Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/0049(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0242/2021

Esitatud tekstid :

A9-0242/2021

Arutelud :

PV 10/11/2021 - 17
CRE 10/11/2021 - 17

Hääletused :

PV 11/11/2021 - 6.5

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0447

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 47k
Neljapäev, 11. november 2021 - Brüssel
Euroopa metroloogiapartnerlus ***I
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 11. novembri 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogiapartnerluses (COM(2021)0089 – C9‑0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0089),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 185 ja artikli 188 teist lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0083/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 8. oktoobri 2021. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A9-0242/2021),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.   võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 341, 24.8.2021, lk 34.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. novembril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2021/… liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogiapartnerluses
P9_TC1-COD(2021)0049

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2021/2084) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

KOMISJONI AVALDUS

Selleks et aidata liikmesriikidel tugevdada sünergiat programmi „Euroopa horisont“ ja ühtekuuluvuspoliitika vahel, töötab komisjon välja suunised, milles keskendutakse võimalustele, mida pakub alternatiivne, kombineeritud ja kumulatiivne rahastamine ning vahendite ümberpaigutamine.

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika