Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0107(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0305/2021

Teksty złożone :

A9-0305/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/11/2021 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0446

Teksty przyjęte
PDF 127kWORD 43k
Czwartek, 11 listopada 2021 r. - Bruksela
Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (09722/1/2021 – C9-0371/2021),

–  uwzględniając uzasadnienie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Irlandii i Riksdag, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 września 2016 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu(2) w sprawie wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0198),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisje przedmiotowo właściwe na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Gospodarczą i Monetarną oraz Komisję Prawną (A9-0305/2021),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 487 z 28.12.2016, s. 62.
(2) Dz.U. C 108 z 26.3.2021, s. 623.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności