Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0532/2021

Esitatud tekstid :

B9-0532/2021

Arutelud :

PV 19/10/2021 - 4
CRE 19/10/2021 - 4

Hääletused :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0439

Vastuvõetud tekstid
PDF 137kWORD 46k
Neljapäev, 21. oktoober 2021 - Strasbourg
Õigusriigi kriis Poolas ja ELi õiguse ülimuslikkus
P9_TA(2021)0439B9-0532/2021

Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2021. aasta resolutsioon Poola õigusriigi kriisi ja ELi õiguse ülimuslikkuse kohta (2021/2935(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „harta“),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikleid 1, 2, 4 ja 19,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklit 49,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning sellega seotud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu praktikat,

–  võttes arvesse komisjoni 20. detsembri 2017. aasta põhjendatud ettepanekut nõukogu otsuse kohta, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet, ja mis esitati vastavalt ELi lepingu artikli 7 lõikele 1 (COM(2017)0835),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks(1) (edaspidi „õigusriigi tingimuslikkuse määrus“),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2021. aasta määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu(2),

–  võttes arvesse oma 7. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta(3),

–  võttes arvesse oma 24. juuni 2021. aasta resolutsiooni, mis käsitleb komisjoni 2020. aasta aruannet õigusriigi kohta(4),

–  võttes arvesse oma 17. septembri 2020. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet(5),

–  võttes arvesse oma 8. juuli 2021. aasta resolutsiooni liidu eelarve kaitsmiseks kehtestatud üldise tingimuslikkuse korra kohaldamise suuniste koostamise kohta(6),

–  võttes arvesse oma 16. septembri 2021. aasta resolutsiooni meediavabaduse ja õigusriigi olukorra edasise halvenemise kohta Poolas(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2020. aasta teatist „2020. aasta aruanne õigusriigi kohta. Õigusriigi olukord Euroopa Liidus“ (COM(2020)0580),

–  võttes arvesse komisjoni 20. juuli 2021. aasta teatist „2021. aasta aruanne õigusriigi kohta. Õigusriigi olukord Euroopa Liidus“ (COM(2021)0700),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A.  arvestades, et ELi lepingu artikli 2 kohaselt rajaneb liit sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine;

B.  arvestades, et 29. märtsil 2021 esitas Poola peaminister vaidlusalusele ja mittelegitiimsele konstitutsioonikohtule taotluse, milles palus kindlaks teha, kas ELi lepingu sätted, mis käsitlevad ELi õiguse ülimuslikkust ja tõhusat kohtulikku kaitset, on kooskõlas Poola põhiseadusega(8);

C.  arvestades, et 14. juuli 2021. aasta määrusega andis Euroopa Liidu Kohus loa ajutiste meetmete kohta, mida komisjon oli taotlenud ELi toimimise lepingu artikli 279 alusel ja mis olid seotud Poola ülemkohtu distsiplinaarkolleegiumi toimimisega ning kohtute sõltumatust mõjutavate Poola õiguse muude sätete kohaldamise peatamisega(9);

D.  arvestades, et 14. juulil 2021 otsustas Poola mittelegitiimne konstitutsioonikohus, et Euroopa Liidu Kohtu ajutised määrused Poola kohtute struktuuri kohta ei ole kooskõlas Poola põhiseadusega(10);

E.  arvestades, et 15. juulil 2021 otsustas Euroopa Liidu Kohus kohtuasjas C‑791/19(11), et Poola kohtunike distsiplinaarkord ei ole kooskõlas ELi õigusega;

F.  arvestades, et 6. oktoobril 2021 otsustas Euroopa Liidu Kohus, et kohtuniku üleviimine ühest kohtust teise või sama kohtu ühest kolleegiumist teise võib kahjustada kohtunike ametist tagandamatuse ja kohtusüsteemi sõltumatuse põhimõtteid(12);

G.  arvestades, et 6. oktoobril 2021 lükkas Euroopa Liidu Kohtu asepresident tagasi Poola taotluse tühistada Euroopa Liidu Kohtu asepresidendi 14. juuli 2021. aasta määrus, millega nõuti ülemkohtu distsiplinaarkolleegiumi volitusi käsitlevate siseriiklike õigusnormide kohaldamise peatamist(13);

H.  arvestades, et 7. oktoobril 2021 esitas Poola mittelegitiimne konstitutsioonikohus Poola peaministri 29. märtsi 2021. aasta taotlusel algatatud kohtuasjas K 3/21 oma otsuse, mis võeti vastu kahe eriarvamusega ja milles leiti, et Euroopa Liidu lepingu sätted on mitmel põhjusel Poola põhiseadusega vastuolus;

I.  arvestades, et 10. oktoobril 2021 üle kogu Poola toimunud meeleavaldustel väljendas rohkem kui 100 000 Poola kodanikku rahumeelselt toetust Poola kuulumisele Euroopa Liitu;

J.  arvestades, et 22. oktoobril 2020 kasutati mittelegitiimset konstitutsioonikohut ka poliitiliselt naiste õiguste ründamiseks;

K.  arvestades, et 12. oktoobril 2021. aastal avaldati otsus kohtuasjas K 3/21 Poola riigi teatajas(14), millega see sai Poola õigussüsteemis õigusliku jõu;

L.  arvestades, et ka Euroopa Halduskohtunike Ühing on samuti väljendanud seisukohta, et mittelegitiimse konstitutsioonikohtu otsus on selgelt vastuolus ELi õiguse ülimuslikkuse põhimõttega(15);

M.  arvestades, et 2021. aasta augustis toimunud Eurobaromeetri kiiruuringus nõustus valdav enamik vastanutest, et EL peaks eraldama liikmesriikidele rahalisi vahendeid ainult tingimusel, et liikmesriigi valitsus järgib ja rakendab õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid; arvestades, et sellise vastuse andnute osakaal oli väga suur ka Poolas (72 %)(16);

N.  arvestades, et Poolas 2021. aasta septembris ja oktoobris korraldatud eri küsitluste kohaselt soovis vaid 5 % vastanutest, et Poola lahkuks EList(17), 90 % hindas Poola ELi kuulumist positiivselt(18) ning 95 % leidis ka, et ELi toetusel on positiivne mõju nende linna või piirkonna arengule, mis on ELi keskmisest kõrgem näitaja(19);

1.  mõistab kindlalt hukka mittelegitiimse konstitutsioonikohtu 7. oktoobri 2021. aasta otsuse(20) kui rünnaku Euroopa väärtusühenduse ja õigusnormide kui terviku vastu, mis kahjustab ELi õiguse ülimuslikkust kui liidu ühte aluspõhimõtet, mis on kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud praktikaga; on sügavalt mures, et see otsus võib luua ohtliku pretsedendi; rõhutab, et mittelegitiimsel konstitutsioonikohtul mitte ainult ei puudu õiguslik alus ja sõltumatus(21), vaid see kohus ei ole ka pädev tõlgendama Poola põhiseadust;

2.  rõhutab, et harta artikli 47 kohaselt eeldab põhiõigus tõhusale õiguskaitsevahendile võimalust pöörduda sõltumatu kohtu poole; märgib, et liikmesriikide konstitutsioonikohtud ja teatavad poliitikud tekitavad sellega seoses üha suuremaid probleeme, ning kutsub liikmesriike üles austama Euroopa Liidu Kohtu olulist rolli ja täitma selle otsuseid;

3.  taunib asjaolu, et ELi õiguse ülimuslikkus liikmesriikide õigusaktide suhtes seati kahtluse alla praeguse Poola peaministri algatusel, millega ta jätkuvalt kuritarvitas kohtusüsteemi oma poliitiliste eesmärkide saavutamise vahendina; taunib seda algatust kui ühepoolset otsust seada kahtluse alla ELi õigusraamistik ja selle järgimine Poolas; tuletab meelde, et Poola Vabariigi ühinemine ELiga toimus ühinemislepingu ratifitseerimise teel, milleks Poola rahvas oli referendumil nõusoleku andnud; tuletab lisaks meelde, et Poola Vabariik on vabatahtlikult kohustunud järgima asutamislepingute sätteid ja Euroopa Liidu Kohtu praktikat; mõistab hukka kohtusüsteemi kasutamise poliitilistel eesmärkidel ning kutsub Poola ametivõime üles lõpetama täidesaatva ja seadusandliku võimu meelevaldse ärakasutamise, millega nõrgestatakse võimude lahusust ja õigusriiki;

4.  kinnitab, et kohtusüsteemi tuleb käsitleda tervikuna, et kindlaks teha, kas see teenib mõjusa ja sõltumatu kohtuliku kontrolli eesmärki, ning lükkab kindlalt tagasi praeguse PiSi valitsuse korduvad katsed põhjendada seadusemuudatusi Poola kohtusüsteemi vallas eelkõige eri liikmesriikidest võetud üksikute eraldiseisvate näidete toel;

5.  taunib otsuse K 3/21 negatiivset mõju Poola ja Euroopa kodanikele ja ettevõtetele, kuna selle tõttu ei saa enam tagada nende põhiõigust sõltumatule kohtusüsteemile, kus täielikult kohaldatakse ELi õigustikku ja õigusakte; on sellega seoses mures Poola ja Euroopa kodanike põhiõiguste tõhusa kaitse pärast;

6.  avaldab tunnustust nendele kümnetele tuhandetele poolakatele, kes kogunesid rahumeelsetele massimeeleavaldustele, et astuda välja endi kui Euroopa kodanike õiguste ja vabaduste eest; toetab nende soovi näha tugevat demokraatlikku Poolat Euroopa projekti keskmes;

7.  rõhutab 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsuse (K 1/20) õigusvastasust ja tunnistab, et need ranged piirangud naiste reproduktiivtervisele ja sellega seotud õigustele on ebaseaduslikud;

8.  avaldab kartust, et otsusel K 3/21 on tugev pärssiv mõju Poola kohtunikele, kuna see võib neid sundida hoiduma oma õiguste kasutamisest ELi õiguse kohaldamisel; kinnitab oma täielikku toetust neile Poola kohtunikele, kes järgivad endiselt ELi õiguse ülimuslikkust ja suunavad kohtuasju eelotsuse saamiseks Euroopa Liidu Kohtusse ka pärast otsust K 3/21, hoolimata oma karjääriga riskeerimisest, sealhulgas distsiplinaarvastutusele võtmise, ametist vabastamise või sunniviisilise tagasiastumise ohust;

9.  tuletab meelde, et ELi aluslepinguid ei saa muuta liikmesriigi kohtu otsusega ning et Poola põhiseaduse artiklis 91 tuletatakse meelde, et ratifitseeritud rahvusvaheline leping on osa riigi õiguskorrast, et seda tuleb kohaldada otse ja et selle sätted on õigusaktide konflikti korral ülimuslikud; peab äärmiselt murettekitavaks, et Poola konstitutsioonikohus on muudetud põhiseaduse tõhusast järelevalvajast ametivõimude ebaseadusliku tegevuse legaliseerimise vahendiks; tuletab meelde, et Euroopa Liidu Kohtu otsused ei kahjusta liikmesriikide õigust teha kohtusüsteemis organisatsioonilisi muudatusi;

10.  tunnustab mõnede liikmesriikide parlamentide algatusi arutada Poola PiSi valitsuse hiljutisi meetmeid ja ELi õiguse ülimuslikkuse vastaseid rünnakuid ning võtta nende suhtes selged seisukohad;

11.  kordab oma seisukohta, et ELi maksumaksjate raha ei tohiks anda valitsustele, kes räigelt, sihipäraselt ja süstemaatiliselt õõnestavad Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi;

12.  nõuab, et komisjon ja nõukogu rakendaksid kiiresti ja kooskõlastatult järgmisi meetmeid:

   algatada rikkumismenetlus Poola mittelegitiimse konstitutsioonikohtu otsuste, selle seadusevastase koosseisu ja rolli suhtes Euroopa Liidu Kohtu otsuste täitmise takistamisel ning paluda Euroopa Liidu Kohtul kehtestada ajutised meetmed ja algatada rikkumismenetlus Poola ülemkohtu erakorralise kontrolli ja avalike asjade kolleegiumi, riikliku kohtute nõukogu ja riigiprokuratuuri teenistuste suhtes;
   algatada komisjoni poolt Poola suhtes õigusriigi tingimuste täitmist käsitleva määruse artikli 6 lõikes 1 sätestatud menetlus, tuletada samas meelde, et määruse artikliga 5 kaitstakse lõplike vahendite saajate ja toetusesaajate juurdepääsu rahastamisele, ning suunata komisjoni tegema kõik endast oleneva, et tagada maksete tegemine;
   hoiduda Poola taaste- ja vastupidavuskava projekti heaks kiitmast, kuni Poola valitsus ei täida täielikult ja nõuetekohaselt Euroopa Liidu Kohtu ja rahvusvaheliste kohtute otsuseid, ning tagada, et kava hindamisega kindlustatakse asjakohaste riigipõhiste soovituste järgimine, eelkõige kohtusüsteemi sõltumatuse tagamise osas;
   käsitledes õigusriigi põhimõtete rikkumisi Poolas, võtta nõukogu poolt vastu üheselt selged soovitused (milleks ei ole nõutav ühehäälsus) ühes täpse ajakavaga ning deklareerida, et on olemas ilmne oht, et Poola rikub oluliselt õigusriigi põhimõtteid, toimida sealjuures vastavalt ELi lepingu artikli 7 lõikes 1 sätestatud menetlusele, ning laiendada selle menetluse kohaldamisala põhiõigustele ja demokraatiale;
   kasutada oma volitusi, sealhulgas katkestada või peatada makseid või teha vajaduse korral finantskorrektsioone vastavalt kohaldatavale ühissätete määrusele, võttes arvesse Poola kontrollisüsteemide tõhusa toimimise tõsiste puudujääkide ohtu tulenevalt kohtute sõltumatuse puudumisest, mis seab ohtu kulude seaduslikkuse ja korrektsuse;
   arutada Poola õigusriigi kriisi Euroopa Parlamendi presidendi juuresolekul ja võtta selge seisukoht, esitada selles küsimuses võimalikult jõuline ühisdeklaratsioon, mille ELi riigipead ja valitsusjuhid allkirjastavad oma eelseisval tippkohtumisel 21.–22. oktoobril 2021, ning võtta järgmisel üldasjade nõukogu istungil kiireloomulisi järelmeetmeid;

13.  rõhutab, et need nõudmised ei ole mõeldud karistusmeetmetena Poola rahva vastu, vaid vahendina õigusriigi taastamiseks Poolas, arvestades õigusriigi olukorra jätkuvat halvenemist; palub komisjonil kasutada kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et teha kindlaks lahendused, millega tagada, et Poola kodanikud ja elanikud ei jääks praeguse valitsuse tegevuse tõttu ilma ELi rahalistest vahenditest saadavast kasust, ning luua võimalused, kuidas komisjon saaks neid vahendeid otse lõplikele toetusesaajatele suunata;

14.  võtab teadmiseks parlamendi õiguskomisjonis 14. oktoobril 2021. aastal toimunud hääletuse, millega toetati Euroopa Liidu Kohtusse esitatud tegevusetuse hagi komisjoni vastu, kes ei ole võtnud meetmeid ELi õigusriigi tingimuslikkuse mehhanismi käivitamiseks;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, nõukogule, komisjonile, Regioonide Komiteele ja Euroopa Nõukogule.

(1) ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 1.
(2) ELT L 57, 18.2.2021, lk 17.
(3) ELT C 395, 29.9.2021, lk 2.
(4) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0313.
(5) ELT C 385, 22.9.2021, lk 317.
(6) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0348.
(7) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0395.
(8) Taotlus kohtuasjas K 3/21.
(9) Euroopa Kohtu 14. juuli 2021. aasta määrus kohtuasjas C‑204/21 R, komisjon vs. Poola, EU:C:2021:593.
(10) Konstitutsioonikohtu 14. juuli 2021. aasta otsus kohtuasjas P 7/20.
(11) Euroopa Kohtu 15. juuli 2021. aasta otsus kohtuasjas C‑791/19: komisjon vs. Poola, EU:C:2021:596.
(12) Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2021. aasta otsus kohtuasjas C‑487/19, W.Ż, EU:C:2021:798.
(13) Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2021. aasta määrus kohtuasjas C‑204/21 R-RAP, komisjon vs. Poola, EU:C:2021:834.
(14) DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1852.
(15) https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
(16) Eurobaromeetri kiiruuring olukorrast Euroopa Liidus, IPSOS, august 2021.
(17) Ipsos OKO.pressi ja Gazeta Wyborcza jaoks, 23.–25. september 2021. Näitajad on esitatud protsentides.
(18) Kantar, 21. september 2021.
(19) Eurobaromeetri uuring, oktoober 2021, https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331
(20) Otsus kohtuasjas K 3/21.
(21) Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuasi Xero Flor w Polsce sp. z o.o. vs. Poola.

Viimane päevakajastamine: 23. august 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika