Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0107(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0305/2021

Ingediende teksten :

A9-0305/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/11/2021 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0446

Aangenomen teksten
PDF 119kWORD 43k
Donderdag 11 november 2021 - Brussel
De openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 november 2021 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (09722/1/2021 – C9-0371/2021),

–  gezien de motivering van het standpunt van de Raad in eerste lezing,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Ierse Houses of the Oireachtas en het Zweedse parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 september 2016(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0198),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissies goedgekeurde voorlopig akkoord,

–  gezien artikel 67 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie juridische zaken (A9‑0305/2021),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 487 van 28.12.2016, blz. 62.
(2) PB C 108 van 26.3.2021, blz. 623.

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid