Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0049(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0242/2021

Teksty złożone :

A9-0242/2021

Debaty :

PV 10/11/2021 - 17
CRE 10/11/2021 - 17

Głosowanie :

PV 11/11/2021 - 6.5

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0447

Teksty przyjęte
PDF 136kWORD 56k
Czwartek, 11 listopada 2021 r. - Bruksela
Europejskie Partnerstwo w dziedzinie Metrologii ***I
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0089),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 185 oraz art. 188 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0083/2021),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 8 października 2021 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-0242/2021),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 341 z 24.8.2021, s. 34.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2021 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/...w sprawie uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich
P9_TC1-COD(2021)0049

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2021/2084.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji

Aby pomóc państwom członkowskim we wzmacnianiu synergii między programem „Horyzont Europa” a polityką spójności, Komisja opracuje wytyczne koncentrujące się na możliwościach oferowanych przez finansowanie alternatywne, łączone i skumulowane oraz przesunięcia zasobów.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności