Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0216(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0200/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0200/2019

Viták :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Szavazatok :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Elfogadott szövegek
PDF 141kWORD 67k
2021. november 23., Kedd - Strasbourg
Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás ***I
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2021. november 23-i jogalkotási állásfoglalása a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0392),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0248/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az 1979-es csatlakozási okmányra és különösen az ahhoz mellékelt, gyapotról szóló 4. jegyzőkönyv (6) bekezdésére,

–  tekintettel a francia Nemzetgyűlés által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 5-i véleményére(2),

–  tekintettel a Számvevőszék 2018. október 25-i véleményére(3),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2021. július 23-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményeire (A8-0200/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(4);

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, valamint a Parlament és a Tanács együttes nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában tesznek közzé;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában tesznek közzé;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2019.2.15., 214. o.
(2) HL C 86., 2019.3.7., 173. o.
(3) HL C 41., 2019.2.1., 1. o.
(4) Ez az álláspont lép a 2020. október 23-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0287).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. november 23-án került elfogadásra a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2021/...európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2018)0216

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/2115 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata az Európai Tanácsnak a közös agrárpolitika jogalkotási elemei tekintetében betöltött szerepéről

Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Tanács 2020. július 21-i következtetéseiben határozatokat hozott a közös agrárpolitika egyes olyan jogalkotási elemeiről, amelyekről a Szerződésekkel összhangban rendes jogalkotási eljárás keretében kellett volna határozni. Az Európai Parlament úgy véli, hogy ezek az egyoldalú kezdeményező határozatok elfogadhatatlanok, és sértik az Európai Parlament mint a Tanáccsal egyenrangú társjogalkotó jogait.

Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács ezért nem volt hajlandó érdemi tárgyalásokat kezdeni az Európai Parlamenttel ezekről az elemekről, azzal az indokkal, hogy azokról az Európai Tanács már határozott.

Az Európai Parlament megjegyzi különösen azt, hogy a Tanács nem kezdett érdemi tárgyalásokat a 17. cikkben foglalt, a felső határ megállapítására és a fokozatos csökkentésre vonatkozó rendelkezésekről, valamint a közvetlen kifizetések és az EMVA-előirányzatok kiosztása közötti, a 96. cikkben meghatározott rugalmasságról, és úgy véli, hogy az említett cikkekről folytatott tárgyalások eredménye nem kielégítő.

Az Európai Parlament mély sajnálatát fejezi ki a Tanács megközelítése miatt, és úgy véli, hogy az aláássa a rendes jogalkotási eljárás megfelelő működését. Az Európai Parlament ezért ragaszkodik ahhoz, hogy ez a rendes jogalkotási eljárás keretében folytatott jövőbeli tárgyalások során ne ismétlődjön meg.

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a közös agrárpolitika a szociális dimenziójáról

Az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy a szociális feltételrendszer valamennyi tagállam által való alkalmazásának első két éve után két évvel készítendő tanulmány révén kísérje figyelemmel a mechanizmusnak a munkavállalók körülményeire és a szankciórendszer működésére gyakorolt hatását, és adott esetben terjesszen elő javaslatokat a KAP szociális dimenziójának erősítésére.

A Bizottság 2025-ig értékelni fogja, hogy megvalósítható-e a munkavállalók szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a XX. mellékletbe való belefoglalása, és adott esetben javaslatokat terjeszt elő erre vonatkozóan.

A Bizottság nyilatkozata Belgium azon lehetőségéről, hogy két KAP stratégiai tervet nyújtson be

Tekintettel a KAP stratégiai tervről szóló rendelet 104. cikkének társjogalkotók által elfogadott rendelkezéseire, valamint figyelembe véve Belgium sajátos alkotmányos keretét, a Bizottság megerősíti annak elfogadását, hogy Belgium mindkét érintett szövetségi egységére vonatkozóan külön KAP stratégiai tervet nyújt be. Ez nem érinti és nem módosítja Belgiumnak a KAP stratégiai tervről szóló rendelet szerinti jogi kötelezettségeit.

Utolsó frissítés: 2022. március 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat