Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0217(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0199/2019

Předložené texty :

A8-0199/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasování :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Přijaté texty
PDF 150kWORD 62k
Úterý, 23. listopadu 2021 - Štrasburk
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I
P9_TA(2021)0457A8-0199/2019
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0393),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2 a čl. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0247/2018),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 25. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(2),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(3),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 23. července 2021 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 40 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro rozvoj, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0199/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(4);

2.  schvaluje své prohlášení, jakož i společné prohlášení Parlamentu a Komise a společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení a která budou zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení a které bude zveřejněno v řadě C Úředního věstníku Evropské unie;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 41, 1.2.2019, s. 1.
(2) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 214.
(3) Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 173.
(4) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 23. října 2020 (Přijaté texty, P9_TA(2020)0288).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
P9_TC1-COD(2018)0217

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/2116.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu o provádění a transparentnosti společné zemědělské politiky

Nový právní rámec společné zemědělské politiky (SZP) zahrnuje větší flexibilitu členských států při navrhování a provádění vnitrostátních strategických plánů. To umožňuje přizpůsobit se místním potřebám a zároveň i nadále zajišťovat, aby koneční příjemci dodržovali obecné podmínky způsobilosti. Nový model provádění, který zavádí přístup založený na výkonnosti, rovněž zahrnuje významný přesun odpovědnosti za řízení a kontrolu zemědělských fondů Unie z úrovně Unie na vnitrostátní správní orgány.

Evropský parlament se domnívá, že interinstitucionální dohoda dosažená mezi spolunormotvůrci obsahuje nezbytná ochranná opatření, která zabrání zjištěným rizikům, pokud jde o správné provádění vnitrostátních strategických plánů členských států, jak je schválila Komise. Evropský parlament bude bedlivě sledovat provádění vnitrostátních strategických plánů členskými státy, jak je schválila Komise, a bude plně vykonávat svou úlohu orgánu dohledu nad činností Komise svěřenou podle Smluv a stanovenou v nařízeních o SZP.

Evropský parlament se domnívá, že nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky je zajištěna účinná ochrana finančních zájmů Unie, včetně shromažďování a zveřejňování údajů o skupinách, které zajišťují účinné kontroly střetů zájmů, nesrovnalostí, otázek dvojího financování a zneužívání finančních prostředků k trestné činnosti. V souvislosti s používáním jednotného nástroje pro vytěžování dat v členských státech Evropský parlament vítá závazek k přezkumu návrhu na jeho povinné používání ve všech členských státech, který bude vycházet ze zprávy Komise, jež má být dokončena do roku 2025 a má posoudit jeho využívání a interoperabilitu.

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Komise o ročním sledování výkonnosti v rámci společné zemědělské politiky

Evropský parlament a Komise připomínají, že s ohledem na nový model provádění a výkonnostní rámec, který má být stanoven ve společné zemědělské politice (SZP) na období 2023–2027, mají výroční zprávy o výkonnosti, výroční monitorování a přezkum výkonnosti prováděný každé dva roky velký význam pro zachování ambicí stanovených ve strategických plánech SZP.

V této souvislosti Evropský parlament a Komise souhlasí s tím, že je nezbytné, aby Komise každoročně předkládala Evropskému parlamentu ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova zprávu o pokroku, jehož bylo v rámci každoročního sledování výkonnosti dosaženo.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o dalších opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před podvody a nesrovnalostmi stanovením požadavku všeobecného používání jednotného nástroje pro vytěžování dat v rámci společné zemědělské politiky

Rada a Evropský parlament se zavazují, že na základě zprávy, kterou Komise vypracuje do roku 2025 a která posoudí používání jednotného nástroje pro vytěžování dat a jeho interoperabilitu za účelem jeho všeobecného používání členskými státy, přezkoumají návrh týkající se povinného používání nástroje pro vytěžování dat v členských státech.

Prohlášení Komise o certifikačních subjektech v rámci společné zemědělské politiky

Komise bere na vědomí vložení nového 13. bodu odůvodnění do nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky týkajícího se sdělování informací o určených certifikačních subjektech. Komise dostává od členských států informace o určení veřejných a soukromých certifikačních subjektů a vede aktualizovaný rejstřík těchto subjektů pro účely monitorování. Komise připomíná svůj závazek každoročně předkládat seznam určených certifikačních orgánů Parlamentu.

Prohlášení Komise o rušení závazků z EZFRV v rámci společné zemědělské politiky

Komise potvrzuje, že existuje-li riziko zrušení přidělení finančních prostředků z EZFRV, zašlou příslušné útvary Komise s dostatečným předstihem před uplynutím příslušné lhůty pro automatické zrušení závazků orgánům členských států dopis, ve kterém je na toto riziko upozorní. Účelem uvedeného dopisu je podpořit zvýšení čerpání finančních prostředků z EZFRV a společně s členskými státy prozkoumat možné způsoby, jak jej dosáhnout.

Komise se snaží rušení závazků vyhýbat, a to i v případě zvláštních okolností. Za tímto účelem budou plně uplatňována příslušná pravidla stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky pro přerušení lhůty pro zrušení závazků v případě probíhajících soudních řízení nebo správních opravných prostředků stanovená v horizontálním nařízení. Navíc bude plně dodržováno zejména pravidlo nerušit závazky v případě, že přidělené rozpočtové prostředky nebyly využity z důvodů vyšší moci, které vážně ovlivnily provádění strategických plánů SZP.

Prohlášení Komise o spojování přenesených pravomocí v rámci společné zemědělské politiky

Komise připomíná svůj závazek dodržovat interinstitucionální dohodu ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Bod 31 uvedené dohody stanoví, že pokud Komise uvede objektivní důvody založené na věcné souvislosti mezi dvěma či více přenesenými pravomocemi obsaženými v jednom legislativním aktu, lze tyto přenesené pravomoci spojovat. Konzultace při přípravě aktů v přenesené pravomoci slouží i k tomu, aby se ukázalo, mezi kterými přenesenými pravomocemi lze vidět věcnou souvislost.

Poslední aktualizace: 2. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí