Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0216(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0200/2019

Ingivna texter :

A8-0200/2019

Debatter :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Antagna texter :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Antagna texter
PDF 128kWORD 60k
Tisdagen den 23 november 2021 - Strasbourg
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 november 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0392),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0248/2018),

–  med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av 1979 års anslutningsakt, särskilt artikel 6 i protokoll nr 4 om bomull,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska nationalförsamlingen som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018(2),

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 25 oktober 2018(3),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 23 juli 2021 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling samt yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för utveckling, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8‑0200/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(4).

2.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande samt Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 214.
(2) EUT C 86, 7.3.2019, s. 173.
(3) EUT C 41, 1.2.2019, s. 1.
(4) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 23 oktober 2020 (Antagna texter, P9_TA(2020)0287).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 november 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/…om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013
P9_TC1-COD(2018)0216

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/2115.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Europaparlamentets uttalande om Europeiska rådets roll när det gäller lagstiftningskomponenter i den gemensamma jordbrukspolitiken

Europaparlamentet beklagar att Europeiska rådet i sina slutsatser av den 21 juli 2020 fattade beslut om lagstiftningskomponenter i den gemensamma jordbrukspolitiken som borde ha beslutats enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet i enlighet med fördragen. Europaparlamentet anser att sådana ensidiga föregripande beslut är oacceptabla och att de inkräktar på Europaparlamentets rättigheter som medlagstiftare på samma villkor som rådet.

Europaparlamentet beklagar att rådet därför var ovilligt att delta i meningsfulla förhandlingar med Europaparlamentet om dessa komponenter med hänvisning till att de redan hade beslutats av Europeiska rådet.

Europaparlamentet noterar särskilt att rådet inte engagerade sig i meningsfulla förhandlingar om bestämmelserna om införande av tak och successiv nedtrappning i artikel 17 och den flexibilitet mellan anslag för direktstöd och Ejflu-anslag som fastställs i artikel 96, och anser att resultatet av förhandlingarna om dessa artiklar är otillfredsställande.

Europaparlamentet beklagar djupt rådets tillvägagångssätt och anser att det undergräver ett väl fungerande ordinarie lagstiftningsförfarande. Europaparlamentet insisterar därför på att detta inte får upprepas i framtida förhandlingar inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om den gemensamma jordbrukspolitikens sociala dimension

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att, genom en studie som ska genomföras två år efter de första två åren av tillämpningen av sociala villkor i alla medlemsstater, övervaka hur mekanismen inverkar på arbetstagares villkor och hur påföljdssystemet fungerar, och att vid behov lägga fram förslag för att stärka den gemensamma jordbrukspolitikens sociala dimension.

Senast 2025 kommer kommissionen att bedöma möjligheten att införa artikel 7.1 i förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet i bilaga XX, och vid behov lägga fram förslag om detta.

Uttalande från kommissionen om Belgiens möjlighet att lämna in två strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken

Mot bakgrund av bestämmelserna i artikel 104 i förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som medlagstiftarna har enats om och med beaktande av Belgiens särskilda konstitutionella ram bekräftar kommissionen att den kommer att godta att Belgien lämnar in en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken för var och en av dess relevanta federala enheter. Detta påverkar eller ändrar inte Belgiens rättsliga skyldigheter enligt förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Senaste uppdatering: 2 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy