Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0216(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0200/2019

Pateikti tekstai :

A8-0200/2019

Debatai :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Balsavimas :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Priimti tekstai
PDF 141kWORD 61k
Antradienis, 2021 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras
Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas ***I
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2021 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0392),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį ir į 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0248/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 1979 m. Stojimo aktą, ypač į jo 4 protokolo dėl medvilnės 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 25 d. Audito Rūmų nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2021 m. liepos 23 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8-0200/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(4);

2.  pritaria savo pareiškimui bei Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtiems prie šios rezoliucijos, kurie bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 214.
(2) OL C 86, 2019 3 7, p. 173.
(3) OL C 41, 2019 2 1, p. 1.
(4) Ši pozicija pakeičia 2020 m. spalio 23 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P9_TA(2020)0287).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. lapkričio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
P9_TC1-COD(2018)0216

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2021/2115.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas dėl Europos Vadovų Tarybos vaidmens, susijusio su bendros žemės ūkio politikos teisėkūros elementais

Europos Parlamentas apgailestauja dėl to, kad Europos Vadovų Taryba savo 2020 m. liepos 21 d. išvadose priėmė sprendimus dėl bendros žemės ūkio politikos teisėkūros elementų, dėl kurių sprendimai turėjo būti priimti taikant įprastą teisėkūros procedūrą pagal Sutartis. Europos Parlamentas mano, kad šie vienašaliai pasirašymo sprendimai yra nepriimtini ir pažeidžia Europos Parlamento, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, teises veikti lygiomis teisėmis su Taryba.

Europos Parlamentas apgailestauja dėl to, kad Taryba nenorėjo pradėti prasmingų derybų su Europos Parlamentu dėl šių teisėkūros elementų remdamasi tuo, kad dėl jų jau yra nusprendusi Europos Vadovų Taryba.

Visų pirma Europos Parlamentas pažymi, kad Taryba nepradėjo prasmingų derybų dėl 17 straipsnio nuostatų dėl išmokų dydžio apribojimo ir proporcingo mažinimo ir 96 straipsnio nuostatų dėl tiesioginėms išmokoms skirtų asignavimų ir EŽŪFKP asignavimų lankstumo, ir derybų rezultatus dėl šių straipsnių vertina nepatenkinamai.

Europos Parlamentas labai apgailestauja dėl Tarybos požiūrio ir mano, kad jis kenkia sklandžiam įprastos teisėkūros procedūros veikimui. Todėl Europos Parlamentas primygtinai reikalauja, kad tai nebepasikartotų būsimose derybose pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas dėl bendros žemės ūkio politikos socialinio aspekto

Europos Parlamentas ir Taryba prašo Komisijos atliekant tyrimą, kuris turi būti daromas praėjus dvejiems metams po pirmųjų dvejų socialinės paramos sąlygų taikymo visose valstybėse narėse metų, stebėti mechanizmo poveikį darbuotojų darbo sąlygoms ir nuobaudų sistemos veikimą ir prireikus pateikti pasiūlymų dėl BŽŪP socialinio aspekto stiprinimo.

Iki 2025 m. Komisija įvertina galimybę įtraukti į XX priedą Reglamento (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo 7 straipsnio 1 dalį ir prireikus pateikia pasiūlymų šiuo klausimu.

Komisijos pareiškimas dėl galimybės Belgijai pateikti du BŽŪP strateginius planus

Atsižvelgdama į BŽŪP strateginių planų reglamento 104 straipsnio nuostatas, dėl kurių susitarė teisėkūros institucijos, ir į ypatingą Belgijos konstitucinę sistemą, Komisija patvirtina, jog ji sutiks, kad Belgija pateiktų kiekvieno savo atitinkamo federacinio vieneto BŽŪP strateginį planą. Tai nedaro poveikio Belgijos teisiniams įsipareigojimams pagal Reglamentą dėl BŽŪP strateginių planų ir niekaip jų nekeičia.

Atnaujinta: 2022 m. kovo 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika