Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2073(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0303/2021

Esitatud tekstid :

A9-0303/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/11/2021 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0444

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 45k
Neljapäev, 11. november 2021 - Brüssel
Harald Vilimsky puutumatuse äravõtmise taotlus
P9_TA(2021)0444A9-0303/2021

Euroopa Parlamendi 11. novembri 2021. aasta otsus Harald Vilimsky puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2021/2073(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Harald Vilimsky puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas Viini prokuratuur ja mille edastas 7. mail 2021. aastal Austria alalise esinduse juht ELi juures seoses kriminaalmenetlusega ning mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 20. mail 2021. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Harald Vilimsky ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta, 17. jaanuari 2013. aasta ja 19. detsembri 2019. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Austria põhiseaduse artikli 57 lõikeid 2 ja 3,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9‑0303/2021),

A.  arvestades, et Viini prokuratuur on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Harald Vilimsky puutumatuse äravõtmist kriminaalmenetluse algatamiseks seoses Austria karistusseadustiku paragrahvi 153 lõigetes 1 ja 3 sisalduva esimese juhtumi kohase omastamisega, paragrahvis 12 sisalduva teise võimaluse kohase ja paragrahvi 133 lõigetes 1 ja 2 sisalduva esimese juhtumi kohase vahendite omastamises osalemisega ning paragrahvi 153b lõigete 1, 2 ja 3 kohase vahendite väärkasutamisega;

B.  arvestades, et Harald Vilimsky oli 27. oktoobrist 2006 kuni 23. oktoobrini 2019 Austria Rahvusnõukogusse kuulunud Austria Vabaduspartei (FPÖ) fraktsiooni finantsjuht; arvestades, et ta valiti 2019. aasta mais toimunud Euroopa Parlamendi valimistel Euroopa Parlamenti;

C.  arvestades, et ajavahemikul 1. oktoobrist 2011 kuni 13. augustini 2019 kuritarvitas Harald Vilimsky väidetavalt oma õigust kasutada Austria Rahvusnõukogu FPÖ fraktsiooni pangakontosid, et tasuda FPÖ fraktsiooni kontolt regulaarsete ülekannetega arveid mobiiltelefoniteenuste eest, mida kolmas pool kasutas täielikult isiklikul otstarbel, mis põhjustas rahvusnõukogu FPÖ fraktsioonile rahalist kahju;

D.  arvestades, et väidetavalt kasutas ta FPÖ fraktsioonile eraldatud vahendeid eesmärkidel, mis ei kuulu 1985. aasta Austria Rahvusnõukogu fraktsioonide rahastamise seaduse (KlubFG) paragrahvis 1 määratletud kohaldamisalasse, ning arvestades, et väidetavalt tegi ta seda olles täielikult teadlik asjaolust, et tasutud teenused ei olnud erakonna tegevusega seotud;

E.  arvestades, et väidetav süütegu ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

F.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

G.  arvestades, et Austria põhiseaduse artikli 57 lõigetes 2 ja 3 on sätestatud, et

„2. Rahvusnõukogu liikmeid võib vahistada kriminaalkuriteo tõttu – välja arvatud kuriteo toimepanekult tabamise korral – üksnes rahvusnõukogu nõusolekul. Rahvusnõukogu liikmete elukoha läbiotsimised nõuavad samuti rahvusnõukogu nõusolekut.

3. Muidu võib rahvusnõukogu nõusolekuta võtta rahvusnõukogu liikme suhtes kuriteo alusel õiguslikke meetmeid üksnes juhul, kui see ei ole ilmselgelt seotud kõnealuse liikme poliitilise tegevusega. Asjaomane ametiasutus (Behörde) peab aga taotlema rahvusnõukogult otsust niisuguse seose olemasolu kohta, kui kõnealune liige või kolmandik kõnealuste küsimustega tegeleva alalise komisjoni liikmetest seda nõuab. Niisuguse nõudmise korral lõpetatakse või katkestatakse viivitamata kõik õiguslikud menetlustoimingud.“;

H.  arvestades, et esiteks ei saa parlamenti võrdsustada kohtuga ja teiseks ei tohi parlamendiliiget pidada puutumatuse äravõtmise menetluse raames süüdistatavaks(2);

I.  arvestades, et parlamentaarse puutumatuse eesmärk on kaitsta parlamenti ja selle liikmeid kohtumenetluse eest, milles käsitletakse parlamendiliikme kohustuste täitmisel tehtud tegusid, mida ei saa neist kohustustest lahutada;

J.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionise kohta, s.t tal ei ole faktilisi andmeid, mis viitavad sellele, et kohtumenetluse eesmärk võib olla tekitada parlamendiliikme poliitilisele tegevusele ja seega ka Euroopa Parlamendile kahju;

1.  otsustab Harald Vilimsky puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamata Austria Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Harald Vilimskyle.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T‑346/11 ja T-347/11, EU:T:2013:23; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 19. detsember 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115.
(2) Kohtuotsus, Üldkohus, 30. aprill 2019, Briois vs. parlament, T‑214/18, EU:T:2019:266.

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika