Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0217(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0199/2019

Внесени текстове :

A8-0199/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Приети текстове
PDF 147kWORD 64k
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург
Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг ***I
P9_TA(2021)0457A8-0199/2019
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0393),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2 и член 322, параграф 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0247/2018),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 25 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(2),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(3),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 23 юли 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 59 и 40 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по развитие, комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0199/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(4);

2.  одобрява своето изявление, съвместното изявление на Парламента и Комисията и съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция, които ще бъдат публикувани в серия С на Официален вестник на Европейския съюз;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия C на Официален вестник на Европейския съюз;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 41, 1.2.2019 г., стр. 1.
(2) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 214.
(3) OВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 173.
(4) Tази позиция заменя измененията, приети на 23 октомври 2020 г. (Приети текстове, P9_TA(2020)0288).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 ноември 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
P9_TC1-COD(2018)0217

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/2116.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент относно прилагането и прозрачността на общата селскостопанска политика

Новата правна рамка на общата селскостопанска политика (ОСП) включва по-голяма гъвкавост за държавите членки при изготвянето и изпълнението на националните стратегически планове (НСП). Това дава възможност за адаптиране към местните нужди, като същевременно продължава да се гарантира, че крайните бенефициери спазват общите условия за допустимост. Новият модел на изпълнение (НМИ), с който се въвежда основан на резултатите подход, включва и значително прехвърляне на отговорност от равнището на Съюза към националните администрации при управлението и контрола на селскостопанските фондове на Съюза.

Европейският парламент счита, че междуинституционалното споразумение, постигнато между съзаконодателите, съдържа необходимите предпазни мерки за предотвратяване на установените рискове за правилното прилагане на НСП на държавите членки, одобрени от Комисията.  Европейският парламент ще следи отблизо изпълнението от държавите членки на НСП, одобрени от Комисията, и ще изпълнява пълноценно ролята си на надзорен орган на работата на Комисията, възложена съгласно Договорите и определена в регламентите за ОСП.

Европейският парламент счита, че с Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съюза относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика се осигурява ефективна защита на финансовите интереси на Съюза, включително събирането и публикуването на данни за групи, които гарантират ефективни проверки на конфликтите на интереси, нередностите, въпросите, свързани с двойното финансиране, и престъпната злоупотреба със средствата. С оглед на използването на единен инструмент за извличане на данни в държавите членки, Европейският парламент приветства ангажимента за разглеждане на предложение за задължителното му използване във всички държави членки, вследствие на доклада на Комисията, което да бъде осъществено до 2025 г., като се направи оценка на неговото използване и оперативната му съвместимост.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Комисията относно годишния мониторинг на качеството на изпълнение в рамките на общата селскостопанска политика

Европейският парламент и Комисията припомнят, че с оглед на новия модел на изпълнение и рамката на изпълнението, която ще бъде установена в общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023—2027 г., годишните доклади за качеството на изпълнение, годишният мониторинг и двугодишният преглед на качеството на изпълнение са от съществено значение за поддържането на амбициите, определени в стратегическите планове по ОСП.

В този контекст Европейският парламент и Комисията са съгласни, че е необходимо Комисията да докладва ежегодно на Европейския парламент, в комисията по земеделие и развитие на селските райони, относно постигнатия напредък в обхвата на годишния мониторинг на качеството на изпълнение.

Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно допълнителни мерки за защита на бюджета на Съюза срещу измами и нередности чрез изискване за повсеместно прилагане на единен инструмент за извличане на данни в рамките на общата селскостопанска политика

Съветът и Европейският парламент се ангажират да разгледат предложение относно задължителното използване на инструмент за извличане на данни в държавите членки вследствие на доклада на Комисията до 2025 г., в който се прави оценка на използването на единния инструмент за извличане на данни и неговата оперативна съвместимост с оглед на повсеместното му използване от държавите членки.

Изявление на Комисията относно сертифициращите органи в рамките на общата селскостопанска политика

Комисията взема под внимание вмъкването на ново съображение 13 в Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съюза относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика във връзка със съобщаването на информация относно определените сертифициращи органи. Комисията получава информация от държавите членки за определянето на публични и частни сертифициращи органи и поддържа актуален регистър на тези органи за целите на мониторинга. Комисията припомня ангажимента си ежегодно да съобщава на Парламента списъка на определените сертифициращи органи.

Изявление на Комисията относно отмяната на бюджетни задължения по линия на ЕЗФРСР в рамките на общата селскостопанска политика

Комисията потвърждава, че ако съществува риск от отмяна на бюджетни задължения по линия на финансирането от ЕЗФРСР, съответните служби на Комисията трябва да изпратят писмо до органите на държавите членки, за да ги предупредят за този риск достатъчно рано преди приложимия краен срок за автоматичната отмяна. Предназначението на това писмо е да се насърчи засилено усвояване на финансирането от ЕЗФРСР и заедно с държавите членки да се проучи какво може да се направи за тази цел.

Комисията се стреми да избягва отмяна на бюджетни задължения също така и в случаите, когато са налице специфични обстоятелства. За целта изцяло ще се прилагат съответните правила, установени с Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съюза относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика за прекъсване на срока за отмяна на бюджетни задължения в случай на текущи съдебни производства или административни обжалвания. Освен това изцяло ще се спазва по-конкретно правилото да не се прилагат отмени, в случай че бюджетните задължения не са използвани поради непреодолима сила, която засяга сериозно изпълнението на стратегическите планове по ОСП.

Изявление на Комисията относно съчетаването на правомощия в рамките на общата селскостопанска политика

Комисията припомня ангажимента си да спазва Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. Съгласно точка 31 от посоченото споразумение, при условие че Комисията представи обективни аргументи, основаващи се на съществената връзка между две или повече предоставени правомощия, съдържащи се в един законодателен акт, предоставените правомощия могат да се съчетаят. Консултациите в хода на изготвяне на делегираните актове служат и за това да се установи кои предоставени правомощия се смятат за съществено свързани.

Последно осъвременяване: 2 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност