Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0216(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0200/2019

Predkladané texty :

A8-0200/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasovanie :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Prijaté texty
PDF 144kWORD 60k
Utorok, 23. novembra 2021 - Štrasburg
Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV ***I
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0392),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0248/2018),

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 1979, a najmä na odsek 6 protokolu č. 4 o bavlne, ktorý je pripojený k uvedenému aktu,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Národným zhromaždením, ktoré tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 2018(2),

–  zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 25. októbra 2018(3),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 23. júla 2021, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 svojho rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a na stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0200/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(4);

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ako aj spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 214.
(2) Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 173.
(3) Ú. v. EÚ C 41, 1.2.2019, s. 1.
(4) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 23. októbra 2020 (Prijaté texty, P9_TA(2020)0287).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. novembra 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013
P9_TC1-COD(2018)0216

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2021/2115.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o úlohe Európskej rady, pokiaľ ide o legislatívne prvky spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska rada vo svojich záveroch z 21. júla 2020 prijala rozhodnutia o legislatívnych prvkoch spoločnej poľnohospodárskej politiky, o ktorých sa v súlade so zmluvami malo rozhodnúť v rámci riadneho legislatívneho postupu. Európsky parlament považuje tieto jednostranné preventívne rozhodnutia za neprijateľné a za zasahujúce do práv Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu konajúceho na rovnakom základe ako Rada.

Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada preto nebola ochotná začať s ním zmysluplné rokovania o týchto prvkoch z dôvodu, že o nich už rozhodla Európska rada.

Európsky parlament predovšetkým konštatuje, že Rada nezačala zmysluplné rokovania o ustanoveniach o stropoch a degresivite platieb stanovených v článku 17 a o flexibilite medzi pridelenými priamymi platbami a alokáciami EPFRV stanovenými v článku 96, a výsledok rokovaní o týchto článkoch považuje za neuspokojivý.

Európsky parlament vyjadruje hlboké poľutovanie nad prístupom Rady a domnieva sa, že to oslabuje náležité fungovanie riadneho legislatívneho postupu. Európsky parlament preto trvá na tom, že by sa to nemalo opakovať pri žiadnych budúcich rokovaniach v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o sociálnom rozmere spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby prostredníctvom štúdie, ktorá sa má vypracovať dva roky po prvých dvoch rokoch uplatňovania sociálnej podmienenosti všetkými členskými štátmi, monitorovala vplyv mechanizmu na podmienky pracovníkov a fungovanie systému sankcií a v prípade potreby predložila návrhy na posilnenie sociálneho rozmeru SPP.

Komisia do roku 2025 posúdi uskutočniteľnosť zaradenia článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 492/2011 o voľnom pohybe pracovníkov do prílohy XX a v prípade potreby predloží príslušné návrhy.

Vyhlásenie Komisie o možnosti Belgicka predložiť dva strategické plány SPP

Vzhľadom na ustanovenia článku 104 nariadenia o strategických plánoch SPP, na ktorých sa dohodli spoluzákonodarcovia, a s prihliadnutím na osobitný ústavný rámec Belgicka Komisia potvrdzuje, že bude akceptovať, keď Belgicko predloží strategický plán SPP pre každý zo svojich príslušných federálnych samosprávnych celkov. Tým nie sú dotknuté ani zmenené právne povinnosti Belgicka podľa nariadenia o strategických plánoch SPP.

Posledná úprava: 2. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia