Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0049(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0242/2021

Ingivna texter :

A9-0242/2021

Debatter :

PV 10/11/2021 - 17
CRE 10/11/2021 - 17

Omröstningar :

PV 11/11/2021 - 6.5

Antagna texter :

P9_TA(2021)0447

Antagna texter
PDF 121kWORD 55k
Torsdagen den 11 november 2021 - Bryssel
Det europeiska partnerskapet för metrologi ***I
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 november 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i det europeiska partnerskap för metrologi som har inletts av flera medlemsstater (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0089),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 185 samt artikel 188 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0083/2021),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 oktober 2021 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A9-0242/2021).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 341, 24.8.2021, s. 34.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 november 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/… om unionens deltagande i det europeiska partnerskap för metrologi som har inletts av flera medlemsstater
P9_TC1-COD(2021)0049

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2021/2084.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande

För att hjälpa medlemsstaterna att stärka synergieffekterna mellan Horisont Europa och sammanhållningspolitiken kommer kommissionen att utarbeta riktlinjer för de möjligheter som erhålls genom alternativ, kombinerad och kumulativ finansiering och överföring av resurser.

Senaste uppdatering: 8 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy