Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0216(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0200/2019

Předložené texty :

A8-0200/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasování :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Přijaté texty
PDF 145kWORD 62k
Úterý, 23. listopadu 2021 - Štrasburk
Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0392),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 42 a 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0248/2018),

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na akt o přistoupení z roku 1979, a zejména na odstavec 6 protokolu č. 4 o bavlně připojeného k tomuto aktu,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským Národním shromážděním podle protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 25. října 2018(3),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 23. července 2021 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, jakož i stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro rozvoj, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0200/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(4);

2.  schvaluje své prohlášení, jakož i společné prohlášení Parlamentu a Rady, která jsou přílohou tohoto usnesení a která budou zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie,

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení a které bude zveřejněno v řadě C Úředního věstníku Evropské unie,

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje své předsedy, aby předali postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům;

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 214.
(2) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 173.
(3) Úř. věst. C 41, 1.2.2019, s. 1.
(4) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 23. října 2020 (Přijaté texty P9_TA(2020)0287).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a  (EU) č. 1307/2013
P9_TC1-COD(2018)0216

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/2115.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu o úloze Evropské rady, pokud jde o legislativní prvky společné zemědělské politiky

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že Evropská rada ve svých závěrech ze dne 21. července 2020 přijala rozhodnutí o legislativních prvcích společné zemědělské politiky, o nichž mělo být v souladu se Smlouvami rozhodnuto řádným legislativním postupem. Evropský parlament považuje tato jednostranná preventivní rozhodnutí za nepřijatelná a domnívá se, že zasahují do práv Evropského parlamentu jakožto spolutvůrce právních předpisů majícího rovnocenné postavení s Radou.

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že Rada proto nebyla ochotna zahájit smysluplná jednání o těchto prvcích s Evropským parlamentem s odůvodněním, že o nich již rozhodla Evropská rada.

Evropský parlament konstatuje, že Rada nezahájila smysluplná jednání zejména o ustanoveních týkajících se zastropování a postupného snižování plateb stanovených v článku 17 a flexibility mezi příděly přímých plateb a příděly z EZFRV podle článku 96, a považuje výsledek jednání o těchto článcích za neuspokojivý.

Evropský parlament vyjadřuje hluboké politování nad přístupem Rady a domnívá se, že ohrožuje náležité fungování řádného legislativního postupu. Evropský parlament proto trvá na tom, že by se to v žádném budoucím jednání v rámci řádného legislativního postupu nemělo opakovat.

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady ohledně sociálního rozměru společné zemědělské politiky

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby prostřednictvím studie, která má být provedena dva roky po prvních dvou letech uplatňování sociální podmíněnosti všemi členskými státy, sledovala dopad mechanismu na podmínky pracovníků a fungování systému sankcí a aby případně předložila návrhy na posílení sociálního rozměru SZP.

Do roku 2025 posoudí Komise proveditelnost zařazení čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků do přílohy XX a v případě potřeby předloží za tímto účelem návrhy.

Prohlášení Komise o možnosti Belgie předložit dva strategické plány SZP

S ohledem na ustanovení článku 104 nařízení o strategických plánech SZP, na kterých se dohodli spolunormotvůrci, a s přihlédnutím ke specifickému ústavnímu rámci Belgie Komise potvrzuje, že bude souhlasit s tím, aby Belgie předložila strategický plán SZP pro každý ze svých příslušných federálních samosprávných celků. Tím nejsou dotčeny ani změněny právní povinnosti Belgie podle nařízení o strategických plánech SZP.

Poslední aktualizace: 2. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí