Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0532/2021

Ingivna texter :

B9-0532/2021

Debatter :

PV 19/10/2021 - 4
CRE 19/10/2021 - 4

Omröstningar :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Antagna texter :

P9_TA(2021)0439

Antagna texter
PDF 139kWORD 51k
Torsdagen den 21 oktober 2021 - Strasbourg
Rättsstatskrisen i Polen och EU-rättens företräde
P9_TA(2021)0439B9-0532/2021

Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2021 om rättsstatskrisen i Polen och EU-rättens företräde (2021/2935(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan),

–  med beaktande av artiklarna 1, 2, 4 och 19 i fördraget om Europeiska unionen (EU‑fördraget),

–  med beaktande av artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och tillhörande rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av rättspraxis från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen),

–  med beaktande av kommissionens motiverade förslag till rådets beslut av den 20 december 2017 om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen, utfärdat i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget (COM(2017)0835),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten(1) (förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2020 om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 juni 2021 om 2020 års rapport från kommissionen om rättsstatsprincipen(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 september 2020 om förslaget till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2021 om utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 september 2021 om mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen(7),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 september 2020 2020 års rapport om rättsstatsprincipen – Rättsstatssituationen i EU (COM(2020)0580),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 juli 2021 2021 års rapport om rättsstatsprincipen – Situationen när det gäller rättsstatsprincipen i Europeiska unionen (COM(2021)0700),

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I enlighet med artikel 2 i EU-fördraget ska unionen bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

B.  Den 29 mars 2021 lämnade Polens premiärminister in en ansökan till den allmänt omstridda och illegitima ”författningsdomstolen” om att överväga huruvida de bestämmelser i EU-fördraget som rör EU-rättens företräde och ett faktiskt rättsligt skydd är förenliga med den polska författningen(8).

C.  Genom beslut av den 14 juli 2021 beviljade EU-domstolen interimistiska åtgärder som begärts av kommissionen i enlighet med artikel 279 i EUF-fördraget avseende funktionssättet för den disciplinära kammaren i Högsta domstolen i Polen och upphävandet av ytterligare bestämmelser i polsk lagstiftning som påverkar rättsväsendets oavhängighet(9).

D.  Den 14 juli 2021 slog den illegitima polska ”författningsdomstolen” fast att EU-domstolens interimistiska beslut om domstolsstrukturen i Polen var oförenliga med den polska författningen(10).

E.  Den 15 juli 2021 slog EU-domstolen i sin dom i mål C-791/19(11) fast att bestämmelserna om disciplinåtgärder mot domare i Polen inte är förenliga med EU-rätten.

F.  Den 6 oktober 2021 slog EU-domstolen fast att omplaceringar utan samtycke av en domare från en domstol till en annan eller mellan två avdelningar vid samma domstol kan undergräva principerna om domares oavsättlighet och rättsväsendets oavhängighet(12).

G.  Den 6 oktober 2021 avslog EU-domstolens vice ordförande Polens begäran om att upphäva beslutet av den 14 juli 2021 från EU-domstolens vice ordförande enligt vilket det krävs att tillämpningen avbryts av nationella bestämmelser om i synnerhet befogenheterna för Högsta domstolens disciplinära kammare(13),

H.  Den 7 oktober 2021 tillkännagav den illegitima polska ”författningsdomstolen” sitt beslut i mål K 3/21, antaget med två avvikande meningar, om den begäran som initierats av den polske premiärministern den 29 mars 2021, och ansåg att EU-fördragets bestämmelser är oförenliga med den polska författningen på flera grunder.

I.  Den 10 oktober 2021 demonstrerade över 100 000 polska medborgare fredligt i hela Polen för att visa sitt stöd för landets EU-medlemskap.

J.  Den 22 oktober 2020 användes även den illegitima ”författningsdomstolen” politiskt för att angripa kvinnors rättigheter.

K.  Den 12 oktober 2021 offentliggjordes beslutet i mål K 3/21 i Polens officiella tidning(14) och fick därmed rättslig verkan i det polska rättssystemet.

L.  Föreningen för europeiska förvaltningsdomare har också uttryckt åsikten att domen från den illegitima ”författningsdomstolen” tydligt strider mot den grundläggande principen om EU-rättens företräde(15).

M.  I en Flash Eurobarometer-undersökning från augusti 2021 instämde den stora majoriteten av respondenterna i att EU bör ge medlemsstaterna medel bara på villkor att deras regeringar upprätthåller och tillämpar rättsstatliga och demokratiska principer. Denna siffra var mycket hög också i Polen (72 %)(16).

N.  I olika opinionsundersökningar som genomfördes i Polen i september och oktober 2021 svarade endast 5 % av respondenterna att de ville att Polen skulle lämna EU(17). 90 % såg positivt på Polens EU-medlemskap och 95 % uppgav även att de tyckte att stödet från EU(18) hade positiv inverkan på utvecklingen i deras stad eller region, vilket är högre än genomsnittet i EU(19).

1.  Europaparlamentet beklagar djupt beslutet av den illegitima ”författningsdomstolen” av den 7 oktober 2021(20) och ser det som ett angrepp på den europeiska värde- och rättsgemenskapen i stort som undergräver EU-rättens företräde, en av EU:s hörnstensprinciper i enlighet med EU-domstolens väletablerade rättspraxis. Parlamentet uttrycker djup oro över att detta beslut kan komma att bli ett farligt prejudikat. Parlamentet understryker att den illegitima ”författningsdomstolen” inte bara saknar rättslig giltighet och oavhängighet(21) utan även är obehörig att tolka Polens författning.

2.  Europaparlamentet betonar att den grundläggande rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i stadgan kräver tillgång till en ”oavhängig” domstol. Parlamentet noterar de växande utmaningar som nationella författningsdomstolar och vissa politiker utgör i detta avseende och uppmanar medlemsstaterna att respektera EU-domstolens avgörande roll och att rätta sig efter dess utslag.

3.  Europaparlamentet beklagar att initiativet att ifrågasätta EU-rättens företräde framför nationell lagstiftning kom från den nuvarande polske premiärministern, som ytterligare missbrukade rättsväsendet som ett redskap för att förverkliga sin politiska agenda. Parlamentet beklagar detta initiativ och ser det som ett ensidigt beslut att ifrågasätta EU:s regelverk och Polens anslutning till det. Parlamentet erinrar om att Polens EU-anslutning skedde genom ratificering av anslutningsfördraget med den polska nationens samtycke i en folkomröstning. Parlamentet erinrar vidare om att Polen frivilligt har åtagit sig att följa bestämmelserna i grundfördragen och EU-domstolens rättspraxis. Parlamentet fördömer användningen av rättsväsendet i politiska syften och uppmanar de polska myndigheterna att upphöra med att godtyckligt utnyttja sin verkställande och lagstiftande makt för att undergräva maktdelningen och rättsstatsprincipen.

4.  Europaparlamentet menar att ett rättssystem måste granskas i sin helhet för att det ska gå att fastställa om det tjänar sitt syfte att utöva effektiv och oavhängig domstolskontroll, och avvisar kraftfullt den nuvarande PiS-regeringens upprepade försök att rättfärdiga lagändringarna i Polens rättsväsen, särskilt på grundval av enskilda, isolerade exempel i olika medlemsstater.

5.  Europaparlamentet beklagar att K 3/21-avgörandet får negativa följder för polska och europeiska medborgare och företag, då deras grundläggande rätt till ett oavhängigt rättsväsen som till fullo tillämpar EU:s regelverk och lagstiftning inte längre kan garanteras. Parlamentet är bekymrat över det faktiska skyddet av polska och europeiska medborgares grundläggande rättigheter i detta sammanhang.

6.  Europaparlamentet hyllar de tiotusentals polska medborgare som gick ut på gatorna i fredliga massprotester för att kämpa för sina rättigheter och friheter som europeiska medborgare. Parlamentet delar deras önskan om ett starkt och demokratiskt Polen i hjärtat av det europeiska projektet.

7.   Europaparlamentet understryker att avgörandet av den 22 oktober 2020 (K 1/20) är illegitimt, och konstaterar att dessa allvarliga inskränkningar av kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter är olagliga.

8.  Europaparlamentet befarar att K 3/21-avgörandet kommer att få en starkt kylande effekt på polska domare och avhålla dem från att använda sina befogenheter i tillämpningen av EU-rätten. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd för polska domare som fortfarande tillämpar EU-rättens företräde och hänskjuter mål till EU-domstolen för förhandsavgöranden, även efter K 3/21-avgörandet, trots den risk det innebär för deras karriärer med bland annat disciplinär avstängning från domarutövning, uppsägning eller påtvingad avgång.

9.  Europaparlamentet erinrar om att EU-fördragen inte kan ändras genom beslut av en nationell domstol och att artikel 91 i den polska författningen påminner om att ett ratificerat internationellt avtal utgör en del av den inhemska rättsordningen, att det måste tillämpas direkt och att dess lagar har företräde i händelse av lagkonflikt. Parlamentet är djupt oroat över att den polska ”författningsdomstolen” har omvandlats från en effektiv väktare av författningen till ett redskap för att legalisera myndigheternas olagliga verksamhet, Parlamentet erinrar om att EU-domstolens domar inte urholkar medlemsstaternas rätt att genomföra organisatoriska förändringar i sitt rättsväsen.

10.  Europaparlamentet välkomnar vissa nationella parlaments initiativ att debattera och ta tydlig ställning till den polska PiS-regeringens senaste åtgärder och dess angrepp på EU-rättens företräde.

11.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att inga pengar från EU:s skattebetalare ska ges till regeringar som flagrant, avsiktligt och systematiskt undergräver de värden som står inskrivna i artikel 2 i EU-fördraget.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta brådskande och samordnade åtgärder genom att

   inleda överträdelseförfaranden avseende lagstiftningen om den illegitima ”författningsdomstolen”, dess lagstridiga sammansättning och dess roll i förhindrandet av efterlevnaden av EU-domstolens domar, uppmana EU-domstolen att införa interimsåtgärder samt inleda överträdelseförfaranden avseende Högsta domstolens kammare för extraordinär kontroll och offentliga angelägenheter, Nationella domstolsrådet och åklagarmyndigheterna i Polen,
   för kommissionens vidkommande inleda det förfarande som föreskrivs i artikel 6.1 i villkorlighetsförordningen för rättsstatsprincipen i Polen, samtidigt som det påminns om att artikel 5 i den förordningen skyddar tillgången till finansiering för slut- och stödmottagare och kommissionen instrueras att göra sitt yttersta för att se till att pengarna betalas ut,
   avstå från att godkänna utkastet till Polens återhämtnings- och resiliensplan fram till dess att Polens regering tillämpar EU-domstolens och internationella domstolars domar fullt ut och korrekt, och se till att bedömningen av planen ger garantier för att relevanta landsspecifika rekommendationer efterlevs, särskilt om värnandet av rättsväsendets oavhängighet,
   för rådets vidkommande anta otvetydiga rekommendationer som inte kräver enhällighet för att ta itu med Polens åsidosättande av rättsstatsprincipen, med en tydlig tidsplan, och tillkännage att det finns en tydlig risk för ett allvarligt åsidosättande av rättsstatsprincipen i Polen, i enlighet med förfarandet i artikel 7.1 i EU-fördraget, samt utvidga förfarandets tillämpningsområde till att omfatta grundläggande rättigheter och demokrati,
   utnyttja sina befogenheter, bland annat genom att avbryta eller ställa in utbetalningar eller göra finansiella korrigeringar där så behövs, i enlighet med den tillämpliga förordningen om gemensamma bestämmelser, med tanke på risken för allvarliga brister i kontrollsystemens sätt att fungera i Polen på grund av rättsväsendets bristande oavhängighet som äventyrar utgifternas laglighet och korrekthet,
   diskutera rättsstatens kris i Polen i närvaro av Europaparlamentets talman och ta tydlig ställning, utfärda ett gemensamt uttalande i skarpast möjliga ordalag i frågan, undertecknat av EU:s stats- och regeringschefer vid deras kommande toppmöte den 21–22 oktober 2021, och göra en brådskande uppföljning vid nästa möte i rådet (allmänna frågor).

13.  Europaparlamentet understryker att dessa krav inte är avsedda att fungera som straffåtgärder mot Polens folk utan som ett sätt att återställa rättsstatsprincipen i Polen mot bakgrund av dess fortsatta försämring. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda alla verktyg den förfogar över för att hitta sätt att se till att polska medborgare och Polens invånare inte berövas förmåner i form av EU-medel på grund av den nuvarande regeringens åtgärder och att hitta vägar för att dessa medel ska kunna styras direkt av kommissionen till sina slutmottagare.

14.  Europaparlamentet noterar omröstningen i sitt utskott för rättsliga frågor av den 14 oktober 2021 till stöd för en talan som väckts vid EU-domstolen mot kommissionen på grund av dess underlåtenhet att aktivera EU:s villkorlighetsmekanism för rättsstaten.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till medlemsstaternas regeringar och parlament, rådet, kommissionen, Regionkommittén och Europarådet.

(1) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
(2) EUT L 57, 18.2.2021, s. 17.
(3) EUT C 395, 29.9.2021, s. 2.
(4) Antagna texter, P9_TA(2021)0313.
(5) EUT C 385, 22.9.2021, s. 317.
(6) Antagna texter, P9_TA(2021)0348.
(7) Antagna texter, P9_TA(2021)0395.
(8) Ansökan i mål K 3/21.
(9) Domstolens beslut av den 14 juli 2021 i mål C-204/21 R, kommissionen mot Polen, EU:C:2021:593.
(10) Författningsdomstolens dom av den 14 juli 2021, mål P 7/20.
(11) Domstolens dom av den 15 juli 2021 i mål C-791/19, kommissionen mot Polen, EU:C:2021:596.
(12) Domstolens dom av den 6 oktober 2021 i mål C-487/19, W.Ż., EU:C:2021:798.
(13) Domstolens beslut av den 6 oktober 2021 i mål C-204/21 R-RAP, kommissionen mot Polen, EU:C:2021:834.
(14) DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1852.
(15) https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
(16) Flash Eurobarometer – Tillståndet i Europeiska unionen, IPSOS, augusti 2021.
(17) Ipsos för OKO.press och Gazeta Wyborcza, 23-25 september 2021.
(18) Kantar, 21 september 2021.
(19) Eurobarometerundersökning från oktober 2021, https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331.
(20) Avgörande K 3/21.
(21) Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, målet Xero Flor w Polsce sp. z o.o. mot Polen.

Senaste uppdatering: 23 augusti 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy