Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0049(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0242/2021

Внесени текстове :

A9-0242/2021

Разисквания :

PV 10/11/2021 - 17
CRE 10/11/2021 - 17

Гласувания :

PV 11/11/2021 - 6.5

Приети текстове :

P9_TA(2021)0447

Приети текстове
PDF 134kWORD 50k
Четвъртък, 11 ноември 2021 г. - Брюксел
Европейско партньорство в областта на метрологията ***I
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2021 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в Европейското партньорство в областта на метрологията, осъществявано съвместно от няколко държави членки (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2021)0089),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 185 и член 188, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0083/2021),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 8 октомври 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A9-0242/2021),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 341, 24.8.2021 г., стр. 34.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 ноември 2021 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в европейското партньорство в областта на метрологията, съвместно предприето от няколко държави членки
P9_TC1-COD(2021)0049

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2021/2084.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

С цел да помогне на държавите членки в засилването на полезните взаимодействия между „Хоризонт Европа“ и политиката на сближаване, Комисията ще разработи насоки с акцент върху възможностите, които предлагат алтернативното, комбинираното и кумулативното финансиране и прехвърлянето на ресурси.

Последно осъвременяване: 8 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност