Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0216(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0200/2019

Teksty złożone :

A8-0200/2019

Debaty :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Głosowanie :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Teksty przyjęte
PDF 144kWORD 62k
Wtorek, 23 listopada 2021 r. - Strasburg
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0392),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0248/2018),

–  uwzględniając art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Akt przystąpienia z 1979 r., w szczególności ust. 6 dołączonego do niego protokołu nr 4 dotyczącego bawełny,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Zgromadzenie Narodowe Francji, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 25 października 2018 r.(3),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 23 lipca 2021 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Rozwoju, Komisję Budżetową, Komisję Kontroli Budżetowej, Komisję Rozwoju Regionalnego oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0200/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(4);

2.  zatwierdza swoje oświadczenie oraz wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji, które zostaną opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 214.
(2) Dz.U. C 86 z 7.3.2019, s. 173.
(3) Dz.U. C 41 z 1.2.2019, s. 1.
(4) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 23 października 2020 r. (Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0287).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 listopada 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013
P9_TC1-COD(2018)0216

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/2115.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie roli Rady Europejskiej w odniesieniu do elementów ustawodawczych wspólnej polityki rolnej

Parlament Europejski ubolewa, że w konkluzjach z 21 lipca 2020 r. Rada Europejska podjęła w sprawie elementów ustawodawczych wspólnej polityki rolnej decyzje, które należało podjąć w zwykłej procedurze ustawodawczej zgodnie z Traktatami. Parlament Europejski uważa te jednostronne wyprzedzające decyzje za niedopuszczalne i naruszające prawa Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy działającego na równi z Radą.

Parlament Europejski ubolewa, że w związku z tym Rada nie była skłonna do podjęcia konstruktywnych negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie tych elementów, gdyż Rada Europejska już o nich zadecydowała.

Parlament Europejski zauważa w szczególności, że Rada nie podjęła konstruktywnych negocjacji w sprawie przepisów art. 17 dotyczących ograniczania i degresywności oraz w sprawie elastyczności między przydziałami na płatności bezpośrednie a przydziałami na EFRROW, o której mowa w art. 96, i uważa wynik negocjacji w sprawie tych artykułów za niezadowalający.

Parlament Europejski głęboko ubolewa nad podejściem Rady i uważa, że narusza ono prawidłowe funkcjonowanie zwykłej procedury ustawodawczej. Parlament Europejski podkreśla zatem, że nie powinno się to powtórzyć w przyszłych negocjacjach w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymiaru społecznego wspólnej polityki rolnej

Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji, aby monitorowała – w drodze badania do przeprowadzenia dwa lata po pierwszych dwóch latach stosowania warunkowości społecznej przez wszystkie państwa członkowskie – wpływ mechanizmu na warunki pracy i funkcjonowanie systemu kar oraz, w stosownych przypadkach, przedłożyła wnioski mające na celu wzmocnienie wymiaru społecznego WPR.

Do 2025 r. Komisja oceni, czy włączenie art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników do załącznika XX jest wykonalne, i w stosownym przypadku przedłoży odpowiednie wnioski.

Oświadczenie Komisji w sprawie możliwości przedłożenia przez Belgię dwóch planów strategicznych WPR

W świetle przepisów art. 104 rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR uzgodnionych przez współprawodawców oraz biorąc pod uwagę szczególne ramy konstytucyjne Belgii, Komisja potwierdza, że zgodzi się na przedłożenie przez Belgię planu strategicznego WPR w odniesieniu do każdego z jej odpowiednich podmiotów wchodzących w skład federacji. Nie ma to wpływu na zobowiązania prawne Belgii wynikające z rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR ani nie zmienia tych zobowiązań.

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności