Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0049(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0242/2021

Ingediende teksten :

A9-0242/2021

Debatten :

PV 10/11/2021 - 17
CRE 10/11/2021 - 17

Stemmingen :

PV 11/11/2021 - 6.5

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0447

Aangenomen teksten
PDF 129kWORD 55k
Donderdag 11 november 2021 - Brussel
Europees partnerschap inzake metrologie ***I
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 november 2021 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0089),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 185 en artikel 188, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0083/2021),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 8 oktober 2021 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0242/2021),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 341 van 24.8.2021, blz. 34.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 november 2021 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gemeenschappelijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie
P9_TC1-COD(2021)0049

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2021/2084.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie

Om de lidstaten te helpen de synergieën tussen Horizon Europa en het cohesiebeleid te versterken, zal de Commissie richtsnoeren opstellen over de mogelijkheden die alternatieve, gecombineerde en cumulatieve financiering en overdracht van middelen bieden.

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid