Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/2935(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0532/2021

Előterjesztett szövegek :

B9-0532/2021

Viták :

PV 19/10/2021 - 4
CRE 19/10/2021 - 4

Szavazatok :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0439

Elfogadott szövegek
PDF 148kWORD 51k
2021. október 21., Csütörtök - Strasbourg
A lengyelországi jogállamisági válság és az uniós jog elsőbbsége
P9_TA(2021)0439B9-0532/2021

Az Európai Parlament 2021. október 21-i állásfoglalása a lengyelországi jogállamisági válságról és az uniós jog elsőbbségéről (2021/2935(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára (a továbbiakban: a Charta),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 1., 2., 4. és 19. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 49. cikkére,

–  tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának kapcsolódó ítélkezési gyakorlatára,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési gyakorlatára,

–  tekintettel a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló, 2017. december 20-i, indokolással ellátott bizottsági javaslatra, amelyet az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban terjesztettek elő (COM(2017)0835),

–  tekintettel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 16-i (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet),

–  tekintettel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 2021. február 12-i (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló, 2020. október 7-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentéséről szóló, 2021. június 24-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2020. szeptember 17-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer alkalmazására vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló, 2021. július 8-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a Lengyelországban a tömegtájékoztatás szabadságáról és a jogállamiság helyzetének további romlásáról szóló, 2021. szeptember 16-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a „2020. évi jogállamisági jelentés – A jogállamiság helyzete az Európai Unióban” című, 2020. szeptember 30-i bizottsági közleményre (COM(2020)0580),

–  tekintettel a „2021. évi jogállamisági jelentés – A jogállamiság helyzete az Európai Unióban” című, 2021. július 20-i bizottsági közleményre (COM(2021)0700),

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az EUSZ 2. cikke szerint az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogai – tiszteletben tartásának értékein alapul;

B.  mivel 2021. március 29-én Lengyelország miniszterelnöke kérelmet nyújtott be a széles körben vitatott és illegitim „alkotmánybírósághoz”, hogy vizsgálja meg, hogy az EUSZ-nek az uniós jog elsőbbségére és a hatékony bírói jogvédelemre vonatkozó rendelkezései összeegyeztethetők-e a lengyel alkotmánnyal(8);

C.  mivel 2021. július 14-i határozatával az EUB engedélyezte a Bizottság által az EUMSZ 279. cikke alapján kért ideiglenes intézkedéseket, amelyek a lengyel Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának működésével, valamint a bírói függetlenséget érintő további lengyel jogi rendelkezések felfüggesztésével kapcsolatosak(9);

D.  mivel 2021. július 14-én az illegitim lengyel „alkotmánybíróság” úgy határozott, hogy az Európai Unió Bíróságának a lengyel bíróságok szerkezetére vonatkozó ideiglenes határozatai összeegyeztethetetlenek a lengyel alkotmánnyal(10);

E.  mivel 2021. július 15-én az EUB a C-791/19. sz. ügyben hozott ítéletében(11) kimondta, hogy a bírákra vonatkozó lengyelországi fegyelmi rendszer nem egyeztethető össze az uniós joggal;

F.  mivel 2021. október 6-án az EUB úgy határozott, hogy a bíró egyik bíróságról a másikra vagy ugyanazon bíróság két kollégiuma közötti, beleegyezése nélküli áthelyezése veszélyeztetheti a bírák elmozdíthatatlanságának és a bírói függetlenségnek az elvét(12);

G.  mivel 2021. október 6-án az EUB alelnöke elutasította Lengyelország arra irányuló kérelmét, hogy töröljék el az EUB alelnöke által 2021. július 14-én hozott határozatot a különösen a Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsának hatáskörére vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazásának azonnali felfüggesztéséről(13);

H.  mivel 2021. október 7-én az illegitim „alkotmánybíróság” a lengyel miniszterelnök által 2021. március 29-én benyújtott kérelem nyomán ismertette a K 3/21. sz. ügyben hozott határozatát, amelyet két eltérő véleménnyel fogadtak el, és megállapította, hogy az EUSZ rendelkezései több okból is összeegyeztethetetlenek a lengyel alkotmánnyal;

I.  mivel 2021. október 10-én Lengyelország egész területén több mint 100 000 lengyel állampolgár tüntetett békésen azért, hogy kifejezze támogatását Lengyelország uniós tagsága mellett;

J.  mivel 2020. október 22-én az illegitim „alkotmánybíróságot” a nők jogai elleni politikai támadásra is felhasználták;

K.  mivel 2021. október 12-én a K 3/21 sz. ügyben hozott ítéletet közzétették Lengyelország hivatalos lapjában(14), vagyis jogerővel bír a lengyel jogrendszerben;

L.  mivel az Európai Közigazgatási Bírák Szövetsége is osztja azon véleményt, hogy az illegitim „alkotmánybíróság” ítélete egyértelműen ellentétes az uniós jog elsőbbségének alapelvével(15);

M.  mivel a 2021. augusztusi Eurobarométer gyorsfelmérésben a válaszadók túlnyomó többsége egyetértett abban, hogy az EU csak azzal a feltétellel nyújthat forrásokat a tagállamoknak, hogy kormányuk megvalósítja és érvényesíti a jogállamiságot és a demokratikus elveket; mivel ez a szám Lengyelországban is nagyon magas volt (72%)(16);

N.  mivel a Lengyelországban 2021 szeptemberében és októberében végzett különböző felmérések szerint csak a válaszadók 5%-a nyilatkozott úgy, hogy szeretné, ha Lengyelország elhagyná az EU-t(17), 90%-uk pozitívan értékelte Lengyelország uniós tagságát(18), és 95%-uk szerint az uniós támogatás pozitív hatással van városuk vagy régiójuk fejlődésére, ami magasabb az uniós átlagnál(19);

1.  mély sajnálatát fejezi ki az illegitim „alkotmánybíróság” 2021. október 7-i határozata(20) miatt, amelyet az értékek és jogszabályok európai közössége elleni támadásnak tekint, amely aláássa az uniós jog elsőbbségét, mint az Uniónak az EUB állandó ítélkezési gyakorlatával összhangban álló egyik alapelvét; mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez a döntés veszélyes precedenst teremthet; hangsúlyozza, hogy az illegitim „alkotmánybíróság” nemcsak a jogi legitimitásnak és függetlenségnek van híján(21), hanem a lengyel alkotmány értelmezésére sem jogosult;

2.  hangsúlyozza, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerint a hatékony jogorvoslathoz való alapvető joghoz szükséges a független bírósághoz való hozzáférés; megjegyzi, hogy a nemzeti alkotmánybíróságok és egyes politikusok egyre nagyobb kihívást jelentenek e tekintetben, és felhívja a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az EUB kulcsfontosságú szerepét, és hajtsák végre annak ítéleteit;

3.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jelenlegi lengyel miniszterelnök volt az, aki kezdeményezte az uniós jog nemzeti jogszabályokkal szembeni elsőbbségének megkérdőjelezését, folytatva az igazságszolgáltatással való visszaélést politikai célok elérése érdekében; elítéli ezt a kezdeményezést, amely egyoldalú döntésként kérdőjelezi meg az EU jogi keretét és annak Lengyelország általi tiszteletben tartását; emlékeztet arra, hogy a Lengyel Köztársaságnak az EU-hoz való csatlakozására a csatlakozási szerződés ratifikálásával került sor, a lengyel nemzet népszavazáson kifejezett egyetértésével; emlékeztet továbbá arra, hogy a Lengyel Köztársaság önkéntesen elkötelezte magát amellett, hogy az alapító szerződések rendelkezéseit és az EUB ítélkezési gyakorlatát magára nézve kötelezőnek fogadja el; elítéli az igazságszolgáltatási rendszer politikai célokra történő felhasználását, és felszólítja a lengyel hatóságokat, hogy hagyjanak fel a végrehajtó és törvényhozó hatalmuk önkényes, a hatalmi ágak szétválasztásának gyengítése és a jogállamiság lebontása érdekében való alkalmazásával;

4.  megerősíti, hogy az igazságszolgáltatási rendszer egészét kell tekintetbe venni annak megállapítása érdekében, hogy az a hatékony és független igazságügyi ellenőrzés célját szolgálja-e, és határozottan elutasítja a jelenlegi PiS-kormány arra irányuló ismételt kísérleteit, hogy megpróbálja igazolni a lengyelországi igazságszolgáltatás területén véghezvitt jogszabályi változásokat, különösen a különböző tagállamok egyedi és elszigetelt példái alapján;

5.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a K 3/21. sz. ügyben hozott ítélet negatív hatással van a lengyel és az európai polgárokra és vállalkozásokra, mivel emiatt nem biztosítható többé az uniós vívmányokat és jogszabályokat teljes körűen alkalmazó, független igazságszolgáltatási rendszerhez való alapvető joguk; aggodalmát fejezi ki a lengyel és az európai polgárok alapvető jogainak hatékony védelme miatt;

6.  elismerését fejezi ki amiatt, hogy lengyel polgárok tízezrei vonultak az utcára békés tömegtüntetések során, így küzdve az őket európai polgárként megillető jogokért és szabadságokért; osztja az európai projekt középpontjában álló, erős és demokratikus Lengyelország iránti vágyukat;

7.  hangsúlyozza a 2020. október 22-i (K 1/20. sz.) ítélet illegitimitását, és elismeri, hogy a nők reproduktív egészségének és jogainak e súlyos korlátozásai jogellenesek;

8.  attól tart, hogy a K 3/21. sz. ügyben hozott ítélet erőteljes visszatartó hatással lesz a lengyel bírákra, eltántorítva őket attól, hogy éljenek az uniós jog alkalmazását biztosító előjogaikkal; megismétli, hogy teljes mértékben támogatja azokat a lengyel bírákat, akik továbbra is alkalmazzák az uniós jog elsőbbségét, és az ügyeket előzetes döntéshozatal céljából az EUB elé terjesztik a K 3/21. sz. ügyben hozott ítéletet követően is, annak ellenére, hogy pályafutásuk veszélybe kerül, ideértve a fegyelmi büntetésként a bírói tisztségből való eltávolítást, az elbocsátást vagy a lemondásra kényszerítést is;

9.  emlékeztet arra, hogy az uniós szerződések nem módosíthatók nemzeti bíróság ítélete révén, és hogy a lengyel alkotmány 91. cikke emlékeztet arra, hogy a ratifikált nemzetközi megállapodás a nemzeti jogrend részét képezi, közvetlenül alkalmazandó, és kollízió esetén jogszabályai elsőbbséget élveznek; mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a lengyel „alkotmánybíróságot” az alkotmány tényleges őrzése helyett a hatóságok jogellenes tevékenységeinek legalizálására szolgáló eszközzé alakították át; emlékeztet arra, hogy az EUB ítéletei nem ássák alá a tagállamok azon jogát, hogy szervezeti változtatásokat hajtsanak végre az igazságszolgáltatáson belül;

10.  üdvözli egyes nemzeti parlamentek arra irányuló kezdeményezését, hogy megvitassák a lengyel PiS-kormány által a közelmúltban tett lépéseket és az uniós jog elsőbbsége elleni támadásait, és egyértelműen állást foglaljanak róluk;

11.  megismétli azon álláspontját, hogy az uniós adófizetők pénzét nem szabad olyan kormányoknak juttatni, amelyek kirívóan, szándékosan és szisztematikusan aláássák az EUSZ 2. cikkében rögzített értékeket;

12.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy sürgősen és összehangoltan lépjenek fel az alábbiak révén:

   kötelezettségszegési eljárások indítása az illegitim „alkotmánybíróságra” vonatkozó jogszabályokkal, annak jogellenes összetételével és az EUB ítéleteinek való megfelelés megakadályozásában játszott szerepével kapcsolatban, valamint az EUB felkérése ideiglenes intézkedések meghozatalára, továbbá kötelezettségszegési eljárások indítására a Legfelsőbb Bíróság rendkívüli ellenőrzéssel és közügyekkel foglalkozó tanácsával, a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanáccsal és a Lengyel Államügyészi Szolgálattal kapcsolatban;
   a Bizottság részéről a jogállamiság feltételrendszeréről szóló rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárás megindítása Lengyelország esetében, emlékeztetve arra, hogy a rendelet 5. cikke védi a végső címzettek és kedvezményezettek finanszírozáshoz való hozzáférését, és utasítja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a kifizetések teljesítése érdekében;
   Lengyelország helyreállítási és rezilienciaépítési tervezete jóváhagyásának elhalasztása mindaddig, amíg a lengyel kormány teljes körűen és megfelelően végre nem hajtja az EUB és a nemzetközi bíróságok ítéleteit, valamint annak biztosítása, hogy a terv értékelése garantálja a vonatkozó országspecifikus ajánlásoknak való megfelelést, különös tekintettel az igazságszolgáltatás függetlenségének megőrzésére;
   a Tanács részéről egyértelmű, egyhangúságot nem igénylő ajánlások elfogadása a jogállamiság Lengyelország általi megsértésének kezelése érdekében, egyértelmű ütemtervvel, valamint az azon egyértelmű veszély kijelentése, hogy Lengyelország súlyosan megsérti a jogállamiságot, az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően, és ezen eljárás hatályának kiterjesztése az alapvető jogokra és a demokráciára;
   hatáskörük gyakorlása, ideértve a kifizetések megszakítását vagy felfüggesztését, illetve szükség esetén a pénzügyi korrekciók elvégzését a közös rendelkezésekről szóló hatályos rendelettel összhangban, tekintettel arra, hogy Lengyelországban az igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya miatt fennáll a súlyos elégtelenségek kockázata a kontrollrendszerek hatékony működése terén, veszélyeztetve a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét;
   a lengyelországi jogállamisági válság megvitatása az Európai Parlament elnökének jelenlétében és egyértelmű álláspont kialakítása az EU állam- és kormányfői által a következő, 2021. október 21–22-i csúcstalálkozójukon, közösen aláírt, a lehető leghatározottabban megfogalmazott együttes nyilatkozat kibocsátása, valamint az Általános Ügyek Tanácsának soron következő ülésén meghozandó sürgős nyomon követési intézkedések;

13.  hangsúlyozza, hogy a kért lépések nem a lengyel nép elleni büntetőintézkedések, hanem olyan eszközök, amelyek révén helyreállítható a jogállamiság Lengyelországban, tekintettel annak folyamatos romlására; felhívja a Bizottságot, hogy használja fel a rendelkezésére álló valamennyi eszközt annak biztosítására, hogy a lengyel állampolgárokat és Lengyelország lakosait ne fosszák meg az uniós alapokból származó előnyöktől a jelenlegi kormány fellépései miatt, és hozzon létre olyan megoldásokat, amelyek keretében ezeket az alapokat a Bizottság közvetlenül juttatja el a végső kedvezményezettek számára;

14.  tudomásul veszi Jogi Bizottságának 2021. október 14-i szavazását, amelyben támogatta az Bíróságnál a Bizottság ellen amiatt benyújtásra kerülő keresetet, hogy az nem tett lépéseket az EU jogállamisági feltételrendszerének aktiválása érdekében;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európa Tanácsnak.

(1) HL L 433. I, 2020.12.22., 1. o.
(2) HL L 57., 2021.2.18., 17. o.
(3) HL C 395., 2021.9.29., 2. o.
(4) Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0313.
(5) HL C 385., 2021.9.22., 317. o.
(6) Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0348.
(7) Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0395.
(8) Kérelem a K 3/21. sz. ügyben.
(9) A Bíróságnak a C-204/21. sz., Bizottság kontra Lengyelország ügyben 2021. július 14-én hozott határozata, EU:C:2021:593.
(10) Az alkotmánybíróság 2021. július 14-i ítélete, P 7/20. sz. ügy.
(11) A Bíróságnak a C-791/19. sz., Bizottság kontra Lengyelország ügyben 2021. július 15-én hozott ítélete, EU:C:2021:596.
(12) A Bíróság C-673/19 sz. ügyben 2021. október 6-án hozott ítélete, W.Ż., EU:C:2021:798
(13) A Bíróságnak a C-204/21. R-RAP sz., Bizottság kontra Lengyelország ügyben 2021. október 6-án hozott határozata, EU:C:2021:834.
(14) DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1852.
(15) https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
(16) Eurobarométer gyorsfelmérés – Az Európai Unió helyzete, IPSOS, 2021. augusztus.
(17) Az Ipsos felmérése az OKO.press és a Gazeta Wyborcza számára, 2021. szeptember 23–25., %-ban közölt adatok.
(18) Kantar, 2021. szeptember 21.
(19) Az Eurobarométer 2021. októberi felmérése, https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331
(20) A K 3/21 sz. ügyben hozott ítélet.
(21) Az Emberi Jogok Európai Bírósága Xero Flor w Polsce sp.z o.o. kontra Lengyelország ügy.

Utolsó frissítés: 2023. augusztus 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat