Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0322(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0247/2021

Teksty złożone :

A9-0247/2021

Debaty :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Głosowanie :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/10/2022 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Teksty przyjęte
PDF 442kWORD 125k
Czwartek, 11 listopada 2021 r. - Bruksela
Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I
P9_TA(2021)0449A9-0247/2021

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 14 września i 11 listopada 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE (COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Przepisy traktatowe w zakresie zdrowia wciąż w dużej mierze niewystarczająco wykorzystuje się do celów, do jakich je opracowano. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem mieć na celu optymalne wykorzystanie tych przepisów w zakresie zdrowia, tak by pokazać siłę polityki zdrowotnej Unii, a zarazem utrzymać normalne funkcjonowanie jednolitego rynku w przypadku wystąpienia poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.
Poprawki 2 i 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  W świetle doświadczeń zdobytych podczas trwającej pandemii COVID-19 oraz aby ułatwić odpowiednią ogólnounijną gotowość i reagowanie na wszystkie transgraniczne zagrożenia zdrowia, należy rozszerzyć ramy prawne nadzoru epidemiologicznego, monitorowania, wczesnego ostrzegania i zwalczania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, określone w decyzji nr 1082/2013/UE, w odniesieniu do dodatkowych wymogów w zakresie sprawozdawczości i analizy wskaźników dotyczących systemów opieki zdrowotnej, a także współpracy państw członkowskich z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Ponadto, aby zapewnić skuteczną reakcję Unii na nowe transgraniczne zagrożenia zdrowia, ramy prawne służące zwalczaniu poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia powinny umożliwić natychmiastowe przyjęcie definicji przypadku do celów nadzoru nad nowymi zagrożeniami oraz powinny przewidywać ustanowienie sieci laboratoriów referencyjnych UE oraz sieci wspierającej monitorowanie ognisk chorób istotnych dla substancji pochodzenia ludzkiego. Należy zwiększyć zdolność do ustalania kontaktów zakaźnych poprzez stworzenie zautomatyzowanego systemu wykorzystującego nowoczesne technologie.
(2)  W świetle doświadczeń zdobytych podczas trwającej pandemii COVID-19 oraz aby ułatwić odpowiednią ogólnounijną gotowość i reagowanie na wszystkie transgraniczne zagrożenia zdrowia, w tym zagrożenia związane z czynnikami odzwierzęcymi, oraz zapobieganie im, należy rozszerzyć ramy prawne nadzoru epidemiologicznego, monitorowania, wczesnego ostrzegania i zwalczania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, określone w decyzji nr 1082/2013/UE, w odniesieniu do dodatkowych wymogów w zakresie sprawozdawczości i analizy wskaźników dotyczących systemów opieki zdrowotnej, a także współpracy między państwami członkowskimi i agencjami unijnymi, w szczególności Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Urzędem ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA), Europejską Agencją Leków (EMA), a także organizacjami międzynarodowymi, a zwłaszcza Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Ponadto, aby zapewnić skuteczną reakcję Unii na nowe transgraniczne zagrożenia zdrowia, ramy prawne służące zwalczaniu poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia powinny umożliwić natychmiastowe przyjęcie definicji przypadku do celów nadzoru nad nowymi zagrożeniami oraz powinny przewidywać ustanowienie sieci laboratoriów referencyjnych UE oraz sieci wspierającej monitorowanie ognisk chorób istotnych dla substancji pochodzenia ludzkiego. Należy zwiększyć zdolność do ustalania kontaktów zakaźnych poprzez stworzenie zautomatyzowanego systemu wykorzystującego nowoczesne technologie, z poszanowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)1a.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
(2a)   HERA utworzono, aby wzmocnić zdolności Unii do zapobiegania transgranicznym zagrożeniom zdrowia, wykrywania ich i szybkiego reagowania na nie dzięki zapewnieniu podaży medycznych środków przeciwdziałania mających znaczenie w sytuacji kryzysowej, w tym przez ich monitorowanie, pozyskiwanie i zakup, uruchamianie planów badań i innowacji w stanach zagrożenia, zapewnianie funduszy i finansowania w stanach zagrożenia oraz stosowanie środków dotyczących produkcji, dostępności i dostaw takich kluczowych medycznych środków przeciwdziałania.
Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)
(2b)   Wszystkie takie inwestycje publiczne w badania nad medycznymi środkami przeciwdziałania, w ich rozwój, wytwarzanie, produkcję, dostarczanie, dystrybucję, w gromadzenie ich zapasów i w zamówienia publiczne na te środki powinny być przejrzyste.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Istotną rolę w koordynowaniu planowania gotowości i reagowania w przypadku poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia odgrywa Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (KBZ), oficjalnie ustanowiony decyzją nr 1082/2013/UE. Komitet ten powinien otrzymać dodatkowe obowiązki w zakresie przyjmowania wytycznych i opinii w celu lepszego wspierania państw członkowskich w zapobieganiu poważnym transgranicznym zagrożeniom zdrowia i ich kontroli.
(3)  Istotną rolę w koordynowaniu planowania zapobiegania, gotowości i reagowania w przypadku poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia odgrywa Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (KBZ), oficjalnie ustanowiony decyzją nr 1082/2013/UE. Komitet ten powinien otrzymać dodatkowe obowiązki w zakresie przyjmowania wytycznych i opinii w celu lepszego wspierania państw członkowskich w zapobieganiu poważnym transgranicznym zagrożeniom zdrowia i ich kontroli oraz wspierania lepszej koordynacji państw członkowskich w celu stawiania czoła tym zagrożeniom. Przedstawiciele wyznaczeni przez Parlament Europejski powinni mieć możliwość udziału w posiedzeniach KBZ w charakterze obserwatorów.
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)   Aby uniknąć powielania działań i zapewnić spójność procesu decyzyjnego na szczeblu Unii, KBZ powinien ściśle współpracować z Zarządem HERA ustanowionej na mocy decyzji Komisji z dnia 16 września 2021 r., z Radą ds. Kryzysu Zdrowia ustanowioną na mocy rozporządzenia Rady w sprawie ram środków zapewniających podaż medycznych środków przeciwdziałania mających znaczenie w sytuacji kryzysowej w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii, a także z innymi odpowiednimi agencjami i organami Unii, aby zapewnić skuteczne mechanizmy gotowości i reagowania na stany zagrożenia zdrowia.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Strategie zapobiegania i promowania dotyczą wszystkich polityk sektorowych, w tym polityki fiskalnej, handlowej, gospodarczej, rolno-środowiskowej, oświatowej, mieszkaniowej, kulturalnej i związanej z pomocą społeczną. Podejście „zdrowie we wszystkich politykach” powinno być zasadą wszystkich obszarów polityki publicznej. Instrumentem już stosowanym na szczeblu krajowym jest tak zwany test zdrowia używany do oceny wpływu poszczególnych polityk sektorowych na zdrowie. W odniesieniu do wszystkich programów zarządzanych przez Unię należy przeprowadzać ocenę wpływu na zdrowie.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla innych wiążących środków dotyczących określonych działań lub norm jakości i bezpieczeństwa niektórych towarów, które to środki przewidują szczególne obowiązki i narzędzia w zakresie monitorowania konkretnych zagrożeń o charakterze transgranicznym, wczesnego ostrzegania o nich i zwalczania tych zagrożeń. Środki te obejmują w szczególności odpowiednie prawodawstwo unijne w obszarze wspólnych kwestii bezpieczeństwa w dziedzinie zdrowia publicznego, z uwzględnieniem towarów, takich jak produkty farmaceutyczne, wyroby medyczneśrodki spożywcze, substancje pochodzenia ludzkiego (krew, tkanki i komórki, organy), a także narażenia na promieniowanie jonizujące.
(5)  Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla innych wiążących środków dotyczących określonych działań lub norm jakości i bezpieczeństwa niektórych towarów, które to środki przewidują szczególne obowiązki i narzędzia w zakresie monitorowania konkretnych zagrożeń o charakterze transgranicznym, wczesnego ostrzegania o nich i zwalczania tych zagrożeń, w tym międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Środki te obejmują w szczególności odpowiednie prawodawstwo unijne w obszarze wspólnych kwestii bezpieczeństwa w dziedzinie zdrowia publicznego i środowiska, z uwzględnieniem towarów, takich jak produkty farmaceutyczne, wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz środki spożywcze, substancje pochodzenia ludzkiego (krew, osocze, tkanki i komórki, organy), a także narażenia na promieniowanie jonizujące.
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Nadmierna eksploatacja dzikiej fauny i flory i innych zasobów naturalnych oraz przyspieszona utrata różnorodności biologicznej stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Zdrowie ludzi jest nierozerwalnie związane ze zdrowiem zwierząt oraz dobrym stanem środowiska, dlatego należy przestrzegać zasad podejścia „Jedno zdrowie”, aby reagować na obecne i pojawiające się kryzysy.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Ochrona zdrowia ludzkiego jest zagadnieniem o wymiarze horyzontalnym i jest istotna dla wielu unijnych polityk i działań. Mając na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz aby uniknąć wszelkiego nakładania się działań, ich powielania lub sprzeczności Komisja w porozumieniu z państwami członkowskimi powinna zapewnić koordynację działań i wymianę informacji między mechanizmami i strukturami ustanowionymi na mocy niniejszego rozporządzenia a innymi mechanizmami i strukturami ustanowionymi na szczeblu Unii i na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktat Euratom), których działania są istotne dla planowania gotowości i reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia, monitorowania ich, wczesnego ostrzegania o nich, a także zwalczania takich zagrożeń. W szczególności Komisja powinna zagwarantować, że gromadzone są odpowiednie informacje z różnych systemów szybkiego ostrzegania i informacyjnych na szczeblu Unii i na mocy Traktatu Euratom, a następnie przekazywane państwom członkowskim za pomocą systemu wczesnego ostrzegania i reagowania („EWRS”) ustanowionego decyzją nr 2119/98/WE.
(6)  Zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie” i zasadą „zdrowie we wszystkich politykach” ochrona zdrowia ludzkiego jest zagadnieniem o wymiarze horyzontalnym i jest istotna dla wielu unijnych polityk i działań. Unia powinna wspierać państwa członkowskie w zmniejszaniu nierówności w zakresie zdrowia zarówno w obrębie samych państw członkowskich, jak i między nimi, w zapewnianiu powszechnej opieki zdrowotnej oraz w radzeniu sobie z problemami słabszych grup społecznych. Unia powinna również wezwać państwa członkowskie, aby wdrożyły zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące zdrowia, oraz wspierać państwa członkowskie we wzmacnianiu odporności, zdolności reagowania i gotowości systemów opieki zdrowotnej z myślą o stawianiu czoła przyszłym wyzwaniom, w tym pandemiom. Mając na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz aby uniknąć wszelkiego nakładania się działań, ich powielania lub sprzeczności Komisja w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz wszystkimi odnośnymi zainteresowanymi stronami, takimi jak pracownicy opieki zdrowotnej, stowarzyszenia pacjentów, podmioty branżowe i uczestnicy łańcucha dostaw, powinna zapewnić koordynację działań i wymianę informacji między mechanizmami i strukturami ustanowionymi na mocy niniejszego rozporządzenia a innymi mechanizmami i strukturami ustanowionymi na szczeblu Unii i na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktat Euratom), których działania są istotne dla planowania gotowości i reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia, monitorowania ich, wczesnego ostrzegania o nich, a także zwalczania takich zagrożeń. Poprzez te mechanizmy należy poszukiwać synergii między środkami unijnymi a krajowymi, unikając przy tym powielania środków wprowadzanych w kontekście ram WHO. W szczególności Komisja powinna zagwarantować, że gromadzone są odpowiednie informacje z różnych systemów szybkiego ostrzegania i informacyjnych na szczeblu Unii i na mocy Traktatu Euratom, a następnie przekazywane państwom członkowskim za pomocą systemu wczesnego ostrzegania i reagowania („EWRS”) ustanowionego decyzją nr 2119/98/WE.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Planowanie gotowości i reagowania stanowią zasadnicze elementy pozwalające na skuteczne monitorowanie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, wczesne ostrzeganie o nich i ich zwalczanie. W związku z tym Komisja musi opracować unijny plan gotowości na wypadek kryzysu zdrowotnego i pandemii, który musi zostać zatwierdzony przez KBZ. Powinno to być połączone z aktualizacją planów gotowości i reagowania państw członkowskich, aby zapewnić ich zgodność w ramach struktur na szczeblu regionalnym. Aby wesprzeć państwa członkowskie w tych staraniach, Komisja i agencje unijne powinny zapewnić pracownikom opieki zdrowotnej i pracownikom do spraw zdrowia publicznego ukierunkowane szkolenia i działania w zakresie wymiany wiedzy, a także wiedzę i niezbędne umiejętności. Aby zapewnić wdrożenie i realizację tych planów, Komisja wraz z państwami członkowskimi powinna przeprowadzić testy warunków skrajnych, ćwiczenia oraz przeglądy w trakcie realizacji działania i po jego zakończeniu. Plany te powinny być skoordynowane, funkcjonalne i aktualizowane oraz powinno się przeznaczyć wystarczające zasoby do ich wdrożenia. Po przeprowadzeniu testów warunków skrajnych i przeglądów planów należy wdrożyć działania naprawcze, a Komisja powinna być informowana o wszelkich aktualizacjach.
(7)  Planowanie zapobiegania, gotowości i reagowania stanowią zasadnicze elementy pozwalające na skuteczne monitorowanie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, wczesne ostrzeganie o nich i ich zwalczanie. W związku z tym Komisja musi opracować unijny plan gotowości na wypadek kryzysu zdrowotnego i pandemii, który musi zostać zatwierdzony przez KBZ. Powinno to być połączone z aktualizacją planów gotowości i reagowania państw członkowskich, aby zapewnić ich zgodność w ramach struktur na szczeblu regionalnym. Plany te należy wdrożyć za pośrednictwem międzyregionalnego planowania związanego z przewidywaniem sytuacji kryzysowych, poświęcając szczególną uwagę regionom przygranicznym, aby zacieśnić ich współpracę w dziedzinie zdrowia. W stosownych przypadkach w opracowywaniu tych planów powinny uczestniczyć organy regionalne. Aby wesprzeć państwa członkowskie w tych staraniach, Komisja i agencje unijne powinny zapewnić pracownikom opieki zdrowotnej i pracownikom do spraw zdrowia publicznego ukierunkowane szkolenia oraz ułatwić im wymianę najlepszych praktyk z myślą o pogłębieniu ich wiedzy i umożliwieniu im zdobycia niezbędnych umiejętności. Aby zapewnić wdrożenie i realizację tych planów, Komisja wraz z państwami członkowskimi powinna przeprowadzić testy warunków skrajnych, ćwiczenia oraz przeglądy w trakcie realizacji działania i po jego zakończeniu. Plany te powinny obejmować zalecenia dotyczące interwencji politycznych związanych z łagodzeniem wpływu chorób zakaźnych na świadczenia zdrowotne i opiekę zdrowotną, w tym na główne choroby niezakaźne. Plany powinny być skoordynowane, funkcjonalne i aktualizowane oraz powinno się przeznaczyć wystarczające zasoby do ich wdrożenia. Szczególnego uwzględnienia wymagają regiony przygraniczne, w których należy promować wspólne ćwiczenia transgraniczne i zachęcać pracowników opieki zdrowotnej do zapoznawania się z publicznymi systemami opieki zdrowotnej w państwach sąsiadujących. Po przeprowadzeniu testów warunków skrajnych i przeglądów planów należy wdrożyć działania naprawcze, a Komisja powinna być informowana o wszelkich aktualizacjach.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  W tym celu państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji informacje na temat aktualnej sytuacji w zakresie planowania oraz wdrażania gotowości i reagowania na szczeblu krajowym. Informacje przekazywane przez państwa członkowskie powinny obejmować te elementy, które państwa członkowskie są zobowiązane przekazywać Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w kontekście Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR)15. Z kolei Komisja powinna co 2 lata składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji i postępów w zakresie planowania i wdrażania gotowości i reagowania na szczeblu Unii, w tym działań naprawczych, aby zapewnić adekwatność krajowych planów gotowości i reagowania. Aby wesprzeć ocenę tych planów, UE we współpracy z ECDC i agencjami unijnymi powinna przeprowadzić audyty w państwach członkowskich. Planowanie takie powinno w szczególności obejmować właściwą gotowość krytycznych sektorów społeczeństwa, takich jak energetyka, transport, łączność czy ochrona ludności, które w sytuacji kryzysowej opierają się na dobrym przygotowaniu publicznych systemów opieki zdrowotnej uwzględniających aspekt płci, które są z kolei zależne od funkcjonowania tych sektorów i od utrzymania podstawowych usług na właściwym poziomie. W przypadku poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia wywodzących się z infekcji zoonotycznej, ważne jest zapewnienie interoperacyjności między sektorem zdrowia i sektorem weterynaryjnym w zakresie planowania gotowości i reagowania.
(8)  W tym celu państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji informacje na temat aktualnej sytuacji w zakresie planowania oraz wdrażania zapobiegania, gotowości i reagowania na szczeblu krajowym oraz, w stosownych przypadkach, na szczeblu regionalnym. Informacje przekazywane przez państwa członkowskie powinny obejmować te elementy, które państwa członkowskie są zobowiązane przekazywać Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w kontekście międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR)15. Warunkiem umożliwiającym przeprowadzanie szybkich ocen ryzyka i łagodzenie skutków kryzysu jest dostęp do aktualnych i pełnych danych. Aby unikać powielania wysiłków i rozbieżnych zaleceń, należy stosować standardowe definicje i w miarę możliwości prowadzić płynną wymianę informacji między agencjami unijnymi, WHO i agencjami krajowymi. Z kolei Komisja powinna co rok składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji i postępów w zakresie planowania i wdrażania zapobiegania, gotowości i reagowania na szczeblu Unii, w tym działań naprawczych, aby zapewnić adekwatność krajowych planów gotowości i reagowania. Aby wesprzeć ocenę tych planów, UE we współpracy z ECDC i agencjami unijnymi powinna przeprowadzić audyty w państwach członkowskich. Planowanie takie powinno w szczególności obejmować właściwą gotowość krytycznej długoterminowej opieki zdrowotnej i krytycznych sektorów społeczeństwa, takich jak rolnictwo, energetyka, transport, łączność czy ochrona ludności, które w sytuacji kryzysowej opierają się na dobrym przygotowaniu publicznych systemów opieki zdrowotnej uwzględniających aspekt płci, które są z kolei zależne od funkcjonowania tych sektorów i od utrzymania podstawowych usług na właściwym poziomie. W przypadku poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia wywodzących się z infekcji zoonotycznej, ważne jest zapewnienie interoperacyjności między sektorem zdrowia i sektorem weterynaryjnym w zakresie planowania gotowości i reagowania.
__________________
__________________
15 Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowe przepisy zdrowotne (IHR, 2005) https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
15 Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowe przepisy zdrowotne (IHR, 2005) https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Doświadczenia z trwającego kryzysu związanego z COVID-19 pokazały potrzebę podjęcia dalszych bardziej zdecydowanych działań na poziomie Unii w celu wspierania współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi, w szczególności między sąsiadującymi regionami przygranicznymi. W związku z tym plany krajowe państw członkowskich mających wspólną granicę z co najmniej jednym innym państwem członkowskim powinny obejmować plany poprawy gotowości, zapobiegania i reagowania w przypadku kryzysów zdrowotnych na obszarach przygranicznych w regionach sąsiadujących, w tym za pomocą obowiązkowych transgranicznych szkoleń pracowników opieki zdrowotnej i ćwiczeń koordynacyjnych na potrzeby przenoszenia pacjentów. Komisja powinna przedkładać regularne sprawozdania dotyczące stanu przygotowania sąsiadujących regionów na kryzysy o charakterze transgranicznym.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)
(8b)   Pandemia unaoczniła również znaczenie pracowników służby zdrowia pierwszego kontaktu, którzy odegrali kluczową rolę w dostępie do leczenia i ciągłości opieki, zapewniając wsparcie moralne i źródło wiarygodnych informacji w walce z fałszywymi informacjami. Z myślą o przyszłych stanach zagrożenia należy wesprzeć wiedzę pracowników służby zdrowia poprzez ustanowienie przepisów dotyczących zapewnienia szkoleń pracownikom opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. Należy również włączyć tych pracowników, za pośrednictwem odnośnych organizacji zawodowych, w opracowywanie polityki zdrowia publicznego oraz proces transformacji cyfrowej, aby poprawić jakość i skuteczność systemów opieki zdrowotnej i zapewnić ich zrównoważony charakter na potrzeby działań prowadzonych na rzecz spójności opieki zdrowotnej, spójności społecznej i terytorialnej.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 c (nowy)
(8c)   Kompetencje zdrowotne odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu zagrożeniom transgranicznym i łagodzeniu ich skutków oraz przyczynianiu się do lepszego zrozumienia przez społeczeństwo środków przeciwdziałania i lepszej oceny ryzyka poszczególnych zagrożeń. Higiena przy kasłaniu i kichaniu, prawidłowe mycie rąk, unikanie zbędnego bliskiego kontaktu z osobami z objawami grypopodobnymi oraz unikanie niezabezpieczonego kontaktu z dzikimi zwierzętami powinny wchodzić w skład opartych na najnowszych dostępnych wynikach badań kampanii edukacyjnych dotyczących zdrowia, prowadzonych w celu poprawy zachowań społecznych.
Poprawki 12 i 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 d (nowy)
(8d)   W oparciu o wnioski wyciągnięte z pandemii COVID-19 niniejsze rozporządzenie powinno stworzyć silniejszy mandat do koordynacji działań na szczeblu Unii. Ogłoszenie stanu zagrożenia na poziomie UE uruchamiałoby zwiększoną koordynację działań i umożliwiało terminowe opracowanie medycznych środków przeciwdziałania, zgromadzenie ich zapasów i wspólne udzielenie na nie zamówień pod sztandarem HERA .
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 e (nowy)
(8e)   Niniejsze rozporządzenie zapewnia również skoordynowane działania na szczeblu Unii, aby zadbać o prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz swobodny obrót podstawowymi towarami, w tym lekami, produktami medycznymi i środkami ochrony indywidualnej (ŚOI).
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 f (nowy)
(8f)  Mechanizmy logistyczne w dziedzinie zdrowia powinny spełniać szczegółowe wymogi prawne określone w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/7451b.
__________________
1a Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67).
1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1).
Poprawki 15 i 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Ponieważ poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia nie zatrzymują się na granicach Unii, należy rozszerzyć wspólne udzielanie zamówień na medyczne środki przeciwdziałania, aby objąć nimi państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu kraje kandydujące do Unii, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Unii. Umowę dotyczącą wspólnego udzielania zamówień, określającą praktyczne ustalenia regulujące procedurę wspólnych zamówień ustanowioną na mocy art. 5 decyzji nr 1082/2013/UE, należy również dostosować tak, aby zawierała klauzulę wyłączności dotyczącą negocjacji i udzielania zamówień dla państw uczestniczących w procedurze wspólnego udzielania zamówień, aby umożliwić lepszą koordynację w ramach UE. Komisja powinna zapewnić koordynację i wymianę informacji między podmiotami organizującymi wszelkie działania w ramach różnych mechanizmów ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia a innymi odpowiednimi strukturami unijnymi związanymi z zamawianiem i gromadzeniem zapasów medycznych środków przeciwdziałania, takich jak strategiczne zapasy rescEU na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE16..
(9)  Ponieważ poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia nie zatrzymują się na granicach Unii, Unia powinna przyjąć w walce z takimi zagrożeniami skoordynowane podejście charakteryzujące się solidarnością i odpowiedzialnością. Należy dlatego rozszerzyć wspólne udzielanie zamówień na medyczne środki przeciwdziałania, aby objąć nimi państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, kraje kandydujące do Unii, Księstwo Andory, Księstwo Monako, Republikę San Marino i Państwo Watykańskie, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Unii. Wspólne udzielanie zamówień na medyczne środki przeciwdziałania wzmocniłoby pozycję negocjacyjną uczestniczących państw, poprawiło bezpieczeństwo dostaw i zapewniło równy dostęp do tych środków. Wspólne procedury udzielania zamówień, w tym zakupy koordynowane przez HERA i powiązane programy finansowania w sytuacjach nadzwyczajnych, takie jak rescEU powinny funkcjonować w oparciu o wysokie standardy przejrzystości, m.in. w kwestii ujawniania ilości zamówionej przez każde państwo uczestniczące i dostarczonej temu państwu oraz szczegółowych informacji na temat odpowiedzialności tych państw. Umowę dotyczącą wspólnego udzielania zamówień, określającą praktyczne ustalenia regulujące procedurę wspólnych zamówień ustanowioną na mocy art. 5 decyzji nr 1082/2013/UE, należy również dostosować tak, aby zawierała klauzulę wyłączności dotyczącą negocjacji i udzielania zamówień dla państw uczestniczących w procedurze wspólnego udzielania zamówień, aby umożliwić lepszą koordynację w ramach UE. Klauzula wyłączności powinna oznaczać, że państwa uczestniczące w procedurze wspólnego udzielania zamówień nie negocjują i nie podpisują równoległych umów z producentami, oraz określać wyraźne konsekwencje dla państw podejmujących takie działania. Komisja powinna zapewnić koordynację i wymianę informacji między podmiotami organizującymi wszelkie działania w ramach różnych mechanizmów ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia i podmiotami uczestniczącymi w tych działaniach a innymi odpowiednimi strukturami unijnymi związanymi z zamawianiem i gromadzeniem zapasów medycznych środków przeciwdziałania, takich jak środki przyjęte na mocy rozporządzenia Rady w sprawie ram środków zapewniających podaż medycznych środków przeciwdziałania mających znaczenie w sytuacji kryzysowej w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii i strategiczne zapasy rescEU na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE16. Państwa członkowskie powinny zadbać o dostateczne zapasy krytycznych produktów medycznych, aby przeciwdziałać ryzyku niedoborów produktów o krytycznym znaczeniu .
__________________
__________________
16 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).
16 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Wspólne udzielanie zamówień powinno opierać się na wspólnych obowiązkach i sprawiedliwym podejściu zakładającym prawa i obowiązki wszystkich zaangażowanych stron. Należy określić jasne zobowiązania, tak by producenci dostarczali ilości, do których się zobowiązali, a organy zakupywały zarezerwowane ilości;
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)
(9b)  W czasach kryzysu Komisja powinna wprowadzić środki tymczasowe w celu złagodzenia niedoborów i ułatwienia przepływu leków między państwami członkowskimi, włącznie z akceptowaniem różnych formatów opakowań, procedurą ponownego wykorzystania umożliwiającą posiadaczom pozwoleń na dopuszczenie do obrotu uzyskanie zatwierdzenia produktu w innym państwie członkowskim, przedłużaniem ważności świadectw dobrej praktyki wytwarzania, dłuższymi okresami ważności oraz stosowaniem weterynaryjnych produktów leczniczych. Komisja powinna rygorystycznie monitorować stosowanie takich środków, aby nie narazić na szwank bezpieczeństwa pacjentów oraz zadbać o dostępność leków w przypadku problemów lub niedoborów.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 c (nowy)
(9c)  Wspólne udzielanie zamówień powinno odbywać się w sposób przejrzysty, terminowy i skuteczny. W związku z tym należy określić jasne i przejrzyste etapy procesu, zakresu, oferty, specyfikacji, terminów i formalności. Należy zagwarantować wstępną fazę konsultacji, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń przed konfliktem interesów i asymetrią informacji, z udziałem odpowiednich podmiotów, a także dwukierunkową komunikację w trakcie całej procedury.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 d (nowy)
(9d)   Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na to, aby wspólne udzielanie zamówień na medyczne środki przeciwdziałania w rozumieniu art. 12 obejmowało również zamówienia na leki sieroce.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 e (nowy)
(9e)  W przypadku stosowania wspólnego udzielania zamówień w procesie wyboru ofert należy uwzględnić kryteria jakościowe, takie jak zdolność producenta do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw w czasie kryzysu zdrowotnego, a także cenę.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 f (nowy)
(9f)  Aby zapewnić przejrzystość, Parlament Europejski powinien kontrolować umowy zawarte w ramach procedury wspólnych zamówień. Komisja powinna przekazać Parlamentowi w odpowiednim terminie pełne i dokładne informacje na temat toczących się negocjacji oraz udostępnić dokumentację przetargową i zawarte umowy.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 g (nowy)
(9g)   Jeżeli nie skorzystano z procedury wspólnych zamówień do zakupu medycznych środków przeciwdziałania, Komisja powinna zachęcać państwa członkowskie do wymiany informacji na temat cen i terminów dostaw medycznych środków przeciwdziałania, aby zapewnić wyższy poziom przejrzystości, a tym samym umożliwić państwom członkowskim dostęp do medycznych środków przeciwdziałania i negocjowanie ich zakupu w bardziej sprawiedliwych warunkach.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 h (nowy)
(9h)  W czasach kryzysu należy stosować inne mechanizmy, aby umożliwić ogólnoświatową reakcję i łagodzenie skutków kryzysów. Mechanizmy takie mogłyby na przykład obejmować unijny mechanizm kontroli wywozu, umowy o ściślejszej współpracy w zakresie opracowywania medycznych środków przeciwdziałania, wstępny przydział części wspólnych zamówień Unii oraz zarówno oraz dobrowolne i obowiązkowe bazy technologicznej wiedzy eksperckiej i umowy licencyjne między przedsiębiorstwami, które powinny ułatwiać dostęp do środków przeciwdziałania, w tym w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz krajach o niskim i średnim dochodzie.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  W przeciwieństwie do chorób zakaźnych, nad którymi nadzór na poziomie Unii sprawuje stale ECDC, inne poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia nie wymagają obecnie monitorowania przez agencje unijne. W przypadku tych zagrożeń bardziej odpowiednie jest zatem podejście oparte na ryzyku, polegające na tym, że monitorowanie jest prowadzone przez państwa członkowskie, a dostępne informacje są wymieniane za pośrednictwem EWRS.
(10)  W przeciwieństwie do chorób zakaźnych, nad którymi nadzór na poziomie Unii sprawuje stale ECDC, inne poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia nie wymagają obecnie monitorowania przez agencje unijne. W przypadku tych zagrożeń bardziej odpowiednie jest zatem podejście oparte na ryzyku, polegające na tym, że monitorowanie jest prowadzone przez państwa członkowskie, a dostępne informacje są wymieniane za pośrednictwem EWRS. ECDC powinno mieć jednak możliwość monitorowania wpływu chorób zakaźnych na główne choroby niezakaźne, w tym choroby psychiczne, i oceniania ciągłości badań przesiewowych, diagnostyki, monitorowania, leczenia i opieki w systemie opieki zdrowotnej, w sposób skoordynowany z istniejącymi zbiorami danych, narzędziami i rejestrami.
Poprawki 25 i 250
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Komisja powinna zacieśnić współpracę i zintensyfikować działania z państwami członkowskimi, ECDC, Europejską Agencją Leków („EMA”), innymi agencjami unijnymi, infrastrukturami badawczymi i WHO w celu poprawy zapobiegania chorobom zakaźnym, takim jak choroby zwalczane drogą szczepień, a także innym problemom zdrowotnym, takim jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe.
(11)  Komisja, w szczególności HERA, powinna zacieśnić współpracę i zintensyfikować działania z państwami członkowskimi, ECDC, Europejską Agencją Leków („EMA”), innymi agencjami lub organami unijnymi, infrastrukturami badawczymi i WHO w celu poprawy – przy zastosowaniu podejścia „Jedno zdrowie” – zapobiegania chorobom zakaźnym, takim jak choroby zwalczane drogą szczepień, a także innym problemom zdrowotnym, takim jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, oraz innym głównym chorobom niezakaźnym. Podczas kryzysów zdrowotnych należy również zwracać szczególną uwagę na ciągłość badań przesiewowych, diagnostyki, monitorowania, leczenia i opieki w odniesieniu do innych chorób i schorzeń oraz na skutki kryzysu dla zdrowia psychicznego i potrzeb psychospołecznych ludności.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  W przypadku transgranicznych zagrożeń zdrowia spowodowanych chorobami zakaźnymi służby krwi i placówki transplantacyjne w państwach członkowskich mogą zapewnić środki umożliwiające szybkie badanie populacji dawców oraz ocenę narażenia na tę chorobę i odporności na nią w całej populacji. Usługi te są z kolei uzależnione od szybkiej oceny ryzyka przeprowadzonej przez ECDC w celu ochrony pacjentów potrzebujących terapii z wykorzystaniem substancji pochodzenia ludzkiego przed przenoszeniem się takiej choroby zakaźnej. Taka ocena ryzyka służy następnie jako podstawa do odpowiedniego dostosowania środków ustanawiających normy jakości i bezpieczeństwa takich substancji pochodzenia ludzkiego. ECDC powinno zatem ustanowić i prowadzić w tym dwojakim celu sieć krajowych służb krwi i placówek transplantacyjnych oraz powiązanych z nimi właściwych organów.
(12)  W przypadku transgranicznych zagrożeń zdrowia spowodowanych chorobami zakaźnymi służby krwi i placówki transplantacyjne, apteki i inne licencjonowane placówki opieki zdrowotnej w państwach członkowskich mogą zapewnić środki umożliwiające szybkie badanie populacji dawców oraz ocenę narażenia na tę chorobę i odporności na nią w całej populacji. Usługi te są z kolei uzależnione od szybkiej oceny ryzyka przeprowadzonej przez ECDC w celu ochrony pacjentów potrzebujących terapii z wykorzystaniem substancji pochodzenia ludzkiego lub poddawanych leczeniu z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu przed przenoszeniem się takiej choroby zakaźnej. Taka ocena ryzyka służy następnie jako podstawa do odpowiedniego dostosowania środków ustanawiających normy jakości i bezpieczeństwa takich substancji pochodzenia ludzkiego. ECDC powinno zatem ustanowić i prowadzić w tym dwojakim celu sieć krajowych służb krwi i placówek transplantacyjnych oraz powiązanych z nimi właściwych organów, a także służb farmaceutycznych oraz innych licencjonowanych służb i placówek opieki zdrowotnej.
Poprawki 27 i 251
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Aby poprawić gotowość na wystąpienie transgranicznych zagrożeń zdrowia i reagowanie na nie, kluczowe znaczenie ma ciągły i szybki dostęp do danych na temat dostępności niezbędnych medycznych środków przeciwdziałania. W związku z tym HERA powinien ustanowić, prowadzić i koordynować na szczeblu unijnym sieć służb państw członkowskich odpowiedzialnych za dostarczanie aktualnych informacji na temat krajowych zapasów strategicznych oraz dostępności medycznych środków przeciwdziałania, zapasów produktów leczniczych, podstawowych produktów służących ochronie zdrowia i testów diagnostycznych. Aby usprawnić gromadzenie, modelowanie i wykorzystywanie danych prospektywnych umożliwiających wczesne powiadamianie o zagrożeniach w Unii, należy wzmocnić koordynację i wymianę informacji z państwami członkowskimi w odniesieniu do strategicznych zapasów i dostępnych medycznych środków przeciwdziałania.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Decyzją nr 2119/98/WE wprowadzono system umożliwiający powiadamianie na poziomie Unii o zagrożeniach związanych z poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia w celu zapewnienia, by właściwe organy do spraw zdrowia publicznego w państwach członkowskich oraz Komisja były należycie i odpowiednio wcześnie informowane. Wszystkie poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia objęte niniejszym rozporządzeniem są objęte EWRS. Prowadzenie EWRS powinno jednak pozostać w zakresie kompetencji ECDC. Powiadomienie o zagrożeniu powinno być wymagane jedynie wtedy, gdy skala i nasilenie odnośnego zagrożenia są lub mogą być tak istotne, że wpływają lub mogą wpływać na więcej niż jedno państwo członkowskie i wymagają lub mogą wymagać skoordynowanego reagowania na poziomie Unii. Aby unikać powielania i zapewnić koordynację unijnych systemów ostrzegawczych, Komisja i ECDC powinny zagwarantować, że powiadomienia o zagrożeniu z EWRS i innych systemów szybkiego ostrzegania na poziomie Unii będą ze sobą powiązane w największym możliwym zakresie, tak by właściwe organy w państwach członkowskich mogły uniknąć przekazywania tego samego powiadomienia za pośrednictwem różnych systemów na poziomie Unii oraz by mogły korzystać z ostrzeżeń uwzględniających wszystkie zagrożenia, pochodzących z jednego skoordynowanego źródła.
(13)  Decyzją nr 2119/98/WE wprowadzono system umożliwiający powiadamianie na poziomie Unii o zagrożeniach związanych z poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia w celu zapewnienia, by właściwe organy do spraw zdrowia publicznego w państwach członkowskich oraz Komisja były należycie i odpowiednio wcześnie informowane. Wszystkie poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia objęte niniejszym rozporządzeniem są objęte EWRS. Prowadzenie EWRS powinno jednak pozostać w zakresie kompetencji ECDC. Powiadomienie o zagrożeniu powinno być wymagane jedynie wtedy, gdy skala i nasilenie odnośnego zagrożenia są lub mogą być tak istotne, że wpływają lub mogą wpływać na więcej niż jedno państwo członkowskie i wymagają lub mogą wymagać skoordynowanego reagowania na poziomie Unii. Aby unikać powielania i zapewnić koordynację unijnych systemów ostrzegawczych, Komisja i ECDC powinny zagwarantować, że powiadomienia o zagrożeniu z EWRS i innych systemów szybkiego ostrzegania na poziomie Unii będą ze sobą w pełni interoperacyjne, objęte nadzorem człowieka i automatycznie powiązane w największym możliwym zakresie, tak by właściwe organy w państwach członkowskich mogły uniknąć przekazywania tego samego powiadomienia za pośrednictwem różnych systemów na poziomie Unii oraz by mogły korzystać z ostrzeżeń uwzględniających wszystkie zagrożenia, pochodzących z jednego skoordynowanego źródła.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  W celu zapewnienia, aby ocena ryzyka dla zdrowia publicznego na poziomie unijnym powodowanego przez poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia była spójna, a także kompleksowa z perspektywy zdrowia publicznego, należy w skoordynowany sposób zgromadzić dostępne zasoby wiedzy naukowej poprzez odpowiednie kanały lub struktury zależnie od rodzaju zagrożenia. Ta ocena ryzyka dla zdrowia publicznego powinna powstawać w ramach całkowicie przejrzystego procesu i być oparta na zasadach doskonałości, niezależności, bezstronności i przejrzystości. Zaangażowanie agencji unijnych w te oceny ryzyka należy rozszerzyć zgodnie z ich specjalizacją w celu zapewnienia podejścia uwzględniającego wszystkie zagrożenia, za pośrednictwem stałej sieci agencji i odpowiednich służb Komisji w celu wsparcia przygotowania ocen ryzyka.
(14)  W celu zapewnienia, aby ocena ryzyka dla zdrowia publicznego na poziomie unijnym powodowanego przez poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia była spójna, a także kompleksowa z perspektywy zdrowia publicznego, należy w skoordynowany i multidyscyplinarny sposób zgromadzić dostępne zasoby wiedzy naukowej poprzez odpowiednie kanały lub struktury zależnie od rodzaju zagrożenia. Ta ocena ryzyka dla zdrowia publicznego powinna powstawać w ramach całkowicie przejrzystego procesu i być oparta na zasadach doskonałości, niezależności, bezstronności i przejrzystości. Zaangażowanie agencji i organów unijnych w te oceny ryzyka należy rozszerzyć zgodnie z ich specjalizacją w celu zapewnienia podejścia uwzględniającego wszystkie zagrożenia, za pośrednictwem stałej sieci agencji i odpowiednich służb Komisji w celu wsparcia przygotowania ocen ryzyka. Aby osiągnąć dostateczną wiedzę fachową i efektywność, należy zwiększyć zasoby finansowe i ludzkie agencji i organów unijnych.
Poprawki 30 i 252
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)  Stosując podejście „Jedno zdrowie”, państwa członkowskie, Komisja, w szczególności HERA, i agencje unijne powinny określić uznane organizacje i ekspertów z dziedziny zdrowia publicznego, zarówno w obszarze chorób zakaźnych, jak i głównych chorób niezakaźnych, a także inne odpowiednie zainteresowane strony z różnych sektorów, które mogą wspomagać reakcję Unii na zagrożenia zdrowia. Takich ekspertów i zainteresowane strony, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, należy w sposób strukturalny zaangażować we wszystkie działania związane z reagowaniem na sytuacje kryzysowe i powinni oni zapewniać wkład w procesy decyzyjne. W stosownych przypadkach organy krajowe powinny prowadzić konsultacje z przedstawicielami organizacji pacjentów i z krajowymi partnerami społecznymi z sektora opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz angażować ich we wdrażanie niniejszego rozporządzenia. Zasadnicze znaczenie ma pełna zgodność z zasadami dotyczącymi przejrzystości i konfliktu interesów mającymi zastosowanie do zaangażowania zainteresowanych stron.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)
(14b)   Uprzywilejowane korytarze należy traktować jedynie jako odpowiednie narzędzie w sytuacjach pandemii, w których ogłoszono stan zagrożenia zdrowia publicznego, kiedy mają one na celu zapewnienie swobodnego i bezpiecznego przepływu podstawowych towarów, medycznych środków przeciwdziałania i pracowników transgranicznych na rynku wewnętrznym. Stworzenie uprzywilejowanych korytarzy w takich sytuacjach nie powinno mieć wpływu na odpowiednie postanowienia traktatu ani prawodawstwo regulujące kontrole graniczne.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  Komisja powinna zadbać o to, aby w momencie ogłoszenia stanu zagrożenia znana była liczba dostępnych łóżek w szpitalach w państwach członkowskich oraz liczba dostępnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii w państwach członkowskich na potrzeby transgranicznego przepływu pacjentów.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
(16a)  Należy również zapewnić regularny dialog i wymianę informacji między organami, przemysłem, odnośnymi podmiotami z farmaceutycznego łańcucha dostaw, pracownikami opieki zdrowotnej i organizacjami pacjentów, aby umożliwić nawiązanie rozmów na wczesnym etapie na temat przewidywanych potencjalnych poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia na rynku w drodze wymiany informacji na temat spodziewanych ograniczeń dostaw lub wskazania określonych potrzeb klinicznych, a tym samym lepszą koordynację, wypracowanie synergii oraz odpowiednią reakcję stosownie do potrzeb.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Niespójna komunikacja ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami, takimi jak pracownicy opieki zdrowotnej, może mieć negatywny wpływ na skuteczność reagowania z perspektywy zdrowia publicznego, a także na podmioty gospodarcze. Koordynacja reagowania w ramach KBZ wspieranego przez odpowiednie podgrupy powinna zatem obejmować szybką wymianę informacji dotyczącą przesyłanych komunikatów i strategii oraz powinna zajmować się problemami związanymi z przekazywaniem informacji z myślą o koordynacji przekazywania informacji o ryzyku i sytuacji kryzysowej w oparciu o odporną i niezależną ocenę zagrożeń zdrowia publicznego, która powinna być dostosowywana do krajowych potrzeb i okoliczności. Taka wymiana informacji ma na celu ułatwienie monitorowania jasności i spójności komunikatów dla ludności oraz dla pracowników opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę międzysektorowy charakter tego rodzaju kryzysów, należy również zapewnić koordynację z innymi odpowiednimi elementami, takimi jak Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/42017.
(17)  Niespójna komunikacja ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami, takimi jak pracownicy opieki zdrowotnej i osoby zajmujące się zawodowo zdrowiem publicznym, może mieć negatywny wpływ na skuteczność reagowania z perspektywy zdrowia publicznego, a także na podmioty gospodarcze. Koordynacja reagowania w ramach KBZ wspieranego przez odpowiednie podgrupy powinna zatem obejmować szybką wymianę informacji dotyczącą przesyłanych komunikatów i strategii oraz powinna zajmować się problemami związanymi z przekazywaniem informacji z myślą o koordynacji przekazywania informacji o ryzyku i sytuacji kryzysowej w oparciu o całościową, odporną i niezależną ocenę zagrożeń zdrowia publicznego, która powinna być dostosowywana do krajowych i regionalnych potrzeb i okoliczności. W tych państwach członkowskich, w których regiony mają kompetencje w dziedzinie zdrowia, powinny przekazywać te informacje. Taka wymiana informacji ma na celu ułatwienie monitorowania jasności i spójności komunikatów dla ludności oraz dla pracowników opieki zdrowotnej. Zgodnie z zaleceniami dla państw członkowskich i pracowników opieki zdrowotnej ECDC powinno kierować swoją działalność komunikacyjną do ogółu społeczeństwa i utworzyć portal internetowy służący wymianie zweryfikowanych informacji i walce z dezinformacją oraz zarządzać tym portalem. Biorąc pod uwagę międzysektorowy charakter tego rodzaju kryzysów, należy również zapewnić koordynację z innymi odpowiednimi elementami, takimi jak Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/42017.
__________________
__________________
17 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 77 I z 20.3.2019, s. 1).
17 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 77 I z 20.3.2019, s. 1).
Poprawki 35 i 253
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Uznawanie sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego oraz skutki prawne takiego uznania przewidziane w decyzji nr 1082/2013/UE należy rozszerzyć. W tym celu niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać Komisji formalne uznanie stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii. W celu uznania takiej sytuacji zagrożenia Komisja powinna ustanowić niezależny komitet doradczy, który zapewni wiedzę fachową na temat tego, czy dane zagrożenie stanowi stan zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii, oraz będzie doradzać w sprawie środków reagowania w dziedzinie zdrowia publicznego oraz w sprawie zakończenia uznawania takiego stanu zagrożenia. Komitet doradczy powinien składać się z niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję według dziedzin wiedzy fachowej i doświadczenia, które są najistotniejsze w przypadku danego zagrożenia, przedstawicieli ECDC, EMA oraz innych organów lub agencji unijnych w charakterze obserwatorów. Uznanie stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii zapewni podstawę do wprowadzenia operacyjnych środków ochrony zdrowia publicznego w odniesieniu do produktów medycznych i wyrobów medycznych, elastycznych mechanizmów opracowywania medycznych środków przeciwdziałania, nabywania tych środków, zarządzania nimi i ich wdrażania, a także uruchomienia wsparcia ze strony ECDC w zakresie mobilizacji i rozmieszczania zespołów pomocy na wypadek wybuchu epidemii, zwanych „Grupą Zadaniową UE ds. Zdrowia”.
(18)  Uznawanie sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego oraz skutki prawne takiego uznania przewidziane w decyzji nr 1082/2013/UE należy rozszerzyć. W tym celu niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać Komisji formalne uznanie stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii. W celu uznania takiej sytuacji zagrożenia Komisja powinna ustanowić niezależny komitet doradczy, który zapewni wiedzę fachową na temat tego, czy dane zagrożenie stanowi stan zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii, oraz będzie doradzać w sprawie środków reagowania w dziedzinie zdrowia publicznego oraz w sprawie zakończenia uznawania takiego stanu zagrożenia. Komitet doradczy powinien składać się z niezależnych ekspertów, przedstawicieli pracowników sektora zdrowia i opieki, w tym pielęgniarek oraz lekarzy oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, wybranych przez Komisję według dziedzin wiedzy fachowej i doświadczenia, które są najistotniejsze w przypadku danego zagrożenia, przedstawicieli ECDC, EMA i HERA oraz innych organów lub agencji unijnych w charakterze obserwatorów. Wszyscy członkowie komitetu doradczego powinni składać oświadczenia dotyczące interesów. Komitet doradczy powinien ściśle współpracować z krajowymi organami doradczymi. Uznanie stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii zapewni podstawę do wprowadzenia operacyjnych środków ochrony zdrowia publicznego w odniesieniu do produktów medycznych i wyrobów medycznych, unijnych mechanizmów kontroli wywozu, elastycznych mechanizmów opracowywania medycznych środków przeciwdziałania, nabywania tych środków, zarządzania nimi i ich wdrażania za pośrednictwem HERA, a także uruchomienia wsparcia ze strony ECDC w zakresie mobilizacji i rozmieszczania zespołów pomocy na wypadek wybuchu epidemii, zwanych „Grupą Zadaniową UE ds. Zdrowia”. Uznanie stanu zagrożenia zdrowia publicznego może spowodować uruchomienie ram określonych w rozporządzeniu Rady w sprawie ram środków służących zapewnieniu zaopatrzenia w medyczne środki przeciwdziałania mające znaczenie w sytuacjach kryzysowych w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii. Ramy te powinny pozostać operacyjne przez wstępny okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia tak długo, jak długo ma miejsce stan zagrożenia zdrowia publicznego.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Wystąpienie wydarzenia, które odpowiada poważnym transgranicznym zagrożeniom zdrowia i może mieć wymiar ogólnounijny, powinno skutkować skoordynowanym podjęciem przez zainteresowane państwa członkowskie szczególnych działań kontrolnych lub wprowadzeniem środków ustalania kontaktów zakaźnych, w celu identyfikacji osób zakażonych i osób narażonych na ryzyko. Współpraca ta może wymagać wymiany – za pośrednictwem systemu – danych osobowych, w tym szczególnie chronionych danych związanych ze zdrowiem i informacji o potwierdzonych lub podejrzewanych zakażeniach u ludzi, której to wymiany dokonują bezpośrednio państwa członkowskie zaangażowane w środki ustalania kontaktów zakaźnych. Wymiana danych osobowych dotyczących zdrowia przez państwa członkowskie musi być zgodna z art. 9 ust. 2 lit. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67918.
(20)  Wystąpienie wydarzenia, które odpowiada poważnym transgranicznym zagrożeniom zdrowia i może mieć wymiar ogólnounijny, powinno skutkować skoordynowanym podjęciem przez zainteresowane lub potencjalnie zainteresowane państwa członkowskie szczególnych działań kontrolnych lub wprowadzeniem środków ustalania kontaktów zakaźnych, w celu identyfikacji osób zakażonych i osób narażonych na ryzyko. Współpraca ta może wymagać wymiany – za pośrednictwem systemu – danych osobowych, w tym szczególnie chronionych danych związanych ze zdrowiem i informacji o potwierdzonych lub podejrzewanych zakażeniach u ludzi, której to wymiany dokonują bezpośrednio państwa członkowskie zaangażowane w środki ustalania kontaktów zakaźnych. Wymiana danych osobowych dotyczących zdrowia przez państwa członkowskie musi być zgodna z art. 9 ust. 2 lit. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67918.
__________________
__________________
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Należy wspierać współpracę z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie zdrowia publicznego. Szczególnie ważne jest zapewnienie wymiany informacji z WHO na temat środków wprowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Ta wzmocniona współpraca jest również konieczna, aby przyczynić się do zaangażowania UE w zwiększenie wsparcia dla systemów opieki zdrowotnej oraz zwiększenie gotowości i zdolności reagowania partnerów. Unia może skorzystać na zawieraniu umów o współpracy międzynarodowej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, aby sprzyjać wymianie odpowiednich informacji z systemów monitorowania i ostrzegania o poważnych transgranicznych zagrożeniach zdrowia. W granicach kompetencji Unii takie umowy mogłyby obejmować – w odpowiednich przypadkach – udział takich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w odpowiednich sieciach nadzoru epidemiologicznego i monitorowania oraz w EWRS, a także wymianę dobrych praktyk w dziedzinie zdolności w zakresie gotowości i reagowania oraz ich planowania, oceny ryzyka dla zdrowia publicznego oraz współpracy w zakresie koordynacji reagowania, w tym działań badawczych w ramach reakcji.
(21)  Należy wspierać współpracę z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie zdrowia publicznego. Szczególnie ważne jest zapewnienie wymiany informacji z WHO na temat środków wprowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Ta wzmocniona współpraca jest również konieczna, aby przyczynić się do zaangażowania UE w zwiększenie wsparcia dla systemów opieki zdrowotnej oraz zwiększenie gotowości i zdolności reagowania partnerów. Unia może skorzystać na zawieraniu umów o współpracy międzynarodowej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, w tym WHO, aby sprzyjać wymianie odpowiednich informacji z systemów monitorowania i ostrzegania o poważnych transgranicznych zagrożeniach zdrowia. W granicach kompetencji Unii takie umowy mogłyby obejmować – w odpowiednich przypadkach – udział takich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w odpowiednich sieciach nadzoru epidemiologicznego i monitorowania, takich jak europejski system nadzoru (TESSy), oraz w EWRS, a także wymianę dobrych praktyk w dziedzinie zdolności w zakresie gotowości i reagowania oraz ich planowania, oceny ryzyka dla zdrowia publicznego oraz współpracy w zakresie koordynacji reagowania, w tym działań badawczych w ramach reakcji. Komisja i państwa członkowskie powinny aktywnie działać na rzecz ustanowienia ramowej konwencji WHO dotyczącej gotowości i reagowania w razie pandemii, która powinna określać zasady i priorytety w tym zakresie. Taka konwencja ramowa powinna ułatwić wdrożenie międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005)1a oraz sprzyjać udoskonaleniu międzynarodowych ram zdrowotnych i poprawie współpracy w odniesieniu do wczesnego wykrywania, zapobiegania, reagowania i odporności w przypadku przyszłych pandemii .
__________________
1a Międzynarodowe przepisy zdrowotne Światowej Organizacji Zdrowia (2005), wydanie trzecie dostępne pod adresem https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Przetwarzanie danych osobowych do celów wykonania niniejszego rozporządzenia powinno być zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/172519. W szczególności funkcjonowanie EWRS powinno przewidywać określone zabezpieczenia pozwalające na bezpieczną i zgodną z prawem wymianę danych osobowych do celów środków w zakresie ustalania kontaktów zakaźnych, wdrażanych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym. W tym względzie EWRS obejmuje funkcję przekazywania wiadomości, w ramach której dane osobowe, w tym dane kontaktowe i dane dotyczące zdrowia, mogą być przekazywane właściwym organom zaangażowanym w środki w zakresie ustalania kontaktów zakaźnych.
(22)  Ze względu na wrażliwy charakter danych dotyczących zdrowia państwa członkowskie Komisja i agencje unijne powinny gwarantować, że operacje przetwarzania danych są zgodne z zasadami ochrony danych przewidzianymi w art. 5 RODO. Przetwarzanie danych osobowych do celów wykonania niniejszego rozporządzenia powinno być zgodne z RODO oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/172519. W szczególności funkcjonowanie EWRS powinno przewidywać określone zabezpieczenia pozwalające na bezpieczną i zgodną z prawem wymianę danych osobowych do celów środków w zakresie ustalania kontaktów zakaźnych, wdrażanych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym. W tym względzie EWRS obejmuje funkcję przekazywania wiadomości, w ramach której dane osobowe, w tym dane kontaktowe i dane dotyczące zdrowia, mogą być przekazywane właściwym organom zaangażowanym w środki w zakresie ustalania kontaktów zakaźnych. Należy ściśle przestrzegać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 oraz wprowadzić odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z tym rozporządzeniem.
__________________
__________________
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy nadać Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjmowania aktów wykonawczych w odniesieniu do: wzorów, które mają być stosowane przy dostarczaniu informacji na temat planowania gotowości i reagowania; organizacji działań szkoleniowych dla pracowników opieki zdrowotnej i pracowników do spraw zdrowia publicznego; ustanawiania i aktualizacji wykazu chorób zakaźnych oraz powiązanych szczególnych problemów zdrowotnych podlegających sieci nadzoru epidemiologicznego oraz procedur funkcjonowania takiej sieci; przyjmowania definicji przypadków dla tych chorób zakaźnych i szczególnych problemów zdrowotnych objętych siecią nadzoru epidemiologicznego oraz – w razie konieczności – dla innych poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia podlegających monitorowaniu doraźnemu; procedur funkcjonowania EWRS; funkcjonowania platformy nadzoru; wyznaczania laboratoriów referencyjnych UE w celu zapewnienia wsparcia krajowym laboratoriom referencyjnym; procedur wymiany informacji na temat reagowania państw członkowskich oraz koordynacji tego reagowania; uznawania sytuacji za stan zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii oraz zakończenia takiego uznawania i procedur niezbędnych do zapewnienia, aby funkcjonowanie EWRS i przetwarzanie danych były zgodne z przepisami o ochronie danych.
(25)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy nadać Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjmowania aktów wykonawczych w odniesieniu do: wzorów, które mają być stosowane przy dostarczaniu informacji na temat planowania gotowości i reagowania; organizacji działań szkoleniowych dla pracowników opieki zdrowotnej i pracowników do spraw zdrowia publicznego; ustanawiania i aktualizacji wykazu chorób zakaźnych oraz powiązanych szczególnych problemów zdrowotnych podlegających procedurom funkcjonowania sieci nadzoru epidemiologicznego; wyznaczania laboratoriów referencyjnych UE w celu zapewnienia wsparcia krajowym i regionalnym laboratoriom referencyjnym; procedur wymiany informacji na temat reagowania państw członkowskich oraz koordynacji tego reagowania; uznawania sytuacji za stan zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii oraz zakończenia takiego uznawania i procedur niezbędnych do zapewnienia, aby funkcjonowanie EWRS i przetwarzanie danych były zgodne z przepisami o ochronie danych.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  W celu ustalenia stanu wdrożenia krajowych planów gotowości i ich spójności z planem unijnym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do procedur, norm i kryteriów dotyczących audytów mających na celu ocenę planowania gotowości i reagowania na szczeblu krajowym. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.21 W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
(28)  W celu uzupełnienia niektórych aspektów niniejszego rozporządzenia oraz ustalenia stanu wdrożenia krajowych i regionalnych planów gotowości i ich spójności z planem unijnym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do: ustanawiania i aktualizacji wykazu chorób zakaźnych oraz powiązanych szczególnych problemów zdrowotnych podlegających sieci nadzoru epidemiologicznego; przyjmowania definicji przypadków dla tych chorób zakaźnych i szczególnych problemów zdrowotnych objętych siecią nadzoru epidemiologicznego oraz, w stosownych przypadkach, dla innych poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia podlegających monitorowaniu doraźnemu; wymogów niezbędnych do zapewnienia zgodności działania EWRS i przetwarzania danych z odpowiednimi rozporządzeniami; sporządzenia i aktualizacji wykazu odpowiednich danych dotyczących zdrowia, które mają być automatycznie gromadzone za pośrednictwem platformy cyfrowej, pod nadzorem człowieka; funkcjonowania platformy nadzoru; oraz procedur, norm i kryteriów dotyczących audytów mających na celu ocenę planowania gotowości i reagowania na szczeblu krajowym i regionalnym. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.21 W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
__________________
__________________
21 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
21 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)
(28a)  W odniesieniu do ustanawiania i aktualizacji wykazu chorób zakaźnych i powiązanych szczególnych problemów zdrowotnych podlegających sieci nadzoru epidemiologicznego oraz procedur funkcjonowania takiej sieci, przyjmowania definicji przypadków dla tych chorób zakaźnych i szczególnych kwestii zdrowotnych objętych siecią nadzoru epidemiologicznego oraz definicji przypadków, które mają być stosowane w monitorowaniu doraźnym, Komisja powinna przyjmować akty delegowane w trybie pilnym, jeżeli wymaga tego należycie uzasadniona szczególnie pilna potrzeba związana z nasileniem lub nowym charakterem poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia lub z szybkością jego rozprzestrzeniania się w państwach członkowskich.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera c
c)  wspólnego udzielania zamówień na medyczne środki przeciwdziałania;
c)  wspólnego udzielania zamówień na medyczne środki przeciwdziałania, zarządzania nimi i ich stosowania;
Poprawka 254
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera c a (nowa)
ca)   planów badań i innowacji w stanach zagrożenia zdrowia, w tym sieci badań klinicznych i platform innowacji;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowy)
(ba)   sieci krajowych zapasów strategicznych i dostępnych medycznych środków przeciwdziałania;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3
3.  Wykonanie niniejszego rozporządzenia jest wspierane ze środków pochodzących z odpowiednich programów i instrumentów unijnych.
3.  Zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie” i zasadą „zdrowie we wszystkich politykach” wykonanie niniejszego rozporządzenia jest wspierane ze środków pochodzących z odpowiednich programów i instrumentów unijnych. Udoskonalone unijne ramy w zakresie zdrowia dotyczące poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia działają w synergii oraz w sposób komplementarny z innymi politykami i funduszami Unii, takimi jak działania realizowane w ramach Programu UE dla zdrowia, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, programu „Horyzont Europa”, programu „Cyfrowa Europa”, rezerwy rescEU, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych oraz Programu na rzecz jednolitego rynku.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie, aby w przypadku wystąpienia w przyszłości stanów zagrożenia zdrowia nie wstrzymywano wykrywania i leczenia innych poważnych chorób oraz podejmowania działań z zakresu ochrony zdrowia związanych z takimi chorobami.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Wykonanie niniejszego rozporządzenia odbywa się w pełnym poszanowaniu godności oraz podstawowych praw i wolności jednostek.
Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i
(i)  choroby zakaźne;
(i)  choroby zakaźne, w tym choroby odzwierzęce;
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2
2.  Niniejsze rozporządzenie dotyczy również nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi oraz powiązanymi szczególnymi problemami zdrowotnymi.
2.  Niniejsze rozporządzenie dotyczy również nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi, monitorowania wpływu takich chorób na główne choroby niezakaźne oraz powiązane szczególne problemy zdrowotne, takie jak dotyczące zdrowia psychicznego, oraz skutków dla odroczonych badań przesiewowych, diagnostyki, monitorowania, leczenia i opieki w odniesieniu do innych chorób i schorzeń.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Niniejsze rozporządzenie wspiera wdrażanie międzynarodowych przepisów zdrowotnych, ogranicza obciążenia administracyjne i powielanie zasobów oraz wspomaga eliminowanie luk ujawnionych przez pandemię COVID-19 w zakresie gotowości i reagowania na publiczne zagrożenia zdrowia oraz zapobiegania im.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4
4.  W wyjątkowych sytuacjach zagrożenia państwo członkowskie lub Komisja mogą zażądać koordynacji reagowania w ramach KBZ, o której mowa w art. 21, w odniesieniu do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia innych niż zagrożenia, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli uznaje się, że wprowadzone uprzednio środki ochrony zdrowia publicznego okazały się niewystarczające do zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.
4.  W wyjątkowych sytuacjach zagrożenia państwo członkowskie lub Komisja mogą zażądać koordynacji reagowania w ramach KBZ, o której mowa w art. 21, w odniesieniu do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia innych niż zagrożenia, o których mowa w art. 2 ust. 1, zwłaszcza w odniesieniu do głównych chorób niezakaźnych, jeżeli uznaje się, że wprowadzone uprzednio środki ochrony zdrowia publicznego okazały się niewystarczające do zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5
5.  Komisja w porozumieniu z państwami członkowskimi zapewnia koordynację działań i wymianę informacji między mechanizmami i strukturami ustanowionymi na mocy niniejszego rozporządzenia a podobnymi mechanizmami i strukturami ustanowionymi na szczeblu Unii lub na mocy Traktatu Euratom, których działania są istotne dla planowania gotowości i reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia, ich monitorowania, wczesnego ostrzegania o nich oraz zwalczania tych zagrożeń.
5.  Komisja w porozumieniu z państwami członkowskimi zapewnia koordynację działań i wymianę informacji między mechanizmami i strukturami ustanowionymi na mocy niniejszego rozporządzenia a podobnymi mechanizmami i strukturami ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, na szczeblu Unii lub na mocy Traktatu Euratom, których działania są istotne dla planowania gotowości i reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia, ich monitorowania, wczesnego ostrzegania o nich oraz zwalczania tych zagrożeń.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 6
6.  Państwa członkowskie zachowują prawo do utrzymania lub wprowadzania dodatkowych ustaleń, procedur i środków w swoich krajowych systemach w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem, w tym ustaleń przewidzianych w istniejących lub przyszłych umowach lub konwencjach dwu- lub wielostronnych, pod warunkiem że takie dodatkowe ustalenia, procedury i środki nie utrudniają stosowania niniejszego rozporządzenia.
6.  Państwa członkowskie zachowują prawo do utrzymania lub wprowadzania dodatkowych ustaleń, procedur i środków w swoich krajowych systemach w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem, w tym ustaleń przewidzianych w istniejących lub przyszłych umowach lub konwencjach dwu- lub wielostronnych, pod warunkiem że takie dodatkowe ustalenia, procedury i środki nie utrudniają stosowania niniejszego rozporządzenia. Unia wzywa do opracowania ramowej konwencji WHO w sprawie gotowości i reagowania w razie pandemii. Konwencja ta powinna ułatwić wdrażanie międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005)1a i usunąć niedociągnięcia stwierdzone w nich podczas kryzysu związanego z COVID-19.
___________________
1a Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowe przepisy zdrowotne (IHR, 2005) https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie, w stosownych przypadkach, do właściwych organów, systemów i programów regionalnych w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 255
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
-1)   „stan zagrożenia zdrowia publicznego” oznacza stan zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii uznany przez Komisję na podstawie opinii komitetu doradczego zgodnie z art. 23 niniejszego rozporządzenia;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3
3)  „ustalanie kontaktów zakaźnych” oznacza środki wprowadzane w celu wykrycia osób, które były narażone na działanie źródła poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia i u których występuje zagrożenie rozwinięcia się choroby lub u których ta choroba się rozwinęła, ręcznie lub z wykorzystaniem technologii;
3)  „ustalanie kontaktów zakaźnych” oznacza środki mające na celu wykrycie, ocenę i zarządzanie względem osób, które były narażone na działanie źródła poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia i u których występuje zagrożenie zakażeniem lub przenoszeniem choroby zakaźnej lub u których ta choroba się rozwinęła, ręcznie lub z wykorzystaniem technologii, wyłącznie w celu szybkiej identyfikacji potencjalnie nowo zakażonych osób, które mogły mieć kontakt ze stwierdzonymi przypadkami, z myślą o ograniczeniu dalszego przenoszenia choroby;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4
4)  „nadzór epidemiologiczny” oznacza systematyczne gromadzenie, rejestrację, analizę, interpretację i upowszechnianie danych i analiz dotyczących chorób zakaźnych i powiązanych szczególnych problemów zdrowotnych;
4)  „nadzór epidemiologiczny” oznacza systematyczne gromadzenie, rejestrację, analizę, interpretację i upowszechnianie danych i analiz dotyczących chorób zakaźnych, monitorowanie wpływu takich chorób na główne choroby niezakaźne, takie jak dotyczące zdrowia psychicznego, oraz na powiązane szczególne problemy zdrowotne;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
5a)  podejście „Jedno zdrowie” oznacza podejście wielosektorowe, które uznaje, że zdrowie ludzkie jest powiązane ze zdrowiem zwierząt i ze środowiskiem, a działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia muszą uwzględniać te trzy wymiary;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)
5b)  „zdrowie we wszystkich politykach” oznacza takie podejście do opracowywania, wdrażania i przeglądu polityk publicznych, niezależnie od sektora, które uwzględnia wpływ decyzji na zdrowie i które ma na celu osiągnięcie synergii oraz uniknięcie szkodliwego wpływu takich polityk na zdrowie w celu poprawy zdrowia ludności i równości w zakresie zdrowia;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)
7a)   „główna choroba niezakaźna” oznacza chorobę określoną w art. 2 pkt 4a rozporządzenia (UE) [rozporządzenie w sprawie ECDC, proszę wstawić stosowne odniesienie];
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8
8)  „medyczny środek przeciwdziałania” oznacza produkty lecznicze stosowane u ludzi i wyroby medyczne zdefiniowane w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady23 i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/74524 lub inne towary lub usługi służące zapewnieniu gotowości i reagowania na poważne transgraniczne zagrożenie zdrowia.
8)  „medyczny środek przeciwdziałania” oznacza produkty lecznicze stosowane u ludzi i wyroby medyczne zdefiniowane w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady23 i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/74524 lub inne towary lub usługi służące ułatwieniu diagnozy i leczenia w ramach zapewnienia gotowości i reagowania na poważne transgraniczne zagrożenie zdrowia.
___________________
___________________
23 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67).
23 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67).
24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1).
24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1).
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
8a)   „międzynarodowe przepisy zdrowotne” oznaczają Międzynarodowe przepisy zdrowotne przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia w 2005 r.;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8 b (nowy)
8b)   „wyrób medyczny” oznacza zarówno wyrób medyczny zdefiniowany w art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) 2017/745 w związku z art. 1 pkt 2 oraz art. 1 ust. 6 lit. a) tego rozporządzenia, jak i wyrób medyczny do diagnostyki in vitro zdefiniowany w art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) 2017/746;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8 c (nowy)
(8c)  „uprzywilejowane korytarze” oznaczają przejezdne i bezpieczne korytarze tranzytowe, które pozwalają utrzymać łańcuchy dostaw w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii w sytuacji pandemii poprzez zapewnienie swobodnego i bezpiecznego przepływu podstawowych towarów, medycznych środków przeciwdziałania i pracowników transgranicznych na rynku wewnętrznym, przy pełnym poszanowaniu art. 77 ust. 2 lit. e) TFUE.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Przedstawiciele odpowiednich agencji unijnych uczestniczą w posiedzeniach KBZ w charakterze obserwatorów.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b
b)  koordynowanie w porozumieniu z Komisją działań państw członkowskich w zakresie planowania gotowości i reagowania zgodnie z art. 10;
b)  koordynowanie w porozumieniu z Komisją i odpowiednimi agencjami unijnymi działań państw członkowskich w zakresie planowania zapobiegania, gotowości i reagowania zgodnie z art. 10;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c
c)  koordynowanie w porozumieniu z Komisją przekazywania informacji o ryzyku i sytuacji kryzysowej oraz reagowania państw członkowskich na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia zgodnie art. 21;
c)  koordynowanie w porozumieniu z Komisją i odpowiednimi agencjami unijnymi przekazywania informacji o ryzyku i sytuacji kryzysowej oraz reagowania państw członkowskich na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia zgodnie art. 21;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
da)  przyjmowanie co roku programu działania w celu jasnego określenia jego priorytetów i celów na poziomie grupy roboczej wysokiego szczebla i technicznych grup roboczych.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  Przewodniczącym KBZ jest przedstawiciel Komisji. KBZ zbiera się w regularnych odstępach czasu, a w przypadku gdy sytuacja tego wymaga, na wniosek Komisji lub dowolnego państwa członkowskiego.
4.  Przewodniczącym KBZ jest przedstawiciel Komisji bez prawa głosu. KBZ zbiera się w regularnych odstępach czasu, a w przypadku gdy sytuacja tego wymaga, na wniosek Komisji lub dowolnego państwa członkowskiego.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Członkowie KBZ i Komisja zapewniają wnikliwe konsultacje z odpowiednimi agencjami unijnymi, ekspertami w dziedzinie zdrowia publicznego, organizacjami międzynarodowymi i zainteresowanymi stronami, w tym pracownikami opieki zdrowotnej.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Parlament Europejski wyznacza przedstawicieli, którzy uczestniczą w posiedzeniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (KBZ) w charakterze obserwatorów.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7 b (nowy)
7b.  Wykaz członków KBZ zarówno na szczeblu politycznym, jak i technicznym jest podawany do wiadomości publicznej na stronach internetowych Komisji i Rady. Członkowie Komitetu nie mogą mieć interesów finansowych ani innych interesów, które mogłyby wpłynąć na ich bezstronność. Działają oni niezależnie w interesie publicznym i składają co roku deklarację interesów finansowych. Wszelkie bezpośrednie korzyści, które mogą być związane z sektorem medycznym lub innym odpowiednim sektorem, wprowadza się do rejestru prowadzonego przez Komisję i podaje do publicznej wiadomości na żądanie.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7 c (nowy)
7c.  Regulamin, wytyczne, porządki obrad i protokoły posiedzeń KBZ publikuje się na portalu internetowym Komisji.
Poprawka 256
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7 d (nowy)
7d.  KBZ działa we współpracy z zarządem HERA ustanowionym na mocy decyzji Komisji z dnia 16 września 2021 r. ustanawiającej Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia oraz z Radą ds. Kryzysu Zdrowotnego, która ma zostać ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady w sprawie ram środków służących zapewnieniu istotnych w kontekście kryzysu medycznych środków przeciwdziałania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii . Koordynacja między tymi organami zapewnia udział wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym organizacji pracowników służby zdrowia, stowarzyszeń pacjentów oraz podmiotów z branży i podmiotami łańcucha dostaw posiadających uznane doświadczenie w dziedzinach związanych z KBZ, Radą ds. Kryzysu Zdrowotnego oraz z pracami HERA. Przepisy dotyczące konfliktu interesów i przejrzystości, przewidziane w ust. 7b i 7c, stosuje się również w odniesieniu do niniejszego ustępu. Komisja zaprasza przedstawiciela Parlamentu Europejskiego do pełnienia funkcji aktywnego członka Rady ds. Kryzysu Zdrowotnego.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – tytuł
II PLANOWANIE GOTOWOŚCI I REAGOWANIA
II PLANOWANIE ZAPOBIEGANIA, GOTOWOŚCI I REAGOWANIA
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł
Unijny plan gotowości i reagowania
Unijny plan zapobiegania, gotowości i reagowania
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi i odpowiednimi agencjami unijnymi, opracowuje unijny plan na wypadek kryzysu zdrowotnego i pandemii („unijny plan gotowości i reagowania”) w celu promowania skutecznego i skoordynowanego reagowania na transgraniczne zagrożenia zdrowia na poziomie Unii.
1.  Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi i odpowiednimi agencjami unijnymi oraz z uwzględnieniem ram WHO, opracowuje unijny plan na wypadek kryzysu zdrowotnego i pandemii („unijny plan zapobiegania, gotowości i reagowania”) w celu promowania skutecznego i skoordynowanego reagowania na transgraniczne zagrożenia zdrowia na poziomie Unii.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Unijny plan gotowości i reagowania uzupełnia krajowe plany gotowości i reagowania ustanowione zgodnie z art. 6.
2.  Unijny plan zapobiegania, gotowości i reagowania uzupełnia krajowe plany gotowości i reagowania ustanowione zgodnie z art. 6.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Unijny plan gotowości i reagowania obejmuje, w szczególności, ustalenia dotyczące zarządzania, zdolności i zasobów w odniesieniu do:
3.  Unijny plan zapobiegania, gotowości i reagowania obejmuje, w szczególności, ustalenia dotyczące zarządzania, zdolności i zasobów w odniesieniu do:
Poprawka 257
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 3 – litera a
a)  terminowej współpracy między Komisją, państwami członkowskimi i agencjami unijnymi;
a)  terminowej współpracy między Komisją, państwami członkowskimi oraz agencjami i organami unijnymi;
Poprawka 258
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b
b)  bezpiecznej wymiany informacji między Komisją, agencjami unijnymi i państwami członkowskimi;
b)  bezpiecznej wymiany informacji między Komisją, agencjami i organami unijnymi oraz państwami członkowskimi;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c
c)  nadzoru epidemiologicznego i monitorowania;
c)  nadzoru epidemiologicznego i monitorowania oraz wpływu chorób zakaźnych na główne choroby niezakaźne;
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e
e)  przekazywania informacji o ryzyku i sytuacji kryzysowej;
e)  przekazywania informacji o ryzyku i sytuacji kryzysowej skierowanych do pracowników opieki zdrowotnej oraz obywateli;
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f a (nowa)
(fa)  mapowania mocy produkcyjnych w zakresie produktów medycznych dla całej Unii;
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f b (nowa)
(fb)  ustanowienia unijnych zapasów produktów leczniczych, medycznych środków przeciwdziałania i środków ochrony indywidualnej w ramach mechanizmu rezerwy kryzysowej rescEU;
Poprawka 259
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f c (nowa)
fc)   wdrożenia postanowień planu odnoszących się do aspektów badań i innowacji w sytuacjach nadzwyczajnych;
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera g a (nowa)
ga)  kryteriów uruchamiania i kończenia działań;
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera g b (nowa)
gb)  zapewnienia, aby podczas kryzysów zdrowotnych zachowano ciągłość usług opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, diagnostyki, monitorowania, leczenia i opieki w odniesieniu do innych chorób i schorzeń;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera g c (nowa)
gc)  zapewnienia inkluzywnego charakteru krajowych systemów opieki zdrowotnej oraz równego dostępu do świadczeń zdrowotnych i powiązanych usług, a także umożliwienia niezwłocznego leczenia wysokiej jakości;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera g d (nowa)
gd)  odpowiedniego i stosownego do potrzeb poziomu zatrudnienia;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera g e (nowa)
ge)  monitorowania, czy przewidziano odpowiednie oceny ryzyka, plany gotowości i szkolenia dla pracowników opieki zdrowotnej i opieki społecznej.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
4.  Unijny plan gotowości i reagowania obejmuje międzyregionalne elementy gotowości w celu ustanowienia spójnych, wielosektorowych, transgranicznych środków ochrony zdrowia publicznego – w szczególności z uwzględnieniem zdolności w zakresie badań, ustalania kontaktów zakaźnych, laboratoriów – oraz specjalistycznego leczenia lub intensywnej opieki medycznej w sąsiednich regionach. Plany te obejmują środki gotowości i reagowania na sytuację obywateli, którzy są bardziej zagrożeni.
4.  Unijny plan zapobiegania, gotowości i reagowania obejmuje transgraniczne i międzyregionalne plany gotowości w celu ustanowienia spójnych, wielosektorowych, transgranicznych środków ochrony zdrowia publicznego – w szczególności z uwzględnieniem zdolności w zakresie badań, ustalania kontaktów zakaźnych, laboratoriów, szkoleń dla pracowników opieki zdrowotnej – oraz specjalistycznego leczenia lub intensywnej opieki medycznej w sąsiednich regionach. Plany te obejmują środki gotowości i reagowania na sytuację obywateli, którzy są bardziej zagrożeni.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Unijny plan gotowości i reagowania przewiduje również środki zapewniające normalne funkcjonowanie jednolitego rynku w przypadku wystąpienia poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5
5.  Aby zapewnić wdrożenie unijnego planu gotowości i reagowania, Komisja wraz z państwami członkowskimi przeprowadza testy warunków skrajnych, ćwiczenia oraz przeglądy w trakcie realizacji działania i po jego zakończeniu oraz – w razie potrzeby – aktualizuje ten plan.
5.  Aby zapewnić wdrożenie unijnego planu zapobiegania, gotowości i reagowania, Komisja wraz z państwami członkowskimi przeprowadza testy warunków skrajnych, ćwiczenia oraz przeglądy w trakcie realizacji działania i po jego zakończeniu oraz – w razie potrzeby – aktualizuje ten plan. W planie zapobiegania, gotowości i reagowania uwzględnia się dane dotyczące systemów opieki zdrowotnej oraz odpowiednie dane zebrane na szczeblu krajowym lub regionalnym.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Aby zareagować na stany zagrożenia zdrowia publicznego, Komisja Europejska może wydać zalecenia w oparciu o dane dotyczące unijnych systemów opieki zdrowotnej, na temat minimalnych niezbędnych zasobów (m.in. w odniesieniu do ludności każdego państwa członkowskiego, aby zapewnić podstawową powszechną opiekę zdrowotną odpowiedniej jakości), w tym na temat możliwości łączenia zasobów na poziomie Unii.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 b (nowy)
5b.  Przeglądy i wynikające z nich korekty planu publikuje się w celu zwiększenia przejrzystości procesu tworzenia planów zapobiegania, gotowości i reagowania.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł
Krajowe plany gotowości i reagowania
Krajowe plany zapobiegania, gotowości i reagowania
Poprawki 91 i 260
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
1.  Przy przygotowywaniu krajowych planów gotowości i reagowania każde państwo członkowskie koordynuje swoje działania z Komisją w celu osiągnięcia spójności z unijnym planem gotowości i reagowania, a także niezwłocznie informuje Komisję i KBZ o wszelkich istotnych zmianach planu krajowego.
1.  Przy przygotowywaniu krajowych planów zapobiegania, gotowości i reagowania każde państwo członkowskie konsultuje się z organizacjami pacjentów, organizacjami pracowników opieki zdrowotnej, podmiotami z przemysłu i łańcucha dostaw oraz krajowymi partnerami społecznymi, koordynuje swoje działania z Komisją – zwłaszcza z HERA – w celu osiągnięcia spójności z unijnym planem zapobiegania, gotowości i reagowania, który jest zgodny z ustaleniami dotyczącymi zarządzania, zdolności i zasobów, o których mowa w art. 5 ust. 3, w tym w odniesieniu do krajowych wymogów w zakresie gromadzenia zasobów i zarządzania unijnymi rezerwami strategicznymi, i niezwłocznie informuje Komisję, HCB i KBZ o wszelkich istotnych zmianach planu krajowego.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Krajowe plany zapobiegania, gotowości i reagowania obejmują ustalenia dotyczące zarządzania oraz informacje na temat zdolności i zasobów, o których mowa w art. 5 ust. 3.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł
Sprawozdawczość w zakresie planowania gotowości i reagowania
Sprawozdawczość w zakresie planowania zapobiegania, gotowości i reagowania
Poprawki 94 i 261
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1
1.  Do końca listopada 2021 r., a następnie co 2 lata państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdanie na temat planowania i wdrażania gotowości i reagowania na szczeblu krajowym.
1.  W ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co 2 lata państwa członkowskie przekazują Komisji oraz odpowiednim agencjom i organom unijnym zaktualizowane sprawozdanie na temat planowania i wdrażania zapobiegania, gotowości i reagowania na szczeblu krajowym oraz, w stosownych przypadkach, na szczeblach regionalnym i transgranicznym.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie
Sprawozdanie to obejmuje następujące elementy:
Sprawozdanie to jest zwięzłe, oparte na wspólnych wskaźnikach i zawiera przegląd działań wdrożonych w państwach członkowskich oraz obejmuje następujące elementy:
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a
a)  wskazanie i aktualizację stanu wdrożenia norm dotyczących zdolności w zakresie planowania gotowości i reagowania określonych na szczeblu krajowym dla sektora zdrowia, w brzmieniu przedłożonym WHO zgodnie z IHR;
a)  wskazanie i aktualizację stanu wdrożenia norm dotyczących zdolności w zakresie planowania zapobiegania, gotowości i reagowania określonych na szczeblu krajowym i, w stosownych przypadkach, regionalnym dla sektora zdrowia, w brzmieniu przedłożonym WHO zgodnie z IHR;
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a a (nowa)
(aa)  opis środków lub ustaleń mających zapewnić interoperacyjność między sektorem zdrowia i innymi sektorami, które są krytyczne w czasie stanu zagrożenia;
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a b (nowa)
(ab)  opis planów ciągłości działania, środków lub ustaleń mających zapewnić ciągłość świadczenia usług i dostarczania produktów o krytycznym znaczeniu;
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b
b)  elementy gotowości na wypadek stanu zagrożenia, w szczególności:
b)  aktualizację, w razie potrzeby, elementów zapobiegania stanowi zagrożenia oraz gotowości i reagowania na wypadek jego wystąpienia, w szczególności:
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b – podpunkt i
(i)  zarządzanie: w tym krajowe polityki i przepisy, które uwzględniają gotowość na wypadek stanu zagrożenia; plany gotowości na wypadek stanu zagrożenia, reagowania na niego i odbudowy; mechanizmy koordynacji;
(i)  zarządzanie: w tym krajowe, i, w stosownych przypadkach, regionalne polityki i przepisy, które uwzględniają zapobieganie i gotowość na wypadek stanu zagrożenia; plany zapobiegania, gotowości na wypadek stanu zagrożenia, reagowania na niego i odbudowy; mechanizmy koordynacji na szczeblu krajowym oraz, w stosownych przypadkach, regionalnym i transgranicznym; ciągłość krytycznej długoterminowej opieki zdrowotnej;
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b – podpunkt ii
(ii)  zdolności: w tym oceny ryzyka i zdolności do określenia priorytetów w zakresie gotowości na wypadek stanu zagrożenia; nadzór i wczesne ostrzeganie, zarządzanie informacjami; dostęp do usług diagnostycznych w czasie stanu zagrożenia; podstawowa i bezpieczna służba zdrowia i służby ratunkowe uwzględniające aspekt płci; przekazywanie informacji o ryzyku; rozwój badań i oceny w celu informowania o gotowości na wypadek stanu zagrożenia i przyspieszenia tej gotowości;
(ii)  zdolności: w tym oceny ryzyka i zdolności do określenia priorytetów w zakresie gotowości na wypadek stanu zagrożenia; nadzór i wczesne ostrzeganie, zarządzanie informacjami; zdolności do wytwarzania produktów leczniczych; zapasy medycznych środków przeciwdziałania, w tym środków ochrony indywidualnej najwyższej jakości; równy dostęp do usług i narzędzi diagnostycznych oraz produktów medycznych w czasie stanu zagrożenia; informacje istotne dla rynku wewnętrznego i unijnych rezerw strategicznych produktów medycznych; służba zdrowia i służby ratunkowe, które są równe, wysokiej jakości, podstawowe i bezpieczne oraz uwzględniają aspekt płci i potrzeby bardziej zagrożonej ludności; ciągłość badań przesiewowych, diagnostyki, monitorowania oraz leczenia i opieki w odniesieniu do innych chorób i schorzeń, w szczególności krytycznej długoterminowej opieki zdrowotnej; przekazywanie informacji o ryzyku; rozwój badań i oceny w celu informowania o gotowości na wypadek stanu zagrożenia i przyspieszenia tej gotowości;
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b – podpunkt iii
(iii)  zasoby: w tym środki finansowe na gotowość na wypadek stanu zagrożenia i finansowanie awaryjne na potrzeby reagowania; mechanizmy logistyczne i podstawowe dostawy na potrzeby zdrowia; a także specjalne, przeszkolonewyposażone zasoby ludzkie na wypadek stanu zagrożenia; oraz
(iii)  zasoby: w tym środki finansowe na gotowość na wypadek stanu zagrożenia i finansowanie awaryjne na potrzeby reagowania; mechanizmy logistyczne i podstawowe dostawy na potrzeby zdrowia; środki mające zapewnić ciągłość krytycznej długoterminowej opieki zdrowotnej; a także usługi opieki zdrowotnej i opieki społecznej dysponujące odpowiednią liczbą specjalnych, przeszkolonychwyposażonych zasobów ludzkich na wypadek stanu zagrożenia;
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b – podpunkt iii a (nowy)
(iiia)  zapasy strategiczne: każde państwo członkowskie przekazuje informacje o liczbie i dostępności medycznych środków przeciwdziałania i innych niezbędnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych o krytycznym znaczeniu służących zwalczaniu zagrożeń określonych w art. 2 ust. 1, a także informacje o możliwościach w zakresie ich przechowywania i magazynowania. Aby zwiększyć zdolność reagowania, magazynowanie odbywa się w obiektach i ośrodkach położonych najbliżej skupisk ludności i najłatwiej dla nich dostępnych, które spełniają niezbędne wymogi, aby świadczyć taką usługę zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do produktów leczniczych, wyrobów medycznych1b i innych medycznych środków przeciwdziałania; jednocześnie zapewnia się dostępność tych produktów dla osób w regionach oddalonych, wiejskich i najbardziej oddalonych; oraz
__________________
1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1).
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c a (nowa)
(ca)  konsultacje z odnośnymi partnerami, które przeprowadzono w celu zapewnienia, aby oceny ryzyka, plany zapobiegania, gotowości i reagowania oraz ich wdrażanie były przedmiotem szerokiego konsensusu i poparcia oraz były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy i układami zbiorowymi;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c b (nowa)
(cb)  braki stwierdzone podczas wdrażania oraz niezbędne działania, które państwa członkowskie podejmą w celu poprawy gotowości i zdolności reagowania.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 3
Sprawozdanie zawiera, w stosownych przypadkach, międzyregionalne elementy gotowości i reagowania zgodnie z planami unijnymi i krajowymi, obejmujące w szczególności istniejące zdolności, zasoby i mechanizmy koordynacji w sąsiednich regionach.
W przypadku państw członkowskich mających wspólną granicę lądową z co najmniej jednym innym państwem członkowskim sprawozdanie zawiera transgraniczne, międzyregionalne i międzysektorowe plany zapobiegania, gotowości i reagowania z sąsiednimi regionami, w tym mechanizmy koordynacji wszystkich elementów wymienionych w lit. a), b) i c), transgraniczne szkolenia i wymianę najlepszych praktyk dla pracowników opieki zdrowotnejpracowników do spraw zdrowia publicznego oraz mechanizmy koordynacji przenoszenia pacjentów. Podmioty unijne lub krajowe, które zajmują się gromadzeniem zapasów produktów medycznych, współpracują z Komisją i państwami członkowskimi w obszarze sprawozdawczości dotyczącej dostępnych zapasów i zapasów uwzględnionych zarówno w unijnym, jak i krajowym planowaniu gotowości i reagowania.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)
Sprawozdanie zawiera również, w miarę możliwości, informacje na temat wpływu chorób zakaźnych na główne choroby niezakaźne.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 3 b (nowy)
Do sprawozdania dołącza się najnowszą dostępną wersję planów zapobiegania, gotowości i reagowania.
Poprawka 262
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1
2.  Komisja udostępnia KBZ informacje otrzymane zgodnie z ust. 1 w sprawozdaniu przygotowywanym co 2 lata we współpracy z ECDC i innymi właściwymi agencjami i organami unijnymi.
2.  Komisja udostępnia KBZ informacje otrzymane zgodnie z ust. 1 w sprawozdaniu przygotowywanym co 2 lata we współpracy z ECDC i innymi właściwymi agencjami i organami unijnymi. Do celów sporządzenia sprawozdania HERA ocenia dostępność medycznych środków przeciwdziałania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia publicznego, zdolności produkcyjne i istniejące zapasy takich środków przeciwdziałania, a także ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw w ramach krajowego planowania gotowości i reagowania, z uwzględnieniem informacji uzyskanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) …/… [Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia w sprawie EMA [ISC/2020/12532]], w szczególności jego art. XX [numery artykułów do potwierdzenia po przyjęciu], dotyczących monitorowania i ograniczania niedoborów produktów leczniczych i wyrobów medycznych o krytycznym znaczeniu oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 4
Zalecenia zawarte w sprawozdaniu są publikowane na stronie internetowej Komisji.
Zalecenia zawarte w sprawozdaniu są publikowane na stronach internetowych Komisji i ECDC.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł
Audyty w zakresie planowania gotowości i reagowania
Audyty w zakresie planowania zapobiegania, gotowości i reagowania
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Co 3 lata ECDC przeprowadza w państwach członkowskich audyty mające na celu ustalenie stanu wdrożenia planów krajowych i ich spójności z planem unijnym. Takie audyty realizowane są wraz z odpowiednimi agencjami unijnymi w celu oceny planowania gotowości i reagowania na szczeblu krajowym w odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 7 ust. 1.
1.  Co 2 lata ECDC przeprowadza w państwach członkowskich audyty mające na celu ustalenie stanu wdrożenia planów krajowych i ich spójności z planem unijnym. Takie audyty opierają się na zestawie uzgodnionych wskaźników i realizowane są we współpracy z odpowiednimi agencjami unijnymi w celu oceny planowania zapobiegania, gotowości i reagowania na szczeblu krajowym w odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 7 ust. 1.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1
2.  Państwa członkowskie przedstawiają plan działania uwzględniający proponowane zalecenia z audytu oraz odpowiednie działania naprawcze i cele pośrednie.
2.  W przypadku gdy podczas audytu stwierdzone zostaną braki, państwo członkowskie, w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wyników audytu, przedstawia plan działania uwzględniający proponowane zalecenia z audytu oraz opisujący odpowiednie działania naprawcze i cele pośrednie.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
Jeżeli dane państwo członkowskie podejmuje decyzję, aby nie zastosować się do zalecenia, podaje powody takiej decyzji.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek
Sprawozdanie Komisji na temat planowania gotowości
Sprawozdanie Komisji na temat planowania zapobiegania i gotowości
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 oraz wyników audytów, o których mowa w art. 8, Komisja do lipca 2022 r., a następnie co 2 lata, przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji i postępów w planowaniu gotowości i reagowania na szczeblu Unii.
1.  Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 oraz wyników audytów, o których mowa w art. 8, Komisja do lipca 2022 r., a następnie co 2 lata, przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji i postępów w planowaniu zapobiegania, gotowości i reagowania na szczeblu Unii.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Sprawozdanie Komisji obejmuje stan planowania transgranicznej gotowości i reagowania w sąsiadujących regionach.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Komisja może przyjmować zalecenia dotyczące planowania gotowości i reagowania skierowane do państw członkowskich.
2.  Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Komisja może przyjmować zalecenia dotyczące planowania zapobiegania, gotowości i reagowania skierowane do państw członkowskich. Zalecenia te mogą obejmować między innymi minimalne zasoby potrzebne do reagowania na stany zagrożenia zdrowia publicznego, w tym w odniesieniu do wielkości populacji, i są opracowywane na podstawie dobrych praktyk i ocen polityki.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł
Koordynacja planowania gotowości i reagowania w ramach KBZ
Koordynacja planowania zapobiegania, gotowości i reagowania w ramach KBZ
Poprawki 119 i 263
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1
1.  Komisja i państwa członkowskie współpracują w ramach KBZ w celu koordynacji wysiłków na rzecz rozwijania, wzmacniania i utrzymania swoich zdolności monitorowania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, wczesnego ostrzegania o nich oraz oceny poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia i reagowania na nie.
1.   Komisja, odpowiednie agencje i organy unijne, w tym HERA, a także państwa członkowskie współpracują w ramach KBZ w celu koordynacji wysiłków na rzecz rozwijania, wzmacniania i utrzymania swoich zdolności monitorowania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, zapobiegania im, wczesnego ostrzegania o nich oraz oceny poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia i reagowania na nie.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a
a)  dzielenie się najlepszymi praktykami i doświadczeniami w dziedzinie planowania gotowości i reagowania;
a)  dzielenie się najlepszymi praktykami i doświadczeniami w dziedzinie planowania zapobiegania, gotowości i reagowania;
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b
b)  wspieranie interoperacyjności krajowego planowania gotowości oraz międzysektorowego wymiaru planowania gotowości i reagowania na szczeblu Unii;
b)  wspieranie interoperacyjności krajowego planowania zapobiegania i gotowości oraz międzysektorowego wymiaru planowania zapobiegania, gotowości i reagowania na szczeblu Unii;
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e
e)  monitorowanie postępów, określanie luk i działań mających na celu wzmocnienie planowania gotowości i reagowania, w tym w dziedzinie badań naukowych, na szczeblu krajowym i unijnym.
e)  monitorowanie postępów, określanie luk i działań mających na celu wzmocnienie planowania zapobiegania, gotowości i reagowania, w tym w dziedzinie badań naukowych, na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja i państwa członkowskie prowadzą w stosownych przypadkach dialog z zainteresowanymi stronami, w tym z organizacjami pracowników sektora zdrowia i opieki, zainteresowanymi stronami z przemysłu i łańcucha dostaw oraz organizacjami pacjentów. Dialog ten obejmuje regularną wymianę informacji między organami administracji, przemysłem i odpowiednimi podmiotami w łańcuchu dostaw produktów farmaceutycznych, by móc wskazywać spodziewane ograniczenia podaży i dzięki temu umożliwić lepszą koordynację, rozwój synergii i odpowiednie reakcje;
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1
1.  Komisja może organizować działania szkoleniowe dla pracowników opieki zdrowotnej i pracowników do spraw zdrowia publicznego w państwach członkowskich, w tym w odniesieniu do zdolności w zakresie gotowości na podstawie Międzynarodowych przepisów zdrowotnych.
1.  Komisja może organizować działania szkoleniowe przy wsparciu odpowiednich agencji unijnych, w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami medycznymi i organizacjami pacjentów, przeznaczone dla pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz pracowników do spraw zdrowia publicznego w państwach członkowskich, zwłaszcza szkolenia interdyscyplinarne „Jedno zdrowie”, w tym w odniesieniu do zdolności w zakresie gotowości na podstawie Międzynarodowych przepisów zdrowotnych.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2
Komisja organizuje te działania we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.
Komisja organizuje te działania we współpracy z zainteresowanymi lub potencjalnie zainteresowanymi państwami członkowskimi, w miarę możliwości w porozumieniu z WHO, by uniknąć powielania działań, w tym zdolności do gotowości w ramach Międzynarodowych przepisów zdrowotnych.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
W regionach transgranicznych wspiera się wspólne szkolenia transgraniczne i wymianę najlepszych praktyk dla pracowników opieki zdrowotnej i pracowników do spraw zdrowia publicznego oraz wprowadza się obowiązek dobrej znajomości systemów zdrowia publicznego.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 b (nowy)
Komisja wykorzystuje pełen potencjał uczenia się na odległość, by zwiększyć liczbę uczestników szkoleń.
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Działania szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, mają na celu zapewnienie pracownikom, o których mowa w tym ustępie, wiedzy i umiejętności niezbędnych w szczególności do opracowywania i wdrażania krajowych planów gotowości, o których mowa w art. 6, oraz do realizacji działań mających na celu zwiększenie gotowości na sytuacje kryzysowe i zdolności w zakresie nadzoru, w tym wykorzystanie narzędzi cyfrowych.
2.  Działania szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, mają na celu zapewnienie pracownikom, o których mowa w tym ustępie, wiedzy i umiejętności niezbędnych w szczególności do opracowywania i wdrażania krajowych planów gotowości, o których mowa w art. 6, oraz do realizacji działań mających na celu zwiększenie gotowości na sytuacje kryzysowe i zdolności w zakresie nadzoru, w tym wykorzystanie narzędzi cyfrowych, a także zapewnienie ciągłości krytycznych usług długoterminowej opieki zdrowotnej i spójności z podejściem „Jedno zdrowie”.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3
3.  Działania szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, mogą być dostępne dla pracowników właściwych organów państw trzecich i można je organizować poza terytorium Unii.
3.  Działania szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, mogą być dostępne dla pracowników właściwych organów państw trzecich i można je organizować poza terytorium Unii, w miarę możliwości w koordynacji z działaniami ECDC w tej dziedzinie.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5
5.  Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, może wspierać organizowanie programów wymiany pracowników opieki zdrowotnej i pracowników do spraw zdrowia publicznego między dwoma państwami członkowskimi lub większą ich liczbą oraz czasowego oddelegowania personelu z jednego państwa członkowskiego do drugiego.
5.  Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, może wspierać organizowanie programów wymiany pracowników opieki zdrowotnej i pracowników do spraw zdrowia publicznego między dwoma państwami członkowskimi lub większą ich liczbą oraz czasowego oddelegowania personelu z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Organizując te programy, uwzględnia się wkład branżowych organizacji ochrony zdrowia w każdym z państw członkowskich.
Poprawki 131 i 264
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  Komisja i każde państwo członkowskie, które sobie tego życzy, mogą brać udział w procedurze wspólnego udzielania zamówień prowadzonej na podstawie art. 165 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/104629 w celu zakupu z wyprzedzeniem medycznych środków przeciwdziałania w odniesieniu do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.
1.  Komisja, a w szczególności HERA, i każde państwo członkowskie mogą brać udział jako strony zamawiające w procedurze wspólnego udzielania zamówień prowadzonej na podstawie art. 165 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/104629 w celu zakupu z wyprzedzeniem, w rozsądnym terminie, medycznych środków przeciwdziałania w odniesieniu do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.
_________________
_________________
29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a
a)  uczestnictwo w procedurze wspólnego udzielania zamówień jest otwarte dla wszystkich państw członkowskich, państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i krajów kandydujących do Unii zgodnie z art. 165 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046;
a)  uczestnictwo w procedurze wspólnego udzielania zamówień jest otwarte dla wszystkich państw członkowskich, państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), krajów kandydujących do Unii zgodnie z art. 165 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 oraz Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino i Państwa Watykańskiego;
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c
c)  państwa członkowskie, państwa EFTA i kraje kandydujące do Unii uczestniczące we wspólnym udzielaniu zamówień zamawiają dane medyczne środki przeciwdziałania za pośrednictwem tej procedury, a nie za pośrednictwem innych kanałów, i nie prowadzą równoległych procesów negocjacyjnych dotyczących danego produktu;
c)  państwa uczestniczące we wspólnym udzielaniu zamówień zamawiają dane medyczne środki przeciwdziałania za pośrednictwem tej procedury, a nie za pośrednictwem innych kanałów, i nie prowadzą od tego momentu równoległych procesów negocjacyjnych dotyczących danego produktu; państwa prowadzące od tego momentu równoległe procesy negocjacyjne wyklucza się z grupy krajów uczestniczących, niezależnie od tego, czy proces taki doprowadzono do etapu podpisania;
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)  we wspólnym udzielaniu zamówień określa się jednoznacznie etapy procedury, zakres, specyfikację istotnych warunków zamówienia i terminy oraz wymaga się od wszystkich stron wywiązywania się z jasnych zobowiązań, w tym od producentów – dostarczenia uzgodnionych ilości produkcji, a od organów administracji – nabycia uzgodnionych zarezerwowane ilości; ujawnia się dokładne ilości zamówione przez każde państwo uczestniczące i dostarczone do niego oraz szczegółowe informacje o zobowiązaniach;
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c b (nowa)
cb)  do wszystkich działań dotyczących wspólnego udzielania zamówień i związanych z nimi umów zakupu zastosowanie ma wysoki stopień przejrzystości; Europejski Trybunał Obrachunkowy ma pełen dostęp do wszystkich istotnych dokumentów, by móc prowadzić dokładne coroczne kontrole podpisanych umów i inwestycji publicznych;
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c c (nowa)
cc)  we wspólnym udzielaniu zamówień w procesie oceny ofert oprócz kosztów analizuje się również kryteria jakościowe; kryteria takie obejmują na przykład zdolność producenta do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw podczas kryzysu zdrowotnego;
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c d (nowa)
cd)  wspólne udzielanie zamówień odbywa się tak, by zwiększyć siłę nabywczą państw uczestniczących, poprawić bezpieczeństwo dostaw medycznych środków przeciwdziałania poważnym transgranicznym zagrożeniom zdrowia i zapewnić równy dostęp do tych środków;
Poprawka 265
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e a (nowa)
ea)   w przypadku wspólnego udzielania zamówień na podstawie art. 7 rozporządzenia Rady w sprawie ram środków służących zapewnieniu istotnych w kontekście kryzysu medycznych środków przeciwdziałania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii [ISC/2020/12524] Komisja ma prawo wymagać uzyskania licencji, na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, obejmującej prawa własności intelektualnej i wiedzy eksperckiej odnoszące się do takich środków przeciwdziałania, jeżeli podmiot gospodarczy zaniecha działań rozwojowych lub nie jest w stanie zapewnić wystarczającej i terminowej realizacji takich środków przeciwdziałania na uzgodnionych warunkach. Dalsze warunki i procedury związane z korzystaniem z tego prawa mogą zostać określone w szczegółowych umowach z podmiotami gospodarczymi;
Poprawka 266
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e b (nowa)
eb)   w celu zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do wydatkowania środków publicznych, w przypadku wspólnego udzielania zamówień na podstawie art. 7 rozporządzenia Rady w sprawie ram środków służących zapewnieniu istotnych w kontekście kryzysu medycznych środków przeciwdziałania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii [ISC/2020/12524] Komisja w odpowiednim czasie udostępnia publicznie zamówienia i umowy zawarte z podmiotami gospodarczymi, określające co najmniej:
(i)  terminarz dostaw towaru lub usługi;
(ii)  warunki zobowiązań i odszkodowań;
(iii)  w stosownych przypadkach liczbę miejsc produkcji.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Komisja, w porozumieniu z państwami członkowskimi, zapewnia koordynację i wymianę informacji między podmiotami organizującymi wszelkie działania, w tym między innymi procedury wspólnego udzielania zamówień, gromadzenie zapasów i darowizny medycznych środków przeciwdziałania w ramach różnych mechanizmów ustanowionych na poziomie Unii, w szczególności w ramach:
3.  Komisja, w porozumieniu z państwami członkowskimi, zapewnia koordynację i wymianę informacji między podmiotami organizującymi wszelkie działania i uczestniczącymi w nich, w tym między innymi procedury wspólnego udzielania zamówień, rozwój, gromadzenie zapasów w obiektach spełniających wymogi prawne dotyczące medycznych środków przeciwdziałania oraz położonych jak najbliżej jak największej liczby obszarów gęsto zamieszkanych i jak najbardziej dostępnych z tych obszarów, bez szkody dla dostarczania tych produktów mieszkańcom regionów oddalonych, wiejskich i peryferyjnych, a także darowizny medycznych środków przeciwdziałania dla państw o niskich i średnich dochodach, w ramach różnych mechanizmów ustanowionych na poziomie Unii, w szczególności w ramach:
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a
a)  gromadzenia zapasów na podstawie rescEU, o którym mowa w art. 12 decyzji nr 1313/2013/UE;
a)  gromadzenia zapasów na podstawie rescEU, o którym mowa w art. 23 decyzji nr 1313/2013/UE;
Poprawki 140 i 267
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera f
f)  innych instrumentów wspierających badania biomedyczne i rozwój biomedyczny na poziomie Unii w celu zwiększenia zdolności i gotowości do reagowania na transgraniczne zagrożenia i stany zagrożenia.
f)  innych programów i instrumentów wspierających badania biomedyczne i rozwój biomedyczny na poziomie Unii w celu zwiększenia zdolności i gotowości do reagowania na transgraniczne zagrożenia i stany zagrożenia, takich jak rozporządzenie Rady w sprawie ram środków służących zapewnieniu istotnych w kontekście kryzysu medycznych środków przeciwdziałania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii [ISC/2020/12524].
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Państwa uczestniczące zapewniają odpowiednie gromadzenie zapasów i dystrybucję zamawianych medycznych środków przeciwdziałania. Najważniejsze informacje i charakterystykę tego gromadzenia zapasów i dystrybucji określa się w planach krajowych.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Zgodnie z zasadą przejrzystości Komisja regularnie informuje Parlament Europejski o negocjacjach dotyczących wspólnych zamówień na medyczne środki przeciwdziałania.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 c (nowy)
3c.  Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do kontroli w dowolnym czasie, zgodnie z obowiązującymi zasadami poufności, pełnej treści wszelkich umów zawartych w wyniku procedur toczących się na podstawie niniejszego artykułu.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 d (nowy)
3d.  Komisja i państwa członkowskie udostępniają konsumentom aktualne, dostępne i jasne informacje o prawach i obowiązkach związanych ze wspólnie zamawianymi medycznymi środkami przeciwdziałania, w tym o odpowiedzialności za szkody oraz o dostępie do ochrony prawnej i reprezentacji konsumentów.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 e (nowy)
3e.   Jeżeli nie stosuje się procedury wspólnego udzielania zamówień na medyczne środki przeciwdziałania transgranicznym zagrożeniom zdrowia, Komisja zachęca państwa członkowskie do wymiany informacji o cenach i terminach dostaw medycznych środków przeciwdziałania.
Poprawki 146 i 268
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Sieć nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i powiązanymi szczególnymi problemami zdrowotnymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (i) i (ii), zapewnia stałą komunikację między Komisją, ECDC i właściwymi organami odpowiedzialnymi na szczeblu krajowym za nadzór epidemiologiczny.
1.  Sieć nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi, w tym nad chorobami zakaźnymi pochodzenia odzwierzęcego, i powiązanymi szczególnymi problemami zdrowotnymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (i) i (ii), zapewnia stałą komunikację między Komisją, w szczególności HERA, ECDC i właściwymi organami odpowiedzialnymi na szczeblu krajowym za nadzór epidemiologiczny.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)   monitoruje wpływ chorób zakaźnych na ciągłość badań przesiewowych, diagnozowania, monitorowania, leczenia i opieki nad osobami cierpiącymi na inne choroby i mającymi inne problemy zdrowotne;
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b b (nowa)
bb)   monitoruje wpływ chorób zakaźnych na zdrowie psychiczne;
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d
d)  identyfikuje czynniki ryzyka przenoszenia chorób oraz grupy ludności obciążone ryzykiem i wymagające ukierunkowanych środków zapobiegania;
d)  identyfikuje i monitoruje czynniki ryzyka przenoszenia chorób oraz grupy ludności obciążone ryzykiem i wymagające ukierunkowanych środków zapobiegania;
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera e
e)  przyczynia się do oceny obciążenia populacji chorobami zakaźnymi, wykorzystując dane takie jak częstość występowania choroby, powikłania, hospitalizacja i śmiertelność;
e)  przyczynia się do oceny obciążenia systemów opieki zdrowotnej i świadczenia opieki oraz obciążenia populacji chorobami zakaźnymi, wykorzystując dane takie jak częstość występowania choroby, powikłania, hospitalizacja, śmiertelność, wpływ na zdrowie psychiczne, odraczanie badań przesiewowych, diagnozowanie, monitorowanie, leczenie i opieka nad osobami cierpiącymi na inne choroby i mającymi inne problemy zdrowotne oraz skutki społeczno-gospodarcze;
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera h a (nowa)
ha)  wskazuje wszelkie słabości światowego łańcucha dostaw związanego z produkcją i wytwarzaniem medycznych środków przeciwdziałania niezbędnych do zapobiegania chorobom zakaźnym, ich diagnozowania, leczenia i katamnezy oraz opracowuje plany przeciwdziałania tym słabościom; inne mechanizmy, takie jak unijny mechanizm kontroli wywozu, elastyczność regulacyjna, umowy o współpracy, obowiązkowe lub dobrowolne umowy licencyjne między przedsiębiorstwami, mogą pozwolić Unii na ułatwienie dostępu do środków przeciwdziałania dla obywateli i mieszkańców państw członkowskich oraz krajów Partnerstwa Wschodniego oraz krajów o niskim i średnim dochodzie;
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera f a (nowa)
fa)   informacje o dostępności medycznych środków przeciwdziałania niezbędnych do zapobiegania danej chorobie, jej diagnozowania, leczenia i katamnezy.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Podawane przez państwa członkowskie informacje, o których mowa w ust. 3 lit. a), przekazuje się co najmniej dla poziomu NUTS II do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) lub innej platformy, w terminach określonych zgodnie z art. 7.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit 2 a (nowy)
ECDC wspiera państwa członkowskie w gromadzeniu i udostępnianiu danych w czasie kryzysu zdrowotnego oraz w zintegrowanym działaniu sieci nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i powiązanymi szczególnymi problemami zdrowotnymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (i) i (ii). ECDC w stosownych przypadkach udostępnia również swoją wiedzę fachową w tej dziedzinie państwom trzecim.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 9 – akapit 1 – wprowadzenie
9.  Komisja, w drodze aktów wykonawczych, tworzy i aktualizuje:
9.  Zgodnie z art. 28 Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczące utworzenia i aktualizacji:
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 9 – akapit 1 – litera c
c)  procedury funkcjonowania sieci nadzoru epidemiologicznego opracowane zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) …/… [Dz.U.: Proszę wstawić numer rozporządzenia ECDC [ISC/2020/ 12527]].
skreśla się
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 9 a (nowy)
9a.  Jeżeli wymaga tego należycie uzasadniona szczególnie pilna potrzeba związana z nasileniem lub nowym charakterem poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia lub z szybkością jego rozprzestrzeniania się w państwach członkowskich, do aktów delegowanych przyjętych zgodnie z niniejszym artykułem zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 28a.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 9 b (nowy)
9b.  Komisja w drodze aktów wykonawczych tworzy i aktualizuje procedury funkcjonowania sieci nadzoru epidemiologicznego opracowane zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) …/… [Dz.U.: Proszę wstawić numer rozporządzenia ECDC [ISC/2020/ 12527]].
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 10
10.  W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby związanej z nasileniem lub nowym charakterem poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia lub z szybkością jego rozprzestrzeniania się w państwach członkowskich Komisja może przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 3, w celu przyjęcia definicji przypadków, procedur i wskaźników nadzoru w państwach członkowskich w sytuacji zagrożenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz (ii). Wskaźniki, o których mowa powyżej, powinny również wspierać ocenę zdolności w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia.
10.  W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby związanej z nasileniem lub nowym charakterem poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia lub z szybkością jego rozprzestrzeniania się w państwach członkowskich Komisja może przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 3, w celu przyjęcia procedur nadzoru w państwach członkowskich w sytuacji zagrożenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz (ii).
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
1.  ECDC zapewnia dalszy rozwój platformy cyfrowej, za pośrednictwem której zarządza się danymi i dzięki której są one automatycznie wymieniane, w celu ustanowienia zintegrowanych i interoperacyjnych systemów nadzoru umożliwiających, w stosownych przypadkach, nadzór w czasie rzeczywistym z myślą o wspieraniu profilaktyki i kontroli chorób zakaźnych.
1.  Po przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych oraz po ograniczeniu wszelkiego ryzyka dla praw i swobód osób, których dane dotyczą, ECDC zapewnia ciągły rozwój platformy cyfrowej, za pośrednictwem której zarządza się danymi i dzięki której są one automatycznie wymieniane, w celu ustanowienia zintegrowanych i interoperacyjnych systemów nadzoru umożliwiających, w stosownych przypadkach, nadzór w czasie rzeczywistym z myślą o wspieraniu profilaktyki i kontroli chorób zakaźnych. Zapewnia nadzór człowieka nad platformą cyfrową, wprowadza specjalne środki minimalizacji ryzyka, które może wynikać z przenoszenia uprzedzeń lub niekompletnych danych z wielu źródeł, oraz ustala procedury kontroli jakości danych. Cyfrowe platformy i aplikacje wspierające nadzór epidemiologiczny na szczeblu Unii i państw członkowskich są wdrażane z zachowaniem zasady uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a
a)  umożliwia automatyczne gromadzenie danych z nadzoru i danych laboratoryjnych, wykorzystywanie informacji pochodzących z elektronicznych kart zdrowia, monitorowanie mediów oraz stosowanie sztucznej inteligencji do walidacji i analizy danych oraz zautomatyzowanej sprawozdawczości;
a)  umożliwia automatyczne gromadzenie danych z nadzoru i danych laboratoryjnych, wykorzystywanie odpowiednich danych dotyczących zdrowia pochodzących z uprzednio określonej i autoryzowanej listy elektronicznych kart zdrowia i baz danych dotyczących zdrowia, monitorowanie mediów oraz stosowanie sztucznej inteligencji do walidacji i analizy danych oraz sprawozdawczości statystycznej zgodnie z art. 22 RODO;
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b
b)  umożliwia komputerowe przetwarzanie i wymianę informacji, danych i dokumentów.
b)  umożliwia komputerowe przetwarzanie i wymianę informacji, danych i dokumentów, uwzględniając unijne przepisy o ochronie danych osobowych;
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)   umożliwia automatyczne powiadamianie w EWRS o przekroczeniu przez choroby zakaźne progów ostrzegawczych, o których mowa w art. 13 ust. 2 lit. a); powiadomienie zatwierdza właściwy organ ds. zdrowia;
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie regularnego zasilania zintegrowanego systemu nadzoru terminowymi i kompletnymi informacjami, danymi i dokumentami przekazywanymi i wymienianymi za pośrednictwem platformy cyfrowej.
3.  Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie regularnego zasilania zintegrowanego systemu nadzoru terminowymi, kompletnymi i dokładnymi informacjami, danymi i dokumentami przekazywanymi i wymienianymi za pośrednictwem platformy cyfrowej. Państwa członkowskie wspierają automatyzację tego procesu między krajowym i unijnym systemem nadzoru.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5
5.  Do celów epidemiologicznych ECDC ma również dostęp do odpowiednich danych dotyczących zdrowia, z którymi można się zapoznać lub do których wgląd zapewniono za pośrednictwem infrastruktury cyfrowej umożliwiającej wykorzystanie danych dotyczących zdrowia do celów badań, kształtowania polityki i do celów regulacyjnych.
5.  Do celów nadzoru epidemiologicznego ECDC ma również dostęp do odpowiednich danych dotyczących zdrowia, z którymi można się zapoznać lub do których wgląd zapewniono za pośrednictwem infrastruktury cyfrowej umożliwiającej wykorzystanie danych dotyczących zdrowia do celów badań, kształtowania polityki i do celów regulacyjnych. Dostęp do danych o zdrowiu jest proporcjonalny do szczególnych i konkretnych celów, określonych uprzednio przez ECDC.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 – wprowadzenie
6.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące funkcjonowania platformy nadzoru określające:
6.  Po przeprowadzeniu procedury konsultacji określonej w art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Komisja przyjmuje zgodnie z art. 28 akty delegowane dotyczące funkcjonowania platformy nadzoru określające:
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 – litera a
a)  specyfikacje techniczne platformy, w tym mechanizm elektronicznej wymiany danych do celów wymiany z istniejącymi systemami krajowymi, określanie mających zastosowanie norm, definiowanie struktur wiadomości, słowniki danych, wymiana protokołów i procedur;
a)  specyfikacje techniczne platformy, w tym mechanizm elektronicznej wymiany danych do celów wymiany z istniejącymi systemami międzynarodowymi i krajowymi, określanie mających zastosowanie norm, definiowanie struktur wiadomości, słowniki danych, wymiana protokołów i procedur;
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 – litera c
c)  rozwiązania awaryjne, które mają być stosowane w przypadku niedostępności funkcji platformy;
c)  rozwiązania awaryjne i bezpieczne kopie zapasowe, które mają być stosowane w przypadku niedostępności funkcji platformy;
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 – litera d
d)  w jakich przypadkach i na jakich warunkach zainteresowanym państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym można udzielić częściowego dostępu do funkcji platformy, a także praktyczne rozwiązania dotyczące takiego dostępu;
d)  w jakich przypadkach i na jakich warunkach zainteresowanym organizacjom międzynarodowym można udzielić częściowego dostępu do funkcji platformy, a także praktyczne rozwiązania dotyczące takiego dostępu, w pełnej zgodności z rozporządzeniami (UE) 2018/1725 i (UE) 2016/679 oraz z dyrektywą (UE) 2016/680;
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 – litera f a (nowa)
fa)   zapewnienie standaryzacji infrastruktury lub przechowywania, przetwarzania i analizy danych;
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Cyfrowe platformy i aplikacje wspierające nadzór epidemiologiczny na szczeblu Unii i państw członkowskich są wdrażane zgodnie z zasadą uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  W dziedzinie zdrowia publicznego lub w szczegółowych dziedzinach zdrowia publicznego istotnych dla wykonania niniejszego rozporządzenia lub planów krajowych, o których mowa w art. 6, Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, wyznaczyć laboratoria referencyjne UE dla zapewnienia wsparcia krajowym laboratoriom referencyjnym z myślą o rozpowszechnianiu – na zasadzie dobrowolności – dobrych i jednolitych praktyk w zakresie diagnostyki, metod badań i stosowania określonych badań wśród państw członkowskich w celu zapewnienia jednolitego nadzoru, powiadamiania o chorobach i zgłaszania ich przez państwa członkowskie.
1.  W dziedzinie zdrowia publicznego lub w szczegółowych dziedzinach zdrowia publicznego istotnych dla wykonania niniejszego rozporządzenia lub planów krajowych, o których mowa w art. 6, Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, wyznaczyć laboratoria referencyjne UE dla zapewnienia wsparcia krajowym laboratoriom referencyjnym z myślą o rozpowszechnianiu dobrych i jednolitych praktyk w zakresie diagnostyki, metod badań i stosowania określonych badań wśród państw członkowskich w celu zapewnienia jednolitego nadzoru, powiadamiania o chorobach i zgłaszania ich przez państwa członkowskie.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera f
f)  monitorowanie, ostrzeganie i wspieranie reagowania na ogniska choroby; oraz
f)  monitorowanie, ostrzeganie i wspieranie reagowania na ogniska choroby, zwłaszcza na nowo pojawiające się czynniki chorobotwórcze; oraz
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3
3.  Sieć laboratoriów referencyjnych UE jest zarządzana i koordynowana przez ECDC.
3.  Sieć laboratoriów referencyjnych UE jest zarządzana i koordynowana przez ECDC we współpracy z laboratoriami sieci WHO, by nie powielać działań. Struktura zarządzania siecią obejmuje współpracę i koordynację z istniejącymi krajowymi i regionalnymi laboratoriami i sieciami referencyjnymi.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Laboratoria, o których mowa w ust. 1, przyczyniają się do wymiany dobrych praktyk i poprawy nadzoru epidemiologicznego, o którym mowa w art. 13.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
4.  Wyznaczenie laboratoriów, o którym mowa w ust. 1, następuje w wyniku publicznej procedury wyboru, jest ograniczone w czasie i obejmuje co najmniej okres 5 lat oraz jest poddawane regularnym przeglądom. Wyznaczając laboratoria referencyjne UE, określa się obowiązki i zadania wyznaczonych laboratoriów.
4.  Wyznaczenie laboratoriów, o którym mowa w ust. 1, następuje w wyniku publicznej procedury wyboru, jest ograniczone w czasie i obejmuje co najmniej okres 5 lat oraz jest poddawane regularnym przeglądom. Komisja zasięga opinii państw członkowskich i ECDC, by opracować specyfikacje istotnych warunków zamówienia i kryteria procesu wyznaczania. Wyznaczając laboratoria referencyjne UE, określa się obowiązki i zadania wyznaczonych laboratoriów. Konsorcja laboratoriów kwalifikują się do wyznaczenia.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – litera a
a)  są bezstronne i wolne od konfliktu interesów, a w szczególności nie znajdują się w sytuacji, która bezpośrednio lub pośrednio mogłaby wpłynąć na ich zdolność bezstronnego wykonywania obowiązków służbowych w zakresie realizacji ich zadań jako laboratoriów referencyjnych UE;
a)  są bezstronne i wolne od konfliktu interesów, a w szczególności nie znajdują się w sytuacji, która bezpośrednio lub pośrednio mogłaby wpłynąć na ich zdolność bezstronnego wykonywania obowiązków służbowych w zakresie realizacji ich zadań jako laboratoriów referencyjnych UE; szczególną uwagę zwraca się na badania i metody zastrzeżone, które mogą być własnością laboratoriów;
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Europejski System Nadzoru (TESSy) wykorzystuje się do doraźnego monitorowania poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) oraz w art. 2 ust. 1 lit. b), c) i d).
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1
Komisja w drodze aktów wykonawczych przyjmuje, w razie potrzeby, definicje przypadków, które mają być stosowane w systemie monitorowania doraźnego, w celu zapewnienia porównywalności i zgodności zebranych danych na szczeblu Unii.
W razie potrzeby Komisja przyjmuje zgodnie z art. 28 akty delegowane dotyczące definicji przypadków, które mają być stosowane w systemie monitorowania doraźnego, w celu zapewnienia porównywalności i zgodności zebranych danych na szczeblu Unii.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 2
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 3
W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby związanej z nasileniem poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia lub z szybkością jego rozprzestrzeniania się między państwami członkowskimi Komisja może przyjąć lub zaktualizować definicje przypadków, o których mowa w akapicie pierwszym, w drodze aktów wykonawczych mających natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 3.
Jeżeli wymaga tego należycie uzasadniona szczególnie pilna potrzeba związana z nasileniem lub nowym charakterem poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia lub z szybkością jego rozprzestrzeniania się w państwach członkowskich, do aktów delegowanych przyjętych zgodnie z niniejszym artykułem zastosowanie ma procedura przewidziana w art. 28a.
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  EWRS umożliwia stałą łączność między Komisją a właściwymi organami odpowiedzialnymi na szczeblu krajowym za gotowość, wczesne ostrzeganie i reagowanie, powiadamianie o zagrożeniu, dokonywanie ocen ryzyka dla zdrowia publicznego oraz określanie środków, które mogą być konieczne do ochrony zdrowia publicznego.
1.  EWRS umożliwia stałą łączność między Komisją, ECDC a właściwymi organami odpowiedzialnymi na szczeblu krajowym za gotowość, wczesne ostrzeganie i reagowanie, powiadamianie o zagrożeniu, dokonywanie ocen ryzyka dla zdrowia publicznego oraz określanie środków, które mogą być konieczne do ochrony zdrowia publicznego.
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
Zarządzanie EWRS i korzystanie z niego wiąże się z wymianą danych osobowych w szczególnych przypadkach, o ile przewidują to odpowiednie instrumenty prawne. Obejmuje to:
Zarządzanie EWRS i operacyjne korzystanie z niego wiąże się z wymianą danych osobowych w szczególnych przypadkach, o ile przewidują to odpowiednie instrumenty prawne. Obejmuje to:
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2
ECDC stale aktualizuje EWRS, umożliwiając korzystanie z nowoczesnych technologii, takich jak cyfrowe aplikacje mobilne, modele sztucznej inteligencji, technologie kosmiczne lub inne technologie automatycznego ustalania kontaktów zakaźnych, opierając się na technologiach ustalania kontaktów zakaźnych opracowanych przez państwa członkowskie.
ECDC stale aktualizuje EWRS, umożliwiając korzystanie z nowoczesnych technologii, takich jak cyfrowe aplikacje mobilne, modele sztucznej inteligencji, technologie kosmiczne lub inne technologie automatycznego ustalania kontaktów zakaźnych, opierając się na technologiach ustalania kontaktów zakaźnych opracowanych przez państwa członkowskie lub przez Unię, wykorzystywanych wyłącznie do walki z pandemią, co do których wykazano, że są odpowiednie, niezbędne i proporcjonalne, w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)
Aby zapewnić jakość i spójność danych, EWRS wdraża solidne, dokładne i interoperacyjne procesy przetwarzania danych z państwami członkowskimi. ECDC koordynuje z państwami członkowskimi cały proces wymiany danych, począwszy od oceny wymogów dotyczących danych, ich przekazywania i gromadzenia, aż po aktualizację i interpretację danych, zapewniając ścisłą współpracę między Komisją, ECDC oraz właściwymi organami krajowymi i regionalnymi.
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   ECDC rozwija i usprawnia EWRS, by zwiększyć automatyzację zbierania i analizowania informacji, ulepszyć kategoryzację powiadomień, ograniczyć komunikacjię otwartym tekstem, zmniejszyć obciążenia administracyjne i poprawić standaryzację powiadomień.
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 b (nowy)
2b.   Należy usprawnić EWRS, by zmniejszyć obciążenie biurokratyczne i ograniczyć powielanie zgłoszeń. EWRS umożliwia właściwym organom krajowym powiadamianie WHO o zdarzeniach, które mogą stanowić stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym zgodnie z art. 6 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych, a informacje te umieszcza się w systemie EWRS, by automatycznie powiadamiać w EWRS o zagrożeniu.
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4
4.  Komisja, w drodze aktów wykonawczych, przyjmuje procedury dotyczące wymiany informacji z innymi systemami szybkiego ostrzegania na szczeblu Unii, w tym wymiany danych osobowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania EWRS oraz unikania nakładania się lub konfliktu działań z istniejącymi strukturami i mechanizmami w zakresie gotowości, monitorowania, wczesnego ostrzegania i zwalczania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.
4.  Komisja, w drodze aktów wykonawczych, przyjmuje procedury dotyczące wymiany informacji z innymi systemami szybkiego ostrzegania na szczeblu Unii i na szczeblu międzynarodowym, w tym wymiany danych osobowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania EWRS oraz unikania nakładania się lub konfliktu działań z istniejącymi strukturami i mechanizmami w zakresie gotowości, monitorowania, wczesnego ostrzegania i zwalczania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   EWRS jest zdolny do automatycznego gromadzenia informacji z innych ważnych baz danych, zawierających na przykład dane o środowisku, klimacie i nawadnianiu oraz inne dane istotne dla poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, mogące ułatwić zrozumienie i złagodzenie ryzyka potencjalnych zagrożeń zdrowia.
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy zgodnie z art. 6 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych właściwe organy krajowe powiadomią WHO o wydarzeniach, które mogą stanowić stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, najpóźniej równocześnie organy te przekazują powiadomienie w EWRS, pod warunkiem że dane zagrożenie należy do zagrożeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
2.  W przypadku gdy zgodnie z art. 6 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych właściwe organy krajowe powiadomią WHO o wydarzeniach, które mogą stanowić stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, o czym jest mowa w art. 18 ust. 2b, równocześnie przekazuje się powiadomienie w EWRS, pod warunkiem że dane zagrożenie należy do zagrożeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera f
f)  ryzyko dla zdrowia publicznego;
f)  zagrożenia dla zdrowia publicznego, zwłaszcza dla grup szczególnie wrażliwych, w tym, w miarę możliwości, wpływ na główne choroby niezakaźne;
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera h
h)  środki inne niż środki ochrony zdrowia publicznego;
h)  środki wielosektorowe inne niż środki ochrony zdrowia publicznego;
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera i a (nowa)
ia)   istniejące i potencjalne miejsca produkcji wyłącznie w celu umożliwienia Unii sporządzenia mapy strategicznych zdolności produkcyjnych dla Unii jako całości;
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera j
j)  wnioski i oferty dotyczące transgranicznej pomocy w przypadku stanu zagrożenia;
j)  wnioski i oferty dotyczące transgranicznej pomocy w przypadku stanu zagrożenia, na przykład przenoszenia pacjentów lub udostępniania personelu medycznego między państwami członkowskimi, zwłaszcza na obszarach transgranicznych w sąsiadujących regionach;
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Państwo członkowskie aktualizuje informacje, o których mowa w ust. 3, w miarę jak zyskuje dostęp do nowych danych.
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W przypadku gdy powiadomienie o zagrożeniu następuje na podstawie art. 19, Komisja – tam gdzie jest to niezbędne do celów koordynowania reagowania na szczeblu Unii lub na wniosek KBZ, o którym mowa w art. 21, lub z własnej inicjatywy – bezzwłocznie udostępnia właściwym organom krajowym i KBZ, za pośrednictwem EWRS ocenę ryzyka dotyczącą potencjalnego nasilenia zagrożenia zdrowia publicznego, w tym możliwe środki ochrony zdrowia publicznego. Ta ocena ryzyka przeprowadzana jest przez:
1.  W przypadku gdy powiadomienie o zagrożeniu następuje na podstawie art. 19, Komisja – tam gdzie jest to niezbędne do celów koordynowania reagowania na szczeblu Unii lub na wniosek KBZ, o którym mowa w art. 21, lub z własnej inicjatywy – bezzwłocznie udostępnia właściwym organom krajowym i KBZ, za pośrednictwem EWRS ocenę ryzyka dotyczącą potencjalnego nasilenia zagrożenia zdrowia publicznego, w tym możliwe środki ochrony zdrowia publicznego, co obejmuje ocenę ryzyka dla zdrowia psychicznego ludności narażonej na zagrożenie. Ta ocena ryzyka przeprowadzana jest przez:
Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera -a (nowa)
-a)   HERA zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. a) decyzji Komisji z dnia 16 września 2021 r. HERA przeprowadza swoją ocenę w taki sposób, aby umożliwić podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia ram na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, jak określono w art. 3 rozporządzenia Rady w sprawie ram zapewniających podaż medycznych środków przeciwdziałania mających znaczenie w sytuacji kryzysowej w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii, a także decyzji, które ze środków określonych w art. 5-11 i art. 13 tego rozporządzenia należy uruchomić;
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a
a)  ECDC zgodnie z art. 8a rozporządzenia (UE) …/… [Dz.U.: Proszę wstawić numer rozporządzenia ECDC [ISC/2020/12527]] w przypadku zagrożenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz (ii), w tym w odniesieniu do substancji pochodzenia ludzkiego: krwi, organów, tkanek i komórek, na które potencjalnie może mieć wpływ choroba zakaźna; lub w art. 2 ust. 1 lit. d); lub
a)  ECDC zgodnie z art. 8a rozporządzenia (UE) …/… [Dz.U.: Proszę wstawić numer rozporządzenia ECDC [ISC/2020/12527]] w przypadku zagrożenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), w tym w odniesieniu do substancji pochodzenia ludzkiego, na przykład krwi, organów, tkanek i komórek, na które potencjalnie może mieć wpływ choroba zakaźna; lub w art. 2 ust. 1 lit. d); lub
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)   Europejską Agencję Leków (EMA), zgodnie z art. 1 rozporządzenia (UE) 2021/... [proszę wstawić numer zmienionego rozporządzenia o EMA 2020/0321(COD)], w przypadku zagrożenia związanego z wadliwym produktem medycznym lub jeżeli zagrożenie staje się poważniejsze na skutek niedoboru produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub wyrobów medycznych; lub
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
fa)   podmioty unijne lub krajowe zajmujące się gromadzeniem zapasów produktów medycznych.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2
2.  Na wniosek agencji lub organu przeprowadzającego ocenę ryzyka w ramach swojego mandatu agencje i organy, o których mowa w ust. 1, bez zbędnej zwłoki przekazują wszelkie istotne informacje i dane, którymi dysponują.
2.  Na wniosek agencji lub organu przeprowadzającego ocenę ryzyka w ramach swojego mandatu agencje i organy, o których mowa w ust. 1, bez zbędnej zwłoki przekazują wszelkie istotne informacje, dane i wiedzę fachową, którymi dysponują. Przedstawiając ich ocenę ryzyka, wskazuje się daną agencję lub organ jako „główne” zgodnie z ust. 3. Ta agencja lub ten organ uwzględnia wszelkie informacje lub wiedzę fachową otrzymane od innych agencji lub organów zgodnie z ust. 1.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 1
W przypadku gdy potrzebna ocena ryzyka leży całkowicie lub częściowo poza mandatem agencji, o których mowa w ust. 1, a zostanie uznana za niezbędną do celów koordynowania reagowania na szczeblu Unii, Komisja na wniosek KBZ lub z własnej inicjatywy przeprowadza doraźną ocenę ryzyka.
W przypadku gdy potrzebna ocena ryzyka leży całkowicie lub częściowo poza mandatem agencji, o których mowa w ust. 1, a zostanie uznana za niezbędną do celów koordynowania reagowania na szczeblu Unii, Komisja na wniosek KBZ lub z własnej inicjatywy przeprowadza doraźną ocenę ryzyka. Jeżeli niezbędna ocena ryzyka wchodzi w zakres mandatu kilku agencji, o których mowa w ust. 1, Komisja wyznacza agencję główną odpowiedzialną za przeprowadzenie oceny ryzyka we współpracy z pozostałymi zainteresowanymi agencjami i wyznacza termin przedłożenia oceny przez tę agencję.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 2
Komisja niezwłocznie udostępnia ocenę ryzyka właściwym organom krajowym za pośrednictwem EWRS, oraz – w stosownych przypadkach – za pośrednictwem powiązanych systemów powiadamiania o zagrożeniu. Jeżeli ocena ryzyka ma zostać udostępniona publicznie, właściwe organy krajowe otrzymują ją przed publikacją.
Komisja niezwłocznie udostępnia ocenę ryzyka właściwym organom krajowym za pośrednictwem EWRS, oraz – w stosownych przypadkach – za pośrednictwem powiązanych systemów powiadamiania o zagrożeniu. Jeżeli ocena ryzyka ma zostać udostępniona publicznie, właściwe organy krajowe otrzymują ją przed publikacją przez EWRS i KBZ.
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 3
W ocenie ryzyka uwzględnia się – o ile są dostępne – istotne informacje przedstawione przez inne podmioty, w szczególności przez WHO w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.
W ocenie ryzyka uwzględnia się – o ile są dostępne – istotne informacje przedstawione przez ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego i inne podmioty, w szczególności przez WHO w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.
Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Po otrzymaniu powiadomienia o zagrożeniu zgodnie z art. 19, na wniosek Komisji lub jednego z państw członkowskich oraz na podstawie dostępnych informacji, w tym informacji, o których mowa w art. 19, oraz na podstawie ocen ryzyka, o których mowa w art. 20, państwa członkowskie koordynują na forum KBZ oraz w porozumieniu z Komisją:
1.  Po otrzymaniu powiadomienia o zagrożeniu zgodnie z art. 19, na wniosek Komisji lub jednego z państw członkowskich oraz na podstawie dostępnych informacji, w tym informacji, o których mowa w art. 19, oraz na podstawie ocen ryzyka, o których mowa w art. 20, państwa członkowskie koordynują na forum KBZ oraz w porozumieniu z Komisją, zwłaszcza z HERA:
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b
b)  przekazywanie informacji o ryzyku i sytuacji kryzysowej, dostosowane do potrzeb i okoliczności zachodzących w państwach członkowskich, mające na celu dostarczanie spójnych i skoordynowanych informacji ludności i pracownikom opieki zdrowotnej w Unii;
b)  przekazywanie informacji o ryzyku i sytuacji kryzysowej, dostosowane do potrzeb i okoliczności zachodzących w państwach członkowskich, mające na celu dostarczanie spójnych i skoordynowanych informacji ludności, pracownikom opieki zdrowotnej i pracownikom do spraw zdrowia publicznego w Unii;
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c
c)  przyjmowanie opinii i wytycznych dla państw członkowskich, w tym w sprawie szczególnych środków reagowania, w celu zapobiegania poważnym transgranicznym zagrożeniom zdrowia i ich kontroli.
c)  przyjmowanie opinii i wytycznych dla państw członkowskich, w tym w sprawie szczególnych środków reagowania, w celu zapobiegania poważnym transgranicznym zagrożeniom zdrowia i ich kontroli, w tym koordynacji środków reagowania.
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)   krajowe ograniczenia podróżowania i inne transgraniczne ograniczenia przemieszczania się i zgromadzeń oraz wymogi dotyczące kwarantanny i nadzór nad osobami objętymi kwarantanną po podróży transgranicznej.
Poprawki 207 i 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza przyjąć środki ochrony zdrowia publicznego w celu zwalczania poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia, przed przyjęciem tych środków informuje inne państwa członkowskie Komisję oraz przeprowadza z nimi konsultacje w sprawie charakteru, celu i zakresu stosowania danych środków, chyba że konieczność ochrony zdrowia publicznego jest tak pilna, iż niezbędne jest natychmiastowe przyjęcie danych środków.
2.  W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza przyjąć środki ochrony zdrowia publicznego w celu zwalczania poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia, przed przyjęciem lub zaprzestaniem stosowania tych środków informuje inne, zwłaszcza sąsiadujące z nim państwa członkowskie, Komisję, zwłaszcza HERA, HCB i Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, przeprowadza z nimi konsultacje w sprawie charakteru, celu i zakresu stosowania danych środków oraz koordynuje z nimi dane działania, chyba że konieczność ochrony zdrowia publicznego jest tak pilna, iż niezbędne jest natychmiastowe przyjęcie danych środków.
Poprawki 208 i 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy państwo członkowskie musi przyjąć w trybie pilnym środki ochrony zdrowia publicznego w związku z wystąpieniem lub ponownym wystąpieniem poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia, informuje ono pozostałe państwa członkowskie i Komisję o charakterze, celu i zakresie danych środków bezzwłocznie po przyjęciu tych środków.
3.  W przypadku gdy państwo członkowskie musi przyjąć w trybie pilnym środki ochrony zdrowia publicznego w związku z wystąpieniem lub ponownym wystąpieniem poważnego transgranicznego zagrożenia zdrowia, informuje ono bezzwłocznie po przyjęciu tych środków pozostałe państwa członkowskie, odpowiednie organy regionalne, Komisję, a zwłaszcza HERA, HCB i Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, o charakterze, celu i zakresie danych środków, zwłaszcza w regionach transgranicznych.
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   W przypadku poważnego transgranicznego zagrożenia dla zdrowia wykraczającego poza krajowe zdolności reagowania w danym państwie członkowskim to państwo może również zwrócić się o pomoc do innych państw członkowskich za pośrednictwem ERCC utworzonego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE1a.
___________________
1a Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Poprawka 273
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a
a)  opierają się w szczególności na zaleceniach ECDC, innych właściwych agencji lub organów lub komitetu doradczego, o którym mowa w art. 24;
a)  opierają się w szczególności na zaleceniach ECDC i zwłaszcza HERA, innych właściwych agencji lub organów lub komitetu doradczego, o którym mowa w art. 24;
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera c
c)  są proporcjonalne do ryzyka dla zdrowia publicznego, jakie wynika z danego zagrożenia, przy czym w szczególności unika się w nich wszelkiego zbędnego ograniczania swobodnego przepływu osób, towarów i usług.
c)  są niezbędne, odpowiednie i proporcjonalne do ryzyka dla zdrowia publicznego, jakie wynika z danego zagrożenia, przy czym w szczególności unika się w nich wszelkiego zbędnego ograniczania swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz praw, wolności i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a także wspierają koordynację środków przyjmowanych przez państwa członkowskie;
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)   są ograniczone w czasie i przestają obowiązywać, gdy tylko ustaje jeden z warunków określonych w lit. a), b) i c);
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera c b (nowa)
cb)  uwzględniają potrzebę normalnego funkcjonowania jednolitego rynku, zwłaszcza istnienia uprzywilejowanych korytarzy zapewniających swobodny przepływ żywności i medycznych środków przeciwdziałania.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3
3.  Przed uznaniem sytuacji za stan zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii Komisja powinna skontaktować się z WHO, aby podzielić się analizą Komisji dotyczącą sytuacji wystąpienia epidemii i poinformować WHO o zamiarze przyjęcia takiej decyzji.
3.  Przed uznaniem sytuacji za stan zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii Komisja kontaktuje się z WHO, aby podzielić się analizą Komisji dotyczącą sytuacji wystąpienia epidemii i poinformować WHO o zamiarze przyjęcia takiej decyzji.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 2.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 3.
Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Po stwierdzeniu stanu zagrożenia zdrowia publicznego Rada, na wniosek Komisji, może przyjąć rozporządzenie uruchamiające ramy na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, jeżeli jest to adekwatne do sytuacji gospodarczej, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady w sprawie ram zapewniających podaż medycznych środków przeciwdziałania mających znaczenie w sytuacji kryzysowej w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii. W przypadku uruchomienia ram na wypadek sytuacji nadzwyczajnej ustanawia się HCB w celu koordynowania działań Rady, Komisji, odpowiednich agencji i organów Unii oraz państw członkowskich w celu zapewnienia podaży medycznych środków przeciwdziałania i dostępu do nich. W takich sytuacjach, zgodnie ze wspólną deklaracją w sprawie kontroli budżetowej nowych wniosków na podstawie art. 122 TFUE, ustanawia się wspólny komitet składający się z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Rady.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Do celów formalnego uznania stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii Komisja ustanawia Komitet Doradczy ds. Stanów Zagrożenia Zdrowia Publicznego (zwany dalej „komitetem doradczym”), który na wniosek Komisji doradza Komisji, przedstawiając swoje opinie na temat:
1.  Do celów formalnego uznania stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii Komisja po konsultacji z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Zdrowia ustanawia Komitet Doradczy ds. Stanów Zagrożenia Zdrowia Publicznego (zwany dalej „komitetem doradczym”), który na wniosek Komisji lub Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia doradza Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, przedstawiając swoje opinie na temat:
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii
(ii)  identyfikacja i łagodzenie istotnych luk, niespójności lub niedociągnięć w środkach, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu ograniczenia konkretnego zagrożenia i zarządzania nim oraz przezwyciężania jego skutków, w tym w zakresie zarządzania i leczenia klinicznego, pozafarmaceutycznych środków przeciwdziałania i potrzeb badawczych w dziedzinie zdrowia publicznego;
(ii)  identyfikacja i łagodzenie istotnych luk, niespójności lub niedociągnięć w środkach, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu ograniczenia konkretnego zagrożenia i zarządzania nim oraz przezwyciężania jego skutków, w tym w zakresie zarządzania i leczenia klinicznego i potrzeb badawczych w dziedzinie zdrowia publicznego;
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii a (nowy)
(iia)  w porozumieniu z EMA zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... [Dz.U.: proszę wstawić numer zmienionego rozporządzenia o EMA] stabilność łańcuchów dostaw i zdolności produkcyjnych medycznych łańcuchów dostaw uczestniczących w produkcji i wytwarzaniu medycznych środków przeciwdziałania potrzebnych do diagnozowania, leczenia i katamnezy w danej chorobie.;
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2
2.  Komitet doradczy składa się z niezależnych ekspertów wybranych przez Komisję według dziedzin wiedzy specjalistycznej i doświadczenia, które są najistotniejsze w przypadku danego zagrożenia. Komitet powinien mieć multidyscyplinarny skład, aby mógł doradzać w kwestiach biomedycznych, behawioralnych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych i międzynarodowych. Przedstawiciele ECDC i EMA uczestniczą w komitecie doradczym w charakterze obserwatorów. Przedstawiciele innych organów lub agencji unijnych istotnych w odniesieniu do danego zagrożenia w razie potrzeby uczestniczą w pracach tego komitetu w charakterze obserwatorów. Komisja może zapraszać ekspertów posiadających szczególne kompetencje w dziedzinie uwzględnionej w porządku obrad do wzięcia doraźnego udziału w pracach komitetu doradczego.
2.  Komitet doradczy składa się z niezależnych ekspertów, przedstawicieli pracowników sektora zdrowia i opieki oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego wybranych przez Komisję według dziedzin wiedzy specjalistycznej i doświadczenia, które są najistotniejsze w przypadku danego zagrożenia. Komitet powinien mieć multidyscyplinarny skład, aby mógł doradzać w kwestiach sanitarnych, biomedycznych, behawioralnych, społecznych, gospodarczych, w sprawach działań badawczo-rozwojowych, produkcji, w kwestiach kulturalnych, w sprawach transportuw kwestiach międzynarodowych. Przedstawiciele ECDC i EMA czynnie uczestniczą w pracach komitetu doradczego. Przedstawiciele innych organów lub agencji unijnych istotnych w odniesieniu do danego zagrożenia w razie potrzeby uczestniczą w pracach tego komitetu w charakterze obserwatorów. Komisja lub Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia mogą zapraszać ekspertów posiadających szczególne kompetencje w dziedzinie uwzględnionej w porządku obrad do wzięcia doraźnego udziału w pracach komitetu doradczego. Komisja publikuje nazwiska ekspertów wybranych do komitetu doradczego oraz szczegółowe informacje o kwalifikacjach zawodowych lub naukowych, które uzasadniają ich powołanie.
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja publikuje na swojej stronie internetowej listę członków komitetu doradczego oraz kwalifikacje uzasadniające ich powołanie. W miarę możliwości zapewnia się równowagę geograficzną wśród członków komitetu. Działają oni niezależnie, w interesie publicznym. Składają deklaracje interesów i zobowiązań. Deklaracje te obejmują wszelką działalność, stanowiska, okoliczności lub inne fakty potencjalnie powodujące powstanie bezpośredniego lub pośredniego interesu, aby umożliwić wskazanie interesów, które można uznać za szkodzące niezależności ekspertów.
Poprawka 275
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 b (nowy)
2b.   Komitet doradczy działa we współpracy z HCB i forum doradczym HERA ustanowionym na mocy decyzji Komisji z dnia 16 września 2021 r. Przedstawiciele forum doradczego HERA uczestniczą w komitecie doradczym w charakterze obserwatorów. Koordynacja między tymi organami zapewnia udział wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym organizacji pracowników służby zdrowia, stowarzyszeń pacjentów oraz podmiotów z branży i łańcucha dostaw, posiadających uznane doświadczenie w dziedzinach związanych z udzielaniem porad dotyczących reagowania na stan zagrożenia zdrowia oraz z pracami HERA.
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3
3.  Komitet doradczy zbiera się w każdym przypadku, gdy wymaga tego sytuacja, na wniosek Komisji lub państwa członkowskiego.
3.  Komitet doradczy zbiera się w każdym przypadku, gdy wymaga tego sytuacja, na wniosek Komisji, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia lub państwa członkowskiego.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6
6.  Komitet doradczy ustanawia swój regulamin wewnętrzny, w tym zasady dotyczące ogłaszania i zakańczania uznawania sytuacji za stan zagrożenia oraz przyjmowania zaleceń i głosowania. Regulamin wewnętrzny wchodzi w życie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję.
6.  Komitet doradczy ustanawia swój regulamin wewnętrzny, w tym zasady dotyczące ogłaszania i zakańczania uznawania sytuacji za stan zagrożenia oraz przyjmowania zaleceń i głosowania. Regulamin wewnętrzny wchodzi w życie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję i Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Protokoły posiedzeń komitetu doradczego są jawne.
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6 b (nowy)
6b.   Komitet doradczy ściśle współpracuje z krajowymi organami doradczymi.
Poprawki 224 i 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b
b)  mechanizmów monitorowania niedoborów medycznych środków przeciwdziałania, ich opracowywania, nabywania, zarządzania nimi i ich wdrażania;
b)  środków, zgodnie z rozporządzeniem Rady w sprawie ram zapewniających podaż środków przeciwdziałania mających znaczenie w sytuacji kryzysowej w przypadku stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii, w celu monitorowania niedoborów medycznych środków przeciwdziałania, ich opracowywania, wytwarzania, zamawiania, działań podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich dostaw, zarządzania nimi, ich przechowywania, dystrybucji i rozmieszczenia;
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c
c)  uruchomienia wsparcia z ECDC, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) .../... [Dz.U.: Proszę wstawić numer rozporządzenia ECDC [ISC/2020/12527]] w celu mobilizacji i rozmieszczenia Grupy Zadaniowej UE ds. Zdrowia.
c)  uruchomienia wsparcia z ECDC, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) .../... [Dz.U.: Proszę wstawić numer rozporządzenia ECDC [ISC/2020/12527]] w celu mobilizacji i rozmieszczenia Grupy Zadaniowej UE ds. Zdrowia, a zwłaszcza stworzenia wykazu dostępnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii w państwach członkowskich na potrzeby ewentualnej transgranicznej relokacji pacjentów;
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)   unijnego mechanizmu kontroli wywozu umożliwiającego Unii zagwarantowanie terminowego i skutecznego dostępu do środków przeciwdziałania;
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c b (nowa)
cb)  uprzywilejowanych korytarzy, o których mowa w art. 25a niniejszego rozporządzenia, w wyjątkowych przypadkach.
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowa)
Artykuł 25a
Uprzywilejowane korytarze
1.  Po uznaniu stanu zagrożenia zdrowia publicznego w związku z pandemią na mocy art. 23 ust. 1 i w przypadku ograniczeń w ruchu granicznym Komisja wyznacza uprzywilejowane korytarze zapewniające swobodny przepływ podstawowych towarów, medycznych środków przeciwdziałania i pracowników transgranicznych na rynku wewnętrznym.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy w sprawie utworzenia uprzywilejowanych korytarzy, o których mowa w ust. 1.
3.  Podczas obowiązywania stanu zagrożenia zdrowia publicznego na poziomie Unii państwo członkowskie może zakazać lub ograniczyć wywóz medycznych środków przeciwdziałania tylko w przypadkach określonych w art. 36 TFUE, pod warunkiem że uzyska uprzednio zgodę Komisji.
4.  Komisja podejmuje decyzję w sprawie wniosku o uprzednią zgodę w terminie pięciu dni od jego złożenia. Jeżeli Komisja nie podejmie decyzji w tym terminie, wniosek uznaje się za przyjęty.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1
1.  EWRS zawiera moduł selektywnego przekazywania wiadomości umożliwiający przekazywanie danych osobowych, w tym danych kontaktowych i danych dotyczących zdrowia, wyłącznie do właściwych organów krajowych, które zajmują się odpowiednimi środkami ustalania kontaktów zakaźnych. Ten moduł selektywnego przekazywania wiadomości musi być zaprojektowany i stosowany w sposób zapewniający bezpieczną i zgodną z prawem wymianę danych osobowych oraz powiązanie z systemami ustalania kontaktów zakaźnych na poziomie Unii.
1.  EWRS zawiera moduł selektywnego przekazywania wiadomości umożliwiający przekazywanie danych osobowych, w tym danych kontaktowych i danych dotyczących zdrowia, wyłącznie do właściwych organów krajowych, które zajmują się odpowiednimi środkami ustalania kontaktów zakaźnych. Ten moduł selektywnego przekazywania wiadomości musi być zaprojektowany zgodnie z zasadą minimalizacji danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych oraz stosowany w sposób zapewniający bezpieczną i zgodną z prawem wymianę danych osobowych oraz powiązanie z systemami ustalania kontaktów zakaźnych na poziomie Unii.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5
5.  Dane osobowe mogą być również wymieniane w kontekście automatycznego ustalania kontaktów zakaźnych za pomocą aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych.
5.  Dane osobowe mogą być również wymieniane w kontekście automatycznego ustalania kontaktów zakaźnych za pomocą aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych, z zachowaniem pełnej zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”)1a.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016).
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 1 – wprowadzenie
6.  Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje:
6.  Po przeprowadzeniu procedury konsultacji określonej w art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Komisja przyjmuje zgodnie z art. 28 akty delegowane dotyczące:
Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 1 – litera b
b)  procedury łączenia EWRS z systemami ustalania kontaktów zakaźnych na poziomie Unii;
b)  procedury łączenia EWRS z systemami ustalania kontaktów zakaźnych na poziomie unijnym i międzynarodowym;
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 1 – litera d
d)  warunki przetwarzania aplikacji służących automatycznemu ustalaniu kontaktów zakaźnych oraz interoperacyjności tych aplikacji, a także przypadki i warunki, na jakich państwa trzecie mogą uzyskać dostęp do interoperacyjności ustalania kontaktów zakaźnych, a także praktyczne ustalenia dotyczące takiego dostępu.
d)  warunki przetwarzania aplikacji służących automatycznemu ustalaniu kontaktów zakaźnych oraz interoperacyjności tych aplikacji, a także przypadki i warunki, na jakich państwa trzecie mogą uzyskać dostęp do interoperacyjności ustalania kontaktów zakaźnych, a także praktyczne ustalenia dotyczące takiego dostępu, w pełnej zgodności z RODO i ze stosownym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości;
Poprawka 234
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 1 – litera d a (nowa)
da)   szczegółowy opis ról podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych z pomocą proponowanych narzędzi i systemów informatycznych;
Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 2
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 27 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 236
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia ... [data wejścia w życie podstawowego aktu ustawodawczego lub inna data określona przez współprawodawców] r.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 9, art. 14 ust. 6, art. 17 ust. 3, art. 25a ust. 2 i art. 26 ust. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie podstawowego aktu ustawodawczego lub inna data określona przez współprawodawców] r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 237
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art.8 ust. 3, art. 13 ust. 9, art. 14 ust. 6, art. 17 ust. 3, art. 25a ust. 2 i art. 26 ust. 6, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art.8 ust. 3, art. 13 ust. 9, art. 14 ust. 6, art. 17 ust. 3, art. 25a ust. 2 i art. 26 ust. 6 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)
Artykuł 28a
Tryb pilny
1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
2.  Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.
Poprawki 240 i 277
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
Do 2025 r., a następnie co 5 lat, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące głównych ustaleń. Ocenę przeprowadza się zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa. Ocena obejmuje, w szczególności, ocenę funkcjonowania EWRS i sieci nadzoru epidemiologicznego, a także koordynację reakcji z KBZ.
Do 2025 r., a następnie co 5 lat, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące głównych ustaleń. Ocenę przeprowadza się zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa. Ocena obejmuje, w szczególności, ocenę funkcjonowania EWRS i sieci nadzoru epidemiologicznego, a także koordynację reakcji z KBZ, HERA i wpływ rozporządzenia na właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku w czasie występowania poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia. Do 2023 r., a następnie co dwa lata, Komisja przeprowadza szczegółowy przegląd realizacji działań HERA, w tym jego struktury, zarządzania, finansowania i zasobów ludzkich. Przeglądy te dotyczą w szczególności wszelkich potrzeb w zakresie zmiany struktury HERA, w tym m.in. możliwości przekształcenia HERA w odrębną agencję, mandatu HERA oraz skutków finansowych wszelkich takich zmian. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie sprawozdania z ustaleń przeglądów. Ustalenia te podawane są do wiadomości publicznej. Przeglądom tym towarzyszy w stosownych przypadkach wniosek ustawodawczy dotyczący kwestii, o których mowa w niniejszym ustępie, przy pełnym poszanowaniu roli Parlamentu Europejskiego jako współustawodawcy.
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)
Na podstawie oceny, o której mowa w poprzednim ustępie, Komisja w stosownych przypadkach przedkłada wniosek ustawodawczy w celu zmiany niniejszego rozporządzenia.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0247/2021).

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności