Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0107(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0305/2021

Ingivna texter :

A9-0305/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/11/2021 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2021)0446

Antagna texter
PDF 112kWORD 43k
Torsdagen den 11 november 2021 - Bryssel
Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 november 2021 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09722/1/2021 – C9‑0371/2021),

–  med beaktande av rådets motivering av sin ståndpunkt vid första behandlingen,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från det irländska parlamentet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 september 2016(1)

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen(2) av ärendet, en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0198),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor (A9-0305/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 487, 28.12.2016, s. 62.
(2) EUT C 108, 26.3.2021, s. 623.

Senaste uppdatering: 8 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy