Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0216(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0200/2019

Ingediende teksten :

A8-0200/2019

Debatten :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Stemmingen :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Aangenomen teksten
PDF 136kWORD 60k
Dinsdag 23 november 2021 - Straatsburg
Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd ***I
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0392),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 42 en 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0248/2018),

–  gezien artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de Akte van Toetreding van 1979, en met name punt 6 van het daaraan gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Franse Nationale Vergadering, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2018(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 5 december 2018(2),

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 25 oktober 2018(3),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 23 juli 2021 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling evenals de adviezen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8-0200/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(4);

2.  hecht zijn goedkeuring aan zijn verklaring en aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die als bijlage bij onderhavige resolutie zijn gevoegd, en die in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zullen worden bekendgemaakt;

3.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd, en die in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt;

4.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

5.  verzoekt zijn Voorzitters het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 62 van 15.2.2019, blz. 214.
(2) PB C 86 van 7.3.2019, blz. 173.
(3) PB C 41 van 1.2.2019, blz. 1.
(4) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 23 oktober 2020 (Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0287).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 november 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013
P9_TC1-COD(2018)0216

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/2115.)


BIJLAGE BIJ DE WEGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement over de rol van de Europese Raad met betrekking tot wetgevingselementen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Europees Parlement betreurt dat de Europese Raad in zijn conclusies van 21 juli 2020 besluiten heeft genomen over wetgevingselementen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid waarover op grond van de Verdragen volgens de gewone wetgevingsprocedure had moeten worden besloten. Het Europees Parlement acht deze eenzijdige en voortijdige besluiten onaanvaardbaar en is van mening dat hiermee inbreuk is gemaakt op de rechten van het Europees Parlement als medewetgever die op voet van gelijkheid met de Raad optreedt.

Het Europees Parlement betreurt dat de Raad niet bereid was om met het Europees Parlement zinvolle onderhandelingen over deze elementen aan te gaan, omwille van het feit dat de Europese Raad daarover reeds had besloten.

Het Europees Parlement wijst met name op het feit dat de Raad geen zinvolle onderhandelingen heeft aangeknoopt over de bepalingen inzake plafonnering en degressiviteit van artikel 17 en over de flexibiliteit tussen toewijzingen voor rechtstreekse betalingen en Elfpo-toewijzingen neergelegd in artikel 96, en acht het resultaat van de onderhandelingen over die artikelen onbevredigend.

Het Europees Parlement betreurt de aanpak van de Raad ten zeerste en is van mening dat met deze aanpak de goede werking van de gewone wetgevingsprocedure is aangetast. Het Europees Parlement dringt er derhalve op aan dat deze aanpak bij toekomstige onderhandelingen in het kader van de gewone wetgevingsprocedure niet nogmaals wordt gevolgd.

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad over de sociale dimensie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie om na twee jaar toepassing van het stelsel van sociale conditionaliteit door alle lidstaten het effect van het stelsel op de arbeidsomstandigheden en de werking van de sanctieregeling te beoordelen door middel van een studie, en, waar passend, met voorstellen te komen om de sociale dimensie van het GLB te versterken.

Uiterlijk in 2025 zal de Commissie beoordelen of het haalbaar is artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers in bijlage XX op te nemen en zal zij, waar passend, daartoe voorstellen indienen.

Verklaring van de Commissie over de mogelijkheid voor België om twee strategische GLB-plannen in te dienen

Gelet op artikel 104 van de verordening inzake de strategische GLB-plannen, waarover de medewetgevers overeenstemming hebben bereikt, en rekening houdend met het specifieke grondwettelijke kader van België bevestigt de Commissie dat zij zal aanvaarden dat België een strategisch GLB-plan indient voor elk van zijn betrokken gefedereerde entiteiten. De wettelijke verplichtingen van België uit hoofde van de verordening inzake de strategische GLB-plannen worden hierdoor niet beïnvloed of gewijzigd.

Laatst bijgewerkt op: 2 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid