Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2923(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0535/2021

Разисквания :

PV 19/10/2021 - 14
CRE 19/10/2021 - 14

Гласувания :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Приети текстове :

P9_TA(2021)0441

Приети текстове
PDF 155kWORD 51k
Четвъртък, 21 октомври 2021 г. - Страсбург
Насоки във връзка с държавните помощи за климата, енергетиката и околната среда
P9_TA(2021)0441RC-B9-0535/2021

Резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2021 г. относно насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда (2021/2923(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, съгласно който вътрешният пазар на Съюза трябва да работи за устойчивото развитие на Европа, и членове 9 и 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в които се призовава за интегриране на опазването на околната среда и човешкото здраве в определянето и изпълнението на политиките на Съюза,

–  като взе предвид проекта на съобщение на Комисията от 7 юни 2021 г., озаглавен „Насоки относно държавната помощ за климата, опазването на околната среда и енергетиката за 2022 г.“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 октомври 2021 г., озаглавено „Справяне с нарастващите цени на енергията: набор от мерки за действие и подкрепа“ (COM(2021)0660),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 септември 2020 г., озаглавено „Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г.: Инвестиция в неутрално по отношение на климата бъдеще в полза на нашите граждани“ (COM(2020)0562),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2020 г., озаглавено „Вълна на саниране за Европа – екологизиране на нашите сгради, създаване на работни места, подобряване на качеството на живот“ (COM(2020)0662),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

–  като взе предвид Парижкото споразумение от 21-вата конференция (COP21) на страните по Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (РКООНИК), както и 11-ата конференция на страните, служеща за среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 юли 2021 г., озаглавено „„Подготвени за цел 55“: постигане на целта на ЕС в областта на климата до 2030 г. по пътя към неутралност по отношение на климата“ (COM(2021)0550),

–  като взе предвид Препоръка (ЕС) 2021/1749 на Комисията от 28 септември 2021 г., озаглавена „Енергийната ефективност на първо място: от принципи към практики“, и приложените към нея насоки(1),

–  като взе предвид оценката на Комисията на правилата на ЕС за държавната помощ,

–  като взе предвид обществената консултация относно преразгледаните насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда (CEEAG),

–  като взе предвид обществената консултация относно целенасочения преглед на Общия регламент за групово освобождаване (държавна помощ): преразгледани правила за държавната помощ за насърчаване на екологичния и цифровия преход,

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници(2) (Директива за енергията от възобновяеми източници),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност(3),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088(7) (Регламент за таксономията),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността(8) (Регламент от Орхус),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2021 г. относно европейска стратегия за интеграция на енергийните системи(9),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за климата)(10),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юли 2021 г. относно политиката в областта на конкуренцията (COM(2021)0373),

–  като взе предвид Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуската конвенция),

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че правилата относно държавната помощ за проекти в областта на климата, енергетиката и околната среда следва да бъдат подходящи за устойчивия преход и в съответствие с целите и амбициите на Съюза в областта на климата, енергетиката, кръговостта, нулевото замърсяване и биологичното разнообразие;

Б.  като има предвид, че срокът на действие на настоящите насоки за периода 2014 – 2020 г. относно държавната помощ за опазването на околната среда и енергетиката (EEAG) ще изтече на 31 декември 2021 г.;

В.  като има предвид, че е необходим широкообхватен и задълбочен преглед на насоките относно държавната помощ за опазването на околната среда и енергетиката, за да се приведат в пълно съответствие насоките с Европейския зелен пакт, Парижкото споразумение и целите на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г.;

Г.  като има предвид, че е необходимо да има стабилна и прозрачна рамка за държавната помощ, за да се поддържа конкурентоспособността на пазарите и да се избегнат несъразмерните и неоправдани нарушения на пазара;

Д.  като има предвид, че в насоките относно държавната помощ за опазването на околната среда и енергетиката се определят условията, при които държавната помощ за енергетиката и за опазване на околната среда може да се счита за съвместима с единния пазар;

Е.  като има предвид, че амбициозните цели на ЕС в областта на енергетиката и климата са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, които ще изискват огромни равнища на публични и частни инвестиции; като има предвид, че бездействието в тази област би било по-скъпо, тъй като неуспехът или забавянето на инвестициите за постигане на екологичния преход би могло да струва на ЕС до 5,6% от неговия БВП през 2050 г.;

Ж.  като има предвид, че в съобщението относно Европейския зелен пакт изрично се посочва, че правилата за държавната помощ следва да бъдат преразгледани, за да се отразят целите на Европейския зелен пакт, да се подкрепи икономически ефективният преход към неутралност по отношение на климата до 2050 г. и да се улесни постепенното извеждане от употреба на изкопаемите горива, по-специално на най-замърсяващите, като по този начин се гарантират еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар;

З.  като има предвид, че списъкът на енергоемките сектори, които отговарят на условията за получаване на държавна помощ, беше съкратен в проекта на Комисията на насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда;

И.  като има предвид, че настоящите насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда изключват прилагането на диференциран подход, основан на регионалните специфики и разпределение, което забавя необходимото разширяване на производството на енергия от възобновяеми източници в селските райони в държавите членки с хетерогенни природни условия;

Й.  като има предвид, че на 7 юни 2021 г. Комисията започна целенасочена обществена консултация и публикува проекта на насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда; като има предвид, че периодът на консултация приключи на 2 август 2021 г.;

К.  като има предвид, че Комисията заяви, че двете основни движещи сили на преразглеждането на насоките относно държавната помощ за опазването на околната среда и енергетиката са разширяването на обхвата на насоките чрез включване на нови области и на всички технологии, които могат да осигурят реализирането на Европейския зелен пакт, както и по-голяма гъвкавост на правилата за съвместимост; като има предвид, че привеждането в съответствие и съгласуваността с цялото съответно законодателство на ЕС в областта на околната среда и енергетиката и достиженията на правото на Съюза като цяло са от съществено значение;

Л.  като има предвид, че за да може ЕС да поеме по отговорен начин по пътя към постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., ЕС реши да намали своите емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. и че Комисията предложи да приведе в съответствие цялото съответно законодателство в областта на климата и енергетиката, включително като предложи цели на Съюза за 2030 г. за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници с най-малко 40% и на енергийната ефективност с най-малко 36% в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“;

М.  като има предвид, че Комисията заяви, че тези цели в областта на климата и енергетиката сами по себе си ще изискват допълнителни инвестиции в размер на 350 милиарда евро годишно;

Н.  като има предвид, че правилата за държавната помощ, по-специално правилата за климата, енергетиката и опазването на околната среда, следва да улесняват постепенното премахване на изкопаемите горива в съответствие с Европейския закон за климата и не следва да причиняват, нито да допринасят за зависимостта от емисиите на парникови газове или за създаването на блокирани активи;

О.  като има предвид, че правилата за държавната помощ следва да обслужват прилагането на принципа „енергийната ефективност на първо място“, който държавите членки са задължени да прилагат при своите решения в областта на енергийното планиране, политиките и инвестициите в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата;

П.  като има предвид, че осъвременените правила за държавната помощ следва да бъдат съобразени с бъдещето и следователно да подлежат на редовен мониторинг и преглед;

Р.  като има предвид, че преразглеждането на насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда следва да допринесе за осъществяването на справедлив преход и че съответно социалните аспекти следва да се отразят в целите, включително в насоките относно механизмите за поканите за представяне на оферти, за да се противодейства на непропорционалните и непредвидени социални последици и неравенства, като се има предвид, че 30 милиона души, или 6,9% от населението на ЕС, живеят в енергийна бедност, като се наблюдават значителни различия между държавите членки;

С.  като има предвид, че е необходимо да има стабилна уредба за държавната помощ, за да се поддържа конкурентоспособността на пазарите, и че тази уредба може също така да създаде необходимите условия за подпомагане на промишлеността на ЕС в прехода към неутрална по отношение на климата икономика;

1.  приветства проекта на съобщение на Комисията относно насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда и нейните усилия за укрепване на насоките относно държавната помощ за опазването на околната среда и енергетиката и за постигане на по-високо равнище на опазване на околната среда, включващо декарбонизация на енергийния сектор; приветства засиления акцент върху борбата с изменението на климата и намаляването на емисиите на парникови газове в проекта на насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда и подчертава, че това следва да върви ръка за ръка с опазването на околната среда и здравето;

2.  отбелязва, че с оглед на технологичните промени, предизвикани от прехода към модел с по-нисък въглероден интензитет, правилата за държавната помощ трябва да се характеризират с известна степен на гъвкавост;

3.  припомня целта на Съюза в областта на климата за намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г., както е посочено в Европейския закон за климата, и целта за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.; признава, че много законодателни актове в областта на климата и енергетиката понастоящем са в процес на преразглеждане, за да бъдат приведени в съответствие с тези цели, като предложените цели за 2030 г. за енергията от възобновяеми източници вече са „най-малко 40%“, а за енергийната ефективност – „най-малко 36%“; посочва, че преходът към икономически модел с неутралност по отношение на климата изисква значителни инвестиции както от частния, така и от публичния сектор; подчертава, че цената на бездействието е очевидно по-висока от разходите за изпълнение на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката;

4.  застъпва становището, че екологично устойчивата държавна помощ е от основно значение за постигане на целите на ЕС в областта на климата, енергетиката и опазването на околната среда; счита, че Комисията следва да изпрати ясен сигнал, че всяка подкрепа следва да бъде съвместима с Парижкото споразумение, с целите на ЕС във връзка с екологичния преход и със социалните цели на ЕС;

5.  призовава Комисията да приведе различните категории помощ в съответствие с Европейския закон за климата, като по този начин подкрепи икономически ефективния и справедлив преход към неутралност по отношение на климата и улесни постепенното извеждане от употреба на изкопаемите горива; подчертава, че това постепенно извеждане от употреба следва да бъде придружено от възможности за подпомагане на нови технологии с по-нисък въглероден интензитет в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на член 17 от Регламента за таксономията и от последователни усилия за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.;

6.  отбелязва, че насоките за държавната помощ имат за цел да улеснят постепенното премахване на изкопаемите горива; подчертава обаче, че всяка все още съществуваща подкрепа за проекти за изкопаем газ следва да допринася за значително намаляване на общите емисии и за избягване на дългосрочната зависимост от изкопаеми горива чрез ориентирано към бъдещето проектиране, например газови проекти, които са обвързани със задължителен срок за превръщането си в съоръжения за водород в съответствие със законодателството в областта на енергийната инфраструктура; подчертава необходимостта от съразмерни инвестиционни графици за възобновяемите енергийни източници, като тези графици трябва да подлежат на най-строги критерии и контрол;

7.  подчертава, че държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката е ключов средносрочен инструмент за справяне с покачването на цените на енергията, по-специално чрез подпомагане на мерките за енергийна ефективност и устойчивите източници на възобновяема енергия; счита, че политиките и мерките за енергийна ефективност, особено за сградите, са важни за уязвимите граждани; изразява загриженост, че в проекта на насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда категорията помощ за „подобряване на енергийните и екологичните характеристики на сградите“ не е достатъчно амбициозна, тъй като предвижда само незначителни ремонтни дейности; призовава Комисията да увеличи основното изискване за намаляване на търсенето на първична енергия в сградите с най-малко 40% – минималното равнище, необходимо за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. в строителния сектор; призовава Комисията да разшири възможността за по-голяма гъвкавост на насоките за държавната помощ за екологичните мерки за социалното жилищно настаняване в целия Европейски съюз;

8.  призовава Комисията да категоризира секторите достатъчно подробно, за да се избегне изключването на дружества, които иначе биха отговаряли на условията, от получаването на държавна помощ поради неблагоприятна секторна категоризация;

9.  подчертава, че с оглед на амбицията на пакета „Подготвени за цел 55“ може да се окаже, че по-скоро повече, а не по-малко, от секторите се нуждаят от публична подкрепа под формата на държавна помощ; призовава Комисията да включи повече сектори като отговарящи на условията за отпускане на държавна помощ в насоките относно държавната помощ за климата, опазването на околната среда и енергетиката за 2022 г., по-специално за помощта под формата на намаления на налозите върху електроенергията за енергоемките потребители;

10.  подчертава, че е необходимо законодателството и политиките на ЕС в областта на климата, околната среда, нулевото замърсяване, биологичното разнообразие и енергетиката да се интегрират в новата уредба за държавната помощ, като същевременно се гарантира, че тя продължава да бъде актуална и в съответствие с актуализираната уредба в областта на климата и енергетиката, която е в процес на преразглеждане;

11.  подчертава, че ако не се установят строги правила за държавната помощ в съответствие с пакета „Подготвени за цел 55“ и Зеления пакт, това би могло да има отрицателни последици за конкурентоспособността и устойчивостта на промишлеността в ЕС, да изложи на риск създаването на работни места и икономическото възстановяване на ЕС и в крайна сметка да подкопае ефективността на програмата на Съюза в областта на климата;

12.  подчертава, че амбицията на пакета „Подготвени за цел 55“ ще изисква някои енергоемки сектори да получат определена степен на публична подкрепа, за да се справят с прехода; приканва Комисията да разгледа възможността за преразглеждане на списъка на секторите, които отговарят на условията за компенсиране на цените на енергията;

13.  призовава Комисията да категоризира секторите достатъчно подробно, за да се избегне изключването на дружества, които иначе биха отговаряли на условията, от получаването на държавна помощ поради неблагоприятна секторна категоризация;

14.  посреща със задоволство общите цели за разширяване на обхвата на насоките относно държавната помощ за опазването на околната среда и за енергетиката, така че да бъдат включени нови области, като чистата мобилност, повишаването на гъвкавостта и рационализирането на действащите правила; отбелязва обаче, че е необходима по-голяма амбиция по отношение на държавната помощ за проектите в областта на климата, опазването на околната среда, енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, както и че са необходими ясни определения и методологии за оценка на новите концепции, въведени от насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда;

15.  подчертава, че насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда следва да подкрепят по подходящ начин екологичната трансформация на дружествата в ЕС в рамките на прехода към въглеродно неутрална икономика, като същевременно гарантират възстановяването от кризата, предизвикана от COVID-19, създаването на работни места в ЕС и конкурентоспособността;

16.  подчертава, че целта на насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда е да изяснят как държавите членки могат да стимулират ранното закриване на дейности, свързани с въглища, торф и битуминозни шисти; счита обаче, че тази категория помощи следва да бъде значително подобрена, например чрез:

   i) въвеждане на ясни предпазни мерки при постепенното премахване на изкопаемите горива и свързаните с тях дейности, като се вземат предвид получените в миналото преки и непреки субсидии, корпоративните отговорности за преобразуването на обектите след закриването им и като цяло всички задължения съгласно принципа „замърсителят плаща“, които не трябва да се изплащат с държавна помощ; осъществяване на тези предпазни мерки, например чрез определяне на задължителни дати за закриване; определяне на крайна дата за режима за предоставяне на помощ за закриване и/или постепенно прекратяване на помощта;
   ii) изискване да се представи цялостна оценка на въздействието и да се направят сравнения с алтернативи, осигуряващи енергийна ефективност, а ако те се окажат недостатъчни, да се извършат сравнения с по-устойчиви алтернативи за енергия от възобновяеми източници за неудовлетворените енергийни нужди, за да се покаже, че държавната помощ се предоставя на най-разходно ефективното, енергийно ефективно и устойчиво дългосрочно решение, основано на възобновяема енергия, в съответствие с най-новите научни постижения и цели на Европейския зелен пакт, по-специално целите относно енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници;
   iii) определяне на естеството на „допълнителните разходи“, отговарящи на условията за отпускане на държавна помощ за улесняване на закриването на доходоносни дейности, както е направено за държавната помощ за улесняване на приключването на неконкурентоспособни дейности;
   iv) изискване за прозрачност на плановете за закриване на дейности, свързани с изкопаеми горива, и на помощта, предоставяна в този контекст;

17.  подчертава, че за да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., е необходимо незабавно и масово да се въведат мерки за енергийна ефективност и да се внедрят устойчиви технологии за енергия от възобновяеми източници; подчертава, че публичните инвестиции в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в дългосрочен план ще доведат не само до намаляване на емисиите, но и до понижаване и стабилизиране на цените на енергията, като по този начин ще се освободи повече разполагаем доход и в крайна сметка ще се укрепят просперитетът и енергийната сигурност в ЕС; отбелязва със загриженост, че в проекта на насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда е заличена категорията помощ, предназначена за подпомагане на енергията от възобновяеми източници, и че вследствие на това енергията от възобновяеми източници се конкурира за получаването на държавна помощ с други нисковъглеродни и следователно основани на изкопаеми горива решения; поради това призовава в окончателните насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда да бъде включена специална глава относно подкрепата за енергията от възобновяеми източници, да се изтъкне, че схемите за подпомагане, свързани с конкретни технологии, следва да бъдат правило, а не изключение, и да се предвиди възможността за регионално диференцирани равнища на подпомагане, за да се даде възможност за диверсификация и икономически ефективна интеграция на енергията от възобновяеми източници в системата на регионално равнище; призовава в съответствие с Директивата за енергията от възобновяеми източници да се въведе специална глава с конкретни разпоредби за подкрепа на общностите за възобновяема енергия от всякакъв размер и на по-малките участници, включително освобождаване от задължително участие в търг и/или значително увеличаване на праговете за тяхното освобождаване от участие в търгове или, ако това не е възможно, поне запазването на праговете на равнищата, предвидени в насоките относно държавната помощ за опазването на околната среда и енергетиката;

18.  подчертава, че постигането на целта за 15% трансгранична ефективна електроенергийна междусистемна свързаност, премахването на трудностите на национално равнище, увеличаването на капацитета за съхранение на енергията от възобновяеми източници и по-интелигентните преносни и разпределителни мрежи са също ключови фактори за разширяването на трансграничните енергийни връзки, което е необходимо за повишаване на сигурността на енергийните доставки, намаляване на нестабилността и насърчаване на енергийната автономност на ЕС;

19.  настоява, че правилата за държавната помощ следва да бъдат достатъчно гъвкави, за да се улесни интегрирането на нови решения за нулеви емисии, кръговост и устойчивост във всички сектори, и по-специално в секторите, в които е трудно емисиите да се намалят;

20.  изисква в насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда да се интегрират принципите на енергийната йерархия, съгласно които се отдава приоритет на икономиите на енергия и енергийната ефективност, последвани от пряката електрификация на енергията от възобновяеми източници и засиленото използване на топлинна енергия от възобновяеми източници и, накрая, от използването на други устойчиви ресурси, основаващи се на възобновяемите източници на енергия, единствено за приложения, които не разполагат с други алтернативи за своя преход; призовава Комисията също така да преразгледа помощта под формата на намаления на таксите върху електроенергията за енергоемките потребители с оглед на тези принципи, като осигури, че подкрепата е свързана с реални инвестиции в енергийна ефективност и с използване на възобновяеми източници на енергия за техните процеси;

21.  призовава Комисията изрично да включи принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място в насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда, по-специално като:

   i) използва принципа като приоритетна основа за оценка на необходимостта от въвеждане на дадена мярка в енергийния сектор, по-специално на мерки за предоставяне на помощ за производството на енергия (раздел 4.1), помощ за сигурност на доставките, по-специално в контекста на механизмите за заплащане на капацитета (раздел 4.8), и помощ за енергийна инфраструктура (раздел 4.9);
   ii) интегрира принципа в логиката на мерките по отношение на схемите за енергийна ефективност (например специфични за технологиите тръжни процедури по първата категория помощ – раздел 4.1) и подобряването на енергийните и екологичните характеристики на сградите (раздел 4.2) или за централно отопление и охлаждане (раздел 4.10);

22.  подчертава, че правилата на ЕС за държавната помощ следва да гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки, тъй като не всички държави членки ще са в състояние да предоставят еднакво равнище на подкрепа на предприятията, създавайки риск от нарушения на пазара, фрагментация и повече различия между държавите, което от своя страна би създало допълнителни социални различия на единния пазар;

23.  призовава Комисията да проучи много внимателно дали предложените промени ще стимулират конкуренцията и иновациите или дали по-вероятно те ще създадат нови пречки пред конкуренцията, особено за МСП; призовава Комисията да вземе предвид дългосрочните последици за евентуалното стесняване на възможностите за трансформация;

24.  отбелязва, че инвестициите в енергийно ефективни и възобновяеми технологии изискват икономическа предвидимост, за да се сведат до минимум инвестиционните рискове; призовава Комисията да разреши схемите за предоставяне на помощ за достатъчно дълъг период, който взема предвид сроковете за планиране и разработване на съответните проекти в съответствие с разпоредбите, определени в относимото законодателство;

25.  призовава Комисията да гарантира правна сигурност за схемите за подпомагане, които вече са били одобрени съгласно стария режим за държавната помощ; призовава Комисията да включи в насоките относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда механизъм за преразглеждане, за да се гарантират последователността и съгласуваността с окончателните законодателни актове и актовете за изпълнение от пакета „Подготвени за цел 55“;

26.  призовава Комисията да избягва в новите насоки прекомерните равнища на тежест на доказване и обосновка, за да се избегнат бюрокрацията и несигурността, които биха възпрепятствали целите на Зеления пакт и постигането на целите за намаляване на емисиите до 2030 г.;

27.  подчертава ключовото значение на запазването и създаването на устойчиви и качествени работни места в контекста на устойчивия преход;

28.  призовава Комисията да предвиди възможността за отпускане на извънредна държавна помощ, когато други части от насоките не обхващат такава подкрепа, но когато подпомаганите иновации биха имали положително въздействие върху обществото или икономиката на ЕС в съответствие с целите на политиката на Съюза;

29.  изразява загриженост относно липсата на прозрачност във връзка с обмена между Комисията и държавите членки относно уведомяването и одобряването на национални мерки за предоставяне на държавна помощ, както и относно критериите, използвани за оценка на съответствието на националните мерки за предоставяне на държавна помощ с целите и законодателството на ЕС в областта на околната среда, биологичното разнообразие и опазването на климата; призовава Комисията да разгледа този въпрос, като, наред с другото, оповести графика на процедурните стъпки в регистъра на държавната помощ, публикува решението за предварително уведомяване и писмата до държавите членки, когато предложените от тях мерки не се считат за държавна помощ, подобри образците, използвани от държавите членки за уведомяване за предоставянето на държавна помощ, и подобри оценките на Комисията на съответствието;

30.  припомня, че в своите констатации по дело ACCC/C/2015/128, приети на 17 март 2021 г., Комитетът за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус е установил, че ЕС не е в съответствие с член 9, параграф 3 и параграф 4 от Конвенцията от Орхус поради факта, че понастоящем за гражданското общество е невъзможно да оспори решения за държавна помощ, взети от Комисията съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС, които могат да са в разрез със законодателството на ЕС в областта на околната среда; призовава Комисията и Съвета да демонстрират пълна ангажираност с международните задължения на ЕС по отношение на екологичната справедливост; насърчава Комисията да изпълни ангажимента, поет в изявлението, приложено към преразгледания регламент относно Конвенцията от Орхус, а именно до края на 2022 г. да направи оценка на наличните варианти за предприемане на действия в отговор на констатациите на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус и ако е целесъобразно, да представи мерки до края на 2023 г.;

31.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията и на Съвета.

(1) OВ L 350, 4.10.2021 г., стр. 9.
(2) ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82.
(3) OВ L 328, 21.12.2018 г., стp. 210.
(4) ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 125.
(5) ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 54.
(6) OВ L 328, 21.12.2018 г., стp. 1.
(7) ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13.
(8) ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.
(9) Приети текстове, P9_TA(2021)0240.
(10) OВ L 243, 9.7.2021 г., стp. 1.

Последно осъвременяване: 20 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност