Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/0048(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0246/2021

Pateikti tekstai :

A9-0246/2021

Debatai :

PV 19/10/2021 - 17
CRE 19/10/2021 - 17

Balsavimas :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0434

Priimti tekstai
PDF 657kWORD 180k
Ketvirtadienis, 2021 m. spalio 21 d. - Strasbūras
Bendrosios įmonės pagal programą „Europos horizontas“ *
P9_TA(2021)0434A9-0246/2021

2021 m. spalio 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo pagal programą „Europos horizontas“ steigiamos bendrosios įmonės (COM(2021)0087 – C9-0166/2021 – 2021/0048(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2021)0087),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį ir 188 straipsnio pirmą pastraipą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0166/2021),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A9-0246/2021),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  siekiant kuo didesnio galimo Sąjungos finansavimo poveikio ir kuo veiksmingesnio indėlio į Sąjungos politikos tikslus, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [XXXX]10 (toliau – Reglamentas dėl programos „Europos horizontas“) nustatyta Europos partnerysčių su privačiojo ir (arba) viešojo sektoriaus partneriais politinė ir teisinė sistema. Svarbus programos „Europos horizontas“ politikos metodo elementas – Europos partnerystės. Jos sukurtos siekiant įgyvendinti programoje „Europos horizontas“ nustatytus Sąjungos prioritetus ir užtikrinti aiškų poveikį ES ir jos žmonėms, kurį būtų galima veiksmingiau pasiekti sudarius partnerystę, remiantis strategine vizija, kuri yra bendra ir kurios atžvilgiu įsipareigojimus prisiėmė partneriai, o ne vien Sąjunga;
(1)  siekiant kuo didesnio galimo Sąjungos finansavimo poveikio ir kuo veiksmingesnio indėlio į Sąjungos politikos tikslus, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [XXXX]10 (toliau – Reglamentas dėl programos „Europos horizontas“) nustatyta Europos partnerysčių su privačiojo ir (arba) viešojo sektoriaus partneriais politinė ir teisinė sistema. Svarbus programos „Europos horizontas“ politikos metodo elementas – Europos partnerystės. Jos sukurtos siekiant įgyvendinti programoje „Europos horizontas“ nustatytus Sąjungos įsipareigojimus ir prioritetus ir užtikrinti aiškų poveikį ES ir jos žmonėms bei aplinkai, kurį būtų galima veiksmingiau pasiekti sudarius partnerystę, remiantis strategine vizija, kuri yra bendra ir kurios atžvilgiu įsipareigojimus prisiėmė partneriai, o ne vien Sąjunga;
__________________
__________________
10 OL [….].
10 OL [….].
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  visų pirma, Europos partnerystės programos „Europos horizontas“ veiklos srityje „Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas“ yra svarbios siekiant strateginių tikslų, pavyzdžiui, spartinti perėjimą prie darnaus vystymosi tikslų bei žaliosios ir skaitmeninės Europos, ir turėtų padėti atsigauti po precedento neturinčios su COVID-19 susijusios krizės. Europos partnerystėmis sprendžiami sudėtingi tarpvalstybiniai uždaviniai, todėl reikalingas integruotas metodas. Jos padeda spręsti prie šio reglamento pridedamuose poveikio vertinimuose aprašytus transformacinius, sisteminius ir rinkos nepakankamumus, suburdamos įvairius vertės grandinių ir ekosistemų subjektus, kad jie siektų bendros vizijos ir šiuo atžvilgiu parengtų konkrečius veiksmų planus bei darniai vykdytų veiklą. Be to, jomis sudaromos sąlygos sutelkti pastangas ir išteklius siekiant bendrų prioritetų, kad būtų sprendžiami sudėtingi uždaviniai;
(2)  visų pirma, Europos partnerystės programos „Europos horizontas“ veiklos srityje „Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas“ yra svarbios siekiant strateginių tikslų, pavyzdžiui, spartinti Jungtinių Tautų (JT) darnaus vystymosi tikslų (DVT), Sąjungos įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją1a (toliau – Paryžiaus susitarimas), įgyvendinimą bei perėjimą prie žaliosios ir skaitmeninės Europos, ir turėtų prisidėti prie socialiniu, ekonominiu ir aplinkos požiūriu atsparaus ekonomikos atsigavimo po precedento neturinčios su COVID-19 susijusios krizės, kartu stiprinant Europos pramonės pirmavimą. Europos partnerystėmis sprendžiami sudėtingi tarpvalstybiniai uždaviniai, todėl reikalingas integruotas metodas. Jos padeda spręsti prie šio reglamento pridedamuose poveikio vertinimuose aprašytus transformacinius, sisteminius ir rinkos nepakankamumus, suburdamos įvairius vertės grandinių ir ekosistemų subjektus, kad jie siektų bendros vizijos ir šiuo atžvilgiu parengtų konkrečius veiksmų planus bei darniai vykdytų veiklą. Be to, jomis sudaromos sąlygos sutelkti pastangas ir išteklius siekiant bendrų prioritetų, kad būtų sprendžiami sudėtingi uždaviniai visuomenės labui;
___________
1a OL L 282, 2016 10 19, p. 4.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  siekiant užtikrinti mokslinę kompetenciją ir vadovaujantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 13 straipsniu, turėtų būti užtikrinama mokslinių tyrimų laisvė ir skatinama taikyti aukščiausius mokslinės etikos standartus;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)  svarbu, kad visos Europos partnerystės laikytųsi etiškos praktikos ir pagrindinių etikos principų, kartu laikydamosi etikos standartų, nustatytų įvairiuose nacionaliniuose, sektorių ar institucijų etikos kodeksuose. Jų mokslinių tyrimų veikloje visada turėtų būti taikomi principai, nustatyti Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 19 straipsnyje ir Komisijos pareiškime dėl etikos principų ir kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų, susijusių su tuo straipsniu;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  siekiant įgyvendinti prioritetus ir užtikrinti poveikį, Europos partnerystės turėtų būti plėtojamos plačiai įtraukiant atitinkamas suinteresuotąsias šalis visoje Europoje, įskaitant pramonę, mokslinių tyrimų organizacijas, įstaigas, teikiančias viešąsias paslaugas vietos, regionų, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu, ir pilietinės visuomenės organizacijas, pavyzdžiui, fondus, remiančius ir (arba) vykdančius mokslinius tyrimus ir diegiančius inovacijas. Jos taip pat turėtų būti viena iš priemonių privačiojo ir (arba) viešojo sektoriaus partnerių bendradarbiavimui tarptautiniu lygmeniu stiprinti, be kita ko, sujungiant mokslinių tyrimų ir inovacijų programas ir tarpvalstybines investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, taip suteikiant abipusę naudą žmonėms bei įmonėms ir kartu užtikrinant, kad Sąjunga galėtų ginti savo interesus strateginėse srityse;
(3)  siekiant įgyvendinti prioritetus ir užtikrinti poveikį, Europos partnerystės turėtų būti plėtojamos plačiai įtraukiant visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus visoje Europoje, įskaitant pramonę, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) bei startuolius, universitetus, mokslinių tyrimų organizacijas, įstaigas, teikiančias viešąsias paslaugas vietos, regionų, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu, pilietinės visuomenės organizacijas, įskaitant nevyriausybines organizacijas (NVO), ir fondus, remiančius ir (arba) vykdančius mokslinius tyrimus ir diegiančius inovacijas. Jos taip pat turėtų būti viena iš priemonių privačiojo ir (arba) viešojo sektoriaus partnerių bendradarbiavimui tarptautiniu lygmeniu stiprinti, be kita ko, sujungiant mokslinių tyrimų ir inovacijų programas ir tarpvalstybines investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, taip suteikiant abipusę naudą žmonėms bei įmonėms ir kartu užtikrinant, kad Sąjunga galėtų plėtoti strateginę autonomiją išlaikant atvirą ekonomiką;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Reglamentu (ES) 2020/85211 sukuriama bendra sistema, pagal kurią nustatoma, ar ekonominė veikla, apibrėžiant tvarias investicijas, laikoma tvaria aplinkos atžvilgiu. Juo nustatomas bendras principas, kuriuo investuotojai, bankai, pramonė ir mokslininkai gali pasinaudoti investuodami į projektus ir ekonominę veiklą, kuriais daromas didelis teigiamas poveikis klimatui ir aplinkai ir nedaroma didelės žalos nė vienam iš jų. Šis principas – žaliosios investicijos Sąjungoje;
(6)  Reglamentu (ES) 2020/85211 sukuriama bendra sistema, pagal kurią nustatoma, ar ekonominė veikla, apibrėžiant tvarias investicijas, laikoma tvaria aplinkos atžvilgiu. Juo nustatomas bendras principas, kuriuo investuotojai, bankai, pramonė ir mokslininkai gali pasinaudoti investuodami į projektus ir ekonominę veiklą, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį ir kuriais daromas didelis teigiamas poveikis klimatui ir aplinkai ir nedaroma didelės žalos nė vienam iš jų. Šis principas – žaliosios investicijos Sąjungoje;
__________________
__________________
11 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).
11 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, p. 13).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  kai tinkama, įgyvendinant partnerystes, Reglamento (ES) 2020/852 3 straipsnyje nustatyti techninės analizės kriterijai ir 17 straipsnyje nustatytas reikšmingos žalos nedarymo principas turėtų būti apsvarstyti kaip priemonė, skirta geriau pasirengti vykdyti projektus ir pasinaudoti galimybe gauti žaliąjį finansavimą, kuris bus labai svarbus įsisavinimui rinkoje ir platesniam novatoriškų technologijų bei sprendimų, kurie bus pateikti, diegimui. Techninės analizės kriterijai grindžiami moksliniais įrodymais. Partnerysčių vykdomi moksliniai tyrimai ir diegiamos inovacijos turėtų atlikti svarbų vaidmenį, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasiekti reglamente nustatytus standartus ir ribines vertes arba juos viršyti, o techninės analizės kriterijai būtų nuolat atnaujinami ir atitiktų Europos žaliojo kurso tikslus;
(7)  kai tinkama, įgyvendinant partnerystes, Reglamento (ES) 2020/852 3 straipsnyje nustatyti techninės analizės kriterijai ir 17 straipsnyje nustatytas reikšmingos žalos nedarymo principas, kai bendrosios įmonės veikla patenka į to reglamento taikymo sritį, turėtų būti apsvarstyti kaip priemonė, skirta geriau pasirengti vykdyti projektus ir pasinaudoti galimybe gauti žaliąjį finansavimą, kuris bus labai svarbus įsisavinimui rinkoje ir platesniam novatoriškų technologijų bei sprendimų, kurie bus pateikti, diegimui. Techninės analizės kriterijai grindžiami moksliniais įrodymais. Partnerysčių vykdomi moksliniai tyrimai ir diegiamos inovacijos turėtų atlikti svarbų vaidmenį, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasiekti reglamente nustatytus standartus ir ribines vertes arba juos viršyti, o techninės analizės kriterijai būtų nuolat atnaujinami ir atitiktų Europos žaliojo kurso tikslus;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, kurią vykdo bendrosios įmonės, turėtų būti finansuojama pagal programą „Europos horizontas“. Siekdamos didžiausio poveikio, bendrosios įmonės turėtų plėtoti glaudžią sąveiką su kitomis Sąjungos programomis ir finansavimo priemonėmis, visų pirma tomis, kuriomis remiamas novatoriškų sprendimų diegimas, švietimas ir regioninė plėtra, kad būtų padidinta ekonominė ir socialinė sanglauda bei sumažintas disbalansas;
(10)  mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, kurią vykdo bendrosios įmonės, turėtų būti finansuojama pagal programą „Europos horizontas“. Siekdamos didžiausio poveikio, bendrosios įmonės turėtų plėtoti glaudžią sąveiką su kitomis Sąjungos programomis ir finansavimo priemonėmis, visų pirma tomis, kuriomis remiamas novatoriškų tvarių sprendimų diegimas, švietimas ir regioninė plėtra, siekiant reaguoti į pasaulinius iššūkius ir tam, kad būtų padidinta ekonominė ir socialinė sanglauda ir sumažintas disbalansas bei sušvelnintas poveikis aplinkai;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  remiantis naujuoju Europos partnerysčių politikos metodu, visų pirma susijusiu su institucionalizuotosiomis Europos partnerystėmis, reikia sukurti naują teisinę sistemą, pagal kurią jos veiktų. Nors bendrųjų įmonių steigimas pagal SESV 187 straipsnį įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ pasirodė esąs veiksmingas, būtina jį paspartinti. Todėl šiuo reglamentu siekiama padidinti įgyvendinimo nuoseklumą, efektyvumą, veiksmingumą ir labiau jį orientuoti į poveikį, programos „Europos horizontas“ nuostatas ir patirtį, įgytą įgyvendinant programą „Horizontas 2020“, perkeliant į bendras bendrųjų įmonių nuostatas suderintu būdu. Juo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas Europos partnerysčių bendradarbiavimui ir sąveikai, taip visapusiškai išnaudojant jų tarpusavio ryšius organizaciniu lygmeniu. Bendrosios įmonės, rengdamos savo darbo programas, turėtų ieškoti galimybių įtraukti kitų Europos partnerysčių atstovus į diskusijas, nustatyti sritis, kuriose vykdant papildomą ar bendrą veiklą būtų veiksmingiau ir efektyviau sprendžiami uždaviniai, vengti dubliavimosi, derinti savo veiklos laiką ir užtikrinti galimybę susipažinti su rezultatais bei naudotis kitomis atitinkamomis keitimosi žiniomis priemonėmis;
(11)  remiantis naujuoju Europos partnerysčių politikos metodu, visų pirma susijusiu su institucionalizuotosiomis Europos partnerystėmis, reikia sukurti naują teisinę sistemą, pagal kurią jos veiktų. Nors bendrųjų įmonių steigimas pagal SESV 187 straipsnį įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ pasirodė esąs veiksmingas, būtina jį paspartinti. Todėl šiuo reglamentu siekiama padidinti įgyvendinimo nuoseklumą, efektyvumą, veiksmingumą ir labiau jį orientuoti į poveikį bei pridėtinę vertę visuomenei, programos „Europos horizontas“ nuostatas ir patirtį, įgytą įgyvendinant programą „Horizontas 2020“, perkeliant į bendras bendrųjų įmonių nuostatas suderintu būdu. Juo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas Europos partnerysčių bendradarbiavimui ir sąveikai, taip visapusiškai išnaudojant jų tarpusavio ryšius organizaciniu lygmeniu. Bendrosios įmonės, rengdamos savo darbo programas, turėtų ieškoti galimybių įtraukti kitų Europos partnerysčių atstovus į diskusijas, nustatyti sritis, kuriose vykdant papildomą ar bendrą veiklą būtų veiksmingiau ir efektyviau sprendžiami uždaviniai, vengti dubliavimosi, derinti savo veiklos laiką ir užtikrinti galimybę susipažinti su rezultatais bei naudotis kitomis atitinkamomis keitimosi žiniomis priemonėmis;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  nustačius jų sąveiką, bendrosios įmonės turėtų siekti nustatyti biudžeto dalis, kurios turėtų būti naudojamos papildomai ar bendrai bendrųjų įmonių veiklai. Be to, šiuo reglamentu siekiama didesnio taisyklių efektyvumo ir suderinimo stiprinant operatyvinį bendradarbiavimą ir tiriant masto ekonomiją, be kita ko, įsteigiant bendrą netiesioginio aptarnavimo padalinį, kuris turėtų teikti horizontaliąsias paramos funkcijas bendrosioms įmonėms. Bendras administracinis padalinys turėtų padėti pasiekti didesnį bendrų punktų poveikį ir suderinimą, kartu išlaikant tam tikrą lankstumą, kad būtų patenkinti konkretūs kiekvienos bendrosios įmonės poreikiai. Struktūra turėtų būti sukurta pagal paslaugų lygio susitarimus, kuriuos kartu turi sudaryti bendrosios įmonės. Bendro administracinio padalinio funkcijos turėtų apimti koordinavimo ir administracinės paramos teikimo funkcijas tose srityse, kuriose patikra pasirodė esanti veiksminga ir ekonomiškai efektyvi, ir turėtų būti atsižvelgiama į tai, kaip kiekvienas leidimus išduodantis pareigūnas laikosi atskaitomybės reikalavimo. Teisinė struktūra turėtų būtų sukurta taip, kad geriausiai atitiktų bendrųjų įmonių bendrus poreikius, kad būtų užtikrintas glaudus jų bendradarbiavimas ir išnagrinėta visa galima Europos partnerysčių ir atitinkamai įvairių programos „Europos horizontas“ dalių bei kitų bendrųjų įmonių valdomų programų sąveika;
(12)  nustačius jų sąveiką, bendrosios įmonės turėtų siekti nustatyti biudžeto dalis, kurios turėtų būti naudojamos papildomai ar bendrai bendrųjų įmonių veiklai. Be to, šiuo reglamentu siekiama didesnio taisyklių efektyvumo ir suderinimo stiprinant operatyvinį bendradarbiavimą ir tiriant masto ekonomiją, be kita ko, kai taikytina, suteikiant galimybę nustatyti bendras netiesioginio aptarnavimo padalinio funkcijas, kurios turėtų užtikrinti horizontaliąją paramą bendrosioms įmonėms. Funkcijų, kurias bendrai vykdo bendrosios įmonės, skaičiaus didinimas padės pasiekti didesnį bendrų punktų poveikį ir suderinimą, kartu išlaikant tam tikrą lankstumą, kad būtų patenkinti konkretūs kiekvienos bendrosios įmonės poreikiai. Bendro administracinio padalinio funkcijos galėtų apimti koordinavimo ir administracinės paramos teikimo funkcijas tose srityse, kuriose patikra pasirodė esanti veiksminga ir ekonomiškai efektyvi, ir turėtų būti atsižvelgiama į tai, kaip kiekvienas leidimus išduodantis pareigūnas laikosi atskaitomybės reikalavimo. Bendrosios įmonės turėtų galėti kartu sudaryti susitarimus dėl paslaugų lygio, kad būtų užtikrintas glaudus jų bendradarbiavimas ir išnagrinėta visa galima Europos partnerysčių ir atitinkamai įvairių programos „Europos horizontas“ dalių bei kitų bendrųjų įmonių valdomų programų sąveika;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  bendrosios įmonės turėtų pagerinti savo įžvalgas ir taikyti integruotesnį ir sistemingesnį požiūrį į savo mokslinių tyrimų sričių veiklos valdymą. Papildomumas ir sąveika su bendrų mokslinių tyrimų darbo programomis ir su Europos mokslinių tyrimų taryba skatintų iš apačios į viršų inicijuojamą inovacijų procesą. Tai sudarytų galimybes vykdyti mokslinius tyrimus tose srityse, kuriose jie šiuo metu nėra atliekami, ir taip pat skatintų diegti taikomąsias programas kituose sektoriuose, tiek tolesniais, tiek pradiniais šio proceso etapais;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  programa „Europos horizontas“ nustatomas strategiškesnis, nuoseklesnis ir poveikiu grindžiamas požiūris į Europos partnerystes, remiantis patirtimi, įgyta atliekant tarpinį programos „Horizontas 2020“ vertinimą. Atsižvelgiant į naują užmojį, šiuo reglamentu siekiama veiksmingiau naudoti institucionalizuotąsias Europos partnerystes, visų pirma sutelkiant dėmesį į aiškius tikslus, rezultatus ir poveikį, kuriuos galima pasiekti iki 2030 m., ir užtikrinant aiškų indėlį į susijusius Sąjungos politikos prioritetus ir sritis. Glaudus bendradarbiavimas ir sąveika su kitomis atitinkamomis Sąjungos, nacionalinio ir regionų lygmens iniciatyvomis, visų pirma su kitomis Europos partnerystėmis, yra labai svarbūs siekiant didesnio poveikio ir užtikrinant rezultatų panaudojimą. Vertinant bendrą poveikį, reikėtų atsižvelgti ne tik į partnerių įnašus, bet ir į platesnio masto investicijas, kurias paskatino bendrosios įmonės, prisidedančios prie jų tikslų įgyvendinimo;
(14)  programa „Europos horizontas“ nustatomas strategiškesnis, nuoseklesnis ir poveikiu grindžiamas požiūris į Europos partnerystes, remiantis patirtimi, įgyta atliekant tarpinį programos „Horizontas 2020“ vertinimą. Atsižvelgiant į naują užmojį, šiuo reglamentu siekiama veiksmingiau naudoti institucionalizuotąsias Europos partnerystes, visų pirma sutelkiant dėmesį į aiškius tikslus, rezultatus ir poveikį, kuriuos galima pasiekti iki 2030 m., ir užtikrinant aiškų indėlį į susijusius Sąjungos politikos prioritetus ir sritis. Glaudus bendradarbiavimas ir sąveika su kitomis atitinkamomis Sąjungos, nacionalinio ir regionų lygmens iniciatyvomis, visų pirma su kitomis Europos partnerystėmis, yra labai svarbūs siekiant didesnio poveikio mokslui, taip pat socialinio ir ekonominio poveikio bei poveikio aplinkai ir užtikrinant rezultatų panaudojimą. Komisija turėtų parengti aiškias, paprastas ir konkrečias gaires, kad būtų sudarytos sąlygos įvairių rūšių sąveikai, pavyzdžiui, išteklių perkėlimui, alternatyviam finansavimui, kaupiamajam finansavimui ir integruotam finansavimui. Ypač svarbu, kad valstybės narės ir regionai kuo labiau suderintų savo pažangiosios specializacijos strategijas ir veiklos programas su bendrųjų įmonių darbo programomis, kad būtų galima taikyti galimą 5 proc. Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų pervedimo į bendrąsias įmones mechanizmą, kaip numatyta Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 15 straipsnio 5 dalyje ir laikantis sąlygų, nustatytų atitinkamose Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/10601a (Bendrųjų nuostatų reglamento) nuostatose. Taip pat reikėtų išnagrinėti sąveiką ir papildomumą su Europos finansų įstaigomis, pavyzdžiui, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir Europos investicijų banku, taip pat tarp pačių bendrųjų įmonių ir su kitomis Sąjungos finansavimo programomis bei atitinkamais pramonės aljansais, labdaros fondais ir patikos fondais. Siekiant palengvinti novatoriškų sprendimų įsisavinimą rinkoje, vertinant bendrą poveikį, reikėtų atsižvelgti ne tik į partnerių įnašus, bet ir į platesnio masto investicijas, kurias paskatino bendrosios įmonės, prisidedančios prie jų tikslų įgyvendinimo;
_______________
1a 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (OL L 231, 2021 6 30, p. 159).
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  šis reglamentas grindžiamas Reglamente dėl programos „Europos horizontas“ nustatytais principais ir kriterijais, įskaitant atvirumą ir skaidrumą, stiprų sverto poveikį ir ilgalaikius visų susijusių šalių įsipareigojimus. Vienas šio reglamento tikslų – užtikrinti iniciatyvų atvirumą, kad jas vykdant galėtų dalyvauti įvairūs subjektai, įskaitant naujus subjektus. Partnerystės turėtų būti atviros visiems subjektams, kurie nori ir gali siekti bendro tikslo, ir jomis turėtų būti skatinamas plataus masto ir aktyvus suinteresuotųjų šalių dalyvavimas jų veikloje, įgyvendinant narystę ir valdymą, taip pat užtikrinama, kad rezultatai būtų naudingi visiems europiečiams, visų pirma plačiai skleidžiant rezultatus ir vykdant veiklą prieš jų naudojimą visoje Sąjungoje;
(15)  šis reglamentas grindžiamas Reglamente dėl programos „Europos horizontas“ nustatytais principais ir kriterijais, įskaitant atvirumą ir skaidrumą, stiprų sverto poveikį ir ilgalaikius visų susijusių šalių įsipareigojimus. Vienas šio reglamento tikslų – užtikrinti iniciatyvų atvirumą, kad jas vykdant galėtų dalyvauti įvairūs subjektai, įskaitant naujus subjektus. Partnerystės turėtų būti atviros visiems subjektams, kurie nori ir gali siekti bendro tikslo, ir jomis turėtų būti skatinamas plataus masto ir aktyvus suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas jų veikloje, įgyvendinant narystę ir valdymą, taip pat užtikrinama, kad rezultatai būtų naudingi visiems europiečiams, kartu prisidedant prie visuotinio darnaus vystymosi, visų pirma plačiai skleidžiant rezultatus ir kuo platesniu mastu vykdant veiklą prieš jų naudojimą visoje Sąjungoje;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  5,4 mlrd. EUR dalis, skirta programai „Europos horizontas“ iš priemonės „Next Generation EU“ pagal tarpinstitucinį susitarimą dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (toliau – DFP), gali padėti padidinti bendrųjų įmonių lėšas. Tas įnašas taip pat gali būti papildytas nepanaudotomis lėšomis, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461a(toliau – Finansinis reglamentas) 15 straipsnio 3 dalyje, ir pakoreguotas siekiant atspindėti asocijuotųjų šalių įnašus. Papildomi Sąjungos įnašai pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 13 straipsnį, Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2020/20931b (toliau – DFP reglamentas) 5 straipsnį ir Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį turi būti sąžiningai paskirstomi programos „Europos horizontas“ II ramsčio grupėse, atsižvelgiant į Sąjungos mokslinių tyrimų prioritetus ir jos politikos tikslus. Bet koks papildomas Sąjungos įnašas turėtų būti suderintas su kitų nei Sąjunga narių įnašais;
____________
1a Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
1b 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11).
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  atsižvelgiant į Reglamente dėl programos „Europos horizontas“ nustatytus užmojus, viena iš institucionalizuotųjų partnerysčių steigimo sąlygų yra užtikrinti partnerių įnašus per iniciatyvų įgyvendinimo laikotarpį. Šiomis aplinkybėmis privatūs partneriai didelę savo įnašų dalį turėtų skirti nepiniginiams įnašams bendrosios įmonės veiklos išlaidoms padengti. Bendrosioms įmonėms turėtų būti suteikta galimybė, pasitelkiant savo darbo programas, ieškoti priemonių, kaip sudaryti palankesnes sąlygas šiems įnašams, visų pirma mažinant finansavimo normas. Šios priemonės turėtų būti grindžiamos konkrečiais bendrosios įmonės poreikiais ir pagrindine veikla. Pagrįstais atvejais turėtų būti įmanoma nustatyti papildomas sąlygas, pagal kurias reikalaujama, kad dalyvautų bendrosios įmonės narys ar ją sudarantys arba su ja susiję subjektai, orientuojantis į veiklą, kurioje bendrosios įmonės pramonės partneriai gali atlikti pagrindinį vaidmenį, pavyzdžiui, vykdant didelio masto parodomuosius ir pavyzdinius projektus, ir labiau prisidėti taikant mažesnes finansavimo normas. Vykdomasis direktorius turėtų stebėti narių dalyvavimo lygį, kad valdyba galėtų imtis atitinkamų veiksmų, užtikrindama partnerių įsipareigojimų ir atvirumo pusiausvyrą. Tinkamai pagrįstais atvejais kapitalo išlaidos, skirtos, pavyzdžiui, didelio masto demonstraciniams arba pavyzdiniams projektams, gali būti laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal taikomą teisinę sistemą;
(18)  atsižvelgiant į Reglamente dėl programos „Europos horizontas“ nustatytus užmojus, viena iš institucionalizuotųjų partnerysčių steigimo sąlygų yra užtikrinti partnerių įnašus per iniciatyvų įgyvendinimo laikotarpį. Šiomis aplinkybėmis privatūs partneriai didelę savo įnašų dalį turėtų skirti nepiniginiams įnašams bendrosios įmonės veiklos išlaidoms padengti. Bendrosioms įmonėms turėtų būti suteikta galimybė, pasitelkiant savo darbo programas, ieškoti priemonių, kaip sudaryti palankesnes sąlygas šiems įnašams. Šios priemonės turėtų būti grindžiamos konkrečiais bendrosios įmonės poreikiais ir pagrindine veikla. Pagrįstais atvejais turėtų būti įmanoma nustatyti papildomas sąlygas, pagal kurias reikalaujama, kad dalyvautų bendrosios įmonės narys ar ją sudarantys arba su ja susiję subjektai, orientuojantis į veiklą, kurioje bendrosios įmonės pramonės partneriai gali atlikti pagrindinį vaidmenį, arba įgyvendinti integruotos sistemos programą. Vykdomasis direktorius turėtų stebėti narių dalyvavimo lygį, kad valdyba galėtų imtis atitinkamų veiksmų, užtikrindama partnerių įsipareigojimų ir atvirumo pusiausvyrą. Tinkamai pagrįstais atvejais kapitalo išlaidos, skirtos, pavyzdžiui, didelio masto demonstraciniams arba pavyzdiniams projektams, gali būti laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal taikomą teisinę sistemą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  vadovaujantis sąžiningo įnašų pasiskirstymo tarp bendrųjų įmonių narių principu, Sąjungos ir kitų nei Sąjunga narių finansiniai įnašai bendrųjų įmonių administracinėms išlaidoms padengti turėtų būti vienodai paskirstomi. Nukrypimai nuo šio principo turėtų būti svarstomi tik išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, pavyzdžiui, kai dėl kito nei Sąjunga bendrosios įmonės nario dydžio ar narystės struktūros bendrąją įmonę sudarančių ar su ja susijusių subjektų, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), įnašai būtų tokie dideli, kad jais būtų rimtai pakenkta paskatai tapti ar likti bendrąją įmonę sudarančiu ar su ja susijusiu subjektu. Tokiais atvejais mažiausia kitų nei Sąjunga narių metinio finansinio įnašo bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms padengti procentinė dalis turėtų sudaryti 20 proc. visų metinių administracinių išlaidų, o MVĮ įnašai turėtų būti gerokai mažesni nei didesnių bendrąją įmonę sudarančių ar su ja susijusių subjektų įnašai. Pasiekus narių kritinę masę, pagal kurią įnašas gali viršyti 20 proc. visų metinių administracinių išlaidų, bendrąją įmonę sudarančio ar su ja susijusio subjekto metinis įnašas turėtų būti išlaikytas arba padidintas, siekiant palaipsniui padidinti kitų nei Sąjunga narių dalį bendrame įnaše metinėms bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms padengti. Kiti nei Sąjunga bendrosios įmonės nariai turėtų stengtis padidinti bendrąją įmonę sudarančių ar su ja susijusių subjektų skaičių, kad per bendrosios įmonės gyvavimo laikotarpį įnašas būtų padidintas iki 50 proc. administracinių išlaidų;
(19)  visų bendrųjų įmonių administracinių išlaidų ir bendro biudžeto santykis turėtų būti palyginamo dydžio ir neturėtų viršyti 5 proc. jų biudžeto. Be to, vadovaujantis sąžiningo įnašų pasiskirstymo tarp bendrųjų įmonių narių principu, Sąjungos ir kitų nei Sąjunga narių finansiniai įnašai bendrųjų įmonių administracinėms išlaidoms padengti turėtų būti vienodai paskirstomi. Kiti nei Sąjunga nariai turėtų tarpusavyje susitarti dėl sąžiningo savo bendrųjų įmonių administracinių išlaidų dalies paskirstymo. Nukrypimai nuo šio principo turėtų būti svarstomi tik išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, pavyzdžiui, kai dėl kito nei Sąjunga bendrosios įmonės nario dydžio ar narystės struktūros bendrąją įmonę sudarančių ar su ja susijusių subjektų, visų pirma MVĮ, mokslinių tyrimų organizacijų ar universitetų, įnašai būtų tokie dideli, kad jais būtų rimtai pakenkta paskatai tapti ar likti bendrąją įmonę sudarančiu ar su ja susijusiu subjektu. Tokiais atvejais mažiausia kitų nei Sąjunga narių metinio finansinio įnašo bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms padengti procentinė dalis turėtų sudaryti 20 proc. visų metinių administracinių išlaidų, o MVĮ, mokslinių tyrimų organizacijų ir universitetų įnašai turėtų būti gerokai mažesni nei didesnių bendrąją įmonę sudarančių ar su ja susijusių subjektų įnašai. Pasiekus narių kritinę masę, pagal kurią įnašas gali viršyti 20 proc. visų metinių administracinių išlaidų, bendrąją įmonę sudarančio ar su ja susijusio subjekto metinis įnašas turėtų būti išlaikytas arba padidintas, siekiant palaipsniui padidinti kitų nei Sąjunga narių dalį bendrame įnaše metinėms bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms padengti. Kiti nei Sąjunga bendrosios įmonės nariai turėtų stengtis padidinti bendrąją įmonę sudarančių ar su ja susijusių subjektų skaičių, kad per bendrosios įmonės gyvavimo laikotarpį įnašas būtų padidintas iki 50 proc. administracinių išlaidų;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  pagal Reglamentą dėl programos „Europos horizontas“ partneriai privalo parodyti savo ilgalaikius įsipareigojimus, įskaitant mažiausią viešųjų ir (arba) privačių investicijų dalį. Todėl būtina, kad Sąjunga šiame reglamente nustatytų valstybėse narėse įsikūrusius narius steigėjus, programos „Europos horizontas“ asocijuotąsias valstybes arba tarptautines organizacijas. Tačiau prireikus turėtų būti įmanoma išplėsti bendrųjų įmonių narių bazę po to, kai jos yra įsteigtos su susijusiais nariais, atrinktais taikant atviras ir skaidrias procedūras, visų pirma atsižvelgiant į naujus technologinius pokyčius arba programos „Europos horizontas“ papildomų valstybių asociaciją. Juridiniams asmenims, suinteresuotiems paremti bendrųjų įmonių tikslus savo konkrečiose mokslinių tyrimų srityse, netampant jų nariais, taip pat turėtų būti suteikta galimybė tapti šių bendrųjų įmonių prisidedančiaisiais partneriais;
(20)  pagal Reglamentą dėl programos „Europos horizontas“ partneriai privalo parodyti savo ilgalaikius įsipareigojimus, įskaitant mažiausią viešųjų ir (arba) privačių investicijų dalį. Todėl būtina, kad Sąjunga šiame reglamente nustatytų valstybėse narėse įsikūrusius narius steigėjus, programos „Europos horizontas“ asocijuotąsias valstybes arba tarptautines organizacijas. Tačiau prireikus turėtų būti įmanoma išplėsti bendrųjų įmonių narių bazę po to, kai jos yra įsteigtos su susijusiais nariais, atrinktais reguliariai taikant atviras, sąžiningas ir skaidrias kvietimo pareikšti susidomėjimą ir susijusias atrankos procedūras, atsižvelgiant į mokslinio patariamojo organo nuomonę ir naujus technologinius pokyčius bei novatoriškus metodus arba programos „Europos horizontas“ papildomų valstybių asociaciją. Juridiniams asmenims, suinteresuotiems paremti bendrųjų įmonių tikslus savo konkrečiose mokslinių tyrimų srityse, netampant jų nariais, taip pat turėtų būti suteikta galimybė tapti šių bendrųjų įmonių prisidedančiaisiais partneriais;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  įsteigiant bendrąją įmonę užtikrinama abipusiškai naudinga suinteresuotųjų narių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, be kita ko, skatinant tikrumą dėl didelių biudžeto asignavimų atitinkamoms pramonės šakoms septynerių metų laikotarpiu. Tapus nariu steigėju ar asocijuotuoju nariu arba vienu iš bendrąją įmonę sudarančių ar su ja susijusių subjektų galima tiesiogiai arba per pramonės atstovus įgyti įtakos bendrosios įmonės valdyboje. Valdyba yra bendrosios įmonės sprendimų priėmimo organas, kuris sprendžia dėl ilgalaikės strateginės partnerystės krypties ir jos metinių prioritetų. Todėl nariai steigėjai ir asocijuotieji nariai, jei taikytina, atstovaujantys bendrąją įmonę narį sudarantiems subjektams, turėtų galėti prisidėti prie bendrosios įmonės darbotvarkės ir prioritetų nustatymo priimdami ir galbūt keisdami strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę, taip pat priimdami metinę darbo programą, įskaitant kvietimų teikti pasiūlymus turinį, taikytiną kiekvienos kvietimo srities finansavimo normą ir susijusias paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, sutarties sudarymo ir peržiūros procedūrų taisykles;
(21)  įsteigiant bendrąją įmonę užtikrinama abipusiškai naudinga suinteresuotųjų narių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, be kita ko, skatinant tikrumą dėl didelių biudžeto asignavimų atitinkamoms pramonės šakoms septynerių metų laikotarpiu, taip pat siunčiant politinį signalą, užtikrinant geresnį planavimą ir tikrumą investuotojams. Valdyba yra bendrosios įmonės sprendimų priėmimo organas, kuris sprendžia dėl ilgalaikės strateginės partnerystės krypties ir jos metinių prioritetų, atsižvelgdamas į partnerių, įskaitant privatųjį sektorių, mokslininkų bendruomenę, valstybių narių atstovus ir pelno nesiekiančias pilietinės visuomenės organizacijas, veikiančias atitinkamų bendrųjų įmonių srityje, indėlį. Todėl nariai steigėjai ir asocijuotieji nariai, jei taikytina, atstovaujantys bendrąją įmonę narį sudarantiems subjektams, taip pat visi kiti atitinkami suinteresuotieji subjektai turėtų galėti prisidėti prie bendrosios įmonės darbotvarkės ir prioritetų nustatymo priimdami ir galbūt persvarstydami strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę, taip pat priimdami metinę darbo programą, įskaitant kvietimų teikti pasiūlymus turinį, taikytiną kiekvienos kvietimo srities finansavimo normą ir susijusias paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, sutarties sudarymo ir peržiūros procedūrų taisykles;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  tikslinga, kad kiti nei Sąjunga nariai įsipareigojimo raštu įsipareigotų įgyvendinti šį reglamentą. Šie įsipareigojimo raštai turėtų būti teisiškai galiojantys visą iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpį ir atidžiai stebimi bendrosios įmonės ir Komisijos. Bendrosios įmonės turėtų sukurti teisinę ir organizacinę aplinką, kuri leistų nariams vykdyti savo įsipareigojimus, kartu užtikrinant nuolatinį iniciatyvos atvirumą ir skaidrumą jos įgyvendinimo metu, visų pirma nustatant prioritetus ir dalyvaujant kvietimuose teikti pasiūlymus;
(22)   bendrosios įmonės turėtų turėti galimybę dirbti dinamiškai, paprastai ir lanksčiai ir būti nusistačiusios aiškių taisyklių rinkinį, taip padidindamos patrauklumą visiems suinteresuotiesiems subjektams, visų pirma pramonės įmonėms, MVĮ, mokslinių tyrimų organizacijoms ir dalyvaujančiosioms valstybėms. Tikslinga, kad kiti nei Sąjunga nariai įsipareigojimo raštu įsipareigotų įgyvendinti šį reglamentą. Šie įsipareigojimo raštai turėtų būti laiku skelbiami atitinkamos bendrosios įmonės interneto svetainėje, kartu užtikrinant, kad būtų laikomasi konfidencialumo taisyklių, ir jie turėtų būti teisiškai galiojantys visą iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpį ir atidžiai stebimi bendrosios įmonės ir Komisijos. Bendrosios įmonės turėtų sukurti teisinę ir organizacinę aplinką, kuri leistų nariams vykdyti savo įsipareigojimus, kartu užtikrinant nuolatinį iniciatyvos atvirumą, skaidrumą ir taisyklių dėl interesų konfliktų laikymąsi jos įgyvendinimo metu, visų pirma nustatant prioritetus ir dalyvaujant kvietimuose teikti pasiūlymus, kuriais skatinamas dalyvavimas užtikrinant lyčių pusiausvyrą ir geografinę įvairovę. Bendrosios įmonės, kai tinkama, turėtų nurodyti kvietimus teikti pasiūlymus, kai skatinamas dalyvaujančių MVĮ koordinuojamasis vaidmuo;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  tolesnis supaprastinimas yra programos „Europos horizontas“ kertinis akmuo. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti taikomas supaprastintas partnerių, kurie nebeprivalo teikti ataskaitų dėl netinkamų finansuoti išlaidų, ataskaitų teikimo mechanizmas. Nepiniginiai įnašai veiklai turėtų būti apskaitomi tik pagal tinkamas finansuoti išlaidas. Tai leidžia automatizuotai apskaičiuoti nepiniginius įnašus veiklai, pasitelkiant programos „Europos horizontas“ IT priemones, sumažina partnerių administracinę naštą ir padaro įnašų ataskaitų teikimo mechanizmą veiksmingesnį. Bendrosios įmonės turėtų atidžiai stebėti nepiniginius įnašus veiklai, o valdybos vykdomasis direktorius turėtų rengti reguliarias ataskaitas, kad būtų galima nustatyti, ar pažanga siekiant nepiniginių įnašų tikslų yra pakankama. Valdyba turėtų įvertinti narių, prisidedančių prie operatyvinės veiklos, pastangas ir pasiektus rezultatus, taip pat kitus veiksnius, pavyzdžiui, MVĮ dalyvavimo lygį ir iniciatyvos patrauklumą naujiems subjektams. Prireikus ji turėtų imtis atitinkamų taisomųjų veiksmų ir priemonių, atsižvelgdama į atvirumo ir skaidrumo principus;
(23)  tolesnis supaprastinimas yra programos „Europos horizontas“ kertinis akmuo. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti taikomas supaprastintas partnerių, kurie nebeprivalo teikti ataskaitų dėl netinkamų finansuoti išlaidų, ataskaitų teikimo mechanizmas. Nepiniginiai įnašai veiklai turėtų būti apskaitomi tik pagal tinkamas finansuoti išlaidas. Tai leidžia automatizuotai apskaičiuoti nepiniginius įnašus veiklai, pasitelkiant programos „Europos horizontas“ IT priemones, sumažina partnerių administracinę naštą ir padaro įnašų ataskaitų teikimo mechanizmą veiksmingesnį. Bendrosios įmonės turėtų atidžiai stebėti nepiniginius įnašus veiklai, o valdybos vykdomasis direktorius turėtų rengti reguliarias ataskaitas ir laiku paskelbti jas atitinkamos bendrosios įmonės interneto svetainėje, kad būtų galima nustatyti, ar pažanga siekiant nepiniginių įnašų tikslų yra pakankama. Valdyba turėtų įvertinti narių, prisidedančių prie operatyvinės veiklos, pastangas ir pasiektus rezultatus, taip pat kitus veiksnius, pavyzdžiui, MVĮ dalyvavimo lygį, iniciatyvos patrauklumą naujiems subjektams ir geografinę įvairovę. Prireikus ji turėtų imtis atitinkamų taisomųjų veiksmų ir priemonių, atsižvelgdama į atvirumo ir skaidrumo principus;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  bendrosios įmonės turėtų suteikti sisteminę galimybę ir paskatą kitiems nei Sąjunga nariams derinti savo mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą su bendrosios įmonės veikla. Bendroji įmonė neturėti teikti finansinės paramos papildomai veiklai. Tačiau ji gali būti apskaitoma kaip narių nepiniginiai įnašai, kai ja prisidedama prie bendrosios įmonės tikslų ir ji tiesiogiai susijusi su bendrosios įmonės veikla. Šį ryšį galima nustatyti pasinaudojant netiesioginių veiksmų, finansuojamų bendrosios įmonės arba jos ankstesnių iniciatyvų, rezultatais arba atskleidžiant didelę Sąjungos pridėtinę vertę. Šiame reglamente turėtų būti nustatytos konkretesnės nuostatos dėl kiekvienos bendrosios įmonės papildomos veiklos srities tiek, kiek būtina siekiant pageidaujamo kryptingumo ir poveikio. Bendrųjų įmonių valdybose turėtų būti toliau sprendžiama, ar, vertinant įnašus, būtina taikyti paprastesnius metodus, pavyzdžiui, fiksuotąsias sumas arba vieneto įkainius, kad būtų užtikrintas supaprastinimas, išlaidų efektyvumas ir tinkamas konfidencialių komercinių duomenų apsaugos lygis;
(24)  bendrosios įmonės turėtų suteikti sisteminę galimybę ir paskatą kitiems nei Sąjunga nariams derinti savo mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą su bendrosios įmonės veikla. Bendroji įmonė neturėti teikti finansinės paramos papildomai veiklai. Tačiau ji gali būti apskaitoma kaip narių nepiniginiai įnašai, kai ja prisidedama prie bendrosios įmonės tikslų ir ji tiesiogiai susijusi su bendrosios įmonės veikla. Šį ryšį galima nustatyti pasinaudojant netiesioginių veiksmų, finansuojamų bendrosios įmonės arba jos ankstesnių iniciatyvų, rezultatais arba atskleidžiant didelę Sąjungos pridėtinę vertę. Šiame reglamente turėtų būti nustatytos konkretesnės nuostatos dėl kiekvienos bendrosios įmonės papildomos veiklos srities kuo skaidresnio nustatymo tiek, kiek būtina siekiant pageidaujamo kryptingumo ir poveikio. Bendrųjų įmonių valdybose turėtų būti toliau sprendžiama, ar, vertinant įnašus, būtina taikyti paprastesnius metodus, pavyzdžiui, fiksuotąsias sumas arba vieneto įkainius, kad būtų užtikrintas supaprastinimas, išlaidų efektyvumas ir tinkamas konfidencialių komercinių duomenų apsaugos lygis;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)  siekdamos remti jaunų mokslininkų karjerą ir skatinti kompetenciją mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, bendrosios įmonės turėtų teikti naujausią informaciją ir užtikrinti reguliariai skelbiamus doktorantūros studentams ir doktorantūros studijas baigusiems tyrėjams skirtus atvirus konkursus, susijusius su atitinkamos bendrosios įmonės kompetencijos sritimi, jei reikia, skatinant papildomumą ir sąveiką su programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  bendrųjų įmonių valdymu turėtų būti užtikrinta, kad jų sprendimų priėmimo procesai atitiktų sparčiai kintančią socialinę, ekonominę ir technologinę aplinką bei pasaulinius uždavinius. Bendrosios įmonės turėtų naudotis visų susijusių suinteresuotųjų šalių ekspertinėmis žiniomis, konsultacijomis ir parama, kad galėtų veiksmingai įgyvendinti savo užduotis ir užtikrinti sąveiką Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis. Todėl bendrosioms įmonėms turėtų būti suteikti įgaliojimai steigti patariamuosius organus, kurie joms teiktų ekspertų konsultacijas ir atliktų bet kokią kitą patariamojo pobūdžio užduotį, būtiną bendrųjų įmonių tikslams pasiekti. Steigdamos patariamuosius organus, bendrosios įmonės turėtų užtikrinti subalansuotą ekspertų atstovavimą bendrosios įmonės veiklos srityje, kartu užtikrindamos lyčių pusiausvyrą. Šių organų teikiamos konsultacijos turėtų suteikti mokslinių perspektyvų, taip pat atskleisti nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų ir kitų bendrųjų įmonių suinteresuotųjų šalių nuomones;
(25)  bendrųjų įmonių valdymu turėtų būti užtikrinta, kad jų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs ir atitiktų sparčiai kintančią socialinę, ekonominę ir technologinę aplinką bei pasaulinius uždavinius. Bendrųjų įmonių valdymo organai turėtų atsižvelgti į lyčių pusiausvyros ir geografinės įvairovės principą. Bendrosios įmonės turėtų naudotis visų susijusių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant universitetus ir kitas mokslinių tyrimų organizacijas, pramonės ir MVĮ atstovus, bet jais neapsiribojant, ekspertinėmis žiniomis, konsultacijomis ir parama, kad galėtų veiksmingai įgyvendinti savo užduotis ir užtikrinti sąveiką Sąjungos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Todėl bendrosioms įmonėms turėtų būti suteikti įgaliojimai steigti patariamuosius organus, kurie joms teiktų ekspertų konsultacijas ir atliktų bet kokią kitą patariamojo pobūdžio užduotį, būtiną bendrųjų įmonių tikslams pasiekti. Steigdamos patariamuosius organus, bendrosios įmonės turėtų užtikrinti subalansuotą ekspertų atstovavimą bendrosios įmonės veiklos srityje. Šių organų teikiamos konsultacijos turėtų suteikti mokslinių perspektyvų, taip pat atskleisti nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų, kitų bendrųjų įmonių suinteresuotųjų subjektų ir pilietinės visuomenės organizacijų nuomones;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  bendrosios įmonės turėtų turėti galimybę įsteigti patariamąjį organą, atliekantį mokslinę patariamąją funkciją. Tas organas arba jo nariai turėtų turėti galimybę teikti nepriklausomas mokslines konsultacijas ir paramą atitinkamai bendrajai įmonei. Mokslinės konsultacijos visų pirma turėtų būti susijusios su metiniais darbo planais, papildoma veikla ir prireikus visais kitais bendrųjų įmonių užduočių aspektais;
(26)  bendrosios įmonės turėtų įsteigti patariamąjį organą, atliekantį mokslinę patariamąją funkciją. Tas organas arba jo nariai turėtų teikti nepriklausomas mokslines konsultacijas ir paramą atitinkamai bendrajai įmonei, nepriklausomai nuo kitų bendrosios įmonės valdymo organų narių. Mokslinės konsultacijos visų pirma turėtų būti susijusios su strateginiais moksliniais tyrimais ir inovacijų darbotvarke, metiniais darbo planais, papildoma veikla, socialiniu ir ekonominiu poveikiu, poveikiu aplinkai ir klimatui, galimais naujais nariais ir prireikus visais kitais bendrųjų įmonių užduočių aspektais;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)  valdybos turėtų laiku teikti moksliniam patariamajam organui informaciją apie sprendimus, susijusius su mokslinio patariamojo organo siūlomomis rekomendacijomis ir nuomonėmis. Tie sprendimai turėtų būti skelbiami viešai;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  siekdamos sužinoti suinteresuotųjų šalių visoje vertės grandinėje pozicijas ir nuomonę atitinkamose srityse, bendrosios įmonės turėtų turėti galimybę sudaryti savo atitinkamas patariamąsias suinteresuotųjų šalių grupes, su kuriomis galėtų konsultuotis horizontaliaisiais arba konkrečiais klausimais, atsižvelgiant į kiekvienos bendrosios įmonės poreikius. Tokios grupės turėtų būti atviros visoms viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotosioms šalims, įskaitant organizuotas interesų grupes, ir tarptautinėms interesų grupėms iš valstybių narių, asocijuotųjų valstybių ir kitų valstybių, veikiančių bendrosios įmonės srityje;
(28)  siekdamos sužinoti suinteresuotųjų subjektų visoje vertės grandinėje pozicijas ir nuomonę atitinkamose srityse, bendrosios įmonės turėtų turėti galimybę sudaryti savo atitinkamas patariamąsias suinteresuotųjų subjektų grupes, su kuriomis galėtų konsultuotis horizontaliaisiais arba konkrečiais klausimais, atsižvelgiant į kiekvienos bendrosios įmonės poreikius. Tokios grupės turėtų būti atviros visoms viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant organizuotas interesų grupes, pilietinės visuomenės organizacijas ir tarptautines interesų grupes iš valstybių narių, asocijuotųjų valstybių ir kitų valstybių, veikiančių bendrosios įmonės srityje;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  bendrosios įmonės turėtų veikti atvirai ir skaidriai, laiku teikdamos visą svarbią informaciją savo atitinkamiems organams ir propaguodamos savo veiklą, įskaitant plačiajai visuomenei skirtą informavimo ir sklaidos veiklą;
(29)  bendrosios įmonės turėtų veikti paprastai, lanksčiai, atvirai, sąžiningai ir skaidriai, laiku teikdamos visą svarbią informaciją savo atitinkamiems organams ir propaguodamos savo veiklą, įskaitant plačiajai visuomenei skirtą informavimo ir sklaidos veiklą, dalyvaudamos informavimo kampanijose ir skatindamos švietimo ir sklaidos veiklą, kurioje dalyvautų akademiniai, mokslo ir žinių tinklai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, žiniasklaidos, pramonę ir MVĮ atstovaujančios organizacijos bei kiti subjektai. Visos bendrosios įmonės turėtų dėti tikslines pastangas siekdamos užtikrinti, kad visuomenė būtų pakankamai ir laiku informuojama apie bendrųjų įmonių veiklą, ir turėtų savo atitinkamose interneto svetainėse skelbti atitinkamą informaciją, įskaitant susijusius dokumentus, kaip antai metines veiklos, pažangos ataskaitas, darbotvarkes ir valdybos posėdžių protokolus, laikantis konfidencialumo taisyklių. Jos turėtų stiprinti dialogą su visuomene, didinti informuotumą, skatinti aktyvų dalyvavimą visuose mokslinio tyrimo etapuose ir taip sudaryti sąlygas piliečiams bendrai kurti sprendimus, prisidėti prie idėjų ir formuoti konstruktyvų požiūrį į bendrųjų įmonių veiklą ir rezultatus, taip didindamos pasitikėjimą esamų ir būsimų problemų technologiniais sprendimais;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  bendrosios įmonės turėtų būti įgyvendinamos taikant struktūrą ir taisykles, kuriomis didinamas efektyvumas ir užtikrinamas supaprastinimas. Tuo tikslu bendrosios įmonės turėtų patvirtinti jų poreikius atitinkančias finansines taisykles, laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnio2;
(30)  bendrųjų įmonių valdymo struktūra ir specialiųjų programų biuras yra unikalios jų savybės, kurios turėtų leisti vykdyti aukštesnio lygio pasitikėjimu grindžiamas operacijas. Bendrosios įmonės turėtų būti įgyvendinamos taikant struktūrą ir taisykles, kuriomis didinamas jų poveikis, efektyvumas ir užtikrinamas kuo didesnis administracinis supaprastinimas naudos gavėjams ir jų administracinės naštos sumažinimas. Tuo tikslu bendrosios įmonės turėtų patvirtinti jų poreikius atitinkančias finansines taisykles, laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnio2. Kad bendrosios įmonės galėtų vykdyti savo užduotis ir papildomą veiklą, turėtų būti užtikrintas tinkamas darbuotojų skaičius ir kategorijos;
__________________
__________________
2 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
2 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
(32)  dalyvavimas netiesioginiuose veiksmuose, kuriuos bendrosios įmonės finansuoja pagal programą „Europos horizontas“, turėtų atitikti Reglamente dėl programos „Europos horizontas“ nustatytas taisykles. Bendrosios įmonės turėtų užtikrinti nuoseklų šių taisyklių taikymą, remdamosi atitinkamomis Komisijos patvirtintomis priemonėmis. Bendrosios įmonės turėtų naudotis Komisijos parengtu įmonių pavyzdiniu dotacijos susitarimu. Kalbant apie laikotarpį, per kurį reikia pateikti prieštaravimą dėl nuosavybės teisės į rezultatus perdavimo, kaip nurodyta Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [36 straipsnio 4 dalyje], reikėtų atsižvelgti į inovacijų ciklų trukmę atitinkamose bendrosiose įmonėse;
(32)  dalyvavimas netiesioginiuose veiksmuose, kuriuos bendrosios įmonės finansuoja pagal programą „Europos horizontas“, turėtų atitikti Reglamente dėl programos „Europos horizontas“ nustatytas taisykles. Visų pirma MVĮ gali trūkti išteklių aktyviai dalyvauti Europos projektuose ir visos bendrosios įmonės turėtų jas remti, kad jos dalyvautų jų veikloje. Tačiau tam, kad būtų skatinamas MVĮ dalyvavimas, bendrosios įmonės turėtų turėti galimybę taikyti skirtingas Sąjungos finansavimo pagal veiksmą kompensavimo normas, priklausomai nuo dalyvio rūšies. Kompensavimo normos turėtų būti nurodomos darbo programoje. Bendrosios įmonės turėtų užtikrinti nuoseklų šių taisyklių taikymą, remdamosi atitinkamomis Komisijos patvirtintomis priemonėmis. Bendrosios įmonės turėtų naudotis Komisijos parengtu įmonių pavyzdiniu dotacijos susitarimu. Kalbant apie laikotarpį, per kurį reikia pateikti prieštaravimą dėl nuosavybės teisės į rezultatus perdavimo, kaip nurodyta Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [36 straipsnio 4 dalyje], reikėtų atsižvelgti į inovacijų ciklų trukmę atitinkamose bendrosiose įmonėse;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(32a)  kadangi įgūdžių trūkumas yra pagrindinė konkurencingumo kliūtis, bendrosios įmonės turėtų aktyviai prisidėti prie konkrečių įgūdžių trūkumo mažinimo visoje Sąjungoje ir imtis priemonių lyčių pusiausvyrai gerinti ir lyčių aspekto klausimui spręsti, be kita ko, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, padedant kaupti naujas žinias ir stiprinti žmogiškąjį kapitalą, dalyvaujant informuotumo didinimo kampanijose ir skatinant švietimo ir sklaidos veiklą, kurioje dalyvautų akademiniai, mokslo ir žinių tinklai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, žiniasklaidos, pramonę ir MVĮ atstovaujančios organizacijos bei kiti subjektai. Bendrosios įmonės turėtų ieškoti galimybių informuoti studentus, kurie gali norėti siekti karjeros mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse ir kitose su bendrųjų įmonių veikla susijusiose srityse. Bendrosios įmonės turėtų būti viena iš priemonių, padedančių pritraukti talentus ir mažinti protų nutekėjimo problemą, išlaikant subalansuotą mokslininkų ir specializuotų ekspertinių žinių apykaitą;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  vienas pagrindinių bendrųjų įmonių tikslų – skatinti Sąjungos ekonominius pajėgumus, visų pirma jos mokslinį ir technologinį suverenumą. Be to, atsigavimas po pandemijos atskleidžia, kad reikia investuoti į bazines technologijas, tokias kaip 5G, DI, debesis kompiuterija, kibernetinis saugumas ir žaliosios technologijos, ir į šių technologijų panaudojimą Sąjungoje. Šiuo atžvilgiu labai svarbūs bus visų dalyvių gauti rezultatai, o visi dalyviai, net ir negavę Sąjungos finansavimo, galės pasinaudoti Sąjungos finansavimu pasitelkdami projekto rezultatus ir galimybes su jais susipažinti. Todėl, siekiant apsaugoti Sąjungos interesus, bendrųjų įmonių teisė pateikti prieštaravimą dėl rezultatų nuosavybės teisės perdavimo arba išimtinės su rezultatais susijusios licencijos išdavimo taip pat turėtų būti suteikta dalyviams, negavusiems Sąjungos finansavimo. Naudodamasi šia teise pateikti prieštaravimą, bendroji įmonė turėtų užtikrinti tinkamą Sąjungos interesų ir pagrindinių teisių dėl finansavimo negavusių dalyvių rezultatų apsaugos pusiausvyrą, atsižvelgdama į tai, kad šie dalyviai negavo jokio Sąjungos finansavimo veiksmams, kurių rezultatai buvo gauti;
(33)  vienas pagrindinių bendrųjų įmonių tikslų – skatinti Sąjungos ekonominius pajėgumus, visų pirma jos pramonės, mokslinį ir technologinį suverenumą, taip pat poveikio klimatui neutralumą, ir sukurti tvaresnę bei konkurencingesnę ekonomiką, pasitelkiant mokslines, skaitmenines ir technologines inovacijas. Be to, atsigavimas po pandemijos atskleidžia, kad reikia investuoti į būtiną infrastruktūrą ir bazines technologijas, tokias kaip naujos ryšių technologijos, 5G ir 6G, DI, debesija, kibernetinis saugumas ir žaliosios technologijos, taip pat į šių technologijų panaudojimą, diegimą ir prekybą Sąjungoje. Bendrosios įmonės turėtų padėti skatinti atvirąjį mokslą laikantis principų, nustatytų Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 14 ir 39 straipsniuose, kuriuose nustatyta, kad prieiga prie mokslinių tyrimų duomenų turėtų būti „atvira, kiek įmanoma, ir uždara, kiek būtina“, atsižvelgiant į teisėtus paramos gavėjų interesus. Šiuo atžvilgiu labai svarbūs bus visų dalyvių gauti rezultatai, o visi dalyviai, net ir negavę Sąjungos finansavimo, galės pasinaudoti Sąjungos finansavimu pasitelkdami projekto rezultatus ir galimybes su jais susipažinti. Todėl, siekiant apsaugoti Sąjungos interesus, bendrųjų įmonių teisė pateikti prieštaravimą dėl rezultatų nuosavybės teisės perdavimo arba išimtinės su rezultatais susijusios licencijos išdavimo taip pat turėtų būti suteikta dalyviams, negavusiems Sąjungos finansavimo. Naudodamasi šia teise pateikti prieštaravimą, bendroji įmonė turėtų užtikrinti tinkamą Sąjungos interesų ir pagrindinių teisių dėl finansavimo negavusių dalyvių rezultatų apsaugos pusiausvyrą, atsižvelgdama į tai, kad šie dalyviai negavo jokio Sąjungos finansavimo veiksmams, kurių rezultatai buvo gauti;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 8 straipsnio 2 dalies c punktą bendrosios įmonės turėtų laikytis aiškaus įgyvendinimo ciklo metodo. Siekiant tinkamai apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, bendrosios įmonės turėtų būti steigiamos laikotarpiui iki 2031 m. gruodžio 31 d., kad jos galėtų vykdyti savo įsipareigojimus dėl dotacijų įgyvendinimo, kol bus užbaigti paskutiniai pradėti netiesioginiai veiksmai;
(38)  bendrosios įmonės turėtų būti finansuojamos įgyvendinant Sąjungos programas pagal DFP ir, kai taikytina, pagal priemonę „Next Generation EU“. Pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 8 straipsnio 2 dalies c punktą bendrosios įmonės turėtų laikytis aiškaus įgyvendinimo ciklo metodo. Siekiant tinkamai apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, bendrosios įmonės turėtų būti steigiamos laikotarpiui iki 2031 m. gruodžio 31 d., kad jos galėtų vykdyti savo įsipareigojimus dėl dotacijų įgyvendinimo, kol bus užbaigti paskutiniai pradėti netiesioginiai veiksmai;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(38a)  bendroji įmonė, jos organai ir darbuotojai vykdydami veiklą turėtų vengti bet kokio interesų konflikto. Valdyba ir vykdomieji direktoriai turėtų priimti interesų konfliktų prevencijos, vengimo ir valdymo taisykles. Mokslinio komiteto nariai turėtų viešai skelbti ir nuolat atnaujinti išsamią profesinės veiklos, finansinių interesų ir interesų konfliktų deklaraciją;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
(39)  atsižvelgiant į Europos Komisijos prioritetą „Europos žaliasis kursas“3, kuris grindžiamas persvarstyta Sąjungos bioekonomikos strategija4, ES biologinės įvairovės strategija5, komunikatu „Švari mūsų visų planeta“6, žiedinės ekonomikos veiksmų planu7 ir naujuoju komunikatu „Nuo ūkio iki stalo“8, Europos biožaliavinės ekonomikos sektorius, įskaitant MVĮ, regionus ir pirminius gamintojus, turėtų tapti neutralus klimato kaitos požiūriu, žiediškesnis bei tvaresnis ir kartu išlikti konkurencingas pasaulio mastu. Stipri, efektyviai išteklius naudojanti ir konkurencinga biožaliavinės ekonomikos inovacijų ekosistema gali sumažinti priklausomybę nuo neatsinaujinančiųjų iškastinių žaliavų ir mineralinių išteklių bei paspartinti jų pakeitimą. Ji gali kurti atsinaujinančiuosius biožaliavinius produktus, medžiagas, procesus ir maisto medžiagas iš atliekų ir biomasės, naudodamasi tvarumu ir žiediškumu grindžiamomis inovacijomis. Tokia ekosistema taip pat gali kurti vertę iš vietos žaliavų, įskaitant atliekas, likučius ir šalutinius srautus, kad visoje Sąjungoje būtų kuriamos darbo vietos, skatinamas ekonomikos augimas ir vystymasis ne tik miestuose, bet ir kaimo bei pakrančių teritorijose, kuriose gaminama biomasė ir kurios dažnai yra periferiniai regionai, kuriems pramonės plėtra retai naudinga;
(39)  atsižvelgiant į Komisijos prioritetą „Europos žaliasis kursas“3, kuris grindžiamas persvarstyta Sąjungos bioekonomikos strategija4, ES biologinės įvairovės strategija5, komunikatu „Švari mūsų visų planeta“6, žiedinės ekonomikos veiksmų planu7, naujuoju komunikatu „Nuo ūkio iki stalo“8 ir JT DVT, Europos biožaliavinės ekonomikos sektorius, įskaitant MVĮ ir startuolius, regionus ir pirminius gamintojus, turėtų tapti neutralus klimato kaitos požiūriu, žiediškesnis bei tvaresnis ir kartu išlikti konkurencingas pasaulio mastu. Stipri, efektyviai išteklius naudojanti ir konkurencinga biožaliavinės ekonomikos inovacijų ekosistema gali sumažinti priklausomybę nuo neatsinaujinančiųjų iškastinių žaliavų ir mineralinių išteklių bei paspartinti jų pakeitimą. Ji gali kurti atsinaujinančiuosius biožaliavinius produktus, medžiagas, procesus ir maisto medžiagas iš atliekų ir biomasės, naudodamasi tvarumu ir žiediškumu grindžiamomis inovacijomis. Tokia ekosistema taip pat gali kurti vertę iš vietos žaliavų, įskaitant atliekas, likučius ir šalutinius srautus, kad visoje Sąjungoje būtų kuriamos darbo vietos, skatinamas ekonomikos, socialinis augimas ir vystymasis ne tik miestuose, bet ir kaimo bei pakrančių teritorijose, kuriose gaminama biomasė ir kurios dažnai yra periferiniai regionai, kuriems pramonės plėtra ir ekonomikos bei socialinis vystymasis retai naudingi. Ji taip pat gali padėti rasti sprendimus naudojant išmetamųjų teršalų šalinimo iš atmosferos technologijas ir metodus;
__________________
__________________
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.
4 COM(2018)0673.
4 COM(2018)0673.
5 COM(2020)0380.
5 COM(2020)0380.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN.
7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.
7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.
8 COM(2020)0381.
8 COM(2020)0381.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  pagal programą „Horizontas 2020“ įsteigta Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė daugiausia dėmesio skyrė tvariam išteklių naudojimui, ypač daug išteklių naudojančiuose ir didelį poveikį darančiuose sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, tekstilės gamybos ir statybos, taip pat visų pirma orientuodamasi į vietos veiklos vykdytojus, gamintojus, jėgaines ir gamyklas. 2017 m. spalio mėn. paskelbtame tarpiniame vertinime pateiktos 34 rekomendacijos, atspindėtos šiuo reglamentu įsteigtos Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės projekte. Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė yra ne tiesioginis Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės pratęsimas, o veikiau programa, pagrįsta pirmtakės pasiekimais ir pašalinanti jos trūkumus. Vadovaujantis rekomendacijomis, Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė turėtų apimti įvairesnes suinteresuotąsias šalis, įskaitant pirminį sektorių (žemės ūkį, akvakultūrą, žuvininkystę ir miškininkystę), taip pat atliekų, likučių ir šalutinių srautų tiekėjus, regionines valdžios institucijas ir investuotojus, kad būtų išvengta rinkos nepakankamumo ir netvarių biožaliavinės ekonomikos procesų. Kad pasiektų savo tikslus, ji turėtų finansuoti tik tuos projektus, kurie atitinka žiediškumo, tvarumo principus ir planetos galimybes;
(40)  pagal programą „Horizontas 2020“ įsteigta Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė daugiausia dėmesio skyrė tvariam išteklių naudojimui, ypač daug išteklių naudojančiuose ir didelį poveikį darančiuose sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, tekstilės gamybos ir statybos, taip pat visų pirma orientuodamasi į vietos veiklos vykdytojus, gamintojus, jėgaines ir gamyklas. 2017 m. spalio mėn. paskelbtame tarpiniame vertinime pateiktos 34 rekomendacijos, atspindėtos šiuo reglamentu įsteigtos Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės projekte. Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė yra ne tiesioginis Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės pratęsimas, o veikiau programa, pagrįsta pirmtakės pasiekimais ir pašalinanti jos trūkumus. Vadovaujantis rekomendacijomis, Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė turėtų apimti įvairesnius suinteresuotuosius subjektus, įskaitant pirminį sektorių (įvairias technologijas, žemės ūkį, akvakultūrą, žuvininkystę ir miškininkystę), taip pat atliekų, likučių ir šalutinių srautų tiekėjus, regionines valdžios institucijas ir investuotojus, kad būtų išvengta rinkos nepakankamumo ir netvarių biožaliavinės ekonomikos procesų, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų atstovus. Visų pirma ji turėtų užtikrinti atvirumą mažesniems subjektams. Kad pasiektų savo tikslus, ji turėtų finansuoti tik tuos projektus, kurie atitinka žiediškumo, tvarumo principus, planetos galimybes ir mažina jų galimą socialinį poveikį ir poveikį aplinkai;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
(41)  Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė turėtų sudaryti įgyvendinimo grupes, kurios turėtų atlikti patariamųjų organų funkciją ir aktyviai dalyvauti strateginėse diskusijose, kuriomis nustatoma partnerystės darbotvarkė. Labai svarbu įtraukti šiuos patariamuosius organus į valdymo struktūrą, siekiant užtikrinti platesnio masto dalyvavimą ir didesnes privačias investicijas žiedinės biožaliavinės ekonomikos sektoriuje. Įgyvendinimo grupės visų pirma turėtų remti strateginius valdybos posėdžius, kuriuose pramonės lyderiai ir suinteresuotųjų šalių atstovai kartu su aukšto lygio Komisijos atstovais susitinka su valdyba, kad aptartų ir nustatytų strateginę partnerystės kryptį;
(41)  Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė turėtų sudaryti įgyvendinimo grupes, kurios turėtų atlikti patariamųjų organų funkciją ir aktyviai dalyvauti strateginėse diskusijose, kuriomis nustatoma partnerystės darbotvarkė. Labai svarbu įtraukti šiuos patariamuosius organus į valdymo struktūrą, siekiant užtikrinti platesnio masto dalyvavimą ir didesnes privačias investicijas žiedinės biožaliavinės ekonomikos sektoriuje. Įgyvendinimo grupės visų pirma turėtų remti strateginius valdybos posėdžius, kuriuose pramonės lyderiai ir suinteresuotųjų subjektų atstovai kartu su aukšto lygio Komisijos atstovais susitinka su valdyba, kad aptartų ir nustatytų strateginę partnerystės kryptį, taip pat užtikrintų jos aplinkosauginį ir socialinį tvarumą;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
(42)  pagrindinis Netaršios aviacijos bendrosios įmonės tikslas turėtų būti prisidėti prie aviacijos ekologinio pėdsako mažinimo, paspartinant neutralaus poveikio klimatui aviacijos technologijų kūrimą, kad jos būtų kuo greičiau įdiegtos, taip reikšmingai prisidedant prie plataus užmojo Europos žaliojo kurso poveikio aplinkai mažinimo tikslų, t. y. iki 2030 m. 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Šį tikslą galima pasiekti tik spartinant ir optimizuojant aeronautikos mokslinių tyrimų ir inovacijų procesus ir didinant Sąjungos aviacijos pramonės konkurencingumą pasaulyje. Netaršios aviacijos bendroji įmonė taip pat turėtų užtikrinti, kad švaresnė aviacija išliktų saugi, patikima ir veiksminga keleiviams ir kroviniams gabenti oru;
(42)  pagrindinis Netaršios aviacijos bendrosios įmonės tikslas turėtų būti prisidėti prie aviacijos ekologinio pėdsako mažinimo, paspartinant neutralaus poveikio klimatui aviacijos technologijų kūrimą, kad jos būtų kuo greičiau įdiegtos, taip reikšmingai prisidedant prie plataus užmojo Europos žaliojo kurso ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/11191a (Europos klimato teisės aktas) poveikio aplinkai mažinimo tikslų, t. y. iki 2030 m. 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir ne vėliau kaip 2050 m., laikantis Paryžiaus susitarimo, užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Šį tikslą galima pasiekti tik spartinant ir optimizuojant aeronautikos mokslinių tyrimų ir inovacijų procesus ir didinant Sąjungos aviacijos pramonės konkurencingumą pasaulyje. Netaršios aviacijos bendroji įmonė taip pat turėtų užtikrinti, kad švaresnė aviacija išliktų saugi, patikima ir veiksminga keleiviams ir kroviniams gabenti oru;
_______________
1a 2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (OL L 243, 2021 7 9, p. 1).
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(44a)  netarši ir tvari aviacija, kuri susiduria su dideliais iššūkiais dėl COVID-19 pandemijos, buvo pripažinta gyvybiškai svarbiu Sąjungos sėkmės labai konkurencingame pasaulyje elementu. Netaršios aviacijos bendroji įmonė galėtų įvairiais būdais išplėsti paramos aeronautikos moksliniams tyrimams bazę. Ji galėtų padėti importuoti naujas žinias, sprendimus ir inovacijų potencialą, ieškant idėjų kitose mokslo srityse ir sektoriuose. Ji taip pat galėtų sudaryti sąlygas studentams prisidėti pramoninėje aplinkoje, ypač MVĮ. Sėkmingu bendrųjų įmonių ir akademinių institucijų bendradarbiavimu galima užtikrinti remiamų mokslinių tyrimų sutartis, finansuojamą bendradarbiavimą, studentų stažuočių programas, bendrus specializuotus įrenginius, susijusių pramonės subjektų programas, stipendijas, apdovanojimus ir prizus, kuriais būtų skatinama akademinė bendruomenė;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
(47)  Europai kyla uždavinys imtis pagrindinio vaidmens dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio visuomenės patiriamas išlaidas įtraukiant į oro transporto verslo modelį ir toliau užtikrinant vienodas sąlygas Europos produktams pasaulinėje rinkoje. Todėl Netaršios aviacijos bendroji įmonė turėtų remti Europos atstovų pastangas tarptautinio standartizavimo ir tarptautinės teisėkūros srityse;
(47)  Europai kyla uždavinys pasaulyje imtis pagrindinio vaidmens dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir poveikio aplinkai, visuomenės patiriamas išlaidas įtraukiant į oro transporto verslo modelį ir toliau užtikrinant vienodas sąlygas Europos produktams ir paslaugoms pasaulinėje rinkoje, taip pat sektoriaus teisę į sujungiamumą ir konkurencingumą. Todėl Netaršios aviacijos bendroji įmonė turėtų remti Europos atstovų pastangas tarptautinio standartizavimo ir tarptautinės teisėkūros srityse;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis
(48)  susidomėjimas vandeniliu per pastaruosius penkerius metus labai išaugo, visoms valstybėms narėms pasirašius ir ratifikavus Klimato kaitos konferencijos (COP 21) Paryžiaus susitarimą. 2019 m. pabaigoje Komisija pristatė Europos žaliąjį kursą, kuriuo siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, kurioje 2050 m. visai nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Prioritetinės sritys apima švarųjį vandenilį, kuro elementus, kitus alternatyvius degalus ir energijos kaupimą. Daug dėmesio vandeniliui skiriama 2020 m. liepos mėn. komunikatuose dėl neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategijos ir ES energetikos sistemos integravimo strategijos, taip pat siekiant sukurti Europos švariojo vandenilio aljansą, kuris suvienytų visas suinteresuotąsias šalis, kad būtų nustatyti technologijų poreikiai, investavimo galimybės ir reguliavimo kliūtys, trukdančios sukurti švariojo vandenilio ekosistemą Sąjungoje;
(48)  susidomėjimas vandeniliu per pastaruosius penkerius metus labai išaugo, visoms valstybėms narėms pasirašius ir ratifikavus Klimato kaitos konferencijos (COP 21) Paryžiaus susitarimą. 2019 m. pabaigoje Komisija pristatė Europos žaliąjį kursą, kuriuo siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, kurioje vėliausiai 2050 m. visai nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Prioritetinės sritys apima švarųjį vandenilį, kuro elementus, kitus alternatyvius degalus, energijos kaupimą ir išmetamųjų teršalų šalinimo iš atmosferos technologijas. Daug dėmesio vandeniliui skiriama 2020 m. liepos mėn. komunikatuose dėl neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategijos ir ES energetikos sistemos integravimo strategijos ir 2021 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Europos strategijos dėl vandenilio1a, taip pat siekiant sukurti Europos švariojo vandenilio aljansą, kuris suvienytų visus suinteresuotuosius subjektus, kad būtų nustatyti technologijų mokslinių tyrimų ir infrastruktūros poreikiai, investavimo galimybės ir reguliavimo bei ekonominės kliūtys, trukdančios sukurti švariojo vandenilio ekosistemą Sąjungoje;
______________
1a Priimti tekstai, P9_TA(2021)0241.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
(49)  nuo 2008 m. remiama speciali su vandenilio panaudojimu susijusi mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, daugiausia pasitelkiant kuro elementų ir vandenilio bendrąsias įmones (KEV bendrąją įmonę ir 2 KEV bendrąją įmonę) pagal BP 7 ir programą „Horizontas 2020“, taip pat tradicinius bendradarbiavimo projektus, apimančius visus vandenilio vertės grandinės etapus ir (arba) sritis. Švariojo vandenilio bendroji įmonė turėtų stiprinti ir integruoti Sąjungos mokslinius pajėgumus, kad paspartintų rinkai paruoštų pažangiųjų švariojo vandenilio taikomųjų programų kūrimą ir tobulinimą energetikos, transporto, statybos ir pramoninio galutinio naudojimo srityse. Tai bus įmanoma tik padidinus Sąjungos švariojo vandenilio vertės grandinės, visų pirma MVĮ, konkurencingumą;
(49)  nuo 2008 m. remiama speciali su vandenilio panaudojimu susijusi mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, daugiausia pasitelkiant kuro elementų ir vandenilio bendrąsias įmones (KEV bendrąją įmonę ir 2 KEV bendrąją įmonę) pagal BP 7 ir programą „Horizontas 2020“, taip pat tradicinius bendradarbiavimo projektus, apimančius visus vandenilio vertės grandinės etapus ir (arba) sritis. Švariojo vandenilio bendroji įmonė turėtų stiprinti ir integruoti Sąjungos mokslinius pajėgumus, kad paspartintų rinkai paruoštų pažangiųjų švariojo vandenilio taikomųjų programų kūrimą ir tobulinimą energetikos, aviacijos, jūrų ir sunkiojo transporto, statybos ir pramoninio galutinio naudojimo srityse. Tai bus įmanoma tik padidinus Sąjungos švariojo vandenilio vertės grandinės, visų pirma MVĮ ir startuolių, konkurencingumą;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis
(51)  kadangi vandenilis gali būti naudojamas kaip kuras, taip pat energijai nešti ir kaupti, labai svarbu, kad Švariojo vandenilio partnerystė padėtų užmegzti struktūrinį bendradarbiavimą su daugeliu kitų programos „Europos horizontas“ partnerysčių, visų pirma galutinio naudojimo srityje. Švariojo vandenilio partnerystė visų pirma turėtų būti susijusi su netaršiu kelių ir vandens transportu, Europos geležinkeliu, netaršia aviacija, planetos procesais ir švaraus plieno partnerystėmis. Šiuo tikslu turėtų būti sukurta valdybai atskaitinga struktūra, kad būtų užtikrintas šių partnerysčių bendradarbiavimas ir sąveika vandenilio srityje. Švariojo vandenilio iniciatyva būtų vienintelė partnerystė, skirta vandenilio gamybos technologijų klausimui spręsti. Bendradarbiaujant su galutinio naudojimo partnerystėmis visų pirma turėtų būti siekiama pademonstruoti technologiją ir bendrai apibrėžti specifikacijas;
(51)  kadangi vandenilis gali būti naudojamas kaip kuras, taip pat energijai nešti ir kaupti, labai svarbu, kad Švariojo vandenilio partnerystė padėtų užmegzti struktūrinį bendradarbiavimą su daugeliu kitų programos „Europos horizontas“ partnerysčių, visų pirma galutinio naudojimo srityje, ir dalyvautų bendriems Europos interesams svarbiuose projektuose. Švariojo vandenilio partnerystė visų pirma turėtų būti susijusi ir kurti sinergiją su netaršiu kelių ir vandens transportu, Europos geležinkeliu, netaršia aviacija, planetos procesais ir švaraus plieno partnerystėmis. Šiuo tikslu turėtų būti sukurta valdybai atskaitinga struktūra, kad būtų užtikrintas šių partnerysčių bendradarbiavimas ir sąveika vandenilio srityje. Švariojo vandenilio iniciatyva būtų vienintelė partnerystė, skirta vandenilio gamybos technologijų ir infrastruktūros klausimui spręsti. Bendradarbiaujant su galutinio naudojimo partnerystėmis visų pirma turėtų būti siekiama pademonstruoti technologiją ir bendrai apibrėžti specifikacijas;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis
(53)  Europos žaliuoju kursu siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, kurioje 2050 m. visai nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o ekonomikos augimas bus atsietas nuo išteklių naudojimo. Prioritetinės sritys apima perėjimo prie darnaus ir išmaniojo judumo paspartinimą;
(53)  Europos žaliuoju kursu siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai energiją ir išteklius naudojančia, tvaria ir konkurencinga ekonomika, kurioje 2050 m. visai nebus grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o ekonomikos augimas bus atsietas nuo išteklių naudojimo. Prioritetinės sritys apima perėjimo prie darnaus ir išmaniojo judumo paspartinimą;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis
(54)  Komisijos komunikate dėl naujos Europos pramonės strategijos22 (2020 m. kovo mėn.) pabrėžiama, kad darnaus ir išmaniojo judumo pramonėms šakoms, pavyzdžiui, geležinkelių pramonei, tenka atsakomybė ir jos turi potencialą skatinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, remti Europos pramonės konkurencingumą ir gerinti sujungiamumą. Todėl kelių, geležinkelių, aviacijos ir vandens transportas turėtų padėti iki 2050 m. 90 proc. sumažinti transporto išmetamą teršalų kiekį. Didelė dalis iš 75 proc. šiuo metu keliais vežamų vidaus krovinių prioritetine tvarka turėtų būti perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;
(54)  Komisijos komunikate dėl naujos Europos pramonės strategijos22 (2020 m. kovo mėn.), įskaitant atnaujintą 2021 m. gegužės mėn. redakciją, pabrėžiama, kad darnaus ir išmaniojo judumo pramonėms šakoms, pavyzdžiui, geležinkelių pramonei, tenka atsakomybė ir jos turi potencialą skatinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, remti Europos pramonės konkurencingumą, skatinti ekonomikos atsigavimą ir gerinti sujungiamumą. Todėl kelių, geležinkelių, aviacijos ir vandens transportas turėtų padėti iki 2050 m. 90 proc. sumažinti transporto išmetamą teršalų kiekį. Didelė dalis iš 75 proc. šiuo metu keliais vežamų vidaus krovinių prioritetine tvarka turėtų būti perkelta vežti geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais;
__________________
__________________
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis
(56)  Europos geležinkelių bendrosios įmonės tikslas turėtų būti sukurti didelio pajėgumo integruotą Europos geležinkelių tinklą, pašalinant sąveikumo kliūtis ir teikiant visapusiško integravimo sprendimus, apimančius eismo valdymą, transporto priemones, infrastruktūrą ir paslaugas. Turėtų būti išnaudotas didžiulis skaitmeninimo ir automatizavimo potencialas, kad būtų sumažintos geležinkelių sąnaudos, sustiprinti pajėgumai ir padidintas jų lankstumas bei patikimumas, ir tai turėtų būti grindžiama tvirta pavyzdine funkcine sistemos struktūra, kuria dalijasi sektorius, derindamas veiksmus su Europos Sąjungos geležinkelių agentūra;
(56)  Europos geležinkelių bendrosios įmonės tikslas turėtų būti sukurti didelio pajėgumo integruotą Europos geležinkelių tinklą, kuriuo siekiama užtikrinti aukščiausius saugos standartus galutiniams naudotojams, įskaitant keleivius, ir geležinkelių sektoriaus darbuotojams, pašalinant sąveikumo kliūtis ir teikiant visapusiško integravimo sprendimus, apimančius eismo valdymą, transporto priemones, infrastruktūrą ir paslaugas, įskaitant tęstinės kelionės bilietų pardavimą. Turėtų būti išnaudotas didžiulis skaitmeninimo ir automatizavimo potencialas, kad būtų sumažintos geležinkelių sąnaudos, sustiprinti pajėgumai ir padidintas jų lankstumas bei patikimumas, saugumas ir įtraukumas ir tai turėtų būti grindžiama tvirta pavyzdine funkcine sistemos struktūra, kuria dalijasi sektorius, derindamas veiksmus su Europos Sąjungos geležinkelių agentūra;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis
(58)  geležinkeliai yra sudėtinga sistema, glaudžiai susijusi su infrastruktūros valdytojais, geležinkelio įmonėmis (traukinių operatoriais) ir atitinkamaįranga (infrastruktūra ir riedmenimis). Neįmanoma diegti inovacijų be bendrų specifikacijų ir strategijos visoje geležinkelių sistemoje. Todėl Europos geležinkelių bendrosios įmonės sistemos ramsčiu turėtų būti sudarytos sąlygos sektoriui orientuotis į bendrą veiklos koncepciją ir sistemos struktūrą, įskaitant paslaugų, funkcinių blokų ir sąsajų, kurios yra geležinkelių sistemos veiklos pagrindas, apibrėžimą. Juo turėtų būti suteiktas bendras pagrindas užtikrinti, kad moksliniai tyrimai būtų orientuoti į klientų reikalavimus ir veiklos poreikius, dėl kurių bendrai sutariama, taip pat bendrus klientų reikalavimus ir veiklos poreikius. Europos geležinkelių bendrosios įmonės valdymo modelis ir sprendimų priėmimo procesas turėtų atspindėti pagrindinį Komisijos vaidmenį suvienijant ir integruojant Europos geležinkelių sistemą, ypač greitai ir veiksmingai įgyvendinant bendrą veiklos koncepciją ir sistemos struktūrą, kartu įtraukiant privačius partnerius į patariamąją ir techninės pagalbos teikimo veiklą;
(58)  geležinkeliai yra sudėtinga sistema, glaudžiai susijusi su infrastruktūros valdytojais, geležinkelio įmonėmis (traukinių operatoriais) ir atitinkamosįrangos (pvz., infrastruktūros ir riedmenų) tiekėjais. Neįmanoma diegti inovacijų be bendrų specifikacijų ir strategijos visoje geležinkelių sistemoje. Todėl Europos geležinkelių bendrosios įmonės sistemos ramsčiu turėtų būti sudarytos sąlygos sektoriui orientuotis į bendrą veiklos koncepciją ir sistemos struktūrą, įskaitant paslaugų, funkcinių blokų ir sąsajų, kurios yra geležinkelių sistemos veiklos pagrindas, apibrėžimą. Juo turėtų būti suteiktas bendras pagrindas užtikrinti, kad moksliniai tyrimai būtų orientuoti į klientų reikalavimus ir veiklos poreikius siekiant užtikrinti didesnes keleivių teises, dėl kurių bendrai sutariama, taip pat bendrus klientų reikalavimus ir veiklos poreikius. Europos geležinkelių bendrosios įmonės valdymo modelis ir sprendimų priėmimo procesas turėtų atspindėti pagrindinį Komisijos vaidmenį suvienijant ir integruojant Europos geležinkelių sistemą, ypač greitai ir veiksmingai įgyvendinant bendrą veiklos koncepciją ir sistemos struktūrą, kartu įtraukiant privačius partnerius į patariamąją ir techninės pagalbos teikimo veiklą ir atsižvelgiant į galutinių naudotojų, įskaitant keleivius, ir darbuotojų poreikius, ypatingą dėmesį skiriant saugumui ir įtraukčiai;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis
(61)  atsižvelgdama į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, visų pirma 3 DVT, ir komunikato dėl visapusiškos strategijos su Afrika kūrimo23 prioritetus, Sąjunga yra įsipareigojusi prisidėti prie sveiko gyvenimo užtikrinimo ir gerovės visiems skatinimo, kurti dar stipresnę partnerystę tarp mūsų dviejų žemynų ir remti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumų plėtrą Afrikoje. Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė, be kitų vadinamųjų sveikatos technologijų, turėtų spręsti tinkamos diagnostikos, gydymo ir vakcinų trūkumo klausimą, siekiant spręsti infekcinių ligų, pavyzdžiui, ŽIV, maliarijos ir tuberkuliozės, taip pat kitų su skurdu susijusių ir apleistų infekcinių ligų, kurios paplitusios Afrikoje, ypač Užsachario Afrikoje, problemą. COVID-19 pandemija parodė, kad stiprėjant įvairių pasaulio regionų ryšiams per pasaulinę prekybą ir turizmą infekcinės ligos gali greitai išplisti visame pasaulyje. Todėl labai svarbu kurti sveikatos technologijas, siekiant apriboti infekcinių ligų plitimą ir su jomis kovoti joms išplitus, taip pat apsaugoti atitinkamų šalių ir Sąjungos piliečių sveikatą. Siekiant, kad pirmavimas pasaulinės sveikatos priežiūros srityje būtų stipresnis už dabartinę EDCTP2 iniciatyvą, partnerystės taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų reagavimą į kylančias infekcinių ligų grėsmes, didėjančias atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir neužkrečiamųjų ligų bendras problemas;
(61)  atsižvelgdama į JT DVT, visų pirma 3 DVT, ir komunikato dėl visapusiškos strategijos su Afrika kūrimo23 prioritetus, Sąjunga yra įsipareigojusi prisidėti prie sveiko gyvenimo užtikrinimo ir gerovės visiems skatinimo, kurti dar stipresnę partnerystę tarp mūsų dviejų žemynų ir remti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumų plėtrą Afrikoje. Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė, be kitų vadinamųjų sveikatos technologijų, turėtų spręsti tinkamos diagnostikos, gydymo ir vakcinų trūkumo klausimą, siekiant spręsti infekcinių ligų, pavyzdžiui, ŽIV, maliarijos ir tuberkuliozės, taip pat kitų su skurdu susijusių ir apleistų infekcinių ligų, kurios paplitusios Afrikoje, ypač Užsachario Afrikoje, problemą. COVID-19 pandemija parodė, kad stiprėjant įvairių pasaulio regionų ryšiams per pasaulinę prekybą ir turizmą infekcinės ligos gali greitai išplisti visame pasaulyje. Todėl labai svarbu kurti sveikatos technologijas, siekiant apriboti infekcinių ligų plitimą ir su jomis kovoti joms išplitus, taip pat apsaugoti, gerinti bei puoselėti atitinkamų šalių ir Sąjungos piliečių sveikatą, remiant sveikatingumo skatinimą ir ligų prevenciją, mažinant sveikatos netolygumus ir užtikrinant vienodas galimybes naudotis visomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Siekiant, kad pirmavimas pasaulinės sveikatos priežiūros srityje būtų stipresnis už dabartinę EDCTP2 iniciatyvą, partnerystės taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų reagavimą į kylančias infekcinių ligų grėsmes, didėjančias atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir neužkrečiamųjų ligų bendras problemas;
__________________
__________________
23 Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Visapusiškos strategijos su Afrika kūrimas“, Briuselis, 2020 3 9, JOIN(2020) 4 final.
23 Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Visapusiškos strategijos su Afrika kūrimas“, Briuselis, 2020 3 9, JOIN(2020) 4 final.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis
(62)  norint šiuolaikinėmis technologijomis kovoti su Užsachario Afriką veikiančiomis infekcinėmis ligomis, reikia įtraukti daug subjektų ir prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus. Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė turėtų tarpininkauti kuriant produktyvius ir tvarius Šiaurės ir Pietų bei Pietų šalių tinklus ir skatinant bendradarbiavimą, užmezgant ryšius su daugeliu privačiojo ir viešojo sektorių organizacijų, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas projektų ir institucijų srityje. Įgyvendinant šią programą taip pat turėtų būti padedama užmegzti naujus Šiaurės ir Pietų bei Pietų šalių bendradarbiavimo ryšius, kad Užsachario Afrikoje būtų atliekami daugiašaliai įvairių teritorijų tyrimai. Be to, reguliari tarptautinė konferencija, EDCTP forumas, turėtų sudaryti sąlygas Europos, Afrikos ir kitų šalių mokslininkams ir atitinkamiems tinklams dalytis išvadomis ir sumanymais bei užmegzti bendradarbiavimo ryšius;
(62)  norint šiuolaikinėmis technologijomis kovoti su Užsachario Afriką veikiančiomis infekcinėmis ligomis, reikia įtraukti daug subjektų ir prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus. Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė turėtų tarpininkauti kuriant produktyvius ir tvarius Šiaurės ir Pietų bei Pietų šalių tinklus ir skatinant bendradarbiavimą, užmezgant ryšius su daugeliu privačiojo, ne pelno ir viešojo sektorių organizacijų, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas projektų ir institucijų srityje. EDCTP3 bendroji įmonė turėtų sukurti tvirtus ryšius ir sąveiką su iki šiol Europos plėtros fondo įgyvendinamomis iniciatyvomis ir turėtų pagerinti veiksmų koordinavimą įvairiose veiklos srityse, bendradarbiaujant gebėjimų stiprinimo ir dalijimosi įrenginiais bei infrastruktūra srityse, vykdydama veiksmus, remiamus pagal Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę Afrikoje. Įgyvendinant šią programą taip pat turėtų būti padedama užmegzti naujus Šiaurės ir Pietų bei Pietų šalių bendradarbiavimo ryšius, kad Užsachario Afrikoje būtų atliekami daugiašaliai įvairių teritorijų tyrimai. Be to, reguliari tarptautinė konferencija, EDCTP forumas, turėtų sudaryti sąlygas Europos, Afrikos ir kitų šalių mokslininkams ir atitinkamiems tinklams dalytis išvadomis ir sumanymais bei užmegzti bendradarbiavimo ryšius;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis
(64)  itin svarbu, kad Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendrosios įmonės finansuojama arba kitaip pagal jos darbo programą vykdoma mokslinių tyrimų veikla visiškai atitiktų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Europos žmogaus teisių konvenciją ir jos papildomus protokolus, etikos principus, įtrauktus į Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio deklaracijos 2008 m. redakciją, gerosios klinikinės praktikos standartus, kuriuos patvirtino Tarptautinė taryba dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų registracijai taikomų techninių reikalavimų suderinimo, atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir šalių, kuriose bus vykdoma mokslinių tyrimų veikla, vietos etikos reikalavimus. Be to, Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė turėtų reikalauti, kad inovacijos ir intervenciniai veiksmai, parengti remiantis pagal programą remiamų netiesioginių veiksmų rezultatais, būtų įperkami ir prieinami pažeidžiamoms gyventojų grupėms;
(64)  itin svarbu, kad Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendrosios įmonės finansuojama arba kitaip pagal jos darbo programą vykdoma mokslinių tyrimų veikla visiškai atitiktų Chartiją, Europos žmogaus teisių konvenciją ir jos papildomus protokolus, etikos principus, įtrauktus į Pasaulio gydytojų asociacijos Helsinkio deklaracijos 2008 m. redakciją, gerosios klinikinės praktikos standartus, kuriuos patvirtino Tarptautinė taryba dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų registracijai taikomų techninių reikalavimų suderinimo, atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir šalių, kuriose bus vykdoma mokslinių tyrimų veikla, vietos etikos reikalavimus. Be to, Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė turėtų reikalauti, kad inovacijos ir intervenciniai veiksmai, parengti remiantis pagal programą remiamų netiesioginių veiksmų rezultatais, būtų įperkami ir prieinami pažeidžiamoms gyventojų grupėms, gyvenančioms mažų išteklių sąlygomis. Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė taip pat turėtų teikti paramą steigiant etikos komitetus Afrikos šalyse, remdama mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis
(65)  kad Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė sėkmingai veiktų ir skatintų dalyvauti partnerystėje, bendrosios įmonės finansavimas turėtų būti skiriamas tik juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti finansavimą pagal programą „Europos horizontas“ ir įsteigtiems Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje (angl. European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP) asociaciją sudarančiose valstybėse. Kitose Sąjungos valstybėse narėse, asocijuotosiose valstybėse ir Užsachario Afrikos šalyse įsteigti subjektai vis dar turėtų galėti dalyvauti kvietimuose teikti pasiūlymus negaudami finansavimo. Be to, kitose nei EDCTP3 asociacijos narės šalyse įsteigtiems subjektams taip pat turėtų būti suteikta galimybė gauti finansavimą pagal kvietimus teikti pasiūlymus konkrečiomis temomis arba kvietimo teikti pasiūlymus, kuriais būtų sprendžiama visuomenės sveikatos problema, atveju, kai tai numatyta darbo programoje. Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė turėtų imtis visų tinkamų priemonių, įskaitant sutartines, kad apsaugotų Sąjungos finansinius interesus. Reikėtų siekti sudaryti mokslo ir technologijų susitarimus su trečiosiomis valstybėmis. Prieš juos sudarant, kai subjektai, įsteigti trečiojoje valstybėje, be tokio susitarimo dalyvauja gaudami finansavimą netiesioginiams veiksmams, EDCTP3 BĮ turėtų taikyti alternatyvias Sąjungos interesų apsaugos priemones: veiksmo finansinis koordinatorius turėtų būti įsteigtas valstybėje narėje arba asocijuotojoje valstybėje, o dotacijos susitarimo išankstinio finansavimo suma ir atsakomybės nuostatos turėtų būti pritaikytos, kad būtų tinkamai atsižvelgta į finansinę riziką;
(65)  kad Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė sėkmingai veiktų ir skatintų dalyvauti partnerystėje, bendrosios įmonės finansavimas turėtų būti skiriamas tik juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti finansavimą pagal programą „Europos horizontas“ ir įsteigtiems Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje (angl. European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP) asociaciją sudarančiose valstybėse. Kitose Sąjungos valstybėse narėse, asocijuotosiose valstybėse ir Užsachario Afrikos šalyse įsteigti subjektai vis dar turėtų galėti dalyvauti kvietimuose teikti pasiūlymus negaudami finansavimo. Be to, kitose nei EDCTP3 asociacijos narės šalyse įsteigtiems subjektams taip pat turėtų būti suteikta galimybė gauti finansavimą pagal kvietimus teikti pasiūlymus konkrečiomis temomis arba kvietimo teikti pasiūlymus, kuriais būtų sprendžiama visuomenės sveikatos problema, atveju, kai tai numatyta darbo programoje. Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė turėtų imtis visų tinkamų priemonių, įskaitant sutartines, kad apsaugotų Sąjungos finansinius interesus. Reikėtų siekti sudaryti mokslo ir technologijų susitarimus su trečiosiomis valstybėmis. Prieš juos sudarant, kai subjektai, įsteigti trečiojoje valstybėje, be tokio susitarimo dalyvauja gaudami finansavimą netiesioginiams veiksmams, EDCTP3 BĮ turėtų taikyti alternatyvias Sąjungos interesų apsaugos priemones: išskyrus atvejus, kai projektams vadovauja Afrikos subjektai ir šalys, veiksmo finansinis koordinatorius turėtų būti įsteigtas valstybėje narėje arba asocijuotojoje valstybėje, o dotacijos susitarimo išankstinio finansavimo suma ir atsakomybės nuostatos turėtų būti pritaikytos, kad būtų tinkamai atsižvelgta į finansinę riziką;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis
(66)  atsižvelgiant į žmonėms tarnaujančios ekonomikos ir prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos Komisijos prioritetus, Europos pramonė, įskaitant MVĮ, turėtų tapti žalesnė, žiediškesnė ir skaitmeniškesnė ir išlikti konkurencinga pasaulio mastu. Komisija pabrėžė medicinos priemonių ir skaitmeninių technologijų vaidmenį sprendžiant kylančius uždavinius ir naudojant e. sveikatos paslaugas aukštos kokybės sveikatos priežiūrai teikti, taip pat raginimą užtikrinti įperkamų vaistų tiekimą, kad būtų patenkinti Sąjungos poreikiai, kartu remiant novatorišką ir pasaulyje pirmaujančią Europos farmacijos pramonę. Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės tikslas – padėti didinti Sąjungos sveikatos pramonės, kuri yra Sąjungos žinių ekonomikos kertinis akmuo, konkurencingumą, prisidėti prie aktyvesnės ekonominės veiklos kuriant sveikatos technologijas, ypač integruotus sveikatos sprendimus, ir taip tapti priemone technologiniam suverenumui didinti ir mūsų visuomenės skaitmeninei pertvarkai skatinti. Tokius politinius prioritetus galima pasiekti suburiant svarbiausius subjektus – akademinę bendruomenę, įvairaus dydžio įmones ir galutinius sveikatos inovacijų naudotojus – pagal bendrą viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę sveikatos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė turėtų padėti siekti Europos kovos su vėžiu plano9 ir Bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plano10 tikslų. Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė turėtų būti suderinta su naująja Europos pramonės strategija11, Europos vaistų strategija12 ir Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ strategija13;
(66)  atsižvelgiant į žmonėms tarnaujančios ekonomikos ir prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Komisijos prioritetus, Europos pramonė, įskaitant MVĮ ir startuolius, turėtų tapti aplinkos atžvilgiu tvari, žiediškesnė ir skaitmeniškesnė ir išlikti konkurencinga pasaulio mastu. Komisija pabrėžė medicinos priemonių, geresnės diagnostikos, gydymo būdų ir skaitmeninių technologijų vaidmenį sprendžiant kylančius su sveikata susijusius uždavinius ir naudojant e. sveikatos paslaugas aukštos kokybės sveikatos priežiūrai teikti, taip pat raginimą užtikrinti įperkamų vaistų tiekimą, kad būtų patenkinti pacientų poreikiai, kartu remiant novatorišką ir pasaulyje pirmaujančią Europos farmacijos pramonę. Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės tikslas – padėti didinti Sąjungos sveikatos pramonės konkurencingumą kuriant sveikatos technologijas, ypač integruotus sveikatos sprendimus, ir taip gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir teikimą visoje Sąjungoje, tapti priemone technologinei plėtrai ir novatoriškiems sprendimams didinti ir mūsų visuomenės skaitmeninei pertvarkai skatinti. Tokius politinius prioritetus galima pasiekti suburiant svarbiausius subjektus – viešąjį sektorių, akademinę bendruomenę, įvairaus dydžio įmones ir galutinius sveikatos inovacijų naudotojus – pagal bendrą viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę sveikatos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė turėtų padėti siekti Europos kovos su vėžiu plano9, programos „Europos horizontas“ Misijos dėl vėžio ir Bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plano10 tikslų, taip pat turėtų stiprinti bendradarbiavimą su įvairiomis Europos retųjų ligų iniciatyvomis. Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė turėtų būti suderinta su naująja Europos pramonės strategija11ir jos atnaujinta redakcija, Europos vaistų strategija12 ir Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ strategija13. Turėtų būti siekiama sąveikos su Europos reagavimo į ekstremaliąsias sveikatos situacijas institucija (HERA), siekiant sukurti struktūrinio bendradarbiavimo priemonę, kurią taikant Sąjunga galėtų veiksmingiau numatyti su sveikata susijusias grėsmes ir su jomis kovoti. Bendradarbiavimo mechanizmai ir sąveika su programa „ES – sveikatos labui“ taip pat naudingi didinant sąjungos pasirengimą tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai, stiprinant sveikatos sistemas ir gerinant naujoviškų farmacijos produktų prieinamumą ir įperkamumą. Bendroji įmonė taip pat turėtų plėtoti sinergiją su Europos sveikatos duomenų erdve, taip pat su mokslinių tyrimų iniciatyvomis retųjų ligų srityje;
__________________
__________________
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europos-kovos-su-veziu-planas_lt
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europos-kovos-su-veziu-planas_lt
10 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.
10 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf.
11 COM(2020)0102.
11 COM(2020)0102.
12 COM(2020)0761.
12 COM(2020)0761.
13 COM(2020)0103.
13 COM(2020)0103.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis
(67)  Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė grindžiama 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (2 NVI bendrosios įmonės) sukaupta patirtimi, įskaitant įgyvendinant šią iniciatyvą atliktą darbą kovojant su COVID-19 pandemija. Vadovaujantis 2 NVI bendrosios įmonės tarpinio vertinimo14 rekomendacijomis, nauja iniciatyva turi būti sudaromos sąlygos aktyviam kitų pramonės sektorių dalyvavimui farmacijos pramonėje, kad būtų pasinaudota jų ekspertinėmis žiniomis kuriant naujas sveikatos priežiūros intervencines priemones. Todėl pramonės sektoriai turi apimti biofarmacijos, biotechnologijų ir medicinos technologijų sektorius, įskaitant skaitmeninėje srityje veikiančias įmones. Iniciatyvos taikymo sritis turėtų apimti prevenciją, diagnostiką, gydymą ir ligų valdymą ir turi būti nustatyta atsižvelgiant į didelę naštą pacientams ir (arba) visuomenei dėl ligos sunkumo ir (arba) paveiktų žmonių skaičiaus, taip pat didelį ekonominį šios ligos poveikį pacientams ir sveikatos priežiūros sistemoms. Finansuojami veiksmai turi atitikti Sąjungos visuomenės sveikatos poreikius, jais turi būti remiamas būsimų sveikatos inovacijų, kurios būtų saugios, orientuotos į žmones, veiksmingos, ekonomiškai efektyvios ir prieinamos pacientams ir sveikatos priežiūros sistemoms, kūrimas;
(67)  Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė grindžiama 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (2 NVI bendrosios įmonės) sukaupta patirtimi, įskaitant įgyvendinant šią iniciatyvą atliktą darbą kovojant su COVID-19 pandemija. Vadovaujantis 2 NVI bendrosios įmonės tarpinio vertinimo14 rekomendacijomis, nauja iniciatyva turi būti sudaromos sąlygos aktyviam kitų pramonės sektorių dalyvavimui farmacijos pramonėje, kad būtų pasinaudota jų ekspertinėmis žiniomis kuriant naujas sveikatos priežiūros intervencines priemones. Todėl pramonės sektoriai turi apimti biofarmacijos, biotechnologijų ir medicinos technologijų sektorius, įskaitant skaitmeninėje srityje veikiančias įmones. Naująja iniciatyva turėtų būti užtikrintas aktyvus pilietinės visuomenės ir pacientų organizacijų dalyvavimas. Iniciatyvos taikymo sritis turėtų apimti prevenciją, diagnostiką, gydymą ir ligų valdymą ir turi būti nustatyta atsižvelgiant į didelę naštą pacientams, jų šeimoms ir (arba) visuomenei dėl ligos sunkumo ir (arba) paveiktų arba galinčių patirti poveikį žmonių skaičiaus, taip pat didelį ekonominį šios ligos poveikį pacientams ir sveikatos priežiūros sistemoms. Finansuojami veiksmai turi atitikti Sąjungos visuomenės sveikatos poreikius, jais turi būti remiamas būsimų sveikatos inovacijų, kurios būtų saugios, orientuotos į žmones ir pacientus, veiksmingos, ekonomiškai efektyvios ir prieinamos bei įperkamos pacientams ir sveikatos priežiūros sistemoms bei paslaugoms, kūrimas, kad būtų pagerinta sveikatos kokybė;
__________________
__________________
14 Pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (2014–2016 m.) tarpinis vertinimas (ISBN 978-92-79-69299-4).
14 Pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (2014–2016 m.) tarpinis vertinimas (ISBN 978-92-79-69299-4).
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis
(68)  siekiant užtikrinti geriausią galimybę kurti naujus mokslo sumanymus ir sėkmingai vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, pagrindiniai Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės subjektai turėtų būti įvairių viešojo ir privačiojo sektorių subjektų tyrėjai. Be to, galutiniai naudotojai, pavyzdžiui, Sąjungos piliečiai, sveikatos priežiūros specialistai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, turėtų prisidėti prie strateginio iniciatyvos rengimo ir veiklos, užtikrindami, kad ji atitiktų poreikius. Be to, Sąjungos ir nacionalinės reguliavimo institucijos, sveikatos technologijų vertinimo įstaigos ir sveikatos priežiūros subjektai taip pat turėtų kuo anksčiau prisidėti prie partnerystės veiklos, kartu užtikrindami, kad nebūtų interesų konfliktų, siekiant padidinti tikimybę, kad finansuojamų veiksmų rezultatai atitiks įsisavinimui būtinus reikalavimus ir taip pasieks numatomą poveikį. Visa ši parama turėtų padėti geriau nukreipti mokslinių tyrimų pastangas į sritis, kurių poreikiai neįgyvendinti;
(68)  siekiant užtikrinti geriausią galimybę kurti naujus mokslo sumanymus ir sėkmingai vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, pagrindiniai Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės subjektai turėtų būti įvairių viešojo ir privačiojo sektorių subjektų tyrėjai. Be to, galutiniai naudotojai, pavyzdžiui, Sąjungos piliečiai, jų šeimos, vartotojų ir pacientų grupės, sveikatos priežiūros specialistai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir kitos atitinkamos viešojo intereso grupės iš visos Sąjungos, turėtų prisidėti prie strateginio iniciatyvos rengimo ir veiklos. Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė turėtų užtikrinti, kad jos vykdoma veikla atitiktų šiuos poreikius. Be to, Sąjungos ir nacionalinės reguliavimo institucijos, sveikatos technologijų vertinimo įstaigos ir sveikatos priežiūros subjektai taip pat turėtų kuo anksčiau prisidėti prie partnerystės veiklos, kartu užtikrindami, kad nebūtų interesų konfliktų, siekiant padidinti tikimybę, kad finansuojamų veiksmų rezultatai atitiks pacientų poreikius ir įsisavinimui būtinus reikalavimus ir taip pasieks numatomą poveikį. Visa ši parama turėtų padėti geriau nukreipti mokslinių tyrimų pastangas į sritis, kurių poreikiai neįgyvendinti ar nepakankamai finansuojami;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis
(70)  partnerystės tikslai turėtų būti orientuoti į pasirengimą veikti konkurencinėje aplinkoje ir taip turėtų būti sukurta saugi erdvė veiksmingam įvairių sveikatos technologijų srities įmonių bendradarbiavimui. Siekiant atsižvelgti į integracinį iniciatyvos pobūdį, padėti pašalinti sveikatos pramonės sektorių skirtumus ir stiprinti pramonės ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimą, dauguma pagal iniciatyvą finansuojamų projektų turėtų būti tarpsektoriniai;
(70)  partnerystės tikslai turėtų būti orientuoti į veikimą nekonkurencinėje aplinkoje ir pasirengimą veikti konkurencinėje aplinkoje ir taip turėtų būti sukurta saugi erdvė veiksmingam ir efektyviam įvairių sveikatos technologijų srities įmonių bendradarbiavimui. Siekiant atsižvelgti į integracinį iniciatyvos pobūdį, padėti pašalinti sveikatos pramonės sektorių skirtumus ir stiprinti pramonės ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimą, dauguma pagal iniciatyvą finansuojamų projektų turėtų būti tarpsektoriniai;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis
(71)  terminas „bazinės skaitmeninės technologijos“ reiškia elektroninius komponentus ir sistemas, kuriais grindžiami visi pagrindiniai ekonomikos sektoriai. Komisija pabrėžė, kad šias technologijas Europoje būtina valdyti, visų pirma įgyvendinant tokius Europos politikos prioritetus kaip skaitmeninių technologijų autonomija30. Atsižvelgiant į šios srities svarbą ir sunkumus, su kuriais Sąjungoje susiduria suinteresuotosios šalys, būtina nedelsiant imtis veiksmų, kad Europos inovacijų ir vertės grandinėse neliktų silpnų grandžių. Todėl turėtų būti įgyvendintas Sąjungos lygio mechanizmas, kuris padėtų sutelkti ir tikslingai nukreipti valstybių narių, Sąjungos ir privačiojo sektoriaus paramos teikimą elektroninių komponentų ir sistemų moksliniams tyrimams ir inovacijoms;
(71)  terminas „bazinės skaitmeninės technologijos“ reiškia elektroninius komponentus ir sistemas, kuriais grindžiami visi pagrindiniai ekonomikos sektoriai. Komisija pabrėžė, kad šias technologijas Europoje būtina valdyti, visų pirma įgyvendinant tokius Europos politikos prioritetus kaip skaitmeninių technologijų autonomija30. Atsižvelgiant į šios srities svarbą ir sunkumus, su kuriais Sąjungoje susiduria suinteresuotieji subjektai, būtina nedelsiant imtis veiksmų, kad Europos inovacijų ir vertės grandinėse neliktų silpnų grandžių. Todėl turėtų būti įgyvendintas Sąjungos lygio mechanizmas, kuris padėtų sutelkti ir tikslingai nukreipti valstybių narių, Sąjungos ir privačiojo sektoriaus paramos teikimą elektroninių komponentų ir sistemų moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Procesorių ir puslaidininkių technologijų aljansas ir Pramonės duomenų, tinklo paribio ir debesijos aljansas taip pat turėtų papildyti bendrųjų įmonių iniciatyvas;
__________________
__________________
30 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos skaitmeninės ateities formavimas“ (COM(2020)0067).
30 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos skaitmeninės ateities formavimas“ (COM(2020)0067).
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis
(72)  Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė dėmesį turėtų skirti aiškiai apibrėžtiems klausimams, kurie sudarytų sąlygas Europos pramonei plačiu mastu projektuoti, gaminti ir naudoti pačias novatoriškiausias elektroninių komponentų ir sistemų technologijas. Struktūrinė ir suderinta finansinė parama Europos lygmeniu yra būtina siekiant padėti mokslinių tyrimų grupėms ir Europos pramonės sektoriams išlaikyti savo stipriąsias puses pirmaujant labai konkurencingomis tarptautinėmis aplinkybėmis ir panaikinti atotrūkį technologijų, kurios yra labai svarbios skaitmeninei pertvarkai Europoje, atspindinčiai pagrindines Sąjungos vertybes, įskaitant privatumą ir pasitikėjimą, saugumą ir saugą. Ekosistemos suinteresuotųjų šalių, atstovaujančių visiems vertės grandinių segmentams, bendradarbiavimas yra labai svarbus kuriant naujas technologijas ir sparčiai įsisavinant inovacijas rinkoje. Taip pat labai svarbu atvirai ir lanksčiai integruoti atitinkamas suinteresuotąsias šalis, visų pirma MVĮ, į besiformuojančias arba gretimas technologijų sritis arba į abi šias sritis;
(72)  Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė dėmesį turėtų skirti aiškiai apibrėžtiems klausimams, kurie sudarytų sąlygas Europos pramonei plačiu mastu projektuoti, gaminti ir naudoti pačias novatoriškiausias elektroninių komponentų ir sistemų technologijas. Struktūrinė ir suderinta finansinė parama Europos lygmeniu yra būtina siekiant padėti mokslinių tyrimų grupėms ir Europos pramonės sektoriams išlaikyti savo stipriąsias puses pirmaujant labai konkurencingomis tarptautinėmis aplinkybėmis ir panaikinti atotrūkį technologijų, kurios yra labai svarbios skaitmeninei pertvarkai Sąjungoje ir jos lyderystei technologijų srityje, atspindinčiai pagrindines Sąjungos vertybes, įskaitant privatumą, duomenų apsaugą ir pasitikėjimą, saugumą ir saugą visuose vertės grandinių lygmenyse. Ekosistemos suinteresuotųjų subjektų, atstovaujančių visiems vertės grandinių segmentams, bendradarbiavimas yra labai svarbus kuriant naujas technologijas, pagrįstas privatumu ir pritaikytuoju saugumu, ir joms sparčiai įsisavinant inovacijas rinkoje. Taip pat labai svarbu atvirai ir lanksčiai integruoti pilietinės visuomenės organizacijas ir atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, visų pirma MVĮ, į besiformuojančias arba gretimas technologijų sritis arba į abi šias sritis. Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė taip pat turėtų plėtoti mokslinių tyrimų veiklą, siekdama prisidėti prie 2021 m. kovo 9 d. Komisijos komunikate „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis: Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“ įtvirtintų tikslų įgyvendinimo;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis
(73)  Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė turėtų sujungti finansines ir technines priemones, kurios yra būtinos siekiant prisitaikyti prie didėjančio šios srities inovacijų diegimo tempo, sukurti svarbų išorinį poveikį visuomenei ir dalytis rizika derinant strategijas ir investicijas siekiant bendrų Europos interesų. Todėl Bazinių skaitmeninių technologijų bendrajai įmonei savanoriškai turėtų priklausyti Sąjunga, valstybės narės ir programos „Europos horizontas“ asocijuotosios valstybės bei asociacijos kaip privatūs nariai, atstovaujančios ją sudarančioms bendrovėms [ir kitiems juridiniams asmenims, veikiantiems Europos elektroninių komponentų ir sistemų srityje]. Valstybių narių dalyvavimu bus sudarytos palankesnės sąlygos užtikrinti nuoseklų derinimą su nacionalinėmis programomis ir strategijomis, sumažintas pastangų dubliavimasis ir susiskaidymas, kartu užtikrinant suinteresuotųjų šalių ir veiklos sąveiką;
(73)  Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė turėtų sujungti finansines ir technines priemones, kurios yra būtinos siekiant prisitaikyti prie didėjančio šios srities inovacijų diegimo tempo, sukurti svarbų išorinį poveikį visuomenei derinant strategijas ir investicijas siekiant bendrų Europos interesų. Todėl Bazinių skaitmeninių technologijų bendrajai įmonei savanoriškai turėtų priklausyti Sąjunga, valstybės narės ir programos „Europos horizontas“ asocijuotosios valstybės bei asociacijos kaip privatūs nariai, atstovaujančios ją sudarančioms bendrovėms [ir kitiems juridiniams asmenims, veikiantiems Europos elektroninių komponentų ir sistemų srityje]. Valstybių narių dalyvavimu bus sudarytos palankesnės sąlygos užtikrinti nuoseklų derinimą su nacionalinėmis programomis ir strategijomis, sumažintas pastangų dubliavimasis ir susiskaidymas, kartu užtikrinant suinteresuotųjų subjektų ir veiklos sąveiką;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis
(74)  pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [8 straipsnio 1 dalies c punktą] dalyvaujančiosios valstybės turėtų pavesti Bazinių skaitmeninių technologijų bendrajai įmonei naudoti jų įnašą, skirtą nacionaliniams netiesioginių veiksmų dalyviams. Paramos gavėjai turėtų pasirašyti su bendrąja įmone vieną dotacijos susitarimą pagal programos „Europos horizontas“ taisykles, įskaitant atitinkamą intelektinės nuosavybės teisių sistemą, atsižvelgiant į Sąjungos programą, kurios lėšomis remiama atitinkama dotuojama veikla. Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė turėtų tvarkyti išlaidų deklaracijas ir vykdyti mokėjimus paramos gavėjams;
(74)  pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [8 straipsnio 1 dalies c punktą] bendrosios įmonės turėtų įgyvendinti centralizuotą visų finansinių įnašų valdymą, taikydamos suderintą požiūrį. Atitinkamai, kiekviena dalyvaujanti valstybė turėtų sudaryti administracinį susitarimą su bendrąja įmone, kuriame būtų nustatytas įnašų mokėjimo pareiškėjams, įsisteigusiems toje dalyvaujančioje valstybėje, ir ataskaitų dėl tų įnašų teikimo koordinavimo mechanizmas. Siekiant užtikrinti suderinamumą su nacionaliniais strateginiais prioritetais ir tinkamai pagrįstais atvejais, dalyvaujančios valstybės turėtų turėti teisę vetuoti savo nacionalinių finansinių įnašų naudojimą konkretiems pareiškėjams;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
77 konstatuojamoji dalis
(77)  Sąjungos bendro Europos dangaus teisine sistema31 siekiama reformuoti Europos oro eismo valdymo (OEV) sistemą, vykdant institucinius, operatyvinius, technologinius ir reguliavimo veiksmus, siekiant pagerinti jos veiklos rezultatus pajėgumų, saugos, efektyvumo ir poveikio aplinkai požiūriu;
(77)  Sąjungos bendro Europos dangaus teisine sistema siekiama reformuoti Europos oro eismo valdymo (OEV) sistemą, vykdant institucinius, operatyvinius, technologinius ir reguliavimo veiksmus, siekiant pagerinti jos veiklos rezultatus pajėgumų, saugos, efektyvumo, klimato ir poveikio aplinkai požiūriu;
__________________
__________________
31 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).
31 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
78 konstatuojamoji dalis
(78)  Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų ir plėtros projektu (SESAR projektas)32 siekiama modernizuoti oro eismo valdymą ir sujungti technologines ir veiklos inovacijas, kad būtų remiamas Bendras Europos dangus. Juo siekiama pateikti technologinius sprendimus, kuriais iki 2035 m. būtų sukurtas itin veiksmingas oro eismo valdymas, užtikrinant, kad oro transporto sektorius būtų neperpildytas, dar saugesnis ir ekologiškesnis. SESAR projektas apima tris tarpusavyje susijusius, nepertraukiamus ir kintančius bendradarbiavimo procesus, kuriais apibrėžiamos, kuriamos ir diegiamos novatoriškos technologinės sistemos ir veiklos procedūros, kuriomis grindžiamas Europos oro eismo valdymo pagrindiniame plane33 apibrėžtas skaitmeninis Europos dangus;
(78)  Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų ir plėtros projektu (SESAR projektas)32 siekiama modernizuoti oro eismo valdymą ir sujungti technologines ir veiklos inovacijas, kad būtų remiamas Bendras Europos dangus. Juo siekiama pateikti technologinius sprendimus, kuriais iki 2035 m. būtų sukurtas itin veiksmingas oro eismo valdymas, užtikrinant, kad oro transporto sektorius būtų neperpildytas, dar saugesnis, ekologiškesnis ir nekenkiantis klimatui, laikantis Europos žaliojo kurso ir Europos klimato teisės akto. SESAR projektas apima tris tarpusavyje susijusius, nepertraukiamus ir kintančius bendradarbiavimo procesus, kuriais apibrėžiamos, kuriamos ir diegiamos novatoriškos technologinės sistemos ir veiklos procedūros, kuriomis grindžiamas Europos oro eismo valdymo pagrindiniame plane33 apibrėžtas skaitmeninis Europos dangus;
__________________
__________________
32 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (OL L 64, 2007 3 2, p. 1).
32 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (OL L 64, 2007 3 2, p. 1).
33 Tarybos sprendimas 2009/320/EB, patvirtinantis Bendro Europos dangaus ATM tyrimų projekto pagrindinį oro eismo vadybos Europoje planą (OL L 95, 2009 4 9, p. 41).
33 Tarybos sprendimas 2009/320/EB, patvirtinantis Bendro Europos dangaus ATM tyrimų projekto pagrindinį oro eismo vadybos Europoje planą (OL L 95, 2009 4 9, p. 41).
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
79 konstatuojamoji dalis
(79)  Europos oro eismo valdymo pagrindinis planas yra Europos oro eismo valdymo modernizavimo planavimo priemonė, susiejanti oro eismo valdymo mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą su diegimo veiklos scenarijais, kad būtų pasiekti su Bendru Europos dangumi susijusios veiklos tikslai;
(79)  Europos oro eismo valdymo pagrindinis planas yra Europos oro eismo valdymo modernizavimo planavimo priemonė, susiejanti oro eismo valdymo mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą su diegimo veiklos scenarijais, kad būtų pasiekti su Bendru Europos dangumi susijusios veiklos tikslai, ne tik pagerinant atskirų skrydžių efektyvumą, bet taip pat sudarant sąlygas nuolat pritaikyti savo bendrą pajėgumą prie technologinės pažangos;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis
(81)  Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendroji įmonė turėtų remtis bendros įmonės SESAR patirtimi ir toliau koordinuoti oro eismo valdymo mokslinių tyrimų veiklą Sąjungoje. Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės pagrindiniai tikslai turėtų būti stiprinti ir toliau integruoti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus Europoje, padėti spartinti sektoriaus skaitmeninimą ir padaryti jį atsparesnį ir geriau pritaikytą eismo svyravimams. Inovacijomis turėtų būti stiprinamas pilotuojamų ir bepiločių oro transporto priemonių ir oro eismo valdymo paslaugų konkurencingumas, kad būtų remiamas ekonomikos atsigavimas ir augimas. Ji turėtų plėtoti ir spartinti novatoriškų sprendimų, kuriais siekiama sukurti Bendrą Europos dangaus oro erdvę kaip veiksmingiausią ir aplinką tausojantį dangų pasaulyje, įsisavinimą rinkoje;
(81)  Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendroji įmonė turėtų remtis bendros įmonės SESAR patirtimi ir toliau koordinuoti oro eismo valdymo mokslinių tyrimų veiklą Sąjungoje. Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės pagrindiniai tikslai turėtų būti galimybė remti veiksmus, kuriais siekiama stiprinti ir toliau integruoti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus Europoje, kurie savo ruožtu padėtų spartinti sektoriaus skaitmeninimą ir padarytų jį atsparesnį ir geriau pritaikytą eismo svyravimams. Inovacijomis turėtų būti padedama stiprinti pilotuojamų ir bepiločių oro transporto priemonių ir oro eismo valdymo paslaugų konkurencingumą ir remti ekonominį ir socialinį atsigavimą bei augimą. Ji turėtų padėti plėtoti ir spartinti novatoriškų sprendimų, kuriais siekiama sukurti Bendrą Europos dangaus oro erdvę kaip veiksmingiausią ir aplinką tausojantį dangų pasaulyje, įsisavinimą rinkoje;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis
(83)  Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės veikloje įvairiais būdais turėtų galėti dalyvauti kuo daugiau suinteresuotųjų valstybių iš visų valstybių narių ir programos „Europos horizontas“ asocijuotųjų valstybių, įskaitant MVĮ. Visų pirma dalyvavimu turėtų būti užtikrinta tinkama tiek pilotuojamos, tiek nepilotuojamos aviacijos įrangos gamintojų, oro erdvės naudotojų, oro navigacijos paslaugų teikėjų, oro uostų, karinių ir profesinių darbuotojų asociacijų pusiausvyra ir suteikta galimybių MVĮ, akademinei bendruomenei ir mokslinių tyrimų organizacijoms. Siekdama nustatyti perspektyviausius metodus ir subjektus, galinčius juos įgyvendinti, Komisija paskelbė potencialiems nariams skirtą kvietimą pareikšti susidomėjimą. Valdybai turėtų būti leista pasirinkti asocijuotuosius narius remiantis to kvietimo rezultatais, kad būtų galima greitai išplėsti narių grupę;
(83)  Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės veikloje įvairiais būdais turėtų galėti dalyvauti kuo daugiau suinteresuotųjų valstybių iš visų valstybių narių ir programos „Europos horizontas“ asocijuotųjų valstybių, įskaitant MVĮ, mokslo srities specialistus ir atitinkamas pilietinės visuomenės organizacijas, be kita ko, veikiančius aplinkosaugos ir klimato srityse. Visų pirma dalyvavimu turėtų būti užtikrinta tinkama tiek pilotuojamos, tiek nepilotuojamos aviacijos įrangos gamintojų, oro erdvės naudotojų, oro navigacijos paslaugų teikėjų, oro uostų, karinių ir profesinių darbuotojų asociacijų pusiausvyra ir suteikta galimybių MVĮ, akademinei bendruomenei ir mokslinių tyrimų organizacijoms. Siekdama nustatyti perspektyviausius metodus ir subjektus, galinčius juos įgyvendinti, Komisija paskelbė potencialiems nariams skirtą kvietimą pareikšti susidomėjimą. Valdybai turėtų būti leista pasirinkti asocijuotuosius narius remiantis to kvietimo rezultatais, kad būtų galima greitai išplėsti narių grupę;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
86 konstatuojamoji dalis
(86)  Eurokontrolė turi tinkamą infrastruktūrą ir teikia būtinas administracines, IT, ryšių ir logistikos paramos paslaugas. Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendroji įmonė turėtų pasinaudoti tokia Eurokontrolės infrastruktūra ir paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, nėra reikšmingos galimos sąveikos, kurią būtų galima pasiekti sutelkus administracinius išteklius su kitomis bendrosiomis įmonėmis pasitelkiant bendrą netiesioginio aptarnavimo padalinį. Dėl šios priežasties Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendroji įmonė turėtų atsisakyti šiame reglamente nustatytų bendro administracinio padalinio funkcijų;
(86)  Eurokontrolė turi tinkamą infrastruktūrą ir teikia būtinas administracines, IT, ryšių ir logistikos paramos paslaugas. Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendroji įmonė turėtų pasinaudoti tokia Eurokontrolės infrastruktūra ir paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, nėra reikšmingos galimos sąveikos, kurią būtų galima pasiekti sutelkus administracinius išteklius su kitomis bendrosiomis įmonėmis. Dėl šios priežasties Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendroji įmonė turėtų atsisakyti šiame reglamente nustatytų bendro administracinio padalinio funkcijų;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis
(88)  atsižvelgdama į Europos Komisijos 2019–2024 m. prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos, žmonėms tarnaujančios ekonomikos prioritetus ir politikos tikslus, nustatytus komunikate „Europos skaitmeninės ateities formavimas“, Europa turi plėtoti ypatingos svarbos skaitmeninę infrastruktūrą, pagrįstą 5G tinklais, ir iki 2030 m. sustiprinti savo technologinius pajėgumus 6G srityje. Atsižvelgdama į tai, Komisija pabrėžė strateginę Europos pažangiųjų tinklų ir paslaugų partnerystės svarbą, kad vartotojams ir įmonėms būtų teikiamos saugiomis jungtimis grindžiamos paslaugos. Šiuos prioritetus galima pasiekti suburiant pagrindinius subjektus, t. y. pramonės atstovus, akademinės bendruomenės atstovus ir viešojo sektoriaus institucijas, į bendrą Europos partnerystę, grindžiamą 5G VPSP iniciatyvos, kurią vykdant sėkmingai sukurtos 5G technologijos ir standartai, pasiekimais;
(88)  atsižvelgdama į Komisijos 2019–2024 m. prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusios Europos, žmonėms tarnaujančios ekonomikos prioritetus ir politikos tikslus, nustatytus komunikatuose „Europos skaitmeninės ateities formavimas“ ir „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis. Europos skaitmeninio dešimtmečio vizija“, Europa turi plėtoti ypatingos svarbos skaitmeninę infrastruktūrą, pagrįstą 5G tinklais, ir iki 2030 m. sustiprinti savo žinių bazę ir technologinius pajėgumus 6G ir naujų susijusių ryšių technologijų srityje. Atsižvelgdama į tai, Komisija pabrėžė strateginę Europos pažangiųjų tinklų ir paslaugų partnerystės svarbą, kad vartotojams ir įmonėms būtų teikiamos saugiomis jungtimis grindžiamos paslaugos. Šiuos prioritetus galima pasiekti suburiant pagrindinius subjektus, t. y. pramonės atstovus, akademinės bendruomenės atstovus, pilietinės visuomenės organizacijas ir viešojo sektoriaus institucijas, į bendrą Europos partnerystę, grindžiamą 5G VPSP iniciatyvos, kurią vykdant sėkmingai sukurtos 5G technologijos ir standartai, pasiekimais;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
89 konstatuojamoji dalis
(89)  Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė sukurta skaitmeninės infrastruktūros politikos klausimams spręsti ir 6G tinklų mokslinių tyrimų ir inovacijų technologijų taikymo sričiai išplėsti. Ji turėtų, glaudžiai dalyvaujant valstybėms narėms, sustiprinti atsaką į Sąjungos politikos ir socialinius poreikius, susijusius su tinklo energijos vartojimo efektyvumu, kibernetiniu saugumu, technologiniu suverenumu, privatumu ir etika, ir išplėsti mokslinių tyrimų ir inovacijų aprėptį nuo tinklų iki debesijos paslaugų teikimo, taip pat komponentų ir įrenginių, kuriais suteikiama galimybė teikti paslaugas piliečiams ir įvairiems ekonomikos sektoriams, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, transporto, gamybos ir žiniasklaidos;
(89)  Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė sukurta skaitmeninės infrastruktūros politikos klausimams spręsti ir 6G ir kitų ryšių tinklų mokslinių tyrimų ir inovacijų technologijų taikymo sričiai išplėsti. Ji turėtų, glaudžiai dalyvaujant valstybėms narėms, sustiprinti atsaką į Sąjungos politikos ir socialinius poreikius, susijusius su tinklo energijos vartojimo efektyvumu, kibernetiniu saugumu, technologiniu suverenumu ir atsparumu, privatumu ir etika, ir išplėsti mokslinių tyrimų ir inovacijų aprėptį nuo tinklų iki debesijos paslaugų teikimo, taip pat komponentų ir įrenginių, kuriais suteikiama galimybė teikti paslaugas piliečiams ir įvairiems ekonomikos ir socialiniams sektoriams, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, transporto, gamybos ir žiniasklaidos;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
91 konstatuojamoji dalis
(91)  pažangioji 5G infrastruktūra suteiks pagrindą vystyti perėjimo prie skaitmeninių ir žaliųjų technologijų ekosistemas, o kitu etapu – Europos poziciją diegti 6G technologijas. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalis, taip pat Skaitmeninės Europos programa ir programa „InvestEU“ suteikia galimybių plėtoti 5G, o vėliau ir 6G grindžiamas skaitmenines ekosistemas. Atsižvelgiant į platų viešųjų ir privačių suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių tokiuose diegimo projektuose, ratą, labai svarbu koordinuoti strateginės darbotvarkės nustatymą, indėlį į programavimą, taip pat su tokiomis programomis susijusią suinteresuotųjų šalių informaciją ir dalyvavimą. Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė kaip strateginį šių užduočių pagrindą turėtų koordinuoti atitinkamų diegimo sričių, pavyzdžiui, 5G sistemų keliuose ir geležinkeliuose, strateginio diegimo darbotvarkes. Tose darbotvarkėse, be kita ko, turėtų būti išdėstyti diegimo planai, pagrindinės bendradarbiavimo modelių galimybės ir kiti strateginiai klausimai;
(91)  pažangioji 5G infrastruktūra gali suteikti pagrindą vystyti perėjimo prie skaitmeninių ir žaliųjų technologijų ekosistemas, o kitu etapu – Europos poziciją skaidriai ir atvirai diegti 6G technologijas, nes kuriant pasaulinius ir suderinamus 6G standartus būtų sumažintos išlaidos, kuriamos veiksmingesnės skaitmeninės tiekimo grandinės ir skatinamos inovacijos. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalis, taip pat Skaitmeninės Europos programa ir programa „InvestEU“ suteikia galimybių plėtoti 5G, o vėliau ir 6G grindžiamas skaitmenines ekosistemas. Atsižvelgiant į platų viešųjų ir privačių suinteresuotųjų subjektų, dalyvaujančių tokiuose diegimo projektuose, ratą, labai svarbu palengvinti strateginės darbotvarkės nustatymą, indėlį į programavimą, taip pat su tokiomis programomis susijusią suinteresuotųjų subjektų informaciją ir dalyvavimą. Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė kaip strateginį šių užduočių pagrindą turėtų koordinuoti atitinkamų diegimo sričių, pavyzdžiui, 5G sistemų keliuose ir geležinkeliuose, strateginio diegimo darbotvarkes. Tose darbotvarkėse, be kita ko, turėtų būti išdėstyti diegimo planai, technologijų rekomendacijos, pagrindinės bendradarbiavimo modelių galimybės ir kiti strateginiai klausimai;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa
Šiuo reglamentu įsteigiamos devynios bendrosios įmonės, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, siekiant įgyvendinti institucionalizuotąsias Europos partnerystes, apibrėžtas Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [2 straipsnio 3 dalyje] ir nurodytas [8 straipsnio 1 dalies] [c] punkte. Jame nustatomi jų tikslai ir uždaviniai, narystė, darbo organizavimas ir kitos veiklos taisyklės.
Šiuo reglamentu įsteigiamos devynios bendrosios įmonės, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, siekiant įgyvendinti institucionalizuotąsias Europos partnerystes, apibrėžtas Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [2 straipsnio 3 dalyje] ir nurodytas [8 straipsnio 1 dalies] [c] punkte bei III priede. Jame nustatomi jų tikslai ir uždaviniai, narystė, darbo organizavimas ir kitos veiklos taisyklės, įskaitant su skaidrumu ir atskaitomybe susijusias taisykles.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)
6a.  susiję subjektai – subjektai, apibrėžti Finansinio reglamento 187 straipsnio 1 dalyje;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
9.  papildoma veikla – į pagrindinę darbo programos dalį neįtraukta veikla, kuriai neskiriama bendrosios įmonės finansinė parama. Šia veikla prisidedama prie bendrosios įmonės tikslų ir ji yra tiesiogiai susijusi su tos bendrosios įmonės ar jos ankstesnių iniciatyvų projektų rezultatais arba turi didelę Sąjungos pridėtinę vertę;
9.  papildoma veikla – į metinį papildomos veiklos planą, pridedamą prie pagrindinės darbo programos dalies, įtraukta veikla, kuriai neskiriama bendrosios įmonės finansinė parama. Šia veikla tiesiogiai prisidedama prie bendrosios įmonės tikslų ir ji yra tiesiogiai susijusi su tos bendrosios įmonės ar jos ankstesnių iniciatyvų projektų rezultatais arba turi didelę Sąjungos pridėtinę vertę ir ja prisidedama prie Sąjungos politikos įgyvendinimo;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  3 straipsnyje nurodytos bendrosios įmonės padeda siekti Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ bendrųjų tikslų, išdėstytų jo [3 straipsnyje].
1.  3 straipsnyje nurodytos bendrosios įmonės padeda siekti Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ bendrųjų ir konkrečių tikslų, išdėstytų jo [3 straipsnyje].
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Bendrosios įmonės, dalyvaujant partneriams ir jiems vykdant įsipareigojimus mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos programos rengimo ir įgyvendinimo srityse, siekia šių bendrųjų tikslų:
2.  Bendrosios įmonės siekia šių bendrųjų tikslų:
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  stiprinti ir integruoti Sąjungos mokslo ir technologijų pajėgumus, kad būtų remiamas aukštos kokybės naujų žinių kūrimas ir sklaida, visų pirma siekiant spręsti pasaulinius uždavinius, užtikrinti Sąjungos konkurencingumą, tvarumą ir prisidėti prie Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimo;
a)  stiprinti ir integruoti Sąjungos, valstybių narių ir regionų mokslo, inovacijų ir technologijų pajėgumus, kad būtų remiamas aukštos kokybės naujų žinių kūrimas ir sklaida, visų pirma siekiant spręsti pasaulinius visuomenės uždavinius, užtikrinti ir didinti Sąjungos konkurencingumą, Europos pridėtinę vertę, atsparumą bei tvarumą ir prisidėti prie Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimo;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  užtikrinti tvarumu grindžiamą Sąjungos vertės grandinių pirmavimą pasaulyje ir Sąjungos atvirą strateginę autonomiją bazinių technologijų ir pramonės srityse, laikantis Europos pramonės strategijos;
b)  užtikrinti tvarumu grindžiamą Sąjungos vertės grandinių pirmavimą pasaulyje ir atsparumą bei apsaugoti Sąjungos strateginę autonomiją, kartu išsaugant atvirą ekonomiką, bazinių technologijų ir pramonės srityse, laikantis Europos pramonės ir MVĮ strategijos, Europos žaliojo kurso, kitų sričių Sąjungos politikos ir Europos ekonomikos gaivinimo plano;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  plėtoti ir spartinti novatoriškų sprendimų diegimą visoje Sąjungoje, sprendžiant klimato, aplinkos, sveikatos ir kitas pasaulines visuomenės problemas, prisidedant prie Sąjungos strateginių prioritetų, visų pirma siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir poveikio klimatui neutralumo Sąjungoje iki 2050 m.
c)  plėtoti ir spartinti novatoriškų sprendimų diegimą visoje Sąjungoje, sprendžiant klimato, aplinkos, sveikatos, skaitmenines ir kitas pasaulines visuomenės problemas, prisidedant prie Sąjungos strateginių prioritetų, spartinant Sąjungos ekonomikos augimą ir skatinant inovacijų ekosistemą, kartu siekiant JT DVT ir poveikio klimatui neutralumo Sąjungoje ne vėliau kaip 2050 m., laikantis Paryžiaus susitarimo.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  didinti kritinę masę ir mokslo pajėgumus tarpsektorinių ir tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje visoje Sąjungoje;
a)  didinti kritinę masę ir mokslo bei technologinius pajėgumus bendradarbiavimu grindžiamų, tarpsektorinių ir tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje visoje Sąjungoje;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  spartinti socialinę, ekologinę ir ekonominę pertvarką Sąjungos prioritetams strategiškai svarbiose srityse ir sektoriuose, visų pirma iki 2030 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagal Europos žaliajame kurse nustatytus tikslus;
b)  spartinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką Sąjungos prioritetams strategiškai svarbiose srityse ir sektoriuose, visų pirma iki 2030 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pagal Europos žaliajame kurse ir Europos klimato teisės akte nustatytus klimato ir energetikos sričių tikslus, taip pat prisidėti įgyvendinant nulinės taršos ir aplinkos be toksinių medžiagų tikslus, kartu išsaugant ir atkuriant ekosistemas ir biologinę įvairovę;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  stiprinti esamų ir naujų Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų vertės grandinių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), inovacijų pajėgumus ir gerinti veiklos rezultatus;
c)  stiprinti esamų ir naujų Europos ekosistemų ir vertės grandinių, įskaitant MVĮ ir startuolius, mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus ir gerinti veiklos rezultatus;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  spartinti novatoriškų sprendimų diegimą, įsisavinimą ir sklaidą sustiprintose Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemose, be kita ko, plačiai ir anksti įtraukiant galutinius naudotojus, piliečius ir reguliavimo bei standartizavimo įstaigas ir kuriant kartu su jais;
d)  spartinti novatoriškų sprendimų, technologijų, paslaugų ir įgūdžių diegimą, įsisavinimą ir sklaidą sustiprintose Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų bei pramonės ekosistemose ir galiausiai visuomenėje, be kita ko, plačiai ir anksti įtraukiant galutinius naudotojus, įskaitant MVĮ, startuolius, vartotojų organizacijas, piliečius ir reguliavimo bei standartizavimo įstaigas ir kuriant kartu su jais;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
da)  padėti mažinti konkrečių įgūdžių spragas visoje Sąjungoje didinant informuotumą ir padedant kaupti naujas žinias bei stiprinti žmogiškąjį kapitalą, susijusius su jų mokslinių tyrimų sritimis; padėti paspartinti Europos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, taip pat MVĮ dalyvavimą pramonės ekosistemose, susijusiose su bendrųjų įmonių veikla; padėti visoje Sąjungoje integruoti atitinkamas mokslinių tyrimų ir inovacijų kompetencijas į mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) ekosistemas ir vertės grandines;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punktas
e)  pasitelkus Sąjungos pajėgumus ir išteklius, gerinti naujų produktų ir paslaugų poveikį aplinkai ir našumą.
e)  tarpusavyje sujungiant ir visapusiškai išnaudojant Sąjungos pajėgumus ir išteklius, gerinti naujų produktų, technologijų, taikomųjų programų ir paslaugų poveikį aplinkai, energijos ir išteklių taupymą, tvarumą, socialinę padėtį ir našumą bei žiediškumą.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)
ea)  padėti panaikinti lyčių nelygybę Europos gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse ir įtraukti lyčių aspektą į mokslinių tyrimų rezultatus, gautus įgyvendinant Europos partnerystes, taip geriau suderinant Europos partnerystes su lyčių lygybės tikslais;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e b punktas (naujas)
eb)  ieškoti galimybių informuoti studentus, kurie gali norėti siekti karjeros mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse ir kitose su bendrųjų įmonių veikla susijusiose srityse.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Vykdydamos savo mokslinių tyrimų veiklą bendrosios įmonės siekia sinergijos su Europos struktūriniais ir investicijų fondais, kitomis pagal programą „Europos horizontas“ įgyvendinamomis iniciatyvomis, taip pat visomis su moksliniais tyrimais, inovacijomis ir konkurencingumu susijusiomis Sąjungos programomis. Be to, bendrosios įmonės veikia savo atitinkamose mokslo srityse glaudžiai bendradarbiaudamos su Komisijos Jungtiniu tyrimų centru.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  stiprinti ir skleisti kompetenciją, be kita ko, skatinant aktyvesnį dalyvavimą visoje Sąjungoje;
a)  stiprinti ir skleisti kompetenciją, be kita ko, skatinant aktyvesnį dalyvavimą ir geografinę įvairovę visoje Sąjungoje, įskaitant valstybių narių, kurios, remiantis Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinės duomenimis, šiuo metu laikomos silpnomis arba vidutinėmis novatorėmis;
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  skatinti mokslinę kompetenciją ir atlyginti už ją, be kita ko, užtikrinant, kad įgyvendinant veiklą būtų atsižvelgiama į naujausius mokslo ir fundamentinių mokslinių tyrimų rezultatus;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  stiprinti ryšį tarp mokslinių tyrimų, inovacijų ir, kai tinkama, švietimo ir kitų politikos sričių, įskaitant papildomumą su nacionaline ir regionine bei Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politika ir veikla;
c)  stiprinti ryšį tarp mokslinių tyrimų, inovacijų ir, kai tinkama, lyčių lygybės, švietimo ir kitų politikos sričių, įskaitant papildomumą su nacionaliniais, regioniniais ir Sąjungos įgūdžiais, mokslinių tyrimų ir inovacijų politika ir veikla;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  skatinti atsakingus mokslinius tyrimus ir inovacijas, atsižvelgiant į atsargumo principą;
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)
cb)  stiprinti lyčių aspektą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, be kita ko, visose bendrosiose įmonėse;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą;
e)  stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, atsižvelgiant į Sąjungos išorės politikos tikslus ir tarptautinius įsipareigojimus bei skatinant Europos konkurencingumą ir pramonės pirmavimą, kartu atsižvelgiant į Sąjungos strateginį savarankiškumą, tačiau išsaugant atvirą ekonomiką;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  didinti visuomenės informuotumą, naujų sprendimų priėmimą, paklausą ir įsisavinimą įtraukiant piliečius ir galutinius naudotojus į bendro projektavimo ir bendro kūrimo procesus;
f)  didinti visuomenės informuotumą, naujų sprendimų priėmimą, paklausą ir įsisavinimą įtraukiant piliečius, pilietinės visuomenės organizacijas, vartotojų organizacijas ir galutinius naudotojus, įskaitant MVĮ ir startuolius, į bendro projektavimo ir bendro kūrimo procesus;
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  skatinti mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatų naudojimą ir aktyviai skleisti bei naudoti rezultatus, visų pirma siekiant pritraukti privačių investicijų ir vystyti politiką;
g)  skatinti aktyvią mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatų sklaidą, naudojimą ir jų pritaikymą, be kita ko, siekiant vystyti politiką, pasitelkiant standartizavimą, novatoriškų sprendimų viešuosius pirkimus ir ikiprekybinius pirkimus, siekiant paspartinti mokslinių tyrimų rezultatų ir atitinkamų mokslinių tyrimų sričių rezultatų pateikimo rinkai procesą;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies h punktas
h)  spartinti pramonės pertvarką, be kita ko, tobulinant inovacijų diegimo įgūdžius;
h)  spartinti pramonės pertvarką ir atsparumą vertės grandinėse, be kita ko, tobulinant inovacijų diegimo įgūdžius;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)
ha)  didinti studentų, akademinės bendruomenės atstovų ir ekspertų įgūdžių ir patirties lygį visoje Sąjungoje, skatinant konkrečių universitetinių laipsnių ir švietimo programų plėtrą įvairiose srityse, ypatingą dėmesį skiriant lyčių perspektyvoms ir užtikrinant plačiausią geografinę aprėptį Sąjungoje;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies i punktas
i)  remti įrodymais pagrįstą susijusių Sąjungos politikos krypčių įgyvendinimą, taip pat reguliavimo, standartizavimo ir tvarių investicijų veiklą Europos ir pasaulio lygmenimis.
i)  remti moksliniais įrodymais pagrįstą susijusių Sąjungos politikos krypčių įgyvendinimą, taip pat reguliavimo, standartizavimo ir tvarių investicijų veiklą nacionaliniu, Europos ir pasaulio lygmenimis.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  teikia finansinę paramą, daugiausia dotacijomis, netiesioginiams mokslinių tyrimų ir inovacijų srities veiksmams, atrinktiems po atvirų ir konkurencingų kvietimų teikti pasiūlymus, išskyrus atvejus, kai jų darbo programoje nurodyta kitaip;
a)  teikia finansinę paramą, daugiausia dotacijomis, netiesioginiams mokslinių tyrimų ir inovacijų srities veiksmams, atrinktiems po atvirų, sąžiningų, skaidrių ir konkurencingų kvietimų teikti pasiūlymus, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, kurie turi būti nurodyti jų darbo programoje;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  vysto glaudų bendradarbiavimą ir užtikrina koordinavimą su kitomis Europos partnerystėmis, be kita ko, tam tikrais atvejais skirdamos bendrosios įmonės biudžeto dalį bendriems kvietimams teikti pasiūlymus;
b)  vysto glaudų bendradarbiavimą ir užtikrina koordinavimą ir sąveiką su kitomis Europos partnerystėmis, be kita ko, tam tikrais atvejais skirdamos bendrosios įmonės biudžeto dalį bendriems kvietimams teikti pasiūlymus;
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  siekia sąveikos su atitinkamomis Sąjungos, nacionalinio ir regionų lygmens veiklomis ir programomis, visų pirma tomis, kuriomis remiamas novatoriškų sprendimų diegimas, švietimas ir regionų vystymasis, pavyzdžiui, sanglaudos politikos fondais pagal pažangiosios specializacijos strategijas, ir, kai tinkama, su tolesniu finansavimu susijusių galimybių;
c)  siekia ir užtikrina veiksmingą sąveiką su atitinkamomis Sąjungos, nacionalinio ir regionų lygmens veiklomis ir programomis, visų pirma tomis, kuriomis remiamas novatoriškų sprendimų diegimas ir įsisavinimas rinkoje, mokymas, švietimas ir regionų vystymasis, pavyzdžiui, sanglaudos politikos fondais pagal pažangiosios specializacijos strategijas, taip pat su Europos finansų institucijomis, pavyzdžiui, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir Europos investicijų banku, su atitinkamais pramonės aljansais ir labdaros fondais bei patikos fondais, ir, kai tinkama, su tolesniu finansavimu susijusias galimybes;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  stiprina sąsają tarp mokslinių tyrimų, inovacijų ir veiksmų, numatytų 2020 m. liepos 1 d. Komisijos komunikate „Europos įgūdžių darbotvarkė, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo“ (toliau – Europos įgūdžių darbotvarkė), visų pirma tų, kuriais siekiama ugdyti įgūdžius siekiant remti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir didinti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijų absolventų skaičių, ypač pramonės ekosistemose, susijusiose su bendrųjų įmonių veikla;
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  užtikrina, kad jų veikla būtų prisidedama prie Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [45 ir 47 straipsniuose] nustatytų strateginio daugiamečio planavimo, ataskaitų teikimo, stebėsenos, vertinimo ir kitų reikalavimų, pavyzdžiui, bendros politikos grįžtamojo ryšio sistemos įgyvendinimo;
d)  užtikrina, kad jų veikla būtų prisidedama prie Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [45 ir 47 straipsniuose] nustatytų strateginio daugiamečio planavimo, ataskaitų teikimo, stebėsenos ir vertinimo, nedidinant jiems patiems arba jų paramos gavėjams tenkančios administracinės naštos, ir kitų reikalavimų, pavyzdžiui, bendros politikos grįžtamojo ryšio sistemos įgyvendinimo;
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  skatina MVĮ dalyvauti jų veikloje ir imasi priemonių, kuriomis užtikrinamas MVĮ informavimas, laikydamosi programos „Europos horizontas“ tikslų;
e)  skatina ir užtikrina MVĮ ir startuolių beiasociacijų dalyvavimą bendrųjų įmonių veikloje ir laiku užtikrina MVĮ ir startuolių informavimą, laikydamosi programos „Europos horizontas“ tikslų; kai tinkama, nurodo kvietimus teikti pasiūlymus, kuriuose koordinavimo vaidmuo yra skirtas tik MVĮ ar startuoliams;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  parengia priemones, kuriomis siekiama pritraukti naujus subjektus, įskaitant MVĮ, į bendrųjų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą ir plėsti bendradarbiavimo tinklus, taip pat skatinti geriau susieti esamas nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemas ir tinklus tarpusavyje ir Europos lygmeniu;
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)
eb)  skatina ir užtikrina jaunų tyrėjų, doktorantūros studentų ir doktorantūros studijas baigusių tyrėjų dalyvavimą atitinkamos bendrosios įmonės veikloje, užtikrinant glaudžią sąveiką su programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  sutelkia viešojo ir privačiojo sektorių išteklius, reikalingus siekiant šiame reglamente nustatytų tikslų;
f)  sutelkia viešojo ir privačiojo sektorių išteklius, taip pat, jei įmanoma, papildomus išteklius, reikalingus siekiant šiame reglamente nustatytų tikslų;
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies g punktas
g)  stebi pažangą siekiant šiame reglamente nustatytų tikslų, taip pat atsižvelgdamos į Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [45 straipsnyje] ir [V priede] nustatytus tikslus;
g)  stebi pažangą siekiant šiame reglamente nustatytų tikslų, taip pat atsižvelgdamos į Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [45 straipsnyje] ir [III ir V prieduose] nustatytus tikslus;
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies h punktas
h)  nustato ir įgyvendina savo darbo programą;
h)  rengia ir įgyvendina strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę, kuria remdamosi nustato ir įgyvendina savo darbo programą;
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies i punktas
i)  palaiko ryšius su įvairiausiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, decentralizuotas agentūras, mokslinių tyrimų organizacijas ir universitetus, galutinius naudotojus ir viešojo sektoriaus institucijas, visų pirma siekdamos apibrėžti kiekvienos iniciatyvos prioritetus ir veiklą bei užtikrinti įtrauktį;
i)  palaiko ryšius su įvairiausiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, decentralizuotas agentūras, mokslinių tyrimų organizacijas ir universitetus, pilietinės visuomenės organizacijas, galutinius naudotojus, MVĮ asociacijas ir viešojo sektoriaus institucijas, visų pirma siekdamos apibrėžti kiekvienos iniciatyvos prioritetus ir veiklą bei užtikrinti įtrauktį, atvirumą ir pridėtinę vertę visuomenei;
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies j punktas
j)  vykdo informavimo, komunikacijos, viešinimo ir platinimo bei naudojimo veiklą, mutatis mutandis taikydamos Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [46 straipsnį], įskaitant išsamios informacijos apie finansuotų mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatų pateikimo ir prieinamumo užtikrinimą bendroje programos „Europos horizontas“ elektroninėje duomenų bazėje;
j)  vykdo informavimo, komunikacijos, viešinimo ir platinimo bei naudojimo veiklą, taikydamos šio reglamento 10 ir 39 straipsnius ir mutatis mutandis taikydamos Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [46 straipsnį], įskaitant išsamios informacijos apie finansuotų mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatų pateikimo plačiajai visuomenei ir prieinamumo užtikrinimą bendroje programos „Europos horizontas“ elektroninėje duomenų bazėje naudotojams patogiu būdu;
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)
ja)  skatina informuotumo didinimo kampanijas, švietimo ir sklaidos veiklą, dalyvaujant akademiniams, mokslo ir žinių tinklams, teikia atitinkamą informaciją savo atitinkamose interneto svetainėse, įskaitant atitinkamų dokumentų paskelbimą;
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies l punktas
l)  padeda kurti veiksmingesnę mokslo ir politikos sąsają, skatinti atvirąjį mokslą užtikrinant geresnį rezultatų panaudojimą ir tenkinant politikos poreikius, taip pat skatinant spartesnę rezultatų sklaidą ir įsisavinimą;
l)  padeda kurti veiksmingesnę mokslo ir politikos sąsają, skatinti atvirąjį mokslą ir laikytis jo principų, kaip nustatyta Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 14 ir 39 straipsniuose, ir tenkinti politikos poreikius, taip pat skatinti spartesnį rezultatų panaudojimą, sklaidą ir įsisavinimą bei didesnį matomumą, kaip nustatyta Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 51 straipsnio 1 dalyje; bendrosios įmonės nustato griežtas taisykles dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo atviros prieigos reikalavimų, nustatytų Reglamente dėl programos „Europos horizontas“, o Komisija stebi su atvira prieiga susijusią praktiką; visos išimtys turėtų būti skaidriai nurodytos atitinkamose interneto svetainėse;
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies n punktas
n)  remia Komisiją kuriant ir įgyvendinant tvirtus mokslu grindžiamus techninės analizės kriterijus pagal Reglamento (ES) 2020/852 dėl tvarių investicijų 3 straipsnį, stebėdamos ir vertindamos jų įgyvendinimą jų valdomame ekonomikos sektoriuje, kad prireikus būtų teikiama ad hoc grįžtamoji informacija politikai formuoti;
n)  remia Komisiją kuriant ir įgyvendinant tvirtus mokslu grindžiamus techninės analizės kriterijus pagal Reglamento (ES) 2020/852 3 straipsnį, kai bendrųjų įmonių veikla patenka į šio reglamento taikymo sritį;
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies o punktas
o)  apsvarsto Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje nurodytą reikšmingos žalos nedarymo principą ir prireikus atsižvelgia į to reglamento nuostatas, kad būtų pagerintos galimybės gauti tvarų finansavimą;
o)  apsvarsto galimybę Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje nurodytą reikšmingos žalos nedarymo principą taikyti bendrųjų įmonių veiklai, patenkančiai į to reglamento taikymo sritį, ir prireikus atsižvelgia į to reglamento nuostatas, kad būtų pagerintos galimybės gauti tvarų finansavimą;
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Siekdama įgyvendinti 2 dalies c punktą, Komisija parengia aiškias, paprastas ir konkrečias gaires dėl įvairių rūšių bendrųjų įmonių sąveikos, pvz., išteklių perkėlimo, alternatyvaus finansavimo, kaupiamojo finansavimo ir integruoto finansavimo, įgyvendinimo.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
1.  Siekdamos atrinkti asocijuotuosius narius, bendrosios įmonės gali skelbti atvirą kvietimą pareikšti susidomėjimą. Kvietime pareikšti susidomėjimą nurodomi pagrindiniai gebėjimai, kurių reikia bendrosios įmonės tikslams pasiekti. Visi kvietimai skelbiami bendrosios įmonės interneto svetainėje, apie juos pranešama visais atitinkamais kanalais, įskaitant, kai taikoma, valstybių atstovų grupę, kad būtų užtikrintas kuo platesnis dalyvavimas siekiant bendrosios įmonės tikslų.
1.  Siekdamos atrinkti asocijuotuosius narius, bendrosios įmonės skelbia atvirus, sąžiningus ir skaidrius kvietimus pareikšti susidomėjimą, kartu prisidėdamos prie geografinės įvairovės didinimo. Kvietimas pareikšti susidomėjimą skelbiamas atvirai ir skaidriai ir jame nurodomi pagrindiniai gebėjimai ir nepiniginiai bei finansiniai įnašai, kurių reikia bendrosios įmonės tikslams pasiekti. Visi kvietimai skelbiami bendrosios įmonės interneto svetainėje, apie juos pranešama visais atitinkamais kanalais, įskaitant, kai taikoma, valstybių atstovų grupę, kad būtų užtikrintas kuo platesnis dalyvavimas siekiant bendrosios įmonės tikslų.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
2.  Vykdomasis direktorius, padedamas nepriklausomų ekspertų ir, kai tinkama, atitinkamų bendrosios įmonės organų, vertina paraiškas dėl narystės, remdamasis dokumentais pagrįstomis žiniomis, patirtimi ir galima pareiškėjo pridėtine verte siekiant bendrosios įmonės tikslų, pareiškėjo finansiniu patikimumu ir ilgalaikiu įsipareigojimu teikti finansinius ir nepiniginius įnašus bendrajai įmonei, kartu atsižvelgdamas į galimus interesų konfliktus.
2.  Valdyba, padedama nepriklausomų ekspertų ir, kai tinkama, atitinkamų bendrosios įmonės organų, įskaitant mokslo patariamąją tarybą, vertina paraiškas dėl narystės, remdamasi dokumentais pagrįstomis žiniomis, patirtimi ir galima pareiškėjo pridėtine verte siekiant bendrosios įmonės tikslų, pareiškėjo finansiniu patikimumu ir ilgalaikiu įsipareigojimu teikti finansinius ir nepiniginius įnašus bendrajai įmonei, kartu atsižvelgdama į galimus interesų konfliktus.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Bet kurio programos „Europos horizontas“ asocijuotojoje valstybėje įsisteigusio juridinio asmens narystė nesudaro papildomos naštos bendrosios įmonės steigėjams ir asocijuotiesiems nariams.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
3.  Valdyba vertina ir, kai tinkama, patvirtina paraiškas dėl narystės.
3.  Valdyba vertina ir patvirtina arba atmeta paraiškas dėl narystės.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
4.  Atrinkti asocijuotieji nariai ir vykdomasis direktorius, veikiantis kaip bendrosios įmonės atstovas, pasirašo įsipareigojimo raštą, kuriame išsamiai apibūdinama narystės aprėptis turinio, veiklos ir trukmės požiūriu, asocijuotųjų narių įnašas bendrajai įmonei, įskaitant 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą numatomą papildomą veiklą, taip pat nuostatos, susijusios su asocijuotojo nario atstovavimu ir balsavimo teisėmis valdyboje.
4.  Atrinkti asocijuotieji nariai ir vykdomasis direktorius, veikiantis kaip bendrosios įmonės atstovas, pasirašo įsipareigojimo raštą, kuriame išsamiai apibūdinama narystės aprėptis turinio, veiklos ir trukmės požiūriu, asocijuotųjų narių finansinis ir nepiniginis įnašas bendrajai įmonei, įskaitant 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą numatomą papildomą veiklą, taip pat nuostatos, susijusios su asocijuotojo nario atstovavimu ir balsavimo teisėmis valdyboje. Atrinktų asocijuotųjų narių įsipareigojimo raštai viešai skelbiami atitinkamos bendrosios įmonės interneto svetainėje, užtikrinant, kad būtų laikomasi konfidencialumo taisyklių.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Kiekvienas narys informuoja bendrąją įmonę apie bet kokį narių susijungimą ar įsigijimą, galintį turėti įtakos bendrajai įmonei, arba apie bet kokį subjekto, kuris nėra bendrosios įmonės narys, įvykdytą nario perėmimą.
2.  Kiekvienas narys nepagrįstai nedelsdamas informuoja bendrąją įmonę apie bet kokį narių susijungimą ar įsigijimą, galintį turėti įtakos bendrajai įmonei, arba apie bet kokį subjekto, kuris nėra bendrosios įmonės narys, įvykdytą nario perėmimą.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
4.  Kiekvienas privatus narys informuoja bendrąją įmonę apie kitus reikšmingus jo nuosavybės, kontrolės ar sudėties pokyčius. Jeigu Komisija nusprendžia, kad pakeitimas tikriausiai padarys poveikį Sąjungos ar bendrosios įmonės interesams dėl saugumo ar viešosios tvarkos, ji gali valdybai pasiūlyti nutraukti atitinkamo privataus nario narystę. Valdyba priima sprendimą dėl atitinkamo nario narystės nutraukimo. Atitinkamas privatus narys nedalyvauja valdybos balsavime.
4.  Kiekvienas privatus narys nepagrįstai nedelsdamas informuoja bendrąją įmonę apie kitus reikšmingus jo nuosavybės, kontrolės ar sudėties pokyčius. Jeigu Komisija nusprendžia, kad pakeitimas tikriausiai padarys poveikį Sąjungos ar bendrosios įmonės interesams dėl saugumo ar viešosios tvarkos, ji gali valdybai pasiūlyti nutraukti atitinkamo privataus nario narystę. Valdyba priima sprendimą dėl atitinkamo nario narystės nutraukimo. Atitinkamas privatus narys nedalyvauja valdybos balsavime.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekvienas prisidedantis partneris kandidatas, kaip apibrėžta 2 straipsnio 7 dalyje, pateikia valdybai patvirtinimo raštą. Patvirtinimo rašte nurodoma partnerystės aprėptis, atsižvelgiant į dalyką, veiklą ir trukmę, taip pat nurodomas pareiškėjo įnašas bendrajai įmonei.
1.  Kiekvienas prisidedantis partneris kandidatas, kaip apibrėžta 2 straipsnio 7 dalyje, pateikia valdybai patvirtinimo raštą. Patvirtinimo rašte nurodoma partnerystės aprėptis, atsižvelgiant į dalyką, veiklą ir trukmę, taip pat nurodomas pareiškėjo įnašas bendrajai įmonei. Patvirtinimo raštas viešai skelbiamas atitinkamos bendrosios įmonės interneto svetainėje, užtikrinant, kad būtų laikomasi konfidencialumo taisyklių.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Valdyba įvertina patvirtinimo raštą ir tvirtina arba atmeta paraišką.
2.  Valdyba įvertina patvirtinimo raštą ir atsižvelgia į bendrųjų įmonių organų mokslines rekomendacijas, taip pat į bet kokį galimą interesų konfliktą, ir tvirtina arba atmeta paraišką.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
1.  Sąjungos finansiniu įnašu bendrosioms įmonėms, įskaitant ELPA asignavimus, padengiamos administracinės ir veiklos išlaidos, neviršijančios antroje dalyje nurodytos didžiausios sumos. Antroje dalyje nurodytas Sąjungos įnašas gali būti padidintas trečiųjų valstybių įnašais, jei jų yra.
1.  Sąjungos finansiniu įnašu bendrosioms įmonėms, įskaitant ELPA asignavimus, padengiamos administracinės ir veiklos išlaidos, neviršijančios antroje dalyje nurodytos didžiausios sumos, jei suma yra bent lygiavertė kitų nei Sąjunga narių arba juos sudarančių ar su jais susijusių subjektų įnašui. Antroje dalyje nurodytas Sąjungos įnašas padidinamas trečiųjų valstybių įnašais, kai jie skiriami laikantis Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 16 straipsnio 5 dalies.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas gali būti papildytas asignavimais iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 13 straipsnį ir baudomis pagal DFP reglamento 5 straipsnį. Tą įnašą taip pat galima papildyti nepanaudotomis lėšomis, kaip numatyta Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalyje. Sąjungos įnašas koreguojamas, kad atspindėtų asocijuotųjų šalių įnašus. Bet koks papildomas Sąjungos įnašas turi būti suderinamas su kitų nei Sąjunga narių įnašais. Sąjungos ir kitų nei Sąjunga narių įnašai turi būti subalansuoti.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Papildomi Sąjungos įnašai pagal programos „Europos horizontas“ 13 straipsnį, DFP reglamento 5 straipsnį ir Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį sąžiningai paskirstomi Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ II ramsčio grupėse, atsižvelgiant į Sąjungos mokslinių tyrimų prioritetus ir jos politikos tikslus. Sąžiningai paskirstant lėšas visų pirma atsižvelgiama į bendrąsias įmones, veikiančias labiausiai COVID-19 pandemijos metu nukentėjusiuose sektoriuose, kurie yra patys svarbiausi siekiant Sąjungos tikslų ir socialinio bei ekonominio atsigavimo.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Finansiniai įnašai pagal programas, bendrai finansuojamas ERPF, ESF+, EJRŽŽŪF ir EŽŪFKP lėšomis, taip pat pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, gali būti laikomi dalyvaujančios valstybės įnašu į bendrąją įmonę su sąlyga, kad laikomasi atitinkamų Bendrųjų nuostatų reglamento ir konkretiems fondams skirtų reglamentų nuostatų. Komisija parengia paprastas ir praktines gaires, kad išaiškintų, kas yra dalyvaujančios valstybės finansinis įnašas į bendrąją įmonę.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu antroje dalyje nenurodyta kitaip, privatūs nariai ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. savo atitinkamai valdybai pateikia ataskaitą apie kiekvienais praėjusiais finansiniais metais skirtų 1 dalies b punkte nurodytų įnašų vertę. Siekiant įvertinti šiuos įnašus, išlaidos nustatomos pagal atitinkamų subjektų įprastą išlaidų apskaitos praktiką, pagal šalyje, kurioje įsisteigęs subjektas, taikomus apskaitos standartus ir pagal taikomus tarptautinius apskaitos standartus ir tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Išlaidas patvirtina atitinkamo subjekto paskirtas nepriklausomas išorės auditorius. Jei kyla neaiškumų dėl išlaidų patvirtinimo, vertinimo metodą gali patikrinti atitinkama bendroji įmonė. Tinkamai nustatytais atvejais valdyba gali leisti naudoti fiksuotąsias sumas arba vieneto įkainius įnašams vertinti.
2.  Jeigu antroje dalyje nenurodyta kitaip, privatūs nariai ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 30 d. savo atitinkamai valdybai pateikia ataskaitą apie praėjusiais finansiniais metais skirtų 1 dalies b punkte nurodytų įnašų vertę. Siekiant įvertinti šiuos įnašus, išlaidos nustatomos pagal atitinkamų subjektų įprastą išlaidų apskaitos praktiką, pagal šalyje, kurioje įsisteigęs subjektas, taikomus apskaitos standartus ir pagal taikomus tarptautinius apskaitos standartus ir tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Išlaidų audito neatlieka nei atitinkama bendroji įmonė, nei jokia Sąjungos įstaiga, tačiau jas patvirtina atitinkamo subjekto paskirtas nepriklausomas išorės auditorius. Jei kyla neaiškumų dėl išlaidų patvirtinimo, vertinimo metodą gali patikrinti atitinkama bendroji įmonė. Tinkamai nustatytais atvejais valdyba gali leisti naudoti fiksuotąsias sumas arba vieneto įkainius įnašams vertinti.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
3.  Taikant šį reglamentą nei atitinkama bendroji įmonė, nei jokia kita Sąjungos įstaiga dėl papildomos veiklos patirtų išlaidų audito neatlieka.
Išbraukta.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis
7.  Komisija gali nutraukti, proporcingai sumažinti arba sustabdyti Sąjungos finansinį įnašą bendrajai įmonei arba pradėti 43 straipsnyje nurodytą likvidavimo procedūrą bet kuriuo iš šių atvejų:
7.  Komisija, pradėjusi taikyti savidraudos mechanizmą, numatytą Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 37 straipsnio 7 dalyje, gali nutraukti, proporcingai sumažinti arba sustabdyti Sąjungos finansinį įnašą bendrajai įmonei arba pradėti 43 straipsnyje nurodytą likvidavimo procedūrą bet kuriuo iš šių atvejų:
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 9 a dalis (nauja)
9a.  Europos Parlamentas informuojamas apie visus pasikeitimus, susijusius su Sąjungos finansiniais įnašais.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis
Prieš priimdama darbo programą, kiekviena dalyvaujanti valstybė prireikus prisiima orientacinį įsipareigojimą dėl savo nacionalinio finansinio įnašo į bendrąją įmonę sumos.
Be Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 22 straipsnyje nustatytų kriterijų, į darbo programą kaip priedas gali būti įtraukti nacionalinių juridinių asmenų tinkamumo kriterijai.
Kiekviena dalyvaujanti valstybė paveda bendrajai įmonei vertinti pasiūlymus pagal programos „Europos horizontas“ taisykles ir kriterijus.
Pasiūlymai atrenkami remiantis vertinimo komiteto pateiktu reitingo sąrašu. Valdyba nuo to sąrašo gali nukrypti tinkamai pagrįstais atvejais, visų pirma siekdama užtikrinti bendrą rinkiniais grindžiamo požiūrio darną.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Bendrosios įmonės per vienus metus nuo šio reglamento priėmimo sudaro paslaugų lygio susitarimus dėl bendro administracinio padalinio funkcijų, išskyrus atvejus, kai antroje dalyje nurodyta kitaip, ir patikėdamos biudžeto vykdymo užduotis bendrosioms įmonėms jos turi užtikrinti tokį pat Sąjungos finansinių interesų apsaugos lygį. Tokios funkcijos apima toliau išvardytas sritis, jei patvirtinamas jų perspektyvumas ir patikrinami ištekliai:
1.  Bendrosios įmonės gali vykdyti bendro administracinio padalinio funkcijas sudarydamos paslaugų lygio susitarimus, išskyrus atvejus, kai antroje dalyje nurodyta kitaip, ir patikėdamos biudžeto vykdymo užduotis bendrosioms įmonėms jos turi užtikrinti tokį pat Sąjungos finansinių interesų apsaugos lygį. Tokios funkcijos gali apimti toliau išvardytas sritis, jei patvirtinamas jų perspektyvumas ir patikrinami ištekliai, nedarant poveikio konkrečioms bendrųjų įmonių mokslinių tyrimų sritims:
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)
(ga)  bendrųjų įmonių keitimosi geriausia patirtimi skatinimą.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodytas bendro administracinio padalinio funkcijas visiems kitiems teikia viena ar kelios atrinktos bendrosios įmonės. Tarpusavyje susijusios funkcijos vykdomos toje pačioje bendrojoje įmonėje, kad būtų užtikrinta nuosekli organizacinė struktūra.
2.  1 dalyje nurodytas bendro administracinio padalinio funkcijas visiems kitiems gali teikti viena ar kelios atrinktos bendrosios įmonės. Tarpusavyje susijusios funkcijos vykdomos toje pačioje bendrojoje įmonėje, kad būtų užtikrinta nuosekli organizacinė struktūra.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis
4.  Nepažeidžiant kitų užduočių skyrimo bendrojoje įmonėje arba kitų administracinių susitarimų, kurie neturi įtakos darbo sutartims, darbuotojai, kuriems paskirta atlikti užduotis, perduotas bendram netiesioginio aptarnavimo padaliniui, kurį prižiūri kita bendroji įmonė, gali būti perkelti į tą bendrąją įmonę. Kai atitinkamas darbuotojas raštu išreiškia savo atsisakymą, bendroji įmonė gali nutraukti to darbuotojo sutartį pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnio nuostatas.
4.  Nepažeidžiant kitų užduočių skyrimo bendrojoje įmonėje arba kitų administracinių susitarimų, kurie neturi įtakos darbo sutartims, darbuotojai, kuriems paskirta atlikti bendras netiesioginio aptarnavimo padalinio funkcijas, perduotas vienai bendrajai įmonei, gali būti perkelti į tą bendrąją įmonę. Kai atitinkamas darbuotojas raštu išreiškia savo atsisakymą, bendroji įmonė gali nutraukti to darbuotojo sutartį pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnio nuostatas.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis
5.  4 dalyje nurodyti darbuotojai, kurie yra perkeliami į bendrąją įmonę, prižiūrinčią bendrą netiesioginio aptarnavimo padalinį, išsaugo tos pačios rūšies sutartį ir pareigų grupę bei lygį ir laikomi atlikusiais visą savo tarnybą toje bendrojoje įmonėje.
5.  4 dalyje nurodyti darbuotojai, kurie yra perkeliami į bendrąją įmonę, vykdančią konkrečias bendras funkcijas, išsaugo tos pačios rūšies sutartį ir pareigų grupę bei lygį ir laikomi atlikusiais visą savo tarnybą toje bendrojoje įmonėje.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena bendroji įmonė turi valdybą ir vykdomąjį direktorių.
1.  Kiekviena bendroji įmonė turi valdybą, vykdomąjį direktorių ir įstaigą, teikiančią mokslines konsultacijas pagal 19 straipsnį.
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Dedamos visos pastangos, kad narystės valdybose atveju būtų gerbiama lyčių pusiausvyra ir kad jos būtų geografiškai skirtingos, taip pat kad jos atspindėtų skirtingus sektorius ir įvairią patirtį, atsižvelgiant į narių padėtį atitinkamose jų kompetencijos srityse.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
3.  Valdybos pirmininką pagal metinės rotacijos principą paeiliui skiria Sąjunga ir kiti atstovai, išskyrus atvejus, kai antroje dalyje nurodyta kitaip.
3.  Valdybos pirmininką pagal metinės rotacijos principą iš jos narių paeiliui skiria Sąjunga ir kiti atstovai, išskyrus atvejus, kai antroje dalyje nurodyta kitaip.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis
4.  Valdyba rengia eilinius posėdžius bent du kartus per metus. Neeiliniai posėdžiai gali būti šaukiami pirmininko, vykdomojo direktoriaus, Komisijos, daugumos kitų nei Sąjunga narių arba dalyvaujančiųjų valstybių atstovų prašymu. Valdybos posėdžius sušaukia pirmininkas ir jie vyksta atitinkamos bendrosios įmonės buveinėje, išskyrus atvejus, kai valdyba tinkamai pagrįstais atvejais nusprendžia kitaip.
4.  Valdyba rengia eilinius posėdžius bent du kartus per metus. Neeiliniai posėdžiai gali būti šaukiami pirmininko, vykdomojo direktoriaus, Komisijos, daugumos kitų nei Sąjunga narių arba dalyvaujančiųjų valstybių atstovų prašymu. Valdybos posėdžius sušaukia pirmininkas ir jie vyksta atitinkamos bendrosios įmonės buveinėje, išskyrus atvejus, kai valdyba tinkamai pagrįstais atvejais nusprendžia kitaip. Dalyvių sąrašas, darbotvarkė ir posėdžių protokolai laiku paskelbiami viešai atitinkamoje konkrečios bendrosios įmonės interneto svetainėje.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalis
7.  Kiti asmenys, visų pirma kitų Europos partnerysčių, vykdomųjų ar reguliavimo agentūrų, Sąjungos regioninių valdžios institucijų ir Europos technologijų platformų atstovai, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, pirmininko taip pat gali būti pakviesti dalyvauti kaip stebėtojai, laikantis konfidencialumo ir interesų konflikto prevencijos taisyklių.
7.  Kiti asmenys, visų pirma kitų Europos partnerysčių, vykdomųjų ar reguliavimo agentūrų, dalyvaujančių valstybių, Sąjungos nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų ir Europos technologijų platformų atstovai, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, pirmininko taip pat gali būti pakviesti dalyvauti kaip stebėtojai, laikantis konfidencialumo ir interesų konfliktų prevencijos taisyklių.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 10 dalis
10.  Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles.
10.  Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant priemones, kuriomis siekiama išvengti interesų konfliktų sprendimų priėmimo procese.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 11 dalis
11.  Narių atstovai privalo laikytis elgesio kodekso nuostatų. Elgesio kodekse nustatomi tokių narių įsipareigojimai užtikrinti atitinkamos bendrosios įmonės ir Sąjungos sąžiningumą ir gerą vardą.
11.  Narių atstovai ir stebėtojai privalo laikytis elgesio kodekso nuostatų. Elgesio kodekse nustatomi tokių narių įsipareigojimai užtikrinti atitinkamos bendrosios įmonės ir Sąjungos sąžiningumą ir gerą vardą.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kiekvienos bendrosios įmonės valdybai tenka bendra atsakomybė už tos bendrosios įmonės strateginę kryptį bei veiklą ir ji prižiūri veiklos įgyvendinimą.
Kiekvienos bendrosios įmonės valdybai tenka bendra atsakomybė už tos bendrosios įmonės strateginę kryptį, suderinamumą su bendraisiais Sąjungos tikslais ir politika bei veiklą ir ji prižiūri veiklos įgyvendinimą.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Komisija, atlikdama savo vaidmenį valdyboje, siekia užtikrinti bendrosios įmonės veiklos ir pagal Sąjungos finansavimo programas vykdomos atitinkamos veiklos koordinavimą, kad nustatant bendrai atliekamų mokslinių tyrimų prioritetus būtų užtikrinama sąveika ir papildomumas.
Komisija, atlikdama savo vaidmenį valdyboje, siekia užtikrinti bendrosios įmonės veiklos ir pagal Sąjungos finansavimo programas vykdomos atitinkamos veiklos koordinavimą, kad nustatant bendrai atliekamų mokslinių tyrimų prioritetus būtų užtikrinama sąveika ir papildomumas, kartu vengiant dubliavimosi. Komisija užtikrina, kad bendrosios įmonės turėtų tinkamus įgaliojimus, veiklos gaires ir veiksmingus mechanizmus, skirtus reguliuoti, valdyti ir įgyvendinti sąveiką su bendradarbiavimu grindžiamomis mokslinių tyrimų temomis ir atitinkamais projektais.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  užtikrina laiku vykdomą išsamią bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų programos ir pavienių veiksmų pažangos stebėseną, atsižvelgiant į Komisijos ir strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės prioritetus, bei prireikus imasi taisomųjų priemonių siekdama užtikrinti, kad bendroji įmonė įgyvendintų savo tikslus;
a)  imasi priemonių užtikrinti bendrosios įmonės bendrųjų, specialiųjų ir veiklos tikslų įgyvendinimą, įvertinti jų efektyvumą ir poveikį, užtikrina laiku vykdomą išsamią bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų programos ir pavienių veiksmų pažangos stebėseną, atsižvelgiant į bendrųjų Sąjungos tikslų bei politikos ir strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės prioritetus, bei prireikus imasi taisomųjų priemonių siekdama užtikrinti, kad bendroji įmonė įgyvendintų savo tikslus;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  pagal 7 straipsnį vertina, priima arba atmeta paraiškas dėl narystės;
b)  pagal 7 straipsnį vertina, priima arba atmeta paraiškas dėl narystės, atsižvelgdama į mokslinio patariamojo organo rekomendacijas, laikantis 19 straipsnio, ir galimus interesų konfliktus;
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  pagal 9 straipsnį vertina, priima arba atmeta perspektyvių prisidedančių partnerių paraiškas;
c)  pagal 9 straipsnį vertina, priima arba atmeta perspektyvių prisidedančių partnerių paraiškas, atsižvelgdama į mokslinio patariamojo organo rekomendacijas, laikantis 19 straipsnio, ir galimus interesų konfliktus;
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies i punktas
i)  skiria ir atleidžia vykdomąjį direktorių, pratęsia jo kadenciją, teikia jam rekomendacijas ir stebi jo darbo rezultatus;
i)  atviros ir skaidrios procedūros metu skiria ir atleidžia vykdomąjį direktorių, pratęsia jo kadenciją, teikia jam rekomendacijas ir stebi jo darbo rezultatus, laikantis 17 straipsnio, taip pat nustato pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkinį, kad įvertintų vykdomojo direktoriaus darbo rezultatus;
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies j punktas
j)  iniciatyvos įgyvendinimo pradžioje priima strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę ir prireikus ją iš dalies keičia per visą programos „Europos horizontas“ įgyvendinimo laikotarpį. Strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje nustatomas tikslinis partnerystės poveikis, numatomas veiklos portfelis, išmatuojami numatomi rezultatai, ištekliai, rezultatai ir orientyrai per nustatytą laikotarpį. Joje taip pat nustatomos kitos Europos partnerystės, su kuriomis bendroji įmonė užmezga oficialų ir reguliarų bendradarbiavimą, ir bendrosios įmonės veiksmų ir nacionalinių ar regioninių iniciatyvų bei politikos sąveikos galimybės, grindžiamos dalyvaujančiųjų valstybių ar valstybių atstovų grupės gauta informacija, taip pat sąveika su kitomis Sąjungos programomis;
j)  iniciatyvos įgyvendinimo pradžioje priima strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę ir prireikus ją iš dalies keičia per visą programos „Europos horizontas“ įgyvendinimo laikotarpį, atsižvelgdama į visų partnerių indėlį, įskaitant privatųjį sektorių, mokslo bendruomenę, valstybių narių atstovus ir pilietinės visuomenės organizacijas, veikiančias atitinkamos bendrosios įmonės srityje. Strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje nustatomas tikslinis partnerystės poveikis, numatomas veiklos portfelis, išmatuojami numatomi rezultatai, ištekliai, rezultatai ir orientyrai per nustatytą laikotarpį. Joje taip pat nustatomos kitos Europos partnerystės, su kuriomis bendroji įmonė užmezga oficialų ir reguliarų bendradarbiavimą, ir bendrosios įmonės veiksmų ir nacionalinių ar regioninių iniciatyvų bei politikos sąveikos galimybės, grindžiamos dalyvaujančiųjų valstybių ar valstybių atstovų grupės gauta informacija, taip pat sąveika, laikantis Komisijos pateiktų gairių, su kitomis Sąjungos programomis ir politika, įskaitant Europos įgūdžių darbotvarkėje numatytus veiksmus;
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies k punktas
k)  tvirtina vykdomojo direktoriaus pasiūlytą darbo programą ir atitinkamus išlaidų įverčius strateginei mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkei įgyvendinti, įskaitant administracinę veiklą, kvietimų teikti pasiūlymus turinį, mokslinių tyrimų sritis, kurioms taikomi bendri kvietimai, ir bendradarbiavimą su kitomis partnerystėmis, taikytiną kiekvienos kvietimo temos finansavimo normą, taip pat susijusias paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, sutarties sudarymo ir peržiūros procedūras, ypatingą dėmesį skiriant su politikos reikalavimais susijusiai grįžtamajai informacijai;
k)  tvirtina vykdomojo direktoriaus pasiūlytą darbo programą ir atitinkamus išlaidų įverčius strateginei mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkei įgyvendinti, įskaitant administracinę veiklą, kvietimų teikti pasiūlymus turinį, griežtai užtikrinant, kad tam tikras skaičius atvirų konkursų apimtų ir žemesnį technologinio pasirengimo lygį, taip pat kriterijus, kuriais skatinamas lyčių pusiausvyra ir geografine įvairove grindžiamas dalyvavimas, mokslinių tyrimų sritis, kurioms taikomi bendri kvietimai, ir bendradarbiavimą su kitomis partnerystėmis bei sąveiką su kitomis Sąjungos programomis, taikytiną kiekvienos kvietimo temos finansavimo normą, taip pat susijusias paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, sutarties sudarymo ir peržiūros procedūras, įskaitant konkrečias procedūras siekiant nustatyti interesų konfliktus ir jų išvengti, ypatingą dėmesį skiriant su politikos reikalavimais susijusiai grįžtamajai informacijai;
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)
ka)  remia bendrųjų įmonių veiklos matomumą bei atvirumą ir priima priemones, kuriomis siekiama pritraukti naujus dalyvius, visų pirma MVĮ, universitetus, mokslinių tyrimų organizacijas, pilietinės visuomenės organizacijas, dalyvauti bendrosios įmonės veikloje ir veiksmuose, kartu užtikrinant veiksmingą plačiosios visuomenės ir pilietinės visuomenės organizacijų vykdomą kontrolę;
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies m a punktas (naujas)
ma)  imasi tinkamų ir taisomųjų priemonių, atsižvelgdama į Komisijos atlikto tarpinio vertinimo rezultatus, laikantis 171 straipsnyje išdėstytų nuostatų, ir į Europos Audito Rūmų atlikto metinio audito rezultatus;
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies n punktas
n)  vertina konsoliduotą metinę veiklos ataskaitą, įskaitant atitinkamas išlaidas ir biudžetą, skirtą su kitomis Europos partnerystėmis teikiamiems bendriems kvietimams teikti pasiūlymus;
n)  vertina ir tvirtina konsoliduotą metinę veiklos ataskaitą, įskaitant atitinkamas išlaidas ir biudžetą, skirtą su kitomis Europos partnerystėmis teikiamiems bendriems kvietimams teikti pasiūlymus;
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies s punktas
s)  tvirtina finansuoti atrinktos veiklos sąrašą;
s)  tvirtina finansuoti atrinktos veiklos sąrašą, kai tinkama, pasikonsultavusi su moksliniu patariamuoju organu;
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies u punktas
u)  priima nacionalinių ekspertų delegavimo į bendrąsias įmones arba stažuotojų priėmimo taisykles;
u)  priima nacionalinių ekspertų delegavimo į bendrąsias įmones arba stažuotojų priėmimo taisykles, įskaitant taisykles dėl jų atlyginimo;
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies w punktas
w)  prireikus bet kurio bendrosios įmonės nario pasiūlymu teikia Komisijai prašymus iš dalies pakeisti šį reglamentą;
w)  prireikus renka ir teikia Komisijai prašymus iš dalies pakeisti šį reglamentą;
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies y punktas
y)  iki 2022 m. pabaigos pagal vykdomojo direktoriaus rekomendaciją patvirtina planą, pagal kurį laipsniškai nutraukiamas bendrajai įmonei teikiamas finansavimas pagal programą „Europos horizontas“;
y)  ne vėliau kaip per vienus metus nuo programos „Europos horizontas“ tarpinio vertinimo, nurodyto Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 52 straipsnio 2 dalyje, ir ne vėliau kaip 2025 m. pagal vykdomojo direktoriaus rekomendaciją patvirtina planą, pagal kurį laipsniškai nutraukiamas bendrajai įmonei teikiamas finansavimas pagal programą „Europos horizontas“;
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
1.  Vykdomąjį direktorių valdyba skiria remdamasi nuopelnais ir įgūdžiais iš Komisijos pasiūlyto kandidatų sąrašo, vadovaudamasi atvira ir skaidria atrankos procedūra, kurioje laikomasi lyčių pusiausvyros principo.
1.  Vykdomąjį direktorių valdyba skiria remdamasi nuopelnais ir įgūdžiais bei atitinkama patirtimi iš Komisijos pasiūlyto kandidatų sąrašo, vadovaudamasi atviru ir skaidriu kvietimu pareikšti susidomėjimą, o po to atrankos procedūra, kurioje laikomasi kompetencijos, lyčių pusiausvyros ir geografinės įvairovės principo.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija pasiūlo kandidatų į vykdomojo direktoriaus postą sąrašą pasitarusi su kitais nei Sąjunga bendrosios įmonės nariais. Tokių konsultacijų tikslu bendrosios įmonės kiti nei Sąjunga nariai bendru sutarimu valdybos vardu paskiria savo atstovus ir stebėtoją.
2.  Komisija pasiūlo kandidatų į vykdomojo direktoriaus postą sąrašą pasitarusi su kitais nei Sąjunga bendrosios įmonės nariais. Į kandidatų sąrašą įtraukiami bent 50 proc. kitos lyties kandidatų. Komisija deda visas pastangas siekdama užtikrinti subalansuotą lyčių atstovavimą. Tokių konsultacijų tikslu bendrosios įmonės kiti nei Sąjunga nariai bendru sutarimu valdybos vardu paskiria savo atstovus ir stebėtoją.
Atlikdama atrankos procedūrą, Komisija laikosi aukščiausių skaidrumo standartų, be kita ko, pateikdama kandidatams aiškų tvarkaraštį ir atitinkamą informaciją ir viešai skelbdama kiekvienos bendrosios įmonės kandidatų sąrašą ir rezultatus.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Prieš paskyrimą, atrinktasis vykdomasis direktorius pasirašo deklaraciją, kurioje patvirtina, jog nesama jokio interesų konflikto, taip pat finansinių interesų deklaraciją, joje nurodydamas per penkerius metus užimtas pareigas, kurias jis ėjo prieš užimdamas bendrosios įmonės vykdomojo direktoriaus pareigas, taip pat savo narystę bet kokiose įmonių valdybose ar komitetuose, NVO, asociacijose ar kituose teisės aktais numatytuose organuose per minėtą laikotarpį. Deklaracija dėl interesų konflikto ir finansinių interesų deklaracija turi būti lengvai prieinamos bendrosios įmonės interneto svetainėje.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis
4.  Vykdomasis direktorius skiriamas ketverių metų kadencijai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija, pasikonsultavusi su kitais nei Sąjunga nariais, įvertina vykdomojo direktoriaus darbo rezultatus ir bendrosios įmonės būsimas užduotis bei uždavinius.
4.  Vykdomasis direktorius skiriamas ketverių metų kadencijai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija, pasikonsultavusi su kitais nei Sąjunga nariais, įvertina vykdomojo direktoriaus darbo rezultatus ir bendrosios įmonės būsimas užduotis bei uždavinius, taip pat pasitelkdama pagrindinių veiklos rodiklių rinkinį atlieka vertinimą, kaip numatyta 16 straipsnio i punkte.
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalies c punktas
c)  parengia ir pateikia tvirtinti valdybai darbo programą ir atitinkamus bendrosios įmonės išlaidų įverčius, kad būtų įgyvendinta strateginė mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė;
c)  remdamasi partnerių, įskaitant privatųjį sektorių, mokslo bendruomenę, valstybių narių atstovus ir pilietinės visuomenės organizacijas, veikiančias atitinkamos bendrosios įmonės srityje, indėliu parengia ir pateikia tvirtinti valdybai darbo programą ir atitinkamus bendrosios įmonės išlaidų įverčius, kad būtų įgyvendinta strateginė mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė;
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalies f a punktas (naujas)
fa)  stebi priemonių, skirtų pritraukti naujus dalyvius, visų pirma MVĮ, universitetus ir mokslinių tyrimų organizacijas bei pilietinės visuomenės organizacijas, įgyvendinimą;
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalies n punktas
n)  įgyvendina bendrosios įmonės komunikacijos politiką;
n)  parengia ir įgyvendina piliečiams ir MVĮ palankią bendrosios įmonės komunikacijos politiką;
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalies q punktas
q)  saugo Sąjungos finansinius interesus taikydamas prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir bet kuria kita neteisėta veikla priemones, atlikdamas veiksmingus patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, sugrąžindamas nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikydamas veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias administracines ir finansines sankcijas;
q)  saugo Sąjungos ir kitų nei Sąjunga narių finansinius interesus taikydamas prevencines kovos su sukčiavimu, interesų konfliktais, korupcija ir bet kuria kita neteisėta veikla priemones, atlikdamas veiksmingus patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, sugrąžindamas nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikydamas veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias administracines ir finansines sankcijas;
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies b punktas
b)  valdo bendrosios įmonės darbo programos įgyvendinimą viso įgyvendinimo ciklo metu;
b)  valdo bendrosios įmonės darbo programos įgyvendinimą viso įgyvendinimo ciklo metu ir užtikrina, kad darbo programa ir bet kokie joje įvesti pakeitimai būtų skelbiami viešai;
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalies c punktas
c)  nariams ir kitiems bendrosios įmonės organams teikia visą aktualią informaciją ir paramą, kurių jiems reikia savo pareigoms atlikti;
c)  nariams ir kitiems bendrosios įmonės organams laiku teikia visą aktualią informaciją ir paramą, kurių jiems reikia savo pareigoms atlikti;
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
1.  Bendrosios įmonės siekia gauti nepriklausomų mokslinių konsultacijų:
1.  Jei šio reglamento antroje dalyje nenustatyta kitaip, bendrosios įmonės siekia gauti nepriklausomų mokslinių konsultacijų iš mokslinio patariamojo organo, kurį įsteigia bendroji įmonė, vadovaudamasi šio reglamento antrojoje dalyje nustatytomis atitinkamomis nuostatomis ir laikydamasi šio straipsnio nuostatų. Prireikus bendrosios įmonės gali pateikti ad hoc prašymą dėl nepriklausomų išorės ekspertinių žinių konkrečiais klausimais.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  iš mokslinio patariamojo organo, kurį įsteigia bendroji įmonė, vadovaudamasi antrojoje dalyje nustatytomis atitinkamomis nuostatomis ir laikydamasi šio straipsnio nuostatų, arba jo narių, ir (arba)
Išbraukta.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  pateikdamos ad hoc prašymus dėl išorės ekspertinių žinių, kuriuos valdyba perduoda bendrajai įmonei konkrečiais klausimais.
Išbraukta.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais bendrosios įmonės kiti nei Sąjunga nariai iš dalies gali teikti mokslines konsultacijas, jei nėra interesų konflikto.
Išbraukta.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis
2.  Mokslinio patariamojo organo nariai, vykdydami bendrosios įmonės veiklą, proporcingai atstovauja ekspertams, kartu atsižvelgiama į lyčių pusiausvyrą. Kartu mokslinio patariamojo organo nariai turi reikiamą kompetenciją ir ekspertinių žinių techninėje srityje, kad galėtų teikti mokslu pagrįstas rekomendacijas bendrajai įmonei, atsižvelgdami į šių rekomendacijų socialinį ir ekonominį poveikį ir bendrosios įmonės tikslus.
2.  Mokslinio patariamojo organo nariai, vykdydami bendrosios įmonės veiklą, proporcingai atstovauja ekspertams, kartu atsižvelgiama į kompetenciją, lyčių pusiausvyrą ir geografinę įvairovę. Kartu mokslinio patariamojo organo nariai turi reikiamą kompetenciją ir ekspertinių žinių techninėje srityje, kad galėtų teikti mokslu pagrįstas rekomendacijas bendrajai įmonei, atsižvelgdami į šių rekomendacijų poveikį klimatui, aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį, įskaitant poveikį konkurencingumui ir technologiniam suverenumui, ir bendrosios įmonės tikslus, taip pat į bendrosios įmonės atlikto tyrimo poveikį su lytimi susijusiems klausimams.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis
4.  Valdyba nustato konkrečius bendrosios įmonės mokslinio patariamojo organo narių sudėties kriterijus bei jų atrankos tvarką ir paskiria jo narius. Prireikus valdyba atsižvelgia į galimas kandidatūras, kurias pasiūlo valstybių atstovų grupė.
4.  Valdyba nustato konkrečius bendrosios įmonės mokslinio patariamojo organo narių sudėties kriterijus bei jų atrankos tvarką, remdamasi skaidriais ir atvirais kvietimais pareikšti susidomėjimą, ir paskiria jo narius ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas vieną kartą.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis
6.  Mokslinis patariamasis organas posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus per metus, o posėdžius sušaukia pirmininkas. Pirmininkas į posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis gali pakviesti kitus asmenis. Mokslinis patariamasis organas priima savo darbo tvarkos taisykles.
6.  Mokslinis patariamasis organas posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus per metus, o posėdžius sušaukia pirmininkas. Pirmininkas į posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis gali pakviesti kitus asmenis. Mokslinis patariamasis organas priima savo darbo tvarkos taisykles, įskaitant priemones, kuriomis siekiama išvengti bet kokio interesų konflikto sprendimų priėmimo procese. Darbotvarkė, dalyviai ir posėdžių protokolai laiku paskelbiami bendrosios įmonės interneto svetainėje.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies a punktas
a)  teikia konsultacijas dėl mokslinių prioritetų, kurie turi būti nagrinėjami darbo programose, atsižvelgiant į strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę ir strateginį programos „Europos horizontas“ planavimą;
a)  teikia konsultacijas dėl mokslinių prioritetų, kurie turi būti nagrinėjami strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje ir susijusiose darbo programose, atsižvelgiant į strateginį programos „Europos horizontas“ planavimą;
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies d punktas
d)  valdybos prašymu teikia nepriklausomas konsultacijas ir mokslinę analizę konkrečiais klausimais, visų pirma dėl pokyčių gretimuose sektoriuose;
d)  valdybos prašymu teikia nepriklausomas konsultacijas ir mokslinę analizę konkrečiais klausimais, visų pirma dėl pokyčių gretimuose sektoriuose, taip pat dėl galimo bendrosios įmonės veiklos poveikio aplinkai, visuomenei ir klimatui;
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies f a punktas (naujas)
fa)  vertina galimų asocijuotųjų narių ir prisidedančių partnerių paraiškas ir pataria valdybai jų klausimais;
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 8 dalis
8.  Po kiekvieno mokslinio patariamojo organo posėdžio jo pirmininkas valdybai pateikia ataskaitą, kurioje išdėstomos organo ir jo narių nuomonės posėdžio metu aptartais klausimais.
8.  Po kiekvieno mokslinio patariamojo organo posėdžio jo pirmininkas valdybai pateikia ataskaitą, kurioje išdėstomos organo ir jo narių nuomonės posėdžio metu aptartais klausimais. Kiek įmanoma, ataskaita viešai paskelbiama bendrosios įmonės interneto svetainėje.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 9 a dalis (nauja)
9a.  Valdyba nepagrįstai nedelsdama praneša moksliniam patariamajam organui apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į jos rekomendacijas ar pasiūlymus, arba nurodo priežastis, dėl kurių nesiimta tolesnių veiksmų, ir viešai jas paskelbia.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybių atstovų grupės pirmininkas į jos posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis gali pakviesti kitus asmenis, visų pirma atitinkamų Sąjungos federalinių ar regioninių valdžios institucijų, MVĮ asociacijų ar kitų bendrosios įmonės organų atstovus.
5.  Valstybių atstovų grupės pirmininkas į jos posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis gali pakviesti kitus asmenis, visų pirma atitinkamų Sąjungos federalinių ar regioninių valdžios institucijų, MVĮ ir pramonės asociacijų, pilietinės visuomenės organizacijų ar kitų bendrosios įmonės organų atstovus.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis
6.  Valstybių atstovų grupės posėdžių darbotvarkė išplatinama pakankamai anksti, kad būtų užtikrintas tinkamas kiekvienos valstybės narės ir asocijuotosios valstybės atstovavimas. Darbotvarkė taip pat pateikiama valdybai susipažinti.
6.  Valstybių atstovų grupės posėdžių darbotvarkė išplatinama pakankamai anksti, kad būtų užtikrintas tinkamas kiekvienos valstybės narės ir asocijuotosios valstybės atstovavimas. Darbotvarkė taip pat laiku pateikiama valdybai susipažinti.
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalies b punktas
b)  strateginių gairių atnaujinimo, atsižvelgiant į programos „Europos horizontas“ strateginį planavimą ir į kitas Sąjungos bei valstybių narių finansavimo priemones;
b)  strateginių gairių atnaujinimo, atsižvelgiant į programos „Europos horizontas“ strateginį planavimą, bendrąją Sąjungos politiką ir tikslus ir į kitas Sąjungos bei valstybių narių finansavimo priemones;
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalies e punktas
e)  MVĮ dalyvavimo.
e)  MVĮ ir startuolių, jų verslo asociacijų, universitetų ir mokslinių tyrimų organizacijų, pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimo ir priemonių, skirtų pritraukti naujus dalyvius.
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalies e a punktas (naujas)
ea)  galimo bendrosios įmonės veiklos poveikio aplinkai, klimatui ir jos pridėtinės vertės visuomenei.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 8 dalies a punktas
a)  atitinkamų nacionalinių ar regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų programų būklės ir galimų bendradarbiavimo sričių, įskaitant konkrečius įgyvendinamus ar su atitinkamų technologijų ir novatoriškų sprendimų diegimu susijusius numatomus veiksmus, nustatymo;
a)  atitinkamų nacionalinių ar regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų programų būklės ir galimų bendradarbiavimo sričių, įskaitant konkrečius įgyvendinamus ar su atitinkamų technologijų ir novatoriškų sprendimų kūrimu, diegimu ir patekimu į rinką bei visuomenės naudojimusi susijusius numatomus veiksmus, pavyzdžiui, dėl bendrųjų įmonių ir jų mokslinių tyrimų ir inovacijų bei investicijų programų konkursų koordinavimo, nustatymo;
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 9 dalis
9.  Valstybių atstovų grupė kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje pateikia ataskaitą, kurioje apibūdinama nacionalinė ar regioninė bendrosios įmonės politika ir nurodomi konkretūs bendradarbiavimo įgyvendinant bendrosios įmonės finansuojamus veiksmus būdai.
9.  Valstybių atstovų grupė kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje pateikia ataskaitą, kurioje apibūdinama nacionalinė ar regioninė bendrosios įmonės politika ir nurodomi konkretūs bendradarbiavimo įgyvendinant bendrosios įmonės finansuojamus veiksmus būdai. Ataskaita viešai paskelbiama bendrosios įmonės interneto svetainėje.
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 13 a dalis (nauja)
13a.  Vykdydama savo užduotis, valstybių atstovų grupė laikosi 31 ir 40 straipsniuose nustatytų konfidencialumo ir interesų konfliktų taisyklių.
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
2.  Suinteresuotųjų šalių grupės veikloje gali dalyvauti visos viešosios ir privačiosios suinteresuotosios šalys, įskaitant organizuotas grupes, veikiančias bendrosios įmonės srityje, taip pat valstybių narių, asocijuotųjų valstybių ir kitų šalių tarptautinės interesų grupės.
2.  Suinteresuotųjų subjektų grupės veikloje gali dalyvauti visi viešieji ir privatūs suinteresuotieji subjektai, įskaitant organizuotas grupes ir pilietinės visuomenės organizacijas, veikiančias bendrosios įmonės srityje, taip pat valstybių narių, asocijuotųjų valstybių ir kitų šalių tarptautinės interesų grupės.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valdyba nustato konkrečius suinteresuotųjų subjektų grupės sudėties kriterijus ir atrankos procesą ir siekia užtikrinti, kad narystė būtų grindžiama lyčių pusiausvyra ir geografinę įvairove bei atspindėtų įvairius sektorius ir patirtį. Prireikus, valdyba atsižvelgia į galimas kandidatūras, kurias pasiūlo valstybių atstovų grupė. Užtikrinama, kad suinteresuotųjų subjektų grupė būtų nuolat atvira naujiems nariams; tai turėtų būti vertinama atliekant tarpinį vertinimą ir prireikus koreguojama.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis
3.  Suinteresuotųjų šalių grupė reguliariai informuojama apie bendrosios įmonės veiklą ir raginama pateikti pastabas dėl planuojamų bendrosios įmonės iniciatyvų.
3.  Suinteresuotųjų subjektų grupė reguliariai informuojama apie bendrosios įmonės veiklą ir raginama, gavus kvietimą arba savo iniciatyva, pateikti pastabas dėl planuojamų bendrosios įmonės iniciatyvų.
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis
4.  Suinteresuotųjų šalių grupės posėdžius sušaukia vykdomasis direktorius.
4.  Suinteresuotųjų subjektų grupės posėdžius bent kartą per metus sušaukia vykdomasis direktorius.
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis
5.  Vykdomasis direktorius gali patarti valdybai konsultuotis su suinteresuotųjų šalių grupe konkrečiais klausimais. Jei tokios konsultacijos vyksta, po atitinkamų diskusijų suinteresuotųjų šalių grupėje valdybai pateikiama ataskaita.
5.  Vykdomasis direktorius gali patarti valdybai konsultuotis su suinteresuotųjų subjektų grupe konkrečiais klausimais. Jei tokios konsultacijos vyksta, po atitinkamų diskusijų suinteresuotųjų subjektų grupėje valdybai pateikiama ataskaita, kuri paskelbiama viešai atitinkamos bendrosios įmonės interneto svetainėje.
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Vykdydama savo užduotis, suinteresuotųjų subjektų grupė laikosi 31 ir 40 straipsniuose nustatytų konfidencialumo ir interesų konfliktų taisyklių.
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ 17 straipsnio 2 dalį ir nukrypdamos nuo to reglamento 34 straipsnio, bendrosios įmonės gali taikyti skirtingas Sąjungos finansavimo pagal veiksmą kompensavimo normas, priklausomai nuo dalyvio ir nuo veiksmo rūšies. Kompensavimo normos nurodomos darbo programoje.
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
2.  Darbo programa priimama iki metų, einančių prieš jos įgyvendinimą, pabaigos. Darbo programa skelbiama bendrosios įmonės interneto svetainėje ir, siekiant didesnio suderinamumo su bendrąja programos „Europos horizontas“ strategija, ji teikiama susipažinti atitinkamų veiksmų grupių programos komitetui.
2.  Darbo programa priimama iki metų, einančių prieš jos įgyvendinimą, pabaigos. Darbo programa skelbiama bendrosios įmonės interneto svetainėje, programos „Europos horizontas“ interneto svetainėje ir bendroje e. duomenų bazėje, ir, siekiant didesnio suderinamumo su bendrąja programos „Europos horizontas“ strategija, ji teikiama susipažinti atitinkamos sudėties programos komitetui.
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis
5.  Metinis biudžetas pritaikomas siekiant atsižvelgti į Sąjungos biudžete nurodytą Sąjungos finansinio įnašo dydį.
5.  Metinis biudžetas pritaikomas siekiant atsižvelgti į Sąjungos biudžete nurodytą Sąjungos finansinio įnašo dydį ir kitų nei Sąjunga narių finansinių ir nepiniginių įnašų sumas.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
1.  Vykdomasis direktorius teikia valdybai konsoliduotą metinę veiklos ataskaitą apie vykdant pareigas pasiektus veiklos rezultatus pagal bendrosios įmonės finansines taisykles.
1.  Vykdomasis direktorius teikia valdybai konsoliduotą metinę veiklos ataskaitą apie vykdant pareigas pasiektus veiklos rezultatus pagal bendrosios įmonės finansines taisykles. Konsoliduota metinė veiklos ataskaita laiku paskelbiama viešai bendrosios įmonės interneto svetainėje.
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  pateiktus pasiūlymus, atskirai nurodant dalyvių rūšis, įskaitant MVĮ, ir valstybes;
b)  pateiktus pasiūlymus, atskirai nurodant dalyvių rūšis, įskaitant MVĮ, ir valstybes, nurodant naujų dalyvių procentinę dalį;
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  bendradarbiavimą su kitomis Europos partnerystėmis, įskaitant bendrus kvietimus teikti pasiūlymus, ir bendrosios įmonės veiksmų bei nacionalinių ar regioninių iniciatyvų ir politikos sąveiką.
e)  bendradarbiavimą su kitomis Europos partnerystėmis, įskaitant bendrus kvietimus teikti pasiūlymus, ir bendrosios įmonės veiksmų bei kitų Sąjungos programų, taip pat nacionalinių ar regioninių iniciatyvų ir politikos sąveiką.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  pažangą, padarytą įgyvendinant išmatuojamus numatomus rezultatus, rezultatus ir orientyrus per apibrėžtą laikotarpį, kaip nustatyta strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje ir bendrosios įmonės darbo programoje;
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)
eb)  kitų nei Sąjunga narių finansinių įnašų sumas ir faktiškai skirtą Sąjungos finansinį įnašą;
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)
ec)  bendrosios įmonės indėlį atitinkamose bendrosios įmonės veiklos srityse įgyvendinant Europos įgūdžių darbotvarkėje numatytus veiksmus, ypač tuos, kuriais siekiama tobulinti įgūdžius siekiant remti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką bei didinti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijų absolventų skaičių;
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies e d punktas (naujas)
ed)  visus veiksmus, susijusius su lyčių aspekto integravimu, įskaitant veiksmus, kuriais siekiama mažinti lyčių nelygybę mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis
2.  Kiti nei Sąjunga nariai susitaria, kaip tarpusavyje paskirstyti savo kolektyvinį įnašą, vadovaudamiesi bendrosios įmonės finansinėmis taisyklėmis.
2.  Kiti nei Sąjunga nariai susitaria, kaip tarpusavyje paskirstyti savo kolektyvinį įnašą.
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Priimdami sprendimą, kaip tarpusavyje paskirstyti savo kolektyvinį įnašą bendrajai įmonei, kiti nei Sąjunga nariai vadovaujasi bendrosios įmonės finansinėmis taisyklėmis, nenustatydami jokių apsunkinančių sąlygų MVĮ, kurių dalyvavimas bendrojoje įmonėje taip pat remiamas sukuriant palankias sąlygas, kuriose atsižvelgiama į jų dydį, taip pat į mažesnę jų derybinę galią vertės grandinėje, palyginti su didesniais dalyviais.
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalis
6.  Jeigu kiti nei Sąjunga bendrosios įmonės nariai nevykdo įsipareigojimų dėl savo finansinio įnašo, vykdomasis direktorius tai pažymi raštu ir nustato pagrįstą laikotarpį, per kurį mokėjimo įsipareigojimai turi būti įvykdyti. Jeigu pasibaigus nustatytam laikotarpiui atitinkamas kitas nei Sąjunga narys vis dar neįvykdo savo įsipareigojimų, vykdomasis direktorius informuoja Komisiją apie galimas priemones ir atitinkamą narį, kurio balsavimo teisės valdyboje sustabdomos pagal 11 straipsnio 9 dalį.
6.  Jeigu kiti nei Sąjunga bendrosios įmonės nariai nevykdo įsipareigojimų dėl savo finansinio įnašo, vykdomasis direktorius tai pažymi raštu ir nustato pagrįstą laikotarpį, per kurį mokėjimo įsipareigojimai turi būti įvykdyti. Jeigu pasibaigus nustatytam laikotarpiui atitinkamas kitas nei Sąjunga narys vis dar neįvykdo savo įsipareigojimų, vykdomasis direktorius informuoja Komisiją ir dalyvaujančias valstybes apie galimas priemones ir atitinkamą narį, kurio balsavimo teisės valdyboje sustabdomos pagal 11 straipsnio 9 dalį.
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis
4.  Nepaisant 1–3 dalių nuostatų, į susitarimus, sprendimus ir sutartis, sudarytus įgyvendinant šį reglamentą, įtraukiamos nuostatos, kuriomis Komisija, atitinkama bendroji įmonė, Audito Rūmai, EPPO ir OLAF aiškiai įgaliojami atlikti tokius auditus, patikras vietoje ir tyrimus pagal jų atitinkamą kompetenciją.
4.  Nepaisant 1–3 dalių nuostatų, į susitarimus, sprendimus ir sutartis, sudarytus įgyvendinant šį reglamentą, įtraukiamos nuostatos, kuriomis Komisija, atitinkama bendroji įmonė, Audito Rūmai, EPPO ir OLAF aiškiai įgaliojami atlikti tokius auditus, patikras vietoje ir tyrimus pagal jų atitinkamą kompetenciją, nedidinant administracinės naštos bendrajai įmonei.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 pastraipa
Netiesioginių veiksmų išlaidų auditai atliekami pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [48 straipsnį], kaip programos „Europos horizontas“ netiesioginių veiksmų dalis, visų pirma laikantis to reglamento [48 straipsnio 2 dalyje] nurodytos audito strategijos.
Netiesioginių veiksmų išlaidų auditai atliekami pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [48 straipsnį], kaip programos „Europos horizontas“ netiesioginių veiksmų dalis, visų pirma laikantis to reglamento [48 straipsnio 2 dalyje] nurodytos audito strategijos, nedidinant administracinės naštos bendrajai įmonei.
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrosios įmonės atžvilgiu Komisijos vidaus auditorius turi tuos pačius įgaliojimus, kaip ir Komisijos atžvilgiu.
1.  Bendrosios įmonės atžvilgiu Komisijos vidaus auditorius turi tuos pačius įgaliojimus, kaip ir Komisijos atžvilgiu, ir imasi priemonių, kad sumažintų administracinę naštą bendrosioms įmonėms.
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
1.  Bendroji įmonė suteikia galimybę Sąjungos institucijoms ir Sąjungos įstaigoms, tarnyboms ar agentūroms susipažinti su visa informacija, susijusia su jos finansuojamais netiesioginiais veiksmais. Tokią informaciją sudaro bendrosios įmonės netiesioginiuose veiksmuose dalyvaujančių paramos gavėjų veiklos rezultatai arba bet kokia kita informacija, laikoma būtina rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Sąjungos politiką ar programas. Tokios teisės susipažinti su informacija suteikiamos tik nekomercinio ir nekonkurencinio naudojimo tikslais, laikantis taikytinų konfidencialumo taisyklių.
1.  Bendroji įmonė suteikia galimybę Sąjungos institucijoms ir Sąjungos įstaigoms, tarnyboms ar agentūroms susipažinti su visa informacija, susijusia su jos finansuojamais netiesioginiais veiksmais. Tokią informaciją sudaro bendrosios įmonės netiesioginiuose veiksmuose dalyvaujančių paramos gavėjų veiklos rezultatai arba bet kokia kita informacija, laikoma būtina rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Sąjungos politiką ar programas. Tokios teisės susipažinti su informacija suteikiamos tik nekomercinio ir nekonkurencinio naudojimo tikslais, laikantis atitinkamų IT saugumo ir informacijos saugumo standartų, būtinumo ir proporcingumo principų bei asmens duomenų apsaugos ir taikytinų konfidencialumo taisyklių.
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
2.  Sąjungos politikos ir programų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo tikslais bendroji įmonė pateikia Komisijai į pateiktus pasiūlymus įtrauktą informaciją.
2.  Sąjungos politikos ir programų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo tikslais bendroji įmonė pateikia Komisijai į pateiktus pasiūlymus įtrauktą informaciją. Visi su bendrųjų įmonių pateiktais projektais susiję duomenys įtraukiami į bendrą programos „Europos horizontas“ duomenų bazę.
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis
2.  Darbuotojų ištekliai nustatomi kiekvienos bendrosios įmonės personalo etatų plane, kuriame laikantis jos metinio biudžeto nurodomas laikinų etatų skaičius pagal pareigų grupę ir lygį, taip pat sutartininkų skaičius, išreikštas etato ekvivalentu.
2.  Darbuotojų ištekliai nustatomi kiekvienos bendrosios įmonės personalo etatų plane, kuriame laikantis jos metinio biudžeto ir atsižvelgiant į lyčių pusiausvyros principą nurodomas laikinų etatų skaičius pagal pareigų grupę ir lygį, taip pat sutartininkų skaičius, išreikštas etato ekvivalentu, ir tinkamai atspindi etatų ir pareigų grupių skaičių, kuris reikalingas siekiant užtikrinti aukščiausius įdarbinimo standartus šioje srityje.
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis
1.  Bendroji įmonė, jos organai ir darbuotojai vykdydami veiklą vengia bet kokio interesų konflikto.
1.  Bendroji įmonė, jos organai ir nariai bei darbuotojai, priimdami sprendimus, susijusius su bendrosios įmonės veikla, ir juos įgyvendindami, vengia bet kokio interesų konflikto.
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis
2.  Valdyba priima interesų konfliktų prevencijos, vengimo ir valdymo taisykles, taikomas bendrosios įmonės darbuotojams, pareigas valdyboje ir kituose bendrosios įmonės organuose ar grupėse einantiems asmenims, vadovaudamasi bendrosios įmonės finansinėmis taisyklėmis ir Tarnybos nuostatais.
2.  Valdyba priima interesų konfliktų prevencijos, vengimo ir valdymo taisykles, taikomas bendrosios įmonės darbuotojams, pareigas valdyboje ir kituose bendrosios įmonės organuose ar grupėse einantiems asmenims, vadovaudamasi šiuo reglamentu, bendrosios įmonės finansinėmis taisyklėmis ir Tarnybos nuostatais.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Mokslinio patariamojo organo nariai ir vykdomieji direktoriai viešai skelbia ir nuolat atnaujina išsamią savo profesinės veiklos, finansinių interesų ir interesų konfliktų deklaracijas. Jose taip pat pateikiama informacija apie jų narystę įvairiose valdybose ir komitetuose, taip pat informacija apie visas turimas viešųjų įmonių akcijas, kai galimas poveikis viešajai politikai arba kai dėl šių akcijų turėjimo asmuo gali daryti reikšmingą įtaką bendrovės ar partnerystės veiklai. Vykdomieji direktoriai turi turėti profesinę kvalifikaciją, įrodančią, kad jie turi patirties atitinkamos bendrosios įmonės atitinkamame veiklos sektoriuje.
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis
4.  Likviduojant bendrąją įmonę, jos turtas naudojamas jos įsipareigojimams įvykdyti ir su likvidavimu susijusioms išlaidoms padengti. Perteklius paskirstomas likvidavimo metu esantiems nariams proporcingai pagal jų finansinį įnašą į bendrąją įmonę. Sąjungai paskirtas perteklius grąžinamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą.
4.  Likviduojant bendrąją įmonę, jos turtas naudojamas jos įsipareigojimams įvykdyti ir su likvidavimu susijusioms išlaidoms padengti. Perteklius paskirstomas likvidavimo metu esantiems nariams proporcingai pagal jų finansinį įnašą į bendrąją įmonę. Sąjungai paskirtas perteklius grąžinamas į programos „Europos horizontas“ biudžetą.
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  paspartinti inovacijų diegimo procesą ir biožaliavinės ekonomikos novatoriškų sprendimų kūrimą;
a)  paspartinti mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo procesą ir tvarių biožaliavinės ekonomikos novatoriškų sprendimų kūrimą;
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  paspartinti turimų brandžių ir novatoriškų biožaliavinės ekonomikos sprendimų diegimą rinkoje;
b)  paspartinti turimų tvarių, brandžių ir novatoriškų biožaliavinės ekonomikos sprendimų diegimą rinkoje;
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  užtikrinti aukšto lygio biožaliavinės pramonės sistemų aplinkosauginį veiksmingumą.
c)  užtikrinti aukšto lygio biožaliavinės tvarios pramonės sistemų aplinkosauginį veiksmingumą.
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  didinti tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos intensyvumą, kad būtų galima pasinaudoti gyvybės mokslų ir kitų mokslinių disciplinų pažangos nauda kuriant ir demonstruojant tvarius biožaliavinės ekonomikos sprendimus;
a)  didinti tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos intensyvumą, kad būtų galima pasinaudoti gyvybės mokslų ir kitų mokslinių disciplinų pažangos nauda kuriant ir demonstruojant ekonomikos, aplinkos ir visuomenės požiūriu tvarius biožaliavinės ekonomikos sprendimus;
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  didinti ir integruoti suinteresuotųjų šalių mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus visoje Sąjungoje, kad būtų išnaudotos vietos bioekonomikos galimybės;
b)  didinti ir integruoti suinteresuotųjų subjektų mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus visoje Sąjungoje, kad būtų išnaudotos vietos bioekonomikos galimybės, atitinkančios Sąjungos klimato, aplinkosaugos ir biologinės įvairovės tikslus;
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus sprendžiant aplinkos problemas ir kurti tvaresnes biožaliavines inovacijas;
c)  didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus sprendžiant ekonomikos, socialines bei aplinkos problemas ir kurti tvarias biožaliavines inovacijas;
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  padėti nustatyti sprendimus, kuriuose naudojamos išmetamųjų teršalų šalinimo iš atmosferos technologijos ir metodai bei anglies dioksido sekvestracija gamtinėse sistemose, ir kurie turi kitokios naudos aplinkai;
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  stiprinti biožaliavinės ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų procesų integravimą į Sąjungos pramonės vertės grandines;
d)  stiprinti biožaliavinės ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų procesų integravimą į Sąjungos pramonės vertės grandines, kartu skatinant didesnį tvarumą ir žiediškumą;
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  sumažinti su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusių investicijų riziką į biožaliavinės ekonomikos įmones ir projektus;
e)  sumažinti su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusių investicijų riziką į tvarias biožaliavinės ekonomikos įmones ir projektus;
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  užtikrinti, kad rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų ir inovacijų srities biožaliavinės ekonomikos projektus būtų atsižvelgiama į aplinkos aspektus.
f)  užtikrinti, kad rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų ir inovacijų srities biožaliavinės ekonomikos projektus būtų atsižvelgiama į aplinkos aspektus ir galimo neigiamo poveikio švelninimą, siekiant prisidėti prie Sąjungos energetikos ir klimato srities tikslų įgyvendinimo.
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  remia didelio poveikio plataus pobūdžio mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriais tobulinamos pramonės inovacijos biožaliavinės pramonės sektoriuje, kad būtų pasiekti Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės tikslai;
c)  remia didelio poveikio plataus pobūdžio mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriais tobulinamos pramonės inovacijos ir tvarumas biožaliavinės pramonės sektoriuje, kad būtų pasiekti Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės tikslai, atsižvelgiant į Sąjungos klimato ir energetikos srities tikslus;
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  stiprina Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą visoje inovacijų grandinėje nuo žemo iki aukšto technologinės parengties lygio;
d)  stiprina Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą visoje inovacijų grandinėje nuo žemo iki aukšto technologinės parengties lygio; taip pat švelnina jų galimą neigiamą socialinį poveikį ir poveikį aplinkai;
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 pastraipos e punktas
e)  sutelkia ir įtraukia kaimo, pakrančių, miestų teritorijų ir regionų, turinčių neišnaudotą biožaliavinės pramonės plėtros potencialą, mokslinių tyrimų ir inovacijų srities subjektus, kad būtų bendradarbiaujama įgyvendinant projektų veiklą;
e)  sutelkia ir įvairiais geografiniais lygmenimis įtraukia kaimo, pakrančių, miestų teritorijų ir regionų, turinčių neišnaudotą tvarios biožaliavinės pramonės plėtros potencialą, mokslinių tyrimų ir inovacijų srities subjektus, kad būtų bendradarbiaujama įgyvendinant projektų veiklą;
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 pastraipos g punktas
g)  skatina Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų subjektų ir pramonės suinteresuotųjų šalių bendravimą ir bendradarbiavimą, kad būtų didinamas informuotumas apie sparčią žinių ir technologijų raidą, sudaromos palankesnės sąlygos tarpsektoriniam bendradarbiavimui ir novatoriškų biožaliavinės ekonomikos sprendimų įsisavinimui rinkoje;
g)  skatina Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų subjektų ir pramonės suinteresuotųjų subjektų, įskaitant MVĮ, mažas pirminio sektoriaus organizacijas ir pilietinės visuomenės organizacijas, bendravimą ir bendradarbiavimą, kad būtų didinamas informuotumas apie sparčią žinių ir technologijų raidą, sudaromos palankesnės sąlygos tarpsektoriniam bendradarbiavimui ir tvarių novatoriškų biožaliavinės ekonomikos sprendimų įsisavinimui rinkoje;
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 pastraipos h punktas
h)  sutelkia nacionalines ir regionines valdžios institucijas, kurios galėtų sudaryti palankesnes sąlygas biožaliavinių inovacijų įsisavinimui rinkoje;
h)  sutelkia nacionalines ir regionines valdžios institucijas, kurios galėtų sudaryti palankesnes sąlygas tvarių biožaliavinių inovacijų įsisavinimui rinkoje;
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 pastraipos j punktas
j)  informuoja politikos formuotojus, pramonės atstovus, NVO ir apskritai vartotojus apie novatoriškus biožaliavinės ekonomikos sprendimus ir skatina juos taikyti.
j)  skaidriai ir visiems prieinamu būdu skelbia savo išvadas ir rezultatus, įskaitant išvadas dėl bendrosios įmonės poveikio visuomenei ir aplinkai Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, taip pat informuoja apie tvarius novatoriškus biožaliavinės ekonomikos sprendimus ir skatina juos taikyti.
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  Biožaliavinės pramonės sektorių konsorciumas, pagal Belgijos teisę įsteigta ne pelno organizacija, kurios nuolatinė buveinė yra Briuselyje, Belgijoje, įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės;
b)  Biožaliavinės pramonės sektorių konsorciumas, pagal Belgijos teisę įsteigta ne pelno organizacija, kurios nuolatinė buveinė yra Briuselyje, Belgijoje, įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės, nedarant poveikio narių, visų pirma MVĮ, teisėms, kaip nustatyta šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose;
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Nepaisant valdybos įgaliojimų priimti sprendimą dėl papildomos veiklos plano pagal 16 straipsnio 2 dalies l punktą ir pagal 2 straipsnio 9 ir 10 dalis, Biožaliavinės pramonės sektorių konsorciumas arba jį sudarantys ar su juo susiję subjektai kasmet pateikia pasiūlymą dėl papildomos veiklos. Papildoma veikla yra tiesiogiai susijusi Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės projektais ir veikla, įskaitant visų pirma:
1.  Nepaisant valdybos įgaliojimų priimti sprendimą dėl papildomos veiklos plano pagal 16 straipsnio 2 dalies l punktą ir pagal 2 straipsnio 9 ir 10 dalis, kiti nei Sąjunga nariai kasmet pateikia pasiūlymą dėl papildomos veiklos. Papildoma veikla yra tiesiogiai susijusi Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės projektais ir veikla, įskaitant visų pirma:
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  investicijas į naują novatorišką ir tvarią gamybos įmonę arba pavyzdinę iniciatyvą;
b)  investicijas į naują novatorišką ir tvarią gamybos įmonę arba pavyzdinę iniciatyvą, įskaitant bandomąją ir novatorišką demonstracinę įrangą;
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  komunikacijos, sklaidos ir informuotumo didinimo veiklą.
e)  komunikacijos, sklaidos ir informuotumo didinimo veiklą MVĮ ir plačiosios visuomenės lygmeniu.
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis
2.  Valdyba išsirenka pirmininką dvejiems metams.
2.  Valdyba iš savo narių išsirenka pirmininką dvejiems metams.
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 4 dalis
4.  Be 2 dalyje nurodytų posėdžių, valdyba taip pat bent kartą per metus rengia strateginį posėdį, kurio pagrindinis tikslas – nustatyti tvarios biožaliavinės pramonės uždavinius ir galimybes ir Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrajai įmonei pateikti papildomas strategines gaires.
4.  Be 3 dalyje nurodytų posėdžių, valdyba taip pat bent kartą per metus rengia strateginį posėdį, kurio pagrindinis tikslas – nustatyti tvarios biožaliavinės pramonės uždavinius ir galimybes ir Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrajai įmonei pateikti papildomas strategines gaires, ypač dėl galimybės visapusiška išnaudoti visų Europos dalyvių potencialą.
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 dalis
5.  Dalyvauti strateginiame posėdyje iš pirmaujančių Europos biožaliavinės ekonomikos įmonių ir Komisijos papildomai kviečiami vykdomieji direktoriai arba pareigūnai, turintys įgaliojimus priimti sprendimus. Dalyvauti stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami valstybių atstovų grupės, Mokslinio komiteto ir įgyvendinimo grupių pirmininkai.
5.  Dalyvauti strateginiame posėdyje iš pirmaujančių Europos biožaliavinės ekonomikos įmonių ir Komisijos papildomai kviečiami vykdomieji direktoriai arba pareigūnai, turintys įgaliojimus priimti sprendimus, taip pat, prireikus, nepriklausomi išorės ekspertai ir kiti susiję suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinės visuomenės ir mokslinės bendruomenės atstovus. Dalyvauti nuolatinių stebėtojų teisėmis kviečiami valstybių atstovų grupės, Mokslinio komiteto ir įgyvendinimo grupių pirmininkai.
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis
3.  Mokslinio komiteto pirmininkas renkamas dvejiems metams.
3.  Mokslinio komiteto pirmininkas iš jo narių renkamas dvejiems metams.
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 4 dalis
4.  Mokslinis komitetas suformuoja darbo grupę, kurią sudaro atitinkamo profilio nariai, kad būtų galima užtikrinti pakankamą dėmesį visiems darbo programos tvarumo aspektams. Jei įmanoma, Mokslinio komiteto konsultacijos dėl darbo programos turi apimti aspektus, susijusius su žiediškumu, aplinkos tvarumu, biologinės įvairovės išsaugojimu ir stiprinimu, taip pat platesnius biožaliavinės ekonomikos sistemų ir susijusių vertės grandinių tvarumo aspektus.
4.  Mokslinis komitetas suformuoja darbo grupę, kurią sudaro atitinkamo profilio nariai, kad būtų galima užtikrinti pakankamą dėmesį visiems darbo programos tvarumo aspektams. Mokslinio komiteto konsultacijos dėl darbo programos turi apimti aspektus, susijusius su ribotu gamtinių išteklių prieinamumu, žiediškumu, aplinkos tvarumu, biologinės įvairovės išsaugojimu ir stiprinimu, žemės, dirvožemio, vandens kokybe, taip pat platesnius socialinio poveikio ir poveikio klimatui aspektus ir biožaliavinės ekonomikos sistemų bei susijusių vertės grandinių tvarumo aspektus.
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal 21 straipsnį įsteigiama viena ar daugiau įgyvendinimo grupių. Įgyvendinimo grupių funkcija – teikti konsultacijas valdybai biožaliavinių inovacijų įsisavinimui rinkoje svarbiais klausimais ir skatinti tvarių biožaliavinės ekonomikos sprendimų diegimą.
1.  Pagal 21 straipsnį įsteigiama viena ar daugiau įgyvendinimo grupių. Įgyvendinimo grupių funkcija – teikti konsultacijas valdybai tvarių biožaliavinių inovacijų įsisavinimui rinkoje svarbiais klausimais ir skatinti tvarių biožaliavinės ekonomikos sprendimų diegimą.
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis
2.  Įgyvendinimo grupių sudėtimi užtikrinama tinkama teminė aprėptis ir biožaliavinių inovacijų srities suinteresuotųjų šalių atstovavimas. Norą prisijungti prie įgyvendinimo grupės gali išreikšti visos suinteresuotosios šalys, išskyrus Biožaliavinės pramonės sektorių konsorciumo narius, jį sudarančius arba su juo susijusius subjektus. Numatomą įgyvendinimo grupių dydį ir sudėtį, narių įgaliojimų trukmę ir kadencijų atnaujinimo galimybę nustato ir šių grupių narius parenka valdyba. Narių sąrašas skelbiamas viešai.
2.  Įgyvendinimo grupių sudėtimi užtikrinama tinkama teminė aprėptis ir biožaliavinių inovacijų srities suinteresuotųjų subjektų atstovavimas. Norą prisijungti prie įgyvendinimo grupės gali išreikšti visi suinteresuotieji subjektai, išskyrus Biožaliavinės pramonės sektorių konsorciumo narius, jį sudarančius arba su juo susijusius subjektus, užtikrinant atstovavimą MVĮ ir pilietinės visuomenės organizacijoms. Įgyvendinimo grupės sudėtimi siekiama kuo platesnio atstovavimo suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant pirminį sektorių (žemės ūkį, akvakultūrą, žuvininkystę ir miškininkystę), taip pat atliekų, likučių ir šalutinių srautų tiekėjus, regionines institucijas ir investuotojus, kad būtų išvengta rinkos nepakankamumo ir netvarių biožaliavinės ekonomikos procesų. Numatomą įgyvendinimo grupių dydį ir sudėtį, narių įgaliojimų trukmę ir kadencijų atnaujinimo galimybę nustato ir šių grupių narius parenka valdyba, kaip numatyta šio reglamento 21 straipsnyje. Narių sąrašas skelbiamas viešai.
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalis
3.  Įgyvendinimo grupės bent kartą per metus surengia fizinį arba virtualų posėdį. Pirmajame posėdyje įgyvendinimo grupės priima savo darbo tvarkos taisykles. Šias darbo tvarkos taisykles tvirtina valdyba. Valdybos prašymu šaukiami neeiliniai įgyvendinimo grupių posėdžiai. Valdyba gali prašyti, kad neeiliniuose posėdžiuose dalyvautų papildomi asmenys. Tų neeilinių posėdžių dalyvių sąrašas skelbiamas viešai.
3.  Įgyvendinimo grupės bent kartą per metus surengia fizinį arba virtualų posėdį. Pirmajame posėdyje įgyvendinimo grupės priima savo darbo tvarkos taisykles. Šias darbo tvarkos taisykles tvirtina valdyba. Valdybos prašymu šaukiami neeiliniai įgyvendinimo grupių posėdžiai. Valdyba gali prašyti, kad neeiliniuose posėdžiuose dalyvautų papildomi asmenys. Tų neeilinių posėdžių darbotvarkė, protokolai ir dalyvių sąrašas skelbiami viešai.
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 5 dalis
5.  Valdybos prašymu įgyvendinimo grupės teikia rekomendacijas su biožaliavinių inovacijų diegimu susijusiais klausimais. Įgyvendinimo grupės taip pat gali bet kada teikti rekomendacijas valdybai savo iniciatyva.
5.  Valdybos prašymu įgyvendinimo grupės teikia rekomendacijas su tvarių biožaliavinių inovacijų diegimu susijusiais klausimais. Įgyvendinimo grupės taip pat gali bet kada teikti rekomendacijas valdybai savo iniciatyva.
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  padėti mažinti aviacijos ekologinį pėdsaką, spartinant neutralaus poveikio klimatui aviacijos technologijų kūrimą, kad jos būtų kuo greičiau įdiegtos, ir taip labai prisidėti prie bendrų Europos žaliojo kurso47 tikslų įgyvendinimo, visų pirma siekiant iki 2030 m. sumažinti Sąjungos išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą;
a)  padėti mažinti aviacijos ekologinį pėdsaką, spartinant neutralaus poveikio klimatui aviacijos technologijų kūrimą, kad jos būtų kuo greičiau įdiegtos, ir taip labai prisidėti prie bendrų Europos žaliojo kurso47 tikslų įgyvendinimo, visų pirma siekiant iki 2030 m. sumažinti Sąjungos išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą;
__________________
__________________
47 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, COM(2019)0640.
47 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, COM(2019)0640.
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  užtikrinti, kad su aeronautika susijusia mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla būtų prisidedama prie tvaraus Sąjungos aviacijos pramonės konkurencingumo pasaulyje, taip pat užtikrinti, kad neutralaus poveikio klimatui aviacijos technologijos atitiktų atitinkamus aviacijos saugos reikalavimus48 ir toliau būtų saugi, patikima, ekonomiška ir efektyvi keleivių ir krovinių vežimo priemonė;
b)  užtikrinti, kad su aeronautika susijusia mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla būtų prisidedama prie tvaraus Sąjungos aviacijos pramonės konkurencingumo pasaulyje, taip pat užtikrinti, kad neutralaus poveikio klimatui aviacijos technologijos atitiktų atitinkamus aviacijos saugos reikalavimus48 ir toliau būtų konkurencinga, saugi, patikima, tvari, įperkama, ekonomiška ir efektyvi keleivių ir krovinių vežimo priemonė;
__________________
__________________
48 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra.
48 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra.
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  integruoti ir demonstruoti perversmines orlaivių technologines inovacijas, kurios leistų iki 2030 m. ne mažiau kaip 30 proc., palyginti su 2020 m. pažangiosiomis technologijomis, sumažinti grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kartu siekiant iki 2050 m. nutiesti kelią neutralaus poveikio klimatui aviacijai;
a)  integruoti ir demonstruoti perversmines orlaivių technologines inovacijas, kurios leistų iki 2030 m. ne mažiau kaip 30 proc., palyginti su 2020 m. pažangiosiomis technologijomis, sumažinti grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, įskaitant ne su CO2 išmetimu susijusį poveikį, kartu siekiant iki 2050 m. nutiesti kelią neutralaus poveikio klimatui aviacijai;
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  užtikrinti, kad technologinis ir galimas pramonės pasirengimas diegti inovacijas galėtų padėti iki 2035 m. pradėti eksploatuoti naujus perversminius produktus ir teikti naujas perversmines paslaugas, siekiant iki 2050 m. pakeisti 75 proc. eksploatuojamo laivyno ir sukurti novatorišką, patikimą, saugią ir ekonomiškai efektyvią Europos aviacijos sistemą, kuri iki 2050 m. galėtų pasiekti poveikio klimatui neutralumo tikslą;
b)  užtikrinti, kad technologinis ir galimas pramonės pasirengimas diegti inovacijas galėtų padėti iki 2035 m. pradėti eksploatuoti naujus perversminius produktus ir teikti naujas perversmines paslaugas, siekiant iki 2050 m. pakeisti 75 proc. eksploatuojamo laivyno ir sukurti novatorišką, patikimą, saugią ir ekonomiškai efektyvią Europos aviacijos sistemą, kuri ne vėliau kaip 2050 m. galėtų pasiekti poveikio klimatui neutralumo tikslą;
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  plėsti ir skatinti neutralaus poveikio klimatui aviacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų vertės grandinių, įskaitant akademinę bendruomenę, mokslinių tyrimų organizacijas, pramonę ir MVĮ, integravimą, taip pat pasinaudojant sąveika su kitomis susijusiomis nacionalinėmis ir europinėmis programomis.
c)  plėsti ir skatinti neutralaus poveikio klimatui aviacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų vertės grandinių, įskaitant akademinę bendruomenę, mokslinių tyrimų organizacijas, pramonę, MVĮ ir startuolius bei pilietinės visuomenės organizacijas ir socialinius partnerius, integravimą, taip pat pasinaudojant sąveika su kitomis susijusiomis nacionalinėmis ir europinėmis programomis ir remiant su pramone susijusių įgūdžių įsisavinimą visoje vertės grandinėje;
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  propaguoti kokybiškas darbo vietas aviacijos sektoriuje, taip pat atkurti ir skatinti ekonomikos augimą, atsižvelgiant į jo ypatingą svarbą Sąjungos ekonomikos ir socialiniam atsigavimui ir jos klimato bei aplinkosaugos tikslų įgyvendinimui.
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  atitinkamose interneto svetainėse skelbia visą informaciją, būtiną rengiant ir teikiant su Netaršios aviacijos bendrąja įmone susijusius pasiūlymus;
a)  atitinkamose interneto svetainėse skaidriai ir patogiu naudoti būdu skelbia visą informaciją, būtiną rengiant ir teikiant su Netaršios aviacijos bendrąja įmone susijusius pasiūlymus;
Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  stebi ir vertina technologinę pažangą siekiant 55 straipsnyje nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų ir sudaro palankias sąlygas visapusiškai susipažinti su duomenimis ir informacija nepriklausomos aviacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikio stebėsenos, kuri atliekama tiesiogiai prižiūrint Komisijai, tikslais;
b)  stebi ir vertina technologinę pažangą siekiant 55 straipsnyje nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų ir sudaro palankias sąlygas visapusiškai susipažinti su duomenimis ir informacija nepriklausomos aviacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikio stebėsenos tikslais;
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  Komisijos prašymu padeda jai rengti ir tobulinti taisykles bei standartus, kuriais būtų remiamas netaršios aviacijos sprendimų įsisavinimas rinkoje, visų pirma atlikdama tyrimus, modeliavimą ir teikdama technines konsultacijas, o kartu atsižvelgdama į poreikį panaikinti kliūtis patekti į rinką.
c)  Komisijos prašymu padeda jai rengti ir tobulinti taisykles bei standartus, kuriais būtų remiamas netaršios aviacijos sprendimų įsisavinimas rinkoje, ir teikia grįžtamąją informaciją, visų pirma atlikdama tyrimus, modeliavimą ir teikdama technines konsultacijas, o kartu atsižvelgdama į poreikį panaikinti kliūtis patekti į rinką.
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  kuria mechanizmus, kuriais didinamas Netaršios aviacijos bendrosios įmonės veiklos koordinavimas ir derinimas su nacionalinių ekonomikos gaivinimo planų įgyvendinimu;
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)
cb)  skatina veiksmų koordinavimą su nacionalinėmis mokslinių tyrimų ir inovacijų programomis, sudarant sąlygas parengti bendrą pradinio etapo veiksmų planą ir bendrai įgyvendinti tam tikrą veiklą, kad būtų kuo labiau padidintas mokslinių tyrimų programų sinchronizavimo sverto poveikis.
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  I priede išvardyti nariai steigėjai, įsipareigojimo raštu pranešę apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Netaršios aviacijos bendrosios įmonės;
b)  I priede išvardyti nariai steigėjai, įsipareigojimo raštu pranešę apie savo sprendimą prisijungti prie Netaršios aviacijos bendrosios įmonės, kurios narystė grindžiama tinkama gauto Sąjungos finansavimo ir įsipareigoto nepiniginio įnašo pusiausvyra, nedarant poveikio kitų narių, visų pirma MVĮ, teisėms, kaip nustatyta šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose;
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  veiklą, susijusią su netiesioginiais Netaršios aviacijos bendrosios įmonės veiksmais, bet nefinansuojamą pagal tokius netiesioginius veiksmus;
a)  veiklą, apimančią visą ne Sąjungos finansuojamą Netaršios aviacijos bendrosios įmonės projektų, kuriais prisidedama prie bendrosios įmonės darbo programos įgyvendinimo, dalį;
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės projektus papildančius privačių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus;
d)  strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės projektus papildančius privačių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, taip pat veiklą, kuria prisidedama prie su pramone susijusių įgūdžių įsisavinimo visoje vertės grandinėje;
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  Europos netaršios aviacijos patariamasis organas;
d)  Europos netaršios aviacijos mokslinis patariamasis organas;
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  devyni kitų nei Sąjunga narių atstovai, kuriuos iš savo tarpo išrinko nariai steigėjai ir asocijuotieji nariai, užtikrindami subalansuotą aeronautikos vertės grandinės, pvz., orlaivių sistemų integruotojų, variklių gamintojų ir įrangos gamintojų, atstovavimą. Valdyba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato kitų nei Sąjunga narių vietų skyrimo rotacijos mechanizmą. Atrinktus atstovus sudaro bent vienas Europos MVĮ atstovas, vienas mokslinių tyrimų organizacijų atstovas ir vienas akademinių institucijų atstovas.
b)  dvylika kitų nei Sąjunga narių atstovų, kuriuos iš savo tarpo išrinko nariai steigėjai ir asocijuotieji nariai, užtikrindami subalansuotą aeronautikos vertės grandinės, pvz., orlaivių gamintojų, variklių gamintojų ir įrangos gamintojų, atstovavimą. Valdyba savo darbo tvarkos taisyklėse nustato kitų nei Sąjunga narių vietų skyrimo rotacijos mechanizmą atsižvelgdama į lyčių pusiausvyrą. Atrinktus atstovus sudaro bent du Europos MVĮ atstovai, vienas asocijuotųjų narių atstovas, vienas mokslinių tyrimų organizacijų atstovas ir vienas akademinių institucijų atstovas.
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  skatina technologijų ir sprendimų, padedančių siekti Žaliojo kurso tikslų, įsisavinimą rinkoje ir užtikrina, kad būtų pasiekti 55 straipsnyje nurodyti bendrosios įmonės konkretūs tikslai;
b)  skatina technologijų ir sprendimų, padedančių siekti 55 straipsnyje nurodytų bendrosios įmonės konkrečių tikslų, laikantis Žaliojo kurso tikslų, įsisavinimą rinkoje;
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Valdyba priima sprendimą dėl programos įgyvendinimo ir Netaršios aviacijos bendrosios įmonės tikslų įgyvendinimo, taip pat, be kita ko, dėl:
2.  Valdyba įvertina ir priima sprendimą dėl programos įgyvendinimo ir Netaršios aviacijos bendrosios įmonės tikslų įgyvendinimo, taip pat, be kita ko, dėl:
Pakeitimas 265
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir galimų jos pakeitimų bei darbo programos, įskaitant atvirus kvietimus teikti pasiūlymus;
a)  strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir galimų jos pakeitimų bei darbo programos, įskaitant atvirus kvietimus teikti pasiūlymus, konsultavimąsi su Netaršios aviacijos moksliniu patariamuoju organu;
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  kvietimų teikti pasiūlymus pagal Netaršios aviacijos programą strateginio daugiamečio planavimo ir jų suderinimo su programos „Europos horizontas“ tikslais ir susijusiomis darbo programomis, taip pat techniniais prioritetais ir mokslinių tyrimų veiksmais, įskaitant atvirus kvietimus teikti pasiūlymus;
b)  kvietimų teikti pasiūlymus pagal Netaršios aviacijos programą strateginio daugiamečio planavimo ir jų suderinimo su visa apimančiais Sąjungos prioritetais ir tikslais, taip pat programos „Europos horizontas“ tikslais ir susijusiomis darbo programomis, taip pat techniniais prioritetais ir mokslinių tyrimų veiksmais, įskaitant atvirus kvietimus teikti pasiūlymus;
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  atitinkamas Komisijos ir Sąjungos institucijų atstovų skaičius, dėl kurio nusprendė Sąjungos atstovai valdyboje;
a)  du Komisijos ir Sąjungos institucijų atstovai, dėl kurių nusprendė Sąjungos atstovai valdyboje;
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  du vyresnieji Netaršios aviacijos bendrosios įmonės atstovai, kuriuos deleguoja vykdomasis direktorius;
c)  du vyresnieji Netaršios aviacijos bendrosios įmonės atstovai stebėtojų teisėmis, kuriuos deleguoja vykdomasis direktorius;
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalis
5.  Techninis komitetas rengia ir prižiūri programos technologijų veiksmų gaires ir strategiją. Jis siūlo bei rengia mokslinių tyrimų veiksmų apimtį ir programavimą, techninę strategiją ir bendras Netaršios aviacijos bendrosios įmonės mokslinių tyrimų veiksmų gaires ir teikia juos valdybai priimti. Stebėti jame vykdomą veiklą gali būti deleguotas valdybos narys.
5.  Techninis komitetas atnaujina ir plėtoja programos technologijų veiksmų gaires ir strategiją, atsižvelgdamas į techninę pažangą. Jis siūlo bei rengia mokslinių tyrimų veiksmų apimtį ir programavimą, techninę strategiją ir bendras Netaršios aviacijos bendrosios įmonės mokslinių tyrimų veiksmų gaires ir teikia juos valdybai priimti. Stebėti jame vykdomą veiklą gali būti deleguotas valdybos narys.
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalies a punktas
a)  rengia pasiūlymus dėl strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės pakeitimų, kad valdyba galėtų juos apsvarstyti ir priimti galutinį sprendimą;
a)  remdamasis plataus masto dialogu su suinteresuotaisiais subjektais, rengia pasiūlymus dėl strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės pakeitimų, kad valdyba galėtų juos apsvarstyti ir priimti galutinį sprendimą;
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalies b punktas
b)  rengia pasiūlymus dėl techninių prioritetų ir mokslinių tyrimų veiksmų, kurie turi būti įtraukti į darbo programą, įskaitant atvirų kvietimų teikti pasiūlymus mokslinių tyrimų temas;
b)  remdamasis plataus masto dialogu su suinteresuotaisiais subjektais, rengia pasiūlymus dėl techninių prioritetų ir mokslinių tyrimų veiksmų, kurie turi būti įtraukti į darbo programą, įskaitant atvirų kvietimų teikti pasiūlymus mokslinių tyrimų temas;
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalies d punktas
d)  siūlo valdybai apsvarstyti ir priimti galutinį sprendimą dėl programos techninės srities persvarstymo arba optimizavimo, siekiant Netaršios aviacijos bendrosios įmonės darbo programą ir tikslus suderinti su bendrąja programa „Europos horizontas“ ir kitomis su Europos partnerystėmis susijusiomis darbo programomis;
d)  remdamasis nepriklausomomis veiklos rezultatų peržiūromis ir galimo programos poveikio analize, siūlo valdybai apsvarstyti ir priimti galutinį sprendimą dėl strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir programos techninės srities persvarstymo arba optimizavimo, siekiant užtikrinti darbo programos derėjimą su Netaršios aviacijos bendrosios įmonės tikslais, su bendrais programos „Europos horizontas“ tikslais ir kitomis su Europos partnerystėmis susijusiomis darbo programomis;
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Be 18 straipsnyje nustatytų užduočių, Netaršios aviacijos bendrosios įmonės vykdomasis direktorius taip pat atlieka šias užduotis:
Be 18 straipsnyje nustatytų užduočių, Netaršios aviacijos bendrosios įmonės vykdomasis direktorius, vadovaujant valdybai, taip pat atlieka šias užduotis:
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  sudaro palankesnes sąlygas Komisijai, atsižvelgiant į Techninio komiteto rekomendacijas, koordinuoti Netaršios aviacijos bendrosios įmonės veiklą ir atitinkamą pagal programą „Europos horizontas“ vykdomą mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, kad būtų išvengta dubliavimosi ir skatinama sąveika;
d)  glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisija ir atsižvelgdamas į Techninio komiteto rekomendacijas, atsako už Netaršios aviacijos bendrosios įmonės veiklos ir atitinkamos pagal programą „Europos horizontas“ vykdomos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos koordinavimą, siekiant ją valdyti ir įgyvendinti, kad būtų išvengta dubliavimosi ir būtų skatinama sąveika, ir už atitinkamų veiklos mechanizmų, kuriais siekiama sujungti bendrų mokslinių tyrimų temas ir su jomis susijusius strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės projektus, nustatymą;
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 pastraipos g punktas
g)  užtikrina, kad bendroji įmonė sudarytų palankesnes sąlygas visapusiškai susipažinti su duomenimis ir informacija nepriklausomos aviacijos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikio stebėsenos, vykdomos tiesiogiai prižiūrint Komisijai, tikslais ir imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas šio proceso nepriklausomumas nuo pačios Netaršios aviacijos bendrosios įmonės, pvz., vykdant viešuosius pirkimus, nepriklausomus vertinimus, apžvalgas arba ad hoc analizę. Programos stebėsenos ir vertinimo ataskaita valdybai pateikiama kartą per metus;
g)  užtikrina, kad bendroji įmonė sudarytų palankesnes sąlygas visapusiškai susipažinti su duomenimis ir informacija vykdomos nepriklausomos aviacijos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikio stebėsenos tikslais ir imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas šio proceso nepriklausomumas nuo pačios Netaršios aviacijos bendrosios įmonės, pvz., vykdant viešuosius pirkimus, nepriklausomus vertinimus, apžvalgas arba ad hoc analizę, nedidinant administracinės naštos bendrajai įmonei. Programos stebėsenos ir vertinimo ataskaita valdybai pateikiama kartą per metus;
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio pavadinimas
Europos netaršios aviacijos patariamasis organas
Europos netaršios aviacijos mokslinis patariamasis organas
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalis
1.  Europos netaršios aviacijos patariamasis organas yra Netaršios aviacijos bendrosios įmonės mokslinis patariamasis organas, įsteigtas pagal 19 straipsnio 1 dalies a punktą.
1.  Europos netaršios aviacijos mokslinis patariamasis organas įsteigiamas pagal 19 straipsnį.
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis
2.  Europos netaršios aviacijos patariamasis organas turi ne daugiau kaip 15 nuolatinių narių.
2.  Europos netaršios aviacijos mokslinis patariamasis organas turi ne daugiau kaip 15 nuolatinių narių, kurie nėra nė vieno iš kitų Netaršios aviacijos bendrosios įmonės organų nariai;
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalis
3.  Europos netaršios aviacijos patariamojo organo pirmininkas renkamas dvejiems metams.
3.  Europos netaršios aviacijos mokslinio patariamojo organo pirmininkas iš jo nuolatinių narių renkamas dvejiems metams.
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalis
4.  Nuolatinis Europos aviacijos patariamojo organo narys yra Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) atstovas.
4.  Nuolatinis Europos netaršios aviacijos mokslinio patariamojo organo narys yra Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) atstovas.
Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Bent vienas mokslo ekspertas turi būti susipažinęs su aplinkos ir klimato mokslu aviacijos srityje.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  prisidėti prie 2030 m. klimato politikos tikslo įgyvendinimo plane51 ir Europos žaliajame kurse52 nustatytų tikslų didinant ES užmojį iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą;
a)  prisidėti prie 2030 m. klimato politikos tikslo įgyvendinimo plane51, Europos žaliajame kurse52 ir Europos klimato teisės akte nustatytų tikslų didinant Sąjungos užmojį taupyti energiją ir plėsti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, taip pat iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą;
__________________
__________________
51 COM(2020)0562.
51 COM(2020)0562.
52 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, COM(2019)0640.
52 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, COM(2019)0640.
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  prisidėti prie 2020 m. Neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategijos53 įgyvendinimo;
b)  prisidėti prie 2020 m. Neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategijos53, ES energetikos sistemos integravimo strategijos ir 2021 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos vandenilio strategijos įgyvendinimo;
__________________
__________________
53 COM(2020)0301. Neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategija.
53 COM(2020)0301. Neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategija.
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  stiprinti Sąjungos švariojo vandenilio vertės grandinės konkurencingumą, siekiant teikti paramą, visų pirma susijusioms MVĮ, ir spartinti naujoviškų konkurencingų švarių sprendimų patekimą į rinką;
c)  plėtoti, stiprinti Sąjungos lyderystę ir Sąjungos švariojo vandenilio vertės grandinės konkurencingumą, siekiant teikti paramą, visų pirma susijusioms MVĮ ir startuoliams, ir spartinti mokslinius tyrimus, plėtrą bei naujoviškų konkurencingų švarių ir energetiniu požiūriu efektyvių sprendimų patekimą į rinką;
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  skatinti švariojo vandenilio gamybos, paskirstymo, laikymo ir galutinio naudojimo programas.
d)  skatinti švariojo vandenilio gamybos, paskirstymo, transportavimo, laikymo ir galutinio naudojimo programas.
Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  spartinti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, susijusią su vandenilio iš atsinaujinančių energijos išteklių gamyba;
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  vykdant mokslinius tyrimus ir inovacijas gerinti švariojo vandenilio sprendimų, įskaitant Sąjungoje sukurtus gamybos, paskirstymo, laikymo ir galutinio naudojimo būdus (pvz., veiksmingesnius ir pigesnius vandenilio elektrolizerius, pigesnes transporto ir pramonės prietaikas), ekonominį efektyvumą, patikimumą, kiekį ir kokybę;
a)  vykdant mokslinius tyrimus ir inovacijas gerinti švariojo vandenilio sprendimų, įskaitant Sąjungoje sukurtus gamybos, paskirstymo, transportavimo, laikymo ir galutinio naudojimo būdus (pvz., veiksmingesnius ir pigesnius vandenilio elektrolizerius, mažesnius energijos ir konversijos nuostolius, pigesnes aviacijos, jūrų transporto ir sunkiojo transporto bei pramonės prietaikas, ir novatoriškas bei švarias vandenilio technologijas, taip pat jo gamybos, transportavimo ir laikymo saugą ir prieinamumą), ekonominį efektyvumą, įperkamumą, patikimumą, kiekį ir kokybę;
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  stiprinti mokslo ir pramonės subjektų žinias ir gebėjimus visoje Sąjungos vandenilio vertės grandinėje;
b)  stiprinti mokslo ir pramonės subjektų žinias ir gebėjimus visoje Sąjungos vandenilio vertės grandinėje, kartu remiant su pramone susijusių įgūdžių įsisavinimą;
Pakeitimas 289
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  vykdyti švariojo vandenilio sprendimų demonstravimą, kad jie būtų diegiami vietos, regionų ir Sąjungos mastu, sprendžiant atsinaujinančiosios energijos gamybos, paskirstymo, laikymo ir naudojimo transporto ir energijai imliose pramonės šakose bei kitose srityse klausimus;
c)  vykdyti švariojo vandenilio sprendimų demonstravimą, kad jie būtų diegiami vietos, regionų ir Sąjungos mastu, sprendžiant atsinaujinančiosios energijos gamybos, paskirstymo, transportavimo, laikymo, išmetamųjų teršalų šalinimo iš atmosferos technologijų ir naudojimo sunkiai prisitaikančiuose sektoriuose, pavyzdžiui, jūrų, aviacijos ir sunkiojo transporto sektoriuose, ir energijai imliose pramonės šakose bei kitose srityse klausimus;
Pakeitimas 290
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  didinti investicijas į inovacijas galutinio vartojimo sektoriuose, ypač daug dėmesio skiriant transporto sektoriui, siekiant remti pažangius sprendimus ir technologijas;
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  visų pirma bendradarbiaujant su kitomis Europos partnerystėmis pagal programą „Europos horizontas“, didinti visuomenės ir privačių subjektų informuotumą apie švariojo vandenilio sprendimus, atvirumą jiems ir jų įsisavinimą.
d)  visų pirma bendradarbiaujant su kitomis Europos partnerystėmis pagal programą „Europos horizontas“ ir tokiomis iniciatyvomis kaip Europos švariojo vandenilio aljansas, didinti visuomenės ir privačių subjektų informuotumą apie švariojo vandenilio sprendimus ir infrastruktūrą, atvirumą jiems ir jų įsisavinimą, siekiant prisidėti prie ES saugos ir techninių standartų gerinimo, didinant susijusių technologijų ir taikomųjų programų saugą ir saugų tvarkymą.
Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  vertina ir stebi technologinę pažangą ir technologines, ekonomines ir visuomenines kliūtis, trukdančias patekti į rinką;
a)  vertina ir stebi technologinę pažangą, pažangą, susijusią su būtina infrastruktūra, taip pat technologines, ekonomines, reguliavimo, visuomenines ir ekologines kliūtis, trukdančias patekti į rinką, ir poveikį aplinkai;
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  nepaisant Komisijos politikos prerogatyvų, atsižvelgdama į Komisijos politikos gaires ir priežiūrą, prisideda prie taisyklių ir standartų rengimo, kad būtų panaikintos kliūtys patekti į rinką ir būtų remiamas pakeičiamumas, sąveikumas ir prekyba vidaus rinkoje ir visame pasaulyje;
b)  nepaisant Komisijos politikos prerogatyvų, atsižvelgdama į Komisijos politikos gaires ir priežiūrą, prisideda prie taisyklių ir standartų rengimo, kad būtų panaikintos kliūtys patekti į rinką, visų pirma MVĮ ir startuoliams, kuo labiau sumažintas poveikis aplinkai, klimatui ir socialinis poveikis, be kita ko, trečiosiose šalyse, ir būtų remiamas skaidrumas, pakeičiamumas, sąveikumas ir prekyba vidaus rinkoje ir visame pasaulyje;
Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  padeda Komisijai įgyvendinti tarptautines vandenilio strategijos iniciatyvas, pavyzdžiui, Tarptautinę vandenilio ekonomikos partnerystę (IPHE), iniciatyvą „Misija – inovacijos“ ir ministrų forumo švarios energijos klausimais vandenilio iniciatyvą.
c)  nepaisant Komisijos politikos prerogatyvų, atsižvelgdama į Komisijos politikos gaires ir priežiūrą, padeda Komisijai įgyvendinti tarptautines vandenilio strategijos iniciatyvas, pavyzdžiui, Tarptautinę vandenilio ekonomikos partnerystę (IPHE), iniciatyvą „Misija – inovacijos“ ir ministrų forumo švarios energijos klausimais vandenilio iniciatyvą, ir teikia technines ekspertines žinias, be kita ko, susitikimų metu.
Pakeitimas 295
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  pagal Belgijos teisę įsteigta ne pelno organizacija „Hydrogen Europe AISBL“ (registracijos numeris 890 025 478), kurios nuolatinė buveinė yra Briuselyje, Belgijoje (toliau – pramonės grupė), įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Švariojo vandenilio bendrosios įmonės;
b)  pagal Belgijos teisę įsteigta ne pelno organizacija „Hydrogen Europe AISBL“ (registracijos numeris 890 025 478), kurios nuolatinė buveinė yra Briuselyje, Belgijoje (toliau – pramonės grupė), įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Švariojo vandenilio bendrosios įmonės, nedarant poveikio narių, visų pirma MVĮ, teisėms, kaip nustatyta šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose;
Pakeitimas 296
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  pagal Belgijos teisę įsteigta ne pelno organizacija „Hydrogen Europe Research AISBL“ (registracijos numeris 0897 679 372), kurios nuolatinė buveinė yra Briuselyje, Belgijoje (toliau – mokslinių tyrimų grupė), įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Švariojo vandenilio bendrosios įmonės.
c)  pagal Belgijos teisę įsteigta ne pelno organizacija „Hydrogen Europe Research AISBL“ (registracijos numeris 0897 679 372), kurios nuolatinė buveinė yra Briuselyje, Belgijoje (toliau – mokslinių tyrimų grupė), įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą prisijungti prie Švariojo vandenilio bendrosios įmonės, nedarant poveikio narių, visų pirma MVĮ, teisėms, kaip nustatyta šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose.
Pakeitimas 297
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  asocijuotieji nariai, kurie valdybos sprendimu atrenkami pagal 7 straipsnį.
Pakeitimas 298
Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta papildoma veikla gali apimti veiklą, tiesiogiai susijusią su Švariojo vandenilio bendrosios įmonės veikla ir padedančią siekti jos tikslų, įskaitant:
1.  11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta papildoma veikla gali apimti veiklą, tiesiogiai susijusią su Švariojo vandenilio bendrosios įmonės veikla, kuri yra aiškiai susijusi su strategine mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarke, yra finansuojama pagal nacionalines ar regionines programas ir padeda siekti bendrosios įmonės tikslų, įskaitant:
Pakeitimas 299
Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  informuotumo didinimo apie vandenilio technologijas ir saugos priemones veiklą;
e)  informuotumo didinimo apie švariojo vandenilio technologijas ir saugos priemones veiklą, be kita ko, visoje vertės grandinėje;
Pakeitimas 300
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba.
Pakeitimas 301
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  šeši „Hydrogen Europe“ atstovai, skiriami atsižvelgiant į geografinio, lyčių ir sektorių atstovavimo kriterijus;
b)  šeši „Hydrogen Europe“ atstovai, skiriami atsižvelgiant į geografiją ir lytį, ir jie atstovauja skirtingas vertės grandinių dalis, iš kurių bent vienas yra MVĮ atstovas ir vienas pilietinės visuomenės organizacijos atstovas;
Pakeitimas 302
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  skatina sąveiką su Sąjungos, nacionaliniu ir regionų lygmenimis vykdoma atitinkama veikla ir programomis, visų pirma su tomis, kuriomis remiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų sprendimų ir infrastruktūros diegimas, taip pat su švariojo vandenilio naudojimu susijusi švietimo veikla ir regioninė plėtra;
a)  skatina sąveiką su Sąjungos, nacionaliniu ir regionų lygmenimis vykdoma atitinkama veikla ir programomis, visų pirma su tomis, kuriomis remiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų sprendimų ir infrastruktūros diegimas, taip pat su švariojo vandenilio naudojimu susijusi švietimo veikla ir regioninė plėtra, ypatingą dėmesį skiriant sunkiai prisitaikantiems sektoriams, pavyzdžiui, tam tikriems pramonės sektoriams, aviacijos, jūrų ir sunkiojo transporto sektoriams;
Pakeitimas 303
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  pagal 5 straipsnio 2 dalies b punktą ir 16 straipsnio l dalį teikia strategines gaires dėl bendradarbiavimo su kitomis Europos partnerystėmis – įskaitant partnerystes, kuriomis siekiama netaršaus kelių transporto, netaršaus vandens transporto, taip pat Europos geležinkelių, netaršios aviacijos, procesų dėl planetos ir švariojo plieno partnerystes – vadovaujantis jų atitinkamomis strateginėmis mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėmis arba kitu lygiaverčiu dokumentu;
b)  pagal 5 straipsnio 2 dalies b punktą ir 16 straipsnio l dalį teikia strategines gaires dėl bendradarbiavimo su kitomis Europos partnerystėmis – įskaitant partnerystes, kuriomis siekiama netaršaus kelių transporto, netaršaus vandens transporto, taip pat Europos geležinkelių, netaršios aviacijos, procesų dėl planetos ir švariojo plieno partnerystes – vadovaujantis jų atitinkamomis strateginėmis mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėmis, taip pat ES energetikos sistemos integravimo strategija ir susijusiomis iniciatyvomis dėl energijos vartojimo efektyvumo, elektrifikacijos ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių, arba kitu lygiaverčiu dokumentu;
Pakeitimas 304
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  skatina technologijų ir sprendimų įsisavinimą rinkoje siekiant Europos žaliojo kurso tikslų.
c)  skatina tvarių technologijų ir sprendimų įsisavinimą rinkoje laikantis Europos žaliojo kurso tikslų ir stiprinant Europos švariojo vandenilio ekosistemą.
Pakeitimas 305
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  siūlo veiksmus, kuriais skatinama sąveika su atitinkama veikla ir programomis Sąjungos, nacionaliniu ir regionų lygmenimis;
a)  kartu su kitais subjektais siūlo ir įgyvendina veiksmus, kuriais skatinama sąveika su atitinkama veikla ir programomis Sąjungos, nacionaliniu ir regionų lygmenimis;
Pakeitimas 306
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  remia kitas su vandeniliu susijusias Sąjungos iniciatyvas, kurioms turi pritarti valdyba, ir padeda jas įgyvendinti;
b)  remia kitas su vandeniliu susijusias Sąjungos iniciatyvas, įskaitant Europos vandenilio aljansą ir bendriems Europos interesams svarbų projektą, ir padeda jas įgyvendinti;
Pakeitimas 307
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  sušaukia kasmetinį Europos švariojo vandenilio partnerystės forumą, kuris, jei įmanoma, rengiamas kartu ir su Švariojo vandenilio aljanso Europos vandenilio forumu.
c)  sušaukia kasmetinį Europos švariojo vandenilio partnerystės forumą, kuris rengiamas kartu ir su Švariojo vandenilio aljanso Europos vandenilio forumu.
Pakeitimas 308
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 2 dalis
2.  Suinteresuotųjų šalių grupę sudaro visos Sąjungos sektorių, kurie gamina, paskirsto, laiko ar naudoja švarųjį vandenilį arba kuriems jo reikia, atstovai, įskaitant kitų susijusių Europos partnerysčių atstovus, taip pat Europos vandenilio slėnių tarpregioninės partnerystės atstovai.
2.  Suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro visos Sąjungos sektorių, kurie gamina, paskirsto, transportuoja, laiko ar naudoja švarųjį vandenilį arba kuriems jo reikia, atstovai, įskaitant kitų susijusių Europos partnerysčių atstovus, taip pat Europos vandenilio slėnių tarpregioninės partnerystės atstovai, atsinaujinančiųjų išteklių sektoriaus atstovai, pilietinės visuomenės organizacijų ir mokslo bendruomenės atstovai.
Pakeitimas 309
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  teikia informaciją apie strateginius ir technologinius prioritetus, dėl kurių sprendžia Švariojo vandenilio bendroji įmonė, kaip nustatyta strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje arba bet kuriame kitame lygiaverčiame dokumente ir susijusiose išsamiose technologijų veiksmų gairėse, deramai atsižvelgiant į gretimų sektorių pažangą ir poreikius;
a)  teikia informaciją apie strateginius, infrastruktūros ir technologinius prioritetus, dėl kurių sprendžia Švariojo vandenilio bendroji įmonė, kaip nustatyta strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje arba bet kuriame kitame lygiaverčiame dokumente ir susijusiose išsamiose technologijų veiksmų gairėse, deramai atsižvelgiant į gretimų sektorių, pavyzdžiui, sunkiai prisitaikančių sektorių, įskaitant tam tikrus pramonės sektorius, aviacijos, jūrų ir sunkiojo transporto sektorius, pažangą ir poreikius;
Pakeitimas 310
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  teikia pasiūlymus, kad būtų galima užtikrinti konkrečią sąveiką tarp Švariojo vandenilio bendrosios įmonės ir gretimų sektorių arba sektorių, su kuriais užtikrinama sąveika, manoma, teikia pridėtinę vertę;
b)  teikia pasiūlymus, kad būtų galima užtikrinti konkrečią sąveiką tarp Švariojo vandenilio bendrosios įmonės ir gretimų sektorių arba sektorių, su kuriais užtikrinama sąveika, manoma, teikia pridėtinę vertę, visų pirma atsižvelgiant į principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ ir energetikos sistemos integravimą;
Pakeitimas 311
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalies c punktas
(c)  prisideda prie kasmetinio Švariojo vandenilio aljanso Europos vandenilio forumo.
(c)  prisideda prie kasmetinio Europos švariojo vandenilio partnerystės forumo ir Švariojo vandenilio aljanso Europos vandenilio forumo.
Pakeitimas 312
Pasiūlymas dėl reglamento
82 a straipsnis (naujas)
82a straipsnis
Mokslinė patariamoji taryba
1.   Švariojo vandenilio bendroji įmonė įsteigia nepriklausomą mokslinę patariamąją tarybą, kaip nurodyta 19 ir 77 straipsniuose, siekdama gauti aukšto lygio nepriklausomų akademinių ekspertų mokslines konsultacijas.
2.   Nepriklausomą mokslinę patariamąją tarybą sudaro ne daugiau kaip 15 nuolatinių narių. Ji iš savo narių dvejų metų kadencijai išsirenka pirmininką.
3.   Nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba gali teikti rekomendacijas Švariojo vandenilio bendrosios įmonės valdybos ir kitų organų prašymu arba savo iniciatyva.
4.   Nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba bendradarbiauja su atitinkamais patariamaisiais organais, įsteigtais pagal programą „Europos horizontas“.
Pakeitimas 313
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  užtikrinti greitą perėjimą prie patrauklesnės, patogesnės naudoti, konkurencingesnės, prieinamesnės, veiksmingesnės ir tvaresnės Europos geležinkelių sistemos, integruotos į platesnę judumo sistemą;
b)  užtikrinti greitą perėjimą prie saugesnės, patrauklesnės, patogesnės naudoti, konkurencingesnės, prieinamesnės, veiksmingesnės, įtraukesnės, labiau skaitmeninės ir tvaresnės Europos geležinkelių sistemos, integruotos į platesnę judumo sistemą;
Pakeitimas 314
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  sukurti integruotą Europos geležinkelių tinklą projektuojant, šalinant sąveikos kliūtis ir teikiant visapusiškos integracijos sprendimus, apimančius eismo valdymą, transporto priemones, infrastruktūrą ir paslaugas, ir geriausiai reaguojant į keleivių ir įmonių poreikius, spartinant novatoriškų sprendimų, skirtų bendrai Europos geležinkelių erdvei remti, diegimą, kartu stiprinant geležinkelių transporto pajėgumus, didinant patikimumą ir mažinant sąnaudas;
a)  sukurti integruotą Europos geležinkelių tinklą projektuojant, šalinant sąveikos kliūtis ir teikiant visapusiškos integracijos sprendimus, apimančius eismo valdymą, transporto priemones, infrastruktūrą ir paslaugas, įskaitant tęstinės kelionės bilietų pardavimą, ir geriausiai reaguojant į keleivių, geležinkelių sektoriaus darbuotojų ir įmonių poreikius bei teises, spartinant novatoriškų sprendimų, skirtų bendrai Europos geležinkelių erdvei remti, diegimą, kartu stiprinant geležinkelių transporto pajėgumus, didinant patikimumą ir mažinant sąnaudas;
Pakeitimas 315
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  sistemos ramsčio veiklos srityje suformuoti vieningą integruotų Europos geležinkelių eismo valdymo, traukinių valdymo, kontrolės ir signalizacijos sistemų eksploatavimo, įskaitant automatizuotą traukinių eksploatavimą, koncepciją ir funkcinę sistemos struktūrą, kuria užtikrinama, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos būtų orientuoti į bendrai sutartus ir bendrus klientų poreikius, o veiklos poreikiai būtų atviri pokyčiams;
c)  sistemos ramsčio veiklos srityje suformuoti vieningą integruotų Europos geležinkelių eismo valdymo, traukinių valdymo, kontrolės ir signalizacijos sistemų eksploatavimo, įskaitant automatizuotą traukinių eksploatavimą, koncepciją ir funkcinę sistemos struktūrą, kuria užtikrinama, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos būtų orientuoti į bendrai sutartus ir bendrus klientų poreikius, o veiklos poreikiai būtų atviri pokyčiams; integruota Europos geležinkelių eismo valdymo vieninga veiklos koncepcija ir funkcinė architektūra turi būti sąveikios visame geležinkelių tinkle (TEN-T pagrindinis ir visuotinis tinklas, pagrindinės linijos ir regioninės linijos, neįtrauktos į TEN-T);
Pakeitimas 316
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  rengti parodomuosius projektus suinteresuotose valstybėse narėse, įskaitant tas, kurios šiuo metu savo teritorijoje sukurtos geležinkelių sistemos neturi;
e)  rengti parodomuosius projektus suinteresuotose valstybėse narėse, įskaitant tas, kurios šiuo metu savo teritorijoje sukurtos geležinkelių sistemos neturi. Tokie projektai, įskaitant didelio masto parodomuosius projektus, apima Sąjungą kuo platesniu mastu, skaidriai ir išlaikant geografinę įvairovę.
Pakeitimas 317
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  remti stiprios ir pasauliniu mastu konkurencingos Europos geležinkelių pramonės plėtrą.
f)  remti stiprios ir pasauliniu mastu konkurencingos Europos geležinkelių pramonės, turinčios stiprią tiekimo grandinę ir labai novatorišką ekosistemą, įskaitant aukštųjų technologijų MVĮ, plėtrą.
Pakeitimas 318
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)
fa)  prisidėti šalinant kliūtis, kurios šiuo metu trukdo visiškam geležinkelių transporto įtraukumui, ypatingą dėmesį skiriant neįgaliesiems;
Pakeitimas 319
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)
fb)  sukurti naujos kartos bėgių kelio konstrukcijos metodus, apimančius visus komponentus nuo apatinės konstrukcijos iki bėgių ir viršutinės konstrukcijos;
Pakeitimas 320
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalies f c punktas (naujas)
fc)  remti novatoriškų sprendimų, naudingų į darbą geležinkeliu važinėjantiems asmenims, įskaitant asmenis, gyvenančius retai apgyvendintose ir mažai apgyvendintose vietovėse, kūrimą.
Pakeitimas 321
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalis
1.  Be 5 straipsnyje nustatytų užduočių, Europos geležinkelių bendroji įmonė kartu su Komisija taip pat rengia ir teikia valdybai priimti pagrindinį planą, parengtą konsultuojantis su visomis susijusiomis geležinkelių sistemos ir geležinkelių tiekimo pramonės suinteresuotosiomis šalimis.
1.  Be 5 straipsnyje nustatytų užduočių, Europos geležinkelių bendroji įmonė kartu su Komisija taip pat rengia ir teikia valdybai priimti pagrindinį planą, parengtą konsultuojantis su visais susijusiais geležinkelių sistemos ir geležinkelių tiekimo pramonės suinteresuotaisiais subjektais, be kita ko, vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis.
Pakeitimas 322
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 5 dalies a punkto įžanginė dalis
a)  sistemos ramsčio veiklos srityje plėtoti sisteminį požiūrį, kuriuo remiantis būtų suburta geležinkelių gamybos pramonė, geležinkelių eksploatavimo bendruomenė ir kitos privačiojo ir viešojo geležinkelių sektorių suinteresuotosios šalys, įskaitant klientams, pavyzdžiui, keleiviams, su kroviniais susijusiems subjektams ir darbuotojams, atstovaujančius organus, taip pat susijusius dalyvius, nepriklausančius tradiciniam geležinkelių sektoriui. Sisteminis požiūris apima:
a)  sistemos ramsčio veiklos srityje plėtoti sąveikų sisteminį požiūrį, kuriuo remiantis būtų suburta geležinkelių gamybos pramonė, geležinkelių eksploatavimo bendruomenė ir kiti privačiojo ir viešojo geležinkelių sektorių suinteresuotieji subjektai, įskaitant klientams, pavyzdžiui, keleiviams, su kroviniais susijusiems subjektams ir darbuotojams, atstovaujančius valstybių narių atstovus ir organus, taip pat darbuotojus ir kitus susijusius dalyvius, nepriklausančius tradiciniam geležinkelių sektoriui. Sisteminis požiūris apima:
Pakeitimas 323
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 5 dalies a punkto iv papunktis
iv.  užtikrinimą, kad būtų įvertintos ir patvirtintos būtinos sąsajos su kitomis transporto rūšimis, visų pirma su krovininio ir keleivinio transporto srautais;
iv.  užtikrinimą, kad būtų įvertintos ir patvirtintos būtinos sąsajos su kitomis transporto rūšimis, taip pat su miestų ir regionų geležinkelių sistemomis, visų pirma su krovininio ir keleivinio transporto srautais;
Pakeitimas 324
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  II priede išvardyti nariai steigėjai, įsipareigojimo raštu pranešę apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie bendrosios įmonės;
b)  II priede išvardyti nariai steigėjai, įsipareigojimo raštu pranešę apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie bendrosios įmonės, kuris grindžiamas tinkama gauto Sąjungos finansavimo ir įsipareigoto skirti įnašo pusiausvyra, nedarant poveikio narių, visų pirma MVĮ, teisėms, kaip nustatyta šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose;
Pakeitimas 325
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Nukrypstant nuo 7 straipsnio 2 dalies, bet kurio programos „Europos horizontas“ asocijuotoje šalyje įsisteigusio juridinio asmens paraiškų dėl narystės vertinimas atliekamas proporcingai didinant Sąjungos įnašą į Europos geležinkelių bendrąją įmonę pagal programą „Europos horizontas“ atitinkamos šalies, susijusios su programa „Europos horizontas“, įnašais.
Pakeitimas 326
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  bendrosios įmonės „Shift2Rail“ veiklos kontekste finansuotos veiklos rezultatų įsisavinimą, tolesnį panaudojimą, demonstracinę veiklą ir standartizavimą.
d)  bendrosios įmonės „Shift2Rail“ veiklos kontekste finansuotos veiklos rezultatų įsisavinimą ir veiksmų įgyvendinimą, įskaitant techninių sąveikos specifikacijų atnaujinimą, tolesnį panaudojimą, demonstracinę veiklą ir standartizavimą;
Pakeitimas 327
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  Europos leidimų suteikimo ir sertifikavimo veiklą, susijusią su Europos geležinkelių sprendimais pagal Europos geležinkelių bendrosios įmonės projektus arba ankstesnes iniciatyvas.
Pakeitimas 328
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
ea)  Mokslinė patariamoji taryba.
Pakeitimas 329
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalis
2.  Be to, Europos geležinkelių bendroji įmonė gali įsteigti mokslinę iniciatyvinę grupę arba prašyti nepriklausomų akademinių ekspertų arba bendrų mokslinių patariamųjų organų mokslinių konsultacijų.
Išbraukta.
Pakeitimas 330
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 dalis
2.  Stebėtojo teisėmis dalyvauti valdybos posėdžiuose ir svarstymuose, tačiau be balsavimo teisės, nuolat kviečiamas valstybių atstovų grupės pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas. Stebėtojų teisėmis dalyvauti valdybos posėdžiuose ir svarstymuose, tačiau be balsavimo teisės, kviečiami Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir Europos geležinkelių mokslinių tyrimų patariamosios tarybos atstovai.
2.  Stebėtojo teisėmis dalyvauti valdybos posėdžiuose ir svarstymuose, tačiau be balsavimo teisės, nuolat kviečiamas valstybių atstovų grupės pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Stebėtojų teisėmis dalyvauti valdybos posėdžiuose ir svarstymuose, tačiau be balsavimo teisės, kviečiami Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir Europos geležinkelių mokslinių tyrimų patariamosios tarybos atstovai.
Pakeitimas 331
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Pagal 15 straipsnio 2 dalį valdyboje Sąjungai priklauso 50 proc. balsavimo teisių, o Sąjungos balsavimas yra nedalomas. Likusios balsavimo teisės paskirstomos kitiems valdybos nariams proporcingai jų atstovaujamų narių įnašui į Europos geležinkelių bendrosios įmonės fondus.
Pakeitimas 332
Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  tvirtina sistemos veiklos srities darbo programas, įskaitant biudžetą, ir jų pakeitimus, remdamasi sistemos ramsčio iniciatyvinės grupės rekomendacijomis ir vykdomojo direktoriaus pasiūlymais.
b)  tvirtina sistemos veiklos srities darbo programas, įskaitant biudžetą, ir jų pakeitimus, remdamasi sistemos ramsčio iniciatyvinės grupės ir bendrosios įmonės patariamųjų organų rekomendacijomis bei vykdomojo direktoriaus pasiūlymais.
Pakeitimas 333
Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 1 dalis
1.  Sistemos ramsčio iniciatyvinę grupę sudaro Komisijos, geležinkelių ir judumo sektoriaus ir atitinkamų organizacijų atstovai, Europos geležinkelių bendrosios įmonės vykdomasis direktorius ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūros atstovai. Galutinį sprendimą dėl grupės sudėties priima Komisija. Pagrįstais atvejais Komisija stebėtojų teisėmis dalyvauti sistemos ramsčio iniciatyvinės grupės posėdžiuose gali pakviesti papildomus atitinkamus ekspertus ir suinteresuotąsias šalis.
1.  Sistemos ramsčio iniciatyvinę grupę sudaro Komisijos, geležinkelių ir judumo sektoriaus ir atitinkamų organizacijų atstovai, Europos geležinkelių bendrosios įmonės vykdomasis direktorius ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūros atstovai. Galutinį sprendimą dėl grupės sudėties priima Komisija taip pat tinkamai atsižvelgdama į lyčių pusiausvyrą ir geografinę įvairovę. Pagrįstais atvejais Komisija stebėtojų teisėmis dalyvauti sistemos ramsčio iniciatyvinės grupės posėdžiuose gali pakviesti papildomus atitinkamus ekspertus ir suinteresuotuosius subjektus.
Pakeitimas 334
Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 2 dalis
2.  Įgyvendinimo grupė, kaip sistemos ramsčio iniciatyvinė grupė, yra atvira visoms suinteresuotosioms šalims. Įgyvendinimo grupės narius išrenka ir visų pirma įgyvendinimo grupės dydį ir sudėtį, įgaliojimų trukmę ir narių kadencijos atnaujinimo sąlygas nustato valdyba. Įgyvendinimo grupės sudėtimi užtikrinamas tinkamas teminis aspektas ir atstovavimas. Narių sąrašas skelbiamas Europos geležinkelių bendrosios įmonės interneto svetainėje.
2.  Įgyvendinimo grupė, kaip sistemos ramsčio iniciatyvinė grupė, yra atvira visiems suinteresuotiesiems subjektams. Įgyvendinimo grupės narius išrenka ir visų pirma įgyvendinimo grupės dydį ir sudėtį, įgaliojimų trukmę ir narių kadencijos atnaujinimo sąlygas nustato valdyba. Įgyvendinimo grupės sudėtimi užtikrinamas tinkamas teminis aspektas ir atstovavimas, be kita ko, atsižvelgiant į galutinių naudotojų ir keleivių asociacijas bei darbuotojų atstovus. Narių sąrašas skelbiamas Europos geležinkelių bendrosios įmonės interneto svetainėje.
Pakeitimas 335
Pasiūlymas dėl reglamento
96 a straipsnis (naujas)
96a straipsnis
Mokslinė patariamoji taryba
1.   Europos geležinkelių bendroji įmonė įsteigia nepriklausomą mokslinę patariamąją tarybą, kaip nurodyta 19 ir 89 straipsniuose, siekdama gauti aukšto lygio nepriklausomų akademinių ekspertų mokslines konsultacijas.
2.   Nepriklausomą mokslinę patariamąją tarybą sudaro ne daugiau kaip 15 nuolatinių narių. Ji iš savo narių dvejų metų kadencijai išsirenka pirmininką.
3.   Nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba gali teikti rekomendacijas Europos geležinkelių bendrosios įmonės valdybos ir kitų organų prašymu arba savo iniciatyva.
4.   Nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba bendradarbiauja su atitinkamais patariamaisiais organais, įsteigtais pagal programą „Europos horizontas“.
Pakeitimas 336
Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  mažinti socialinę ir ekonominę infekcinių ligų sukeliamą naštą Užsachario Afrikoje, skatinant naujų arba patobulintų sveikatos technologijų kūrimą ir diegimą;
a)  mažinti socialinę ir ekonominę infekcinių ligų, visų pirma su skurdu susijusių ir apleistų ligų, sukeliamą naštą Užsachario Afrikoje, skatinant naujų arba patobulintų sveikatos technologijų, diagnostikos ir gydymo būdų, kurie būtų įperkami, prieinami ir tinkami mažų išteklių sąlygomis, kūrimą ir diegimą;
Pakeitimas 337
Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus ir nacionalines sveikatos mokslinių tyrimų sistemas Užsachario Afrikoje, siekiant kovoti su infekcinėmis ligomis;
b)  stiprinti ir didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus ir nacionalines sveikatos mokslinių tyrimų sistemas Užsachario Afrikoje, siekiant kovoti su infekcinėmis ligomis;
Pakeitimas 338
Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  didinti projektų, kuriems vadovauja Afrikos šalys, dalį;
Pakeitimas 339
Pasiūlymas dėl reglamento
98 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)
da)  skatinti sąveiką, bendradarbiavimą ir bendrus veiksmus su Europos plėtros fondu ir Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemone, visų pirma stiprinant pajėgumus ir dalijantis priemonėmis bei infrastruktūra.
Pakeitimas 340
Pasiūlymas dėl reglamento
99 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  EDCTP asociacija, pagal Nyderlandų teisę įsteigta ne pelno organizacija, įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendrosios įmonės.
b)  EDCTP asociacija, pagal Nyderlandų teisę įsteigta ne pelno organizacija, įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendrosios įmonės, nedarant poveikio narių, visų pirma MVĮ, teisėms, kaip nustatyta šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose.
Pakeitimas 341
Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  EDCTP asociaciją sudarančių subjektų veiklą, kuri suderinta su panašia kitų EDCTP asociaciją sudarančių subjektų veikla ir savarankiškai valdoma pagal nacionalines finansavimo taisykles;
a)  EDCTP asociaciją sudarančių subjektų veiklą, kuri aiškiai suderinta, koordinuojama arba bendrai planuojama su panašia kitų EDCTP asociaciją sudarančių subjektų veikla ir savarankiškai valdoma pagal nacionalines finansavimo taisykles;
Pakeitimas 342
Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Mokslinis komitetas įsteigiamas pagal 19 straipsnį ir jį sudaro lyčių pusiausvyros požiūriu ir geografiniu bei teminiu požiūriu įvairūs suinteresuotieji subjektai; jis, visų pirma užtikrina, kad būtų įtraukta Afrikos šalių mokslinė kompetencija.
Pakeitimas 343
Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)
ja)  vertina prie Visuotinės sveikatos bendrosios įmonės prisidedančių partnerių paraiškas ir pataria valdybai paraiškų atmetimo arba priėmimo ir bet kokio galimo bendradarbiavimo apimties klausimais.
Pakeitimas 344
Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Suinteresuotųjų subjektų grupę sudaro lyčių pusiausvyros požiūriu ir geografiniu bei teminiu požiūriu įvairūs suinteresuotieji subjektai, visų pirma atspindintys Afrikos šalių patirtį, ir ja siekiama skatinti pilietinės visuomenės, ypač NVO, dirbančių su bendruomenėmis, kurios labiausiai kenčia nuo su skurdu susijusių ir apleistų užkrečiamųjų ligų, narystę ir prasmingą dalyvavimą.
Pakeitimas 345
Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Be 21 straipsnyje nustatytų užduočių, suinteresuotųjų šalių grupė taip pat atlieka šias užduotis:
2.  Be 21 straipsnyje nustatytų užduočių, suinteresuotųjų subjektų grupė taip pat atlieka šias užduotis:
Pakeitimas 346
Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio pavadinimas
Bendradarbiavimas su Europos vaistų agentūra ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru
Bendradarbiavimas su Afrikos ir Europos vaistų agentūra ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru bei kitomis atitinkamomis agentūromis ir organizacijomis
Pakeitimas 347
Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 pastraipa
Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė užtikrina glaudų bendradarbiavimą su Europos vaistų agentūra ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru.
Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendroji įmonė užtikrina glaudų bendradarbiavimą su Europos vaistų agentūra ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, taip pat su atitinkamomis Afrikos agentūromis ir organizacijomis, įskaitant Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrus, Afrikos Sąjungos regionines ekonomines bendrijas, Afrikos Sąjungos vystymosi agentūros Naujosios Afrikos vystymosi partnerystę (angl. AUDA-NEPAD) ir Afrikos mokslų akademiją.
Pakeitimas 348
Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 pastraipa
Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendrosios įmonės finansuojamų netiesioginių veiksmų dalyviai užtikrina, kad produktai ir paslaugos, sukurti visiškai arba iš dalies remiantis netiesioginių veiksmų rezultatais, būtų pateikti ir prieinami visuomenei teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis. Todėl tam tikrais atvejais darbo programoje nurodomos papildomos naudojimosi pareigos, susijusios su konkrečiais netiesioginiais veiksmais.
Visuotinės sveikatos EDCTP3 bendrosios įmonės finansuojamų netiesioginių veiksmų dalyviai užtikrina, kad produktai ir paslaugos, sukurti visiškai arba iš dalies remiantis netiesioginių veiksmų rezultatais, būtų pateikti, prieinami ir įperkami pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir plačiajai visuomenei, visų pirma gyvenančioms mažų išteklių sąlygomis, teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis. Todėl darbo programoje nurodomos papildomos naudojimosi pareigos, susijusios su konkrečiais netiesioginiais veiksmais.
Pakeitimas 349
Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  skatinti kurti saugias, veiksmingas, į žmones orientuotas ir ekonomiškai efektyvias inovacijas, kuriomis būtų reaguojama į neįgyvendintus strateginius visuomenės sveikatos poreikius, bent penkiais pavyzdžiais parodant galimybę integruoti sveikatos priežiūros produktus ar paslaugas, ir įrodyti, kad tos inovacijos yra tinkamos diegti sveikatos priežiūros sistemose. Susiję projektai turėtų apimti ligų, kurios daro poveikį Sąjungos gyventojams, prevenciją, diagnostiką, gydymą ir (arba) valdymą, įskaitant indėlį į Europos kovos su vėžiu planą;
b)  skatinti kurti saugias, veiksmingas, į žmones orientuotas, įperkamas pacientams ir sveikatos priežiūros sistemoms, ekonomiškai efektyvias inovacijas, produktus ir gydymo būdus, kuriais būtų reaguojama į neįgyvendintus strateginius visuomenės sveikatos poreikius, bent penkiais pavyzdžiais parodant galimybę integruoti sveikatos priežiūros produktus ar paslaugas, ir įrodyti, kad tos inovacijos yra tinkamos diegti sveikatos priežiūros sistemose. Susiję projektai turėtų apimti ligų, kurios daro poveikį Sąjungos gyventojams, stebėjimą, prevenciją, diagnostiką, gydymą ir (arba) valdymą, įskaitant kovą su vėžiu užtikrinant sinergiją su Europos kovos su vėžiu planu ir remiant Europos vėžio instituto ir Bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plano sukūrimą;
Pakeitimas 350
Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  skatinti tarpsektorines sveikatos inovacijas, skirtas pasaulio mastu konkurencingai Europos sveikatos pramonei, ir padėti siekti naujosios Europos pramonės strategijos ir Europos vaistų strategijos tikslų.
c)  skatinti tarpsektorines sveikatos inovacijas, skirtas pasaulio mastu konkurencingai Europos sveikatos pramonei, ir padėti siekti naujosios Europos pramonės strategijos, įskaitant jos atnaujinimą, ir Europos vaistų strategijos tikslų.
Pakeitimas 351
Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  padėti geriau suprasti sveikatą lemiančius veiksnius ir prioritetines susirgimų sritis;
a)  padėti geriau suprasti sveikatą lemiančius veiksnius, nepatenkintus medicininius poreikius, pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, infekcines ir retąsias ligas, įskaitant socialinius ir ekonominius bei aplinkos veiksnius, turinčius įtakos asmens sveikatos būklei, ir prioritetines susirgimų sritis;
Pakeitimas 352
Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  integruoti nenuoseklias sveikatos mokslinių tyrimų ir inovacijų srities pastangas, sutelkiant sveikatos pramonės sektorius ir kitas suinteresuotąsias šalis ir daugiausia dėmesio skiriant nepatenkintiems visuomenės sveikatos poreikiams, kad būtų sudarytos sąlygos plėtoti priemones, platformas, technologijas bei procesus ir tobulinti duomenis ir taip gerinti ligų prognozę, prevenciją, plitimo stabdymą, diagnozę, gydymą ir valdymą, tenkinant galutinių vartotojų poreikius;
b)  integruoti nenuoseklias sveikatos mokslinių tyrimų ir inovacijų srities pastangas, sutelkiant sveikatos pramonės sektorius ir kitus suinteresuotuosius subjektus ir daugiausia dėmesio skiriant nepatenkintiems visuomenės sveikatos poreikiams, kad būtų sudarytos sąlygos plėtoti priemones, platformas, technologijas bei procesus ir tobulinti duomenis ir taip gerinti ligų prognozę, prevenciją, plitimo stabdymą, diagnozę, gydymą ir valdymą, tenkinant pacientų ir galutinių vartotojų poreikius ir įveikiant rinkos nepakankamumą dėl nepatenkintų medicinos poreikių;
Pakeitimas 353
Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  išnaudoti visas skaitmeninimo ir keitimosi duomenimis sveikatos priežiūros srityje galimybes;
d)  išnaudoti visas skaitmeninimo ir keitimosi duomenimis sveikatos priežiūros srityje galimybes, užtikrinant sinergiją su tokiomis iniciatyvomis kaip Europos sveikatos duomenų erdvė, kartu laikantis duomenų apsaugos principų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/17251a;
____________
1a 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
Pakeitimas 354
Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  stiprinti Europos retųjų ligų mokslinius tyrimus ir plėtoti sinergiją su kitomis iniciatyvomis šioje srityje.
Pakeitimas 355
Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  skatina glaudų ir ilgalaikį Sąjungos, kitų narių, prisidedančių partnerių ir kitų su sveikatos priežiūra susijusių suinteresuotųjų šalių, pvz., kitų susijusių pramonės šakų, sveikatos priežiūros institucijų (pvz., reguliavimo įstaigų, sveikatos technologijų vertinimo įstaigų ir mokėtojų), pacientų organizacijų, sveikatos priežiūros specialistų ir paslaugų teikėjų bei akademinės bendruomenės, bendradarbiavimą;
a)  skatina glaudų ir ilgalaikį Sąjungos, kitų narių, prisidedančių partnerių ir kitų su sveikatos priežiūra susijusių suinteresuotųjų subjektų, pvz., kitų susijusių pramonės šakų, sveikatos priežiūros institucijų (pvz., reguliavimo įstaigų, sveikatos technologijų vertinimo įstaigų ir mokėtojų), pacientų organizacijų, sveikatos priežiūros specialistų ir paslaugų teikėjų bei akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės organizacijų, bendradarbiavimą;
Pakeitimas 356
Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  užtikrina, kad visos suinteresuotosios šalys turėtų galimybę siūlyti sritis, kuriose ateityje būtų skelbiami kvietimai teikti pasiūlymus;
c)  užtikrina, kad visi suinteresuotieji subjektai turėtų galimybę siūlyti sritis, kuriose ateityje būtų skelbiami kvietimai teikti pasiūlymus pagrįstus reguliariomis atviromis konsultacijomis ir metinio suinteresuotųjų subjektų forumo posėdžio organizavimu;
Pakeitimas 357
Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  užtikrina, kad paramos gavėjai įsipareigotų laikytis prieigos, veiksmingumo, įperkamumo ir prieinamumo principų;
Pakeitimas 358
Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  nuolat peržiūri Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę ir atlieka reikalingus pakeitimus, atsižvelgdama į jos įgyvendinimo metu pasiektus mokslo laimėjimus arba naujus visuomenės sveikatos poreikius;
d)  nuolat peržiūri Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę ir atlieka reikalingus pakeitimus, atsižvelgdama į jos įgyvendinimo metu pasiektus mokslo laimėjimus arba naujus visuomenės sveikatos poreikius ir ekstremaliąsias situacijas, bendradarbiaudama su sveikatos priežiūros specialistais ir pacientų asociacijomis bei inovacijų specialistų grupe;
Pakeitimas 359
Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 1 pastraipos e punktas
e)  skelbia informaciją apie projektus, įskaitant informaciją apie dalyvaujančiuosius subjektus, Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės finansinio įnašo sumą ir kiekvieno dalyvio įsipareigotus sumokėti nepiniginius įnašus;
e)  laiku skelbia informaciją apie projektus, įskaitant informaciją apie dalyvaujančiuosius subjektus, Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės finansinio įnašo sumą ir kiekvieno dalyvio įsipareigotus sumokėti nepiniginius įnašus;
Pakeitimas 360
Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 1 pastraipos f punktas
f)  reguliariai palaiko ryšius, įskaitant bent vieną metinį posėdį, su interesų grupėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų užtikrintas Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos atvirumas ir skaidrumas;
f)  reguliariai palaiko ryšius, įskaitant bent vieną metinį posėdį, su interesų grupėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų užtikrintas Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos įtraukumas, atvirumas ir skaidrumas;
Pakeitimas 361
Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  Europos radiologinės, elektromedicininės ir sveikatos priežiūros IT pramonės koordinavimo komitetas (COCIR), Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija, asociacijos „EuropaBio“ ir „MedTech Europe“, taip pat grupė „VaccinesEurope“, įsipareigojimo raštu pranešę apie savo atitinkamus sprendimus besąlygiškai prisijungti prie Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės;
b)  Europos radiologinės, elektromedicininės ir sveikatos priežiūros IT pramonės koordinavimo komitetas (COCIR), Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija, asociacijos „EuropaBio“ ir „MedTech Europe“, taip pat grupė „VaccinesEurope“, įsipareigojimo raštu pranešę apie savo atitinkamus sprendimus besąlygiškai prisijungti prie Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės, nedarant poveikio narių, visų pirma MVĮ, teisėms, kaip nustatyta šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose;
Pakeitimas 362
Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 5 dalis
5.  Išlaidos, patirtos vykdant netiesioginius veiksmus kitose nei programos „Europos horizontas“ asocijuotosios valstybės trečiosiose valstybėse, turi būti pagrįstos ir susijusios su 113 straipsnyje nustatytais tikslais. Jos neturi viršyti 20 proc. nepiniginių įnašų veiklos išlaidoms padengti, kuriuos Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos programos lygmeniu teikia kiti nei Sąjunga nariai ir prisidedantys partneriai. Išlaidos, viršijančios 20 proc. nepiniginių įnašų veiklos išlaidoms padengti Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos programos lygmeniu, nelaikomos nepiniginiais įnašais veiklos išlaidoms padengti.
5.  Išlaidos, patirtos vykdant netiesioginius veiksmus kitose nei programos „Europos horizontas“ asocijuotosios valstybės trečiosiose valstybėse, turi būti pagrįstos ir susijusios su 113 straipsnyje nustatytais tikslais ir turėti teigiamą išorinį poveikį Sąjungai. Jos neturi viršyti 20 proc. nepiniginių įnašų veiklos išlaidoms padengti, kuriuos Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos programos lygmeniu teikia kiti nei Sąjunga nariai ir prisidedantys partneriai. Išlaidos, viršijančios 20 proc. nepiniginių įnašų veiklos išlaidoms padengti Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos programos lygmeniu, nelaikomos nepiniginiais įnašais veiklos išlaidoms padengti.
Pakeitimas 363
Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio 2 dalis
2.  Prireikus į projektų pasiūlymus įtraukiamas su jais susijusios papildomos veiklos planas. Išlaidos, susijusios su tokia konkretaus projekto papildoma veikla, turi būti patirtos laikotarpiu nuo pasiūlymo pateikimo dienos iki dienos, kurią sueina dveji metai, skaičiuojant nuo netiesioginio veiksmo pabaigos dienos.
2.  Prireikus į projektų pasiūlymus įtraukiamas planas, kuriame kiekybiškai įvertinama su ja susijusi papildoma veikla. Išlaidos, susijusios su tokia konkretaus projekto papildoma veikla, turi būti patirtos laikotarpiu nuo pasiūlymo pateikimo dienos iki dienos, kurią sueina treji metai, skaičiuojant nuo netiesioginio veiksmo pabaigos dienos.
Pakeitimas 364
Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba;
Pakeitimas 365
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 dalis
1.  Inovacijų specialistų grupė pataria valdybai klausimais, susijusiais su Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, taikant 19 straipsnį.
1.  Remdamasi mokslinės patariamosios tarybos nuomonėmis, nurodytomis 19 straipsnyje, Inovacijų specialistų grupė gali toliau patarti valdybai klausimais, susijusiais su Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, ir kitais strateginiais klausimais.
Pakeitimas 366
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Inovacijų specialistų grupę sudaro šie nuolatiniai grupės nariai:
2.  Inovacijų specialistų grupę sudaro šie nariai:
Pakeitimas 367
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  du mokslininkų bendruomenės atstovai, kuriuos po atviro atrankos proceso pagal 19 straipsnio 4 dalį skiria valdyba;
d)  keturi mokslininkų bendruomenės atstovai;
Pakeitimas 368
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  iki šešių nuolatinių grupės narių, kuriuos po atviro atrankos proceso pagal 19 straipsnio 4 dalį skiria valdyba, visų pirma užtikrindama tinkamą sveikatos priežiūros veikloje dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių, visų pirma viešojo sektoriaus, pacientų ir galutinių naudotojų, atstovavimą;
e)  šeši sveikatos priežiūros veikloje dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų, visų pirma viešojo sektoriaus, pacientų ir galutinių naudotojų, atstovai, kuriuos po atviro ir skaidraus atrankos proceso pagal 19 straipsnio 2 ir 4 dalis skiria valdyba;
Pakeitimas 369
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės nariams atstovaujantys grupės nariai prireikus gali skirti ad hoc grupės narius konkretiems klausimams aptarti. Kiekvienam posėdžiui jie kartu gali paskirti ne daugiau kaip šešis ad hoc grupės narius.
Inovacijų specialistų grupės nariai prireikus gali skirti ad hoc grupės narius konkretiems klausimams aptarti. Kiekvienam posėdžiui jie kartu gali paskirti ne daugiau kaip šešis ad hoc grupės narius.
Pakeitimas 370
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Grupės nariai, atstovaujantys Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės nariams, ad hoc grupės narius bendru sutarimu skiria nustatytam laikotarpiui. Apie savo sprendimus jie praneša programų biurui ir kitiems nuolatiniams grupės nariams.
Inovacijų specialistų grupės nariai ad hoc grupės narius bendru sutarimu skiria nustatytam laikotarpiui. Apie savo sprendimus jie praneša programų biurui ir kitiems nuolatiniams grupės nariams.
Pakeitimas 371
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Inovacijų specialistų grupei padeda nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba, visų pirma teikdama konsultacijas mokslinių, strateginių ir technologinių prioritetų, susijusių su Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės tikslais, klausimais.
Pakeitimas 372
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  mokslinių prioritetų;
a)  mokslinių prioritetų, remiantis nepriklausomos mokslinės patariamosios tarybos gautomis rekomendacijomis;
Pakeitimas 373
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 4 dalies e punktas
e)  sąveikos su kita programos „Europos horizontas“ veikla, įskaitant kitas Europos partnerystes, taip pat kitomis Sąjungos finansavimo programomis ir nacionalinėmis finansavimo programomis kūrimo.
e)  sąveikos su kita programos „Europos horizontas“ veikla, įskaitant kitas Europos partnerystes ir misijas, visų pirma su Visuotinės sveikatos bendrąja įmone, taip pat kitomis Sąjungos finansavimo programomis ir nacionalinėmis finansavimo programomis kūrimo.
Pakeitimas 374
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)
ea)  projektų rezultatų visuomeninio įsisavinimo, prieinamumo ir įperkamumo;
Pakeitimas 375
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 5 dalis
5.  Inovacijų specialistų grupei pirmininkauja vykdomasis direktorius. Tinkamai pagrįstais atvejais vykdomasis direktorius gali paskirti Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės programų biuro vyresnįjį darbuotoją, kuris jo vardu pirmininkautų inovacijų specialistų grupei.
5.  Nuolatiniai inovacijų specialistų grupės atstovai išrenka pirmininką iš savo narių pagal 19 straipsnio 5 dalį. Tinkamai pagrįstais atvejais inovacijų specialistų grupės pirmininkas gali išimties tvarka iš mokslininkų bendruomenei atstovaujančių narių paskirti kitą inovacijų specialistų grupės narį, kuris jo vardu pirmininkautų inovacijų specialistų grupei.
Pakeitimas 376
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 6 dalis
6.  Teikdami 19 straipsnio 8 dalyje nurodytą ataskaitą, grupės nariai, atstovaujantys Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės nariams, po diskusijų su visais posėdyje dalyvaujančiais grupės nariais bendru sutarimu priima pasiūlymus dėl 4 dalyje nurodytų klausimų. Nepasiekus bendro sutarimo, pirmininkas apie padėtį praneša valdybai. Kiekvienas grupės narys ataskaitoje gali pareikšti skirtingą nuomonę.
6.  Teikdami 19 straipsnio 8 dalyje nurodytą ataskaitą, inovacijų specialistų grupės nariai po diskusijų su visais posėdyje dalyvaujančiais grupės nariais bendru sutarimu priima pasiūlymus dėl 4 dalyje nurodytų klausimų. Nepasiekus bendro sutarimo, pirmininkas apie padėtį praneša valdybai. Kiekvienas inovacijų specialistų grupės narys ataskaitoje gali pareikšti skirtingą nuomonę.
Pakeitimas 377
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 7 dalis
7.  Inovacijų specialistų grupė eilinius posėdžius rengia bent du kartus per metus. Komisijai atstovaujantiems grupės nariams arba daugumai grupės narių, atstovaujančių kitiems nei Sąjunga nariams, paprašius, ji gali sušaukti neeilinius posėdžius.
7.  Inovacijų specialistų grupė eilinius posėdžius rengia bent du kartus per metus. Komisijai atstovaujantiems grupės nariams arba ne mažiau kaip ketvirtadaliui jos kitų nei Sąjunga narių paprašius, ji gali sušaukti neeilinius posėdžius.
Pakeitimas 378
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 8 dalis
8.  Inovacijų specialistų grupės nariai keičiasi svarbia informacija ir aptaria savo sumanymus prieš posėdžius bet kokia tinkama forma. Prireikus jie derina savo veiklą su bet kurios kitos patariamosios grupės veikla.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 379
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.  Inovacijų specialistų grupės nariai skiriami atsižvelgiant į jų kompetenciją ir patirtį, siekiant užtikrinti mokslu ir sveikatos poreikiais pagrįstų rekomendacijų teikimą bendrajai įmonei.
Pakeitimas 380
Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 8 b dalis (nauja)
8b.  Suinteresuotųjų subjektų grupė reguliariai rengia atviras viešas konsultacijas, be kita ko, dėl planuojamų iniciatyvų, propaguoja tarptautinį bendradarbiavimą, skatina mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatų panaudojimą ir skatina bendradarbiavimą bei sinergijos su kitomis Sąjungos ir pasaulinėmis iniciatyvomis kūrimą.
Pakeitimas 381
Pasiūlymas dėl reglamento
122 a straipsnis (naujas)
122a straipsnis
Nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba
Be 19 straipsnyje nustatytų užduočių nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba taip pat atlieka šias užduotis:
a)  teikia nuomonę dėl mokslinių, strateginių ir technologinių bei inovacijų prioritetų, kuriuos turi įgyvendinti Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė, kaip nustatyta strateginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkėje ir vėlesnėse darbo programose arba kitame lygiaverčiame dokumente, atsižvelgiant į gretimų sektorių poreikius;
b)  teikia pasiūlymus, siekiant užtikrinti konkrečią sinergiją tarp Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės ir programų, politikos priemonių ir sektorių, su kuriais, kaip manoma, sinergija teikia pridėtinę vertę;
c)  teikia valdybai konsultacijas mokslinės kompetencijos skatinimo strategijų klausimais;
d)  teikia nuomonę inovacijų specialistų grupei.
Nepriklausomą mokslinę patariamąją tarybą sudaro aštuoni nepriklausomi atstovai, kurie paskiriami po atviro atrankos proceso laikantis 19 straipsnio 4 dalį. Nepriklausomos mokslinės patariamosios tarybos narystė yra subalansuota lyčių požiūriu ir geografiškai įvairi.
Nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba priima savo darbo tvarkos taisykles.
Pakeitimas 382
Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 1 dalis
1.  Šiame reglamente nepatenkinamas visuomenės sveikatos poreikis apibrėžiamas kaip poreikis, kurio sveikatos priežiūros sistemos šiuo metu nepatenkina dėl galimybių trūkumo ar prieinamumo priežasčių, pavyzdžiui, kai nėra tinkamo tam tikros sveikatos būklės diagnozavimo, prevencijos ar gydymo metodo arba kai žmonių galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis yra ribotos dėl išlaidų, atstumo iki sveikatos priežiūros įstaigų ar laukimo laiko. Į asmenis orientuota priežiūra – tai požiūris į priežiūrą, sąmoningai grindžiamas asmenų, slaugytojų, šeimų ir bendruomenių požiūriu, juos laikant sveikatos priežiūros sistemų, kurios organizuojamos atsižvelgiant į poreikius ir pageidavimus, o ne į atskiras ligas, dalyviais ir naudos gavėjais.
1.  Šiame reglamente nepatenkinamas visuomenės sveikatos poreikis apibrėžiamas kaip sveikatos poreikis, kurio sistemos šiuo metu nepatenkina dėl galimybių trūkumo, įperkamumo ar prieinamumo priežasčių, pavyzdžiui, kai nėra tinkamo tam tikros visuomenės sveikatos problemos (užkrečiamųjų ar neužkrečiamųjų ligų) ar sveikatos būklės diagnozavimo, prevencijos ar gydymo metodo arba kai žmonių galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis yra ribotos dėl išlaidų, įskaitant iš savo kišenės padengiamas išlaidas, atstumo iki sveikatos priežiūros įstaigų ar laukimo laiko. Apibrėžiant nepatenkintą visuomenės sveikatos poreikį taip pat atsižvelgiama į problemas, išvardytas naujausiose patikimų šaltinių, pavyzdžiui, Europos agentūrų ir įstaigų bei Pasaulinės sveikatos organizacijos, ataskaitose, ypatingą dėmesį skiriant PSO Europos regiono biuro parengtiems rodikliams ir prioritetiniam vaistų sąrašui. Į asmenis orientuota priežiūra – tai požiūris į priežiūrą, sąmoningai grindžiamas asmenų, slaugytojų, šeimų ir bendruomenių požiūriu, juos laikant sveikatos priežiūros sistemų, kurios organizuojamos atsižvelgiant į poreikius ir pageidavimus, o ne į atskiras ligas, dalyviais ir naudos gavėjais.
Pakeitimas 383
Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 2 dalis
2.  Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės finansuojami netiesioginiai veiksmai gali apimti klinikinius tyrimus, kurių tikslinė sritis arba numatoma paskirtis yra susijusi su nepatenkintu visuomenės sveikatos poreikiu, kuris daro didelį poveikį arba dėl kurio kyla grėsmė Sąjungos gyventojams.
2.  Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės finansuojami netiesioginiai veiksmai gali apimti klinikinius tyrimus, kurių tikslinė sritis arba numatoma paskirtis yra susijusi su nepatenkintu visuomenės sveikatos poreikiu, kuris daro poveikį arba dėl kurio kyla grėsmė Sąjungos gyventojams.
Pakeitimas 384
Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 3 dalis
3.  Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės finansuojamų netiesioginių veiksmų dalyviai turi užtikrinti, kad produktai ir paslaugos, sukurti visiškai arba iš dalies remiantis netiesioginių veiksmų rezultatais, būtų pateikti ir prieinami visuomenei teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis. Todėl tam tikrais atvejais darbo programoje nurodomos papildomos naudojimosi pareigos, susijusios su konkrečiais netiesioginiais veiksmais.
3.  Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendrosios įmonės finansuojamų netiesioginių veiksmų dalyviai turi užtikrinti, kad produktai ir paslaugos, sukurti visiškai arba iš dalies remiantis netiesioginių veiksmų rezultatais, būtų pateikti, įperkami ir prieinami visuomenei teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis. Todėl tam tikrais atvejais darbo programoje iš anksto nurodoma, ar veiksmas yra paskirtasis veiksmas, kuriam taikomos šios papildomos naudojimosi pareigos, ir tai nurodoma kvietimuose teikti pasiūlymus arba kvietimuose dalyvauti konkursuose.
Pakeitimas 385
Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  stiprinti atvirą Sąjungos elektroninių komponentų ir sistemų technologinę autonomiją, kad būtų patenkinami būsimi vertikaliųjų pramonės šakų ir visos ekonomikos poreikiai. Bendras tikslas – padėti iki 2030 m. padvigubinti elektroninių komponentų ir sistemų projektavimo ir gamybos Europoje vertę, atsižvelgiant į Sąjungos vaidmenį kuriant produktus ir paslaugas;
a)  stiprinti atvirą Sąjungos elektroninių komponentų ir sistemų technologinę autonomiją ir atsparumą, kad būtų patenkinami būsimi vertikaliųjų pramonės šakų ir visos ekonomikos poreikiai. Bendras tikslas – padėti iki 2030 m. padvigubinti elektroninių komponentų ir sistemų projektavimo ir gamybos Europoje vertę, atsižvelgiant į Sąjungos vaidmenį kuriant produktus ir paslaugas;
Pakeitimas 386
Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  užtikrinti, kad komponentų ir sistemų technologijos padėtų spręsti Europos visuomenės ir aplinkos apsaugos uždavinius. Tikslas – užtikrinti suderinamumą su Sąjungos efektyvaus energijos vartojimo politika ir padėti iki 2030 m. energijos suvartojimą sumažinti 32,5 proc.
c)  užtikrinti, kad komponentų ir sistemų technologijos padėtų spręsti Europos visuomenės ir aplinkos apsaugos uždavinius, įskaitant išteklių vartojimo efektyvumą. Tikslas – užtikrinti suderinamumą su Sąjungos efektyvaus energijos vartojimo ir žiediškumo politika, įskaitant ekologinio projektavimo principus.
Pakeitimas 387
Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  sukurti Europoje projektavimo ir gamybos strateginėse taikymo srityse pajėgumus;
a)  remti mokslinius tyrimus ir inovacijas, siekiant sukurti Europoje projektavimo ir gamybos strateginėse taikymo srityse pajėgumus;
Pakeitimas 388
Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  suformuoti subalansuotą didelių ir mažų projektų, kuriais būtų remiamas spartus technologijų perkėlimas iš mokslinių tyrimų į pramoninę aplinką, portfelį;
b)  suformuoti subalansuotą didelių ir mažų projektų, kuriais būtų remiamas spartus technologijų perkėlimas iš mokslinių tyrimų į pramoninę aplinką, įskaitant MVĮ, portfelį;
Pakeitimas 389
Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  sukurti dinamišką Sąjungos masto ekosistemą, pagrįstą skaitmeninėmis vertės grandinėmis, ir paprastesnes prieigos prie jos galimybes naujiems dalyviams;
c)  sukurti dinamišką Sąjungos masto ekosistemą, pagrįstą skaitmeninėmis vertės grandinėmis, ir paprastesnes prieigos prie jos galimybes naujiems dalyviams, įskaitant startuolius ir MVĮ, taip pat pilietinės visuomenės organizacijas;
Pakeitimas 390
Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  prisidėti įgyvendinant Komisijos komunikate „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis. Europos skaitmeninio dešimtmečio vizija“ (2021 m. kovo mėn.) nustatytus tikslus, visų pirma kalbant apie puslaidininkius, IRT specialistus ir verslo modelių skaitmeninimą;
Pakeitimas 391
Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  stiprinti komponentų technologijas, kuriomis užtikrinamas ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir sektorių Europoje saugumas, pasitikėjimas ir energijos vartojimo efektyvumas;
d)  stiprinti komponentų technologijas, kuriomis užtikrinamas ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir sektorių Europoje saugumas, pasitikėjimas, didesnis našumas ir energijos vartojimo efektyvumas;
Pakeitimas 392
Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  užtikrinti iniciatyvos strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir ES politikos nuoseklumą, kad būtų užtikrintas veiksmingas elektroninių komponentų ir sistemų technologijų indėlis.
f)  užtikrinti iniciatyvos strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir ES politikos nuoseklumą, kad būtų užtikrintas veiksmingas elektroninių komponentų ir sistemų technologijų indėlis, be kita ko, pasitelkiant atvirojo kodo sprendimus.
Pakeitimas 393
Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  privatūs nariai, kuriuos sudaro šios pramonės asociacijos ir jas sudarantys subjektai: pagal Prancūzijos teisę registruota asociacija AENEAS, kurios registruota buveinė yra Paryžiuje, Prancūzijoje; pagal Nyderlandų teisę registruota pramonės asociacija ARTEMIS (ARTEMISIA), kurios registruota buveinė yra Eindhovene, Nyderlanduose; pagal Vokietijos teisę registruota asociacija „EPoSS e.V.“, kurios registruota buveinė yra Berlyne, Vokietijoje.
b)  privatūs nariai, kuriuos sudaro šios pramonės asociacijos, atstovaujančios jas sudarantiems subjektams: pagal Prancūzijos teisę registruota asociacija AENEAS, kurios registruota buveinė yra Paryžiuje, Prancūzijoje; pagal Nyderlandų teisę registruota pramonės asociacija ARTEMIS (ARTEMISIA), kurios registruota buveinė yra Eindhovene, Nyderlanduose; pagal Vokietijos teisę registruota asociacija „EPoSS e.V.“, kurios registruota buveinė yra Berlyne, Vokietijoje.
Pakeitimas 394
Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  asocijuotieji nariai, kurie turi būti atrenkami pagal 7 straipsnį.
Pakeitimas 395
Pasiūlymas dėl reglamento
128 straipsnio 1 dalis
1.  Per 3 straipsnyje nurodytą laikotarpį Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės veikloje dalyvaujančios valstybės skiria bendrą įnašą, kurio suma yra bent lygi 127 straipsnyje nurodyto Sąjungos įnašo, skirto veiklos išlaidoms padengti, sumai.
1.  Per 3 straipsnyje nurodytą laikotarpį Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės veikloje dalyvaujančios valstybės skiria bendrą įnašą, kuris atitinka 127 straipsnyje nurodyto Sąjungos įnašo, skirto veiklos išlaidoms padengti, sumą.
Pakeitimas 396
Pasiūlymas dėl reglamento
128 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Pagal 26 straipsnio 2 dalį privatūs nariai tarpusavyje susitaria, kaip pasidalyti savo bendrus įnašus, skirtus tiek Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės veiklos, tiek administracinėms išlaidoms padengti.
Pakeitimas 397
Pasiūlymas dėl reglamento
128 straipsnio 4 dalis
4.  1 dalyje nurodytus įnašus sudaro 11 straipsnio 4 dalyje nustatyti įnašai. 2 dalyje nurodytus įnašus sudaro 11 straipsnio 1 dalyje nustatyti įnašai, įskaitant bent 2 489 074 000 EUR 11 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų įnašų. 3 dalyje nurodytus įnašus sudaro 11 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyti įnašai.
4.  1 dalyje nurodytus įnašus sudaro 11 straipsnio 4 dalyje nustatyti įnašai. 2 dalyje nurodytus įnašus sudaro 11 straipsnio 1 dalyje nustatyti įnašai. 3 dalyje nurodytus įnašus sudaro 11 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyti įnašai.
Pakeitimas 398
Pasiūlymas dėl reglamento
128 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Kiekviena dalyvaujanti valstybė, remdamasi strateginiais prioritetais ir tinkamai pagrįstais atvejais, turi veto teisę visais klausimais, susijusiais su jos pačios nacionalinių finansinių įnašų į bendrąją įmonę naudojimu. Pagrindimas skelbiamas viešai, siekiant užtikrinti, kad veto teise būtų naudojamasi skaidriai, pagrįstai ir proporcingai.
Pakeitimas 399
Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnis
129 straipsnis
Išbraukta.
Dalyvaujančiųjų valstybių įnašai
1.  Kiekviena dalyvaujančioji valstybė paveda Bazinių skaitmeninių technologijų bendrajai įmonei naudoti jų įnašus, skirtus toje dalyvaujančiojoje valstybėje įsteigtiems netiesioginių veiksmų dalyviams, bendrajai įmonei sudarant dotacijų susitarimus. Jos taip pat paveda Bazinių skaitmeninių technologijų bendrajai įmonei išmokėti jų įnašus dalyviams. Jos nurodo netiesioginiams veiksmams skiriamas sumas.
2.  Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės netiesioginiuose veiksmuose dalyvaujantys paramos gavėjai pasirašo vieną dotacijos susitarimą su Bazinių skaitmeninių technologijų bendrąja įmone. Išsamios dotacijos susitarimo taisyklės, įskaitant atitinkamą intelektinės nuosavybės teisių sistemą, turi derėti su programos „Europos horizontas“ taisyklėmis.
3.  Dalyvaujančiosios valstybės įsipareigoja išmokėti visą savo įnašų sumą, sudarant teisiškai privalomus dalyvaujančiųjų valstybių tuo tikslu paskirtų subjektų ir Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės susitarimus. Tokie susitarimai sudaromi prieš patvirtinant darbo programą.
4.  Valdyba, tvirtindama susijusių mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos išlaidų sąmatas, deramai atsižvelgia į 3 dalyje nurodytus susitarimus, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės biudžeto pusiausvyros principo.
5.  Vykdomasis direktorius pateikia valdybai 3 dalyje nurodytus susitarimus, kuriais pagrindžiamos susijusios mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos išlaidų sąmatos.
6.  Kita dalyvaujančiųjų valstybių ir Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės bendradarbiavimo ir su 1 dalyje nurodytais įnašais susijusių įsipareigojimų vykdymo tvarka nustatoma susitarimais, kuriuos turi sudaryti kiekvienos dalyvaujančiosios valstybės tuo tikslu paskirti subjektai ir Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė.
Pakeitimas 400
Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  privačias investicijas, kuriomis siekiama industrializuoti Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės ir bendrosios įmonės ECSEL projektų rezultatus;
a)  investicijas, kuriomis siekiama industrializuoti Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės ir bendrosios įmonės ECSEL projektų rezultatus;
Pakeitimas 401
Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  projektus pagal bendriems Europos interesams svarbų projektą mikroelektronikos srityje ir jį galimai pakeisiantį projektą;
Pakeitimas 402
Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  veiklą, skirtą ekosistemai, kuria remiamas technologijų naudotojų ir tiekėjų bendradarbiavimas, plėtoti.
e)  veiklą, skirtą ekosistemai, kuria remiamas technologijų naudotojų ir tiekėjų bendradarbiavimas, plėtoti, taip pat įgyvendinti projektus pagal kelrodes iniciatyvas;
Pakeitimas 403
Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  informavimo ir sklaidos veiklą;
Pakeitimas 404
Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)
da)  mokslinė patariamoji taryba.
Pakeitimas 405
Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 5 dalis
5.  Pirmininkas dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali pakviesti kitus asmenis, visų pirma Sąjungos regioninių valdžios institucijų, MVĮ asociacijų ar kitų Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės organų atstovus.
5.  Pirmininkas dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis gali pakviesti kitus asmenis, visų pirma Sąjungos regioninių valdžios institucijų, MVĮ asociacijų, pilietinės visuomenės organizacijų ar kitų Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės organų atstovus.
Pakeitimas 406
Pasiūlymas dėl reglamento
139 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Privačių narių taryba gali pakviesti atrinktus akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės organizacijų narius dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Jie gauna visus susijusius dokumentus ir gali dalyvauti svarstymuose be balsavimo teisės.
Pakeitimas 407
Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  rengia ir reguliariai atnaujina strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės, kuria siekiama 4 ir 124 straipsniuose nustatytų Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės tikslų, projektą, atsižvelgdama į viešojo sektoriaus institucijų indėlį;
a)  teikia pasiūlymus, be kita ko, vykdant atviras viešas konsultacijas, rengiant ir reguliariai atnaujinant strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės, kuria siekiama 4 ir 124 straipsniuose nustatytų Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės tikslų, projektą, atsižvelgdama į viešojo sektoriaus institucijų ir patariamojo suinteresuotųjų subjektų forumo indėlį;
Pakeitimas 408
Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  kad informuotų suinteresuotąsias šalis apie atitinkamų metų strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės projektą ir surinktų su juo susijusią grįžtamąją informaciją, rengia patariamąjį suinteresuotųjų šalių forumą, kuriame gali dalyvauti visos viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotosios šalys, turinčios interesų bazinių skaitmeninių technologijų srityje;
c)  kad informuotų suinteresuotuosius subjektus apie atitinkamų metų strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės projektą ir darbo programą bei surinktų su tuo susijusius pasiūlymus ir grįžtamąją informaciją, nedarant poveikio 21 straipsniui, rengia patariamąjį suinteresuotųjų subjektų forumą, kuriame gali dalyvauti visi viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotieji subjektai, turintys interesų bazinių skaitmeninių technologijų srityje, visų pirma MVĮ asociacijos ir atstovai bei pilietinės visuomenės organizacijos;
Pakeitimas 409
Pasiūlymas dėl reglamento
140 a straipsnis (naujas)
140a straipsnis
Mokslinė patariamoji taryba
1.   Bazinių skaitmeninių technologijų bendroji įmonė įsteigia nepriklausomą mokslinę patariamąją tarybą, kaip nurodyta 19 ir 131 straipsniuose, siekdama gauti aukšto lygio nepriklausomų akademinių ekspertų mokslines konsultacijas.
2.   Nepriklausomą mokslinę patariamąją tarybą sudaro ne daugiau kaip 15 nuolatinių narių ir ji iš savo narių dvejų metų kadencijai išsirenka pirmininką.
3.   Nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba gali teikti rekomendacijas Bazinių skaitmeninių technologijų bendrosios įmonės valdybos ir kitų organų prašymu arba savo iniciatyva.
4.   Nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba bendradarbiauja su atitinkamais patariamaisiais organais, įsteigtais pagal programą „Europos horizontas“.
Pakeitimas 410
Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  stiprinti ir integruoti Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus oro eismo valdymo sektoriuje, kad jis būtų atsparesnis ir galėtų prisitaikyti prie eismo svyravimų, kartu sudarant sąlygas sklandžiai eksploatuoti visus orlaivius;
a)  stiprinti ir integruoti Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus oro eismo valdymo sektoriuje, kad jis būtų atsparesnis ir galėtų prisitaikyti prie eismo svyravimų, kartu sudarant sąlygas sklandžiai eksploatuoti visus orlaivius, taip pat ir oro uostuose, kuriuose taikomos skirtingos oro eismo valdymo sąlygos;
Pakeitimas 411
Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  pasitelkiant inovacijas stiprinti pilotuojamų ir bepiločių oro transporto priemonių konkurencingumą Sąjungoje ir oro eismo valdymo paslaugų rinkas, kad būtų remiamas Sąjungos ekonomikos augimas;
b)  pasitelkiant inovacijas stiprinti oro transporto priemonių konkurencingumą Sąjungoje ir oro eismo valdymo paslaugų rinkas, kad būtų remiamas Sąjungos ekonomikos augimas;
Pakeitimas 412
Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  plėtoti ir spartinti novatoriškų sprendimų, kuriais siekiama sukurti bendro Europos dangaus oro erdvę kaip veiksmingiausią ir labiausiai aplinką tausojančią skrydžių erdvę pasaulyje, įsisavinimą rinkoje.
c)  plėtoti ir spartinti novatoriškų sprendimų, kuriais siekiama sukurti bendro Europos dangaus oro erdvę kaip saugiausią bei veiksmingiausią ir labiausiai aplinką tausojančią skrydžių erdvę pasaulyje, įsisavinimą rinkoje, taip prisidedant prie oro ir akustinės taršos mažinimo.
Pakeitimas 413
Pasiūlymas dėl reglamento
142 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  koordinuoti Sąjungos oro eismo valdymo modernizavimo pastangų prioritetų nustatymą ir planavimą, remiantis bendru oro eismo valdymo suinteresuotųjų šalių sutarimu grindžiamu procesu;
e)  koordinuoti Sąjungos oro eismo valdymo modernizavimo pastangų prioritetų nustatymą ir planavimą, remiantis bendru oro eismo valdymo suinteresuotųjų subjektų sutarimu grindžiamu procesu ir daugiausia dėmesio skiriant ne tik pavienių skrydžių efektyvumo didinimui, bet ir nuolatiniam bendrų pajėgumų pritaikymui atsižvelgiant į technologinę pažangą;
Pakeitimas 414
Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  Agentūros atstovaujama Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė), įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės;
b)  Agentūros atstovaujama Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė), įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės, nedarant poveikio kitų narių, visų pirma MVĮ, teisėms, kaip nustatyta šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose;
Pakeitimas 415
Pasiūlymas dėl reglamento
144 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  šio reglamento III priede išvardyti nariai steigėjai, įsipareigojimo raštu pranešę apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės;
c)  šio reglamento III priede išvardyti nariai steigėjai, įsipareigojimo raštu pranešę apie savo sprendimą prisijungti prie Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės, kuris grindžiamas tinkama gauto Sąjungos finansavimo ir įsipareigoto nepiniginio įnašo pusiausvyra, nedarant poveikio kitų narių, visų pirma MVĮ, teisėms, kaip nustatyta šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose;
Pakeitimas 416
Pasiūlymas dėl reglamento
146 straipsnio 1 dalis
1.  Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės privatūs nariai per 3 straipsnyje apibrėžtą laikotarpį skiria arba susitaria, kad juos sudarantys arba su jais susiję subjektai skirtų iš viso bent 500 000 000 EUR įnašą, įskaitant iki 25 000 000 EUR administracinėms išlaidoms padengti.
1.  Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės privatūs nariai per 3 straipsnyje apibrėžtą laikotarpį bendrai skiria arba susitaria, kad juos sudarantys arba su jais susiję subjektai skirtų iš viso bent 500 000 000 EUR įnašą, įskaitant iki 25 000 000 EUR administracinėms išlaidoms padengti.
Pakeitimas 417
Pasiūlymas dėl reglamento
150 straipsnio 2 dalies g punktas
g)  atitinkamų mokslo įstaigų arba atitinkamos mokslininkų bendruomenės atstovas, paskirtas jų Europos lygmeniu atstovaujamos organizacijos:
g)  atitinkamų mokslo įstaigų arba atitinkamos mokslininkų bendruomenės atstovas, be kita ko, turintis specialių aplinkos ir klimato srities ekspertinių žinių, paskirtas jų Europos lygmeniu atstovaujamos organizacijos:
Pakeitimas 418
Pasiūlymas dėl reglamento
150 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)
ja)  pilietinės visuomenės organizacijų atstovas;
Pakeitimas 419
Pasiūlymas dėl reglamento
152 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Be 18 straipsnyje išvardytų užduočių, Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos vykdomasis direktorius atlieka šias užduotis:
Be 18 straipsnyje išvardytų užduočių, Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos vykdomasis direktorius, vadovaudamasis valdybos nurodymais, atlieka šias užduotis:
Pakeitimas 420
Pasiūlymas dėl reglamento
153 straipsnio 2 dalis
2.  Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau kaip 15 nuolatinių narių.
2.  Mokslinį komitetą sudaro ne daugiau kaip 15 nuolatinių narių, kartu užtikrinant klimato ir aplinkos srities ekspertų dalyvavimą.
Pakeitimas 421
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  skatinti Europos technologinį suverenumą būsimų pažangiųjų tinklų ir paslaugų srityje, stiprinant dabartines pramonės stipriąsias puses ir išplečiant aprėptį nuo 5G ryšio iki platesnės strateginės vertės grandinės, įskaitant debesijos kompiuterijos paslaugų teikimą, taip pat komponentus ir įrenginius;
a)  skatinti Europos kibernetinį saugumą, atsparumą ir technologinį suverenumą būsimų pažangiųjų tinklų ir paslaugų srityje, stiprinant dabartines pramonės stipriąsias puses ir išplečiant aprėptį nuo 5G ryšio iki platesnės strateginės vertės grandinės, įskaitant debesijos kompiuterijos paslaugų teikimą, taip pat komponentus ir įrenginius;
Pakeitimas 422
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  suderinti platesnio rato pramonės subjektų, įskaitant ne tik telekomunikacijų pramonės, bet ir daiktų interneto, debesijos kompiuterijos, taip pat komponentų ir įrenginių subjektus, strateginius planus;
b)  suderinti platesnio rato pramonės subjektų, įskaitant ne tik telekomunikacijų pramonės, bet ir daiktų interneto, debesijos kompiuterijos, tos pačios srities MVĮ ir startuolių, taip pat komponentų ir įrenginių subjektus, strateginius planus;
Pakeitimas 423
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  didinti Europos technologinę ir mokslinę kompetenciją, kad iki 2030 m. Europa galėtų žengti pirmosiose gretose kuriant ir valdant 6G sistemas;
c)  didinti Europos technologinę ir mokslinę kompetenciją, kad iki 2030 m. Europa galėtų žengti pirmosiose gretose kuriant ir valdant 6G sistemas, taip pat kitas susijusias naujas ryšių technologijas;
Pakeitimas 424
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  stiprinti skaitmeninės infrastruktūros diegimą ir skaitmeninių sprendimų įsisavinimą Europos rinkose, visų pirma užtikrinant EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalies strateginio koordinavimo mechanizmą ir EITP2 sąveiką, taip pat sąveiką su Skaitmeninės Europos programa bei programa „InvestEU“, kaip Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendrosios įmonės veiklos srities ir valdymo dalį;
d)  stiprinti skaitmeninės infrastruktūros diegimą ir skaitmeninių produktų ir technologijų įsisavinimą Europos rinkose, visų pirma užtikrinant EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalies strateginio koordinavimo mechanizmą ir EITP2 sąveiką, taip pat sąveiką su Skaitmeninės Europos programa bei programa „InvestEU“, kaip Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendrosios įmonės veiklos srities ir valdymo dalį;
Pakeitimas 425
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  iki 2030 m. sudaryti palankesnes sąlygas diegti skaitmenines inovacijas, kuriomis būtų tenkinami Europos rinkos poreikiai ir viešosios politikos reikalavimai, įskaitant griežčiausius vertikaliųjų pramonės šakų reikalavimus, taip pat visuomenės poreikiai tokiose srityse kaip saugumas, energijos vartojimo efektyvumas ir elektromagnetiniai laukai;
f)  iki 2030 m. sudaryti palankesnes sąlygas diegti skaitmenines inovacijas, kuriomis būtų tenkinami Europos rinkos poreikiai ir viešosios politikos reikalavimai, įskaitant griežčiausius vertikaliųjų pramonės šakų reikalavimus, taip pat visuomenės poreikiai tokiose srityse kaip sauga, saugumas, energijos vartojimo efektyvumas ir elektromagnetiniai laukai;
Pakeitimas 426
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa)  skatinti sąžiningai, skaidriai ir atvirai rengti aukščiausius 6G inovacijų standartus;
Pakeitimas 427
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)
ga)  prisidėti siekiant Komisijos komunikate dėl 2030 m. skaitmeninės politikos kelrodžio nustatytų tikslų, visų pirma kalbant apie junglumą, debesijos paslaugas ir IRT specialistus;
Pakeitimas 428
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)
gb)  prisidėti mažinant junglumo spragas, vis dar darančias poveikį Europos periferinėms vietovėms, pvz., saloms, atokiausiems regionams, retai apgyvendintoms ir kaimo vietovėms.
Pakeitimas 429
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  sudaryti palankesnes sąlygas kurti technologijas, galinčias atitikti pažangiųjų ryšių reikalavimus, o kartu remti Europos kompetenciją pažangiųjų tinklų ir paslaugų technologijų bei struktūros srityje ir jų raidą link 6G, įskaitant tvirtą Europos poziciją standartų ir esminių patentų srityje, ir remti pagrindinių reikalavimų, pavyzdžiui, dažnių juostų, reikalingų būsimoms pažangiųjų tinklų technologijoms, nustatymą;
a)  sudaryti palankesnes sąlygas kurti technologijas, galinčias atitikti pažangiųjų ryšių reikalavimus, o kartu remti Europos kompetenciją pažangiųjų tinklų ir paslaugų technologijų bei struktūros srityje ir jų raidą link 6G, taip pat naujų atitinkamų ryšių technologijų, įskaitant tvirtą Europos poziciją standartų ir esminių patentų srityje, ir remti pagrindinių reikalavimų, pavyzdžiui, dažnių juostų, reikalingų būsimoms pažangiųjų tinklų technologijoms, nustatymą;
Pakeitimas 430
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  stiprinti Sąjungos pramonės padėtį pasaulinėje pažangiųjų tinklų ir paslaugų vertės grandinėje, sukuriant kritinę viešojo ir privačiojo sektorių subjektų masę, visų pirma didinant programinės įrangos ir daiktų interneto subjektų indėlį, pasinaudojant nacionalinėmis iniciatyvomis ir remiant naujų dalyvių atsiradimą;
e)  stiprinti Sąjungos pramonės, visų pirma MVĮ, padėtį pasaulinėje pažangiųjų tinklų ir paslaugų vertės grandinėje, sukuriant kritinę viešojo ir privačiojo sektorių subjektų masę, visų pirma didinant programinės įrangos ir daiktų interneto subjektų indėlį, pasinaudojant nacionalinėmis iniciatyvomis ir remiant naujų dalyvių atsiradimą;
Pakeitimas 431
Pasiūlymas dėl reglamento
159 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  remti derinimą su etikos ir saugumo reikalavimais, įtraukiant juos į strategines mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkes, ir prireikus prisidėti prie Sąjungos teisėkūros proceso.
f)  remti derinimą su etikos ir saugumo reikalavimais, visų pirma privatumą ir pritaikytąjį saugumą, įtraukiant juos į strategines mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkes, ir prireikus prisidėti prie Sąjungos teisėkūros proceso.
Pakeitimas 432
Pasiūlymas dėl reglamento
160 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  prisideda prie kitų Sąjungos programų, pavyzdžiui, EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalies, Skaitmeninės Europos programos ir programos „InvestEU“, pagal kurias vykdoma veikla pažangiųjų tinklų ir paslaugų srityje, darbo programų;
a)  kai prašoma, prisideda prie kitų Sąjungos programų, pavyzdžiui, EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalies, Skaitmeninės Europos programos ir programos „InvestEU“, pagal kurias vykdoma veikla pažangiųjų tinklų ir paslaugų srityje, darbo programų;
Pakeitimas 433
Pasiūlymas dėl reglamento
160 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  kartu su Komisija ir kompetentingomis atitinkamomis finansavimo įstaigomis koordinuoja Sąjungos bandomąsias ir diegimo iniciatyvas pažangiųjų tinklų ir paslaugų srityje, pavyzdžiui, pagal EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalį – visos Europos 5G koridorių, skirtų susietajam ir automatizuotam judumui, iniciatyvą;
b)  kartu su Komisija ir kompetentingomis atitinkamomis finansavimo įstaigomis sudaro palankesnes sąlygas Sąjungos bandomosioms ir diegimo iniciatyvoms pažangiųjų tinklų ir paslaugų srityje, pavyzdžiui, pagal EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus daliai – visos Europos 5G koridorių, skirtų susietajam ir automatizuotam judumui, iniciatyvai;
Pakeitimas 434
Pasiūlymas dėl reglamento
160 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  rengia ir derina visos Europos 5G koridorių, skirtų susietajam ir automatizuotam judumui, strateginio diegimo darbotvarkes, dalyvaujant suinteresuotosioms šalims. Tos darbotvarkės yra programavimo dokumentai, kurie galioja tiek, kiek trunka EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalies įgyvendinimas, ir kuriuose apibrėžiama bendra 5G grindžiamų ekosistemų kūrimo vizija ir pagrindiniai tinklo ir paslaugų reikalavimai, taip pat nustatomi diegimo tikslai ir veiksmų gairės bei galimi bendradarbiavimo modeliai.
d)  rengia ir teikia grįžtamąją informaciją apie visos Europos 5G koridorių, skirtų susietajam ir automatizuotam judumui, strateginio diegimo darbotvarkes, dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams. Tos darbotvarkės yra preliminarūs programavimo dokumentai, kurie galioja tiek, kiek trunka EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalies įgyvendinimas, ir kuriuose apibrėžiama bendra 5G grindžiamų ekosistemų kūrimo vizija ir pagrindiniai tinklo ir paslaugų reikalavimai, taip pat nustatomi diegimo tikslai ir veiksmų gairės bei galimi bendradarbiavimo modeliai.
Pakeitimas 435
Pasiūlymas dėl reglamento
161 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  5G infrastruktūros asociacija, įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendrosios įmonės.
b)  5G infrastruktūros asociacija, įsipareigojimo raštu pranešusi apie savo sprendimą besąlygiškai prisijungti prie Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendrosios įmonės, nedarant poveikio narių, visų pirma MVĮ, teisėms, kaip nustatyta šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose.
Pakeitimas 436
Pasiūlymas dėl reglamento
164 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  atskirtą mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą;
a)  atskirtą mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, įskaitant atvirojo kodo programinę įrangą ir technologijas;
Pakeitimas 437
Pasiūlymas dėl reglamento
164 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  įnašus į standartizavimą;
b)  įnašus į standartizavimą, įskaitant atvirųjų standartų srityje;
Pakeitimas 438
Pasiūlymas dėl reglamento
164 straipsnio 1 pastraipos e punktas
e)  įnašus į 5G infrastruktūros asociacijos ir bet kurios kitos suinteresuotųjų šalių grupės ar asociacijos veiklą Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendrosios įmonės srityje, kuri nefinansuojama skiriant Sąjungos dotaciją;
e)  įnašus į 5G infrastruktūros asociacijos ir bet kurios kitos suinteresuotųjų subjektų grupės ar asociacijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir diegimo veiklą Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendrosios įmonės srityje, kuri nefinansuojama skiriant Sąjungos dotaciją;
Pakeitimas 439
Pasiūlymas dėl reglamento
164 straipsnio 1 pastraipos f punktas
f)  veiklą, kuria siekiama vystyti ekosistemą ir, be kita ko, stiprinti bendradarbiavimą su vertikaliosiomis pramonės šakomis;
f)  veiklą, kuria siekiama vystyti ekosistemą, be kita ko, stiprinant atviras, sąveikias, bendradarbiavimu pagrįstas ryšių technologijas ir tinklus bei bendradarbiaujant su vertikaliosiomis pramonės šakomis;
Pakeitimas 440
Pasiūlymas dėl reglamento
164 straipsnio 1 pastraipos g punktas
g)  rezultatų sklaidą visame pasaulyje, siekiant bendro sutarimo dėl remiamų technologijų rengiant būsimus standartus;
g)  rezultatų sklaidą visame pasaulyje, siekiant bendro sutarimo dėl remiamų technologijų rengiant būsimus standartus, be kita ko, pasitelkiant vertės grandinę;
Pakeitimas 441
Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)
da)  mokslinė patariamoji taryba.
Pakeitimas 442
Pasiūlymas dėl reglamento
168 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  priima strategines diegimo darbotvarkes ir prireikus jas iš dalies keičia per visą EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalies programos įgyvendinimo laikotarpį;
a)  priima bendrosios įmonės strategines diegimo darbotvarkes ir prireikus jas iš dalies keičia per visą EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalies programos įgyvendinimo laikotarpį;
Pakeitimas 443
Pasiūlymas dėl reglamento
168 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  užtikrina, kad vykdant visą Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendrosios įmonės veiklą būtų atsižvelgiama į Sąjungos kibernetinio saugumo teisės aktus ir esamas ir būsimas suderintas valstybių narių gaires;
b)  užtikrina, kad vykdant visą Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendrosios įmonės veiklą būtų tinkamai įgyvendinami Sąjungos kibernetinio saugumo teisės aktai ir esamos ir būsimos suderintos valstybių narių gairės ir būtų atsižvelgiama į juos;
Pakeitimas 444
Pasiūlymas dėl reglamento
168 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  skatina EITP2 skaitmeninio, transporto ir energetikos sektorių sąveiką ir papildomumą nustatydama intervencines sritis ir prisidėdama prie darbo programų, taip pat sąveiką ir papildomumą su kitomis atitinkamomis Sąjungos programomis.
c)  skatina EITP2 skaitmeninio, transporto ir energetikos sektorių sąveiką ir papildomumą nustatydama intervencines sritis ir galbūt prisidėdama prie darbo programų, taip pat sąveiką ir papildomumą su kitomis atitinkamomis Sąjungos programomis.
Pakeitimas 445
Pasiūlymas dėl reglamento
169 a straipsnis (naujas)
169a straipsnis
Mokslinė patariamoji taryba
1.   Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė įsteigia nepriklausomą mokslinę patariamąją tarybą, kaip nurodyta 19 ir 165 straipsniuose, siekdama gauti aukšto lygio nepriklausomų akademinių ekspertų mokslines konsultacijas.
2.   Nepriklausomą mokslinę patariamąją tarybą sudaro ne daugiau kaip 15 nuolatinių narių ir ji iš savo narių dvejų metų kadencijai išsirenka pirmininką.
3.   Nepriklausoma mokslinė patariamoji taryba gali teikti rekomendacijas Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendrosios įmonės valdybos ir kitų organų prašymu arba savo iniciatyva.
Pakeitimas 446
Pasiūlymas dėl reglamento
171 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant užtikrinti didžiausią poveikį, mokslinę kompetenciją ir efektyviausią išteklių panaudojimą, bendrųjų įmonių veikla nuolat stebima ir periodiškai peržiūrima vadovaujantis jų finansinėmis taisyklėmis. Į stebėsenos ir periodinės peržiūros rezultatus atsižvelgiama vykdant Europos partnerysčių stebėseną ir vertinimo pagal programą „Europos horizontas“ procedūros metu vertinant bendrąsias įmones.
1.  Siekiant užtikrinti didžiausią poveikį, mokslinę kompetenciją, pridėtinę vertę visuomenei ir veiksmingiausią bei efektyviausią išteklių panaudojimą, bendrųjų įmonių veikla nuolat stebima ir periodiškai peržiūrima vadovaujantis jų finansinėmis taisyklėmis. Į stebėsenos ir periodinės peržiūros rezultatus atsižvelgiama vykdant Europos partnerysčių stebėseną ir vertinimo pagal programą „Europos horizontas“ procedūros metu vertinant bendrąsias įmones. Tokia stebėsena ir peržiūros nedidina administracinės naštos nei bendrosioms įmonėms, nei jų naudos gavėjams.
Pakeitimas 447
Pasiūlymas dėl reglamento
171 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Bendrosios įmonės turėtų rengti nuolatinę savo valdymo veiklos stebėseną ir pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [45 straipsnį] ir [III priedą] įgyvendinant projektus atlikto darbo ir jų rezultatų bei poveikio periodinę peržiūrą. Ši stebėsena apima:
2.  Bendrosios įmonės turėtų rengti nuolatinę valdymo ir įgyvendinimo veiklos stebėseną ir pagal Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [45 straipsnį] ir [III bei V priedus] įgyvendinant projektus atlikto darbo ir jų rezultatų bei poveikio periodinę peržiūrą. Ši stebėsena laiku ir glaustai skelbiama atitinkamoje kiekvienos bendrosios įmonės interneto svetainėje ir apima:
Pakeitimas 448
Pasiūlymas dėl reglamento
171 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  informaciją apie socialinių ir humanitarinių mokslų integravimo lygį, žemesnių ir aukštesnių technologinės parengties lygių santykį bendradarbiavimu grindžiamoje mokslinių tyrimų veikloje, pažangą plečiant šalių dalyvavimą, geografinę konsorciumų sudėtį bendradarbiaujamuosiuose projektuose, dviejų etapų pateikimo ir vertinimo procedūros taikymą, priemones, kuriomis siekiama palengvinti bendradarbiavimu grindžiamus ryšius Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, vertinimo peržiūros taikymą ir skundų skaičių bei rūšis, klimato aspekto integravimo ir su tuo susijusių išlaidų lygį, MVĮ dalyvavimą, privačiojo sektoriaus dalyvavimą, lyčių dalyvavimą finansuojamuose veiksmuose, vertinimo komisijas, valdybas ir patariamąsias grupes, bendro finansavimo normą, papildomą ir sudėtinį finansavimą iš kitų Sąjungos fondų, laiką iki dotacijos suteikimo, tarptautinio bendradarbiavimo lygį, piliečių ir pilietinės visuomenės dalyvavimą;
b)  informaciją apie socialinių ir humanitarinių mokslų integravimo lygį, žemesnių ir aukštesnių technologinės parengties lygių santykį bendradarbiavimu grindžiamoje mokslinių tyrimų veikloje, pažangą plečiant šalių dalyvavimą, geografinę konsorciumų sudėtį bendradarbiaujamuosiuose projektuose, dviejų etapų pateikimo ir vertinimo procedūros taikymą, priemones, kuriomis siekiama palengvinti bendradarbiavimu grindžiamus ryšius Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, vertinimo peržiūros taikymą ir skundų skaičių bei rūšis, klimato aspekto integravimo ir su tuo susijusių išlaidų lygį, MVĮ dalyvavimą, privačiojo sektoriaus dalyvavimą, lyčių aspekto integravimą finansuojamų veiksmų turinyje ir lyčių dalyvavimą finansuojamuose veiksmuose, vertinimo komisijas, valdybas ir patariamąsias grupes, bendro finansavimo normą, papildomą ir sudėtinį finansavimą iš kitų Sąjungos fondų, laiką iki dotacijos suteikimo, tarptautinio bendradarbiavimo lygį, piliečių ir pilietinės visuomenės dalyvavimą ir atvirosios prieigos praktiką;
Pakeitimas 449
Pasiūlymas dėl reglamento
171 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
da)  naujų subjektų pritraukimo ir bendradarbiavimo tinklų plėtimo priemones;
Pakeitimas 450
Pasiūlymas dėl reglamento
171 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)
db)  kiekybinį ir kokybinį sverto poveikį, visų pirma įsipareigotų ir faktiškai suteiktų finansinių ir nepiniginių įnašų, susijusių su pagrindine ir papildoma veikla, lygį.
Pakeitimas 451
Pasiūlymas dėl reglamento
171 straipsnio 3 dalis
3.  Bendrųjų įmonių veiksmų vertinimai atliekami laiku, kad į juos būtų galima atsižvelgti atliekant bendrus tarpinius ir galutinius programos „Europos horizontas“ vertinimus ir vykdant susijusį sprendimų dėl programos „Europos horizontas“, ją pakeisiančios priemonės ir kitų su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusių iniciatyvų, kaip nurodyta Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [47 straipsnyje], priėmimo procesą.
3.  Bendrųjų įmonių veiksmų vertinimai atliekami laiku, kad į juos būtų galima atsižvelgti atliekant bendrus tarpinius ir galutinius programos „Europos horizontas“ vertinimus ir vykdant susijusį sprendimų dėl programos „Europos horizontas“, ją pakeisiančios priemonės ir kitų su moksliniais tyrimais ir inovacijomis susijusių iniciatyvų, kaip nurodyta Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [47 straipsnyje], priėmimo procesą. Tokiais vertinimais neužkraunama papildoma administracinė našta nei bendrosioms įmonėms, nei jų naudos gavėjams.
Pakeitimas 452
Pasiūlymas dėl reglamento
171 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija atlieka kiekvienos bendrosios įmonės tarpinį ir galutinį vertinimą, į kuriuos atsižvelgiama atliekant programos „Europos horizontas“ vertinimus, kaip nurodyta Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [47 straipsnyje]. Atliekant vertinimus nagrinėjama, kaip kiekviena bendroji įmonė vykdo savo misiją ir siekia tikslų, nagrinėjama visa bendrosios įmonės veikla ir vertinama atitinkamos bendrosios įmonės Europos pridėtinė vertė, veiksmingumas, efektyvumas, įskaitant jos atvirumą ir skaidrumą, vykdomos veiklos aktualumas, suderinamumas ir papildomumas atitinkamos regioninės, nacionalinės ir Sąjungos politikos atžvilgiu, įskaitant sąveiką su kitomis programos „Europos horizontas“ dalimis, kaip antai misijomis, veiksmų grupėmis arba teminėmis ar specialiosiomis programomis. Atliekant vertinimus atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių nuomonę tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmenimis ir, kai tinkama, taip pat vertinamas 174 straipsnio 3–9 dalyse nurodytų iniciatyvų ilgalaikis mokslinis, visuomeninis, ekonominis ir technologinis poveikis. Kai tinkama, taip pat vertinama, koks politikos intervencijos būdas būtų veiksmingiausias vykdant veiksmus ateityje, taip pat bet kokio galimo kiekvienos bendrosios įmonės veiklos atnaujinimo svarba ir nuoseklumas, atsižvelgiant į bendrus politikos prioritetus bei mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo aplinką, įskaitant jos padėtį kitų iniciatyvų, remiamų pagal bendrąją programą, visų pirma Europos partnerysčių ar misijų, atžvilgiu. Vertinimuose taip pat deramai atsižvelgiama į valdybos pagal 16 straipsnio 2 dalies y punktą priimtą laipsniško veiklos nutraukimo planą.
4.  Komisija atlieka ir paskelbia kiekvienos bendrosios įmonės tarpinį ir galutinį vertinimą, į kuriuos atsižvelgiama atliekant programos „Europos horizontas“ vertinimus, kaip nurodyta Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [47 straipsnyje]. Atliekant vertinimus nagrinėjama, kaip kiekviena bendroji įmonė vykdo savo misiją ir siekia tikslų, nagrinėjama visa bendrosios įmonės veikla ir vertinama atitinkamos bendrosios įmonės Europos pridėtinė vertė, veiksmingumas, efektyvumas, įskaitant jos atvirumą ir skaidrumą, vykdomos veiklos aktualumas visą Sąjungą apimančios politikos ir tikslų aspektais, taip pat įnašas siekiant patenkinti visuomenės poreikius ir teikti jai naudą, ir jų suderinamumas ir papildomumas atitinkamos regioninės, nacionalinės ir Sąjungos politikos atžvilgiu, įskaitant sąveiką su kitomis partnerystėmis ir programos „Europos horizontas“ dalimis, kaip antai misijomis, veiksmų grupėmis arba teminėmis ar specialiosiomis programomis. Atliekant vertinimus atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų nuomonę tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmenimis ir, kai tinkama, taip pat vertinamas 174 straipsnio 3–9 dalyse ir Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ V priede nurodytų iniciatyvų ilgalaikis mokslinis, visuomeninis, ekonominis ir technologinis poveikis. Kai tinkama, taip pat vertinama, koks politikos intervencijos būdas būtų veiksmingiausias vykdant veiksmus ateityje, taip pat bet kokio galimo kiekvienos bendrosios įmonės veiklos atnaujinimo svarba ir nuoseklumas, atsižvelgiant į bendrus politikos prioritetus bei mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo aplinką, įskaitant jos padėtį kitų iniciatyvų, remiamų pagal bendrąją programą, visų pirma Europos partnerysčių ar misijų, atžvilgiu. Vertinimuose taip pat deramai atsižvelgiama į valdybos pagal 16 straipsnio 2 dalies y punktą priimtą laipsniško veiklos nutraukimo planą.
Pakeitimas 453
Pasiūlymas dėl reglamento
171 straipsnio 6 dalis
6.  Pasitelkdama skaidraus proceso metu atrinktus nepriklausomus išorės ekspertus Komisija, siekdama įvertinti, kaip bendrajai įmonei sekasi siekti nustatytų tikslų, nustatyti veiklos įgyvendinimui įtakos turinčius veiksnius ir geriausią patirtį, gali atlikti kitus strateginės svarbos temų ar klausimų vertinimus. Atlikdama šiuos išsamesnius vertinimus Komisija visapusiškai atsižvelgia į atitinkamai bendrajai įmonei daromą administracinį poveikį.
6.  Pasitelkdama atviro ir skaidraus konkurso metu atrinktus nepriklausomus išorės ekspertus Komisija, siekdama įvertinti, kaip bendrajai įmonei sekasi siekti nustatytų tikslų, nustatyti veiklos įgyvendinimui įtakos turinčius veiksnius ir geriausią patirtį, gali atlikti kitus strateginės svarbos temų ar klausimų vertinimus. Atlikdama šiuos išsamesnius vertinimus Komisija visapusiškai atsižvelgia į atitinkamai bendrajai įmonei daromą administracinį poveikį ir deda visas pastangas, kad sumažintų jos administracinę naštą ir užtikrintų, kad vertinimo procesas būtų paprastas ir visiškai skaidrus. Bet kokie vertinimai šioje srityje grindžiami patikimu politikos galimybių vertinimu valdymo atžvilgiu, įskaitant galimybę nustatyti tinkamas apsaugos priemones, kuriomis užtikrinama, kad vykdant visas operacijas būtų tinkamai atsižvelgiama į viešuosius interesus.
Pakeitimas 454
Pasiūlymas dėl reglamento
171 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.  Ataskaitų teikimas atitinka standartinius programos „Europos horizontas“ atskaitomybės reikalavimus. Kuriant atskaitomybės sistemas strateginio koordinavimo procese taip pat dalyvauja valstybės narės ir partnerystės atstovai, kad būtų užtikrintas atskaitomybės ir stebėsenos pastangų, įskaitant duomenų rinkimo ir atskaitomybės užduočių pasidalijimą, sinchronizavimas ir koordinavimas.
Pakeitimas 455
Pasiūlymas dėl reglamento
171 straipsnio 9 dalis
9.  Komisija bendrųjų įmonių vertinimų rezultatus, įskaitant Komisijos vertinimo išvadas ir pastabas, pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui kartu su programos „Europos horizontas“ vertinimais, nurodytais Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [47 straipsnyje].
9.  Komisija bendrųjų įmonių vertinimų rezultatus, įskaitant Komisijos vertinimo išvadas ir pastabas, viešai paskelbia ir pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui kartu su programos „Europos horizontas“ vertinimais, nurodytais Reglamento dėl programos „Europos horizontas“ [47 straipsnyje].
Pakeitimas 456
Pasiūlymas dėl reglamento
171 a straipsnis (naujas)
171a straipsnis
Atskaitingumas Europos piliečiams
Nedarant poveikio šiame reglamente nustatytiems viešumo reikalavimams, informacija, esanti konsoliduotoje metinėje bendrųjų įmonių veiklos ataskaitoje ir ataskaitose pagal 171 straipsnį, viešai skelbiama plačiajai visuomenei internete naudojant vartotojams patogias priemones, įskaitant infografikus ir išlaidų stebėjimo sistemas.
Atnaujinta: 2023 m. rugpjūčio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika