Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2167(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0270/2021

Внесени текстове :

A9-0270/2021

Разисквания :

PV 21/10/2021 - 7
CRE 21/10/2021 - 7

Гласувания :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Приети текстове :

P9_TA(2021)0442

Приети текстове
PDF 210kWORD 63k
Четвъртък, 21 октомври 2021 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
P9_TA(2021)0442A9-0270/2021
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 21 октомври 2021 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година (2020/2167(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2019 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 1 март 2021 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година (05793/2021 – C9‑0064/2021),

–  като взе предвид своето решение от 28 април 2021 г.(3) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2019 година, както и отговорите на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета(5), и по-специално член 76 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624(6), и по-специално член 116 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид членове 32 и 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8),

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A9-0270/2021),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2019 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 351, 21.10.2020 г., стр. 7. Годишен доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_bg.pdf.
(2) ОВ C 351, 21.10.2020 г., стр. 7. Годишен доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_bg.pdf.
(3) ОВ L 340, 24.9.2021 г., стр. 324.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1.
(6) ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(8) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 21 октомври 2021 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година (2020/2167(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на агенциите(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2019 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 1 март 2021 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година (05793/2021 – C9‑0064/2021),

–  като взе предвид своето решение от 28 април 2021 г.(3) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2019 година, както и отговорите на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета(5), и по-специално член 76 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624(6), и по-специално член 116 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид членове 32 и 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8),

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A9-0270/2021),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 351, 21.10.2020 г., стр. 7. Годишен доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_bg.pdf.
(2) ОВ C 351, 21.10.2020 г., стр. 7. Годишен доклад на ЕСП относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_bg.pdf.
(3) ОВ L 340, 24.9.2021 г., стр. 324.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1.
(6) ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1.
(7) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(8) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от ХХ октомври 2021 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година (2020/2167(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година,

–  като взе предвид доклада относно разследването по отношение на Frontex за установяване на фактите във връзка с предполагаеми нарушения на основните права, изготвен от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Парламента,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A9-0270/2021),

А.  като има предвид, че всички органи, служби и агенции на Съюза трябва да бъдат прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на Съюза за финансовите средства, които са им предоставени;

Б.  като има предвид ролята на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност, както е определена в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046(1) и в Делегиран регламент (ЕС) 2019/715(2);

1.  подчертава колко е важно да се действа отговорно и прозрачно при изпълнението на бюджета на Съюза;

2.  припомня ролята на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, която се урежда от ДФЕС, Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 и от Правилника за дейността на Парламента;

3.  припомня, че на 28 април 2021 г. Парламентът прие Решение (ЕС, Евратом) 2021/1613(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“) за финансовата 2019 година; призовава Агенцията редовно да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите действия и графика за изпълнение на препоръките, отправени в Резолюция (ЕС) 2021/1615(4); призовава Агенцията да представя тези доклади на всеки три месеца, при поискване от органа по освобождаване от отговорност;

4.  отбелязва, че Агенцията е изготвила първоначален план за непрекъснатост на дейността и че към момента на отговора на Агенцията планът е бил в процес на окончателно уточняване с цел да бъде приет до края на второто тримесечие на 2021 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно състоянието на изпълнението на нейния план за непрекъснатост на дейността;

5.  приветства продължаващите усилия на Агенцията да създаде регистър на всички документи, които изготвя Агенцията, в съответствие с нейната трансформация и цифровизация; приветства факта, че Агенцията е публикувала проактивно основни документи на своя уебсайт, като ги е предоставила чрез регистъра за публичен достъп до документи; призовава Агенцията да продължи да подобрява достъпа на обществеността до документи и да се въздържа в бъдеще от искания за възстановяване на понякога непропорционалните разходи за външни адвокати от ищците по съдебни дела въз връзка с искания за достъп до информация; припомня в това отношение, че в Резолюция (ЕС) 2021/1615 Агенцията беше призована да оттегли искането си за възстановяване на правните разходи по дело T-31/18 на Общия съд; отбелязва, че правните разходи бяха намалени от Съда в сравнение с първоначалното искане на Агенцията; припомня на Агенцията да действа съобразно принципа на добро финансово управление, както по отношение на изпълнението на разпореждането на Съда, така и като се въздържа от възлагане на подобни дела на външни адвокати; призовава Агенцията да избягва необосновано високите съдебни разноски и да гарантира, че те се възстановяват в приемлива степен в бъдеще;

6.  припомня заключенията от становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Парламента от 25 февруари 2021 г., което доведе до решението да се отложи освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2019 година, докато тези елементи бъдат надлежно изяснени и представени от Агенцията и докато приключи разследването на OLAF; подчертава факта, че отлагайки освобождаването от отговорност, Парламентът предостави на Агенцията допълнителни шест месеца, за да отговори на различните елементи, представени в Резолюция (ЕС) 2021/1615;

Проблеми в областта на разходите, установени от Палатата

7.  припомня констатацията на Палатата относно споразуменията за финансиране на оперативната дейност, че възстановяването на разходите за оборудване все още се основава на действителните разходи и свързания с това проблем с липсата на подкрепящи доказателства, например фактури; припомня, че този въпрос беше установен и в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г., при която Палатата препоръча да се използва подходът на възстановяване на разходите на основата на единична цена; отбелязва, че подходът на възстановяване на разходите на основата на единична цена е опростен вариант за разходите, при който цената за използването на тежко техническо оборудване се определя въз основа на предварително определена методика, като се решава проблемът с възстановяването на действителните разходи; приветства факта, че Агенцията е приложила пробно подхода на възстановяване на разходите на основата на единична цена за тежко оборудване в две държави членки; отбелязва, че пилотните проекти за тежко оборудване са показали, че при подхода на възстановяване на разходите на основата на единична цена общите разходи са се увеличили, и изразява съжаление, че Агенцията е заключила, че преминаването към възстановяване на разходи въз основата на единична цена за тежко оборудване е неосъществимо; изразява съжаление, че проблемът с липсата на подкрепящи доказателства не е решен, и припомня на Агенцията да не одобрява искания за възстановяване на разходи, когато те не са подкрепени с фактури; призовава Агенцията и Комисията да направят преглед на препоръката на Платата и да обсъдят с Палатата резултатите от пилотните проекти за прилагане на подхода на възстановяване на разходите на основата на единична цена за тежко оборудване, за да потърсят решение на проблема с липсата на подкрепящи доказателства; припомня на Агенцията и на Комисията, че по принцип следва да се избягва всякаква ненужна бюрократична тежест;

8.  отбелязва отговора на Агенцията до органа по освобождаване от отговорност относно преразглеждането на нейните механизми относно плащанията за строителни дейности и призива да гарантира спазването на принципите на добро финансово управление; потвърждава, че Агенцията е докладвала, че по дължината на цялата финансова верига е въведен механизъм за предотвратяване на непроверени плащания за предварително финансиране; отбелязва, че Агенцията докладва, че всички ръководители на проекти, оперативни и финансови участници, които работят със съоръжения в седалището на Агенцията, са инструктирани да не одобряват и да не извършват подобни плащания, както и че финансовите контрольори са инструктирани да отхвърлят подобни плащания за предварително финансиране и да съветват разпоредителите с бюджетни кредити също да ги отхвърлят;

Специален доклад № 08/2021 на Сметната палата, озаглавен: „Подкрепата от Фронтекс за управлението на външните граници все още не е достатъчно ефективна“

9.  отбелязва със загриженост констатациите на Сметната палата („Палатата“) в нейния Специален доклад № 08/2021, озаглавен „Подкрепата от Фронтекс за управлението на външните граници все още не е достатъчно ефективна“(5); посочва, че одитът обхваща периода от края на 2016 г., когато влезе в сила новият мандат на Агенцията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1624(6), до края на 2020 г. и следователно включва изцяло финансовата 2019 година от настоящата процедура за освобождаване от отговорност, но не взема предвид някои стъпки, предприети неотдавна от Агенцията за изпълнение на нейния мандат; потвърждава, че в обхвата на специалния доклад на Палатата не е включен анализ на зачитането на основните права от страна на Агенцията, тъй като това би наложило извършването на специален одит с оглед на сложността на въпроса; изисква от Палатата да извършва такъв специален одит в бъдеще;

10.  отбелязва със загриженост, че Палатата констатира в своя Специален доклад № 08/2021 редица недостатъци във връзка с основните дейности на Агенцията, изброени от Палатата, а именно мониторинга на ситуацията, анализа на риска, оценките на уязвимостта, съвместните операции и бързата гранична намеса, операциите по връщане и обученията на Агенцията, както и липсата на оценки на потребностите и на въздействието преди експоненциалното увеличение на разходите на Агенцията; изразява също така загриженост, че Агенцията не е предприела всички необходими мерки за приспособяване на своята организация с оглед на цялостното изпълнение на своя мандат съгласно Регламент (ЕС) 2016/1624; отбелязва освен това, че Палатата подчертава съществените рискове, свързани с мандата на Агенцията съгласно Регламент (ЕС) 2019/1896(7); припомня, че мандатите на Агенцията от 2016 и 2019 г. частично се припокриват, което може да е повлияло на тяхното изпълнение, както констатира Палатата;

11.  отбелязва, че само две години след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/1624 Комисията представи предложение за нов регламент за Агенцията, без да е направена оценка на въздействието на подобно ново законодателство; призовава Комисията и Агенцията бързо да намерят подходящо решение, за да се гарантира правилното и навременно изпълнение на мандата на Агенцията съгласно Регламент (ЕС) 2019/1896; настоятелно призовава Комисията и Палатата да извършват редовна оценка на резултатите от дейността на Агенцията и на държавите членки, за да определят областите, в които е необходимо подобрение, включително в съответните правни основания за дейностите на Агенцията, както и с оглед на постигнатите резултати и въздействия;

12.  отбелязва със загриженост заключението на Палатата, че оперативното докладване на Агенцията не предоставя адекватна информация на лицата, отговорни за вземането на решения, тъй като в него липсва информация относно действителните разходи и резултати от дейността;

13.  отбелязва със загриженост заключението на Палатата, че въпреки наличието на функционална рамка за обмен на информация за миграцията относно положението по външните граници и в подкрепа на управлението на незаконната имиграция, тя не функционира достатъчно добре, за да осигури точна, пълна и актуална ситуационна осведоменост относно външните граници на Съюза; изразява съжаление, че все още не е създадена адекватна рамка за обмен на информация за трансграничната престъпност, което засяга способността на Агенцията и на държавите членки да реагират бързо на откритите заплахи; отбелязва, че Агенцията изпраща навременна и подходяща информация за миграцията във връзка с положението по външните граници и предоставя информация за конкретни събития; изразява загриженост обаче във връзка с някои сериозни недостатъци, които подкопават пълната ситуационна осведоменост по външните граници на Съюза, като липсата на информация, на технически стандарти за оборудване за граничен контрол, на общ каталог за докладване на трансгранични престъпления и на информация в почти реално време относно ситуацията по въздушните граници на Съюза, както и във връзка със закъсненията при актуализирането на общия интегриран модел за анализ на риска; подчертава, че работата по последните констатации не може да бъде възложена единствено на Агенцията, а трябва да бъде осъществена съвместно с държавите членки и Комисията, особено що се отнася до общия интегриран модел за анализ на риска, тъй като съществуват значителни различия в докладването между държавите членки по отношение на честотата, формата, данните или определянето на случаите; повтаря призива на органа по освобождаване от отговорност, отправен в Резолюция (ЕС) 2021/1615, за подобряване на мониторинга и докладването относно положението и инцидентите по границите на Съюза, включително в контекста на потенциални нарушения на правата на човека;

14.  отбелязва заключението на Палатата, че не всички имащи отношение органи са включени в Регламент (ЕС) № 1052/2013(8) (например митническите органи);

15.  отбелязва заключението на Палатата, че с Регламент (ЕС) 2019/1896 са въведени значителни допълнителни изисквания за докладване за държавите членки, което изисква автоматично предаване на данни от държавите членки към базата данни на EUROSUR; отбелязва изявлението на държавите членки, че прякото участие на Агенцията в тази автоматизация все още не е явно;

16.  изразява загриженост във връзка с констатацията на Палатата, че Агенцията не е предоставила адекватна информация относно въздействието на дейностите си или разходите за тях и че Агенцията не е извършила надеждна оценка на съвместните операции, не е обяснила никое от отклоненията, нито е определила въздействието на пропуските в ресурсите, и не е предоставила информация относно действителните разходи за съвместните си операции; изтъква, че Агенцията има задължението да предоставя адекватна информация относно въздействието на дейностите си и разходите за тях, за да гарантира прозрачност и отчетност;

Условия

17.  отбелязва, че Комисията и Агенцията са приели изцяло или частично всички препоръки на Палатата; призовава Агенцията да разгледа и изпълни цялостно и своевременно препоръките на Палатата и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка в изпълнението на тези препоръки; призовава бюджетния орган да постави част от бюджетните кредити на Агенцията за 2022 г. в резерв, който да може да се освобождава при изпълнението на следните условия:

   a) назначаване на останалите 20 наблюдатели на основните права на длъжности със степен AD в съответствие с член 110 от Регламент (ЕС) 2019/1896;
   б) назначаване на трима заместник изпълнителни директори в съответствие с член 107 от Регламент (ЕС) 2019/1896;
   в) приемане от управителния съвет на Агенцията на подробна процедура за прилагането на член 46 от Регламент (ЕС) 2019/1896;
   г) представяне на механизъм за докладване за сериозни инциденти в съответствие с препоръките на работната група по основните права и правните оперативни аспекти на операциите в Егейско море;
   д) създаване на пълноценно функционираща система за наблюдение на спазването на основните права в съответствие с член 110 от Регламент (ЕС) 2019/1896;
   е) успешно изпълнение на препоръка 5 от Специален доклад № 08/2021 на Сметната палата (срок: края на 2021 г.);
   ж) операциите на Агенцията в подкрепа на операции по връщане от Унгария се преустановяват, докато, както беше решено и от Съда на Европейския съюз, решенията за връщане, издадени от унгарските органи, продължават да бъдат несъвместими с Директивата относно връщането и Хартата на основните права на Европейския съюз(9);

призовава бюджетния орган да оцени напредъка по изпълнението на посочените условия по време на констативна командировка в Агенцията през 2022 г., в която да участват членове на комисията по бюджетен контрол на Парламента; счита, че неизпълнението на тези условия увеличава и риска от отказ от освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година; счита освен това, в съответствие със споразумението, договорено по време на последната бюджетна помирителна процедура, че Комисията следва да упражнява по-силни контролни функции по отношение на агенциите; призовава Комисията и Агенцията да проучат как установените слабости, включително по отношение на набирането на служители и възлагането на обществени поръчки, ще бъдат преодолени в бюджета за 2022 г.;

Текущо разследване на OLAF

18.  припомня потвърждението на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за текущо разследване от страна на OLAF, което засяга Агенцията; отново призовава Агенцията да сътрудничи изцяло на OLAF и да информира органа по освобождаване от отговорност за развоя на ситуацията;

19.  припомня, че по време на заседание на комисията по бюджетен контрол на Парламента от 1 септември 2021 г. заместник генералният директор на ГД „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията заяви, че всички проверки са приключили и че нито една от тях не е довела до заключението, че има следи от лошо бюджетно или финансово управление или нарушения на основните права, или че Агенцията е отказала да изпълни задълженията си съгласно регламента, уреждащ нейната дейност;

Прозрачност

20.  припомня изразената от Парламента загриженост във връзка със срещите, проведени от Агенцията през 2018 и 2019 г. с представители на сектори, свързани със сферата на дейност на Агенцията, като повечето от представителите не са включени в Регистъра на Съюза за прозрачност; посочва член 118 от Регламент (ЕС) 2019/1896, съгласно който Агенцията трябва да осигури прозрачност при лобирането чрез регистър за прозрачност и като оповестява всички срещи с трети заинтересовани страни; приветства решението от 5 май 2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията относно регистъра на Агенцията за прозрачност; призовава Агенцията да докладва редовно на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането и използването на този инструмент;

21.  отбелязва, че Агенцията има задължението да гарантира проактивно прозрачност, както е посочено в член 114, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1896; отбелязва, че този член предвижда също, че тази прозрачност е ограничена, тъй като тя трябва да се осигурява, без да се разкрива оперативна информация, която, ако бъде направена публично достояние, би застрашила постигането на целите на операциите; отбелязва, че Агенцията не може да разкрива лични данни в нарушение на правното основание, което допуска обработването на лични данни, както е предвидено в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679(10); призовава Комисията да гарантира задължителни правила за защита на информацията и данните;

22.  подчертава, че прозрачността е общо правило, което се прилага за Агенцията, Комисията и субектите, участващи в консултативния форум, като предварително условие за взаимно доверие и добро сътрудничество;

Зачитане на основните права

23.  припомня създаването на работната група за контрол на Frontex („работната група“) от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Парламента; отбелязва, че на 14 юли 2021 г. работната група публикува своя доклад относно разследването по отношение на Frontex за установяване на фактите, чиято цел беше да се събере цялата относима информация и доказателства във връзка с предполагаеми нарушения на основните права, в които Агенцията е участвала, за които е знаела и/или по отношение на които не е предприела действия, вътрешно управление, процедури за докладване и разглеждане на жалби; отбелязва, че работната група не откри убедителни доказателства за пряко осъществяване на връщания и/или колективни експулсирания от Frontex в случаите на сериозни инциденти, които работната група е могла да разгледа; припомня, че работната група стигна до заключението, че Агенцията е разполагала с доказателства в подкрепа на твърденията за нарушения на основните права в държавите членки, с които е провела съвместна операция, но не е разгледала тези нарушения и не е предприела последващи действия във връзка с тези нарушения бързо, бдително и ефективно, както и че в резултат на това Frontex не е предотвратила тези нарушения, нито е намалила риска от бъдещи нарушения на основните права; отбелязва едновременно с това, че работната група установи също пропуски в рамките на сътрудничеството с държавите членки, които могат да попречат на изпълнението на задълженията на Агенцията в областта на основните права, и подчерта отговорността на държавите членки и на Комисията, в т.ч. извън тяхната роля в управителния съвет; отбелязва по-специално разделението на отговорностите между Агенцията и държавите членки във връзка с основните права; признава ограниченията, с които се сблъсква Агенцията на практика дори само за разследване на спазването на основните права по отношение на обекти, финансирани или съфинансирани от Агенцията; подчертава, че служителите на Агенцията се нуждаят от правна яснота, особено по време на високорискови операции в морето, и че Комисията и държавите членки трябва да гарантират правни стандарти и яснота относно прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1896 по отношение на различни ситуации по време на операции; отбелязва въпреки това, че при провеждането на своите разследвания работната група установи, че препоръките и съветите, предоставяни от бившия служител по въпросите на основните права в продължение на четири години, са били пренебрегвани от изпълнителния директор(11), по-специално по отношение на операциите на Агенцията в Унгария; призовава Агенцията да представи на Парламента подробен доклад относно плановете си за изпълнение на препоръките на работната група и за постигнатия от Агенцията напредък;

24.  отбелязва, че работната група счита, че управителният съвет е следвало да играе много по-активна роля при отчитането на сериозния риск от нарушения на основните права и при предприемането на действия, за да се гарантира, че Frontex изпълнява своите отрицателни и положителни задължения в областта на основните права, залегнали в регламента; отбелязва, че работната група приветства новите вътрешни процедури и правила, разработени от Агенцията през последните месеци преди публикуването на доклада, за да се съобрази с Регламент (ЕС) 2019/1896, но настоятелно призовава и двете страни да увеличат допълнително спазването на основните права от страна на Агенцията, като преразгледат нейните вътрешни структури и комуникация, както и сътрудничеството с приемащите държави членки; отбелязва, че работната група изтъква отговорността на държавите членки и на Комисията, в т.ч. извън тяхната роля в управителния съвет;

25.  подчертава, че членовете на ЕП имаха достъп до информация, въз основа на която работната група стигна до заключение, че се наблюдава липса на сътрудничество от страна на изпълнителния директор за гарантиране на спазването на някои от разпоредбите на Регламента за европейската гранична и брегова охрана, и по-специално относно основните права; работната група изразява също съжаление относно постоянния му отказ да изпълни препоръките на Комисията за гарантиране на спазването на новоприетия регламент;

Разследване от страна на Европейския омбудсман

26.  отбелязва заключенията от стратегическо проучване OI/5/2020/MHZ на Европейския омбудсман относно механизма на Агенцията за подаване на жалби във връзка с твърдения за нарушения на основните права; отбелязва, че Европейският омбудсман не е взел решение да продължи работата по случая; отбелязва обаче, че са установени недостатъци в механизма за подаване на жалби, което може да затрудни физическите лица да докладват за предполагаеми нарушения на основните права и да търсят защита на правата си; отбелязва, че Европейският омбудсман установи забавяния при изпълнението на задълженията на Агенцията в това отношение; отбелязва ангажимента на Агенцията да разгледа областите, за които Европейският омбудсман е дал предложения за подобрения;

27.  изразява загриженост относно констатациите на работната група, че служителят по въпросите на основните права и консултативният форум често не са участвали от самото начало в разработването на правила, процедури и стратегии по въпроси, свързани с основните права, както и относно факта, че становищата и препоръките на служителя по въпросите на основните права и на консултативния форум не са били взети предвид в достатъчна степен от управителния съвет и от изпълнителния директор; призовава Агенцията да включва изцяло и активно служителя по въпросите на основните права и консултативния форум във всички съответни процеси от самото начало; призовава изпълнителния директор да преразгледа своите отношения със служителя по въпросите на основните права и консултативния форум, като своевременно взема предвид всички техни препоръки; настоятелно призовава Агенцията да изпълни изцяло препоръките на работната група и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък;

28.  настоятелно призовава Агенцията да гарантира, че спазва всички задължения, свързани с основните права, залегнали в Регламент (ЕС) 2019/1896, при прилагането на европейското интегрирано управление на границите, както по отношение на политиката, така и по отношение на оперативните дейности; призовава Агенцията да изпълни ефективно препоръките от доклада на работната група и от Резолюция (ЕС) 2021/1615 и да информира редовно Парламента относно изпълнението на неговите препоръки, както и за текущите операции, включително сериозните инциденти, свързани с нарушения на основните права по външните граници, и начина, по който Агенцията е противодействала на това;

Вътрешно управление, включително наблюдатели на основните права

29.  припомня със загриженост констатациите на работната група, че изпълнителният директор е забавил назначаването на тримата заместник изпълнителни директори и се е въздържал да им делегира независими правомощия, като същевременно е увеличил броя на служителите в кабинета си на 63 души; припомня, че работната група е силно обезпокоена от частичното прилагане на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване в рамките на Агенцията; потвърждава, че правомощията на тримата заместник изпълнителни директори са определени от управителния съвет и съответните обявления за свободни места за трите длъжности са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 24 март 2021 г.; призовава Агенцията да докладва допълнително на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък в процеса по набиране на персонал;

Наблюдатели на основните права

30.  изразява съжаление за продължителното забавяне от страна на изпълнителния директор на назначаването на служителя по въпросите на основните права и на наблюдателите на основните права, което беше изтъкнато от работната група, особено като се има предвид увеличаването на броя на служителите в кабинета на изпълнителния директор на Агенцията; отбелязва, че служителят по въпросите на основните права на Агенцията е встъпил в длъжност на 1 юни 2021 г.; подчертава, че през 2020 г. щатното разписание на Агенцията беше съкратено от 377 длъжности със степен AD на 275 длъжности със степен AD; признава, че това е оказало въздействие върху цялата структура на персонала, включително върху назначаването на 40-те наблюдатели на основните права; отбелязва изявленията на изпълнителния директор на Агенцията, че назначаването на първата група от 20 наблюдатели на основните права е приключило, като обучението им е започнало от 1 юни 2021 г., и че в момента се провежда назначаването на втора група от 20 наблюдатели на основните права; изразява загриженост, че от назначените 20 наблюдатели на основните права петима са назначени на длъжности със степен AD 7, а петнадесет — на длъжности със степен AST 4; припомня, че Парламентът подчерта в доклада на работната група, че това назначаване на по-ниска степен може да засегне авторитета, автономността и достъпа до класифицирана и чувствителна информация на наблюдателите, а оттам и тяхната ефективност; припомня, че от Агенцията се изисква да назначи всички 40 наблюдатели на основните права на длъжности със степен AD, за да се осигури придобиването на най-добър набор от умения и да се обезпечи правилното разгръщане по операции; припомня въпреки това, че корекционният коефициент за служителите в различните агенции продължава да бъде нисък, и признава, че по-ниските заплати могат да имат отрицателно въздействие върху европейските кандидати и могат да доведат до затруднения при назначаването на служители в някои агенции; отбелязва силното неодобрение на работната група на ненужното забавяне при назначаването на наблюдателите на основните права по вина на изпълнителния директор; отново посочва, че Регламент (ЕС) 2019/1896 предвижда назначаването на поне 40 наблюдатели на основните права в срок до 5 декември 2020 г.; изразява дълбока загриженост, че това задължение не е изпълнено и настоява Агенцията да назначи останалите 20 наблюдатели на основните права своевременно и без допълнително забавяне, на степен AD, за да се осигури необходимият авторитет, така че те да изпълняват задълженията си по независим начин; припомня по-специално, че работната група отбеляза, че неограниченият и необявен достъп до съответните места, активи и информация е от решаващо значение за наблюдателите на основните права; подчертава също така необходимостта държавите членки да оказват пълно съдействие на служителя по въпросите на основните права, като предоставят доказателства по същество по разследваните случаи; подчертава необходимостта от поясняване на изявлението на Агенцията, че останалите 20 наблюдатели на основните права ще бъдат назначени от утвърден списък на одобрени резервни кандидати за длъжности със степен AD 7, след като на Агенцията бъдат разпределени допълнителни длъжности със степен AD 7, докато Комисията е посочила, че на Агенцията са били разпределени достатъчно длъжности със степен AD;

31.  отбелязва, че през ноември 2019 г. са влезли в сила нови правила относно механизма за подаване на жалби и че с тези правила се възлагат повече отговорности на служителя по въпросите на основните права; приветства приемането през февруари 2021 г. от управителния съвет на Агенцията на актуализираната стратегия за основните права; настоятелно призовава управителния съвет на Агенцията бързо да приеме плана за действие за основните права за изпълнение на актуализираната стратегия и да подобри механизмите за наблюдение и докладване на нарушения на основните права и на жалби в Агенцията;

o
o   o

32.  препраща, по отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи неговото решение за освобождаване от отговорност, към своята резолюция от 29 април 2021 г.(12) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите; призовава Агенцията периодично да представя и да докладва на органа по освобождаване от отговорност за състоянието на изпълнението на пътна карта за решаване на въпросите, установени в Решение (ЕС, Евратом) 2021/1613.

(1) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1).
(3) Решение (ЕС, Евратом) 2021/1613 на Европейския парламент от 28 април 2021 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година (OB L 340, 24.9.2021 г., стр. 324).
(4) Резолюция (ЕС) 2021/1615 на Европейския парламент от 29 април 2021 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година (ОВ L 340, 24.9.2021 г., стр. 328).
(5) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_BG.pdf .
(6) Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624 (ОВ L 295, 14.11.2019 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11).
(9) Решение от 17 декември 2020 г., Европейска комисия/Унгария, C-808/18, EU:C:2020:1029.
(10) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(11) В препоръките към точка 3, буква Г, „Роля на изпълнителния директор“ от доклада относно констативното разследване по отношение на Frontex във връзка с предполагаеми нарушения на основните права от страна на Frontex (Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning alleged fundamental rights violations) се заявява, че работната група изразява дълбоко съжаление, че изпълнителният директор не е реагирал или не е предприел последващи действия във връзка с множеството изразени опасения, препоръки, становища или забележки, представяни от служителя по въпросите на основните права в продължение на четири години.
(12) ОВ L 340, 24.9.2021 г., стр. 525.

Последно осъвременяване: 20 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност