Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0532/2021

Внесени текстове :

B9-0532/2021

Разисквания :

PV 19/10/2021 - 4
CRE 19/10/2021 - 4

Гласувания :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Приети текстове :

P9_TA(2021)0439

Приети текстове
PDF 162kWORD 48k
Четвъртък, 21 октомври 2021 г. - Страсбург
Кризата с принципите на правовата държава в Полша и върховенството на правото на ЕС
P9_TA(2021)0439B9-0532/2021

Резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2021 г. относно кризата с принципите на правовата държава в Полша и върховенството на правото на ЕС (2021/2935(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“),

–  като взе предвид членове 1, 2, 4 и 19 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и свързаната с нея практика на Европейския съд по правата на човека,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз („Съда на ЕС“),

–  като взе предвид мотивираното предложение на Комисията за решение на Съвета от 20 декември 2017 г. относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша, представено в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС (COM(2017)0835),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(1) („Регламент за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава“),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2020 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 юни 2021 г. относно доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2020 г. относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2021 г. относно създаването на насоки за прилагането на общия режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 септември 2021 г. относно свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на положението с принципите на правовата държава в Полша(7),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г., озаглавено „Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. – ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз“ (COM(2020)0580),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 юли 2021 г., озаглавено „Доклад относно върховенството на закона за 2021 г. – ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз“ (COM(2021)0700),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че съгласно залегналото в член 2 от ДЕС, Съюзът се основава на ценностите на зачитането на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства;

Б.  като има предвид, че на 29 март 2021 г. министър-председателят на Полша подаде молба до широко оспорвания и незаконен „Конституционен съд“ да разгледа дали разпоредбите на ДЕС, свързани с върховенството на правото на ЕС и ефективната съдебна защита, са в съответствие с Полската конституция(8);

В.  като има предвид, че с определение от 14 юли 2021 г. Съдът на ЕС постанови временни мерки, поискани от Комисията съгласно член 279 от ДФЕС и свързани с функционирането на дисциплинарната колегия на Върховния съд на Полша и суспендирането на допълнителни разпоредби на полското право, засягащи независимостта на съдебната власт(9);

Г.  като има предвид, че на 14 юли 2021 г. незаконният полски „Конституционен съд“ постанови, че временните мерки на Съда на ЕС относно структурата на съдилищата в Полша са несъвместими с Полската конституция(10);

Д.  като има предвид, че на 15 юли 2021 г. Съдът на ЕС постанови в решението си по дело(11) C-791/19, че дисциплинарният режим за съдиите в Полша не е съвместим с правото на ЕС;

Е.  като има предвид, че на 6 октомври 2021 г. Съдът на ЕС постанови, че прехвърлянето без съгласието на съдия от един съд в друг или между две отделения на един и същ съд може да накърни принципите на несменяемост на съдиите и на независимост на съдебната власт(12);

Ж.  като има предвид, че на 6 октомври 2021 г. заместник-председателят на Съда на ЕС отхвърли искането на Полша за отменяне на определението на заместник-председателят на Съда на ЕС от 14 юли 2021 г., с което се изисква спирането на прилагането на националните разпоредби, свързани по-специално с правомощията на дисциплинарната колегия на Върховния съд(13);

З.  като има предвид, че на 7 октомври 2021 г. незаконният „Конституционен съд“ представи решението си по дело K 3/21, прието с две особени мнения, по искането, отправено от полския министър-председател на 29 март 2021 г., в което се констатира, че разпоредбите на ДЕС се обявяват за несъвместими с Полската конституция на множество основания;

И.  като има предвид, че на 10 октомври 2021 г. над 100 000 полски граждани проведоха мирни демонстрации в цяла Полша, за да покажат своята подкрепа за членството на Полша в ЕС;

Й.  като има предвид, че на 22 октомври 2020 г. незаконният „Конституционен съд“ също беше използван политически за атака срещу правата на жените;

К.  като има предвид, че на 12 октомври 2021 г. решението по дело K 3/21 беше публикувано в Държавния вестник на Полша(14), като по този начин му беше придадена правна сила в полската правна система;

Л.  като има предвид, че Асоциацията на европейските административни съдии също изрази мнението, че решението на незаконния „Конституционен съд“ противоречи ясно на основния принцип на върховенство на правото на ЕС(15);

М.  като има предвид, че в експресно проучване на Евробарометър от август 2021 г. по-голямата част от респондентите изразяват съгласие, че ЕС следва да предоставя средства на държавите членки само при условие че техните правителства защитават и прилагат принципите на правовата държава и демократичните принципи; като има предвид, че тази цифра беше много висока и в Полша (72%)(16);

Н.  като има предвид, че според различни проучвания на общественото мнение, проведени в Полша през септември 2021 г. и октомври 2021 г., едва 5% от анкетираните заявяват, че биха искали Полша да напусне ЕС(17), 90% оценяват положително членството на Полша в ЕС(18), а 95% също така заявяват, че подкрепата от ЕС има положително въздействие върху развитието на техния град или регион, което е по-високо от средното за ЕС(19);

1.  изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на незаконния „Конституционен съд“(20) от 7 октомври 2021 г. като нападение срещу европейската общност на ценности и закони като цяло, накърняващо върховенството на правото на ЕС като един от основните му принципи в съответствие с добре установената съдебна практика на Съда на ЕС; изразява дълбока загриженост, че това решение би могло да създаде опасен прецедент; подчертава, че незаконният „Конституционен съд“ не само няма правна валидност и независимост(21), но и не е квалифициран да тълкува Конституцията в Полша;

2.  подчертава, че съгласно член 47 от Хартата основното право на ефективни правни средства за защита изисква достъп до независим съд; отбелязва нарастващите предизвикателства, поставяни от националните конституционни съдилища и някои политици в това отношение, и призовава държавите членки да зачитат решаващата роля на Съда на ЕС и да спазват неговите решения;

3.  изразява съжаление във връзка с факта, че инициативата за поставяне под въпрос на върховенството на правото на ЕС пред националното законодателство беше предприета от настоящия министър-председател на Полша, като по този начин той злоупотребява допълнително със съдебната система като инструмент за постигане на политическата му програма; изразява съжаление във връзка с тази инициатива като едностранно решение за поставяне под въпрос на правната рамка на ЕС и придържането на Полша към нея; припомня, че присъединяването на Република Полша към ЕС се осъществи чрез ратифициране на Договора за присъединяване, със съгласието на полската нация, изразено чрез референдум; припомня освен това, че Република Полша доброволно се е ангажирала да бъде обвързана с разпоредбите на учредителните договори и със съдебната практика на Съда на ЕС; осъжда използването на съдебната система за политически цели и призовава полските власти да спрат произволното използване на нейните изпълнителни и законодателни правомощия за накърняване на разделението на властите и принципите на правовата държава;

4.  потвърждава, че една съдебна система трябва да бъде разглеждана в нейната цялост, за да се определи дали тя служи на целта за ефективен и независим съдебен контрол, и категорично отхвърля многократните опити на настоящото правителство на партията „Право и справедливост“ да се опитва да оправдава законодателните промени в областта на съдебната система в Полша, особено въз основа на отделни, изолирани примери в различни държави членки;

5.  изразява съжаление относно факта, че решение K 3/21 има отрицателно въздействие върху полските и европейските граждани и предприятия, тъй като тяхното основно право на независима съдебна система, която прилага изцяло достиженията на правото на ЕС и законодателството, вече не може да бъде гарантирано; изразява загриженост относно ефективната защита на основните права на полските и европейските граждани в този контекст;

6.  приветства десетките хиляди полски граждани, които излязоха по улиците в мирни масови протести и които се борят за своите права и свободи като граждани на ЕС; споделя тяхното въжделение за силна демократична Полша в центъра на европейския проект;

7.  подчертава незаконосъобразността на решението от 22 октомври 2020 г. (K 1/20) и признава, че тези строги ограничения на репродуктивното здраве и права на жените са незаконни;

8.  изразява граничещо със страх опасение, че решение K 3/21 ще окаже силно възпиращо въздействие върху полските съдии, тъй като то ще ги обезкуражава да използват правомощията си за прилагане на правото на ЕС; отново изразява пълната си подкрепа за полските съдии, които все още прилагат върховенството на правото на ЕС и отнасят дела до Съда на ЕС за преюдициално заключение, включително след решението по дело K 3/21, въпреки риска за тяхната кариера, включително за дисциплинарното отстраняване от длъжност, уволнение или принудителна оставка;

9.  припомня, че Договорите на ЕС не могат да бъдат изменяни с решение на национален съд и че в член 91 от Конституцията на Полша се припомня, че едно ратифицирано международно споразумение представлява част от националния правен ред, че то трябва да се прилага пряко и че неговите закони имат предимство в случай на стълкновение на закони; изразява дълбока загриженост, че полският „Конституционен съд“ е преобразуван от ефективен пазител на Конституцията в инструмент за узаконяване на незаконните дейности на органите на властта; припомня, че решенията на Съда на ЕС не накърняват правата на държавите членки да извършват организационни промени в рамките на съдебната система;

10.  приветства инициативите на някои национални парламенти да обсъждат и да заемат ясни позиции относно неотдавнашните действия, предприети от полското правителство на партията „Право и справедливост“, и атаките му срещу върховенството на правото на ЕС;

11.  отново изразява мнението, че на правителства, които явно, целенасочено и систематично подкопават ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, не следва да се предоставят пари на данъкоплатците в ЕС;

12.  призовава Комисията и Съвета да предприемат спешни и координирани действия чрез:

   започване на производства за установяване на неизпълнение на задължения във връзка със законодателството относно незаконния „Конституционен съд“, неговия незаконен състав и ролята му за възпрепятстване на изпълнението на решенията на Съда на ЕС, както и искане към Съда на ЕС да наложи временни мерки, както и започване на производство за установяване на нарушение във връзка със Службата за извънреден контрол и обществени дела на Върховния съд, Националния съдебен съвет и Държавната прокуратура на Полша;
   задействане на процедурата, предвидена в член 6, параграф 1 от Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, за Полша, от страна на Комисията, като същевременно припомня, че член 5 от регламента защитава достъпа до финансиране за крайните получатели и бенефициери, и задължаване на Комисията да прави всичко възможно, за да гарантира извършването на плащанията;
   въздържане от одобряване на проекта на план за възстановяване и устойчивост на Полша, докато правителството на Полша не изпълни изцяло и правилно решенията на Съда на ЕС и на международните съдилища, и гарантиране, че оценката на плана гарантира спазването на съответните специфични за всяка държава препоръки, по-специално относно гарантирането на независимостта на съдебната власт;
   приемане на недвусмислени препоръки, които не изискват единодушие, за справяне с нарушенията на принципите на правовата държава от страна на Полша, с ясен график, и обявяване, че съществува очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Полша, в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 1 от ДЕС, от страна на Съвета, и разширяване на обхвата на тази процедура, така че тя да обхваща основните права и демокрацията;
   използване на своите правомощия, включително прекъсване или спиране на плащанията или извършване на финансови корекции, когато е необходимо, в съответствие с приложимия Регламент за общоприложимите разпоредби, предвид риска от сериозни недостатъци в ефективното функциониране на системите за контрол в Полша поради липсата на независимост на съдебната власт, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите;
   обсъждане на кризата с принципите на правовата държава в Полша в присъствието на председателя на Европейския парламент и заемане на ясна позиция, изготвяне на възможно най-категорична съвместна декларация по въпроса, подписана от държавните и правителствените ръководители от ЕС на предстоящата им среща на върха на 21 – 22 октомври 2021 г., и предприемане на спешни последващи действия на следващото заседание на Съвета по общи въпроси;

13.  подчертава, че тези искания не са предназначени да бъдат наказателни мерки срещу народа на Полша, а средства за възстановяване на върховенствата на закона в Полша поради продължаващото влошаване на положението; призовава Комисията да използва всички инструменти, с които разполага, за да установи начини за гарантиране, че полските граждани и пребиваващи в Полша лица няма да бъдат лишени от ползите от фондовете на ЕС поради действията на настоящото правителство, и да установи начини за пряко управление на тези средства от Комисията за крайните бенефициенти;

14.  отбелязва гласуването в комисията по правни въпроси от 14 октомври 2021 г. в подкрепа на дело, заведено пред Съда на ЕС, срещу Комисията във връзка с нейното бездействие за задействане на механизма на ЕС за обвързване с условия във връзка с принципите на правовата държава;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите и на Съвета на Европа.

(1) OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1.
(2) OВ L 57, 18.2.2021 г., стp. 17.
(3) OВ C 395, 29.9.2021 г., стр. 2.
(4) Приети текстове, P9_TA(2021)0313.
(5) OВ C 385, 22.9.2021 г., стр. 317.
(6) Приети текстове, P9_TA(2021)0348.
(7) Приети текстове, P9_TA(2021)0395.
(8) Молба по дело K 3/21.
(9) Определение на Съда на ЕС от 14 юли 2021 г. по дело Комисия/Полша, C-204/21 R, ECLI:EU:C:2021:593.
(10) Решение на Конституционния съд от 14 юли 2021 г. по дело P 7/20.
(11) Решение на Съда на ЕС от 15 юли 2021 г. по дело Комисия/Полша, C-791/19 R, ECLI:EU:C:2021:596.
(12) Решение на Съда на ЕС от 6 октомври 2021 г., Дело C-487/19, W.Ż., EU:C:2021:798.
(13) Определение на Съда на ЕС от 6 октомври 2021 г. по дело Комисия/Полша, C-204/21 R, ECLI:EU:C:2021:834.
(14) DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1852.
(15) https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
(16) Експресно проучване на Евробарометър – Състояние на Европейския съюз, IPSOS, август 2021 г.
(17) Ipsos за OKO.press и вестник „Газета Виборча“, 23-25 септември 2021 г. Цифрите са представени в %.
(18) Kantar, 21 септември 2021 г.
(19) Проучване на Евробарометър от октомври 2021 г., https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331
(20) Решение K 3/21
(21) Европейски съд по правата на човека, дело Xero Flor w Polsce sp. z o.o. (ООД) срещу Полша.

Последно осъвременяване: 23 август 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност