Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0216(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0200/2019

Texte depuse :

A8-0200/2019

Dezbateri :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Voturi :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Texte adoptate
PDF 110kWORD 61k
Marţi, 23 noiembrie 2021 - Strasbourg
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0392),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), precum și articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0248/2018),

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Actul de aderare din 1979, în special punctul 6 din Protocolul nr. 4 privind bumbacul, anexat la acesta,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Adunarea Națională din Franța în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018(2),

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 25 octombrie 2018(3),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 23 iulie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0200/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(4);

2.  aprobă declarația sa, precum și declarația comună a Parlamentului și a Consiliului, anexate la prezenta rezoluție, care vor fi publicate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 214.
(2) JO C 86, 7.3.2019, p. 173.
(3) JO C 41, 1.2.2019, p. 1.
(4) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 23 octombrie 2020 (Texte adoptate, P9_TA(2020)0287).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 noiembrie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013
P9_TC1-COD(2018)0216

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/2115.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European privind rolul Consiliului European în ceea ce privește elementele legislative ale politicii agricole comune

Parlamentul European regretă că Consiliul European a luat, în concluziile sale din 21 iulie 2020, decizii cu privire la elemente legislative ale politicii agricole comune care, conform tratatelor, ar fi trebuit să fie decise în cadrul procedurii legislative ordinare. Parlamentul European consideră că aceste decizii preventive unilaterale sunt inacceptabile și că aduc atingere drepturilor Parlamentului European de a acționa pe picior de egalitate cu Consiliul, în calitate de colegiuitor.

Parlamentul European regretă, prin urmare, că Consiliul nu a fost dispus să inițieze negocieri semnificative cu Parlamentul European cu privire la aceste elemente, pe motiv că acestea fuseseră deja decise de Consiliul European.

În special, Parlamentul European ia act de faptul că Consiliul nu a inițiat negocieri semnificative cu privire la dispozițiile privind plafonarea și degresivitatea prevăzute la articolul 17 și cu privire la flexibilitatea dintre alocările pentru plăți directe și alocările FEADR prevăzute la articolul 96 și consideră că rezultatul negocierilor privind articolele respective este nesatisfăcător.

Parlamentul European regretă profund abordarea Consiliului și consideră că ea subminează buna funcționare a procedurii legislative ordinare. Prin urmare, Parlamentul European insistă asupra faptului că acest lucru nu ar trebui să se reproducă în nicio negociere viitoare din cadrul procedurii legislative ordinare.

Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la dimensiunea socială a politicii agricole comune

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să monitorizeze, prin intermediul unui studiu care urmează să fie realizat la doi ani după primii doi ani de aplicare a condiționalității sociale de către toate statele membre, impactul mecanismului asupra condițiilor de muncă ale lucrătorilor și asupra funcționării sistemului de sancțiuni și, după caz, să prezinte propuneri pentru a consolida dimensiunea socială a PAC.

Până în 2025, Comisia va evalua posibilitatea de a include în anexa XX articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor și, după caz, va prezenta propuneri în acest sens.

Declarația Comisiei privind posibilitatea Belgiei de a prezenta două planuri strategice PAC

Având în vedere dispozițiile articolului 104 din Regulamentul privind planurile strategice PAC convenite de colegiuitori și luând în considerare cadrul constituțional specific al Belgiei, Comisia confirmă că va accepta ca Belgia să prezinte câte un plan strategic PAC pentru fiecare dintre entitățile sale federate relevante. Acest lucru nu afectează și nu modifică obligațiile legale ale Belgiei în temeiul Regulamentului privind planurile strategice PAC.

Ultima actualizare: 2 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate