Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0216(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0200/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0200/2019

Debates :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Balsojumi :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Pieņemtie teksti
PDF 112kWORD 60k
Otrdiena, 2021. gada 23. novembris - Strasbūra
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2021. gada 23. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0392),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0248/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 1979. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši 6. punktu tam pievienotajā 4. protokolā par kokvilnu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Francijas parlamenta Nacionālā asambleja un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam ,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 5. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2018. gada 25. oktobra atzinumu(3),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2021. gada 23. jūlija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Attīstības komitejas, Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A8-0200/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(4);

2.  apstiprina Parlamenta paziņojumu, kā arī Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienoti šai rezolūcijai, kura tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai, kura tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 62, 15.2.2019., 214. lpp.
(2) OV C 86, 7.3.2019., 173. lpp.
(3) OV C 41, 1.2.2019., 1. lpp.
(4) Ar šo nostāju aizstāj 2020. gada 23. oktobrī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P9_TA(2020)0287).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 23. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/..., ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013
P9_TC1-COD(2018)0216

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2021/2115.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums par Eiropadomes lomu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas likumdošanas elementiem

Eiropas Parlaments pauž nožēlu par to, ka Eiropadome savos 2020. gada 21. jūlija secinājumos ir pieņēmusi lēmumus par kopējās lauksaimniecības politikas likumdošanas elementiem, par kuriem atbilstoši Līgumiem būtu bijis jālemj saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Eiropas Parlaments uzskata, ka šie vienpusējie, bez apspriešanās pieņemtie lēmumi nav pieņemami un ka tie apdraud Eiropas Parlamenta kā viena no likumdevējiem — kuram šajā jomā ir līdzvērtīgas pilnvaras kā Padomei — tiesības.

Eiropas Parlaments pauž nožēlu par to, ka Padome tādēļ nevēlējās sākt jēgpilnas sarunas ar Eiropas Parlamentu par šiem elementiem, pamatojoties uz to, ka par tiem jau ir lēmusi Eiropadome.

Eiropas Parlaments īpaši norāda uz to, ka Padome nav sākusi jēgpilnas sarunas par 17. pantā paredzētajiem maksimuma noteikšanas un pakāpeniskas samazināšanas noteikumiem un 96. pantā paredzēto elastību starp tiešo maksājumu un ELFLA piešķīrumiem, un uzskata, ka sarunu rezultāti par minētajiem pantiem ir neapmierinoši.

Eiropas Parlaments pauž dziļu nožēlu par Padomes pieeju un uzskata, ka tā apdraud parastās likumdošanas procedūras pareizu piemērošanu. Tādēļ Eiropas Parlaments uzstāj, ka to nedrīkstētu atkārti pieļaut nekādās turpmākās sarunās parastās likumdošanas procedūras kontekstā.

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgais paziņojums par kopējās lauksaimniecības politikas sociālo dimensiju

Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju ar pētījuma palīdzību, kas jāveic divus gadus pēc pirmajiem diviem sociālās nosacītības piemērošanas gadiem visās dalībvalstīs, uzraudzīt mehānisma ietekmi uz darba ņēmēju apstākļiem un sodu sistēmas darbību un vajadzības gadījumā nākt klajā ar priekšlikumiem, kā uzlabot KLP sociālo dimensiju.

Līdz 2025. gadam Komisija izvērtēs, vai ir iespējams XX pielikumā iekļaut Regulas (ES) Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos 7. panta 1. punktu, un vajadzības gadījumā nāks klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem.

Komisijas paziņojums par Beļģijas iespēju iesniegt divus KLP stratēģiskos plānus

Ņemot vērā KLP stratēģisko plānu regulas 104. panta noteikumus, par kuriem vienojušies likumdevēji, un Beļģijas īpatnējo konstitucionālo sistēmu, Komisija apstiprina, ka tā pieņems Beļģijas iesniegtos KLP stratēģiskos plānus par katru no tās attiecīgajām federālajām vienībām. Šis paziņojums neietekmē un nemaina Beļģijas juridiskās saistības, kas noteiktas KLP stratēģisko plānu regulā.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 2. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika