Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0216(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0200/2019

Внесени текстове :

A8-0200/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Приети текстове
PDF 142kWORD 64k
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0392),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0248/2018),

–  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взеха предвид Акта за присъединяване от 1979 г., и по-специално параграф 6 от Протокол № 4 относно памука, приложен към него,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Националното събрание на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 25 октомври 2018 г.(3),

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 23 юли 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по развитие, комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, комисията по регионално развитие и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0200/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(4);

2.  одобрява своето изявление, както и съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложени към настоящата резолюция, които ще бъдат публикувани в серия C на Официален вестник на Европейския съюз;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия C на Официален вестник на Европейския съюз;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 214.
(2) ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 173.
(3) ОВ С 41, 1.2.2019 г., стр. 1.
(4) Тази позиция заменя измененията, приети на 23 октомври 2020 г. (Приети текстове, P9_TA(2020)0287).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 ноември 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013
P9_TC1-COD(2018)0216

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/2115.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент относно ролята на Европейския съвет по отношение на законодателните елементи на общата селскостопанска политика

Европейският парламент изразява съжаление във връзка с факта, че в заключенията си от 21 юли 2020 г. Европейският съвет взе решения относно законодателни елементи на общата селскостопанска политика, които е трябвало да бъдат решени съгласно обикновената законодателна процедура в съответствие с Договорите. Европейският парламент счита тези едностранни изпреварващи решения за неприемливи, както и че те засягат правата на Европейския парламент като съзаконодател, действащ на равни начала със Съвета.

Европейският парламент изразява съжаление поради нежеланието на Съвета да започне съдържателни преговори с Европейския парламент по тези елементи на основание, че те вече са били решени от Европейския съвет.

По-специално Европейският парламент отбелязва, че Съветът не е започнал съдържателни преговори по разпоредбите за определяне на горна граница и постепенно намаляване, предвидени в член 17, и за предвидената в член 96 гъвкавост между разпределените средства за директни плащания и средствата по ЕЗФРСР, и счита, че резултатът от преговорите по тези членове е незадоволителен.

Европейският парламент изразява дълбоко съжаление във връзка с подхода на Съвета и счита, че той подкопава правилното функциониране на обикновената законодателна процедура. Поради това Европейският парламент настоява това да не се повтаря в бъдещи преговори в рамките на обикновената законодателна процедура.

Съвместно изявление на Европейския парламент и Съвета относно социалното измерение на общата селскостопанска политика

Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да наблюдава, посредством проучване, което да се извърши две години след първите две години от прилагането на социалните условия от всички държави членки, въздействието на механизма върху условията на труд и функционирането на системата от санкции и, когато е целесъобразно, да представи предложения за засилване на социалното измерение на ОСП.

До 2025 г. Комисията ще направи оценка на осъществимостта на включването в приложение XX, член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 492/2011 относно свободното движение на работници и, когато е целесъобразно, ще представи предложения за тази цел.

Изявление на Комисията относно възможността Белгия да представи два стратегически плана по ОСП

С оглед на разпоредбите на член 104 от Регламента за стратегическите планове по ОСП, договорени от съзаконодателите, и като се вземе предвид особената конституционна уредба на Белгия, Комисията потвърждава, че ще приеме Белгия да представи стратегически план по ОСП за всяка от своите федерални единици. Това не засяга нито променя правните задължения на Белгия съгласно Регламента за стратегическите планове по ОСП.

Последно осъвременяване: 2 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност