi biti moguće proširiti bazu članova zajedničkih poduzeća nakon njihova osnivanja pridruženim članovima odabranima na temelju otvorenih i transparentnih postupaka, uzimajući u obzir posebno nova tehnološka dostignuća ili pridruživanje dodatnih zemalja programu Obzor Europa. Pravnim subjektima koji u svojim posebnim područjima istraživanja žele podržavati ciljeve zajedničkih poduzeća a da ne postaju članovi trebalo bi također ponuditi mogućnost da postanu partneri tih zajedničkih poduzeća koji daju doprinos.
(20)  Uredbom o Obzoru Europa od partnera se zahtijeva da dokažu svoju dugoročnu obvezu, uključujući minimalni udio javnih i/ili privatnih ulaganja. Stoga je potrebno da Unija u ovoj Uredbi utvrdi članove osnivače s poslovnim nastanom u državama članicama ili zemljama pridruženima programu Obzor Europa ili one koji su međunarodne organizacije. Međutim, ako je potrebno, trebalo bi biti moguće proširiti bazu članova zajedničkih poduzeća nakon njihova osnivanja pridruženim članovima odabranima na temelju redovitih otvorenih, poštenih i transparentnih poziva na iskaze interesa i naknadnih postupaka odabira, uzimajući u obzir mišljenje znanstvenog savjetodavnog tijela kao i nova tehnološka dostignuća i inovativne pristupe ili pridruživanje dodatnih zemalja programu Obzor Europa. Pravnim subjektima koji u svojim posebnim područjima istraživanja žele podržavati ciljeve zajedničkih poduzeća a da ne postaju članovi trebalo bi također ponuditi mogućnost da postanu partneri tih zajedničkih poduzeća koji daju doprinos.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  Osnivanje zajedničkog poduzeća uključenim članovima jamči uzajamno korisno javno-privatno partnerstvo, među ostalim davanjem sigurnosti u pogledu većih proračunskih sredstava za relevantne industrije tijekom razdoblja od sedam godina. Članstvo kao osnivač ili pridruženi član ili jedan od njihovih sastavnih ili povezanih subjekata omogućuje stjecanje utjecaja, izravno ili preko predstavnika industrije, u upravnom odboru zajedničkog poduzeća. Upravni odbor je tijelo koje donosi odluke u zajedničkom poduzeću o dugoročnim strateškim smjernicama partnerstva i njegovim godišnjim prioritetima. Članovi osnivači i pridruženi članovi koji, ako je primjenjivo, predstavljaju svoje sastavne subjekte, trebali bi stoga moći doprinijeti programu i određivanju prioriteta zajedničkog poduzeća donošenjem i mogućim izmjenama strateške agende za istraživanje i inovacije te donošenjem godišnjeg programa rada, uključujući sadržaj poziva na podnošenje prijedloga, primjenjive stope financiranja po temi poziva i povezana pravila za postupke podnošenja, evaluacije, odabira, dodjele i preispitivanja.
(21)  Osnivanje zajedničkog poduzeća uključenim članovima jamči uzajamno korisno javno-privatno partnerstvo, među ostalim davanjem sigurnosti u pogledu većih proračunskih sredstava za relevantne industrije tijekom razdoblja od sedam godina i slanjem odgovarajućih političkih poruka, poboljšanim planiranjem i većom sigurnošću za ulagače. Upravni odbor je tijelo koje donosi odluke u zajedničkom poduzeću o dugoročnim strateškim smjernicama partnerstva i njegovim godišnjim prioritetima na temelju doprinosa partnera, uključujući privatni sektor, znanstvenu zajednicu, predstavnike država članica i neprofitne organizacije civilnog društva aktivne u području djelovanja predmetnog zajedničkog poduzeća. Članovi osnivači i pridruženi članovi koji, ako je primjenjivo, predstavljaju svoje sastavne subjekte, zajedno sa svim ostalim relevantnim dionicima, trebali bi stoga moći doprinijeti programu i određivanju prioriteta zajedničkog poduzeća donošenjem i eventualnom revizijom strateške agende za istraživanje i inovacije te donošenjem godišnjeg programa rada, uključujući sadržaj poziva na podnošenje prijedloga, primjenjive stope financiranja po temi poziva i povezana pravila za postupke podnošenja, evaluacije, odabira, dodjele i preispitivanja.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Primjereno je da se članovi koji nisu Unija obvežu na provedbu ove Uredbe izjavom o preuzimanju obveze. Te izjave o preuzimanju obveze trebale bi biti pravno valjane tijekom cijelog trajanja inicijative, a zajedničko poduzeće i Komisija trebali bi ih pomno pratiti. Zajednička poduzeća trebala bi stvoriti pravno i organizacijsko okruženje koje članovima omogućuje da ispune obveze uz osiguravanje trajne otvorenosti inicijative i transparentnosti tijekom provedbe, prije svega za utvrđivanje prioriteta i sudjelovanje u pozivima na podnošenje prijedloga.
(22)  Zajednička poduzeća trebala bi moći agilno, jednostavno i fleksibilno djelovati te imati uspostavljen niz jasnih pravila, čime se povećava privlačnost za sve dionike, a posebno za dionike iz industrije, MSP-ove, istraživačke organizacije i države sudionice. Primjereno je da se članovi koji nisu Unija obvežu na provedbu ove Uredbe izjavom o preuzimanju obveze. Te izjave o preuzimanju obveze trebale bi se pravodobno objaviti na internetskoj stranici predmetnog zajedničkog poduzeća, vodeći računa o tome da poštuju pravila o povjerljivosti, i biti pravno valjane tijekom cijelog trajanja inicijative, a zajedničko poduzeće i Komisija trebali bi ih pomno pratiti. Zajednička poduzeća trebala bi stvoriti pravno i organizacijsko okruženje koje članovima omogućuje da ispune obveze uz osiguravanje trajne otvorenosti inicijative, transparentnosti i poštovanja pravila u pogledu sukoba interesa tijekom provedbe, prije svega za utvrđivanje prioriteta i sudjelovanje u pozivima na podnošenje prijedloga promicanjem rodno uravnoteženog i geografski raznolikog sudjelovanja. Zajednička poduzeća trebala bi, prema potrebi, utvrditi pozive za podnošenje prijedloga kojima se promiče uloga koordinatora za uključene MSP-ove.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Daljnje pojednostavnjenje temelj je okvirnog programa Obzor Europa. U tom kontekstu trebao bi postojati pojednostavnjeni mehanizam izvješćivanja za partnere, koji više nisu obvezni izvješćivati o neprihvatljivim troškovima. Doprinosi u naravi za operativne aktivnosti trebali bi se obračunavati isključivo na temelju prihvatljivih troškova. Time se omogućuje automatizirani izračun doprinosa u naravi za operativne aktivnosti putem informatičkih alata programa Obzor Europa, smanjuje administrativno opterećenje za partnere i povećava djelotvornost mehanizma izvješćivanja za doprinose. Zajednička poduzeća trebala bi pomno pratiti doprinose u naravi za operativne aktivnosti, a izvršni direktor upravnog odbora trebao bi pripremati redovna izvješća kako bi se utvrdilo je li ostvaren zadovoljavajući napredak u postizanju ciljeva u pogledu doprinosa u naravi. Upravni odbor trebao bi procijeniti i poduzete napore i rezultate koje su postigli članovi koji doprinose operativnim aktivnostima te druge čimbenike, kao što su razina sudjelovanja MSP-ova i privlačnost inicijative za nove sudionike. Prema potrebi, trebao bi poduzimati odgovarajuće korektivne mjere uzimajući u obzir načela otvorenosti i transparentnosti.
(23)  Daljnje pojednostavnjenje temelj je okvirnog programa Obzor Europa. U tom kontekstu trebao bi postojati pojednostavnjeni mehanizam izvješćivanja za partnere, koji više nisu obvezni izvješćivati o neprihvatljivim troškovima. Doprinosi u naravi za operativne aktivnosti trebali bi se obračunavati isključivo na temelju prihvatljivih troškova. Time se omogućuje automatizirani izračun doprinosa u naravi za operativne aktivnosti putem informatičkih alata programa Obzor Europa, smanjuje administrativno opterećenje za partnere i povećava djelotvornost mehanizma izvješćivanja za doprinose. Zajednička poduzeća trebala bi pomno pratiti doprinose u naravi za operativne aktivnosti, a izvršni direktor upravnog odbora trebao bi pripremati redovna izvješća, koja bi se trebala pravodobno objavljivati na internetskim stranicama predmetnog zajedničkog poduzeća, kako bi se utvrdilo je li ostvaren zadovoljavajući napredak u postizanju ciljeva u pogledu doprinosa u naravi. Upravni odbor trebao bi procijeniti i poduzete napore i rezultate koje su postigli članovi koji doprinose operativnim aktivnostima te druge čimbenike, kao što su razina sudjelovanja MSP-ova, privlačnost inicijative za nove sudionike i geografska raznolikost. Prema potrebi, trebao bi poduzimati odgovarajuće korektivne mjere uzimajući u obzir načela otvorenosti i transparentnosti.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Zajednička poduzeća trebala bi sustavno pružati priliku i poticati članove koji nisu Unija da kombiniraju svoje istraživačke i inovacijske aktivnosti s aktivnostima zajedničkog poduzeća. Dodatne aktivnosti ne bi trebale primati financijsku potporu zajedničkog poduzeća. Međutim, mogu se određivati kao doprinosi u naravi članova kad je riječ o doprinosu ciljevima zajedničkog poduzeća te mogu biti izravno povezani s njegovim aktivnostima. Ta veza može se uspostaviti prihvaćanjem rezultata iz neizravnih aktivnosti koje financira zajedničko poduzeće ili njegovih prethodnih inicijativa ili dokazivanjem znatne dodane vrijednosti Unije. Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi konkretnije odredbe o opsegu dodatnih aktivnosti svakog zajedničkog poduzeća u mjeri u kojoj je to potrebno za postizanje željene usmjerenosti i učinka. Upravni odbori zajedničkih poduzeća trebali bi dodatno odlučiti je li za vrednovanje doprinosa potrebna primjena pojednostavnjenih metoda kao što su paušalni iznosi ili jedinični troškovi kako bi se postiglo pojednostavnjenje, troškovna učinkovitost i odgovarajuća razina zaštite povjerljivih poslovnih podataka.
(24)  Zajednička poduzeća trebala bi sustavno pružati priliku i poticati članove koji nisu Unija da kombiniraju svoje istraživačke i inovacijske aktivnosti s aktivnostima zajedničkog poduzeća. Dodatne aktivnosti ne bi trebale primati financijsku potporu zajedničkog poduzeća. Međutim, mogu se određivati kao doprinosi u naravi članova kad je riječ o doprinosu ciljevima zajedničkog poduzeća te mogu biti izravno povezani s njegovim aktivnostima. Ta veza može se uspostaviti prihvaćanjem rezultata iz neizravnih aktivnosti koje financira zajedničko poduzeće ili njegovih prethodnih inicijativa ili dokazivanjem znatne dodane vrijednosti Unije. Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi konkretnije odredbe o identifikaciji opsega dodatnih aktivnosti, na najtransparentniji način, svakog zajedničkog poduzeća u mjeri u kojoj je to potrebno za postizanje željene usmjerenosti i učinka. Upravni odbori zajedničkih poduzeća trebali bi dodatno odlučiti je li za vrednovanje doprinosa potrebna primjena pojednostavnjenih metoda kao što su paušalni iznosi ili jedinični troškovi kako bi se postiglo pojednostavnjenje, troškovna učinkovitost i odgovarajuća razina zaštite povjerljivih poslovnih podataka.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.a (nova)
24.a  Kako bi se poduprle karijere mladih istraživača i potaknula izvrsnost u istraživanju i inovacijama, zajednička poduzeća trebala bi pružati ažurne informacija i redovite otvorene pozive doktorskim i postdoktorskim studentima u području djelovanja dotičnog zajedničkog poduzeća i poticati, kada je primjenjivo, komplementarnost i sinergije s aktivnostima Marie Skłodowska-Curie.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)  Upravljanje zajedničkim poduzećima trebalo bi zajamčiti da su njihovi procesi donošenja odluka prikladni za prilagodbu naglim promjenama u socioekonomskom i tehnološkom okruženju te globalnim izazovima. Zajednička poduzeća trebala bi imati koristi od stručnog znanja, savjeta i potpore svih relevantnih dionika kako bi učinkovito provodila svoje zadaće i osigurala sinergije na razini Unije i na nacionalnoj razini. Stoga bi zajednička poduzeća trebala imati mogućnost osnivanja savjetodavnih tijela koja bi im pružala stručne savjete i obavljala druge zadaće savjetodavne prirode potrebne za postizanje ciljeva zajedničkih poduzeća. Pri osnivanju savjetodavnih tijela zajednička poduzeća trebala bi osigurati uravnoteženu zastupljenost stručnjaka unutar područja djelovanja zajedničkog poduzeća, među ostalim u pogledu rodne ravnoteže. Savjeti tih tijela trebali bi uključivati znanstvenu perspektivu i perspektivu nacionalnih i regionalnih tijela i drugih dionika zajedničkih poduzeća.
(25)  Upravljanje zajedničkim poduzećima trebalo bi zajamčiti da su njihovi procesi donošenja odluka transparentni i prikladni za prilagodbu naglim promjenama u socioekonomskim i tehnološkim te okolišnim i globalnim izazovima. Upravljačka tijela zajedničkih poduzeća također bi trebala voditi računa o načelima rodne ravnoteže geografske raznolikosti. Zajednička poduzeća trebala bi imati koristi od stručnog znanja, savjeta i potpore svih relevantnih dionika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sveučilišta i druge istraživačke organizacije, predstavnike industrije i MSP-ova, kako bi učinkovito provodila svoje zadaće i osigurala sinergije na razini Unije i na nacionalnoj i regionalnoj razini. Stoga bi zajednička poduzeća trebala imati mogućnost osnivanja savjetodavnih tijela koja bi im pružala stručne savjete i obavljala druge zadaće savjetodavne prirode potrebne za postizanje ciljeva zajedničkih poduzeća. Pri osnivanju savjetodavnih tijela zajednička poduzeća trebala bi osigurati uravnoteženu zastupljenost stručnjaka unutar područja djelovanja zajedničkog poduzeća. Savjeti tih tijela trebali bi uključivati znanstvenu perspektivu i perspektivu nacionalnih i regionalnih tijela i drugih dionika zajedničkih poduzeća te organizacija civilnog društva.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)  Zajednička poduzeća trebala bi moći osnovati savjetodavno tijelo sa znanstvenom savjetodavnom funkcijom. To tijelo ili njegovi članovi trebali bi moći pružati neovisne znanstvene savjete i potporu dotičnom zajedničkom poduzeću. Znanstveni savjeti trebali bi se odnositi posebice na godišnje planove rada, dodatne aktivnosti i sve druge aspekte zadaća zajedničkih poduzeća, prema potrebi.
(26)  Zajednička poduzeća trebala bi osnovati savjetodavno tijelo sa znanstvenom savjetodavnom funkcijom. To tijelo ili njegovi članovi trebali bi pružati znanstvene savjete i potporu dotičnom zajedničkom poduzeću neovisno o članovima drugih upravljačkih tijela zajedničkih poduzeća. Znanstveni savjeti trebali bi se odnositi posebice na stratešku agendu za istraživanja i inovacije, godišnje planove rada, dodatne aktivnosti, socioekonomske, okolišne i klimatske učinke, potencijalne nove članove i sve druge aspekte zadaća zajedničkih poduzeća, prema potrebi.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.a (nova)
26.a  Upravni odbori trebali bi znanstvenom savjetodavnom tijelu pružati pravodobne informacije o odlukama koje se odnose na preporuke i mišljenja koja predlaže znanstveno savjetodavno tijelo. Te bi odluke trebale biti javno dostupne.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  Kako bi se osiguralo da su zajednička poduzeća svjesna stajališta i mišljenja dionika iz cijelog lanca vrijednosti u svojim područjima, ona bi trebala moći osnovati savjetodavne skupine dionika s kojima bi se savjetovala o horizontalnim ili posebnim pitanjima, u skladu s potrebama svakog zajedničkog poduzeća. Takve skupine trebale bi biti otvorene za sve javne i privatne dionike, uključujući organizirane interesne skupine aktivne u području djelovanja zajedničkog poduzeća i međunarodne interesne skupine iz država članica, pridruženih zemalja i drugih zemalja.
(28)  Kako bi se osiguralo da su zajednička poduzeća svjesna stajališta i mišljenja dionika iz cijelog lanca vrijednosti u svojim područjima, ona bi trebala moći osnovati savjetodavne skupine dionika s kojima bi se savjetovala o horizontalnim ili posebnim pitanjima, u skladu s potrebama svakog zajedničkog poduzeća. Takve skupine trebale bi biti otvorene za sve javne i privatne dionike, uključujući organizirane interesne skupine i organizacije civilnog društva aktivne u području djelovanja zajedničkog poduzeća i međunarodne interesne skupine iz država članica, pridruženih zemalja i drugih zemalja.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.
(29)  Zajednička poduzeća trebala bi poslovati otvoreno i transparentno tako da svojim odgovarajućim tijelima pravodobno dostavljaju sve relevantne informacije kao i da promiču svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i širenja rezultata, u široj javnosti.
(29)  Zajednička poduzeća trebala bi poslovati jednostavno, fleksibilno, otvoreno, pošteno i transparentno tako da svojim odgovarajućim tijelima pravodobno dostavljaju sve relevantne informacije kao i da promiču svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i širenja rezultata, u široj javnosti, sudjeluju u kampanjama za podizanje svijesti te promiču obrazovne aktivnosti, uz sudjelovanje akademskih i znanstvenih mreža te mreža za razmjenu znanja, socijalnih i ekonomskih partnera, medija, organizacija koje predstavljaju industriju i MSP-ove i drugih aktera. Sva zajednička poduzeća trebala bi uložiti napore kako bi osiguralo da javnost bude dostatno i pravodobno informirana o aktivnostima zajedničkih poduzeća i trebala bi pružiti odgovarajuće informacije na svojim internetskim stranicama, uključujući objavljivanje relevantne dokumentacije poput izvješća o godišnjim aktivnostima, izvješća o napretku te dnevne redove i zapisnike sa sastanaka odbora, u skladu s pravilima o povjerljivosti. Ona bi trebala poboljšati dijalog s društvom, povećati razinu svijesti, dati prednost aktivnom sudjelovanju u svim fazama znanstvenog istraživanja i tako omogućiti građanima da sudjeluju u osmišljavaju rješenja, pridonose idejama te grade konstruktivna stajališta o aktivnostima i rezultatima zajedničkih poduzeća, povećavajući tako povjerenje u tehnološka rješenja za trenutne i buduće izazove.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)  Zajednička poduzeća trebala bi se provoditi s pomoću strukture i pravila kojima se povećava učinkovitost i osigurava pojednostavnjenje. U tu bi svrhu zajednička poduzeća trebala donijeti financijska pravila usklađena s njihovim potrebama u skladu s člankom 71. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća2.
(30)  Struktura upravljanja i namjenski programski ured jedinstvene su značajke zajedničkih poduzeća koja bi trebala omogućiti višu razinu operacija utemeljenih na povjerenju. Zajednička poduzeća trebala bi se provoditi s pomoću strukture i pravila kojima se povećava njihov učinak, učinkovitost te korisnicima osigurava maksimalno administrativno pojednostavnjenje i smanjenje njihova administrativnog opterećenja. U tu bi svrhu zajednička poduzeća trebala donijeti financijska pravila usklađena s njihovim potrebama u skladu s člankom 71. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća2. Kako bi se zajedničkim poduzećima omogućilo obavljanje njihovih zadaća i dodatnih aktivnosti, trebalo bi osigurati odgovarajući broj zaposlenika odgovarajućih razreda.
__________________
__________________
2 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).
2 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.
(32)  Sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koja financiraju zajednička poduzeća u okviru Obzora Europa trebalo bi biti u skladu s pravilima utvrđenima u Uredbi o Obzoru Europa. Zajednička poduzeća trebala bi osigurati dosljednu primjenu tih pravila na temelju relevantnih mjera koje je donijela Komisija. Zajednička poduzeća trebala bi primjenjivati korporativni model sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koji je izradila Komisija. Kad je riječ o razdoblju prava na prigovor na prijenos vlasništva nad rezultatima iz [članka 36. stavka 4.] Uredbe o Obzoru Europa, trebalo bi uzeti u obzir trajanje inovacijskih ciklusa u područjima djelovanja pojedinih zajedničkih poduzeća.
(32)  Sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koja financiraju zajednička poduzeća u okviru Obzora Europa trebalo bi biti u skladu s pravilima utvrđenima u Uredbi o Obzoru Europa. MSP-ovima, kojima posebno mogu nedostajati sredstva za aktivno sudjelovanje u europskim projektima, sva zajednička poduzeća trebala bi pružiti potporu kako bi sudjelovali u njihovim aktivnostima. Međutim, kako bi se potaknulo sudjelovanje MSP-ova, zajednička poduzeća trebala bi moći primjenjivati različite stope nadoknade za financiranje Unije, ovisno o vrsti sudionika. Visine nadoknade trebala bi se navesti u programu rada. Zajednička poduzeća trebala bi osigurati dosljednu primjenu tih pravila na temelju relevantnih mjera koje je donijela Komisija. Zajednička poduzeća trebala bi primjenjivati korporativni model sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koji je izradila Komisija. Kad je riječ o razdoblju prava na prigovor na prijenos vlasništva nad rezultatima iz [članka 36. stavka 4.] Uredbe o Obzoru Europa, trebalo bi uzeti u obzir trajanje inovacijskih ciklusa u područjima djelovanja predmetnih zajedničkih poduzeća.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.a (nova)
32.a  Budući da je nedostatak vještina glavna prepreka konkurentnosti, zajednička poduzeća trebala bi aktivno pridonositi smanjenju nedostatka konkretnih vještina diljem Unije te donošenju mjera za poboljšanje rodne ravnoteže i rješavanje rodne dimenzije, uključujući u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), pružanjem potpore izgradnji novih znanja i ljudskog kapitala, sudjelovanjem u kampanjama za podizanje svijesti te promicanjem obrazovnih aktivnosti i aktivnosti informiranja, uz sudjelovanje akademskih i znanstvenih te mreža za razvoj znanja, socijalnih i ekonomskih partnera, medija, organizacija koje predstavljaju industriju i MSP-ove i drugih aktera. Zajednička poduzeća trebala bi istražiti mogućnosti za pružanje informacija učenicima koji bi željeli nastaviti karijeru u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) te u drugim područjima povezanim s operativnim aktivnostima zajedničkih poduzeća. Zajednička poduzeća trebala bi biti jedan od instrumenata za privlačenje talenata i smanjenje problema odljeva mozgova, omogućivanjem uravnotežene cirkulacije istraživača i specijaliziranog stručnog znanja.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.
(33)  Jedna je od glavnih svrha zajedničkih poduzeća poticanje gospodarskih kapaciteta Unije, a posebno njezina znanstvenog i tehnološkog suvereniteta. Nadalje, za oporavak poslije pandemije potrebno je ulagati u ključne tehnologije kao što su 5G, umjetna inteligencija, računalstvo u oblaku, kibersigurnost i zelena tehnologija te vrednovanje tih tehnologija u Uniji. Rezultati koje su ostvarili svi sudionici imat će u tome veliku ulogu, a svi sudionici imat će koristi od financiranja Unije u obliku rezultata ostvarenih tijekom projekta i pristupa tim rezultatima, čak i oni sudionici koji nisu primili financijska sredstva Unije. Stoga bi se radi zaštite interesa Unije pravo zajedničkih poduzeća na prigovor na prijenose vlasništva nad rezultatima ili na dodjelu isključive licencije u pogledu rezultata trebalo primjenjivati i na sudionike koji nisu primili financijska sredstva Unije. Pri ostvarivanju tog prava na prigovor zajedničko poduzeće trebalo bi postići pravednu ravnotežu između interesa Unije i zaštite temeljnih prava u pogledu rezultata sudionika bez financiranja u skladu s načelom proporcionalnosti, uzimajući u obzir da ti sudionici nisu primili financijska sredstva Unije za djelovanje u okviru kojeg su rezultati ostvareni.
(33)  Među glavnim svrhama zajedničkih poduzeća su poticanje gospodarskih kapaciteta Unije, a posebno njezina industrijskog, znanstvenog i tehnološkog suvereniteta, kao i izgradnja održivijeg i konkurentnijeg gospodarstva putem znanstvenih, digitalnih i tehnoloških inovacija. Nadalje, za oporavak poslije pandemije potrebno je ulagati u potrebnu infrastrukturu i ključne tehnologije kao što su nove komunikacijske tehnologije, 5G i 6G, umjetna inteligencija, računalstvo u oblaku, kibersigurnost i zelena tehnologija, kao i u vrednovanje, uvođenje i komercijalizaciju tih tehnologija u Uniji. Zajednička poduzeća trebala bi doprinijeti poticanju otvorene znanosti u skladu s načelima utvrđenima u člancima 14. i 39. Uredbe o Obzoru Europa, u kojima se navodi da bi pristup istraživačkim podacima trebao biti „otvoren koliko je to moguće, zatvoren koliko je to potrebno”, vodeći računa o legitimnim interesima korisnika. Rezultati koje su ostvarili svi sudionici imat će u tome veliku ulogu, a svi sudionici imat će koristi od financiranja Unije u obliku rezultata ostvarenih tijekom projekta i pristupa tim rezultatima, čak i oni sudionici koji nisu primili financijska sredstva Unije. Stoga bi se radi zaštite interesa Unije pravo zajedničkih poduzeća na prigovor na prijenose vlasništva nad rezultatima ili na dodjelu isključive licencije u pogledu rezultata trebalo primjenjivati i na sudionike koji nisu primili financijska sredstva Unije. Pri ostvarivanju tog prava na prigovor zajedničko poduzeće trebalo bi postići pravednu ravnotežu između interesa Unije i zaštite temeljnih prava u pogledu rezultata sudionika bez financiranja u skladu s načelom proporcionalnosti, uzimajući u obzir da ti sudionici nisu primili financijska sredstva Unije za djelovanje u okviru kojeg su rezultati ostvareni.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.
(38)  U skladu s [člankom 8. stavkom 2. točkom (c)] Uredbe o Obzoru Europa zajednička poduzeća trebala bi imati jasno određen životni ciklus. Kako bi se primjereno zaštitili financijski interesi Unije, zajednička poduzeća trebalo bi osnovati na razdoblje koje završava 31. prosinca 2031. kako bi im se omogućilo da izvršavaju svoje odgovornosti u pogledu provedbe bespovratnih sredstava dok se ne završe zadnja neizravna djelovanja.
(38)  Zajednička poduzeća trebala bi se financirati iz programa Unije u okviru VFO-a i, prema potrebi, iz instrumenta Next Generation EU. U skladu s [člankom 8. stavkom 2. točkom (c)] Uredbe o Obzoru Europa zajednička poduzeća trebala bi imati jasno određen životni ciklus. Kako bi se primjereno zaštitili financijski interesi Unije, zajednička poduzeća trebalo bi osnovati na razdoblje koje završava 31. prosinca 2031. kako bi im se omogućilo da izvršavaju svoje odgovornosti u pogledu provedbe bespovratnih sredstava dok se ne završe zadnja neizravna djelovanja.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.a (nova)
(38.a)  Zajedničko poduzeće, njegova tijela i osoblje trebali bi izbjegavati svaku vrstu sukoba interesa pri vršenju svojih aktivnosti. Upravni odbor i izvršni direktori donose pravila za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njima. Članovi znanstvenog odbora svoje izjave o svim stručnim aktivnostima, financijskim interesima i sukobima interesa čine javno dostupnima i redovito ažuriraju.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 39.
(39)  U kontekstu prioriteta Europske komisije da se provede europski zeleni plan3, kojem pridonose revidirana strategija Unije za biogospodarstvo4, strategija EU-a za bioraznolikost5, Komunikacija „Čist planet za sve”6, akcijski plan za kružno gospodarstvo7 i nova komunikacija o strategiji „od polja do stola”8, europski biotehnološki sektor, uključujući MSP-ove, regije i primarne proizvođače, trebao bi postati klimatski neutralan, kružniji i održiviji, ali istovremeno konkurentan na globalnoj razini. Stabilan, resursno učinkovit i konkurentan inovacijski ekosustav biotehnološke industrije može smanjiti ovisnost o neobnovljivim fosilnim sirovinama i mineralnim resursima i ubrzati njihovu zamjenu. Održivošću i inovacijama usmjerenima na kružnost može razviti obnovljive biotehnološke proizvode, materijale, procese i hranjive tvari iz otpada i biomase. Takav ekosustav može stvoriti vrijednost i od lokalnih sirovina, uključujući otpad, ostatke i sporedne tokove, te tako potaknuti otvaranje radnih mjesta, gospodarski rast i razvoj diljem Unije, ne samo u urbanim područjima, nego i u ruralnim i obalnim područjima u kojima se proizvodi biomasa i koja su često rubne regije koje rijetko imaju koristi od industrijskog razvoja.
(39)  U kontekstu prioriteta Komisije da se provede europski zeleni plan3, kojem pridonose revidirana strategija Unije za biogospodarstvo4, strategija EU-a za bioraznolikost5, Komunikacija „Čist planet za sve”6, akcijski plan za kružno gospodarstvo7 i nova komunikacija o strategiji „od polja do stola”8 te ciljevi održivog razvoja UN-a, europski biotehnološki sektor, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, regije i primarne proizvođače, trebao bi postati klimatski neutralan, kružniji i održiviji, ali istovremeno konkurentan na globalnoj razini. Stabilan, resursno učinkovit i konkurentan inovacijski ekosustav biotehnološke industrije može smanjiti ovisnost o neobnovljivim fosilnim sirovinama i mineralnim resursima i ubrzati njihovu zamjenu. Održivošću i inovacijama usmjerenima na kružnost može razviti obnovljive biotehnološke proizvode, materijale, procese i hranjive tvari iz otpada i biomase. Takav ekosustav može stvoriti vrijednost i od lokalnih sirovina, uključujući otpad, ostatke i sporedne tokove, te tako potaknuti otvaranje radnih mjesta, gospodarski i društveni rast i razvoj diljem Unije, ne samo u urbanim područjima, nego i u ruralnim i obalnim područjima u kojima se proizvodi biomasa i koja su često rubne regije koje rijetko imaju koristi od industrijskog, gospodarskog i društvenog razvoja. Njime se također može doprinijeti identificiranju rješenja koja koriste tehnologije i pristupe negativnih emisija.
__________________
__________________
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hr
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hr
4 COM(2018)0673.
4 COM(2018)0673.
5 COM(2020)0380.
5 COM(2020)0380.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN.
7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hr
7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hr
8 COM(2020)0381.
8 COM(2020)0381.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.
(40)  Zajedničko poduzeće za biotehnološku industriju osnovano u okviru programa Obzor 2020. usmjerilo se na održivo korištenje resursa, posebno u sektorima s intenzivnim iskorištavanjem resursa i velikim učinkom, kao što su poljoprivreda, tekstilna proizvodnja i građevinarstvo, i pritom obuhvatilo prije svega lokalne subjekte, proizvođače, postrojenja i tvornice. U privremenoj evaluaciji objavljenoj u listopadu 2017. navode se 34 preporuke koje su uzete u obzir pri osmišljavanju Zajedničkog poduzeća za Europu kao kružno biogospodarstvo osnovanog ovom Uredbom. Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo nije izravan nastavak Zajedničkog poduzeća za biotehnološku industriju, nego program koji se temelji na postignućima prethodnika i kojim se rješavaju njegovi nedostaci. U skladu s preporukama, Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo trebalo bi uključivati širi raspon dionika, uključujući primarni sektor (poljoprivredu, akvakulturu, ribarstvo i šumarstvo) te pružatelje otpada, ostataka i sporednih tokova, regionalna tijela i ulagače kako bi se spriječili tržišni nedostaci i neodrživi biotehnološki procesi. Kako bi ostvarilo svoje ciljeve, trebalo bi financirati samo projekte kojima se poštuju načela kružnosti, održivosti i ograničenja planeta.
(40)  Zajedničko poduzeće za biotehnološku industriju osnovano u okviru programa Obzor 2020. usmjerilo se na održivo korištenje resursa, posebno u sektorima s intenzivnim iskorištavanjem resursa i velikim učinkom, kao što su poljoprivreda, tekstilna proizvodnja i građevinarstvo, i pritom obuhvatilo prije svega lokalne subjekte, proizvođače, postrojenja i tvornice. U privremenoj evaluaciji objavljenoj u listopadu 2017. navode se 34 preporuke koje su uzete u obzir pri osmišljavanju Zajedničkog poduzeća za Europu kao kružno biogospodarstvo osnovanog ovom Uredbom. Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo nije izravan nastavak Zajedničkog poduzeća za biotehnološku industriju, nego program koji se temelji na postignućima prethodnika i kojim se rješavaju njegovi nedostaci. U skladu s preporukama, Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo trebalo bi uključivati širi raspon dionika, uključujući primarni sektor (tehnologije, poljoprivredu, akvakulturu, ribarstvo i šumarstvo) te pružatelje otpada, ostataka i sporednih tokova, regionalna tijela i ulagače kako bi se spriječili tržišni nedostaci i neodrživi biotehnološki procesi, kao i predstavnike organizacija civilnog društva. Posebno bi se trebala zajamčiti otvorenost prema manjim akterima. Kako bi ostvarilo svoje ciljeve, trebalo bi financirati samo projekte kojima se poštuju načela kružnosti, održivosti i ograničenja planeta i pazi na ublažavanje potencijalnih društvenih i okolišnih učinaka.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.
(41)  Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo trebalo bi uspostaviti skupine za uvođenje koje bi trebale služiti kao savjetodavna tijela i aktivno sudjelovati u strateškim raspravama kojima se određuje agenda partnerstva. Važno je uključiti ta savjetodavna tijela u upravljačku strukturu kako bi se osiguralo šire sudjelovanje i veća privatna ulaganja u kružnom biotehnološkom sektoru. Skupine za uvođenje prije svega bi trebale pružati potporu sastancima strateškog upravnog odbora na kojima se industrijski vođe i predstavnici dionika te predstavnici Komisije na visokoj razini sastaju sa stalnim upravnim odborom kako bi raspravljali i odredili strateško usmjerenje partnerstva.
(41)  Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo trebalo bi uspostaviti skupine za uvođenje koje bi trebale služiti kao savjetodavna tijela i aktivno sudjelovati u strateškim raspravama kojima se određuje agenda partnerstva. Važno je uključiti ta savjetodavna tijela u upravljačku strukturu kako bi se osiguralo šire sudjelovanje i veća privatna ulaganja u kružnom biotehnološkom sektoru. Skupine za uvođenje prije svega bi trebale pružati potporu sastancima strateškog upravnog odbora na kojima se industrijski vođe i predstavnici dionika te predstavnici Komisije na visokoj razini sastaju sa stalnim upravnim odborom kako bi raspravljali i odredili strateško usmjerenje partnerstva te osigurali njegovu ekološku i društvenu održivost.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.
(42)  Glavni cilj Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo trebao bi biti doprinos smanjenju ekološkog otiska zrakoplovstva ubrzavanjem razvoja klimatski neutralnih zrakoplovnih tehnologija kako bi se mogle što prije uvesti, čime bi se znatno doprinijelo postizanju ambicioznih ciljeva europskog zelenog plana koji se odnose na ublažavanje utjecaja na okoliš, tj. smanjenja emisija od 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. i klimatske neutralnosti do 2050. Taj cilj se može postići samo ubrzavanjem i optimizacijom istraživačkih i inovacijskih procesa u aeronautici i poboljšanjem globalne konkurentnosti zrakoplovne industrije Unije. Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo trebalo bi osigurati i da čišće zrakoplovstvo ostane sigurno, zaštićeno i djelotvorno u svrhu prijevoza putnika i robe zrakom.
(42)  Glavni cilj Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo trebao bi biti doprinos smanjenju ekološkog otiska zrakoplovstva ubrzavanjem razvoja klimatski neutralnih zrakoplovnih tehnologija kako bi se mogle što prije uvesti, čime bi se znatno doprinijelo postizanju ambicioznih ciljeva europskog zelenog plana i Uredbe (EU) 2021/1119 Europskog parlamenta i Vijeća1a (Europski zakon o klimi) koji se odnose na ublažavanje utjecaja na okoliš, tj. smanjenja emisija od 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. i klimatske neutralnosti najkasnije do 2050., u skladu s Pariškim sporazumom. Taj cilj se može postići samo ubrzavanjem i optimizacijom istraživačkih i inovacijskih procesa u aeronautici i poboljšanjem globalne konkurentnosti zrakoplovne industrije Unije. Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo trebalo bi osigurati i da čišće zrakoplovstvo ostane sigurno, zaštićeno i djelotvorno u svrhu prijevoza putnika i robe zrakom.
_______________
1a Uredba (EU) 2021/1119 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2021. o uspostavi okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni uredaba (EZ) br. 401/2009 i (EU) 2018/1999 („Europski zakon o klimi”) ( SL L 243, 9.7.2021., str. 1).
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 44.a (nova)
44.a  Čisto i održivo zrakoplovstvo, koje se suočava sa znatnim izazovima zbog pandemije uzrokovane bolešću COVID-19, prepoznato je kao ključni element za uspjeh Unije u visokokonkurentnom svijetu. Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo moglo bi na različite načine proširiti bazu potpore za istraživanja u području zrakoplovstva. Moglo bi pridonijeti uvozu novih znanja, rješenja i inovacijskog potencijala pronalaženjem ideja u drugim znanostima i sektorima. Moglo bi omogućiti doprinos studenata u industrijskom okruženju, posebno u MSP-ovima. Uspješna suradnja između zajedničkih poduzeća i akademskih institucija može dovesti do sponzoriranih ugovora o istraživanju, financiranih suradnji, programa studentskog stažiranja, zajedničkih specijaliziranih objekata, programa povezanih s industrijom, bespovratnih sredstava, nagrada i priznanja koja potiču akademsku zajednicu.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 47.
(47)  Europa se suočava s izazovom da mora imati vodeću ulogu u internalizaciji društvenih troškova emisija stakleničkih plinova u poslovnom modelu zračnog prijevoza i istodobno osiguravati ravnopravne uvjete za europske proizvode na globalnom tržištu. Stoga bi Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo trebalo podupirati europske predstavnike u međunarodnoj normizaciji i međunarodnim zakonodavnim aktivnostima.
(47)  Europa se suočava s izazovom da mora imati globalnu vodeću ulogu u internalizaciji društvenih troškova emisija stakleničkih plinova i okolišnih učinaka u poslovnom modelu zračnog prijevoza i istodobno osiguravati ravnopravne uvjete za europske proizvode i usluge na globalnom tržištu kao i pravo na povezanost i konkurentnost sektora. Stoga bi Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo trebalo podupirati europske predstavnike u međunarodnoj normizaciji i međunarodnim zakonodavnim aktivnostima.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 48.
(48)  Interes za vodik drastično je porastao u posljednjih pet godina, što pokazuje činjenica da su sve države članice potpisale i ratificirale Pariški sporazum Konferencije stranaka (COP21). Krajem 2019. Komisija je predstavila europski zeleni plan, čija je svrha preobraziti Uniju u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova. Prioritetna područja uključuju čisti vodik, gorivne ćelije, druga alternativna goriva i skladištenje energije. Vodik je tema Komunikacije o strategiji za vodik za klimatski neutralnu Europu i Komunikacije o strategiji EU-a za integraciju energetskog sustava iz srpnja 2020. i u središtu je pokretanja europskog saveza za čisti vodik koji okuplja sve dionike kako bi utvrdili tehnološke potrebe, prilike za ulaganja i regulatorne prepreke za izgradnju ekosustava čistog vodika u Uniji.
(48)  Interes za vodik drastično je porastao u posljednjih pet godina, što pokazuje činjenica da su sve države članice potpisale i ratificirale Pariški sporazum Konferencije stranaka (COP21). Krajem 2019. Komisija je predstavila europski zeleni plan, čija je svrha preobraziti Uniju u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem najkasnije 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova. Prioritetna područja uključuju čisti vodik, gorivne ćelije, druga alternativna goriva, skladištenje energije te tehnologije negativnih emisija. Vodik je tema Komunikacije o strategiji za vodik za klimatski neutralnu Europu i Komunikacije o strategiji EU-a za integraciju energetskog sustava iz srpnja 2020. i Rezolucije Europskog parlamenta od 19. svibnja 2021. o Europskoj strategiji za vodik i u središtu je pokretanja europskog saveza za čisti vodik koji okuplja sve dionike kako bi utvrdili tehnološke, istraživačke i infrastrukturne potrebe, prilike za ulaganja i regulatorne te gospodarske prepreke za izgradnju ekosustava čistog vodika u Uniji.
______________
1a Usvojeni tekstovi P9_TA(2021)0241
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 49.
(49)  Posebne istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane s primjenama vodika podupiru se od 2008. uglavnom putem zajedničkih poduzeća za gorivne ćelije i vodik (FCH i FCH 2) u okviru Sedmog okvirnog programa i Obzora 2020. te putem tradicionalnih suradničkih projekata koji obuhvaćaju sve faze/područja lanca vrijednosti vodika. Zajedničko poduzeće za čisti vodik trebalo bi jačati i integrirati znanstvene kapacitete Unije kako bi se ubrzali razvoj i poboljšanje naprednih primjena čistog vodika spremnih za tržište u području energije, prometa, građevinarstva i industrijske krajnje uporabe. To će biti moguće samo ako se kombinira s jačanjem konkurentnosti Unijina lanca vrijednosti čistog vodika, a ponajprije MSP-ova.
(49)  Posebne istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane s primjenama vodika podupiru se od 2008. uglavnom putem zajedničkih poduzeća za gorivne ćelije i vodik (FCH i FCH 2) u okviru Sedmog okvirnog programa i Obzora 2020. te putem tradicionalnih suradničkih projekata koji obuhvaćaju sve faze/područja lanca vrijednosti vodika. Zajedničko poduzeće za čisti vodik trebalo bi jačati i integrirati znanstvene kapacitete Unije kako bi se ubrzali razvoj i poboljšanje naprednih primjena čistog vodika spremnih za tržište u području energije, zračnog i pomorskog prometa te prometa teškim teretnim vozilima, građevinarstva i industrijske krajnje uporabe. To će biti moguće samo ako se kombinira s jačanjem konkurentnosti Unijina lanca vrijednosti čistog vodika, a ponajprije MSP-ova i novoosnovanih poduzeća.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 51.
(51)  Budući da se vodik može upotrebljavati kao gorivo, nositelj energije i za skladištenje energije, važno je da partnerstvo za čisti vodik uspostavi strukturiranu suradnju s mnogim drugim partnerstvima u okviru Obzora Europa, ponajprije radi krajnje uporabe. Partnerstvo za vodik trebalo bi prije svega surađivati s partnerstvima za cestovni prijevoz s nultom stopom emisija, vodni promet s nultom stopom emisija, europske željeznice, čisto zrakoplovstvo, te postupke za planet i čisti čelik. U tu bi svrhu trebalo uspostaviti strukturu koja će podnositi izvješće upravnom odboru kako bi se osigurala suradnja i sinergije između tih partnerstava u području vodika. Inicijativa za čisti vodik bila bi jedino partnerstvo usmjereno na tehnologije proizvodnje vodika. Suradnja s partnerstvima za krajnju uporabu trebala bi se posebno usredotočiti na demonstraciju tehnologije i zajedničko utvrđivanje specifikacija.
(51)  Budući da se vodik može upotrebljavati kao gorivo, nositelj energije i za skladištenje energije, važno je da partnerstvo za čisti vodik uspostavi strukturiranu suradnju s mnogim drugim partnerstvima u okviru Obzora Europa, ponajprije radi krajnje uporabe, i da sudjeluje u važnim projektima od zajedničkog europskog interesa (IPCEI). Partnerstvo za vodik trebalo bi prije svega surađivati s partnerstvima i razvijati sinergije za cestovni prijevoz s nultom stopom emisija, vodni promet s nultom stopom emisija, europske željeznice, čisto zrakoplovstvo, te postupke za planet i čisti čelik. U tu bi svrhu trebalo uspostaviti strukturu koja će podnositi izvješće upravnom odboru kako bi se osigurala suradnja i sinergije između tih partnerstava u području vodika. Inicijativa za čisti vodik bila bi jedino partnerstvo usmjereno na tehnologije i infrastrukture proizvodnje vodika. Suradnja s partnerstvima za krajnju uporabu trebala bi se posebno usredotočiti na demonstraciju tehnologije i zajedničko utvrđivanje specifikacija.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 53.
(53)  Europskim zelenim planom Uniju se nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast neće biti povezan s uporabom resursa. Prioritetna područja uključuju ubrzavanje prelaska na održivu i pametnu mobilnost.
(53)  Europskim zelenim planom Uniju se nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno i energetskim učinkovitim, održivim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast neće biti povezan s uporabom resursa. Prioritetna područja uključuju ubrzavanje prelaska na održivu i pametnu mobilnost.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 54.
(54)  U Komunikaciji Komisije o novoj industrijskoj strategiji za Europu22 (ožujak 2020.) naglašava se da održive industrije i industrije pametne mobilnosti kao što je željeznička industrija imaju odgovornost i potencijal za poticanje digitalne i zelene tranzicije, podupiranje industrijske konkurentnosti Europe i poboljšanje povezivosti. Stoga bi cestovni, željeznički, zračni i vodni promet trebali doprinijeti ukupnom smanjenju emisija u prometu za 90 % do 2050. Danas se 75 % kopnenog prijevoza robe obavlja cestom te je jedan od prioriteta da se znatan dio tog prijevoza prebaci na željeznicu i unutarnje plovne putove.
(54)  U Komunikaciji Komisije o novoj industrijskoj strategiji za Europu22 (ožujak 2020.), kao i u ažuriranoj verziji iz svibnja 2021., naglašava se da održive industrije i industrije pametne mobilnosti kao što je željeznička industrija imaju odgovornost i potencijal za poticanje digitalne i zelene tranzicije, podupiranje industrijske konkurentnosti Europe, davanje poticaja oporavku i poboljšanje povezivosti. Stoga bi cestovni, željeznički, zračni i vodni promet trebali doprinijeti ukupnom smanjenju emisija u prometu za 90 % do 2050. Danas se 75 % kopnenog prijevoza robe obavlja cestom te je jedan od prioriteta da se znatan dio tog prijevoza prebaci na željeznicu i unutarnje plovne putove.
__________________
__________________
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 56.
(56)  Cilj bi Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu trebao biti uspostava integrirane europske željezničke mreže velikog kapaciteta uklanjanjem prepreka interoperabilnosti i osiguravanjem rješenja za punu integraciju, uključujući upravljanje prometom, vozila, infrastrukturu i usluge. Pritom bi se trebao iskoristiti velik potencijal digitalizacije i automatizacije kako bi se smanjili troškovi željeznice i povećali kapacitet, fleksibilnost i pouzdanost te bi temelj trebala biti stabilna arhitektura referentnog funkcionalnog sustava koja je zajednička tom sektoru, u koordinaciji s Agencijom Europske unije za željeznice.
(56)  Cilj bi Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu trebao biti uspostava integrirane europske željezničke mreže velikog kapaciteta koja teži najvišim sigurnosnim standardima kako za krajnje korisnike, uključujući putnike, tako i za željezničke radnike, uklanjanjem prepreka interoperabilnosti i osiguravanjem rješenja za punu integraciju, uključujući upravljanje prometom, vozila, infrastrukturu i usluge, među ostalim izdavanjem jedinstvenih karata. Pritom bi se trebao iskoristiti velik potencijal digitalizacije i automatizacije kako bi se smanjili troškovi željeznice i povećali kapacitet, fleksibilnost, pouzdanost, sigurnost i uključivost te bi temelj trebala biti stabilna arhitektura referentnog funkcionalnog sustava koja je zajednička tom sektoru, u koordinaciji s Agencijom Europske unije za željeznice.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 58.
(58)  Željeznica je složen sustav s vrlo bliskom interakcijom upravitelja infrastrukture, željezničkih prijevoznika i njihove opreme (infrastrukture odnosno željezničkih vozila). Nemoguće je ostvariti inovacije bez zajedničkih specifikacija i strategije u cijelom željezničkom sustavu. Stoga bi sistemski stup Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu trebao omogućiti tom sektoru da se usuglasi oko jedinstvenog operativnog koncepta i arhitekture sustava, uključujući definiranje usluga, funkcionalnih blokova i sučelja, koji su osnova za rad željezničkog sustava. On bi trebao služiti kao sveobuhvatni okvir kojim se osigurava da se istraživanje usmjeri na dogovorene i zajedničke zahtjeve korisnika i operativne potrebe. Model upravljanja i postupak donošenja odluka Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu trebali bi odražavati vodeću ulogu Komisije u ujedinjenju i integraciji europskog željezničkog sustava, posebno u brzoj i djelotvornoj provedbi jedinstvenog operativnog koncepta i arhitekture sustava uz uključivanje privatnih partnera u savjetodavne uloge i uloge tehničke podrške.
(58)  Željeznica je složen sustav s vrlo bliskom interakcijom upravitelja infrastrukture, željezničkih prijevoznika i dobavljača njihove opreme (npr. infrastrukture odnosno željezničkih vozila). Nemoguće je ostvariti inovacije bez zajedničkih specifikacija i strategije u cijelom željezničkom sustavu. Stoga bi sistemski stup Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu trebao omogućiti tom sektoru da se usuglasi oko jedinstvenog operativnog koncepta i arhitekture sustava, uključujući definiranje usluga, funkcionalnih blokova i sučelja, koji su osnova za rad željezničkog sustava. On bi trebao služiti kao sveobuhvatni okvir kojim se osigurava da se istraživanje usmjeri na dogovorene i zajedničke zahtjeve korisnika i operativne potrebe kako bi se ostvarila poboljšanja prava putnika. Model upravljanja i postupak donošenja odluka Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu trebali bi odražavati vodeću ulogu Komisije u ujedinjenju i integraciji europskog željezničkog sustava, posebno u brzoj i djelotvornoj provedbi jedinstvenog operativnog koncepta i arhitekture sustava uz uključivanje privatnih partnera u savjetodavne uloge i uloge tehničke podrške i uzimajući u obzir potrebe krajnjih korisnika, uključujući putnike i radnike, s posebnim naglaskom na sigurnost i uključivost.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 61.
(61)  U kontekstu prioriteta Komisije u pogledu UN-ovih ciljeva održivog razvoja, posebno cilja održivog razvoja br. 3 i Komunikacije „Put prema sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom”23, Unija angažirano doprinosi poboljšanju zdravlja i dobrobiti svih, izgradnji jačeg partnerstva između naših dvaju kontinenata i podupiranju razvoja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta u Africi. Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 trebalo bi riješiti problem nedostatka odgovarajućih metoda dijagnostike i liječenja te cjepiva, među ostalim tzv. zdravstvenih tehnologija, za suzbijanje zaraznih bolesti kao što su HIV, malarija i tuberkuloza, ali i drugih zaraznih bolesti povezanih sa siromaštvom i zanemarenih zaraznih bolesti koje prevladavaju u Africi, posebno u supsaharskoj Africi. Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je da se zbog veće povezanosti različitih regija u svijetu, putem svjetske trgovine i turizma, zarazne bolesti mogu brzo proširiti diljem svijeta. Razvoj zdravstvenih tehnologija stoga je ključan kako bi se ograničilo širenje zaraznih bolesti i kako bi ih se suzbilo nakon širenja te tako zaštitilo zdravlje građana u dotičnim zemljama i u Uniji. Kako bi se postiglo snažnije globalno vodstvo u području zdravlja od aktualne inicijative EDCTP2, opseg partnerstva trebao bi se proširiti na odgovor na nove zarazne bolesti koje prijete, sve veći problem antimikrobne otpornosti i komorbiditete nezaraznih bolesti.
(61)  U kontekstu prioriteta Komisije u pogledu UN-ovih ciljeva održivog razvoja, posebno cilja održivog razvoja br. 3 i Komunikacije „Put prema sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom”23 , Unija angažirano doprinosi poboljšanju zdravlja i dobrobiti svih, izgradnji jačeg partnerstva između naših dvaju kontinenata i podupiranju razvoja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta u Africi. Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 trebalo bi riješiti problem nedostatka odgovarajućih metoda dijagnostike i liječenja te cjepiva, među ostalim tzv. zdravstvenih tehnologija, za suzbijanje zaraznih bolesti kao što su HIV, malarija i tuberkuloza, ali i drugih zaraznih bolesti povezanih sa siromaštvom i zanemarenih zaraznih bolesti koje prevladavaju u Africi, posebno u supsaharskoj Africi. Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je da se zbog veće povezanosti različitih regija u svijetu, putem svjetske trgovine i turizma, zarazne bolesti mogu brzo proširiti diljem svijeta. Razvoj zdravstvenih tehnologija stoga je ključan kako bi se ograničilo širenje zaraznih bolesti i kako bi ih se suzbilo nakon širenja te tako zaštitilo zdravlje građana, poboljšalo i poticalo zdravlje u dotičnim zemljama i u Uniji podupiranjem promicanja zdravlja i prevencije bolesti, smanjenjem nejednakosti u zdravlju i osiguravanje jednakog i cjelovitog pristupa zdravlju. Kako bi se postiglo snažnije globalno vodstvo u području zdravlja od aktualne inicijative EDCTP2, opseg partnerstva trebao bi se proširiti na odgovor na nove zarazne bolesti koje prijete, sve veći problem antimikrobne otpornosti i komorbiditete nezaraznih bolesti.
__________________
__________________
23 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću: Put prema sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom, Bruxelles, 9.3.2020., JOIN(2020) 4 final.
23 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću: Put prema sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom, Bruxelles, 9.3.2020., JOIN(2020) 4 final.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 62.
(62)  Za suzbijanje zaraznih bolesti koje pogađaju supsaharsku Afriku primjenom modernih tehnoloških alata potrebni su uključivanje velikog broja dionika i preuzimanje dugoročnih obveza. Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 trebalo bi posredovati u produktivnom i održivom umrežavanju i suradnji između sjevera i juga te juga i juga u okviru kojih bi se gradili odnosi s mnogim organizacijama privatnog i javnog sektora radi jačanja suradnje u projektima i institucijama. Program bi trebao pomoći i u uspostavi suradnje između sjevera i juga te juga i juga za provedbu studija u više zemalja i na više lokacija u supsaharskoj Africi. Osim toga, redovita međunarodna konferencija, forum EDCTP, trebala bi služiti kao platforma za znanstvenike i relevantne mreže iz Europe, Afrike i drugih regija na kojoj bi mogli razmjenjivati saznanja i ideje i uspostavljati suradnju.
(62)  Za suzbijanje zaraznih bolesti koje pogađaju supsaharsku Afriku primjenom modernih tehnoloških alata potrebni su uključivanje velikog broja dionika i preuzimanje dugoročnih obveza. Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 trebalo bi posredovati u produktivnom i održivom umrežavanju i suradnji između sjevera i juga te juga i juga u okviru kojih bi se gradili odnosi s mnogim organizacijama privatnog, neprofitnog i javnog sektora radi jačanja suradnje u projektima i institucijama. Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 trebalo bi uspostaviti snažne veze i sinergije s inicijativama koje je do sada provodio Europski fond za razvoj te bi trebalo poboljšati koordinaciju u različitim područjima aktivnosti, surađujući u izgradnji kapaciteta i dijeljenju objekata i infrastruktura, uz djelovanja podržana Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju u Africi. Program bi trebao pomoći i u uspostavi suradnje između sjevera i juga te juga i juga za provedbu studija u više zemalja i na više lokacija u supsaharskoj Africi. Osim toga, redovita međunarodna konferencija, forum EDCTP, trebala bi služiti kao platforma za znanstvenike i relevantne mreže iz Europe, Afrike i drugih regija na kojoj bi mogli razmjenjivati saznanja i ideje i uspostavljati suradnju.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 64.
(64)  Nužno je da su istraživačke aktivnosti koje financira Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 ili koje su na neki drugi način obuhvaćene njegovim programom rada u potpunosti usklađene s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i njezinim dopunskim protokolima, etičkim načelima ugrađenima u Helsinšku deklaraciju Svjetske liječničke udruge iz 2008., standardima dobre kliničke prakse donesenima na Međunarodnoj konferenciji o usklađivanju tehničkih zahtjeva za registraciju farmaceutskih proizvoda za ljudsku uporabu, relevantnim zakonodavstvom Unije i lokalnim etičkim zahtjevima zemalja u kojima se trebaju provesti te istraživačke aktivnosti. Osim toga, Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 trebalo bi zahtijevati da inovacije i intervencije razvijene na temelju rezultata neizravnih djelovanja koja se podupiru iz programa budu cjenovno pristupačne i dostupne ranjivom stanovništvu.
(64)  Nužno je da su istraživačke aktivnosti koje financira Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 ili koje su na neki drugi način obuhvaćene njegovim programom rada u potpunosti usklađene s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i njezinim dopunskim protokolima, etičkim načelima ugrađenima u Helsinšku deklaraciju Svjetske liječničke udruge iz 2008., standardima dobre kliničke prakse donesenima na Međunarodnoj konferenciji o usklađivanju tehničkih zahtjeva za registraciju farmaceutskih proizvoda za ljudsku uporabu, relevantnim zakonodavstvom Unije i lokalnim etičkim zahtjevima zemalja u kojima se trebaju provesti te istraživačke aktivnosti. Osim toga, Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 trebalo bi zahtijevati da inovacije i intervencije razvijene na temelju rezultata neizravnih djelovanja koja se podupiru iz programa budu cjenovno pristupačne i dostupne ranjivom stanovništvu koje živi u okruženju s ograničenim resursima. Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 trebalo bi podržati i osnivanje etičkih odbora u afričkim zemljama za potporu istraživačkim i inovacijskim aktivnostima.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 65.
(65)  Kako bi Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 uspjelo i potaknulo sudjelovanje u partnerstvu, financiranje iz zajedničkog poduzeća trebalo bi biti ograničeno na pravne subjekte koji imaju pravo na financiranje u okviru programa Obzor Europa i imaju poslovni nastan u državama članicama Udruženja EDCTP (Partnerstvo europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija). Subjekti s poslovnim nastanom u drugim državama članicama Unije, pridruženim zemljama i zemljama supsaharske Afrike trebali bi moći sudjelovati u pozivima bez primanja financijskih sredstava. Usto bi trebalo biti moguće da subjekti s poslovnim nastanom u zemljama koje nisu članice Udruženja EDCTP3 imaju pravo na financiranje za posebne teme poziva ili u slučaju poziva koji se odnosi na izvanredno stanje u području javnog zdravlja ako je to predviđeno u programu rada. Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 trebalo bi poduzeti sve odgovarajuće mjere, uključujući ugovorne, za zaštitu financijskih interesa Unije. Trebalo bi težiti sklapanju sporazuma o znanosti i tehnologiji s trećim zemljama. Prije njihova sklapanja, ako subjekti s poslovnim nastanom u trećoj zemlji bez takvog sporazuma financiranjem sudjeluju u neizravnom djelovanju, Zajedničko poduzeće EDCTP3 trebalo bi primjenjivati alternativne mjere za zaštitu interesa Unije: financijski koordinator djelovanja trebao bi imati poslovni nastan u državi članici ili pridruženoj zemlji, a iznos pretfinanciranja i odredbe o odgovornosti iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava trebalo bi prilagoditi kako bi se na odgovarajući način uzeli u obzir financijski rizici.
(65)  Kako bi Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 uspjelo i potaknulo sudjelovanje u partnerstvu, financiranje iz zajedničkog poduzeća trebalo bi biti ograničeno na pravne subjekte koji imaju pravo na financiranje u okviru programa Obzor Europa i imaju poslovni nastan u državama članicama Udruženja EDCTP (Partnerstvo europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija). Subjekti s poslovnim nastanom u drugim državama članicama Unije, pridruženim zemljama i zemljama supsaharske Afrike trebali bi moći sudjelovati u pozivima bez primanja financijskih sredstava. Usto bi trebalo biti moguće da subjekti s poslovnim nastanom u zemljama koje nisu članice Udruženja EDCTP3 imaju pravo na financiranje za posebne teme poziva ili u slučaju poziva koji se odnosi na izvanredno stanje u području javnog zdravlja ako je to predviđeno u programu rada. Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 trebalo bi poduzeti sve odgovarajuće mjere, uključujući ugovorne, za zaštitu financijskih interesa Unije. Trebalo bi težiti sklapanju sporazuma o znanosti i tehnologiji s trećim zemljama. Prije njihova sklapanja, ako subjekti s poslovnim nastanom u trećoj zemlji bez takvog sporazuma financiranjem sudjeluju u neizravnom djelovanju, Zajedničko poduzeće EDCTP3 trebalo bi primjenjivati alternativne mjere za zaštitu interesa Unije: osim u slučaju projekata koje vode afrički subjekti i zemlje, financijski koordinator djelovanja trebao bi imati poslovni nastan u državi članici ili pridruženoj zemlji, a iznos pretfinanciranja i odredbe o odgovornosti iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava trebalo bi prilagoditi kako bi se na odgovarajući način uzeli u obzir financijski rizici.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 66.
(66)  U kontekstu prioriteta Europske komisije „gospodarstvo u interesu građana” i „Europa spremna za digitalno doba” europska industrija, uključujući MSP-ove, trebala bi postati zelenija, kružnija i digitalnija te istodobno ostati konkurentna na globalnoj razini. Komisija je naglasila ulogu medicinskih proizvoda i digitalnih tehnologija u rješavanju novih problema te primjenu usluga e-zdravstva za pružanje visokokvalitetne zdravstvene skrbi te pozvala na opskrbu cjenovno pristupačnim lijekovima kako bi se ispunile potrebe Unije i poduprla inovativna europska farmaceutska industrija koja je vodeća u svijetu. Cilj je Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje pridonijeti jačanju konkurentnosti zdravstvene industrije Unije, temelja gospodarstva Unije utemeljenog na znanju, i povećanju gospodarske aktivnosti u razvoju zdravstvenih tehnologija, posebice integriranih zdravstvenih rješenja, te tako poslužiti kao sredstvo za povećanje tehnološke suverenosti i poticanje digitalne transformacije naših društava. Takvi politički prioriteti mogu se postići okupljanjem ključnih aktera: akademske zajednice, poduzeća različitih veličina i krajnjih korisnika zdravstvenih inovacija, u javno-privatno partnerstvo u području zdravstvenog istraživanja i inovacija. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje trebalo bi pomoći u ostvarenju ciljeva europskog plana za borbu protiv raka9 i europskog akcijskog plana „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti10. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje trebalo bi se uskladiti s novom industrijskom strategijom za Europu11, farmaceutskom strategijom za Europu12 i strategijom za MSP-ove i održivu i digitalnu Europu13.
(66)  U kontekstu prioriteta Komisije „gospodarstvo u interesu građana” i „Europa spremna za digitalno doba” europska industrija, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, trebala bi postati okolišno održiva, kružnija i digitalnija te istodobno ostati konkurentna na globalnoj razini. Komisija je naglasila ulogu medicinskih uređaja, poboljšane dijagnostike, liječenja i digitalnih tehnologija u rješavanju novih zdravstvenih problema te primjenu usluga e-zdravstva za pružanje visokokvalitetne zdravstvene skrbi te pozvala na opskrbu cjenovno pristupačnim lijekovima kako bi se ispunile potrebe pacijenata i poduprla inovativna europska farmaceutska industrija koja je vodeća u svijetu. Cilj je Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje pridonijeti jačanju konkurentnosti zdravstvene industrije Unije u razvoju zdravstvenih tehnologija, posebice integriranih zdravstvenih rješenja, te tako poboljšati kvalitetu i pružanje zdravstvenih usluga diljem Unije, poslužiti kao sredstvo za povećanje tehnološkog razvoja i inovativnih rješenja i poticanje digitalne transformacije naših društava. Takvi politički prioriteti mogu se postići okupljanjem ključnih aktera: javnog sektora akademske zajednice, poduzeća različitih veličina i krajnjih korisnika zdravstvenih inovacija, u javno-privatno partnerstvo u području zdravstvenog istraživanja i inovacija. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje trebalo bi pomoći u ostvarenju ciljeva europskog plana za borbu protiv raka9, misije za rak u okviru Obzora Europa i europskog akcijskog plana „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti10 te bi trebalo poboljšati i suradnju s različitim europskim inicijativama za rijetke bolesti. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje trebalo bi se uskladiti s novom industrijskom strategijom za Europu11 i njezinom ažuriranom verzijom, farmaceutskom strategijom za Europu12 i strategijom za MSP-ove i održivu i digitalnu Europu13. Trebalo bi pokušati ostvariti sinergije s tijelom EU-a za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA), kako bi se osigurao strukturirani sustav suradnje koji će Uniji omogućiti učinkovitije predviđanje i rješavanje prijetnji povezanih sa zdravljem. Mehanizmi suradnje i sinergije s programom „EU za zdravlje” korisni su i za jačanje spremnosti Unije za prekogranične zdravstvene prijetnje, jačanje zdravstvenih sustava te poboljšanje dostupnosti i cjenovne pristupačnosti farmaceutskih inovacijskih proizvoda. Zajedničko poduzeće trebalo bi razviti sinergiju s europskim prostorom zdravstvenih podataka, kao i s istraživačkim inicijativama u području rijetkih bolesti.
__________________
__________________
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan.
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan.
10 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.
10 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.
11 COM(2020)0102.
11 COM(2020)0102.
12 COM(2020)0761.
12 COM(2020)0761.
13 COM(2020)0103.
13 COM(2020)0103.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 67.
(67)  Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje oslanja se na iskustvo Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (Zajedničko poduzeće IMI 2), uključujući rad ostvaren u okviru te inicijative na suzbijanju pandemije bolesti COVID-19. U skladu s preporukama iz međuevaluacije Zajedničkog poduzeća IMI 214 inicijativa sljednik treba „omogućiti aktivnu suradnju drugih industrijskih sektora s farmaceutskom industrijom kako bi se iskoristilo njihovo stručno znanje u razvoju novih oblika zdravstvene skrbi”. Stoga ti industrijski sektori trebaju obuhvatiti biofarmaceutski i biotehnološki sektor te sektor medicinske tehnologije, uključujući poduzeća aktivna u digitalnom području. Inicijativa bi trebala obuhvaćati prevenciju, dijagnostiku, liječenje i upravljanje bolestima, a opseg se mora utvrditi uzimajući u obzir veliko opterećenje za pacijente i/ili društvo zbog ozbiljnosti bolesti i/ili broja oboljelih, te velik gospodarski učinak bolesti na pacijente i zdravstvene sustave. Financirane aktivnosti moraju odgovoriti na potrebe javnog zdravstva Unije i poduprijeti razvoj budućih zdravstvenih inovacija koje su sigurne, usmjerene na ljude, djelotvorne, troškovno učinkovite i cjenovno pristupačne za pacijente i zdravstvene sustave.
(67)  Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje oslanja se na iskustvo Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (Zajedničko poduzeće IMI 2), uključujući rad ostvaren u okviru te inicijative na suzbijanju pandemije bolesti COVID-19. U skladu s preporukama iz međuevaluacije Zajedničkog poduzeća IMI 214 inicijativa sljednik treba „omogućiti aktivnu suradnju drugih industrijskih sektora s farmaceutskom industrijom kako bi se iskoristilo njihovo stručno znanje u razvoju novih oblika zdravstvene skrbi”. Stoga ti industrijski sektori trebaju obuhvatiti biofarmaceutski i biotehnološki sektor te sektor medicinske tehnologije, uključujući poduzeća aktivna u digitalnom području. Novom inicijativom trebalo bi osigurati aktivno sudjelovanje civilnog društva i udruga pacijenata. Inicijativa bi trebala obuhvaćati prevenciju, dijagnostiku, liječenje i upravljanje bolestima, a opseg se mora utvrditi uzimajući u obzir veliko opterećenje za pacijente, njihove obitelji i/ili društvo zbog ozbiljnosti bolesti i/ili broja oboljelih ili onih koji bi mogli oboljeti, te velik gospodarski učinak bolesti na pacijente i zdravstvene sustave. Financirane aktivnosti moraju odgovoriti na potrebe javnog zdravstva Unije i poduprijeti razvoj budućih zdravstvenih inovacija koje su sigurne, usmjerene na ljude i pacijente, djelotvorne, troškovno učinkovite, dostupne i cjenovno pristupačne za pacijente i zdravstvene sustave i usluge, kako bi se poboljšala kvaliteta zdravlja.
__________________
__________________
14 Međuevaluacija Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (2014.–2016.) koje djeluje u okviru programa Obzor 2020. (ISBN 978-92-79-69299-4).
14 Međuevaluacija Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (2014.–2016.) koje djeluje u okviru programa Obzor 2020. (ISBN 978-92-79-69299-4).
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 68.
(68)  Kako bi se stvorila najbolja prilika za osmišljavanje novih znanstvenih ideja i uspješnih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti, ključni akteri u Zajedničkom poduzeću za inicijativu za inovativno zdravlje trebali bi biti istraživači iz raznih subjekata, javnih i privatnih. Istodobno bi krajnji korisnici, kao što su građani Unije, zdravstveni djelatnici i pružatelji zdravstvene skrbi, trebali bi dati svoj doprinos strateškom oblikovanju i aktivnostima inicijative te tako osigurati da ona ispunjava njihove potrebe. Regulatorna tijela na razini Unije i nacionalna regulatorna tijela, tijela za procjenu zdravstvenih tehnologija i nositelji troškova zdravstvene skrbi trebali bi isto tako u ranoj fazi dati doprinos aktivnostima partnerstva, uz izbjegavanje sukoba interesa, kako bi se povećala vjerojatnost da rezultati financiranih djelovanja ispune zahtjeve potrebne za prihvaćanje i ostvarenje očekivanih učinaka. Taj cjelokupni doprinos trebao bi pomoći u boljem usmjeravanju istraživačkih aktivnosti prema područjima u kojima postoje neispunjene potrebe.
(68)  Kako bi se stvorila najbolja prilika za osmišljavanje novih znanstvenih ideja i uspješnih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti, ključni akteri u Zajedničkom poduzeću za inicijativu za inovativno zdravlje trebali bi biti istraživači iz raznih subjekata, javnih i privatnih. Istodobno bi krajnji korisnici, kao što su građani Unije, njihove obitelji, skupine potrošača i pacijenata, zdravstveni djelatnici i pružatelji zdravstvene skrbi i druge relevantne interesne skupine diljem Unije, trebali bi dati svoj doprinos strateškom oblikovanju i aktivnostima inicijative. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje treba osigurati da aktivnosti koje provodi udovolje tim potrebama. Regulatorna tijela na razini Unije i nacionalna regulatorna tijela, tijela za procjenu zdravstvenih tehnologija i nositelji troškova zdravstvene skrbi trebali bi isto tako u ranoj fazi dati doprinos aktivnostima partnerstva, uz izbjegavanje sukoba interesa, kako bi se povećala vjerojatnost da rezultati financiranih djelovanja ispune potrebe pacijenata i zahtjeve potrebne za prihvaćanje i ostvarenje očekivanih učinaka. Taj cjelokupni doprinos trebao bi pomoći u boljem usmjeravanju istraživačkih aktivnosti prema područjima u kojima postoje neispunjene ili nedovoljno financirane potrebe.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 70.
(70)  Ciljevi partnerstva trebali bi biti usmjereni na pretkonkurentsko područje i tako stvoriti siguran prostor za učinkovitu suradnju među poduzećima aktivnima u različitim područjima zdravstvenih tehnologija. Kako bi se odrazila integrativna priroda inicijative, pomoglo u povezivanju sektora zdravstvene industrije i ojačala suradnja između industrije i akademske zajednice, većina projekata koji se financiraju inicijativom trebala bi biti međusektorska.
(70)  Ciljevi partnerstva trebali bi biti usmjereni na nekonkurentsko i pretkonkurentsko područje i tako stvoriti siguran prostor za učinkovitu i djelotvornu suradnju među poduzećima aktivnima u različitim područjima zdravstvenih tehnologija. Kako bi se odrazila integrativna priroda inicijative, pomoglo u povezivanju sektora zdravstvene industrije i ojačala suradnja između industrije i akademske zajednice, većina projekata koji se financiraju inicijativom trebala bi biti međusektorska.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 71.
(71)  Pojam ključne digitalne tehnologije odnosi se na elektroničke komponente i sustave na kojima se temelje svi važni gospodarski sektori. Komisija je istaknula potrebu za ovladavanjem tim tehnologijama u Europi, posebice u kontekstu ostvarenja europskih ciljeva politike kao što je autonomija digitalne tehnologije30. Zbog važnosti područja i izazova s kojima se dionici u Uniji suočavaju potrebno je hitno djelovanje kako bi se izbjegle slabe karike u lancu inovacija i vrijednosti Europe. Stoga bi trebalo uspostaviti mehanizam na razini Unije kako bi se povezalo i usmjerilo pružanje potpora država članica, Unije i privatnog sektora istraživanju i inovacijama u području elektroničkih komponenti i sustava.
(71)  Pojam ključne digitalne tehnologije odnosi se na elektroničke komponente i sustave na kojima se temelje svi važni gospodarski sektori. Komisija je istaknula potrebu za ovladavanjem tim tehnologijama u Europi, posebice u kontekstu ostvarenja europskih ciljeva politike kao što je autonomija digitalne tehnologije30. Zbog važnosti područja i izazova s kojima se dionici u Uniji suočavaju potrebno je hitno djelovanje kako bi se izbjegle slabe karike u lancu inovacija i vrijednosti Europe. Stoga bi trebalo uspostaviti mehanizam na razini Unije kako bi se povezalo i usmjerilo pružanje potpora država članica, Unije i privatnog sektora istraživanju i inovacijama u području elektroničkih komponenti i sustava. Savez za procesore i poluvodičke tehnologije te savez za industrijske podatke, računalstvo na rubu mreže i računalstvo u oblaku također bi se trebali nadovezati na inicijative zajedničkog poduzeća.
__________________
__________________
30 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, Izgradnja digitalne budućnosti Europe (COM(2020)0067).
30 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, Izgradnja digitalne budućnosti Europe (COM(2020)0067).
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 72.
(72)  Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije trebalo bi se baviti jasno utvrđenim temama koje bi omogućile europskim poduzećima u širem smislu da osmišljavaju, proizvode i upotrebljavaju najinovativnije tehnologije za elektroničke komponente i sustave. Strukturirana i koordinirana financijska potpora na europskoj razini nužna je kako bi se pomoglo istraživačkim timovima i europskim industrijama da zadrže svoje trenutačne prednosti kao predvodnici u iznimno konkurentnom međunarodnom kontekstu i uklone nedostatke u tehnologijama ključnima za digitalnu transformaciju u Europi koja odražava temeljne vrijednosti Unije, uključujući privatnost i povjerenje, sigurnost i zaštitu. Suradnja među dionicima ekosustava koji predstavljaju sve segmente lanaca vrijednosti ključna je za razvoj novih tehnologija i brzo uvođenje inovacija na tržište. Ujedno je vrlo bitna i otvorenost i fleksibilnost za integraciju relevantnih dionika, uključujući ponajprije MSP-ove, u nova i/ili blisko povezana tehnološka područja.
(72)  Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije trebalo bi se baviti jasno utvrđenim temama koje bi omogućile europskim poduzećima u širem smislu da osmišljavaju, proizvode i upotrebljavaju najinovativnije tehnologije za elektroničke komponente i sustave. Strukturirana i koordinirana financijska potpora na europskoj razini nužna je kako bi se pomoglo istraživačkim timovima i europskim industrijama da zadrže svoje trenutačne prednosti kao predvodnici u iznimno konkurentnom međunarodnom kontekstu i uklone nedostatke u tehnologijama ključnima za digitalnu transformaciju Unije i njezina vodećeg položaja u području tehnologije koja odražava temeljne vrijednosti i temeljna prava Unije, uključujući privatnost, zaštitu podataka i povjerenje, sigurnost i zaštitu na svim razinama lanaca vrijednosti. Suradnja među dionicima ekosustava koji predstavljaju sve segmente lanaca vrijednosti ključna je za razvoj novih tehnologija koje se temelje na privatnosti i integriranoj sigurnosti i za njihovo brzo uvođenje inovacija na tržište. Ujedno je vrlo bitna i otvorenost i fleksibilnost za integraciju organizacija civilnog društva i relevantnih dionika, uključujući ponajprije MSP-ove, u nova i/ili blisko povezana tehnološka područja. Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije također bi trebalo razvijati istraživačke aktivnosti kako bi se doprinijelo ciljevima iz Komunikacije Komisije od 9. ožujka 2021. „Digitalni kompas 2030.: europski put za digitalno desetljeće“.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 73.
(73)  Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije trebalo bi kombinirati financijska i tehnička sredstva koja su ključna za ovladavanje sve većim tempom inovacija u tom području, širenje znanja na društvo i dijeljenje rizika usklađivanjem strategija i ulaganja sa zajedničkim europskim interesom. Stoga bi članovi Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije trebali biti Unija, države članice i zemlje pridružene programu Obzor Europa na dobrovoljnoj osnovi i udruženja kao privatni članovi koji predstavljaju poduzeća koja su njihovi članovi [i druge pravne subjekte aktivne u području elektroničkih komponenti i sustava u Europi]. Sudjelovanje država članica usto će olakšati dosljedno usklađivanje s nacionalnim programima i strategijama i tako smanjiti preklapanja i rascjepkanost napora uz osiguravanje sinergija među dionicima i aktivnostima.
(73)  Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije trebalo bi kombinirati financijska i tehnička sredstva koja su ključna za ovladavanje sve većim tempom inovacija u tom području, širenje znanja na društvo usklađivanjem strategija i ulaganja sa zajedničkim europskim interesom. Stoga bi članovi Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije trebali biti Unija, države članice i zemlje pridružene programu Obzor Europa na dobrovoljnoj osnovi i udruženja kao privatni članovi koji predstavljaju poduzeća koja su njihovi članovi [i druge pravne subjekte aktivne u području elektroničkih komponenti i sustava u Europi]. Sudjelovanje država članica usto će olakšati dosljedno usklađivanje s nacionalnim programima i strategijama i tako smanjiti preklapanja i rascjepkanost napora uz osiguravanje sinergija među dionicima i aktivnostima.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 74.
(74)  U skladu s [člankom 8. stavkom 1. točkom (c)] Uredbe o Obzoru Europa države sudionice trebale bi Zajedničkom poduzeću za ključne digitalne tehnologije povjeriti provedbu svojih doprinosa svojim nacionalnim sudionicima u neizravnim djelovanjima. Korisnici bi trebali potpisati jedinstveni sporazum o bespovratnim sredstvima sa zajedničkim poduzećem u skladu s pravilima programa Obzor Europa, uključujući odgovarajući okvir za prava intelektualnog vlasništva, ovisno o programu Unije kojim se podupire odgovarajuća aktivnost financirana bespovratnim sredstvima. Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije trebalo bi obrađivati zahtjeve za povrat troškova i izvršavati plaćanja korisnicima.
(74)  U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom )(c) Uredbe o Obzoru Europa zajednička poduzeća trebala bi provoditi središnje upravljanje svim financijskim doprinosima putem koordinacijskog pristupa. U skladu s time svaka država sudionica trebala bi sklopiti administrativni sporazum sa zajedničkim poduzećem kojim se utvrđuje koordinacijski mehanizam za plaćanje doprinosa podnositeljima zahtjeva s poslovnim nastanom u toj državi sudionici i izvješćivanje o doprinosima. Kako bi osigurale usklađenost sa svojim nacionalnim strateškim prioritetima, države sudionice trebale bi, u opravdanim slučajevima, imati pravo veta na upotrebu njihovih nacionalnih financijskih doprinosa za određene podnositelje zahtjeva.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 77.
(77)  Pravnim okvirom Unije za jedinstveno europsko nebo31 nastoji se reformirati sustav upravljanja europskim zračnim prometom (ATM) i to putem institucionalnih, operativnih, tehnoloških i regulatornih mjera s ciljem poboljšanja njegove učinkovitosti u smislu kapaciteta, sigurnosti, učinkovitosti i utjecaja na okoliš.
(77)  Pravnim okvirom Unije za jedinstveno europsko nebo nastoji se reformirati sustav upravljanja europskim zračnim prometom (ATM) i to putem institucionalnih, operativnih, tehnoloških i regulatornih mjera s ciljem poboljšanja njegove učinkovitosti u smislu kapaciteta, sigurnosti, učinkovitosti, klime i utjecaja na okoliš.
__________________
__________________
31 Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (SL L 96, 31.3.2004., str. 1.).
31 Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (SL L 96, 31.3.2004., str. 1.).
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 78.
(78)  Projektom istraživanja i razvoja u području upravljanja zračnim prometom (ATM) jedinstvenog europskog neba („projekt SESAR”)32 nastoji se modernizirati upravljanje zračnim prometom i objediniti tehnološke i operativne inovacije za potporu jedinstvenom europskom nebu. Cilj mu je pružiti tehnološka rješenja za vrlo učinkovito upravljanje zračnim prometom do 2035. kako bi se omogućilo nezagušeno, sigurnije i ekološki prihvatljivije funkcioniranje sektora zračnog prometa. Projekt SESAR obuhvaća tri međusobno povezana i trajna suradnička procesa koji se neprekidno razvijaju i u kojima se definiraju, oblikuju i uvode inovativni tehnološki sustavi i operativni postupci na kojima se temelji digitalno europsko nebo definirano u europskom glavnom planu ATM-a33.
(78)  Projektom istraživanja i razvoja u području upravljanja zračnim prometom (ATM) jedinstvenog europskog neba („projekt SESAR”)32 nastoji se modernizirati upravljanje zračnim prometom i objediniti tehnološke i operativne inovacije za potporu jedinstvenom europskom nebu. Cilj mu je pružiti tehnološka rješenja za vrlo učinkovito upravljanje zračnim prometom do 2035. kako bi se omogućilo nezagušeno, sigurnije te ekološki i klimatski prihvatljivije funkcioniranje sektora zračnog prometa, u skladu s europskim zelenim planom i Europskim zakonom o klimi. Projekt SESAR obuhvaća tri međusobno povezana i trajna suradnička procesa koji se neprekidno razvijaju i u kojima se definiraju, oblikuju i uvode inovativni tehnološki sustavi i operativni postupci na kojima se temelji digitalno europsko nebo definirano u europskom glavnom planu ATM-a33.
__________________
__________________
32 Uredba Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR) (SL L 64, 2.3.2007., str. 1.).
32 Uredba Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR) (SL L 64, 2.3.2007., str. 1.).
33 Odluka Vijeća 2009/320/EZ o odobravanju Glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom projekta ATM-a jedinstvenog europskog neba (SL L 95, 9.4.2009., str. 41.).
33 Odluka Vijeća 2009/320/EZ o odobravanju Glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom projekta ATM-a jedinstvenog europskog neba (SL L 95, 9.4.2009., str. 41.).
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 79.
(79)  Europski glavni plan ATM-a alat je za planiranje modernizacije ATM-a diljem Europe koji povezuje istraživačke i inovacijske aktivnosti u području ATM-a s aktivnostima uvođenja kako bi se postigli ciljevi performansi jedinstvenog europskog neba.
(79)  Europski glavni plan ATM-a alat je za planiranje modernizacije ATM-a diljem Europe koji povezuje istraživačke i inovacijske aktivnosti u području ATM-a s aktivnostima uvođenja kako bi se postigli ciljevi performansi jedinstvenog europskog neba ne samo poboljšavanjem učinkovitost tijekom pojedinih letova, već i omogućavanjem kontinuiranog prilagođavanja njegovih ukupnih kapaciteta u skladu s tehnološkim napretkom.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 81.
(81)  Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 trebalo bi se oslanjati na iskustvo Zajedničkog poduzeća SESAR i nastaviti svoju koordinacijsku ulogu u istraživanju o ATM-u u Uniji. Glavni ciljevi Zajedničkog poduzeća za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 trebali bi biti jačanje i daljnja integracija kapaciteta za istraživanje i inovacije u Europi, što bi pomoglo ubrzavanju digitalizacije sektora i njegovoj većoj otpornosti i prilagodljivosti fluktuacijama u prometu. Zajedničko poduzeće bi trebalo ojačati, putem inovacija, konkurentnost zračnog prijevoza s posadom i bez posade i usluga ATM-a kako bi se podržao gospodarski oporavak i rast. Trebalo bi razvijati i ubrzavati uvođenje inovativnih rješenja na tržište kako bi zračni prostor jedinstvenog europskog neba postao najučinkovitije i ekološki najprihvatljivije nebo za letenje na svijetu.
(81)  Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 trebalo bi se oslanjati na iskustvo Zajedničkog poduzeća SESAR i nastaviti svoju koordinacijsku ulogu u istraživanju o ATM-u u Uniji. Glavni ciljevi Zajedničkog poduzeća za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 trebali bi biti u mogućnosti podržati mjere jačanja i daljnje integracije kapaciteta za istraživanje i inovacije u Europi, što bi zauzvrat pomoglo ubrzavanju digitalizacije sektora i njegovoj većoj otpornosti i prilagodljivosti fluktuacijama u prometu. Zajedničko poduzeće bi trebalo pridonijeti jačanju, putem inovacija, konkurentnosti zračnog prijevoza s posadom i bez posade i usluga ATM-a kako bi se podržao gospodarski i društveni oporavak i rast. Trebalo bi podupirati razvoj i ubrzavati uvođenje inovativnih rješenja na tržište kako bi zračni prostor jedinstvenog europskog neba postao najučinkovitije i ekološki najprihvatljivije nebo za letenje na svijetu.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 83.
(83)  Sudjelovanje u Zajedničkom poduzeću za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 trebalo bi u raznim oblicima biti otvoreno najširem mogućem rasponu i zastupljenosti dionika iz svih država članica i zemalja pridruženih programu Obzor Europa, uključujući MSP-ove. Sudjelovanje bi posebno trebalo zajamčiti ravnotežu između proizvođača opreme za zrakoplovstvo s posadom ili bez posade, korisnika zračnog prostora, pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, zračnih luka, vojske i stručnog osoblja te pružati mogućnosti MSP-ovima, akademskoj zajednici i istraživačkim organizacijama. Kako bi se utvrdili najperspektivniji pristupi i subjekti koji ih mogu primjenjivati, Komisija je objavila poziv na iskaz interesa potencijalnih članova. Upravnom odboru trebalo bi omogućiti da odabere pridružene članove na temelju rezultata tog poziva kako bi se skupina članova mogla brzo proširiti.
(83)  Sudjelovanje u Zajedničkom poduzeću za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 trebalo bi u raznim oblicima biti otvoreno najširem mogućem rasponu i zastupljenosti dionika iz svih država članica i zemalja pridruženih programu Obzor Europa, uključujući MSP-ove, znanstvene stručnjake i relevantne organizacije civilnog društva u područjima okoliša i klime. Sudjelovanje bi posebno trebalo zajamčiti ravnotežu između proizvođača opreme za zrakoplovstvo s posadom ili bez posade, korisnika zračnog prostora, pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, zračnih luka, vojske i stručnog osoblja te pružati mogućnosti MSP-ovima, akademskoj zajednici i istraživačkim organizacijama. Kako bi se utvrdili najperspektivniji pristupi i subjekti koji ih mogu primjenjivati, Komisija je objavila poziv na iskaz interesa potencijalnih članova. Upravnom odboru trebalo bi omogućiti da odabere pridružene članove na temelju rezultata tog poziva kako bi se skupina članova mogla brzo proširiti.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 86.
(86)  Agencija EUROCONTROL ima odgovarajuću infrastrukturu i potrebne administrativne, IT, komunikacijske i logističke pomoćne usluge. Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 trebalo bi imati koristi od takve infrastrukture i usluga EUROCONTROL-a. U tom kontekstu postoji malo potencijalnih sinergija koje bi se mogle ostvariti udruživanjem administrativnih resursa s drugim zajedničkim poduzećima putem zajedničkog pozadinskog ureda. Iz tog razloga Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 trebalo bi izuzeti iz funkcija zajedničkog pozadinskog ureda utvrđenih ovom Uredbom.
(86)  Agencija EUROCONTROL ima odgovarajuću infrastrukturu i potrebne administrativne, IT, komunikacijske i logističke pomoćne usluge. Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 trebalo bi imati koristi od takve infrastrukture i usluga EUROCONTROL-a. U tom kontekstu postoji malo potencijalnih sinergija koje bi se mogle ostvariti udruživanjem administrativnih resursa s drugim zajedničkim poduzećima. Iz tog razloga Zajedničko poduzeće za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 trebalo bi izuzeti iz funkcija zajedničkog pozadinskog ureda utvrđenih ovom Uredbom.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 88.
(88)  U kontekstu prioriteta Europske komisije za razdoblje 2019.–2024. „Europa spremna za digitalno doba” i „gospodarstvo u interesu građana” te ciljeva politike utvrđenih u Komunikaciji „Izgradnja digitalne budućnosti Europe” Europa treba razviti ključnu digitalnu infrastrukturu koja se temelji na 5G mrežama i izgraditi tehnološke kapacitete za 6G do 2030. U tom je kontekstu Komisija naglasila stratešku važnost europskog partnerstva za pametne mreže i usluge u pružanju sigurnih usluga koje se temelje na povezivosti potrošačima i poduzećima. Ti prioriteti mogu se ostvariti okupljanjem ključnih aktera, tj. industrije, akademske zajednice i javnih tijela, u europsko partnerstvo koje se temelji na postignućima inicijative javno-privatnog partnerstva za 5G infrastrukturu, u okviru koje su uspješno razvijene tehnologije i standardi za 5G.
(88)  U kontekstu prioriteta Komisije za razdoblje 2019.–2024. „Europa spremna za digitalno doba” i „gospodarstvo u interesu građana” te ciljeva politike utvrđenih u komunikacijama „Izgradnja digitalne budućnosti Europe” i „Digitalni kompas za razdoblje do 2030.: europski pristup za digitalno desetljeće” Europa treba razviti ključnu digitalnu infrastrukturu koja se temelji na 5G mrežama i izgraditi bazu znanja i tehnološke kapacitete za 6G i nove relevantne komunikacijske tehnologije do 2030. U tom je kontekstu Komisija naglasila stratešku važnost europskog partnerstva za pametne mreže i usluge u pružanju sigurnih usluga koje se temelje na povezivosti potrošačima i poduzećima. Ti prioriteti mogu se ostvariti okupljanjem ključnih aktera, tj. industrije, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i javnih tijela, u europsko partnerstvo koje se temelji na postignućima inicijative javno-privatnog partnerstva za 5G infrastrukturu, u okviru koje su uspješno razvijene tehnologije i standardi za 5G.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 89.
(89)  Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge osmišljeno je za rješavanje pitanja politike u području digitalne infrastrukture i proširenje tehnološkog opsega istraživanja i inovacija za 6G mreže. Ono bi uz blisku suradnju s državama članicama trebalo ojačati odgovor na politike i socijalne potrebe Unije u pogledu mrežne energetske učinkovitosti, kibersigurnosti, tehnološke suverenosti, privatnosti i etike te proširiti opseg istraživanja i inovacija s mreža na pružanje usluga u oblaku te komponente i uređaje za pružanje usluga građanima i širok raspon gospodarskih sektora kao što su zdravstvena skrb, promet, proizvodnja i mediji.
(89)  Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge osmišljeno je za rješavanje pitanja politike u području digitalne infrastrukture i proširenje tehnološkog opsega istraživanja i inovacija za 6G i druge komunikacijske mreže. Ono bi uz blisku suradnju s državama članicama trebalo ojačati odgovor na politike i socijalne potrebe Unije u pogledu mrežne energetske učinkovitosti, kibersigurnosti, tehnološke suverenosti i otpornosti, privatnosti i etike te proširiti opseg istraživanja i inovacija s mreža na pružanje usluga u oblaku te komponente i uređaje za pružanje usluga građanima i širok raspon gospodarskih i socijalnih sektora kao što su zdravstvena skrb, promet, proizvodnja i mediji.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 91.
(91)  Napredne 5G infrastrukture bit će temelj za razvoj ekosustava za digitalnu i zelenu tranziciju te u sljedećem koraku za spremnost Europe da počne primjenjivati 6G tehnologiju. Instrument za povezivanje Europe (CEF) 2 za digitalni sektor te program Digitalna Europa i InvestEU nude mogućnosti za razvoj digitalnih ekosustava temeljenih na 5G tehnologiji, a kasnije i na 6G. Uzimajući u obzir širok raspon javnih i privatnih dionika uključenih u takve projekte uvođenja, ključno je koordinirati uspostavu strateške agende, doprinos programiranju te informacije i angažman dionika u vezi s takvim programima. Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge trebalo bi kao stratešku osnovu za te zadaće koordinirati razvoj strateških agendi uvođenja za relevantna područja uvođenja, kao što su 5G sustavi duž cesta i željeznica. U tim bi se agendama među ostalim trebali utvrditi planovi uvođenja, glavne opcije za modele suradnje i druga strateška pitanja.
(91)  Napredne 5G infrastrukture mogu biti temelj za razvoj ekosustava za digitalnu i zelenu tranziciju te u sljedećem koraku za spremnost Europe da počne transparentno i otvoreno primjenjivati 6G tehnologiju s obzirom na to da bi se utvrđivanjem globalnih i kompatibilnih standarda za 6G smanjili troškovi, uspostavili učinkovitiji digitalni lanci opskrbe i poboljšale inovacije. Instrument za povezivanje Europe (CEF) 2 za digitalni sektor te program Digitalna Europa i InvestEU nude mogućnosti za razvoj digitalnih ekosustava temeljenih na 5G tehnologiji, a kasnije i na 6G. Uzimajući u obzir širok raspon javnih i privatnih dionika uključenih u takve projekte uvođenja, ključno je olakšati uspostavu strateške agende, doprinos programiranju te informacije i angažman dionika u vezi s takvim programima. Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge trebalo bi kao stratešku osnovu za te zadaće koordinirati razvoj strateških agendi uvođenja za relevantna područja uvođenja, kao što su 5G sustavi duž cesta i željeznica. U tim bi se agendama među ostalim trebali utvrditi planovi uvođenja, tehnološke preporuke, glavne opcije za modele suradnje i druga strateška pitanja.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
Ovom se Uredbom osniva devet zajedničkih poduzeća u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za provedbu institucionaliziranih europskih partnerstava koja su definirana u [članku 2. stavku 3.] i na koja se upućuje u [članku 8. stavku 1.] točki (c) Uredbe o Obzoru Europa. Utvrđuju se njihovi ciljevi i zadaće, članstvo, ustroj i druga operativna pravila.
Ovom se Uredbom osniva devet zajedničkih poduzeća u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za provedbu institucionaliziranih europskih partnerstava koja su definirana u [članku 2. stavku 3.] i na koja se upućuje u [članku 8. stavku 1.] točki (c) i Prilogu III. Uredbe o Obzoru Europa. Utvrđuju se njihovi ciljevi i zadaće, članstvo, ustroj i druga operativna pravila, među ostalim o transparentnosti i odgovornosti.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 2. stavak 1. točka 6.a (nova)
6a.  „povezani subjekti” znači subjekti definirani u članku 187. stavku 1. Financijske uredbe;
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 2. stavak 1. točka 9.
9.  „dodatna aktivnost” znači aktivnost izvan glavnog dijela programa rada koja ne prima financijsku potporu zajedničkog poduzeća, ali doprinosi njegovim ciljevima i izravno je povezana s prihvaćanjem rezultata projekata u okviru tog zajedničkog poduzeća ili prethodnih inicijativa ili predstavlja znatnu dodanu vrijednost Unije;
9.  „dodatna aktivnost” znači aktivnost koja je uključena u godišnji plan za dodatne aktivnosti priložen glavnom dijelu programa rada i koja ne prima financijsku potporu zajedničkog poduzeća, ali doprinosi njegovim ciljevima i izravno je povezana s prihvaćanjem rezultata projekata u okviru tog zajedničkog poduzeća ili prethodnih inicijativa ili predstavlja znatnu dodanu vrijednost Unije te doprinosi politika Unije;
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Zajednička poduzeća iz članka 3. doprinose općim ciljevima Uredbe o Obzoru Europa kako je utvrđeno u njezinu [članku 3].
1.  Zajednička poduzeća iz članka 3. doprinose općim i posebnim ciljevima Uredbe o Obzoru Europa kako je utvrđeno u njezinu [članku 3].
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 2. uvodni dio
2.  Zajednička poduzeća, putem angažmana i obveze partnera u pogledu oblikovanja i provedbe programa istraživačkih i inovacijskih aktivnosti, moraju ispuniti sljedeće opće ciljeve:
2.  Zajednička poduzeća moraju ispuniti sljedeće opće ciljeve:
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 2. točka a
(a)  jačanje i integracija Unijinih znanstvenih i tehnoloških kapaciteta za potporu stvaranju i širenju visokokvalitetnih novih znanja, osobito u cilju svladavanja globalnih izazova, uz osiguravanje konkurentnosti Unije i održivosti i uz doprinos snažnijem europskom istraživačkom prostoru;
(a)  jačanje i integracija znanstvenih, inovacijskih i tehnoloških kapaciteta Unije, država članica i regija za potporu stvaranju i širenju visokokvalitetnih novih znanja, osobito u cilju svladavanja globalnih društvenih izazova, uz osiguravanje i poboljšanje konkurentnosti Unije, europske dodane vrijednosti, otpornosti i održivosti i uz doprinos snažnijem europskom istraživačkom prostoru;
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 2. točka b
(b)  uspostava vodećeg i na održivosti utemeljenog položaja Unijinih vrijednosnih lanaca i otvorene strateške autonomije Unije u ključnim tehnologijama i industrijama u skladu s industrijskom strategijom za Europu;
(b)  uspostava vodećeg i na održivosti utemeljenog položaja i otpornosti Unijinih vrijednosnih lanaca i zaštita strateške autonomije Unije, uz očuvanje otvorene ekonomije, u ključnim tehnologijama i industrijama u skladu s industrijskom strategijom i strategijom za MSP-ove za Europu, europskim zelenim planom, drugim politikama Unije i europskim planom oporavka;
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 2. točka c
(c)  razvoj i ubrzano prihvaćanje inovativnih rješenja u cijeloj Uniji kojima se odgovara na klimatske, okolišne, zdravstvene i druge globalne društvene izazove i doprinosi strateškim prioritetima Unije, osobito kako bi se ostvarili UN-ovi ciljevi održivog razvoja i postigla klimatska neutralnost u Uniji do 2050.
(c)  razvoj i ubrzano prihvaćanje inovativnih rješenja u cijeloj Uniji kojima se odgovara na klimatske, okolišne, zdravstvene, digitalne i druge globalne društvene izazove i doprinosi strateškim prioritetima Unije, ubrzava gospodarski rast Unije i potiče inovacijski ekosustav, uz ostvarivanje ciljeva održivog razvoja UN-a i kako bi se postigla klimatska neutralnost u Uniji najkasnije do 2050., u skladu s Pariškim sporazumom.
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 3. točka a
(a)  povećanje kritične mase i znanstvenih kapaciteta u međusektorskom i interdisciplinarnom istraživanju i inovacijama u cijeloj Uniji;
(a)  povećanje kritične mase te znanstvenih i tehnoloških kapaciteta u suradničkom, međusektorskom i interdisciplinarnom istraživanju i inovacijama u cijeloj Uniji;
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 3. točka b
(b)  ubrzavanje društvene, ekološke i gospodarske tranzicije u područjima i sektorima od strateške važnosti za prioritete Unije, osobito radi smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. u skladu s ciljevima utvrđenima na temelju europskog zelenog plana;
(b)  ubrzavanje zelene i digitalne tranzicije u područjima i sektorima od strateške važnosti za prioritete Unije, osobito radi smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. u skladu s klimatskim i energetskim ciljevima utvrđenima na temelju europskog zelenog plana i europskog propisa o klimi kao i postizanje okoliša bez zagađenja i netoksičnog okoliša te očuvanje i obnavljanje ekosustavâ i bioraznolikosti;
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 3. točka c
(c)  povećanje inovacijskih mogućnosti i učinkovitosti postojećih i novih europskih istraživačkih i inovacijskih vrijednosnih lanaca, uključujući u malim i srednjim poduzećima (MSP);
(c)  povećanje istraživačkih i inovacijskih mogućnosti i učinkovitosti postojećih i novih europskih ekosustava i vrijednosnih lanaca, uključujući u MSP-ovima i novoosnovanim poduzećima;
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 3. točka d
(d)  ubrzavanje uvođenja, prihvaćanja i širenja inovativnih rješenja u snažnijem europskom istraživačkom i inovacijskom ekosustavu, među ostalim uz široku i ranu suradnju te uz zajedničko stvaranje s krajnjim korisnicima, građanima te regulatornim i normizacijskim tijelima;
(d)  ubrzavanje uvođenja, prihvaćanja i širenja inovativnih rješenja, tehnologija, usluga i vještina u snažnijem europskom istraživačkom, inovacijskom i industrijskom ekosustavu te naposljetku i u društvu, među ostalim uz široku i ranu suradnju te uz zajedničko stvaranje s krajnjim korisnicima, MSP-ovima, novoosnovanim poduzećima, udrugama potrošača, građanima te regulatornim i normizacijskim tijelima;
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 3. točka da (nova)
(da)  doprinos smanjenju manjka određenih vještina širom Unije podizanjem svijesti i pomaganjem u promicanju novog znanja i ljudskog kapitala u odnosu na njihova područja istraživanja; doprinos ubrzanju usavršavanja i prekvalifikacije europskih radnika i sudjelovanju MSP-ova u industrijskim ekosustavima povezanim s poslovanjem zajedničkih poduzeća; olakšavanje integracije relevantnih znanstvenih i inovacijskih kompetencija širom EU-a u europske ekosustave i lance vrijednosti za istraživanje i razvoj;
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 3. točka e
(e)  uvođenje okolišnih i proizvodnih poboljšanja u nove proizvode i usluge zahvaljujući iskorištavanju mogućnosti i resursa Unije.
(e)  uvođenje okolišnih, održivih, društvenih i proizvodnih poboljšanja u nove proizvode, tehnologije, primjene i usluge, kojima se štede energija i resursi, međupovezivanjem i potpunim iskorištavanjem mogućnosti i resursa Unije.
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 3. točka ea (nova)
(ea)  doprinošenje premošćivanju rodne razlike u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) u Europi, kao i uključivanju rodne ravnopravnosti u rezultate istraživanja koja su razvila europska partnerstva, postižući tako bolju usklađenost europskih partnerstava s ciljevima rodne ravnopravnosti;
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 4. stavak 3. točka eb (nova)
(eb)  traženje mogućnosti informiranja učenika koji bi željeli nastaviti karijeru u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici te u drugim područjima povezanim s operativnim aktivnostima zajedničkih poduzeća;
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.a (novi)
4a.  U provođenju svojih istraživačkih aktivnosti, zajednička poduzeća nastoje pronaći sinergije s europskim strukturnim i investicijskim fondovima, ostalim inicijativama programa Obzor Europa kao i svim programima Unije povezanima s istraživanjem, inovacijama i konkurentnošću. Uz to, zajednička poduzeća djeluju u uskoj suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije u njihovim odgovarajućim znanstvenim područjima.
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka a
(a)  jačanje i širenje izvrsnosti, među ostalim poticanjem šireg sudjelovanja u cijeloj Uniji,
(a)  jačanje i širenje izvrsnosti, među ostalim poticanjem šireg sudjelovanja i geografske raznolikosti u cijeloj Uniji, uključujući sudjelovanjem država članica koje se trenutno smatraju skromnim i umjerenim inovatorima prema europskoj ljestvici uspjeha u inovacijama;
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka aa (nova)
(aa)  promicanje i nagrađivanje znanstvene izvrsnosti, uključujući osiguravanjem toga da se rezultati vrhunskih znanstvenih i temeljnih istraživanja uzimaju u obzir pri provedbi aktivnosti;
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka c
(c)  jačanje spone između politike istraživanja i inovacija i, prema potrebi, politike obrazovanja i drugih politika, uključujući komplementarnost s nacionalnim, regionalnim i Unijinim istraživačkim i inovacijskim politikama i aktivnostima;
(c)  jačanje spone između politike istraživanja i inovacija i, prema potrebi, rodne ravnopravnosti, politike obrazovanja i drugih politika, uključujući komplementarnost s nacionalnim, regionalnim i Unijinim vještinama, istraživačkim i inovacijskim politikama i aktivnostima;
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka ca (nova)
(ca)  promicanje odgovornog istraživanja i inovacija, uz uvažavanje načela predostrožnosti;
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka cb (nova)
(cb)  jačanje rodne dimenzije u istraživanju i inovacijama, uključujući među zajedničkim poduzećima;
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka e
(e)  jačanje međunarodne suradnje;
(e)  jačanje međunarodne suradnje, u skladu s ciljevima vanjske politike i međunarodnim obvezama Unije te promicanje europske konkurentnosti i industrijskog vodstva, poštujući pritom stratešku autonomiju Unije uz očuvanje otvorenog gospodarstva;
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka f
(f)  povećanje javnog prihvaćanja i uvođenja novih rješenja i informiranosti o njima te povezane potražnje uključivanjem građana i krajnjih korisnika u postupke zajedničkog stvaranja i zajedničkog osmišljavanja;
(f)  povećanje javnog prihvaćanja i uvođenja novih rješenja i informiranosti o njima te povezane potražnje uključivanjem građana, organizacija civilnog društva, udruga potrošača i krajnjih korisnika, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, u postupke zajedničkog stvaranja i zajedničkog osmišljavanja;
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka g
(g)  poticanje iskorištavanja rezultata istraživanja i inovacija te aktivno širenje i iskorištavanje rezultata, osobito u cilju poticanja privatnih ulaganja i razvoja politika;
(g)  poticanje aktivnog širenja, upotrebe rezultata istraživanja i inovacija te njihovog iskorištavanja, među ostalim za razvoj politika, standardizacijom, nabavom inovativnih rješenja i predkomercijalnom nabavom, s ciljem ubrzavanja procesa uvođenja ishoda i rezultata istraživanja na tržište u njihovim područjima istraživanja;
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka h
(h)  ubrzavanje industrijske preobrazbe, među ostalim s pomoću poboljšanih vještina za inovacije;
(h)  ubrzavanje industrijske preobrazbe i otpornosti u čitavim lancima vrijednosti, među ostalim s pomoću poboljšanih vještina za inovacije;
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka ha (nova)
(ha)  podizanje razine vještina i iskustva diljem Unije među studentima, akademskom zajednicom i stručnjacima, potičući razvoj posebnih sveučilišnih diploma i obrazovnih programa u različitim područjima, uz obraćanje posebne pozornosti na rodne perspektive i osiguravanje najšire geografske pokrivenosti u Uniji;
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 1. točka i
i.  podupiranje provedbe povezanih politika Unije koja je utemeljena na dokazima, kao i regulatornih i normizacijskih aktivnosti i aktivnosti održivih ulaganja na europskoj i globalnoj razini.
i.  podupiranje provedbe povezanih politika Unije koja je utemeljena na znanstvenim dokazima, kao i regulatornih i normizacijskih aktivnosti i aktivnosti održivih ulaganja na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka a
(a)  pružaju financijsku potporu, prvenstveno u obliku bespovratnih sredstava, za neizravna djelovanja u području istraživanja i inovacija, koja su odabrana na temelju otvorenih i konkurentnih poziva, osim ako je drukčije utvrđeno u njihovim programima rada;
(a)  pružaju financijsku potporu, prvenstveno u obliku bespovratnih sredstava, za neizravna djelovanja u području istraživanja i inovacija, koja su odabrana na temelju otvorenih, poštenih, transparentnih i konkurentnih poziva, osim u opravdanim slučajevimakoji će se utvrditi u njihovim programima rada;
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka b
(b)  razvijaju blisku suradnju i uspostavljaju koordinaciju s drugim europskim partnerstvima, među ostalim izdvajajući prema potrebi dio proračunskih sredstava zajedničkog poduzeća za zajedničke pozive;
(b)  razvijaju blisku suradnju i uspostavljaju koordinaciju i sinergije s drugim europskim partnerstvima, među ostalim izdvajajući prema potrebi dio proračunskih sredstava zajedničkog poduzeća za zajedničke pozive;
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka c
(c)  istražuju sinergije s relevantnim aktivnostima i programima na razini Unije i na nacionalnoj i regionalnoj razini te prema potrebi mogućnosti za daljnje financiranje iz tih aktivnosti i programa, osobito sinergije kojima se potiču uvođenje inovativnih rješenja, obrazovanje i regionalni razvoj, kao što su fondovi kohezijske politike u skladu sa strategijama pametne specijalizacije;
(c)  istražuju i osiguravaju učinkovite sinergije s relevantnim aktivnostima i programima na razini Unije i na nacionalnoj i regionalnoj razini te prema potrebi mogućnosti za daljnje financiranje iz tih aktivnosti i programa, osobito sinergije kojima se potiču uvođenje i prihvaćanje na tržištu inovativnih rješenja, osposobljavanje, obrazovanje i regionalni razvoj, kao što su fondovi kohezijske politike u skladu sa strategijama pametne specijalizacije, te s europskim financijskim institucijama kao što je Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investicijska banka, te relevantnim industrijskim udruženjima i dobrotvornim zakladama i trustovima;
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka ca (nova)
(ca)  jačaju vezu između istraživanja, inovacija i aktivnosti predviđenih u Komisijinoj komunikaciji od 1. srpnja 2020. naslovljenoj „Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost” („Program vještina za Europu”), posebno onih čiji je cilj razvijanje vještina za potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji i povećanje broja osoba s diplomom iz predmeta u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), posebno u industrijskim ekosustavima povezanim s poslovanjem zajedničkih poduzeća;
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka d
(d)  osiguravaju da njihov rad doprinosi zahtjevima za strateško višegodišnje planiranje, izvješćivanje, praćenje i evaluaciju i drugim zahtjevima iz Obzora Europa utvrđenima u [člancima 45. i 47.] Uredbe o Obzoru Europa, kao što je provedba zajedničkog okvira za povratne informacije o politikama;
(d)  osiguravaju da njihov rad doprinosi zahtjevima za strateško višegodišnje planiranje, izvješćivanje, praćenje i evaluaciju, bez povećanja vlastitog administrativnog opterećenja ili administrativnog opterećenja njihovih korisnika, i drugim zahtjevima iz Obzora Europa utvrđenima u [člancima 45. i 47.] Uredbe o Obzoru Europa, kao što je provedba zajedničkog okvira za povratne informacije o politikama;
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka e
(e)  promiču sudjelovanje MSP-ova u svojim aktivnostima i poduzimaju mjere za informiranje MSP-ova, u skladu s ciljevima Obzora Europa;
(e)  promiču i osiguravaju sudjelovanje MSP-ova i novoosnovanih poduzeća te njihovih udruženja u aktivnostima zajedničkih poduzeća i osiguravaju pravodobno informiranje MSP-ova i novoosnovanih poduzeća, u skladu s ciljevima Obzora Europa; prema potrebi, utvrđuju pozive za podnošenje prijedloga u kojima je koordinacijska uloga rezervirana za MSP-ove ili novoosnovana poduzeća;
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka ea (nova)
(ea)  razvijaju mjere za privlačenje novih sudionika, uključujući MSP-ove, u istraživačke i inovacijske aktivnosti zajedničkih poduzeća te za širenje mreža suradnje, kao i za poticanje boljeg povezivanja postojećih nacionalnih istraživačkih i inovacijskih ekosustava i mreža jednih s drugima i s europskom razinom;
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka eb (nova)
(eb)  promiču i osiguravaju uključenost mladih istraživača te doktorskih i postdoktorskih studenata u aktivnostima odgovarajućeg zajedničkog poduzeća i u bliskoj sinergiji s aktivnostima Marie Skłodowska-Curie;
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka f
(f)  mobiliziraju resurse javnog i privatnog sektora potrebne za ostvarivanje ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi;
(f)  mobiliziraju resurse javnog i privatnog sektora te, ako je moguće, dodatne resurse potrebne za ostvarivanje ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi;
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka g
(g)  prate napredak u postizanju ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi, kao i onih utvrđenih u [članku 45.] Uredbe o Obzoru Europa i njezinu [Prilogu V.];
(g)  prate napredak u postizanju ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi, kao i onih utvrđenih u [članku 45.] Uredbe o Obzoru Europa i njezinim [Prilozima III. i V.];
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka h
(h)  donose i provode svoje programe rada;
(h)  razvijaju i provode strateški program istraživanja i inovacija na temelju kojeg donose i provode svoje programe rada;
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka i
i.  povezuju se sa širokim rasponom dionika, koji obuhvaćaju ali nisu ograničeni na decentralizirane agencije, istraživačke organizacije i sveučilišta, krajnje korisnike i javna tijela, osobito radi definiranja prioriteta i aktivnosti svake inicijative kao i osiguravanja uključivosti;
i.  povezuju se sa širokim rasponom dionika, koji obuhvaćaju ali nisu ograničeni na decentralizirane agencije, istraživačke organizacije i sveučilišta, organizacije civilnog društva, krajnje korisnike, udruženja MSP-ova i javna tijela, osobito radi definiranja prioriteta i aktivnosti svake inicijative kao i osiguravanja uključivosti, otvorenosti i društvene dodane vrijednosti;
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka j
(j)  poduzimaju aktivnosti informiranja, komuniciranja, objavljivanja, širenja i iskorištavanja rezultata primjenjujući mutatis mutandis [članak 46.] Uredbe o Obzoru Europa, što uključuje stavljanje na raspolaganje detaljnih informacija o rezultatima istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u elektroničkoj bazi podataka o Obzoru Europa i davanje pristupa tim informacijama;
(j)  poduzimaju aktivnosti informiranja, komuniciranja, objavljivanja, širenja i iskorištavanja rezultata primjenjujući članke 10. i 39. ove Uredbe i mutatis mutandis [članak 46.] Uredbe o Obzoru Europa, što uključuje stavljanje na raspolaganje javnosti detaljnih informacija o rezultatima istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u elektroničkoj bazi podataka o Obzoru Europa na način koji je pristupačan korisnicima i davanje pristupa tim informacijama;
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka ja (nova)
(ja)  promiču kampanje za podizanje svijesti, obrazovne aktivnosti i aktivnosti informiranja, uz sudjelovanje akademskih i znanstvenih mreža te mreža za razvoj znanja, i pružaju odgovarajuće informacije na svojim internetskim stranicama, uključujući objavljivanje relevantne dokumentacije;
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka l.
(l)  doprinose djelotvornijoj povezanosti znanosti i politike, poticanju otvorene znanosti uz bolje iskorištavanje rezultata, ispunjavanju političkih potreba, kao i promicanju bržeg širenja i prihvaćanja rezultata;
(l)  doprinose djelotvornijoj povezanosti znanosti i politike, poticanju otvorene znanosti i poštovanju njezinih načela kako su utvrđena u člancima 14. i 39. Uredbe o Obzoru Europa te ispunjavanju političkih potreba, kao i promicanju bržeg iskorištavanja, širenja i prihvaćanja rezultata te povećanju vidljivosti kako je utvrđeno u članku 51. stavku 1. Uredbe o Obzoru Europa; zajednička poduzeća utvrđuju stroga pravila za odstupanja od ovih zahtjeva za otvoreni pristup utvrđena u Uredbi o Obzoru Europa, Komisija prati prakse povezane s otvorenim pristupom, a svako izuzeće trebalo bi biti transparentno navedeno na relevantnim internetskim stranicama.
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka n
(n)  podupiru Komisiju u razvoju i provedbi čvrstih i znanstveno utemeljenih kriterija tehničke provjere u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852 o održivim ulaganjima tako što prate i ocjenjuju njihovu primjenu u gospodarskom sektoru u kojem sama djeluju kako bi prema potrebi pružila ad hoc povratne informacije u svrhu oblikovanja politika;
(n)  podupiru Komisiju u razvoju i provedbi čvrstih i znanstveno utemeljenih kriterija tehničke provjere u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2020/852 ako su aktivnosti zajedničkih poduzeća obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe;
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Članak 5. stavak 2. točka o
(o)  razmatraju načelo „ne nanosi bitnu štetu” u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2020/852 i uzimaju u obzir odredbe te uredbe kako bi prema potrebi poboljšala pristup održivom financiranju;
(o)  razmatraju načelo „ne nanosi bitnu štetu” u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2020/852 za aktivnosti zajedničkih poduzeća koje su obuhvaćene područjem primjene te uredbe i uzimaju u obzir odredbe te uredbe kako bi prema potrebi poboljšala pristup održivom financiranju;
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.a (novi)
2a.  U svrhu provedbe stavka 2. točke (c) Komisija razvija jasne, jednostavne i konkretne smjernice kako bi zajednička poduzeća provela različite vrste sinergija, kao što su prijenos sredstava, alternativno financiranje, kumulativno financiranje i integrirano financiranje.
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.
1.  Zajednička poduzeća mogu objaviti otvoreni poziv na iskaz interesa s ciljem odabira pridruženih članova. U pozivu na iskaz interesa definiraju se ključni kapaciteti koji su potrebni za postizanje ciljeva zajedničkog poduzeća. Svi pozivi objavljuju se na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća te se o njima obavješćuje svim odgovarajućim kanalima, uključujući, ako je primjenjivo, i preko skupine predstavnika država, kako bi se osiguralo najšire moguće sudjelovanje u interesu ostvarivanja ciljeva zajedničkog poduzeća.
1.  Zajednička poduzeća objavljuju otvorene, poštene i transparentne pozive na iskaz interesa s ciljem odabira pridruženih članova, istodobno osiguravajući geografsku raznolikost. U pozivu na iskaz interesa, koji se provodi otvoreno i transparentno, definiraju se ključni kapaciteti te očekivanja u pogledu doprinosa u naravi i financijskih doprinosa koji su potrebni za postizanje ciljeva zajedničkog poduzeća. Svi pozivi objavljuju se na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća te se o njima obavješćuje svim odgovarajućim kanalima, uključujući, ako je primjenjivo, i preko skupine predstavnika država, kako bi se osiguralo najšire moguće sudjelovanje u interesu ostvarivanja ciljeva zajedničkog poduzeća.
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.
2.  Izvršni direktor ocjenjuje zahtjeve za članstvo uz pomoć neovisnih stručnjaka i, ako je primjenjivo, relevantnih tijela zajedničkog poduzeća, na temelju dokumentiranog znanja, iskustva i potencijalne dodane vrijednosti podnositelja zahtjeva u postizanju ciljeva zajedničkog poduzeća, financijske stabilnosti podnositelja zahtjeva i dugoročne obveze za financijske doprinose i doprinose u naravi zajedničkom poduzeću, te uzimajući u obzir potencijalne sukobe interesa.
2.  Upravni odbor ocjenjuje zahtjeve za članstvo uz pomoć neovisnih stručnjaka i, ako je primjenjivo, relevantnih tijela zajedničkog poduzeća, uključujući znanstveni savjetodavni odbor, na temelju dokumentiranog znanja, iskustva i potencijalne dodane vrijednosti podnositelja zahtjeva u postizanju ciljeva zajedničkog poduzeća, financijske stabilnosti podnositelja zahtjeva i dugoročne obveze za financijske doprinose i doprinose u naravi zajedničkom poduzeću, te uzimajući u obzir potencijalne sukobe interesa.
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.a (novi)
2a.  Članstvo bilo kojeg pravnog subjekta s poslovnim nastanom u zemlji pridruženoj programu Obzor Europa ne dovodi do dodatnog opterećenja za članove osnivače i pridružene članove zajedničkog poduzeća.
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3.
3.  Upravni odbor ocjenjuje i, ovisno o slučaju, odobrava zahtjeve za članstvo.
3.  Upravni odbor ocjenjuje i, ovisno o slučaju, odobrava ili odbacuje zahtjeve za članstvo.
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 4.
4.  Izjavu o preuzimanju obveze potpisuju odabrani pridruženi članovi i izvršni direktor, koji djeluje kao predstavnik zajedničkog poduzeća, a u njoj se definiraju pojedinosti o članstvu u smislu sadržaja, aktivnosti i trajanja, doprinos pridruženih članova zajedničkom poduzeću, što uključuje navođenje predviđenih dodatnih aktivnosti iz članka 11. stavka 1. točke (b), kao i odredbe koje se odnose na predstavnike pridruženih članova i glasačka prava unutar upravnog odbora.
4.  Izjavu o preuzimanju obveze potpisuju odabrani pridruženi članovi i izvršni direktor, koji djeluje kao predstavnik zajedničkog poduzeća, a u njoj se definiraju pojedinosti o članstvu u smislu sadržaja, aktivnosti i trajanja, doprinos pridruženih članova zajedničkom poduzeću, kako financijski tako i doprinos u naravi, što uključuje navođenje predviđenih dodatnih aktivnosti iz članka 11. stavka 1. točke (b), kao i odredbe koje se odnose na predstavnike pridruženih članova i glasačka prava unutar upravnog odbora. Izjave o preuzimanju odgovornosti odabranih pridruženih članova javno su dostupne na internetskim stranicama odgovarajućeg zajedničkog poduzeća, pri čemu se osigurava poštovanje pravila o povjerljivosti.
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Svaki privatni član obavješćuje zajedničko poduzeće o svakom spajanju ili stjecanju među članovima koji mogu utjecati na zajedničko poduzeće ili o svakom preuzimanju člana od strane subjekta koji nije član zajedničkog poduzeća.
2.  Svaki privatni član bez odgode obavješćuje zajedničko poduzeće o svakom spajanju ili stjecanju među članovima koji mogu utjecati na zajedničko poduzeće ili o svakom preuzimanju člana od strane subjekta koji nije član zajedničkog poduzeća.
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.
4.  Svaki privatni član obavješćuje zajedničko poduzeće o svim bitnim promjenama u svojem vlasništvu, kontroli ili sastavu. Ako Komisija smatra da bi ta promjena mogla utjecati na interese Unije ili zajedničkog poduzeća iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, ona može upravnom odboru predložiti da raskine članstvo predmetnog privatnog člana. Upravni odbor odlučuje o raskidu članstva predmetnog člana. Predmetni privatni član ne sudjeluje u glasovanju upravnog odbora.
4.  Svaki privatni član bez nepotrebne odgode obavješćuje zajedničko poduzeće o svim bitnim promjenama u svojem vlasništvu, kontroli ili sastavu. Ako Komisija smatra da bi ta promjena mogla utjecati na interese Unije ili zajedničkog poduzeća iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, ona može upravnom odboru predložiti da raskine članstvo predmetnog privatnog člana. Upravni odbor odlučuje o raskidu članstva predmetnog člana. Predmetni privatni član ne sudjeluje u glasovanju upravnog odbora.
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
1.  Svaki kandidat za partnera koji daje doprinos kako je definiran u članku 2. stavku 7. upravnom odboru dostavlja izjavu o suglasnosti. U izjavi o suglasnosti definira se opseg partnerstva u smislu teme, aktivnosti i trajanja te se utvrđuje doprinos podnositelja zahtjeva zajedničkom poduzeću.
1.  Svaki kandidat za partnera koji daje doprinos kako je definiran u članku 2. stavku 7. upravnom odboru dostavlja izjavu o suglasnosti. U izjavi o suglasnosti definira se opseg partnerstva u smislu teme, aktivnosti i trajanja te se utvrđuje doprinos podnositelja zahtjeva zajedničkom poduzeću. Izjava o suglasnosti objavljuje se na internetskim stranicama odgovarajućeg zajedničkog poduzeća, pri čemu se osigurava poštovanje pravila o povjerljivosti.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.  Upravni odbor ocjenjuje izjavu o suglasnosti te odobrava ili odbija zahtjev.
2.  Upravni odbor ocjenjuje izjavu o suglasnosti i uzima u obzir znanstvene savjete tijela zajedničkih poduzeća, kao i svaki mogući sukob interesa te odobrava ili odbija zahtjev.
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  Financijski doprinos Unije zajedničkim poduzećima, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, pokriva administrativne i operativne troškove do maksimalnih iznosa utvrđenih u dijelu drugom. Doprinos Unije utvrđen u dijelu drugom može se povećati doprinosima trećih zemalja, ako su oni dostupni.
1.  Financijski doprinos Unije zajedničkim poduzećima, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, pokriva administrativne i operativne troškove do maksimalnih iznosa utvrđenih u dijelu drugom, pod uvjetom da taj iznos u najmanju ruku odgovara doprinosu članova koji nisu Unija ili njezini sastavni ili povezani subjekti. Doprinos Unije utvrđen u dijelu drugom povećava se doprinosima trećih zemalja, kada oni postanu dostupni, u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe o Obzoru Europa.
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.a (novi)
2a.  Financijski doprinos Unije iz stavka 2. ovog članka može se dopuniti sredstvima iz Instrumenta Europske unije za oporavak, u skladu s člankom 13. Uredbe o Obzoru Europa, i novčanim kaznama, u skladu s člankom 5. Uredbe o VFO-u. Taj se doprinos može dopuniti i opozivima sredstava, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 3. Financijske uredbe. Doprinos Unije prilagođava se kako bi odražavao doprinose pridruženih zemalja. Svi dodatni doprinosi Unije popraćeni su doprinosima članova koji nisu Unija i koji su u najmanju ruku jednaki doprinosima Unije. Doprinosi Unije i ostalih članova moraju biti uravnoteženi.
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 10. stavak 2.b (novi)
2b.  Dodatni doprinosi Unije na temelju članka 13. Uredbe o Obzoru Europa, članka 5. Uredbe o VFO-u i članka 15. stavka 3. Financijske uredbe raspoređuju se unutar klastera stupa 2. Obzora Europa na pravedan način, uzimajući u obzir istraživačke prioritete Unije i njezine ciljeve politike. Pravednom raspodjelom posebno se uzimaju u obzir zajednička poduzeća koja posluju u sektorima koji su najviše pogođeni pandemijom COVID-19 i koji su najvažniji za postizanje ciljeva Unije i društveno-gospodarski oporavak.
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 5.a (novi)
5a.  Financijski doprinosi u okviru programa koji se sufinanciraju iz fondova EFRR, ESF+, EFPRA i EPFRR te Mehanizma za oporavak i otpornost mogu se smatrati doprinosom države sudionice zajedničkom poduzeću pod uvjetom da se poštuju relevantne odredbe Uredbe o zajedničkim odredbama te uredbe za pojedine fondove. Komisija izrađuje jednostavne i praktične smjernice kako bi se pojasnilo što predstavlja financijski doprinos države sudionice zajedničkom poduzeću.
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.
2.  Osim ako je drukčije utvrđeno u dijelu drugom, privatni članovi svake godine do 31. ožujka izvješćuju svoj upravni odbor o vrijednosti doprinosa iz stavka 1. točke (b) koji su dani u svakoj od prethodnih financijskih godina. Za potrebe vrednovanja tih doprinosa, troškovi se utvrđuju u skladu s uobičajenim praksama troškovnog računovodstva predmetnih subjekata, primjenjivim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj subjekt ima poslovni nastan i primjenjivim međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Troškove potvrđuje neovisni vanjski revizor kojeg imenuje predmetni subjekt. U slučaju bilo kakve nejasnoće u pogledu potvrđivanja, predmetno zajedničko poduzeće može provjeriti metodu vrednovanja. U konkretnim slučajevima upravni odbor može odobriti upotrebu jednokratnih iznosa ili jediničnih troškova radi vrednovanja doprinosa.
2.  Osim ako je drukčije utvrđeno u dijelu drugom, privatni članovi svake godine do 30. lipnja izvješćuju svoj upravni odbor o vrijednosti doprinosa iz stavka 1. točke (b) koji su dani u prethodnoj financijskoj godini. Za potrebe vrednovanja tih doprinosa, troškovi se utvrđuju u skladu s uobičajenim praksama troškovnog računovodstva predmetnih subjekata, primjenjivim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj subjekt ima poslovni nastan i primjenjivim međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Troškove ne revidira dotično zajedničko poduzeće ili bilo koje tijelo Unije, ali ih potvrđuje neovisni vanjski revizor kojeg imenuje dotični subjekt. U slučaju bilo kakve nejasnoće u pogledu potvrđivanja, predmetno zajedničko poduzeće može provjeriti metodu vrednovanja. U konkretnim slučajevima upravni odbor može odobriti upotrebu jednokratnih iznosa ili jediničnih troškova radi vrednovanja doprinosa.
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 3.
3.  Za potrebe ove Uredbe reviziju troškova nastalih uslijed dodatnih aktivnosti ne provodi predmetno zajedničko poduzeće niti bilo koje tijelo Unije.
Briše se.
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Članak 11. stavak 7. uvodni dio
7.  Komisija može ukinuti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije zajedničkom poduzeću ili pokrenuti postupak likvidacije iz članka 43. Statuta u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
7.  Nakon pokretanja mehanizma uzajamnog osiguranja kako je predviđeno u članku 37. stavku 7. Uredbe o Obzoru Europa Komisija može ukinuti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije zajedničkom poduzeću ili pokrenuti postupak likvidacije iz članka 43. Statuta u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 9.a (novi)
9a.  Europski parlament obavješćuje se o svim promjenama u financijskim doprinosima Unije.
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Članak 11.a (novi)
Članak 11a.
Prije donošenja programa rada svaka država sudionica, prema potrebi, preuzima indikativnu obvezu za iznos svojih nacionalnih financijskih doprinosa zajedničkom poduzeću.
Uz kriterije utvrđene u članku 22. Uredbe o Obzoru Europa, program rada može kao prilog uključivati kriterije prihvatljivosti u pogledu nacionalnih pravnih subjekata.
Svaka država sudionica povjerava zajedničkom poduzeću evaluaciju prijedloga u skladu s pravilima i kriterijima Obzora Europa.
Odabir prijedlogâ temelji se na rang-listi koju dostavlja odbor za evaluaciju. Upravni odbor može odstupiti od rang-liste u opravdanim slučajevima, posebno kako bi se osigurala sveukupna dosljednost pristupa na temelju portfelja.
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Članak 12. stavak 1. uvodni dio
1.  Zajednička poduzeća, u roku od godine dana od donošenja ove Uredbe, sklapaju sporazume o razini usluga u pogledu funkcija zajedničkog pozadinskog ureda, osim ako je drukčije utvrđeno u dijelu drugom i uz uvjet da se zajamči istovjetna razina zaštite financijskih interesa Unije ako se zadaće izvršenja proračuna povjere zajedničkim poduzećima. Pod uvjetom da se potvrdi održivost i nakon provjere resursa takve funkcije uključuju sljedeća područja:
1.  Zajednička poduzeća mogu obavljati funkcije zajedničkog pozadinskog ureda sklapanjem sporazuma o razini usluga, osim ako je drukčije utvrđeno u dijelu drugom i uz uvjet da se zajamči istovjetna razina zaštite financijskih interesa Unije ako se zadaće izvršenja proračuna povjere zajedničkim poduzećima. Pod uvjetom da se potvrdi održivost i nakon provjere resursa te ne dovodeći u pitanje posebna područja istraživanja zajedničkih poduzeća, takve funkcije mogu uključivati sljedeća područja:
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Članak 12. stavak 1. točka ga (nova)
(ga)  poticanje razmjene najboljih praksi među zajedničkim poduzećima.
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2.
2.  Funkcije zajedničkog pozadinskog ureda iz stavka 1. obavlja jedno ili više odabranih zajedničkih poduzeća za sva druga. Povezane funkcije zadržavaju se u istom zajedničkom poduzeću radi osiguravanja koherentnog ustroja.
2.  Funkcije zajedničkog pozadinskog ureda iz stavka 1. mogu obavljati jedno ili više odabranih zajedničkih poduzeća za sva druga. Povezane funkcije zadržavaju se u istom zajedničkom poduzeću radi osiguravanja koherentnog ustroja.
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 4.
4.  Ne dovodeći u pitanje preraspodjelu na druge zadaće unutar zajedničkog poduzeća ni druge administrativne aranžmane koji ne utječu na ugovore o radu, osoblje kojem su povjerene funkcije prenesene na zajednički pozadinski ured čiji je domaćin drugo zajedničko poduzeće može biti premješteno u to zajedničko poduzeće. Ako predmetni član osoblja pisanim putem izrazi svoje odbijanje, zajedničko poduzeće može raskinuti njegov ugovor u skladu s uvjetima iz članka 47. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.
4.  Ne dovodeći u pitanje preraspodjelu na druge zadaće unutar zajedničkog poduzeća ni druge administrativne aranžmane koji ne utječu na ugovore o radu, osoblje kojem su povjerene funkcije zajedničkog pozadinskog ureda koje su prenesene na jedno zajedničko poduzeće može biti premješteno u to zajedničko poduzeće. Ako predmetni član osoblja pisanim putem izrazi svoje odbijanje, zajedničko poduzeće može raskinuti njegov ugovor u skladu s uvjetima iz članka 47. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 5.
5.  Osoblje iz stavka 4., koje je premješteno u zajedničko poduzeće koje je domaćin zajedničkog pozadinskog ureda, zadržava istu vrstu ugovora, funkcijsku skupinu i razred te se smatra da je cijeli radni staž odradilo u tom zajedničkom poduzeću.
5.  Osoblje iz stavka 4., koje je premješteno u zajedničko poduzeće koje obavlja specifične zajedničke funkcije, zadržava istu vrstu ugovora, funkcijsku skupinu i razred te se smatra da je cijeli radni staž odradilo u tom zajedničkom poduzeću.
Amandman 137
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
1.  Svako zajedničko poduzeće ima upravni odbor i izvršnog direktora.
1.  Svako zajedničko poduzeće ima upravni odbor i izvršnog direktora te tijelo koje pruža znanstvene savjete u skladu s člankom 19.
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.a (novi)
1a.  U pogledu članstva u upravnim odborima trebalo bi uložiti najveće napore kako bi se poštovala rodna ravnoteža, geografska raznolikost, kao i zastupljenost različitih sektora i iskustava, ovisno o situaciji članova u njihovim predmetnim područjima nadležnosti.
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.
3.  Unija i drugi predstavnici naizmjenično imenuju predsjednika upravnog odbora na godinu dana, osim ako je drukčije propisano u dijelu drugom.
3.  Unija i drugi predstavnici među svojim članovima naizmjenično imenuju predsjednika upravnog odbora na godinu dana, osim ako je drukčije propisano u dijelu drugom.
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4.
4.  Upravni odbor održava redovite sastanke najmanje dvaput godišnje. Izvanredni sastanci mogu se sazvati na zahtjev predsjednika, izvršnog direktora, Komisije ili većine predstavnika članova koji nisu Unija ili država sudionica. Sastanke upravnog odbora saziva predsjednik, a održavaju se u sjedištu predmetnog zajedničkog poduzeća, osim ako je u propisno opravdanim slučajevima upravni odbor iznimno odlučio drukčije.
4.  Upravni odbor održava redovite sastanke najmanje dvaput godišnje. Izvanredni sastanci mogu se sazvati na zahtjev predsjednika, izvršnog direktora, Komisije ili većine predstavnika članova koji nisu Unija ili država sudionica. Sastanke upravnog odbora saziva predsjednik, a održavaju se u sjedištu predmetnog zajedničkog poduzeća, osim ako je u propisno opravdanim slučajevima upravni odbor iznimno odlučio drukčije. Popis sudionika, dnevni red i zapisnik sa sastanka pravodobno su javno dostupni na internetskim stranicama predmetnog zajedničkog poduzeća.
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 7.
7.  Predsjednik može na pojedinačnoj osnovi pozvati i druge osobe da prisustvuju kao promatrači, ponajprije predstavnike drugih europskih partnerstava, izvršnih ili regulatornih agencija, regionalnih tijela unutar Unije i europskih tehnoloških platformi, podložno pravilima o povjerljivosti i sukobu interesa.
7.  Predsjednik može na pojedinačnoj osnovi pozvati i druge osobe da prisustvuju kao promatrači, ponajprije predstavnike drugih europskih partnerstava, izvršnih ili regulatornih agencija, država sudionica, nacionalnih i regionalnih tijela unutar Unije i europskih tehnoloških platformi, podložno pravilima o povjerljivosti i sukobima interesa.
Amandman 142
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 10.
10.  Upravni odbor donosi vlastiti poslovnik.
10.  Upravni odbor donosi vlastiti poslovnik, uključujući mjere za izbjegavanje svih sukoba interesa u postupku odlučivanja.
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 11.
11.  Na predstavnike članova primjenjuju se odredbe kodeksa ponašanja. Kodeksom ponašanja utvrđuju se obveze takvih članova radi zaštite integriteta i ugleda predmetnog zajedničkog poduzeća i Unije.
11.  Na predstavnike članova i promatrača primjenjuju se odredbe kodeksa ponašanja. Kodeksom ponašanja utvrđuju se obveze takvih članova radi zaštite integriteta i ugleda predmetnog zajedničkog poduzeća i Unije.
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1. – podstavak 1.
Upravni odbor svakog zajedničkog poduzeća u cijelosti je odgovoran za strateške smjernice i rad tog zajedničkog poduzeća te nadzire provedbu njegovih aktivnosti.
Upravni odbor svakog zajedničkog poduzeća u cijelosti je odgovoran za strateške smjernice, usklađenost s glavnim ciljevima i politikama Unije i rad tog zajedničkog poduzeća te nadzire provedbu njegovih aktivnosti.
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1. – podstavak 2.
Komisija, u okviru svoje uloge u upravnom odboru, nastoji osigurati koordinaciju aktivnosti zajedničkih poduzeća i relevantnih aktivnosti Unijinih programa financiranja s ciljem promicanja sinergija i komplementarnosti pri utvrđivanju prioriteta obuhvaćenih suradnjom u području istraživanja.
Komisija, u okviru svoje uloge u upravnom odboru, nastoji osigurati koordinaciju aktivnosti zajedničkih poduzeća i relevantnih aktivnosti Unijinih programa financiranja s ciljem promicanja sinergija i komplementarnosti, uz izbjegavanje udvostručavanja pri utvrđivanju prioriteta obuhvaćenih suradnjom u području istraživanja. Komisija osigurava da zajednička poduzeća imaju odgovarajući mandat, operativne smjernice i učinkovite mehanizme za usmjeravanje i provedbu sinergija s temama suradničkog istraživanja i proizašlim projektima te upravljanje njima.
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka a
(a)  osigurava pomno i pravovremeno praćenje napretka istraživačkog i inovacijskog programa zajedničkog poduzeća i pojedinačnih djelovanja u odnosu na prioritete Komisije i na stratešku agendu za istraživanja i inovacije te prema potrebi poduzima korektivne mjere kako bi osigurao da zajedničko poduzeće ispunjava svoje ciljeve;
(a)  poduzima mjere za osiguravanje provedbe općih, posebnih i operativnih ciljeva zajedničkog poduzeća, ocjenjuje njihovu učinkovitost i učinak, osigurava pomno i pravovremeno praćenje napretka istraživačkog i inovacijskog programa zajedničkog poduzeća i pojedinačnih djelovanja u odnosu na prioritete glavnih ciljeva i politika Unije i stratešku agendu za istraživanja i inovacije te prema potrebi poduzima korektivne mjere kako bi osigurao da zajedničko poduzeće ispunjava svoje ciljeve;
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka b
(b)  ocjenjuje, prihvaća ili odbija zahtjeve za članstvo u skladu s člankom 7.;
(b)  ocjenjuje, prihvaća ili odbija zahtjeve za članstvo u skladu s člankom 7. uzimajući u obzir savjet znanstvenog savjetodavnog tijela u skladu s člankom 19. i potencijalne sukobe interesa;
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka c
(c)  ocjenjuje, prihvaća ili odbija zahtjeve potencijalnih partnera koji daju doprinos u skladu s člankom 9.;
(c)  ocjenjuje, prihvaća ili odbija zahtjeve potencijalnih partnera koji daju doprinos u skladu s člankom 9. uzimajući u obzir savjet znanstvenog savjetodavnog tijela u skladu s člankom 19. i potencijalne sukobe interesa;
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka i
(i)  imenuje i razrješuje izvršnog direktora, produljuje mu mandat, daje mu smjernice i prati njegov rad;
(i)  na temelju otvorenog i transparentnog postupka imenuje i razrješuje izvršnog direktora, produljuje mu mandat, daje mu smjernice i prati njegov rad u skladu s člankom 17., uključujući utvrđivanjem skupa ključnih pokazatelja uspješnosti radi evaluacije rada izvršnog direktora;
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka j
(j)  donosi stratešku agendu za istraživanja i inovacije na početku inicijative te je prema potrebi izmjenjuje za trajanja Obzora Europa. U strateškoj agendi za istraživanja i inovacije utvrđuju se ciljani učinak partnerstva, predviđeni portfelj aktivnosti, mjerljivi očekivani ishodi, resursi, rezultati i ključne etape u definiranom vremenskom okviru. Identificirat će se i druga europska partnerstva s kojima zajedničko poduzeće uspostavlja formalnu i redovitu suradnju te mogućnosti za sinergije između djelovanja zajedničkog poduzeća i nacionalnih ili regionalnih inicijativa i politika na temelju informacija primljenih od država sudionica ili skupine predstavnika država kao i za sinergije s drugim programima Unije;
(j)  donosi stratešku agendu za istraživanja i inovacije na početku inicijative te je prema potrebi izmjenjuje za trajanja Obzora Europa na temelju doprinosa svih partnera, uključujući privatni sektor, znanstvenu zajednicu, predstavnike država članica i organizacije civilnog društva aktivne u području djelovanja odgovarajućeg zajedničkog poduzeća. U strateškoj agendi za istraživanja i inovacije utvrđuju se ciljani učinak partnerstva, predviđeni portfelj aktivnosti, mjerljivi očekivani ishodi, resursi, rezultati i ključne etape u definiranom vremenskom okviru. Identificirat će se i druga europska partnerstva s kojima zajedničko poduzeće uspostavlja formalnu i redovitu suradnju te mogućnosti za sinergije između djelovanja zajedničkog poduzeća i nacionalnih ili regionalnih inicijativa i politika na temelju informacija primljenih od država sudionica ili skupine predstavnika država kao i za sinergije, zajedno sa smjernicama Komisije, s drugim programima i politikama Unije, uključujući aktivnosti predviđene u programu vještina za Europu;
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka k
(k)  donosi program rada i odgovarajuću procjenu rashoda kako predloži izvršni direktor radi provedbe strateške agende za istraživanja i inovacije, uključujući administrativne aktivnosti, sadržaj poziva na podnošenje prijedloga, područja istraživanja koja će biti predmet zajedničkih poziva i suradnje s drugim partnerstvima, primjenjivu stopu financiranja po temi poziva, kao i povezana pravila o postupcima podnošenja, evaluacije, odabira, dodjele i preispitivanja, s posebnim naglaskom na povratnim informacijama povezanima sa zahtjevima politike;
(k)  donosi program rada i odgovarajuću procjenu rashoda kako predloži izvršni direktor radi provedbe strateške agende za istraživanja i inovacije, uključujući administrativne aktivnosti, sadržaj poziva na podnošenje prijedloga, snažno osiguravajući da niz otvorenih poziva obuhvaća i niži raspon razine tehnološke spremnosti, kriterije za poticanje sudjelovanja na osnovi rodne ravnoteže i zemljopisne raznolikosti, područja istraživanja koja će biti predmet zajedničkih poziva i suradnje s drugim partnerstvima te sinergija s drugim programima EU-a, primjenjivu stopu financiranja po temi poziva, kao i povezana pravila o postupcima podnošenja, evaluacije, odabira, dodjele i preispitivanja, uključujući posebne postupke za utvrđivanje i izbjegavanje sukoba interesa, s posebnim naglaskom na povratnim informacijama povezanima sa zahtjevima politike;
Amandman 152
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka ka (nova)
(ka)  podupire vidljivost i otvorenost aktivnosti zajedničkih poduzeća i donosi mjere za privlačenje novih sudionika, posebno malih i srednjih poduzeća, sveučilišta, istraživačkih organizacija, organizacija civilnog društva za aktivnosti i djelovanja zajedničkog poduzeća, istodobno osiguravajući učinkovit nadzor od strane javnosti i organizacija civilnog društva;
Amandman 153
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka ma (nova)
(ma)  poduzima odgovarajuće i korektivne mjere na temelju rezultata privremene evaluacije koju provodi Komisija u skladu s odredbama iz članka 171. i na temelju rezultata godišnje revizije koju provodi Europski revizorski sud;
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka n
(n)  ocjenjuje konsolidirano godišnje izvješće o radu, uključujući odgovarajuće rashode i proračun namijenjen za zajedničke pozive s drugim europskim partnerstvima;
(n)  ocjenjuje i odobrava konsolidirano godišnje izvješće o radu, uključujući odgovarajuće rashode i proračun namijenjen za zajedničke pozive s drugim europskim partnerstvima;
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka s
(s)  odobrava popis djelovanja odabranih za financiranje;
(s)  odobrava, prema potrebi, popis djelovanja odabranih za financiranje nakon savjetovanja sa znanstvenim savjetodavnim tijelom;
Amandman 156
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka u
(u)  donosi pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u zajednička poduzeća i o angažiranju pripravnika;
(u)  donosi pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka, uključujući njihovu naknadu, u zajednička poduzeća i o angažiranju pripravnika;
Amandman 157
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka w
(w)  prema potrebi Komisiji predaje svaki zahtjev za izmjenu ove Uredbe koji predloži član zajedničkog poduzeća;
(w)  prema potrebi prikuplja i Komisiji predaje svaki zahtjev za izmjenu ove Uredbe;
Amandman 158
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – točka y
(y)  do kraja 2022. donosi plan za postupno ukidanje financiranja zajedničkog poduzeća iz Obzora Europa na temelju preporuke izvršnog direktora;
(y)  najkasnije godinu dana nakon privremene evaluacije programa Obzor Europa kako je navedeno u članku 52. stavku 2. Uredbe o Obzoru Europa i najkasnije 2025. donosi plan za postupno ukidanje financiranja zajedničkog poduzeća iz Obzora Europa na temelju preporuke izvršnog direktora;
Amandman 159
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
1.  Izvršnog direktora imenuje upravni odbor s obzirom na postignuća i vještine, s popisa kandidata koje predloži Komisija, na temelju otvorenog i transparentnog postupka odabira kojim se poštuje načelo rodne ravnoteže.
1.  Izvršnog direktora imenuje upravni odbor s obzirom na postignuća, vještine i relevantno iskustvo, s popisa kandidata koje predloži Komisija, na temelju otvorenog i transparentnog poziva na iskaz interesa i naknadnog postupka odabira kojim se poštuje načelo izvrsnosti, rodne ravnoteže i geografske raznolikosti.
Amandman 160
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2.
2.  Komisija predlaže popis kandidata za izvršnog direktora nakon savjetovanja s članovima zajedničkog poduzeća koji nisu Unija. Za potrebe takvog savjetovanja članovi zajedničkog poduzeća koji nisu Unija sporazumno imenuju svoje predstavnike kao i promatrača u ime upravnog odbora.
2.  Komisija predlaže popis kandidata za izvršnog direktora nakon savjetovanja s članovima zajedničkog poduzeća koji nisu Unija. Popis kandidata sadržava najmanje 50 % kandidata različitog spola. Komisija ulaže sve napore kako bi osigurala uravnoteženu zastupljenost spolova. Za potrebe takvog savjetovanja članovi zajedničkog poduzeća koji nisu Unija sporazumno imenuju svoje predstavnike kao i promatrača u ime upravnog odbora.
Pri provedbi postupka odabira Komisija se pridržava najviših standarda transparentnosti, uključujući pružanjem jasnog vremenskog okvira i relevantnih informacija kandidatima te objavljivanjem popisa kandidata za svako zajedničko poduzeće i rezultata.
Amandman 161
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 3.a (novi)
3a.  Izabrani izvršni direktor prije imenovanja potpisuje izjavu kojom potvrđuje nepostojanje bilo kojeg sukoba interesa, kao i izjavu o financijskim interesima, uključujući barem zanimanje koje je obavljao tijekom petogodišnjeg razdoblja prije stupanja na dužnost u zajedničkom poduzeću i članstvo u bilo kojoj upravi ili odboru poduzeća, nevladinih organizacija, udruženja ili drugih pravno uspostavljenih tijela u tom razdoblju. Izjava o sukobu interesa i izjava o financijskim interesima moraju biti lako dostupne na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća.
Amandman 162
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 4.
4.  Mandat izvršnog direktora traje četiri godine. Na kraju tog razdoblja Komisija nakon savjetovanja s članovima koji nisu Unija ocjenjuje rad izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove za zajedničko poduzeće.
4.  Mandat izvršnog direktora traje četiri godine. Na kraju tog razdoblja Komisija nakon savjetovanja s članovima koji nisu Unija ocjenjuje rad izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove za zajedničko poduzeće, uključujući evaluacijom skupa ključnih pokazatelja uspješnosti utvrđenih u članku 16. stavku 2. točki (i).
Amandman 163
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4. – točka c
(c)  izrađuje i upravnom odboru podnosi na donošenje program rada i odgovarajuću procjenu rashoda za zajedničko poduzeće radi provedbe strateške agende za istraživanja i inovacije;
(c)  izrađuje i upravnom odboru podnosi na donošenje program rada na temelju doprinosa partnera, uključujući privatni sektor, znanstvenu zajednicu, predstavnike država članica i organizacije civilnog društva aktivne u području djelovanja odgovarajućeg zajedničkog poduzeća, i odgovarajuću procjenu rashoda za zajedničko poduzeće radi provedbe strateške agende za istraživanja i inovacije;
Amandman 164
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4. – točka fa (nova)
(fa)  nadgleda provedbu mjera za privlačenje novih sudionika, posebno MSP-ova, sveučilišta, istraživačkih organizacija i organizacija civilnog društva;
Amandman 165
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4. – točka n
(n)  provodi komunikacijsku politiku zajedničkog poduzeća;
(n)  razrađuje i provodi komunikacijsku politiku zajedničkog poduzeća prilagođenu građanima i MSP-ovima;
Amandman 166
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4. – točka q
(q)  štiti financijske interese Unije primjenom preventivnih mjera za sprečavanje prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti na temelju učinkovitih provjera i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno isplaćenih iznosa te, prema potrebi, izricanjem djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih administrativnih i financijskih sankcija;
(q)  štiti financijske interese Unije i članova koji nisu Unija primjenom preventivnih mjera za sprečavanje prijevare, sukoba interesa, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti na temelju učinkovitih provjera i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno isplaćenih iznosa te, prema potrebi, izricanjem djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih administrativnih i financijskih sankcija;
Amandman 167
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 6. – točka b
(b)  upravlja provedbom programa rada zajedničkog poduzeća tijekom cijelog ciklusa provedbe;
(b)  upravlja provedbom programa rada zajedničkog poduzeća tijekom cijelog ciklusa provedbe i osigurava da su program rada i sve njegove izmjene javno dostupni;
Amandman 168
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 6. – točka c
(c)  članovima i tijelima zajedničkog poduzeća pruža sve relevantne informacije i potporu koji su im potrebni za obavljanje njihovih dužnosti;
(c)  članovima i tijelima zajedničkog poduzeća pravodobno pruža sve relevantne informacije i potporu koji su im potrebni za obavljanje njihovih dužnosti;
Amandman 169
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
1.  Zajednička poduzeća traže neovisne znanstvene savjete:
1.  Osim ako je drukčije predviđeno u dijelu drugom ove Uredbe, zajednička poduzeća traže neovisne znanstvene savjete putem znanstvenog savjetodavnog tijela koje će osnovati zajedničko poduzeće u skladu s odgovarajućim odredbama iz dijela drugog ove Uredbe i ovog članka. Ako je prikladno, zajednička poduzeća mogu zatražiti vanjsko nezavisno ad hoc stručno mišljenje o konkretnim pitanjima.
Amandman 170
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1. – točka a
(a)  od znanstvenog savjetodavnog tijela, ili njegovih članova, koje će osnovati zajedničko poduzeće u skladu s relevantnim odredbama iz dijela drugog te podložno odredbama ovog članka; i/ili
Briše se.
Amandman 171
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b
(b)  na temelju ad hoc zahtjevâ upravnog odbora zajedničkog poduzeća za vanjsko stručno mišljenje o konkretnim pitanjima.
Briše se.
Amandman 172
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2.
U iznimnim i opravdanim slučajevima funkciju znanstvenog savjetovanja dijelom mogu obnašati i članovi zajedničkog poduzeća koji nisu Unija, uz uvjet da ne postoji sukob interesa. Briše se.
Briše se.
Amandman 173
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 2.
2.  Stručnjaci su uravnoteženo zastupljeni među članovima znanstvenog savjetodavnog tijela, unutar područja djelovanja zajedničkog poduzeća, uključujući u pogledu rodne ravnoteže. Članovi znanstvenog savjetodavnog tijela zajedno imaju potrebne kompetencije i stručno znanje u tehničkom području kako bi mogli davati znanstveno utemeljene preporuke zajedničkom poduzeću, uzimajući u obzir socioekonomski učinak takvih preporuka i ciljeve zajedničkog poduzeća.
2.  Stručnjaci su uravnoteženo zastupljeni među članovima znanstvenog savjetodavnog tijela, unutar područja djelovanja zajedničkog poduzeća, uključujući u pogledu izvrsnosti te rodne ravnoteže i geografske raznolikosti. Članovi znanstvenog savjetodavnog tijela zajedno imaju potrebne kompetencije i stručno znanje u tehničkom području kako bi mogli davati znanstveno utemeljene preporuke zajedničkom poduzeću, uzimajući u obzir klimatski, okolišni i socioekonomski učinak takvih preporuka, uključujući učinke na kompetitivnost i tehnološku suverenost, i ciljeve zajedničkog poduzeća kao i učinke istraživanja o rodnim pitanjima koje provodi zajedničko poduzeće.
Amandman 174
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 4.
4.  Upravni odbor utvrđuje posebne kriterije i postupak odabira za sastav znanstvenog savjetodavnog tijela zajedničkog poduzeća i imenuje njegove članove. Ako je relevantno, upravni odbor razmatra potencijalne kandidate koje predlaže skupina predstavnika država.
4.  Upravni odbor, na temelju transparentnih i otvorenih poziva na izraz interesa, utvrđuje posebne kriterije i postupak odabira za sastav znanstvenog savjetodavnog tijela zajedničkog poduzeća i imenuje njegove članove na najviše četiri godine, uz mogućnost jednog produljenja.
Amandman 175
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 6.
6.  Znanstveno savjetodavno tijelo sastaje se najmanje dvaput godišnje, a sastanke saziva predsjednik. Predsjednik može na sastanke pozvati druge osobe kao promatrače. Znanstveno savjetodavno tijelo donosi svoj poslovnik.
6.  Znanstveno savjetodavno tijelo sastaje se najmanje dvaput godišnje, a sastanke saziva predsjednik. Predsjednik može na sastanke pozvati druge osobe kao promatrače. Znanstveno savjetodavno tijelo donosi svoj poslovnik, uključujući mjere za izbjegavanje svih sukoba interesa u procesu donošenja odluka. Dnevni red, sudionici i zapisnik sa sastanka objavljuju se pravodobno na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća.
Amandman 176
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 7. – točka a
(a)  savjetuje o znanstvenim prioritetima koje treba uključiti u programe rada, u skladu sa strateškom agendom za istraživanja i inovacije i strateškim planiranjem Obzora Europa;
(a)  savjetuje o znanstvenim prioritetima koje treba uključiti u programe rada, u skladu sa strateškom agendom za istraživanja i inovacije i povezanim programima rada te u skladu sa strateškim planiranjem Obzora Europa;
Amandman 177
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 7. – točka d
(d)  pruža neovisne savjete i znanstvenu analizu u odnosu na konkretna pitanja i na zahtjev upravnog odbora, posebno u vezi s razvojem u srodnim sektorima.
(d)  pruža neovisne savjete i znanstvenu analizu u odnosu na konkretna pitanja i na zahtjev upravnog odbora, posebno u vezi s razvojem u srodnim sektorima, te na potencijalne učinke aktivnosti zajedničkog poduzeća u pogledu okoliša, društva i klime;
Amandman 178
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 7. – točka fa (nova)
(fa)  ocjenjuje i savjetuje upravni odbor o prijavama potencijalnih pridruženih članova i partnera koji daju doprinos;
Amandman 179
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 8.
8.  Nakon svakog sastanka znanstvenog savjetodavnog tijela njegov predsjednik upravnom odboru podnosi izvješće u kojem se navode mišljenja tijela i njegovih članova o pitanjima o kojima se raspravljalo na tom sastanku.
8.  Nakon svakog sastanka znanstvenog savjetodavnog tijela njegov predsjednik upravnom odboru podnosi izvješće u kojem se navode mišljenja tijela i njegovih članova o pitanjima o kojima se raspravljalo na tom sastanku. U mjeri u kojoj je to moguće izvješće je javno dostupno na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća.
Amandman 180
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 9.a (novi)
9a.  Upravni odbor bez nepotrebne odgode obavješćuje znanstveno savjetodavno tijelo o daljnjem postupanju na temelju njegovih preporuka ili prijedloga ili navodi razloge zbog kojih ih nije poduzeo te ih objavljuje.
Amandman 181
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 5.
5.  Predsjednik skupine predstavnika država može pozvati druge osobe da prisustvuju njezinim sastancima kao promatrači, osobito predstavnike relevantnih saveznih ili regionalnih tijela iz Unije, predstavnike udruženja MSP-ova i predstavnike drugih tijela zajedničkog poduzeća.
5.  Predsjednik skupine predstavnika država može pozvati druge osobe da prisustvuju njezinim sastancima kao promatrači, osobito predstavnike relevantnih saveznih ili regionalnih tijela iz Unije, predstavnike MSP-ova i sektorska udruženja, predstavnike organizacija civilnog društva i predstavnike drugih tijela zajedničkog poduzeća.
Amandman 182
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 6.
6.  Dnevni red sastanaka skupine predstavnika država dostavlja se dovoljno rano kako bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost svake države članice i pridružene zemlje. Dnevni red u informativne se svrhe dostavlja i upravnom odboru.
6.  Dnevni red sastanaka skupine predstavnika država dostavlja se dovoljno rano kako bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost svake države članice i pridružene zemlje. Dnevni red u informativne se svrhe pravodobno dostavlja i upravnom odboru.
Amandman 183
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 7. – točka b
(b)  ažuriranju strateškog smjernica u skladu sa strateškim planiranjem Obzora Europa i s drugim financijskim instrumentima Unije i država članica;
(b)  ažuriranju strateških smjernica u skladu sa strateškim planiranjem Obzora Europa, glavnim politikama i ciljevima Unije i s drugim financijskim instrumentima Unije i država članica;
Amandman 184
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 7. – točka e
(e)  sudjelovanju MSP-ova.
(e)  sudjelovanju MSP-ova i novoosnovanih poduzeća, njihovih poslovnih udruženja, sveučilišta i istraživačkih organizacija, organizacija civilnog društva i mjere poduzete za promicanje sudjelovanja novih sudionika.
Amandman 185
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 7. – točka ea (nova)
(ea)  potencijalnim učincima aktivnosti zajedničkog poduzeća na okoliš i klimu te njihovoj društvenoj dodanoj vrijednosti.
Amandman 186
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 8. – točka a
(a)  statusom relevantnih nacionalnih ili regionalnih istraživačkih i inovacijskih programa i određivanjem potencijalnih područja suradnje, uključujući konkretne mjere koje se poduzimaju ili su predviđene radi uvođenja relevantnih tehnologija i inovativnih rješenja;
(a)  statusom relevantnih nacionalnih ili regionalnih istraživačkih i inovacijskih programa i određivanjem potencijalnih područja suradnje, uključujući konkretne mjere koje se poduzimaju ili su predviđene (kao što su koordinirani pozivi između zajedničkih poziva i njihovih programa za istraživanje i razvoj i ulaganja) radi razvoja te uvođenja i prihvaćanja relevantnih tehnologija i inovativnih rješenja na tržištu i u društvu;
Amandman 187
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 9.
9.  Na kraju svake kalendarske godine skupina predstavnika država podnosi izvješće u kojem se opisuju nacionalne ili regionalne politike iz područja djelovanja zajedničkog poduzeća te utvrđuju posebni načini suradnje s djelovanjima koje financira zajedničko poduzeće.
9.  Na kraju svake kalendarske godine skupina predstavnika država podnosi izvješće u kojem se opisuju nacionalne ili regionalne politike iz područja djelovanja zajedničkog poduzeća te utvrđuju posebni načini suradnje s djelovanjima koje financira zajedničko poduzeće. Izvješće je javno dostupno na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća.
Amandman 188
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 13.a (novi)
13a.  Pri izvršavanja svojih zadaća skupina državnih predstavnika poštuje pravila o povjerljivosti i sukobu interesa utvrđena u člancima 31. i 40.
Amandman 189
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 2.
2.  Skupina dionika otvorena je za javne i privatne dionike, uključujući organizirane skupine aktivne u području djelovanja zajedničkog poduzeća i međunarodne interesne skupine iz država članica, pridruženih zemalja kao i iz drugih zemalja.
2.  Skupina dionika otvorena je za javne i privatne dionike, uključujući organizirane skupine i organizacije civilnog društva, aktivne u području djelovanja zajedničkog poduzeća i međunarodne interesne skupine iz država članica, pridruženih zemalja kao i iz drugih zemalja.
Amandman 190
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 2.a (novi)
2a.  Upravni odbor utvrđuje posebne kriterije i postupak odabira za sastav skupine dionika te nastoji osigurati članstvo koje je rodno uravnoteženo, zemljopisno raznoliko te zastupa razne sektore i iskustva. Ako je relevantno, upravni odbor razmatra potencijalne kandidate koje predlaže skupina predstavnika država. Osigurava se stalna otvorenost skupine dionika za nove članove koje bi trebalo ocijeniti u privremenoj evaluaciji i prema potrebi razmotriti.
Amandman 191
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 3.
3.  Skupina dionika redovito se obavješćuje o aktivnostima zajedničkog poduzeća te se poziva na očitovanje o planiranim inicijativama zajedničkog poduzeća.
3.  Skupina dionika redovito se obavješćuje o aktivnostima zajedničkog poduzeća te se poziva na očitovanje o planiranim inicijativama zajedničkog poduzeća, na poziv ili na vlastitu inicijativu.
Amandman 192
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 4.
4.  Sastanke skupine dionika saziva izvršni direktor.
4.  Sastanke skupine dionika saziva izvršni direktor barem jednom godišnje.
Amandman 193
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 5.
5.  Izvršni direktor može savjetovati upravnom odboru da se o konkretnim pitanjima savjetuje sa skupinom dionika. Ako se takvo savjetovanje provede, upravnom odboru dostavlja se izvješće nakon odgovarajuće rasprave u skupini dionika.
5.  Izvršni direktor može savjetovati upravnom odboru da se o konkretnim pitanjima savjetuje sa skupinom dionika. Ako se takvo savjetovanje provede, upravnom odboru dostavlja se izvješće nakon odgovarajuće rasprave u skupini dionika koje je javno dostupno na internetskim stranicama odgovarajućeg zajedničkog poduzeća.
Amandman 194
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 5.a (novi)
5a.  Pri izvršavanja svojih zadaća skupina dionika poštuje pravila o povjerljivosti i sukobu interesa utvrđena u člancima 31. i 40.
Amandman 195
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 1.a (novi)
1a.  U skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe o Obzoru Europa i odstupajući od članka 34. te Uredbe, zajednička poduzeća mogu primjenjivati različite visine nadoknade za financiranje Unije u okviru djelovanja ovisno o vrsti sudionika i vrsti djelovanja. Visine nadoknade navode se u programu rada.
Amandman 196
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 2.
2.  Program rada donosi se do kraja godine koja prethodi njegovoj provedbi. Program rada objavljuje se na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća te se, radi potpore koordinaciji s općom strategijom Obzora Europa, dostavlja programskom odboru za relevantne klastere u svrhu informiranja.
2.  Program rada donosi se do kraja godine koja prethodi njegovoj provedbi. Program rada objavljuje se na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća te na internetskim stranicama Obzora Europa i u zajedničkoj elektroničkoj bazi podataka te se, radi potpore koordinaciji s općom strategijom Obzora Europa, dostavlja relevantnoj konfiguraciji programskog odbora u svrhu informiranja.
Amandman 197
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 5.
5.  Godišnji proračun prilagođava se kako bi se u obzir uzeo iznos financijskog doprinosa Unije koji je utvrđen u proračunu Unije.
5.  Godišnji proračun prilagođava se kako bi se u obzir uzeo iznos financijskog doprinosa Unije koji je utvrđen u proračunu Unije i iznosi financijskih doprinosa i doprinosa u naravi članova koji nisu Unija.
Amandman 198
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 1.
1.  Izvršni direktor upravnom odboru dostavlja konsolidirano godišnje izvješće o radu koje se odnosi na izvršavanje njegovih dužnosti u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća.
1.  Izvršni direktor upravnom odboru dostavlja konsolidirano godišnje izvješće o radu koje se odnosi na izvršavanje njegovih dužnosti u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća. Konsolidirano godišnje izvješće o radu pravodobno se objavljuje na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća.
Amandman 199
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2. – točka b
(b)  podnesenim prijedlozima, uz raščlambu prema vrsti sudionika, uključujući MSP-ove, i prema zemljama;
(b)  podnesenim prijedlozima, uz raščlambu prema vrsti sudionika, uključujući MSP-ove, i prema zemljama, te uz navođenje postotka novih sudionika;
Amandman 200
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2. – točka e
(e)  suradnji s drugim europskim partnerstvima, uključujući zajedničke pozive, i sinergijama između djelovanja zajedničkih poduzeća i nacionalnih ili regionalnih inicijativa i politika.
(e)  suradnji s drugim europskim partnerstvima, uključujući zajedničke pozive, i sinergijama između djelovanja zajedničkih poduzeća i drugih programa Unije te nacionalnih ili regionalnih inicijativa i politika.
Amandman 201
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2. – točka ea (nova)
(ea)  napretku u provedbi mjerljivih očekivanih ishoda, rezultata i ključnih etapa u definiranom vremenskom okviru utvrđenom u strateškoj agendi za istraživanja i inovacije te u programu rada zajedničkog poduzeća;
Amandman 202
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2. – točka eb (nova)
(eb)  iznosima financijskih doprinosa članova koji nisu Unija i stvarno pruženim financijskim doprinosima Unije;
Amandman 203
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2. – točka ec (nova)
(ec)  doprinosu zajedničkog poduzeća aktivnostima u okviru programa vještina za Europu, posebno onima čiji je cilj razvijanje vještina za potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji te povećanje broja osoba s diplomom u području STEM-a, u odgovarajućim područjima rada zajedničkog poduzeća;
Amandman 204
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2. – točka eb (nova)
(ed)  bilo kojim aktivnostima povezanima s rodno osviještenom politikom, uključujući i one kojima je cilj premostiti razliku među spolovima u području istraživanja i inovacija.
Amandman 205
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 2.
2.  Članovi koji nisu Unija dogovaraju se o tome kako međusobno podijeliti svoj zajednički doprinos u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća.
2.  Članovi koji nisu Unija dogovaraju se o tome kako međusobno podijeliti svoj zajednički doprinos.
Amandman 206
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 2.a (novi)
2.a  Kada odlučuju o tome kako podijeliti svoj zajednički doprinos zajedničkom poduzeću, članovi koji nisu Unija djeluju u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća, bez nametanja bilo kojih opterećujućih uvjeta MSP-ovima čije je sudjelovanje u zajedničkom poduzeću potpomognuto i povoljnim uvjetima kojima se uzimaju u obzir njihova veličina kao i njihova ograničenija pregovaračka moć u lancu vrijednosti u usporedbi s većim akterima.
Amandman 207
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 6.
6.  Ako članovi zajedničkog poduzeća koji nisu Unija ne ispune svoju obvezu u pogledu vlastitog doprinosa, izvršni direktor o tome ih obavješćuje pisanim putem i određuje razuman rok za ispravljanje takvog propusta. Ako po isteku tog roka predmetni član koji nije Unija još uvijek nije ispunio svoje obveze, izvršni direktor obavješćuje Komisiju u vezi s potencijalnim mjerama i predmetnog člana da mu je uskraćeno pravo glasa u upravnom odboru u skladu s člankom 11. stavkom 9.
6.  Ako članovi zajedničkog poduzeća koji nisu Unija ne ispune svoju obvezu u pogledu vlastitog doprinosa, izvršni direktor o tome ih obavješćuje pisanim putem i određuje razuman rok za ispravljanje takvog propusta. Ako po isteku tog roka predmetni član koji nije Unija još uvijek nije ispunio svoje obveze, izvršni direktor obavješćuje Komisiju i države sudionice u vezi s potencijalnim mjerama i predmetnog člana da mu je uskraćeno pravo glasa u upravnom odboru u skladu s člankom 11. stavkom 9.
Amandman 208
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 4.
4.  Neovisno o stavcima od 1. do 3., sporazumi, odluke i ugovori koji su rezultat provedbe ove Uredbe sadržavaju odredbe kojima se Komisija, predmetno zajedničko poduzeće, Revizorski sud, EPPO i OLAF izričito ovlašćuju za provedbu takvih revizija, inspekcija na terenu i istraga u skladu s njihovim nadležnostima.
4.  Neovisno o stavcima od 1. do 3., sporazumi, odluke i ugovori koji su rezultat provedbe ove Uredbe sadržavaju odredbe kojima se Komisija, predmetno zajedničko poduzeće, Revizorski sud, EPPO i OLAF izričito ovlašćuju za provedbu takvih revizija, inspekcija na terenu i istraga u skladu s njihovim nadležnostima bez povećanja administrativnog opterećenja za zajedničko poduzeće.
Amandman 209
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 1.
Revizije rashoda za neizravna djelovanja provode se u skladu s [člankom 48.] Uredbe o Obzoru Europa kao dio neizravnih djelovanja programa Obzor Europa, posebno u skladu sa strategijom revizije iz [članka 48. stavka 2.] te uredbe.
Revizije rashoda za neizravna djelovanja provode se u skladu s [člankom 48.] Uredbe o Obzoru Europa kao dio neizravnih djelovanja programa Obzor Europa, posebno u skladu sa strategijom revizije iz [članka 48. stavka 2.] te uredbe, bez povećanja administrativnog opterećenja za zajedničko poduzeće.
Amandman 210
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 1.
1.  Unutarnji revizor Komisije u pogledu zajedničkih poduzeća ima jednake ovlasti kakve ima u pogledu Komisije.
1.  Unutarnji revizor Komisije u pogledu zajedničkih poduzeća ima jednake ovlasti kakve ima u pogledu Komisije i poduzima mjere za smanjenje administrativnog opterećenja za zajednička poduzeća.
Amandman 211
Prijedlog uredbe
Članak 34. – stavak 1.
1.  Zajedničko poduzeće omogućuje institucijama Unije i tijelima, uredima ili agencijama Unije pristup svim informacijama o neizravnim djelovanjima koje financira. Takve informacije obuhvaćaju rezultate korisnika koji sudjeluju u neizravnim djelovanjima zajedničkog poduzeća i sve druge informacije koje se smatraju potrebnima za razvoj, provedbu, praćenje i evaluaciju politika ili programa Unije. Takva prava pristupa ograničena su na nekomercijalnu i nekonkurentnu upotrebu i moraju biti u skladu s primjenjivim pravilima o povjerljivosti.
1.  Zajedničko poduzeće omogućuje institucijama Unije i tijelima, uredima ili agencijama Unije pristup svim informacijama o neizravnim djelovanjima koje financira. Takve informacije obuhvaćaju rezultate korisnika koji sudjeluju u neizravnim djelovanjima zajedničkog poduzeća i sve druge informacije koje se smatraju potrebnima za razvoj, provedbu, praćenje i evaluaciju politika ili programa Unije. Takva prava pristupa ograničena su na nekomercijalnu i nekonkurentnu upotrebu, podliježu odgovarajućim standardima IT i informacijske sigurnosti, u skladu su s načelima nužnosti i proporcionalnosti te moraju biti u skladu sa zaštitom osobnih podataka i primjenjivim pravilima o povjerljivosti.
Amandman 212
Prijedlog uredbe
Članak 34. – stavak 2.
2.  Zajedničko poduzeće dostavlja Komisiji informacije iz podnesenih prijedloga u svrhu razvoja, provedbe, praćenja i evaluacije politika ili programa Unije.
2.  Zajedničko poduzeće dostavlja Komisiji informacije iz podnesenih prijedloga u svrhu razvoja, provedbe, praćenja i evaluacije politika ili programa Unije. Svi relevantni podaci u vezi s projektima koje podnose zajednička poduzeća uključeni su u jedinstvenu bazu podataka o Obzoru Europa.
Amandman 213
Prijedlog uredbe
Članak 35. – stavak 2.
2.  Broj zaposlenika utvrđuje se u planu radnih mjesta za osoblje svakog zajedničkog poduzeća, u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i razredu te broj članova ugovornog osoblja iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena, u skladu s njegovim godišnjim proračunom.
2.  Broj zaposlenika utvrđuje se u planu radnih mjesta za osoblje svakog zajedničkog poduzeća te primjereno odražava broj radnih mjesta i razreda potrebnih za osiguravanje najviših standarda zapošljavanja u području, a u planu se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i razredu te broj članova ugovornog osoblja iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena, u skladu s njegovim godišnjim proračunom te uzimajući u obzir načelo rodne ravnoteže;
Amandman 214
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 1.
1.  Zajedničko poduzeće, njegova tijela i osoblje izbjegavaju svaki sukob interesa pri provođenju svojih aktivnosti.
1.  Zajedničko poduzeće, njegova tijela i njegovi članovi kao i njegovo osoblje izbjegavaju svaki sukob interesa u postupku donošenja odluka povezanim s aktivnostima zajedničkog poduzeća, kao i pri njihovu provođenju.
Amandman 215
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 2.
2.  Upravni odbor donosi pravila za sprečavanje i izbjegavanje sukoba interesa i upravljanje njima u odnosu na osoblje zajedničkog poduzeća, članove i druge osobe koje su u upravnom odboru i u drugim tijelima ili skupinama zajedničkog poduzeća, u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća i Pravilnikom o osoblju.
2.  Upravni odbor donosi pravila za sprečavanje i izbjegavanje sukoba interesa i upravljanje njima u odnosu na osoblje zajedničkog poduzeća, članove i druge osobe koje su u upravnom odboru i u drugim tijelima ili skupinama zajedničkog poduzeća, u skladu s ovom Uredbom, financijskim pravilima zajedničkog poduzeća i Pravilnikom o osoblju.
Amandman 216
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 2.a (novi)
2a.  Članovi znanstvenog savjetodavnog tijela i izvršni direktori objavljuju i ažuriraju izjavu o svim svojim stručnim aktivnostima, financijskim interesima i sukobima interesa. One također sadrže informacije o njihovu članstvu u različitim odborima i upravama, kao i informacije o svim udjelima u javnim poduzećima ako postoje moguće posljedice za javnu politiku ili ako taj udio osobi daje značajan utjecaj na poslovanje poduzeća ili partnerstva. Izvršni direktori moraju imati stručno iskustvo kojim se dokazuje da imaju iskustvo u odgovarajućem operativnom sektoru odgovarajućeg zajedničkog poduzeća.
Amandman 217
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 4.
4.  Tijekom postupka likvidacije imovina zajedničkog poduzeća koristi se za podmirivanje njegovih obveza i rashoda povezanih s likvidacijom. Svaki se višak raspodjeljuje među postojećim članovima zajedničkog poduzeća u trenutku likvidacije i to razmjerno njihovu financijskom doprinosu zajedničkom poduzeću. Svaki višak koji se dodijeli Uniji vraća se u opći proračun Unije.
4.  Tijekom postupka likvidacije imovina zajedničkog poduzeća koristi se za podmirivanje njegovih obveza i rashoda povezanih s likvidacijom. Svaki se višak raspodjeljuje među postojećim članovima zajedničkog poduzeća u trenutku likvidacije i to razmjerno njihovu financijskom doprinosu zajedničkom poduzeću. Svaki takav višak koji se dodijeli Uniji vraća se u proračun Obzora Europa.
Amandman 218
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 1. – točka a
(a)  ubrzati inovacijski proces i razvoj biotehnoloških inovativnih rješenja;
(a)  ubrzati istraživački i inovacijski proces i razvoj biotehnoloških inovativnih rješenja;
Amandman 219
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 1. – točka b
(b)  ubrzati uvođenje postojećih zrelih i inovativnih biotehnoloških rješenja na tržište;
(b)  ubrzati uvođenje postojećih održivih zrelih i inovativnih biotehnoloških rješenja na tržište;
Amandman 220
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 1. – točka c
(c)  osigurati visoku razinu okolišne učinkovitosti bioindustrijskih sustava.
(c)  osigurati visoku razinu okolišne učinkovitosti održivih bioindustrijskih sustava.
Amandman 221
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 2. – točka a
(a)  povećati intenzitet interdisciplinarnih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti kako bi se prednosti napretka u biološkim znanostima i drugim znanstvenim disciplinama iskoristile za razvoj i demonstraciju održivih biotehnoloških rješenja;
(a)  povećati intenzitet interdisciplinarnih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti kako bi se prednosti napretka u biološkim znanostima i drugim znanstvenim disciplinama iskoristile za razvoj i demonstraciju gospodarski, okolišno i socijalno održivih biotehnoloških rješenja;
Amandman 222
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 2. – točka b
(b)  povećati i povezati istraživački i inovacijski kapacitet dionika u cijeloj Uniji radi iskorištavanja potencijala lokalnog biogospodarstva;
(b)  povećati i povezati istraživački i inovacijski kapacitet dionika u cijeloj Uniji radi iskorištavanja potencijala lokalnog biogospodarstva u skladu s ciljevima Unije u pogledu klime, okoliša i bioraznolikosti;
Amandman 223
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 2. – točka c
(c)  povećati istraživački i inovacijski kapacitet za rješavanje ekoloških problema i razvoj održivijih biotehnoloških inovacija;
(c)  povećati istraživački i inovacijski kapacitet za rješavanje ekonomskih, socijalnih i ekoloških problema i razvoj održivijih biotehnoloških inovacija;
Amandman 224
Prijedlog uredbe
Članak 44. stavak 2. točka ca (nova)
(ca)  doprinijeti identificiranju rješenjâ koja primjenjuju tehnologije i pristupe povezane s negativnim emisijama i sekvestracijom ugljjika u prirodnim sustavima te pokazuju druge koristi za okoliš;
Amandman 225
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 2. – točka d
(d)  jačati integraciju biotehnoloških istraživačkih i inovacijskih procesa u industrijske vrijednosne lance Unije;
(d)  jačati integraciju biotehnoloških istraživačkih i inovacijskih procesa u industrijske vrijednosne lance Unije uz promicanje veće razine održivosti i kružnosti;
Amandman 226
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 2. – točka e
(e)  smanjiti rizik za ulaganja u biotehnološka poduzeća i projekte povezana s istraživanjem i inovacijama;
(e)  smanjiti rizik za ulaganja u održiva biotehnološka poduzeća i projekte povezane s istraživanjem i inovacijama;
Amandman 227
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 2. – točka f
(f)  osigurati da se pitanja okoliša uzimaju u obzir pri razvoju i provedbi biotehnoloških istraživačkih i inovacijskih projekata.
(f)  osigurati da se pitanja okoliša i ublažavanja potencijalnih negativnih posljedica uzimaju u obzir pri razvoju i provedbi biotehnoloških istraživačkih i inovacijskih projekata kako bi se pridonijelo energetskim i klimatskim ciljevima Unije;
Amandman 228
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 1. – točka c
(c)  podupire multidisciplinarne istraživačke i inovacijske projekte visokog učinka kojima se jačaju industrijske inovacije u bioindustriji kako bi se ispunili ciljevi Zajedničkog poduzeća za Europu kao kružno biogospodarstvo;
(c)  podupire multidisciplinarne istraživačke i inovacijske projekte visokog učinka kojima se jačaju industrijske inovacije i održivost u bioindustriji kako bi se ispunili ciljevi Zajedničkog poduzeća za Europu kao kružno biogospodarstvo u skladu s klimatskim i okolišnim ciljevima Unije;
Amandman 229
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 1. – točka d
(d)  intenzivira istraživačke i inovacijske aktivnosti Zajedničkog poduzeća za Europu kao kružno biogospodarstvo duž cijelog inovacijskog lanca od niskih do visokih razina tehnološke spremnosti;
(d)  intenzivira istraživačke i inovacijske aktivnosti Zajedničkog poduzeća za Europu kao kružno biogospodarstvo duž cijelog inovacijskog lanca od niskih do visokih razina tehnološke spremnosti i ublažiti njihove potencijalne negativne socijalne i ekološke učinke;
Amandman 230
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 1. – točka e
(e)  mobilizira i povezuje aktere u području istraživanja i inovacija iz ruralnih, obalnih i urbanih područja i regija s neiskorištenim potencijalom za razvoj bioindustrije kako bi surađivali u projektnim aktivnostima;
(e)  mobilizira i povezuje aktere u području istraživanja i inovacija iz ruralnih, obalnih i urbanih područja i regija na različitim geografskim razinama s neiskorištenim potencijalom za razvoj održive bioindustrije kako bi surađivali u projektnim aktivnostima;
Amandman 231
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 1. – točka g
(g)  promiče komunikaciju i suradnju između aktera u području istraživanja i inovacija i industrijskih dionika u okviru Zajedničkog poduzeća za Europu kao kružno biogospodarstvo kako bi se podigla razina informiranosti o brzom razvoju znanja i tehnologije te olakšali međusektorska suradnja i prihvaćanje inovativnih biotehnoloških rješenja na tržištu;
(g)  promiče komunikaciju i suradnju između aktera u području istraživanja i inovacija i industrijskih dionika, uključujući MSP-ove, male organizacije iz primarnog sektora i organizacije civilnog društva, u okviru Zajedničkog poduzeća za Europu kao kružno biogospodarstvo kako bi se podigla razina informiranosti o brzom razvoju znanja i tehnologije te olakšali međusektorska suradnja i prihvaćanje održivih inovativnih održivih biotehnoloških rješenja na tržištu;
Amandman 232
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 1. – točka h
(h)  mobilizira nacionalna i regionalna tijela koja mogu stvoriti povoljnije uvjete za prihvaćanje biotehnoloških inovacija na tržištu;
(h)  mobilizira nacionalna i regionalna tijela koja mogu stvoriti povoljnije uvjete za prihvaćanje održivih biotehnoloških inovacija na tržištu
Amandman 233
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 1. – točka j
(j)  informira oblikovatelje politika, industriju, nevladine organizacije i potrošače općenito o inovativnim biotehnološkim rješenjima te ih promiče među njima.
(j)  objavljuje i dostavlja svoje nalaze i rezultate na transparentan i pristupačan način, uključujući u pogledu svojih socijalnih i okolišnih učinaka u EU-u i trećim zemljama te informira i promiče inovativna biotehnološka rješenja.
Amandman 234
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 1. – točka b
(b)  Konzorcij za bioindustriju, neprofitna organizacija osnovana u skladu s belgijskim pravom, sa stalnim uredom u Bruxellesu, u Belgiji, nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za Europu kao kružno biogospodarstvo putem izjave o preuzimanju obveze;
(b)  Konzorcij za bioindustriju, neprofitna organizacija osnovana u skladu s belgijskim pravom, sa stalnim uredom u Bruxellesu, u Belgiji, nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za Europu kao kružno biogospodarstvo putem izjave o preuzimanju obveze, ne dovodeći u pitanje prava članova, a posebno MSP-ova, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi i drugom relevantnom pravu Unije;
Amandman 235
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Neovisno o ovlasti upravnog odbora da odlučuje o planu dodatnih aktivnosti u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (l) i u okviru područja primjene članka 2. stavaka 9. i 10., Konzorcij za bioindustriju ili njegovi sastavni ili povezani subjekti svake godine podnose prijedlog za dodatne aktivnosti. Dodatne aktivnosti izravno su povezane s projektima i aktivnostima Zajedničkog poduzeća za Europu kao kružno biogospodarstvo, uključujući posebno:
1.  Neovisno o ovlasti upravnog odbora da odlučuje o planu dodatnih aktivnosti u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (l) i u okviru područja primjene članka 2. stavaka 9. i 10., članovi koji nisu Unija svake godine podnose prijedlog za dodatne aktivnosti. Dodatne aktivnosti izravno su povezane s projektima i aktivnostima Zajedničkog poduzeća za Europu kao kružno biogospodarstvo, uključujući posebno:
Amandman 236
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka b
(b)  ulaganja u novo inovativno i održivo proizvodno postrojenje ili glavni pogon;
(b)  ulaganja u novo inovativno i održivo proizvodno postrojenje ili glavni pogon, uključući pilot-projekte i inovativna demonstracijska postrojenja;
Amandman 237
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka e
(e)  aktivnosti komunikacije, širenja rezultata i informiranja.
(e)  aktivnosti komunikacije, širenja rezultata i informiranja među MSP-ovima i općom javnosti.
Amandman 238
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 2.
2.  Upravni odbor bira svojeg predsjednika na razdoblje od dvije godine.
2.  Upravni odbor bira svojeg predsjednika među svojim članovima na razdoblje od dvije godine.
Amandman 239
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 4.
4.  Uz sastanke iz stavka 2. upravni odbor najmanje jednom godišnje održava strateški sastanak čiji je glavni cilj utvrditi izazove i mogućnosti za održivu bioindustriju te pruža dodatne strateške smjernice za Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo.
4.  Uz sastanke iz stavka 3. upravni odbor najmanje jednom godišnje održava strateški sastanak čiji je glavni cilj utvrditi izazove i mogućnosti za održivu bioindustriju te pruža dodatne strateške smjernice za Zajedničko poduzeće za Europu kao kružno biogospodarstvo, posebno u pogledu iskorištavanja punog potencijala aktera diljem Europe.
Amandman 240
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 5.
5.  Na strateški sastanak pozivaju se dodatni glavni izvršni direktori ili direktori s ovlastima za donošenje odluka iz vodećih europskih biotehnoloških poduzeća i Komisije. Predsjednici skupine predstavnika država, znanstvenog odbora i skupina za uvođenje mogu biti pozvani kao promatrači.
5.  Na strateški sastanak pozivaju se dodatni glavni izvršni direktori ili direktori s ovlastima za donošenje odluka iz vodećih europskih biotehnoloških poduzeća, Komisija i, prema potrebi, neovisni vanjski stručnjaci i drugi relevantni dionici, uključujući iz civilnog društva i istraživačke zajednice. Predsjednici skupine predstavnika država, znanstvenog odbora i skupina za uvođenje pozvani su kao stalni promatrači.
Amandman 241
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 3.
3.  Predsjednik znanstvenog odbora bira se na razdoblje od dvije godine.
3.  Predsjednik znanstvenog odbora bira se među njegovim članovima na razdoblje od dvije godine.
Amandman 242
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 4.
4.  Znanstveni odbor osniva radnu skupinu sastavljenu od članova s odgovarajućim profilima kako bi se doprinijelo dostatnoj usmjerenosti na sve aspekte programa rada koji se odnose na održivost. Kad god je to moguće, savjeti znanstvenog odbora o programu rada uključuju aspekte povezane s kružnosti, okolišnom održivosti, očuvanjem i poboljšanjem bioraznolikosti, kao i šire aspekte održivosti biosustava i povezanih vrijednosnih lanaca.
4.  Znanstveni odbor osniva radnu skupinu sastavljenu od članova s odgovarajućim profilima kako bi se doprinijelo dostatnoj usmjerenosti na sve aspekte programa rada koji se odnose na održivost. Savjeti znanstvenog odbora o programu rada uključuju aspekte povezane s ograničenom dostupnosti prirodnih resursa, kružnosti, okolišnom održivosti, očuvanjem i poboljšanjem bioraznolikosti te kvalitetom zemljišta, tla i vode, kao i šire aspekte socijalnih i klimatskih učinaka i održivosti biosustava i povezanih vrijednosnih lanaca.
Amandman 243
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 1.
1.  Jedna ili više skupina za uvođenje osnivaju se u skladu s člankom 21. Uloga je skupina za uvođenje savjetovanje upravnog odbora o pitanjima koja su ključna za prihvaćanje biotehnoloških inovacija na tržištu te promicanje uvođenja održivih biotehnoloških rješenja.
1.  Jedna ili više skupina za uvođenje osnivaju se u skladu s člankom 21. Uloga je skupina za uvođenje savjetovanje upravnog odbora o pitanjima koja su ključna za prihvaćanje održivih biotehnoloških inovacija na tržištu te promicanje uvođenja održivih biotehnoloških rješenja.
Amandman 244
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 2.
2.  Sastavom skupina za uvođenje osigurava se odgovarajuća tematska usmjerenost i reprezentativnost dionika u području biotehnoloških inovacija. Svi dionici koji nisu članovi Konzorcija za bioindustriju ni njihovi sastavni ili povezani subjekti mogu izraziti interes da postanu članovi skupine za uvođenje. Upravni odbor utvrđuje predviđenu veličinu i sastav skupina za uvođenje, trajanje mandata i mogućnost produljenja mandata njihovih članova te odabire njihove članove. Popis članova javno je dostupan.
2.  Sastavom skupina za uvođenje osigurava se odgovarajuća tematska usmjerenost i reprezentativnost dionika u području biotehnoloških inovacija. Svi dionici koji nisu članovi Konzorcija za bioindustriju ni njihovi sastavni ili povezani subjekti mogu izraziti interes da postanu članovi skupine za uvođenje, čime se osigurava zastupljenost MSP-ova kao i organizacija civilnog društva. Sastav skupina za uvođenje usmjeren je na najširu zastupljenosti dionika, uključujući primarni sektor (poljoprivredu, akvakultura, ribarstvo i šumarstvo) te pružatelje otpada, ostataka i sporednih tokova, regionalna tijela i ulagače kako bi se spriječili tržišni nedostaci i neodrživi biotehnološki procesi. Upravni odbor utvrđuje predviđenu veličinu i sastav skupina za uvođenje, trajanje mandata i mogućnost produljenja mandata njihovih članova te odabire njihove članove u skladu s člankom 21. ove Uredbe. Popis članova javno je dostupan.
Amandman 245
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 3.
3.  Skupine za uvođenje sastaju se najmanje jednom godišnje na fizičkom ili virtualnom sastanku. Na prvom sastanku skupine za uvođenje donose svoj poslovnik. Taj poslovnik odobrava upravni odbor. Izvanredni sastanci skupina za uvođenje sazivaju se na zahtjev upravnog odbora. Upravni odbor može zatražiti da na izvanrednim sastancima sudjeluju dodatne osobe. Popis sudionika tih izvanrednih sastanaka javno je dostupan.
3.  Skupine za uvođenje sastaju se najmanje jednom godišnje na fizičkom ili virtualnom sastanku. Na prvom sastanku skupine za uvođenje donose svoj poslovnik. Taj poslovnik odobrava upravni odbor. Izvanredni sastanci skupina za uvođenje sazivaju se na zahtjev upravnog odbora. Upravni odbor može zatražiti da na izvanrednim sastancima sudjeluju dodatne osobe. Dnevni red, zapisnici i popis sudionika tih izvanrednih sastanaka javno je dostupan.
Amandman 246
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 5.
5.  Skupine za uvođenje na zahtjev upravnog odbora daju preporuke o pitanjima povezanima s uvođenjem biotehnoloških inovacija. Skupine za uvođenje također mogu bilo kada i na vlastitu inicijativu davati preporuke upravnom odboru.
5.  Skupine za uvođenje na zahtjev upravnog odbora daje preporuke o pitanjima povezanima s uvođenjem održivih biotehnoloških inovacija. Skupine za uvođenje također mogu bilo kada i na vlastitu inicijativu davati preporuke upravnom odboru.
Amandman 247
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 1. – točka a
(a)  doprinositi smanjenju ekološkog otiska zračnog prometa ubrzavanjem razvoja klimatski neutralnih zrakoplovnih tehnologija radi što ranijeg uvođenja, čime bi se znatno doprinijelo postizanju općih ciljeva europskog zelenog plana47, posebno u odnosu na cilj smanjenja neto emisija stakleničkih plinova na razini Unije od najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. i put prema postizanju klimatske neutralnosti do 2050.;
(a)  doprinositi smanjenju ekološkog otiska zračnog prometa ubrzavanjem razvoja klimatski neutralnih zrakoplovnih tehnologija radi što ranijeg uvođenja, čime bi se znatno doprinijelo postizanju općih ciljeva europskog zelenog plana47, posebno u odnosu na cilj smanjenja neto emisija stakleničkih plinova na razini Unije od najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. i put prema postizanju klimatske neutralnosti najkasnije do 2050.;
__________________
__________________
47 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, COM(2019)0640.
47 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, COM(2019)0640.
Amandman 248
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 1. – točka b
(b)  osigurati da istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane s aeronautikom doprinose globalnoj i održivoj konkurentnosti zrakoplovne industrije Unije i osigurati da klimatski neutralne zrakoplovne tehnologije ispunjavaju relevantne zahtjeve u pogledu sigurnosti zračnog prometa48 te da i dalje budu siguran, pouzdan, isplativ i učinkovit način prijevoza putnika i tereta;
(b)  osigurati da istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane s aeronautikom doprinose globalnoj i održivoj konkurentnosti zrakoplovne industrije Unije i osigurati da klimatski neutralne zrakoplovne tehnologije ispunjavaju relevantne zahtjeve u pogledu sigurnosti zračnog prometa48 te da i dalje budu konkurentan, siguran, pouzdan, održiv, isplativ i učinkovit način prijevoza putnika i tereta;
__________________
__________________
48 Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. godine o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa.
48 Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. godine o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa.
Amandman 249
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 2. – točka a
(a)  integrirati disruptivne tehnološke inovacije u zrakoplovima i dokazati da se njima, u usporedbi s vrhunskom tehnologijom iz 2020., neto emisije stakleničkih plinova do 2030. mogu smanjiti za najmanje 30 % i istodobno stvarati temelje za klimatski neutralan zračni promet do 2050.;
(a)  integrirati disruptivne tehnološke inovacije u zrakoplovima i dokazati da se njima, u usporedbi s vrhunskom tehnologijom iz 2020., neto emisije stakleničkih plinova, uključujući učinke koji nisu povezani s CO2, do 2030. mogu smanjiti za najmanje 30 % i istodobno stvarati temelje za klimatski neutralan zračni promet do 2050.;
Amandman 250
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 2. – točka b
(b)  osigurati da se tehnološkom i potencijalnom industrijskom spremnošću inovacija može poduprijeti pokretanje disruptivnih novih proizvoda i usluga do 2035. u cilju zamjene 75 % operativne flote do 2050. i razvoja inovativnog, pouzdanog, sigurnog i troškovno učinkovitog europskog zrakoplovnog sustava koji može ispuniti cilj klimatske neutralnosti do 2050.;
(b)  osigurati da se tehnološkom i potencijalnom industrijskom spremnošću inovacija može poduprijeti pokretanje disruptivnih novih proizvoda i usluga do 2035. u cilju zamjene 75 % operativne flote do 2050. i razvoja inovativnog, pouzdanog, sigurnog i troškovno učinkovitog europskog zrakoplovnog sustava koji može ispuniti cilj klimatske neutralnosti najkasnije do 2050.;
Amandman 251
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 2. – točka c
(c)  proširiti i poticati integraciju istraživačkih i inovacijskih vrijednosnih lanaca u području klimatski neutralnog zračnog prometa, uključujući akademsku zajednicu, istraživačke organizacije, industriju i MSP-ove, među ostalim iskorištavanjem sinergija s drugim povezanim nacionalnim i europskim programima.
(c)  proširiti i poticati integraciju istraživačkih i inovacijskih vrijednosnih lanaca u području klimatski neutralnog zračnog prometa, uključujući akademsku zajednicu, istraživačke organizacije, industriju, MSP-ove i novoosnovana društva, kao i organizacije civilnog društva i socijalne partnere, među ostalim iskorištavanjem sinergija s drugim povezanim nacionalnim i europskim programima te podupiranjem prihvaćanja vještina povezanih s industrijom duž cijelog lanca vrijednosti.
Amandman 252
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)  promicati kvalitetna radna mjesta u sektoru zrakoplovstva, kao i obnovu i stvaranje rasta, s obzirom na njegovu posebnu važnost za gospodarski i socijalni oporavak Unije i za postizanje njezinih klimatskih i okolišnih ciljeva.
Amandman 253
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka a
(a)  na relevantnim internetskim stranicama objavljuje sve informacije potrebne za pripremu i dostavu prijedloga za Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo;
(a)  na relevantnim internetskim stranicama na transparentan i korisnicima prilagođen način objavljuje sve informacije potrebne za pripremu i dostavu prijedloga za Zajedničko poduzeće za čisto zrakoplovstvo;
Amandman 254
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka b
(b)  prati i ocjenjuje tehnološki napredak prema postizanju općih i posebnih ciljeva utvrđenih u članku 55. i olakšava puni pristup podacima i informacijama za neovisno praćenje učinka istraživanja i inovacija u području zračnog prometa provedenih pod izravnim nadzorom Komisije;
(b)  prati i ocjenjuje tehnološki napredak prema postizanju općih i posebnih ciljeva utvrđenih u članku 55. i olakšava puni pristup podacima i informacijama za neovisno praćenje učinka istraživanja i inovacija provedenih u području zračnog prometa;
Amandman 255
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka c
(c)  na njezin zahtjev pomaže Komisiji u utvrđivanju i koordinaciji razvoja propisa i normi koji pogoduju prihvaćanju rješenja u području čistog zrakoplovstva na tržištu, osobito provođenjem studija, simulacija i pružanjem tehničkih savjeta, uzimajući pritom u obzir potrebu za uklanjanjem prepreka ulasku na tržište.
(c)  na njezin zahtjev pomaže Komisiji i pruža joj povratne informacije u utvrđivanju i koordinaciji razvoja propisa i normi koji pogoduju prihvaćanju rješenja u području čistog zrakoplovstva na tržištu, osobito provođenjem studija, simulacija i pružanjem tehničkih savjeta, uzimajući pritom u obzir potrebu za uklanjanjem prepreka ulasku na tržište.
Amandman 256
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  razvija mehanizme za povećanje koordinacije i usklađenosti između aktivnosti Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo i provedbe nacionalnih planova oporavka;
Amandman 257
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka eb (nova)
(cb)  promiče koordinaciju s nacionalnim istraživačkim i inovacijskim programima, omogućavajući uzlazni suradnički plan i zajedničku provedbu nekih aktivnosti kako bi se povećao učinak poluge sinkronizacije istraživačkih programa.
Amandman 258
Prijedlog uredbe
Članak 57. – stavak 1. – točka b
(b)  članovi osnivači navedeni u Prilogu I., nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za čisto zrakoplovstvo putem izjave o preuzimanju obveze;
(b)  članovi osnivači navedeni u Prilogu I., nakon obavijesti o svojoj odluci o pristupanju Zajedničkom poduzeću za čisto zrakoplovstvo putem izjave o preuzimanju obveze, čije se članstvo temelji na pravednoj ravnoteži između primljenih financijskih sredstava Unije i dodijeljenih doprinosa u naravi, ne dovodeći u pitanje prava drugih članova, posebno MSP-ova, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi i drugom relevantnom pravu Unije;
Amandman 259
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a
(a)  aktivnosti koje su obuhvaćene neizravnim djelovanjima Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo, ali koje se ne financiraju u okviru takvih neizravnih djelovanja;
(a)  aktivnosti koje obuhvaćaju sve dijelove projekata Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo koje nisu financirane sredstvima Unije i kojima se doprinosi provođenju programa rada Zajedničkog poduzeća;
Amandman 260
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka d
(d)  privatne istraživačke i inovacijske projekte koji nadopunjuju projekte u okviru strateške agende za istraživanja i inovacije;
(d)  privatne istraživačke i inovacijske projekte koji nadopunjuju projekte u okviru strateške agende za istraživanja i inovacije, kao i aktivnosti kojima se pridonosi prihvaćanju vještina povezanih s industrijom duž lanca vrijednosti;
Amandman 261
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 1. – točka d
(d)  europsko savjetodavno tijelo za čisto zrakoplovstvo;
(d)  europsko znanstveno savjetodavno tijelo za čisto zrakoplovstvo;
Amandman 262
Prijedlog uredbe
Članak 62. – stavak 1. – točka b
(b)  devet predstavnika članova koji nisu Unija, a koje su članovi osnivači i pridruženi članovi izabrali među sobom, čime se osigurava uravnotežena zastupljenost aeronautičkog vrijednosnog lanca, koji među ostalim čine integratori zrakoplova, proizvođači motora i proizvođači opreme. Upravni odbor u svojem poslovniku utvrđuje mehanizam rotacije za dodjelu mjesta članovima koji nisu Unija. Odabrani predstavnici uključuju najmanje jednog predstavnika europskih MSP-ova, jednog predstavnika istraživačkih organizacija i jednog predstavnika akademskih ustanova.
(b)  dvanaest predstavnika članova koji nisu Unija, a koje su članovi osnivači i pridruženi članovi izabrali među sobom, čime se osigurava uravnotežena zastupljenost aeronautičkog vrijednosnog lanca, koji među ostalim čine proizvođači zrakoplova, proizvođači motora i proizvođači opreme. Upravni odbor u svojem poslovniku utvrđuje mehanizam rotacije za dodjelu mjesta članovima koji nisu Unija uzimajući u obzir rodnu ravnotežu. Odabrani predstavnici uključuju najmanje dva predstavnika europskih MSP-ova, jednog predstavnika pridruženih članova, jednog predstavnika istraživačkih organizacija i jednog predstavnika akademskih ustanova.
Amandman 263
Prijedlog uredbe
Članak 64. stavak 1. točka b
(b)  promiče prihvaćanje na tržištu tehnologija i rješenja za doprinos postizanju ciljeva zelenog plana te osigurava postizanje posebnih ciljeva Zajedničkog poduzeća iz članka 55.;
(b)  promiče prihvaćanje na tržištu tehnologija i rješenja za doprinos postizanju posebnih ciljeva Zajedničkog poduzeća iz članka 55. u skladu s ciljevima zelenog plana;
Amandman 264
Prijedlog uredbe
Članak 64. stavak 2. uvodni dio
2.  Upravni odbor odlučuje o provedbi programa i ostvarivanju ciljeva Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo, uključujući o:
2.  Upravni odbor donosi ocjenu i odlučuje o provedbi programa i ostvarivanju ciljeva Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo, uključujući o:
Amandman 265
Prijedlog uredbe
Članak 64. stavak 2. točka a
(a)  strateškoj agendi za istraživanja i inovacije i njezinim mogućim izmjenama te programu rada, uključujući otvorene pozive na podnošenje prijedloga;
(a)  strateškoj agendi za istraživanja i inovacije i njezinim mogućim izmjenama te programu rada, uključujući otvorene pozive na podnošenje prijedloga, nakon savjetovanja s Europskim znanstvenim savjetodavnim tijelom za čisto zrakoplovstvo;
Amandman 266
Prijedlog uredbe
Članak 64. stavak 2. točka b
(b)  strateškom višegodišnjem planiranju poziva na podnošenje prijedloga za čisto zrakoplovstvo i njihovu usklađivanju s ciljevima Obzora Europa i povezanim programima rada te tehničkim prioritetima i istraživačkim djelovanjima, uključujući otvorene pozive na podnošenje prijedloga;
(b)  strateškom višegodišnjem planiranju poziva na podnošenje prijedloga za čisto zrakoplovstvo i njihovu usklađivanju s glavnim prioritetima i ciljevima Unije te ciljevima Obzora Europa i povezanim programima rada te tehničkim prioritetima i istraživačkim djelovanjima, uključujući otvorene pozive na podnošenje prijedloga;
Amandman 267
Prijedlog uredbe
Članak 65. stavak 1. točka a
(a)  odgovarajućeg broja predstavnika Komisije i tijela Unije, kako odluče predstavnici Unije u upravnom odboru;
(a)  dvaju predstavnika Komisije i tijela Unije, kako odluče predstavnici Unije u upravnom odboru;
Amandman 268
Prijedlog uredbe
Članak 65. stavak 1. točka c
(c)  dvaju viših predstavnika Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo koje delegira izvršni direktor;
(c)  dvaju viših predstavnika Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo kao promatrača, a koje delegira izvršni direktor;
Amandman 269
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 5.
5.  Tehnički odbor razvija i održava tehnološki plan i strategiju programa. Prema potrebi, upravnom odboru predlaže i priprema za donošenje opseg i program istraživačkih djelovanja, tehničku strategiju i cjelokupni plan istraživanja Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo. Za praćenje njegovih aktivnosti može biti delegiran član upravnog odbora.
5.  Tehnički odbor ažurira i razvija tehnološki plan i strategiju programa u skladu s tehničkim napretkom. Prema potrebi, upravnom odboru predlaže i priprema za donošenje opseg i program istraživačkih djelovanja, tehničku strategiju i cjelokupni plan istraživanja Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo. Za praćenje njegovih aktivnosti može biti delegiran član upravnog odbora.
Amandman 270
Prijedlog uredbe
Članak 65. stavak 6. točka a
(a)  prema potrebi priprema prijedloge za izmjenu strateške agende za istraživanja i inovacije kako bi ih razmotrio upravni odbor i donio konačnu odluku;
(a)  na temelju dijaloga sa širokim rasponom dionika prema potrebi priprema prijedloge za izmjenu strateške agende za istraživanja i inovacije kako bi ih razmotrio upravni odbor i donio konačnu odluku;
Amandman 271
Prijedlog uredbe
Članak 65. stavak 6. točka b
(b)  priprema prijedloge za tehničke prioritete i istraživačka djelovanja koja treba uključiti u program rada, uključujući teme istraživanja za otvorene pozive na podnošenje prijedloga;
(b)  na temelju dijaloga sa širokim rasponom dionika priprema prijedloge za tehničke prioritete i istraživačka djelovanja koja treba uključiti u program rada, uključujući teme istraživanja za otvorene pozive na podnošenje prijedloga;
Amandman 272
Prijedlog uredbe
Članak 65. stavak 6. točka d
(d)  upravnom odboru predlaže revizije ili optimizaciju tehničkog područja primjene programa kako bi se program rada i ciljevi Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo uskladili s cjelokupnim programom rada Obzora Europa i drugim povezanim programima rada europskih partnerstava, kako bi ih on razmotrio i donio konačnu odluku o njima;
(d)  na temelju neovisnih preispitivanja uspješnosti i analize potencijalnog učinka programa, upravnom odboru predlaže revizije ili optimizaciju strateške agende za istraživanja i inovacije te tehničkog područja primjene programa kako bi se zadržala usklađenost programa rada s ciljevima Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo, cjelokupnim ciljevima programa rada Obzora Europa i drugim povezanim programima rada europskih partnerstava, kako bi ih on razmotrio i donio konačnu odluku o njima;
Amandman 273
Prijedlog uredbe
Članak 66. stavak 1. uvodni dio
Osim zadaća utvrđenih u članku 18. izvršni direktor Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo obavlja i sljedeće zadaće:
Osim zadaća utvrđenih u članku 18. izvršni direktor Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo, u skladu sa smjernicama i pod nadzorom upravnog odbora, obavlja i sljedeće zadaće:
Amandman 274
Prijedlog uredbe
Članak 66. stavak 1. točka d
(d)  Komisiji olakšava koordinaciju aktivnosti Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo i relevantnih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u okviru Obzora Europa u skladu sa savjetima tehničkog odbora kako bi se izbjegla preklapanja i promicale sinergije;
(d)  odgovoran je za koordinaciju aktivnosti Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo i relevantnih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u okviru Obzora Europa u bliskoj suradnji s Komisijom i u skladu sa savjetima tehničkog odbora kako bi se one usmjerile i provele radi izbjegavanja preklapanja i promicanja sinergija te radi utvrđivanja odgovarajućih operativnih mehanizama za povezivanje tema suradnje u području istraživanja i projekata koji proizlaze iz strateške agende za istraživanja i inovacije;
Amandman 275
Prijedlog uredbe
Članak 66. stavak 1. točka g
(g)  osigurava da Zajedničko poduzeće olakšava puni pristup podacima i informacijama za neovisno praćenje učinka istraživanja i inovacija u području zrakoplovstva koji se provode pod izravnim nadzorom Komisije te poduzima sve odgovarajuće mjere potrebne za osiguravanje neovisnosti tog procesa od samog Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo, primjerice putem javne nabave, neovisnih evaluacija, revizija ili ad hoc analiza. Izvješće o praćenju i ocjeni programa podnosi se upravnom odboru jednom godišnje;
(g)  osigurava da Zajedničko poduzeće olakšava puni pristup podacima i informacijama za neovisno praćenje učinka istraživanja i inovacija u području zrakoplovstva koji se provode te poduzima sve odgovarajuće mjere potrebne za osiguravanje neovisnosti tog procesa od samog Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo, primjerice putem javne nabave, neovisnih evaluacija, revizija ili ad hoc analiza, bez povećanja administrativnog opterećenja za zajedničko poduzeće. Izvješće o praćenju i ocjeni programa podnosi se upravnom odboru jednom godišnje;
Amandman 276
Prijedlog uredbe
Članak 68. naslov
Europsko savjetodavno tijelo za čisto zrakoplovstvo
Europsko znanstveno savjetodavno tijelo za čisto zrakoplovstvo
Amandman 277
Prijedlog uredbe
Članak 68. – stavak 1.
1.  Europsko savjetodavno tijelo za čisto zrakoplovstvo znanstveno je savjetodavno tijelo Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo osnovano u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (a).
1.  Europsko znanstveno savjetodavno tijelo za čisto zrakoplovstvo osniva se u skladu s člankom 19.
Amandman 278
Prijedlog uredbe
Članak 68. – stavak 2.
2.  Europsko savjetodavno tijelo za čisto zrakoplovstvo ima najviše 15 stalnih članova.
2.  Europsko znanstveno savjetodavno tijelo za čisto zrakoplovstvo ima najviše 15 stalnih članova, koji nisu članovi nijednog drugog tijela u okviru Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo.
Amandman 279
Prijedlog uredbe
Članak 68. – stavak 3.
3.  Predsjednik europskog savjetodavnog tijela za zračni promet bira se na razdoblje od dvije godine.
3.  Predsjednik europskog znanstvenog savjetodavnog tijela za čisto zrakoplovstvo bira se među njegovim stalnim članovima na razdoblje od dvije godine.
Amandman 280
Prijedlog uredbe
Članak 68. – stavak 4.
4.  Predstavnik Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) stalni je član europskog savjetodavnog tijela za zračni promet.
4.  Predstavnik Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) stalni je član europskog znanstvenog savjetodavnog tijela za čisto zrakoplovstvo.
Amandman 281
Prijedlog uredbe
Članak 68. – stavak 4.a (novi)
4.a  Barem jedan znanstveni stručnjak mora imati iskustvo u području znanosti o okolišu i klimi u kontekstu zrakoplovstva.
Amandman 282
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 1. točka a
(a)  doprinositi ciljevima utvrđenima u Planu za postizanje klimatskog cilja do 2030.51 i europskom zelenom planu52 povećanjem ambicija EU-a kako bi se do 2030. emisije stakleničkih plinova smanjile za barem 55 % u odnosu na razine iz 1990. i postigla klimatska neutralnost do 2050.;
(a)  doprinositi ciljevima utvrđenima u Planu za postizanje klimatskog cilja do 2030.51, europskom zelenom planu52 i europskom propisu o klimi povećanjem ambicija EU-a u pogledu ušteda povezanih s energetskom učinkovitosti i povećanja korištenja obnovljivih izvora, kao i smanjenja emisija stakleničkih plinova za barem 55 % do 2030. u odnosu na razine iz 1990. te postizanja klimatske neutralnosti najkasnije do 2050.;
__________________
__________________
51 COM(2020)0562.
51 COM(2020)0562.
52Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, COM(2019)0640.
52Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, COM(2019)0640.
Amandman 283
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 1. točka b
(b)  doprinositi provedbi Strategije za vodik za klimatski neutralnu Europu53 Europske komisije iz 2020.;
(b)  doprinositi provedbi Strategije za vodik za klimatski neutralnu Europu53 Europske komisije iz 2020., strategije EU-a za integraciju energetskog sustava i Rezolucije Europskog parlamenta od 19. svibnja 2021. o europskoj strategiji za vodik;
__________________
__________________
53 COM(2020)0301. Strategija za vodik za klimatski neutralnu Europu.
53 COM(2020)0301. Strategija za vodik za klimatski neutralnu Europu.
Amandman 284
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 1. točka c
(c)  ojačati konkurentnost Unijina vrijednosnog lanca čistog vodika s ciljem pružanja potpore posebno uključenim MSP-ovima i ubrzavanja ulaska inovativnih konkurentnih čistih rješenja na tržište;
(c)  razviti i ojačati vodstvo Unije i konkurentnost Unijina vrijednosnog lanca čistog vodika s ciljem pružanja potpore posebno uključenim MSP-ovima i start-up poduzećima te ubrzavanja istraživanja, razvoja i ulaska inovativnih konkurentnih čistih i energetski učinkovitih rješenja na tržište;
Amandman 285
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 1. točka d
(d)  poticati proizvodnju, distribuciju i skladištenje čistog vodika te njegovu potrošnju za krajnje namjene.
(d)  poticati proizvodnju, distribuciju, transport i skladištenje čistog vodika te njegovu potrošnju za krajnje namjene.
Amandman 286
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 1. točka da (nova)
(da)  ubrzati istraživačke i inovacijske aktivnosti za proizvodnju vodika koji se temelji na obnovljivim izvorima energije;
Amandman 287
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 2. točka a
(a)  putem istraživanja i inovacija poboljšati troškovnu učinkovitost, pouzdanost, količinu i kvalitetu rješenja koja uključuju čisti vodik, uključujući njegovu proizvodnju, distribuciju, skladištenje i krajnje namjene razvijene u Uniji, primjerice učinkovitije i jeftinije elektrolizatore za proizvodnju vodika i jeftiniji transport te industrijske primjene;
(a)  putem istraživanja i inovacija poboljšati troškovnu učinkovitost, cjenovnu pristupačnost, pouzdanost, količinu i kvalitetu rješenja koja uključuju čisti vodik, uključujući njegovu proizvodnju, distribuciju, transport, skladištenje i krajnje namjene razvijene u Uniji, primjerice učinkovitije i jeftinije elektrolizatore za proizvodnju vodika, smanjenje gubitaka energije i gubitaka uslijed pretvorbe i jeftiniji zrakoplovni i pomorski prijevoz te prijevoz teškim vozilima kao i industrijske primjene te inovativne tehnologije i tehnologije za čisti vodik i sigurnost te dostupnost njegove proizvodnje, transporta i skladištenja;
Amandman 288
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 2. točka b
(b)  povećati znanje i kapacitete aktera u znanosti i industriji povezanih s lancem vrijednosti vodika u Uniji;
(b)  povećati znanje i kapacitete aktera u znanosti i industriji povezanih s lancem vrijednosti vodika u Uniji uz istodobno podupiranje prihvaćanja vještina povezanih s industrijom;
Amandman 289
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 2. točka c
(c)  demonstrirati rješenja koja uključuju čisti vodik kako bi se on koristio na lokalnoj i regionalnoj razini te na razini Unije, a obuhvaćaju proizvodnju iz obnovljivih izvora, distribuciju, skladištenje i korištenje za prijevoz i energetski intenzivne industrije te druge primjene;
(c)  demonstrirati rješenja koja uključuju čisti vodik kako bi se on koristio na lokalnoj i regionalnoj razini te na razini Unije, a obuhvaćaju proizvodnju iz obnovljivih izvora, distribuciju, transport, skladištenje, tehnologije za negativne emisije i korištenje u sektorima u kojima je teško smanjiti emisije kao što su pomorski i zrakoplovni prijevoz te prijevoz teškim vozilima, energetski intenzivne industrije te druge primjene;
Amandman 290
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 2. točka ca (nova)
(ca)  povećati inovativna ulaganja u sektore krajnje uporabe, s posebnim naglaskom na prometnom sektoru, kao potporu revolucionarnim rješenjima i tehnologijama;
Amandman 291
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 2. točka d
(d)  pobliže upoznati građane i javnost s rješenjima koja uključuju čisti vodik te povećati njihovo prihvaćanje i primjenu za privatne i javne svrhe, posebice putem suradnje s drugim europskim partnerstvima u okviru programa Obzor Europa.
(d)  pobliže upoznati građane i javnost s rješenjima i infrastrukturom koja uključuju čisti vodik te povećati njihovo prihvaćanje i primjenu za privatne i javne svrhe, posebice putem suradnje s drugim europskim partnerstvima u okviru programa Obzor Europa i inicijativama kao što je Europski savez za čisti vodik, te u cilju doprinošenja poboljšanju sigurnosnih i tehničkih standarda EU-a kojima se povećava sigurnost i sigurno postupanje s povezanim tehnologijama i primjenama.
Amandman 292
Prijedlog uredbe
Članak 72. stavak 1. točka a
(a)  ocjenjuje i prati tehnološki napredak te tehnološke, gospodarske i društvene prepreke ulasku na tržište;
(a)  ocjenjuje i prati tehnološki napredak, napredak povezan s potrebnom infrastrukturom, te tehnološke, gospodarske, regulatorne, društvene i ekološke prepreke ulasku na tržište kao i učinak na okoliš;
Amandman 293
Prijedlog uredbe
Članak 72. stavak 1. točka b
(b)  doprinosi razvoju propisa i normi s ciljem uklanjanja prepreka ulasku na tržište i podupiranja zamjenjivosti, interoperabilnosti i trgovine na cijelom unutarnjem i globalnom tržištu, bez obzira na ovlasti Komisije u pogledu politika te u skladu s političkim smjernicama i pod nadzorom Komisije;
(b)  doprinosi razvoju propisa i normi s ciljem uklanjanja prepreka ulasku na tržište, posebno za mala i srednja te start-up poduzeća, smanjenja okolišnog, klimatskog i socijalnog učinka, među ostalim u trećim zemljama, i podupiranja transparentnosti, zamjenjivosti, interoperabilnosti i trgovine na cijelom unutarnjem i globalnom tržištu, bez obzira na ovlasti Komisije u pogledu politika te u skladu s političkim smjernicama i pod nadzorom Komisije;
Amandman 294
Prijedlog uredbe
Članak 72. stavak 1. točka c
(c)  podržava Komisiju u njezinim međunarodnim inicijativama povezanima sa strategijom za vodik, kao što su Međunarodno partnerstvo za gospodarstvo koje se temelji na vodiku (IPHE), Misija za inovacije i Inicijativa za vodik u okviru ministarskih sastanaka za čistu energiju.
(c)  podržava Komisiju i pruža joj tehničko stručno znanje, među ostalim tijekom sastanaka, u njezinim međunarodnim inicijativama povezanima sa strategijom za vodik, kao što su Međunarodno partnerstvo za gospodarstvo koje se temelji na vodiku (IPHE), Misija za inovacije i Inicijativa za vodik u okviru ministarskih sastanaka za čistu energiju, bez obzira na ovlasti Komisije u pogledu politika te u skladu s političkim smjernicama i pod nadzorom Komisije.
Amandman 295
Prijedlog uredbe
Članak 73. stavak 1. točka b
(b)  Hydrogen Europe AISBL, neprofitna organizacija osnovana u skladu s belgijskim pravom (registracijski broj: 890 025 478) sa stalnim sjedištem u Bruxellesu, Belgija („industrijska grupacija”), nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za čisti vodik putem izjave o preuzimanju obveze;
(b)  Hydrogen Europe AISBL, neprofitna organizacija osnovana u skladu s belgijskim pravom (registracijski broj: 890 025 478) sa stalnim sjedištem u Bruxellesu, Belgija („industrijska grupacija”), nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za čisti vodik putem izjave o preuzimanju obveze, ne dovodeći u pitanje prava članova, a posebno malih i srednjih poduzeća, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi i drugom relevantnom pravu Unije;
Amandman 296
Prijedlog uredbe
Članak 73. stavak 1. točka c
(c)  Hydrogen Europe Research AISBL, neprofitna organizacija osnovana u skladu s belgijskim pravom (registracijski broj: 0897 679 372) sa stalnim sjedištem u Bruxellesu, Belgija („istraživačka grupacija”), nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za čisti vodik putem izjave o preuzimanju obveze.
(c)  Hydrogen Europe Research AISBL, neprofitna organizacija osnovana u skladu s belgijskim pravom (registracijski broj: 0897 679 372) sa stalnim sjedištem u Bruxellesu, Belgija („istraživačka grupacija”), nakon obavijesti o svojoj odluci o pristupanju Zajedničkom poduzeću za čisti vodik putem izjave o preuzimanju obveze, ne dovodeći u pitanje prava članova, a posebno malih i srednjih poduzeća, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi i drugom relevantnom pravu Unije.
Amandman 297
Prijedlog uredbe
Članak 73. stavak 1. točka ca (nova)
(ca)  pridruženi članovi odabrani u skladu s člankom 7., podložno odluci upravnog odbora.
Amandman 298
Prijedlog uredbe
Članak 76. stavak 1. uvodni dio
1.  Za potrebe članka 11. stavka 1. točke (b) dodatne aktivnosti mogu uključivati aktivnosti koje su izravno povezane s aktivnostima Zajedničkog poduzeća za čisti vodik i doprinose njegovim ciljevima, uključujući:
1.  Za potrebe članka 11. stavka 1. točke (b) dodatne aktivnosti mogu uključivati aktivnosti koje su izravno povezane s aktivnostima Zajedničkog poduzeća za čisti vodik, jasno su povezane s agendom za istraživanja i inovacije, financiraju se u okviru nacionalnih ili regionalnih programa i doprinose ciljevima Zajedničkog poduzeća, uključujući:
Amandman 299
Prijedlog uredbe
Članak 76. – stavak 1. – točka e
(e)  aktivnosti informiranja o tehnologijama vodika i sigurnosnim mjerama;
(e)  aktivnosti informiranja o tehnologijama čistog vodika i sigurnosnim mjerama, uključujući duž lanca vrijednosti;
Amandman 300
Prijedlog uredbe
Članak 77. stavak 1. točka da (nova)
(da)  Neovisni znanstveni savjetodavni odbor.
Amandman 301
Prijedlog uredbe
Članak 78. stavak 1. točka b
(b)  šest predstavnika organizacije Hydrogen Europe, koji predstavljaju različite geografske regije, rodove i sektore;
(b)  šest predstavnika organizacije Hydrogen Europe, koji predstavljaju različite geografske regije i rodove te različite dijelove lanca vrijednosti, s time da je barem jedan od njih predstavnik MSP-a, a jedan predstavnik organizacije civilnog društva;
Amandman 302
Prijedlog uredbe
Članak 80. stavak 1. točka a
(a)  potiče sinergije s relevantnim aktivnostima i programima na razini Unije te nacionalnoj i regionalnoj razini, posebice ako se njima podržava uvođenje rješenja u području istraživanja i inovacija, infrastrukture, obrazovanja i regionalnog razvoja povezanih s korištenjem čistog vodika;
(a)  potiče sinergije s relevantnim aktivnostima i programima na razini Unije te nacionalnoj i regionalnoj razini, posebice ako se njima podržava uvođenje rješenja u području istraživanja i inovacija, infrastrukture, obrazovanja i regionalnog razvoja povezanih s korištenjem čistog vodika, uz poseban naglasak na sektorima u kojima je teško smanjiti emisije kao što su neki industrijski sektori, zrakoplovni i pomorski prijevoz te prijevoz teškim vozilima;
Amandman 303
Prijedlog uredbe
Članak 80. stavak 1. točka b
(b)  u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom (b) i člankom 16. točkom (l), pruža strateške smjernice u pogledu suradnje s drugim europskim partnerstvima, uključujući partnerstvo za cestovni prijevoz s nultom stopom emisija, vodni promet s nultom stopom emisija, europske željeznice, čisto zrakoplovstvo, procese za planet i čisti čelik, u skladu s njihovim strateškim agendama za istraživanja i inovacije ili drugim jednakovrijednim dokumentima;
(b)  u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom (b) i člankom 16. točkom (l), pruža strateške smjernice u pogledu suradnje s drugim europskim partnerstvima, uključujući partnerstvo za cestovni prijevoz s nultom stopom emisija, vodni promet s nultom stopom emisija, europske željeznice, čisto zrakoplovstvo, procese za planet i čisti čelik, u skladu s njihovim strateškim agendama za istraživanja i inovacije, kao i sa strategijom EU-a za integraciju energetskog sustava i povezanim inicijativama u području energetske učinkovitosti, elektrifikacije i obnovljivih izvora ili drugim jednakovrijednim dokumentima;
Amandman 304
Prijedlog uredbe
Članak 80. stavak 1. točka c
(c)  potiče tržišnu prihvaćenost tehnologija i rješenja za postizanje ciljeva europskog zelenog plana.
(c)  potiče tržišnu prihvaćenost održivih tehnologija i rješenja u skladu s ciljevima europskog zelenog plana te s ciljem poboljšanja europskog ekosustava čistog vodika.
Amandman 305
Prijedlog uredbe
Članak 81. stavak 1. točka a
(a)  predlaže aktivnosti kojima se potiče sinergija s relevantnim aktivnostima i programima na razini Unije te na nacionalnoj i regionalnoj razini;
(a)  predlaže i provodi, u suradnji s relevantnim akterima, aktivnosti kojima se potiče sinergija s relevantnim aktivnostima i programima na razini Unije te na nacionalnoj i regionalnoj razini;
Amandman 306
Prijedlog uredbe
Članak 81. stavak 1. točka b
(b)  podržava druge inicijative Unije povezane s vodikom i doprinosi im, ako to odobri upravni odbor;
(b)  podržava druge inicijative Unije povezane s vodikom i doprinosi im, kao što su europski savez za vodik i važan projekt od zajedničkog europskog interesa;
Amandman 307
Prijedlog uredbe
Članak 81. stavak 1. točka c
(c)  saziva godišnji forum Europskog partnerstva za čisti vodik koji se, ako je moguće, održava zajedno i usporedno s Europskim forumom za vodik europskog saveza za čisti vodik.
(c)  saziva godišnji forum Europskog partnerstva za čisti vodik koji se održava zajedno i usporedno s Europskim forumom za vodik europskog saveza za čisti vodik.
Amandman 308
Prijedlog uredbe
Članak 82. stavak 2.
2.  Skupina dionika sastoji se od predstavnika sektora koji proizvode, distribuiraju, skladište, trebaju ili koriste čisti vodik u cijeloj Uniji, uključujući predstavnike drugih relevantnih europskih partnerstava te predstavnike međuregionalnog partnerstva europskih dolina vodika.
2.  Skupina dionika sastoji se od predstavnika sektora koji proizvode, distribuiraju, transportiraju, skladište, trebaju ili koriste čisti vodik u cijeloj Uniji, uključujući predstavnike drugih relevantnih europskih partnerstava te predstavnike međuregionalnog partnerstva europskih dolina vodika, predstavnike sektora električne energije iz obnovljivih izvora, organizacija civilnog društva i znanstvene zajednice.
Amandman 309
Prijedlog uredbe
Članak 82. stavak 3. točka a
(a)  pruža informacije o strateškim i tehnološkim prioritetima Zajedničkog poduzeća za čisti vodik, u skladu s agendom za istraživanja i inovacije ili drugim jednakovrijednim dokumentom i povezanim detaljnim tehnološkim planovima, uzimajući pritom u obzir napredak i potrebe u srodnim sektorima;
(a)  pruža informacije o strateškim, infrastrukturnim i tehnološkim prioritetima Zajedničkog poduzeća za čisti vodik, u skladu s agendom za istraživanja i inovacije ili drugim jednakovrijednim dokumentom i povezanim detaljnim tehnološkim planovima, uzimajući pritom u obzir napredak i potrebe u srodnim sektorima, kao što su sektori u kojima je teško smanjiti emisije poput nekih industrijskih sektora, zračnog i pomorskog prijevoza te prijevoza teškim vozilima;
Amandman 310
Prijedlog uredbe
Članak 82. stavak 3. točka b
(b)  predlaže načine omogućivanja konkretnih sinergija između Zajedničkog poduzeća za čisti vodik i srodnih sektora ili bilo kojeg sektora ako bi sinergije s njim donijele dodanu vrijednost;
(b)  predlaže načine omogućivanja konkretnih sinergija između Zajedničkog poduzeća za čisti vodik i srodnih sektora ili bilo kojeg sektora ako bi sinergije s njim donijele dodanu vrijednost, posebno uzimajući u obzir načelo energetske učinkovitosti na prvom mjestu i integracije energetskog sustava;
Amandman 311
Prijedlog uredbe
Članak 82. stavak 3. točka c
(c)  doprinosi godišnjem Europskom forumu za vodik europskog saveza za čisti vodik.
(c)  doprinosi godišnjem forumu Europskog partnerstva za čisti vodik i Europskom forumu za vodik europskog saveza za čisti vodik.
Amandman 312
Prijedlog uredbe
Članak 82.a (novi)
Članak 82.a
Znanstveni savjetodavni odbor
1.   Zajedničko poduzeće za čisti vodik osniva neovisni znanstveni savjetodavni odbor iz članaka 19. i 77. radi traženja znanstvenih savjeta od neovisnih akademskih stručnjaka na visokoj razini.
2.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor ima najviše 15 stalnih članova i predsjednika bira među svojim članovima na razdoblje od dvije godine.
3.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor može davati savjete na zahtjev upravnog odbora i drugih tijela Zajedničkog poduzeća za čisti vodik, ili na vlastitu inicijativu.
4.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor surađuje s relevantnim savjetodavnim tijelima uspostavljenima u okviru programa Obzor Europa.
Amandman 313
Prijedlog uredbe
Članak 83. stavak 1. točka b
(b)  osigurati brz prijelaz na privlačniji, konkurentniji, cjenovno pristupačniji, učinkovitiji i održiviji europski željeznički sustav koji je prilagođeniji korisnicima i integriran u širi sustav mobilnosti;
(b)  osigurati brz prijelaz na sigurniji, privlačniji, konkurentniji, cjenovno pristupačniji, učinkovitiji, uključiviji, digitalniji i održiviji europski željeznički sustav koji je prilagođeniji korisnicima i integriran u širi sustav mobilnosti;
Amandman 314
Prijedlog uredbe
Članak 83. stavak 2. točka a
(a)  ukloniti prepreke interoperabilnosti i osigurati rješenja za punu integraciju, uključujući upravljanje prometom, vozila, infrastrukturu i usluge, kako bi se uspostavila integrirana europska željeznička mreža, na najbolji način odgovoriti na potrebe putnika i poduzeća te ubrzati uvođenje inovativnih rješenja za potporu jedinstvenom europskom željezničkom prostoru, a istodobno povećati kapacitet i pouzdanost željezničkog prijevoza te smanjiti troškove;
(a)  ukloniti prepreke interoperabilnosti i osigurati rješenja za punu integraciju, uključujući upravljanje prometom, vozila, infrastrukturu i usluge, među ostalim izdavanjem jedinstvenih karata, kako bi se uspostavila integrirana europska željeznička mreža, na najbolji način odgovoriti na potrebe i prava putnika, djelatnika u željezničkom prometu i poduzeća te ubrzati uvođenje inovativnih rješenja za potporu jedinstvenom europskom željezničkom prostoru, a istodobno povećati kapacitet i pouzdanost željezničkog prijevoza te smanjiti troškove;
Amandman 315
Prijedlog uredbe
Članak 83. stavak 2. točka c
(c)  u okviru svojeg sistemskog stupa razviti jedinstveni operativni koncept i funkcionalnu arhitekturu sustava za integrirane sustave za upravljanje prometom te upravljanje, nadzor i signalizaciju u europskoj željeznici, uključujući automatizirano upravljanje vlakovima, kako bi istraživanja i inovacije bili usmjereni na dogovorene i zajedničke zahtjeve korisnika, a operativne potrebe mogle napredovati;
(c)  u okviru svojeg sistemskog stupa razviti jedinstveni operativni koncept i funkcionalnu arhitekturu sustava za integrirane sustave za upravljanje prometom te upravljanje, nadzor i signalizaciju u europskoj željeznici, uključujući automatizirano upravljanje vlakovima, kako bi istraživanja i inovacije bili usmjereni na dogovorene i zajedničke zahtjeve korisnika, a operativne potrebe mogle napredovati; jedinstveni operativni koncept i funkcionalna arhitektura za integrirano upravljanje europskim željezničkim prometom moraju biti interoperabilni za cijelu željezničku mrežu (središnju i sveobuhvatnu transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T) te glavne i regionalne linije koje nisu uključene u TEN-T).
Amandman 316
Prijedlog uredbe
Članak 83. stavak 2. točka e
(e)  razvijati demonstracijske projekte u zainteresiranim državama članicama, uključujući one koje trenutačno nemaju uspostavljen željeznički sustav na svojem državnom području;
(e)  razvijati demonstracijske projekte u zainteresiranim državama članicama, uključujući one koje trenutačno nemaju uspostavljen željeznički sustav na svojem državnom području. Takvi projekti, uključujući opsežne demonstracijske projekte, obuhvaćaju što je šire moguće područje Unije, i to transparentno i na zemljopisno raznolik način.
Amandman 317
Prijedlog uredbe
Članak 83. stavak 2. točka f
(f)  doprinijeti razvoju snažne i globalno konkurentne europske željezničke industrije.
(f)  doprinijeti razvoju snažne i globalno konkurentne europske željezničke industrije sa snažnim lancem opskrbe i visokoinovativnim ekosustavom koji obuhvaća visokotehnološke MSP-ove.
Amandman 318
Prijedlog uredbe
Članak 83. stavak 2. točka fa (nova)
(fa)  doprinijeti uklanjanju prepreka koje trenutačno sprečavaju punu uključivost željezničkog prijevoza, uz poseban osvrt na osobe s invaliditetom;
Amandman 319
Prijedlog uredbe
Članak 83. stavak 2. točka fb (nova)
(fb)  razviti tehnike izgradnje pruga sljedeće generacije koje uključuju sve komponente, od podstrukture do pruga i nadstrukture;
Amandman 320
Prijedlog uredbe
Članak 83. stavak 2. točka fc (nova)
(fc)  podržati razvoj inovativnih rješenja korisnih za putnike u željezničkom prometu, uključujući one koji žive u rijetko i nedovoljno naseljenim područjima.
Amandman 321
Prijedlog uredbe
Članak 84. – stavak 1.
1.  Osim zadaća utvrđenih u članku 5. Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu i Komisija pripremaju i podnose upravnom odboru na donošenje glavni plan razvijen uz savjetovanje sa svim relevantnim dionicima u željezničkom sektoru i industriji opskrbe željeznica.
1.  Osim zadaća utvrđenih u članku 5. Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu i Komisija pripremaju i podnose upravnom odboru na donošenje glavni plan razvijen uz savjetovanje sa svim relevantnim dionicima u željezničkom sektoru i industriji opskrbe željeznica i to na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
Amandman 322
Prijedlog uredbe
Članak 84. stavak 5. točka a – uvodni dio
(a)  razvijanje sistemskog gledišta, u okviru sistemskog stupa, koje obuhvaća željezničku proizvodnu industriju, zajednicu željezničkih prijevoznika i druge privatne i javne dionike u željezničkom prometu, uključujući tijela koja predstavljaju korisnike (putnike, robu i osoblje) te relevantne aktere izvan tradicionalnog željezničkog sektora. Sistemsko gledište obuhvaća:
(a)  razvijanje interoperabilnog sistemskog gledišta, u okviru sistemskog stupa, koje obuhvaća željezničku proizvodnu industriju, zajednicu željezničkih prijevoznika i druge privatne i javne dionike u željezničkom prometu, uključujući predstavnike država članica i tijela koja predstavljaju korisnike (putnike, robu i radnike) te druge relevantne aktere izvan tradicionalnog željezničkog sektora. Sistemsko gledište obuhvaća:
Amandman 323
Prijedlog uredbe
Članak 84. stavak 5. točka a – podtočka iv.
iv.  ocjenjivanje i vrednovanje potrebnih sučelja s drugim načinima prijevoza, posebno za protok tereta i putnika;
iv.  ocjenjivanje i vrednovanje potrebnih sučelja s drugim načinima prijevoza te urbanim i regionalnim željezničkim sustavima, posebno za protok tereta i putnika;
Amandman 324
Prijedlog uredbe
Članak 85. stavak 1. točka b
(b)  članovi osnivači navedeni u Prilogu II., nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću putem izjave o preuzimanju obveze;
(b)  članovi osnivači navedeni u Prilogu II., nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću putem izjave o preuzimanju obveze, koja se temelji na pravednoj ravnoteži između primljenih financijskih sredstava Unije i dodijeljenih doprinosa; ne dovodeći u pitanje prava članova, posebno MSP-ova, kako su utvrđena u ovoj Uredbi i drugom relevantnom pravu Unije;
Amandman 325
Prijedlog uredbe
Članak 85. – stavak 2.a (novi)
2.a  Odstupajući od članka 7. stavka 2., ocjena zahtjeva za članstvo bilo kojeg pravnog subjekta s poslovnim nastanom u zemlji pridruženoj programu Obzor Europa podliježe proporcionalnom povećanju doprinosa Unije iz programa Obzor Europa Zajedničkom poduzeću za europsku željeznicu putem doprinosa iz odgovarajuće zemlje pridružene programu Obzor Europa.
Amandman 326
Prijedlog uredbe
Članak 88. stavak 1. točka d
(d)  prihvaćanje rezultata aktivnosti financiranih u okviru Zajedničkog poduzeća Shift2Rail, daljnje iskorištavanje, demonstracijske aktivnosti i normizaciju.
(d)  prihvaćanje rezultata i uvođenje aktivnosti financiranih u okviru Zajedničkog poduzeća Shift2Rail, uključujući ažuriranje tehničkih specifikacija za interoperabilnost, daljnje iskorištavanje, demonstracijske aktivnosti i normizaciju.
Amandman 327
Prijedlog uredbe
Članak 88. stavak 1. točka da (nova)
(da)  europske aktivnosti odobrenja i certifikacije povezane s rješenjima u području europske željeznice iz projekata Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu ili inicijativa koje su mu prethodile.
Amandman 328
Prijedlog uredbe
Članak 89. stavak 1. točka ea (novi)
(ea)  Znanstveni savjetodavni odbor.
Amandman 329
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 2.
2.  Osim toga, Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu može osnovati znanstvenu upravljačku skupinu ili zatražiti znanstveni savjet od neovisnih akademskih stručnjaka ili zajedničkih znanstvenih savjetodavnih tijela.
Briše se.
Amandman 330
Prijedlog uredbe
Članak 91. – stavak 2.
2.  Predsjednik ili potpredsjednik skupine predstavnika država pozvan je da prisustvuje svim sastancima upravnog odbora kao promatrač i sudjeluje u raspravama, ali nema pravo glasa. Predstavnici Agencije Europske unije za željeznice i Europskog savjetodavnog vijeća za istraživanja u području željeznica pozvani su da prisustvuju sastancima upravnog odbora kao promatrači te sudjeluju u raspravama, ali nemaju pravo glasa.
2.  Predsjednik i potpredsjednik skupine predstavnika država pozvan je da prisustvuje svim sastancima upravnog odbora kao promatrač i sudjeluje u raspravama, ali nema pravo glasa. Predstavnici Agencije Europske unije za željeznice i Europskog savjetodavnog vijeća za istraživanja u području željeznica pozvani su da prisustvuju sastancima upravnog odbora kao promatrači te sudjeluju u raspravama, ali nemaju pravo glasa.
Amandman 331
Prijedlog uredbe
Članak 91. – stavak 4.a (novi)
4.a  U skladu s člankom 15. stavkom 2. Unija ima 50 % glasačkih prava u upravnom odboru, a glasačka prava Unije nedjeljiva su. Preostala glasačka prava raspodijelit će se među ostalim članovima upravnog odbora proporcionalno doprinosu članova koje predstavljaju sredstvima koje predstavljaju sredstvima Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu.
Amandman 332
Prijedlog uredbe
Članak 92. stavak 1. točka b
(b)  donosi programe rada sistemskog stupa, uključujući proračun, i njihove izmjene na temelju preporuka upravljačke skupine sistemskog stupa i prijedloga izvršnog direktora.
(b)  donosi programe rada sistemskog stupa, uključujući proračun, i njihove izmjene na temelju preporuka upravljačke skupine sistemskog stupa i savjetodavnih tijela Zajedničkog poduzeća te prijedloga izvršnog direktora.
Amandman 333
Prijedlog uredbe
Članak 93. – stavak 1.
1.  Upravljačka skupina sistemskog stupa sastoji se od predstavnika Komisije, predstavnika željezničkog sektora i sektora mobilnosti te relevantnih organizacija, izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu i predstavnika Agencije Europske unije za željeznice. Komisija donosi konačnu odluku o sastavu skupine. U opravdanim slučajevima Komisija može pozvati dodatne relevantne stručnjake i dionike da prisustvuju sastancima upravljačke skupine sistemskog stupa kao promatrači.
1.  Upravljačka skupina sistemskog stupa sastoji se od predstavnika Komisije, predstavnika željezničkog sektora i sektora mobilnosti te relevantnih organizacija, izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu i predstavnika Agencije Europske unije za željeznice. Komisija donosi konačnu odluku o sastavu skupine uzimajući u obzir rodnu ravnotežu i geografsku raznolikost. U opravdanim slučajevima Komisija može pozvati dodatne relevantne stručnjake i dionike da prisustvuju sastancima upravljačke skupine sistemskog stupa kao promatrači.
Amandman 334
Prijedlog uredbe
Članak 94. – stavak 2.
2.  Skupina za uvođenje otvorena je svim dionicima, kao i upravljačka skupina sistemskog stupa. Upravni odbor odabire članove skupine za uvođenje i utvrđuje, konkretno, njezinu veličinu i sastav, trajanje mandata i uvjete produljenja mandata njezinih članova. Sastavom skupine za uvođenje osigurava se odgovarajuća tematska usmjerenost i reprezentativnost. Popis članova objavljuje se na internetskim stranicama Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu.
2.  Skupina za uvođenje otvorena je svim dionicima, kao i upravljačka skupina sistemskog stupa. Upravni odbor odabire članove skupine za uvođenje i utvrđuje, konkretno, njezinu veličinu i sastav, trajanje mandata i uvjete produljenja mandata njezinih članova. Sastavom skupine za uvođenje osigurava se odgovarajuća tematska usmjerenost i reprezentativnost, među ostalim u pogledu udruženja krajnjih korisnika i putnika te predstavnika radnika. Popis članova objavljuje se na internetskim stranicama Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu.
Amandman 335
Prijedlog uredbe
Članak 96.a (novi)
Članak 96.a
Znanstveni savjetodavni odbor
1.   Zajedničko poduzeće za europsku željeznicu osniva neovisni znanstveni savjetodavni odbor iz članaka 19. i 89. radi traženja znanstvenih savjeta od neovisnih akademskih stručnjaka na visokoj razini.
2.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor ima najviše 15 stalnih članova i predsjednika bira među svojim članovima na razdoblje od dvije godine.
3.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor može davati savjete na zahtjev upravnog odbora i drugih tijela Zajedničkog poduzeća za europsku željeznicu ili na vlastitu inicijativu.
4.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor surađuje s relevantnim savjetodavnim tijelima uspostavljenima u okviru programa Obzor Europa.
Amandman 336
Prijedlog uredbe
Članak 97. stavak 1. točka a
(a)  promicati razvoj i prihvaćanje novih ili poboljšanih zdravstvenih tehnologija kako bi se smanjio socioekonomski teret zaraznih bolesti u supsaharskoj Africi;
(a)  promicati razvoj i prihvaćanje novih ili poboljšanih zdravstvenih tehnologija, dijagnosticiranja i liječenja koji su cjenovno pristupačni, dostupni i primjereni za okruženja s ograničenim resursima kako bi se smanjio socioekonomski teret zaraznih bolesti, posebno bolesti povezanih sa siromaštvom i zanemarenih bolesti, u supsaharskoj Africi;
Amandman 337
Prijedlog uredbe
Članak 97. stavak 2. točka b
(b)  jačati istraživačke i inovacijske kapacitete te nacionalne zdravstvene istraživačke sustave u supsaharskoj Africi za borbu protiv zaraznih bolesti;
(b)  jačati i povećati istraživačke i inovacijske kapacitete te nacionalne zdravstvene istraživačke sustave u supsaharskoj Africi za borbu protiv zaraznih bolesti;
Amandman 338
Prijedlog uredbe
Članak 97. stavak 2. točka ba (nova)
(b a)  povećati udio projekata s afričkim vodstvom;
Amandman 339
Prijedlog uredbe
Članak 98. stavak 1. točka da (nova)
(da)  promiče sinergije, suradnju i zajednička djelovanja s Europskim razvojnim fondom i Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, posebno za izgradnju kapaciteta te dijeljenje objekata i infrastruktura.
Amandman 340
Prijedlog uredbe
Članak 99. stavak 1. točka b
(b)  Udruženje EDCTP, neprofitna organizacija osnovana u skladu s nizozemskim pravom, nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za globalno zdravlje EDCTP3 putem izjave o preuzimanju obveze.
(b)  Udruženje EDCTP, neprofitna organizacija osnovana u skladu s nizozemskim pravom, nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za globalno zdravlje EDCTP3 putem izjave o preuzimanju obveze, ne dovodeći u pitanje prava članova, a posebno malih i srednjih poduzeća, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi i drugom relevantnom pravu Unije;
Amandman 341
Prijedlog uredbe
Članak 102. stavak 2. točka a
(a)  aktivnosti sastavnih subjekata Udruženja EDCTP koje su usklađene sa sličnim aktivnostima drugih sastavnih subjekata Udruženja EDCTP i kojima se neovisno upravlja u skladu s nacionalnim pravilima financiranja;
(a)  aktivnosti sastavnih subjekata Udruženja EDCTP koje su dokazivo usklađene, koordinirane ili zajednički programirane sa sličnim aktivnostima drugih sastavnih subjekata Udruženja EDCTP i kojima se neovisno upravlja u skladu s nacionalnim pravilima financiranja;
Amandman 342
Prijedlog uredbe
Članak 106. – stavak 1.a (novi)
1.a  Znanstveni odbor osniva se u skladu s člankom 19. te ima uravnoteženu zastupljenost dionika i geografski i tematsk je raznolik, a posebno uključuje stručno znanje iz afričkih zemalja.
Amandman 343
Prijedlog uredbe
Članak 106. stavak 2. točka (ja) (nova)
(ja)  ocjenjuje prijave partnera koji daju doprinose za Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje te savjetuje upravni odbor o odbijanju ili prihvaćanju prijava i opsegu svake potencijalne suradnje.
Amandman 344
Prijedlog uredbe
Članak 107. stavak -1. (novi)
-1.  Skupina dionika ima uravnoteženu zastupljenost dionika i geografski i tematski je raznolika, pokrivajući osobito stručno znanje iz afričkih zemalja, te nastoji poticati članstvo i značajno sudjelovanje civilnog društva, posebno nevladinih organizacija koje rade sa zajednicama koje su najviše izložene zaraznim bolestima povezanima sa siromaštvom i zanemarenim zaraznim bolestima.
Amandman 345
Prijedlog uredbe
Članak 107. stavak 1. uvodni dio
Osim zadaća utvrđenih u članku 21. skupina dionika obavlja i sljedeće zadaće:
2.  Osim zadaća utvrđenih u članku 21. skupina dionika obavlja i sljedeće zadaće:
Amandman 346
Prijedlog uredbe
Članak 111. naslov
Suradnja s Europskom agencijom za lijekove i Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti
Suradnja s Afričkom i Europskom agencijom za lijekove i Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti te drugim relevantnim agencijama i organizacijama
Amandman 347
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 1.
Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 osigurava blisku suradnju s Europskom agencijom za lijekove i Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti.
Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 osigurava blisku suradnju s Europskom agencijom za lijekove i Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti te s relevantnim afričkim agencijama i organizacijama, uključujući afričke centre za kontrolu i sprečavanje bolesti, regionalne gospodarske odbore Afričke unije, Razvojnu agenciju Afričke unije (AUDA-NEPAD) i Afričku akademiju znanosti.
Amandman 348
Prijedlog uredbe
Članak 112. – stavak 1.
Sudionici neizravnih djelovanja koja financira Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 moraju osigurati da proizvodi i usluge razvijeni u potpunosti ili djelomično na temelju rezultata tog neizravnog djelovanja budu dostupni i na raspolaganju javnosti pod poštenim i razumnim uvjetima. U tu se svrhu, prema potrebi, u programu rada navode dodatne obveze u pogledu iskorištavanja koje se primjenjuju na posebna neizravna djelovanja.
Sudionici neizravnih djelovanja koja financira Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 moraju osigurati da proizvodi i usluge razvijeni u potpunosti ili djelomično na temelju rezultata tog neizravnog djelovanja budu dostupni, na raspolaganju i cjenovno pristupačni ranjivom stanovništvu i javnosti općenito, posebno u okruženjima s ograničenim resursima, pod poštenim i razumnim uvjetima. U tu se svrhu u programu rada navode dodatne obveze u pogledu iskorištavanja koje se primjenjuju na posebna neizravna djelovanja.
Amandman 349
Prijedlog uredbe
Članak 113. stavak 1. točka b
(b)  na najmanje pet primjera pokazati izvedivost integracije proizvoda ili usluga povezanih sa zdravstvenom zaštitom koji se dokazano mogu koristiti u sustavima zdravstvene zaštite i tako poticati razvoj sigurnih, djelotvornih i troškovno učinkovitih inovacija usmjerenih na ljude koje odgovaraju strateškim neispunjenim javnozdravstvenim potrebama. Povezani projekti trebali bi se baviti prevencijom, dijagnosticiranjem, liječenjem bolesti i/ili upravljanjem bolestima koje pogađaju stanovništvo Unije i doprinijeti europskom planu za borbu protiv raka;
(b)  na najmanje pet primjera pokazati izvedivost integracije proizvoda ili usluga povezanih sa zdravstvenom zaštitom koji se dokazano mogu koristiti u sustavima zdravstvene zaštite i tako poticati razvoj sigurnih, djelotvornih i troškovno učinkovitih inovacija, proizvoda i liječenja koji su usmjereni na ljude i cjenovno pristupačni pacijentima i zdravstvenim sustavima te odgovaraju na strateške neispunjene javnozdravstvene potrebe. Povezani projekti trebali bi se baviti nadzorom, prevencijom, dijagnosticiranjem, liječenjem bolesti i/ili upravljanjem bolestima koje pogađaju stanovništvo Unije, uključujući borbu protiv raka u sinergiji s europskim planom za borbu protiv raka te podupiranjem osnivanja europskog instituta za rak i uspostavljanja Europskog akcijskog plana „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti;
Amandman 350
Prijedlog uredbe
Članak 113. stavak 1. točka c
(c)  poticati međusektorske zdravstvene inovacije za globalno konkurentnu europsku zdravstvenu industriju i doprinositi postizanju ciljeva nove industrijske strategije za Europu i farmaceutske strategije za Europu.
(c)  poticati međusektorske zdravstvene inovacije za globalno konkurentnu europsku zdravstvenu industriju i doprinositi postizanju ciljeva nove industrijske strategije za Europu, uključujući njezina ažuriranja, i farmaceutske strategije za Europu.
Amandman 351
Prijedlog uredbe
Članak 113. stavak 2. točka a
(a)  doprinositi boljem razumijevanju odrednica zdravlja i prioritetnih područja bolesti;
(a)  doprinositi boljem razumijevanju odrednica zdravlja, neispunjenih medicinskih potreba, pripravnosti na hitne situacije, zaraznih i rijetkih bolesti, uključujući socioekonomske i okolišne čimbenike koji utječu na zdravstveno stanje osobe, i prioritetnih područja bolesti;
Amandman 352
Prijedlog uredbe
Članak 113. stavak 2. točka b
(b)  integrirati fragmentirana istraživanja i inovacije u području zdravlja i tako povezati sektore zdravstvene industrije i druge dionike, s naglaskom na neispunjene javnozdravstvene potrebe, kako bi se omogućio razvoj alata, podataka, platformi, tehnologija i postupaka za bolje predviđanje, prevenciju, presretanje, dijagnosticiranje i liječenje bolesti te upravljanje njima, u skladu s potrebama krajnjih korisnika;
(b)  integrirati fragmentirana istraživanja i inovacije u području zdravlja i tako povezati sektore zdravstvene industrije i druge dionike, s naglaskom na neispunjene javnozdravstvene potrebe, kako bi se omogućio razvoj alata, podataka, platformi, tehnologija i postupaka za bolje predviđanje, prevenciju, presretanje, dijagnosticiranje i liječenje bolesti te upravljanje njima, u skladu s potrebama pacijenata i krajnjih korisnika te rješavajući tržišne nedostatke u pogledu neispunjenih medicinskih potreba;
Amandman 353
Prijedlog uredbe
Članak 113. stavak 2. točka d
(d)  iskoristiti puni potencijal digitalizacije i razmjene podataka u zdravstvenoj zaštiti;
(d)  iskoristiti puni potencijal digitalizacije i razmjene podataka u zdravstvenoj zaštiti, uz primjenu sinergija s inicijativama kao što je Europski podatkovni prostor o zdravlju te uz istodobno poštovanje načela zaštite podataka u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća1a ;
____________
1aUredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).
Amandman 354
Prijedlog uredbe
Članak 113. stavak 2. točka ea (novi)
(ea)  poboljšati europsko istraživanje u području rijetkih bolesti i razviti sinergije s drugim inicijativama u tom području.
Amandman 355
Prijedlog uredbe
Članak 114. stavak 1. točka a
(a)  potiče blisku i dugoročnu suradnju Unije, drugih članova, partnera koji daju doprinos i drugih dionika uključenih u zdravstvenu skrb, kao što su drugi relevantni sektori, tijela zdravstvene zaštite (primjerice regulatorna tijela, tijela za procjenu zdravstvenih tehnologija i platitelji), organizacije pacijenata, zdravstveni djelatnici i pružatelji zdravstvene zaštite, kao i akademska zajednica;
(a)  potiče blisku i dugoročnu suradnju Unije, drugih članova, partnera koji daju doprinos i drugih dionika uključenih u zdravstvenu skrb, kao što su drugi relevantni sektori, tijela zdravstvene zaštite (primjerice regulatorna tijela, tijela za procjenu zdravstvenih tehnologija i platitelji), organizacije pacijenata, zdravstveni djelatnici i pružatelji zdravstvene zaštite, kao i akademska zajednica te organizacije civilnog društva;
Amandman 356
Prijedlog uredbe
Članak 114. stavak 1. točka c
(c)  svim dionicima omogućuje predlaganje područja na koja će se odnositi budući pozivi na podnošenje prijedloga;
(c)  svim dionicima omogućuje predlaganje područja na koja će se odnositi budući pozivi na podnošenje prijedloga na temelju redovitih otvorenih savjetovanja i organizacije godišnjeg foruma dionika;
Amandman 357
Prijedlog uredbe
Članak 114. stavak 1. točka ca (nova)
(ca)  osigurava da se korisnici obvežu na načela pristupa, učinkovitosti, cjenovne pristupačnosti i dostupnosti;
Amandman 358
Prijedlog uredbe
Članak 114. stavak 1. točka d
(d)  redovito preispituje i po potrebi usklađuje stratešku agendu za istraživanja i inovacije u okviru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje, uzimajući pritom u obzir nove znanstvene spoznaje do kojih dolazi tijekom njezine provedbe ili nove javnozdravstvene potrebe;
(d)  redovito preispituje i po potrebi usklađuje stratešku agendu za istraživanja i inovacije u okviru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje, uzimajući pritom u obzir nove znanstvene spoznaje do kojih dolazi tijekom njezine provedbe ili nove javnozdravstvene potrebe i hitne situacije u suradnji sa zdravstvenim radnicima i udruženjima pacijenata, kao i s povjerenstvom za inovacije;
Amandman 359
Prijedlog uredbe
Članak 114. stavak 1. točka e
(e)  objavljuje informacije o projektima, među ostalim o subjektima koji sudjeluju i iznosu financijskog doprinosa Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje te ugovorenim doprinosima u naravi po sudioniku;
(e)  pravodobno objavljuje informacije o projektima, među ostalim o subjektima koji sudjeluju i iznosu financijskog doprinosa Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje te ugovorenim doprinosima u naravi po sudioniku;
Amandman 360
Prijedlog uredbe
Članak 114. stavak 1. točka f
(f)  organizira redovitu komunikaciju, među ostalim najmanje jedan godišnji sastanak s interesnim skupinama i dionicima kako bi se osigurala otvorenost i transparentnost istraživačkih i inovacijskih aktivnosti Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje;
(f)  organizira redovitu komunikaciju, među ostalim najmanje jedan godišnji sastanak s interesnim skupinama i dionicima kako bi se osigurala uključivost, otvorenost i transparentnost istraživačkih i inovacijskih aktivnosti Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje;
Amandman 361
Prijedlog uredbe
Članak 115. stavak 1. točka b
(b)  Europski koordinacijski odbor za radiološku, elektromedicinsku i zdravstvenu informacijsku industriju (COCIR), Europska federacija farmaceutske industrije i farmaceutskih udruženja, EuropaBio, MedTech Europe i VaccinesEurope, nakon obavijesti o njihovim odlukama o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za inicijativu za inovativno zdravlje putem izjave o preuzimanju obveze;
(b)  Europski koordinacijski odbor za radiološku, elektromedicinsku i zdravstvenu informacijsku industriju (COCIR), Europska federacija farmaceutske industrije i farmaceutskih udruženja, EuropaBio, MedTech Europe i VaccinesEurope, nakon obavijesti o njihovim odlukama o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za inicijativu za inovativno zdravlje putem izjave o preuzimanju obveze, ne dovodeći u pitanje prava članova, a posebno malih i srednjih poduzeća, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi i drugom relevantnom pravu Unije;
Amandman 362
Prijedlog uredbe
Članak 117. – stavak 5.
5.  Troškovi nastali neizravnim djelovanjima u trećim zemljama koje nisu zemlje pridružene programu Obzor Europa moraju biti opravdani i relevantni za ciljeve iz članka 113. Ne smiju premašiti 20 % doprinosa u naravi za operativne troškove koje pružaju članovi koji nisu Unija i partneri koji daju doprinos na razini programa Inicijative za inovativno zdravlje. Troškovi koji premašuju 20 % doprinosa u naravi za operativne troškove na razini programa Inicijative za inovativno zdravlje ne smatraju se doprinosima u naravi za operativne troškove.
5.  Troškovi nastali neizravnim djelovanjima u trećim zemljama koje nisu zemlje pridružene programu Obzor Europa moraju biti opravdani i relevantni za ciljeve iz članka 113. te moraju imati pozitivne vanjske učinke na Uniju. Ne smiju premašiti 20 % doprinosa u naravi za operativne troškove koje pružaju članovi koji nisu Unija i partneri koji daju doprinos na razini programa Inicijative za inovativno zdravlje. Troškovi koji premašuju 20 % doprinosa u naravi za operativne troškove na razini programa Inicijative za inovativno zdravlje ne smatraju se doprinosima u naravi za operativne troškove.
Amandman 363
Prijedlog uredbe
Članak 118. – stavak 2.
2.  Prema potrebi, prijedlozi projekata uključuju plan za dodatne aktivnosti povezane s njima. Troškovi povezani s takvim dodatnim aktivnostima specifičnima za neki projekt moraju nastati u razdoblju od datuma podnošenja prijedloga do najviše dvije godine nakon datuma završetka neizravnog djelovanja.
2.  Prema potrebi, prijedlozi projekata uključuju plan za kvantificiranje dodatnih aktivnosti povezanih s njima. Troškovi povezani s takvim dodatnim aktivnostima specifičnima za neki projekt moraju nastati u razdoblju od datuma podnošenja prijedloga do najviše tri godine nakon datuma završetka neizravnog djelovanja.
Amandman 364
Prijedlog uredbe
Članak 119. stavak 1. točka ca (nova)
(c a)  neovisni znanstveni savjetodavni odbor;
Amandman 365
Prijedlog uredbe
Članak 122. – stavak 1.
1.  Povjerenstvo za inovacije savjetuje upravni odbor o pitanjima relevantnima za istraživačke i inovacijske aktivnosti Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje u skladu s člankom 19.
1.  Na temelju mišljenja znanstvenog savjetodavnog odbora iz članka 19., povjerenstvo za inovacije može dodatno savjetovati upravni odbor o pitanjima relevantnima za istraživačke i inovacijske aktivnosti Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje te o drugim strateškim pitanjima.
Amandman 366
Prijedlog uredbe
Članak 122. stavak 2. uvodni dio
2.  Povjerenstvo za inovacije sastoji se od sljedećih stalnih članova:
2.  Povjerenstvo za inovacije sastoji se od sljedećih članova:
Amandman 367
Prijedlog uredbe
Članak 122. stavak 2. točka d
(d)  dvaju predstavnika znanstvene zajednice koje imenuje upravni odbor nakon otvorenog postupka odabira u skladu s člankom 19. stavkom 4.;
(d)  četiri predstavnika znanstvene zajednice;
Amandman 368
Prijedlog uredbe
Članak 122. – stavak 2. – točka e
(e)  najviše šest stalnih članova povjerenstva koje imenuje upravni odbor na temelju otvorenog postupka odabira u skladu s člankom 19. stavkom 4., čime se posebno osigurava odgovarajuća zastupljenost dionika uključenih u zdravstvenu skrb, koji moraju predstavljati javni sektor, pacijente i krajnje korisnike općenito;
(e)  šest predstavnika dionika uključenih u zdravstvenu skrb, koji moraju predstavljati javni sektor, pacijente i krajnje korisnike općenito, a koje imenuje upravni odbor na temelju otvorenog i transparentnog postupka odabira u skladu s člankom 19. stavcima 2. i 4.;
Amandman 369
Prijedlog uredbe
Članak 122. stavak 3. podstavak 1.
Članovi povjerenstva koji predstavljaju članove Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje mogu prema potrebi imenovati ad hoc članove povjerenstva radi raspravljanja o određenim temama. Oni mogu zajednički imenovati najviše šest ad hoc članova povjerenstva za svaki sastanak.
Članovi povjerenstva za inovacije mogu prema potrebi imenovati ad hoc članove povjerenstva radi raspravljanja o određenim temama. Oni mogu zajednički imenovati najviše šest ad hoc članova povjerenstva za svaki sastanak.
Amandman 370
Prijedlog uredbe
Članak 122. stavak 3. podstavak 3.
Članovi povjerenstva koji predstavljaju članove Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje imenuju ad hoc članove povjerenstva na određeno razdoblje. Svoje odluke priopćavaju programskom uredu i drugim stalnim članovima povjerenstva.
Članovi povjerenstva za inovacije imenuju ad hoc članove povjerenstva na određeno razdoblje. Svoje odluke priopćavaju programskom uredu i drugim stalnim članovima povjerenstva.
Amandman 371
Prijedlog uredbe
Članak 122. stavak 3.a (novi)
3.a  Povjerenstvu za inovacije pomaže neovisni znanstveni savjetodavni odbor, posebno u pogledu savjeta o znanstvenim, strateškim i tehnološkim prioritetima povezanima s ciljevima Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje.
Amandman 372
Prijedlog uredbe
Članak 122. stavak 4. točka a
(a)  znanstvenim prioritetima;
(a)  znanstvenim prioritetima, na temelju savjeta neovisnog znanstvenog savjetodavnog tijela;
Amandman 373
Prijedlog uredbe
Članak 122. stavak 4. točka e
(e)  stvaranju sinergija s drugim aktivnostima programa Obzor Europa, uključujući druga europska partnerstva, kao i drugim Unijinim programima financiranja i nacionalnim programima financiranja.
(e)  stvaranju sinergija s drugim aktivnostima programa Obzor Europa, uključujući druga europska partnerstva i misije, a posebno Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje, kao i drugim Unijinim programima financiranja i nacionalnim programima financiranja.
Amandman 374
Prijedlog uredbe
Članak 122. stavak 4. točka ea (novi)
(ea)  društvenoj prihvaćenosti, dostupnosti i cjenovnoj pristupačnosti rezultata projekta;
Amandman 375
Prijedlog uredbe
Članak 122. stavak 5.
5.  Povjerenstvom za inovacije predsjeda izvršni direktor. U opravdanim slučajevima izvršni direktor može ovlastiti višeg člana osoblja programskog ureda Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje da predsjeda povjerenstvom za inovacije u njegovo ime.
5.  Stalni predstavnici povjerenstva za inovacije biraju predsjednika među svojim članovima, u skladu s člankom 19. stavkom 5. U opravdanim slučajevima predsjednik povjerenstva za inovacije može iznimno ovlastiti drugog člana povjerenstva za inovacije među onima koji predstavljaju znanstvenu zajednicu da predsjeda povjerenstvom za inovacije u njegovo ime.
Amandman 376
Prijedlog uredbe
Članak 122. stavak 6.
6.  U okviru izvješća iz članka 19. stavka 8. članovi povjerenstva koji predstavljaju članove Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje konsenzusom donose prijedloge povezane s pitanjima iz stavka 4. nakon rasprave sa svim članovima povjerenstva prisutnima na sastanku. Ako se ne postigne konsenzus, predsjednik o tome izvješćuje upravni odbor. Svaki član povjerenstva u izvješću može izraziti izdvojeno mišljenje.
6.  U okviru izvješća iz članka 19. stavka 8. članovi povjerenstva za inovacije konsenzusom donose prijedloge povezane s pitanjima iz stavka 4. nakon rasprave sa svim članovima povjerenstva prisutnima na sastanku. Ako se ne postigne konsenzus, predsjednik o tome izvješćuje upravni odbor. Svaki član povjerenstva za inovacije može izraziti izdvojeno mišljenje u izvješću.
Amandman 377
Prijedlog uredbe
Članak 122. – stavak 7.
7.  Povjerenstvo za inovacije održava redovite sastanke najmanje dvaput godišnje. Može održavati izvanredne sastanke na zahtjev članova povjerenstva koji predstavljaju Komisiju ili većine članova povjerenstva koji predstavljaju članove koji nisu Unija.
7.  Povjerenstvo za inovacije održava redovite sastanke najmanje dvaput godišnje. Može održavati izvanredne sastanke na zahtjev članova povjerenstva koji predstavljaju Komisiju ili barem jedne četvrtine njegovih članova koji nisu Unija.
Amandman 378
Prijedlog uredbe
Članak 122. – stavak 8.
8.  Članovi povjerenstva za inovacije prije sastanaka razmjenjuju relevantne informacije i raspravljaju o svojim idejama u bilo kojem odgovarajućem obliku. Prema potrebi koordiniraju svoje aktivnosti s aktivnostima bilo koje druge savjetodavne skupine.
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 379
Prijedlog uredbe
Članak 122. – stavak 8.a (novi)
8.a  Članovi povjerenstva za inovacije imenuju se na temelju njihovih kompetencija i stručnog znanja kako bi se zajamčilo da se zajedničkom poduzeću daju preporuke utemeljene na znanosti i zdravstvenim potrebama.
Amandman 380
Prijedlog uredbe
Članak 122. – stavak 8.b (novi)
8.b  Skupina dionika redovito organizira otvorena javna savjetovanja, među ostalim o planiranim inicijativama, promiče međunarodnu suradnju, potiče iskorištavanje rezultata istraživanja i inovacija te promiče suradnju i stvaranje sinergija s drugim inicijativama Unije i globalnim inicijativama.
Amandman 381
Prijedlog uredbe
Članak 122.a (novi)
Članak 122.a
Neovisni znanstveni savjetodavni odbor
Osim zadaća utvrđenih u članku 19., neovisni znanstveni savjetodavni odbor obavlja i sljedeće zadaće:
(a)  pruža doprinos znanstvenim, strateškim i tehnološkim prioritetima te prioritetima u području inovacija koje Zajedničko poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje treba riješiti u skladu sa strateškom agendom za istraživanja i inovacije i naknadnim programima rada ili drugim jednakovrijednim dokumentima, uzimajući u obzir potrebe u srodnim sektorima;
(b)  predlaže načine omogućivanja konkretnih sinergija između Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje i programa, politika i sektora, pod uvjetom da sinergije s njima predstavljaju dodanu vrijednost;
(c)  savjetuje upravni odbor o strategijama za promicanje znanstvene izvrsnosti;
(d)  pruža doprinos povjerenstvu za inovacije.
Neovisni znanstveni savjetodavni odbor sastoji se od osam neovisnih predstavnika imenovanih nakon otvorenog postupka odabira u skladu s člankom 19. stavka 4. Članstvo u neovisnom znanstvenom savjetodavnom odboru je rodno uravnoteženo i geografski raznoliko.
Neovisni znanstveni savjetodavni odbor donosi svoj poslovnik.
Amandman 382
Prijedlog uredbe
Članak 123. – stavak 1.
1.  Za potrebe ove Uredbe neispunjena javnozdravstvena potreba jest potreba koja se trenutačno ne rješava u sustavima zdravstvene zaštite zbog nedostupnosti ili neraspoloživosti određenih elemenata, na primjer ako ne postoji zadovoljavajuća dijagnostička metoda, metoda prevencije ili metoda liječenja za određeno zdravstveno stanje ili ako je pristup zdravstvenoj skrbi ograničen zbog troškova, udaljenosti od zdravstvenih ustanova ili vremena čekanja. Skrb usmjerena na ljude znači pristup skrbi koji se svjesno temelji na perspektivi pojedinaca, pružatelja zdravstvene skrbi, obitelji i zajednica te ih smatra sudionicima i korisnicima sustava zdravstvene zaštite i organizirana je u skladu s njihovim potrebama i preferencijama, a ne pojedinačnim bolestima.
1.  Za potrebe ove Uredbe neispunjena javnozdravstvena potreba jest zdravstvena potreba koja se trenutačno ne rješava u sustavima zdravstvene zaštite zbog nedostupnosti, cjenovne nepristupačnosti ili neraspoloživosti određenih elemenata, na primjer ako ne postoji zadovoljavajuća dijagnostička metoda, metoda prevencije ili metoda liječenja za određeni izazov u području javnog zdravlja, uključujući i zarazne i nezarazne bolesti, ili zdravstveno stanje ili ako je pristup ljudi zdravstvenoj skrbi ograničen zbog troškova, uključujući izravna plaćanja, udaljenosti od zdravstvenih ustanova ili vremena čekanja. U definiciji neispunjene javnozdravstvene potrebe uzimaju se u obzir i izazovi navedeni u nedavnim izvješćima iz pouzdanih izvora, kao što su europske agencije i tijela te Svjetska zdravstvena organizacija, s posebnim naglaskom na pokazateljima i popisu prioritetnih lijekova koji je izradio WHO za Europu. Skrb usmjerena na ljude znači pristup skrbi koji se svjesno temelji na perspektivi pojedinaca, pružatelja zdravstvene skrbi, obitelji i zajednica te ih smatra sudionicima i korisnicima sustava zdravstvene zaštite i organizirana je u skladu s njihovim potrebama i preferencijama, a ne pojedinačnim bolestima.
Amandman 383
Prijedlog uredbe
Članak 123. – stavak 2.
2.  Neizravna djelovanja koja financira Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje mogu uključivati kliničke studije u kojima ciljano područje ili predviđena uporaba predstavljaju neispunjenu javnozdravstvenu potrebu te znatno utječu na stanovništvo Unije ili ga ugrožavaju.
2.  Neizravna djelovanja koja financira Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje mogu uključivati kliničke studije u kojima ciljano područje ili predviđena uporaba predstavljaju neispunjenu javnozdravstvenu potrebu te utječu na stanovništvo Unije ili ga ugrožavaju.
Amandman 384
Prijedlog uredbe
Članak 123. – stavak 3.
3.  Sudionici neizravnih djelovanja koja financira Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje moraju osigurati da proizvodi i usluge razvijeni u potpunosti ili djelomično na temelju rezultata tih neizravnih djelovanja budu dostupni i na raspolaganju javnosti pod poštenim i razumnim uvjetima. U tu se svrhu, prema potrebi, u programu rada navode dodatne obveze u pogledu iskorištavanja koje se primjenjuju na posebna neizravna djelovanja.
3.  Sudionici neizravnih djelovanja koja financira Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje moraju osigurati da proizvodi i usluge razvijeni u potpunosti ili djelomično na temelju rezultata tih neizravnih djelovanja budu dostupni, cjenovno pristupačni i na raspolaganju javnosti pod poštenim i razumnim uvjetima. U tu se svrhu, prema potrebi, u programu rada unaprijed utvrđuje je li riječ o određenom djelovanju na koje se primjenjuju te dodatne obveze u pogledu iskorištavanja i to se navodi u pozivima na podnošenje prijedloga ili pozivima na podnošenje ponuda.
Amandman 385
Prijedlog uredbe
Članak 124. stavak 1. točka a
(a)  ojačati otvorenu tehnološku autonomiju Unije u području elektroničkih komponenti i sustava kako bi se poduprle buduće potrebe vertikalnih sektora i gospodarstva u cjelini. Opći je cilj doprinijeti udvostručavanju vrijednosti projektiranja i proizvodnje elektroničkih komponenti i sustava u Europi do 2030., u skladu sa značajem Unije u području proizvoda i usluga;
(a)  ojačati otvorenu tehnološku autonomiju i otpornost Unije u području elektroničkih komponenti i sustava kako bi se poduprle buduće potrebe vertikalnih sektora i gospodarstva u cjelini. Opći je cilj doprinijeti udvostručavanju vrijednosti projektiranja i proizvodnje elektroničkih komponenti i sustava u Europi do 2030., u skladu sa značajem Unije u području proizvoda i usluga;
Amandman 386
Prijedlog uredbe
Članak 124. stavak 1. točka c
(c)  osigurati da se tehnologijama u području komponenti i sustava svladavaju društveni i ekološki izazovi u Europi. Cilj je uskladiti se s politikom Unije o energetskoj učinkovitosti i doprinijeti smanjenju potrošnje energije za 32,5 % u 2030.
(c)  osigurati da se tehnologijama u području komponenti i sustava svladavaju društveni i ekološki izazovi u Europi, uključujući učinkovitost resursa. Cilj je uskladiti se s politikom Unije o energetskoj učinkovitosti i kružnosti, uključujući načela ekološkog dizajna.
Amandman 387
Prijedlog uredbe
Članak 124. stavak 2. točka a
(a)  uspostaviti kapacitete za projektiranje i proizvodnju u Europi u strateškim područjima primjene;
(a)  podržavati istraživanje i inovacije kako bi se uspostavili kapaciteti za projektiranje i proizvodnju u Europi u strateškim područjima primjene;
Amandman 388
Prijedlog uredbe
Članak 124. stavak 2. točka b
(b)  izgraditi uravnotežen portfelj velikih i malih projekata kojima se podupire brz prijenos tehnologija s istraživanja na industrijsko okruženje;
(b)  izgraditi uravnotežen portfelj velikih i malih projekata kojima se podupire brz prijenos tehnologija s istraživanja na industrijsko okruženje, uključujući MSP-ove;
Amandman 389
Prijedlog uredbe
Članak 124. stavak 2. točka c
(c)  izgraditi dinamičan ekosustav u Uniji koji se temelji na digitalnim vrijednosnim lancima te omogućiti pojednostavljen pristup novim sudionicima;
(c)  izgraditi dinamičan ekosustav u Uniji koji se temelji na digitalnim vrijednosnim lancima te omogućiti pojednostavljen pristup novim sudionicima, uključujući start-up poduzeća i MSP-ove, kao i organizacije civilnog društva;
Amandman 390
Prijedlog uredbe
Članak 124. stavak 2. točka ca (nova)
(ca)  doprinijeti ostvarivanju ciljeva postavljenih u Komunikaciji Komisije „Digitalni kompas za razdoblje do 2030.: europski pristup za digitalno desetljeće” (ožujak 2021.), posebno onih koji se odnose na poluvodiče, stručnjake u području IKT-a i digitalizaciju poslovnih modela.
Amandman 391
Prijedlog uredbe
Članak 124. stavak 2. točka d
(d)  poboljšati tehnologije za komponente koje jamče sigurnost, povjerenje i energetsku učinkovitost ključnih infrastruktura i sektora u Europi;
(d)  poboljšati tehnologije za komponente koje jamče sigurnost, povjerenje, pojačanu uspješnost i energetsku učinkovitost ključnih infrastruktura i sektora u Europi;
Amandman 392
Prijedlog uredbe
Članak 124. stavak 2. točka f
(f)  uskladiti stratešku agendu inicijative za istraživanja i inovacije s politikama EU-a kako bi se osigurao učinkovit doprinos tehnologija u području elektroničkih komponenti i sustava.
(f)  uskladiti stratešku agendu inicijative za istraživanja i inovacije s politikama EU-a kako bi se osigurao učinkovit doprinos tehnologija u području elektroničkih komponenti i sustava, među ostalim putem rješenja otvorenog koda.
Amandman 393
Prijedlog uredbe
Članak 126. stavak 1. točka b
(b)  privatni članovi, koji se sastoje od sljedećih industrijskih udruženja i njihovih sastavnih subjekata: udruženja AENEAS, registriranog u skladu s francuskim pravom, sa sjedištem u Parizu, Francuska; industrijskog udruženja ARTEMIS (ARTEMISIA), registriranog u skladu s nizozemskim pravom, sa sjedištem u Eindhovenu, Nizozemska; udruženja EPoSS e.V., registriranog u skladu s njemačkim pravom, sa sjedištem u Berlinu, Njemačka.
(b)  privatni članovi, koji se sastoje od sljedećih industrijskih udruženja koja predstavljaju njihove sastavne subjekte: udruženja AENEAS, registriranog u skladu s francuskim pravom, sa sjedištem u Parizu, Francuska; industrijskog udruženja ARTEMIS (ARTEMISIA), registriranog u skladu s nizozemskim pravom, sa sjedištem u Eindhovenu, Nizozemska; udruženja EPoSS e.V., registriranog u skladu s njemačkim pravom, sa sjedištem u Berlinu, Njemačka.
Amandman 394
Prijedlog uredbe
Članak 126. stavak 1. točka ba (nova)
(ba)  pridruženi članovi koji se odabiru u skladu s člankom 7.
Amandman 395
Prijedlog uredbe
Članak 128. – stavak 1.
1.  Tijekom razdoblja utvrđenog u članku 3. države sudionice Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije daju ukupan doprinos koji je najmanje jednak iznosu doprinosa Unije za operativne troškove iz članka 127.
1.  Tijekom razdoblja utvrđenog u članku 3. države sudionice Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije daju ukupan doprinos koji je razmjeran iznosu doprinosa Unije za operativne troškove iz članka 127.
Amandman 396
Prijedlog uredbe
Članak 128. – stavak 3.a (novi)
3.a  U skladu s člankom 26. stavkom 2. privatni članovi međusobno se dogovaraju o tome kako podijeliti svoje zajedničke doprinose i za operativne troškove i za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije.
Amandman 397
Prijedlog uredbe
Članak 128. – stavak 4.
4.  Doprinosi iz stavka 1. sastoje se od doprinosa utvrđenih u članku 11. stavku 4. Doprinosi iz stavka 2. sastoje se od doprinosa utvrđenih u članku 11. stavku 1., uključujući najmanje 2 489 074 000 EUR doprinosa utvrđenih u članku 11. stavku 1. točki (a). Doprinosi iz stavka 3. sastoje se od doprinosa utvrđenih u članku 11. stavku 1. točki (c).
4.  Doprinosi iz stavka 1. sastoje se od doprinosa utvrđenih u članku 11. stavku 4. Doprinosi iz stavka 2. sastoje se od doprinosa utvrđenih u članku 11. stavku 1. Doprinosi iz stavka 3. sastoje se od doprinosa utvrđenih u članku 11. stavku 1. točki (c).
Amandman 398
Prijedlog uredbe
Članak 128. – stavak 4.a (novi)
4.a  Svaka država sudionica ima pravo veta na sva pitanja u vezi s upotrebom vlastitih nacionalnih financijskih doprinosa zajedničkom poduzeću na temelju nacionalnih strateških prioriteta i u propisno obrazloženim slučajevima. Obrazloženje mora biti javno dostupno kako bi se osiguralo da se pravo veta ostvaruje na transparentan, opravdan i razmjeran način.
Amandman 399
Prijedlog uredbe
Članak 129.
Članak 129.
Briše se.
Doprinosi država sudionica
1.  Svaka država sudionica povjerava Zajedničkom poduzeću za ključne digitalne tehnologije dodjeljivanje svojih doprinosa sudionicima u neizravnim djelovanjima pokrenutima u toj državi sudionici putem sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koje sklapa Zajedničko poduzeće. Osim toga, Zajedničkom poduzeću za ključne digitalne tehnologije povjeravaju plaćanje svojih doprinosa sudionicima. Navode iznose namijenjene neizravnim djelovanjima.
2.  Korisnici neizravnih djelovanja Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije potpisuju jedinstveni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava sa Zajedničkim poduzećem za ključne digitalne tehnologije. Detaljna pravila sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i odgovarajući okvir za prava intelektualnog vlasništva moraju biti u skladu s pravilima programa Obzor Europa.
3.  Države sudionice obvezuju se na plaćanje punog iznosa svojih doprinosa na temelju pravno obvezujućih sporazuma između subjekata koje je svaka od država sudionica imenovala u tu svrhu i Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije. Takvi sporazumi sklapaju se prije donošenja programa rada.
4.  Upravni odbor pri donošenju procjena rashoda povezanih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti uzima u obzir sporazume iz stavka 3. kako bi se osiguralo načelo uravnoteženosti proračuna Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije.
5.  Izvršni direktor upravnom odboru dostavlja sporazume iz stavka 3. u kojima su navedene procjene rashoda povezanih istraživačkih i inovacijskih aktivnosti.
6.  Ostali dogovori o suradnji između država sudionica i Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije te obvezama u pogledu doprinosa iz stavka 1. utvrđuju se sporazumima između subjekata koje je svaka od država sudionica imenovala u tu svrhu i Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije.
Amandman 400
Prijedlog uredbe
Članak 130. stavak 2. točka a
(a)  privatna ulaganja kojima je cilj industrijalizirati rezultate projekata Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije i Zajedničkog poduzeća ECSEL;
(a)  ulaganja kojima je cilj industrijalizirati rezultate projekata Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije i Zajedničkog poduzeća ECSEL;
Amandman 401
Prijedlog uredbe
Članak 130. stavak 2. točka ba (nova)
(ba)  projekte u okviru važnog projekta od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike i njegova potencijalnog sljednika;
Amandman 402
Prijedlog uredbe
Članak 130. stavak 2. točka e
(e)  aktivnosti za razvoj ekosustava kojim se podupire suradnja korisnika i dobavljača tehnologije.
(e)  aktivnosti za razvoj ekosustava kojim se podupire suradnja korisnika i dobavljača tehnologije, također s obzirom na projekte u vodećim inicijativama;
Amandman 403
Prijedlog uredbe
Članak 130. stavak 2. točka ea (nova)
(ea)  aktivnosti komunikacije i širenja informacija.
Amandman 404
Prijedlog uredbe
Članak 131. stavak 1. točka da (nova)
(da)  znanstveni savjetodavni odbor.
Amandman 405
Prijedlog uredbe
Članak 136. stavak 5.
5.  Predsjednik može pozvati druge osobe da prisustvuju sastancima kao promatrači, osobito predstavnike regionalnih tijela iz Unije, predstavnike udruženja MSP-ova i predstavnike drugih tijela Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije.
5.  Predsjednik može pozvati druge osobe da prisustvuju sastancima kao promatrači, osobito predstavnike regionalnih tijela iz Unije, predstavnike udruženja MSP-ova, organizacije civilnog društva, predstavnike drugih tijela Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije.
Amandman 406
Prijedlog uredbe
Članak 139. stavak 4.a (novi)
4.a  Odbor privatnih članova može pozvati odabrane članove akademske zajednice i organizacija civilnog društva da na sastancima sudjeluju kao promatrači. Njima se prosljeđuju svi relevantni dokumenti te mogu sudjelovati u raspravama, no bez prava glasa.
Amandman 407
Prijedlog uredbe
Članak 140. stavak 1. točka a
(a)  izrađuje i redovito ažurira nacrt strateške agende za istraživanja i inovacije radi postizanja ciljeva Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije utvrđenih u članku 4. i članku 124., uzimajući pritom u obzir doprinos javnih tijela;
(a)  razvija doprinos, među ostalim putem otvorenog javnog savjetovanja, u pogledu izrađivanja i redovitog ažuriranja nacrta strateške agende za istraživanja i inovacije radi postizanja ciljeva Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije utvrđenih u članku 4. i članku 124., uzimajući pritom u obzir doprinos javnih tijela i savjetodavnog foruma dionika;
Amandman 408
Prijedlog uredbe
Članak 140. stavak 1. točka c
(c)  organizira savjetodavni forum dionika koji je otvoren za sve javne i privatne dionike s interesima u području ključnih digitalnih tehnologija, s ciljem njihova informiranja i prikupljanja povratnih informacija o nacrtu strateške agende za istraživanja i inovacije za određenu godinu;
(c)  ne dovodeći u pitanje članak 21., organizira savjetodavni forum dionika koji je otvoren za sve javne i privatne dionike s interesima u području ključnih digitalnih tehnologija, posebno za udruženja i predstavnike MSP-ova i organizacija civilnog društva, s ciljem njihova informiranja i prikupljanja doprinosa i povratnih informacija o nacrtu strateške agende za istraživanja i inovacije te programa rada za određenu godinu;
Amandman 409
Prijedlog uredbe
Članak 140.a (novi)
Članak 140.a
Znanstveni savjetodavni odbor
1.   Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije osniva neovisni znanstveni savjetodavni odbor iz članaka 19. i 131. radi traženja znanstvenih savjeta od neovisnih akademskih stručnjaka na visokoj razini.
2.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor ima najviše 15 stalnih članova i predsjednika bira među svojim članovima na razdoblje od dvije godine.
3.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor može davati savjete na zahtjev upravnog odbora i drugih tijela Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije ili na vlastitu inicijativu.
4.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor surađuje s relevantnim savjetodavnim tijelima uspostavljenima u okviru programa Obzor Europa.
Amandman 410
Prijedlog uredbe
Članak 142. stavak 1. točka a
(a)  ojačati i integrirati istraživačke i inovacijske kapacitete Unije u sektoru upravljanja zračnim prometom (ATM-a) kako bi postao otporniji i prilagodljiviji fluktuacijama u prometu te kako bi se omogućio neometan let svih zrakoplova;
(a)  ojačati i integrirati istraživačke i inovacijske kapacitete Unije u sektoru upravljanja zračnim prometom (ATM-a) kako bi postao otporniji i prilagodljiviji fluktuacijama u prometu te kako bi se omogućio neometan let svih zrakoplova, među ostalim u zračnim lukama s različitim uvjetima u pogledu ATM-a;
Amandman 411
Prijedlog uredbe
Članak 142. stavak 1. točka b
(b)  ojačati, putem inovacija, konkurentnost zračnog prijevoza s posadom i bez posade u Uniji te tržište usluga ATM-a kako bi se podržao gospodarski rast u Uniji;
(b)  ojačati, putem inovacija, konkurentnost zračnog prijevoza u Uniji te tržište usluga ATM-a kako bi se podržao gospodarski rast u Uniji;
Amandman 412
Prijedlog uredbe
Članak 142. stavak 1. točka c
(c)  razvijati i ubrzavati uvođenje inovativnih rješenja na tržište kako bi zračni prostor jedinstvenog europskog neba postao najučinkovitije i ekološki najprihvatljivije nebo za letenje na svijetu.
(c)  razvijati i ubrzavati uvođenje inovativnih rješenja na tržište kako bi zračni prostor jedinstvenog europskog neba postao najsigurnije i najučinkovitije i ekološki najprihvatljivije nebo za letenje na svijetu te doprinosio smanjenju onečišćenja zraka i onečišćenja bukom.
Amandman 413
Prijedlog uredbe
Članak 142. stavak 2. točka e
(e)  uskladiti određivanje prioriteta i planiranje Unijinih nastojanja da se ATM modernizira na osnovi postupka koji se temelji na konsenzusu dionika ATM-a;
(e)  uskladiti određivanje prioriteta i planiranje Unijinih nastojanja da se ATM modernizira na osnovi postupka koji se temelji na konsenzusu dionika ATM-a te se ne usmjerava samo na poboljšanje učinkovitosti pojedinačnih letova, kako bi se kontinuirano prilagođavali sveukupni kapaciteti na temelju tehnološkog napretka;
Amandman 414
Prijedlog uredbe
Članak 144. stavak 1. točka b
(b)  Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe (Eurocontrol), koju zastupa njezina Agencija, nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 u obliku izjave o preuzimanju obveze;
(b)  Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe (Eurocontrol), koju zastupa njezina Agencija, nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 u obliku izjave o preuzimanju obveze, ne dovodeći u pitanje prava članova, a posebno malih i srednjih poduzeća, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi i drugom relevantnom pravu Unije;
Amandman 415
Prijedlog uredbe
Članak 144. stavak 1. točka c
(c)  članovi osnivači navedeni u Prilogu III. ovoj Uredbi, nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 putem izjave o preuzimanju obveze;
(c)  članovi osnivači navedeni u Prilogu III. ovoj Uredbi, nakon obavijesti o svojoj odluci o pristupanju Zajedničkom poduzeću za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 putem izjave o preuzimanju obveze, koja se temelji na pravednoj ravnoteži između primljenih financijskih sredstava Unije i dodijeljenih doprinosa u naravi; ne dovodeći u pitanje prava drugih članova, posebno MSP-ova, kako su utvrđena u ovoj Uredbi i drugom relevantnom pravu Unije;
Amandman 416
Prijedlog uredbe
Članak 146. – stavak 1.
1.  Privatni članovi Zajedničkog poduzeća za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 daju ili osiguravaju da njihovi sastavni ili povezani subjekti daju ukupan doprinos od najmanje 500 000 000 EUR, uključujući do 25 000 000 EUR za administrativne troškove tijekom razdoblja utvrđenog u članku 3.
1.  Privatni članovi Zajedničkog poduzeća za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 zajednički daju ili osiguravaju da njihovi sastavni ili povezani subjekti daju ukupan doprinos od najmanje 500 000 000 EUR, uključujući do 25 000 000 EUR za administrativne troškove tijekom razdoblja utvrđenog u članku 3.
Amandman 417
Prijedlog uredbe
Članak 150. stavak 2. točka g
(g)  predstavnik relevantnih znanstvenih ustanova ili relevantne znanstvene zajednice, kojeg imenuje organizacija koja ih predstavlja na europskoj razini:
(g)  predstavnik relevantnih znanstvenih ustanova ili relevantne znanstvene zajednice, između ostalog s posebnim stručnim znanjem o okolišu i klimi, kojeg imenuje organizacija koja ih predstavlja na europskoj razini:
Amandman 418
Prijedlog uredbe
Članak 150. stavak 2. točka (ja) (nova)
(ja)  predstavnik relevantnih organizacija civilnog društva;
Amandman 419
Prijedlog uredbe
Članak 152. stavak 1. uvodni dio
Osim zadaća utvrđenih u članku 18. izvršni direktor Zajedničkog poduzeća za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 obavlja i sljedeće zadaće:
Osim zadaća utvrđenih u članku 18., izvršni direktor Zajedničkog poduzeća za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 obavlja i sljedeće zadaće na temelju smjernica upravnog odbora:
Amandman 420
Prijedlog uredbe
Članak 153. – stavak 2.
2.  Znanstveni odbor ima najviše 15 stalnih članova.
2.  Znanstveni odbor ima najviše 15 stalnih članova, pri čemu je zajamčena prisutnost stručnjaka za klimu i okoliš.
Amandman 421
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 1. točka a
(a)  poticati tehnološku suverenost Europe u budućim pametnim mrežama i uslugama jačanjem postojećih industrijskih prednosti i proširenjem područja primjene s 5G povezivosti na širi strateški lanac vrijednosti, uključujući pružanje usluga u oblaku te komponente i uređaje;
(a)  poticati kibersigurnost, otpornost i tehnološku suverenost Europe u budućim pametnim mrežama i uslugama jačanjem postojećih industrijskih prednosti i proširenjem područja primjene s 5G povezivosti na širi strateški lanac vrijednosti, uključujući pružanje usluga u oblaku te komponente i uređaje;
Amandman 422
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 1. točka b
(b)  uskladiti strateške planove šireg spektra industrijskih aktera, uključujući ne samo telekomunikacijsku industriju, nego i aktere povezane s internetom stvari, oblakom te komponentama i uređajima;
(b)  uskladiti strateške planove šireg spektra industrijskih aktera, uključujući ne samo telekomunikacijsku industriju, nego i aktere povezane s internetom stvari, oblakom, MSP-ovima i start-up poduzećima u istom području te komponentama i uređajima;
Amandman 423
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 1. točka c
(c)  unaprijediti europsku tehnološku i znanstvenu izvrsnost kako bi se poduprlo europsko vodstvo u oblikovanju 6G sustava i ovladavanju njima do 2030.;
(c)  unaprijediti europsku tehnološku i znanstvenu izvrsnost kako bi se poduprlo europsko vodstvo u oblikovanju 6G sustava i ovladavanju njima do 2030., kao i druge relevantne nove komunikacijske tehnologije;
Amandman 424
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 1. točka d
(d)  intenzivirati uvođenje digitalnih infrastruktura i prihvaćanje digitalnih rješenja na europskim tržištima, posebno osiguravanjem mehanizma strateške koordinacije za CEF u digitalnom sektoru, kao i sinergija unutar instrumenta CEF2 te s programima Digitalna Europa i InvestEU, u okviru područja rada Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge i upravljanja njime;
(d)  intenzivirati uvođenje digitalnih infrastruktura i prihvaćanje digitalnih proizvoda i tehnologija na europskim tržištima, posebno osiguravanjem mehanizma strateške koordinacije za CEF u digitalnom sektoru, kao i sinergija unutar instrumenta CEF2 te s programima Digitalna Europa i InvestEU, u okviru područja rada Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge i upravljanja njime;
Amandman 425
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 1. točka f
(f)  do 2030. olakšati uvođenje digitalnih inovacija kojima se zadovoljavaju potrebe europskog tržišta i zahtjevi javne politike, uključujući najstrože zahtjeve vertikalnih industrija, kao i društvene zahtjeve u područjima koja uključuju sigurnost, energetsku učinkovitost i elektromagnetska polja;
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 426
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 1. točka fa (nova)
(fa)  promicati razvoj najviših standarda inovacija u području 6G tehnologije na pravedan, transparentan i otvoren način;
Amandman 427
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 1. točka ga (nova)
(ga)  pridonijeti postizanju ciljeva utvrđenih u Komunikaciji Komisije o digitalnom kompasu za razdoblje do 2030., posebno onih koji se odnose na povezivost, usluge u oblaku i stručnjake za IKT;
Amandman 428
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 1. točka gb (nova)
(gb)  podupirati smanjivanje jaza u području povezivosti koji još uvijek utječe na periferna područja u Europi kao što su otoci, najudaljenije regije te rijetko naseljena i ruralna područja.
Amandman 429
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 2. točka a
(a)  olakšati razvoj tehnologija koje mogu ispuniti napredne komunikacijske zahtjeve te istodobno podupirati europsku izvrsnost u tehnologiji i arhitekturi pametnih mreža i usluga te njihov razvoj prema 6G-u, uključujući snažan europski položaj u području normi, bitnih patenata i utvrđivanja ključnih zahtjeva, kao što su pojasevi spektra potrebni za buduće napredne tehnologije pametnih mreža;
(a)  olakšati razvoj tehnologija koje mogu ispuniti napredne komunikacijske zahtjeve te istodobno podupirati europsku izvrsnost u tehnologiji i arhitekturi pametnih mreža i usluga te njihov razvoj prema 6G-u, kao i nove relevantne komunikacijske tehnologije, uključujući snažan europski položaj u području normi, bitnih patenata i utvrđivanja ključnih zahtjeva, kao što su pojasevi spektra potrebni za buduće napredne tehnologije pametnih mreža;
Amandman 430
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 2. točka e
(e)  jačati položaj industrije Unije u globalnom vrijednosnom lancu pametnih mreža i usluga stvaranjem kritične mase javnih i privatnih subjekata, posebno povećanjem doprinosa aktera u području softvera i interneta stvari, poticanjem nacionalnih inicijativa i podupiranjem nastajanja novih aktera;
(e)  jačati položaj industrije Unije, posebno MSP-ova, u globalnom vrijednosnom lancu pametnih mreža i usluga stvaranjem kritične mase javnih i privatnih subjekata, posebno povećanjem doprinosa aktera u području softvera i interneta stvari, poticanjem nacionalnih inicijativa i podupiranjem nastajanja novih aktera;
Amandman 431
Prijedlog uredbe
Članak 159. stavak 2. točka f
(f)  podupirati usklađivanje s etičkim i sigurnosnim zahtjevima i uključivati ih u strateške agende za istraživanja i inovacije te prema potrebi doprinositi zakonodavnom postupku Unije.
(f)  podupirati usklađivanje s etičkim i sigurnosnim zahtjevima, posebno u pogledu privatnosti i integrirane sigurnosti, i uključivati ih u strateške agende za istraživanja i inovacije te prema potrebi doprinositi zakonodavnom postupku Unije.
Amandman 432
Prijedlog uredbe
Članak 160. stavak 1. točka a
(a)  doprinosi programima rada drugih programa Unije, kao što su CEF u digitalnom sektoru, program Digitalna Europa i program InvestEU, u okviru kojih se provode aktivnosti u području pametnih mreža i usluga;
(a)  doprinosi, kada se to zahtijeva, programima rada drugih programa Unije, kao što su CEF u digitalnom sektoru, program Digitalna Europa i program InvestEU, u okviru kojih se provode aktivnosti u području pametnih mreža i usluga;
Amandman 433
Prijedlog uredbe
Članak 160. stavak 1. točka b
(b)  koordinira inicijative Unije za pilot-projekte i uvođenje u području pametnih mreža i usluga, kao što su paneuropski 5G koridori za povezanu i automatiziranu mobilnost u okviru programa CEF u digitalnom sektoru, u suradnji s Komisijom i nadležnim relevantnim tijelima za financiranje;
(b)  olakšava inicijative Unije za pilot-projekte i uvođenje u području pametnih mreža i usluga, kao što su paneuropski 5G koridori za povezanu i automatiziranu mobilnost u okviru programa CEF u digitalnom sektoru, u suradnji s Komisijom i nadležnim relevantnim tijelima za financiranje;
Amandman 434
Prijedlog uredbe
Članak 160. stavak 1. točka d
(d)  razvija i koordinira strateške agende za uvođenje paneuropskih 5G koridora za povezanu i automatiziranu mobilnost, uz sudjelovanje dionika. Te su agende programski dokumenti koji obuhvaćaju trajanje programa CEF u digitalnom sektoru i kojima se utvrđuje zajednička vizija za razvoj ekosustava koji se temelje na 5G tehnologiji i zahtjeva za mreže i usluge na kojima se temelji, kao i ciljevi i planovi uvođenja te potencijalni modeli suradnje.
(d)  razvija i pruža povratne informacije za strateške agende za uvođenje paneuropskih 5G koridora za povezanu i automatiziranu mobilnost, uz sudjelovanje dionika. Te su agende okvirni programski dokumenti koji obuhvaćaju trajanje programa CEF u digitalnom sektoru i kojima se utvrđuje zajednička vizija za razvoj ekosustava koji se temelje na 5G tehnologiji i zahtjeva za mreže i usluge na kojima se temelji, kao i ciljevi i planovi uvođenja te potencijalni modeli suradnje.
Amandman 435
Prijedlog uredbe
Članak 161. stavak 1. točka b
(b)  udruženje za 5G infrastrukturu, nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za pametne mreže i usluge putem izjave o preuzimanju obveze.
(b)  udruženje za 5G infrastrukturu, nakon obavijesti o svojoj odluci o bezuvjetnom pristupanju Zajedničkom poduzeću za pametne mreže i usluge putem izjave o preuzimanju obveze, ne dovodeći u pitanje prava članova, a posebno malih i srednjih poduzeća, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi i drugom relevantnom pravu Unije;
Amandman 436
Prijedlog uredbe
Članak 164. stavak 1. točka a
(a)  izvedena istraživanja i razvoj;
(a)  izvedena istraživanja i razvoj, među ostalim u pogledu softvera i tehnologija otvorenog koda;
Amandman 437
Prijedlog uredbe
Članak 164. stavak 1. točka b
(b)  doprinos normizaciji;
(b)  doprinos normizaciji, među ostalim za otvorene standarde;
Amandman 438
Prijedlog uredbe
Članak 164. stavak 1. točka e
(e)  doprinose aktivnostima Udruženja za 5G infrastrukturu i bilo koje druge skupine ili udruženja dionika u području Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge koje se ne financiraju bespovratnim sredstvima Unije;
(e)  doprinose aktivnostima istraživanja, razvoja i uvođenja Udruženja za 5G infrastrukturu i bilo koje druge skupine ili udruženja dionika u području Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge koje se ne financiraju bespovratnim sredstvima Unije;
Amandman 439
Prijedlog uredbe
Članak 164. stavak 1. točka f
(f)  razvoj ekosustava, uključujući pokretanje suradnje s vertikalama;
(f)  razvoj ekosustava, uključujući pokretanje otvorenih, interoperabilnih i suradničkih komunikacijskih tehnologija i mreža te suradnje s vertikalama;
Amandman 440
Prijedlog uredbe
Članak 164. stavak 1. točka g
(g)  širenje rezultata na globalnoj razini kako bi se postigao konsenzus o podržanim tehnologijama i tako pripremile buduće norme;
(g)  širenje rezultata na globalnoj razini kako bi se postigao konsenzus o podržanim tehnologijama i tako pripremile buduće norme, među ostalim kroz vrijednosni lanac;
Amandman 441
Prijedlog uredbe
Članak 165. stavak 1. točka da (nova)
(da)  znanstveni savjetodavni odbor.
Amandman 442
Prijedlog uredbe
Članak 168. stavak 1. točka a
(a)  donosi strateške planove uvođenja te ih prema potrebi mijenja tijekom trajanja CEF-a u digitalnom sektoru;
(a)  donosi strateške planove zajedničkog poduzeća u pogledu uvođenja te ih prema potrebi mijenja tijekom trajanja CEF-a u digitalnom sektoru;
Amandman 443
Prijedlog uredbe
Članak 168. stavak 1. točka b
(b)  osigurava da se u svim aktivnostima Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge uzimaju u obzir zakonodavstvo Unije u području kibersigurnosti te postojeće i buduće usklađene smjernice država članica;
(b)  osigurava da se u svim aktivnostima Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge odgovarajuće primjenjuju i uzimaju u obzir zakonodavstvo Unije u području kibersigurnosti te postojeće i buduće usklađene smjernice država članica;
Amandman 444
Prijedlog uredbe
Članak 168. stavak 1. točka c
(c)  promiče sinergije i komplementarnosti između digitalnog, prometnog i energetskog sektora instrumenta CEF2 utvrđivanjem područja djelovanja i doprinošenjem programima rada kao i sinergije i komplementarnosti s drugim relevantnim programima Unije.
(c)  promiče sinergije i komplementarnosti između digitalnog, prometnog i energetskog sektora instrumenta CEF2 utvrđivanjem područja djelovanja i mogućim doprinošenjem programima rada kao i sinergije i komplementarnosti s drugim relevantnim programima Unije.
Amandman 445
Prijedlog uredbe
Članak 169.a (novi)
Članak 169.a
Znanstveni savjetodavni odbor
1.   Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge osniva neovisni znanstveni savjetodavni odbor iz članaka 19. i 165. radi traženja znanstvenih savjeta od neovisnih akademskih stručnjaka na visokoj razini.
2.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor ima najviše 15 stalnih članova i predsjednika bira među svojim članovima na razdoblje od dvije godine.
3.   Neovisni znanstveni savjetodavni odbor može davati savjete na zahtjev upravnog odbora i drugih tijela Zajedničkog poduzeća za pametne mreže i usluge ili na vlastitu inicijativu.
Amandman 446
Prijedlog uredbe
Članak 171. stavak 1.
1.  Aktivnosti zajedničkih poduzeća podliježu stalnom praćenju i redovitim preispitivanjima u skladu s njihovim financijskim pravilima kako bi se osigurali najveći mogući učinak, znanstvena izvrsnost i najučinkovitije iskorištavanje resursa. Rezultati praćenja i redovitih preispitivanja uzimaju se u obzir pri praćenju europskih partnerstava i evaluacijama zajedničkih poduzeća u okviru evaluacija programa Obzor Europa.
1.  Aktivnosti zajedničkih poduzeća podliježu stalnom praćenju i redovitim preispitivanjima u skladu s njihovim financijskim pravilima kako bi se osigurali najveći mogući učinak, znanstvena izvrsnost, društvena dodana vrijednost te najdjelotvornije i najučinkovitije iskorištavanje resursa. Rezultati praćenja i redovitih preispitivanja uzimaju se u obzir pri praćenju europskih partnerstava i evaluacijama zajedničkih poduzeća u okviru evaluacija programa Obzor Europa. Takvim praćenjem i preispitivanjima ne smije se povećati administrativno opterećenje Zajedničkog poduzeća ni njegovih korisnika.
Amandman 447
Prijedlog uredbe
Članak 171. stavak 2. uvodni dio
2.  Zajednička poduzeća trebala bi organizirati stalno praćenje svojih aktivnosti upravljanja i redovito preispitivanje ostvarenja, rezultata i učinaka projekata provedenih u skladu s [člankom 45.] i [Prilogom III.] Uredbi o Obzoru Europa. To praćenje uključuje:
2.  Zajednička poduzeća trebala bi organizirati stalno praćenje aktivnosti upravljanja i provedbe i redovito preispitivanje ostvarenja, rezultata i učinaka projekata provedenih u skladu s [člankom 45.] i [Prilozima III. i V.] Uredbi o Obzoru Europa. To se praćenje pravodobno objavljuje u sažetom obliku na internetskim stranicama svakog zajedničkog poduzeća i uključuje:
Amandman 448
Prijedlog uredbe
Članak 171. stavak 2. točka b
(b)  informacije o stupnju uključivanja društvenih i humanističkih znanosti, omjeru između nižih i viših razina tehnološke spremnosti u suradničkom istraživanju, napretku u širenju kruga zemalja sudionica, geografskom sastavu konzorcija u suradničkim projektima, primjeni postupka podnošenja i evaluacije u dvije faze, mjerama za olakšavanje suradnje u europskim istraživanjima i inovacijama, upotrebi preispitivanja evaluacije te broju i vrstama primjedbi, razini uključivanja klimatskih pitanja i povezanih rashoda, sudjelovanju MSP-ova, sudjelovanju privatnog sektora, ravnomjernoj rodnoj zastupljenosti u financiranim djelovanjima, ocjenjivačkim panelima, odborima i savjetodavnim skupinama, stopi sufinanciranja, komplementarnom i kumulativnom financiranju iz drugih fondova Unije, vremenu potrebnom za dodjeljivanje bespovratnih sredstava, razini međunarodne suradnje, angažmanu građana i sudjelovanju civilnog društva;
(b)  informacije o stupnju uključivanja društvenih i humanističkih znanosti, omjeru između nižih i viših razina tehnološke spremnosti u suradničkom istraživanju, napretku u širenju kruga zemalja sudionica, geografskom sastavu konzorcija u suradničkim projektima, primjeni postupka podnošenja i evaluacije u dvije faze, mjerama za olakšavanje suradnje u europskim istraživanjima i inovacijama, upotrebi preispitivanja evaluacije te broju i vrstama primjedbi, razini uključivanja klimatskih pitanja i povezanih rashoda, sudjelovanju MSP-ova, sudjelovanju privatnog sektora, uključivanju dimenzije roda u sadržaj aktivnosti koje se financira kao i ravnomjernoj rodnoj zastupljenosti u financiranim djelovanjima, ocjenjivačkim panelima, odborima i savjetodavnim skupinama, stopi sufinanciranja, komplementarnom i kumulativnom financiranju iz drugih fondova Unije, vremenu potrebnom za dodjeljivanje bespovratnih sredstava, razini međunarodne suradnje, angažmanu građana i sudjelovanju civilnog društva te praksama otvorenog pristupa;
Amandman 449
Prijedlog uredbe
Članak 171. stavak 2. točka da (nova)
(da)  mjere za privlačenje novih sudionika i širenje suradničkih mreža;
Amandman 450
Prijedlog uredbe
Članak 171. stavak 2. točka db (nova)
(db)  kvantitativne i kvalitativne učinke poluge, posebno razinu dodijeljenih i stvarno pruženih financijskih doprinosa i doprinosa u naravi u pogledu operativnih i dodatnih aktivnosti.
Amandman 451
Prijedlog uredbe
Članak 171. – stavak 3.
3.  Evaluacije operacija zajedničkih poduzeća moraju se provoditi pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir u ukupnim međuevaluacijama i završnim evaluacijama programa Obzor Europa i povezanom postupku odlučivanja o Obzoru Europa, njegovu sljedniku i drugim inicijativama koje se odnose na istraživanja i inovacije iz [članka 47.] Uredbe o Obzoru Europa.
3.  Evaluacije operacija zajedničkih poduzeća moraju se provoditi pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir u ukupnim međuevaluacijama i završnim evaluacijama programa Obzor Europa i povezanom postupku odlučivanja o Obzoru Europa, njegovu sljedniku i drugim inicijativama koje se odnose na istraživanja i inovacije iz [članka 47.] Uredbe o Obzoru Europa. Takvim evaluacijama ne uzrokuje se dodatno administrativno opterećenje za zajednička poduzeća ni njihove korisnike.
Amandman 452
Prijedlog uredbe
Članak 171. – stavak 4.
4.  Komisija provodi međuevaluaciju i završnu evaluaciju svakog zajedničkog poduzeća, a one se uzimaju u obzir u evaluacijama programa Obzor Europa, kako je navedeno u [članku 47.] Uredbe o Obzoru Europa. Evaluacijama se ispituje kako svako zajedničko poduzeće ispunjava svoju misiju i ciljeve, obuhvaćaju se sve aktivnosti zajedničkog poduzeća i ocjenjuju se europska dodana vrijednost zajedničkog poduzeća, njegova djelotvornost i učinkovitost, uključujući otvorenost i transparentnost, relevantnost aktivnosti koje se provode te njihova usklađenost i komplementarnost s relevantnim regionalnim i nacionalnim politikama te politikama Unije, uključujući sinergije s drugim dijelovima programa Obzor Europa, kao što su misije, klasteri ili tematski ili posebni programi. U evaluacijama se uzimaju u obzir stajališta dionika na europskoj i nacionalnoj razini te se u njih, prema potrebi, uključuje i procjena dugoročnih znanstvenih, društvenih, gospodarskih i tehnoloških učinaka inicijativa iz članka 174. stavaka od 3. do 9. Evaluacije također uključuju, prema potrebi, procjenu najdjelotvornijeg načina intervencije politike za svako buduće djelovanje, kao i relevantnost i usklađenost moguće obnove svakog zajedničkog poduzeća s obzirom na opće prioritete politike i potporu istraživanju i inovacijama, uključujući njegov položaj u odnosu na druge inicijative koje se podupiru u okviru okvirnog programa, posebno europska partnerstva ili misije. U evaluacijama se uzima u obzir i plan za postupno ukidanje koji je donio upravni odbor u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (y).
4.  Komisija provodi i objavljuje međuevaluaciju i završnu evaluaciju svakog zajedničkog poduzeća, a one se uzimaju u obzir u evaluacijama programa Obzor Europa, kako je navedeno u [članku 47.] Uredbe o Obzoru Europa. Evaluacijama se ispituje kako svako zajedničko poduzeće ispunjava svoju misiju i ciljeve, obuhvaćaju se sve aktivnosti zajedničkog poduzeća i ocjenjuju se europska dodana vrijednost zajedničkog poduzeća, njegova djelotvornost i učinkovitost, uključujući otvorenost i transparentnost, relevantnost aktivnosti koje se provode s obzirom na glavne politike i ciljeve Unije i doprinos društvenim potrebama i prednostima te njihova usklađenost i komplementarnost s relevantnim regionalnim i nacionalnim politikama te politikama Unije, uključujući sinergije s drugim partnerstvima i drugim dijelovima programa Obzor Europa, kao što su misije, klasteri ili tematski ili posebni programi. U evaluacijama se uzimaju u obzir stajališta dionika na europskoj i nacionalnoj razini te se u njih, prema potrebi, uključuje i procjena dugoročnih znanstvenih, društvenih, gospodarskih i tehnoloških učinaka inicijativa iz članka 174. stavaka od 3. do 9. i Priloga V. Uredbi o programu Obzor Europa. Evaluacije također uključuju, prema potrebi, procjenu najdjelotvornijeg načina intervencije politike za svako buduće djelovanje, kao i relevantnost i usklađenost moguće obnove svakog zajedničkog poduzeća s obzirom na opće prioritete politike i potporu istraživanju i inovacijama, uključujući njegov položaj u odnosu na druge inicijative koje se podupiru u okviru okvirnog programa, posebno europska partnerstva ili misije. U evaluacijama se uzima u obzir i plan za postupno ukidanje koji je donio upravni odbor u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (y).
Amandman 453
Prijedlog uredbe
Članak 171. – stavak 6.
6.  Komisija može uz pomoć vanjskih neovisnih stručnjaka odabranih transparentnim postupkom provoditi daljnje evaluacije tema ili pitanja od strateškog značaja kako bi ispitala napredak Zajedničkog poduzeća u odnosu na postavljene ciljeve te ustanovila faktore koji doprinose provedbi aktivnosti i najbolje primjere iz prakse. Provođenjem tih dodatnih evaluacija Komisija u cijelosti uzima u obzir administrativni utjecaj na zajedničko poduzeće.
6.  Komisija može uz pomoć vanjskih neovisnih stručnjaka odabranih otvorenim i transparentnim pozivom na iskaz interesa provoditi daljnje evaluacije tema ili pitanja od strateškog značaja kako bi ispitala napredak Zajedničkog poduzeća u odnosu na postavljene ciljeve te ustanovila faktore koji doprinose provedbi aktivnosti i najbolje primjere iz prakse. Provođenjem tih dodatnih evaluacija Komisija u cijelosti uzima u obzir administrativni utjecaj na Zajedničko poduzeće te ulaže sve napore kako bi smanjila njegovo administrativno opterećenje i osigurala da postupak evaluacije bude jednostavan i potpuno transparentan. Sve evaluacije u tom području temelje se na ispravnoj procjeni opcija politike iz perspektive upravljanja, uključujući posebno mogućnost uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera kako bi se zajamčilo poštovanje javnih interesa u svim operacijama.
Amandman 454
Prijedlog uredbe
Članak 171. – stavak 7.a (novi)
7.a  Izvješćivanje mora biti u skladu sa standardnim zahtjevima za izvješćivanje u okviru programa Obzor Europa. Razvoj sustava izvješćivanja u kontekstu procesa strateške koordinacije uključuje i države članice i predstavnike partnerstava kako bi se osigurala sinkronizacija i koordinacija aktivnosti izvješćivanja i praćenja, uključujući podjelu zadaća prikupljanja podataka i izvješćivanja.
Amandman 455
Prijedlog uredbe
Članak 171. – stavak 9.
9.  Komisija dostavlja rezultate evaluacija zajedničkih poduzeća, sa zaključcima evaluacije i primjedbama Komisije, Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija u okviru evaluacija programa Obzor Europa iz [članka 47.] Uredbe o Obzoru Europa.
9.  Komisija objavljuje i dostavlja rezultate evaluacija zajedničkih poduzeća, sa zaključcima evaluacije i primjedbama Komisije, Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija u okviru evaluacija programa Obzor Europa iz [članka 47.] Uredbe o Obzoru Europa.
Amandman 456
Prijedlog uredbe
Članak 171.a (novi)
Članak 171.a
Odgovornost prema europskim građanima
Ne dovodeći u pitanje zahtjeve za objavljivanje utvrđene u ovoj Uredbi, informacije iz konsolidiranog izvješća o godišnjoj aktivnosti zajedničkih poduzeća i u izvješće u skladu s člankom 171. objavljuju se na internetu i dostupne su općoj javnosti kroz alate prilagođene korisnicima, uključujući infografike i sustave za praćenje rashoda.
Posljednje ažuriranje: 20. siječnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti