Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0217(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0199/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0199/2019

Rasprave :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Glasovanja :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Usvojeni tekstovi
PDF 141kWORD 59k
Utorak, 23. studenog 2021. - Strasbourg
Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor ***I
P9_TA(2021)0457A8-0199/2019
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0393),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 43. stavak 2. i članak 322. stavak 1. točka (a), Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0247/2018),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 25. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. prosinca 2018.(3),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 23. srpnja 2021. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 40. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za proračune, Odbora za proračunski nadzor i Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj(A8-0199/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(4);

2.  odobrava svoju izjavu kao i zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Komisije te zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priložene ovoj rezoluciji, koje će biti objavljene u seriji C Službenog lista Europske unije;

3.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji, koje će biti objavljene u seriji C Službenog lista Europske unije;

4.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 41, 1.2.2019., str. 1.
(2) SL C 62, 15.2.2019., str. 214.
(3) SL C 86, 7.3.2019., str. 173.
(4) Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene na sjednici 23. listopada 2020. (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0288).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013
P9_TC1-COD(2018)0217

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/2116.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Europskog parlamenta o provedbi i transparentnosti zajedničke poljoprivredne politike

Novi pravni okvir zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) obuhvaća veću fleksibilnost za države članice u izradi i provedbi nacionalnih strateških planova. Time se omogućuje prilagodba lokalnim potrebama te se i dalje osigurava da krajnji korisnici ispunjavaju opće uvjete prihvatljivosti. Novi model ostvarivanja politike, kojim se uvodi pristup utemeljen na uspješnosti, uključuje i znatan prijenos odgovornosti s razine Unije na nacionalne uprave kad je riječ o upravljanju poljoprivrednim fondovima Unije i njihovoj kontroli.

Europski parlament smatra da međuinstitucijski sporazum postignut između suzakonodavaca sadržava potrebne zaštitne mjere kojima se sprečavaju utvrđeni rizici za pravilnu provedbu nacionalnih strateških planova država članica, kako ih je odobrila Komisija.  Europski će parlament pomno pratiti kako države članice provode nacionalne strateške planove kako ih je odobrila Komisija te će u potpunosti izvršavati svoju ulogu nadzora rada Komisije koja mu je dodijeljena Ugovorima, kako je utvrđeno u uredbama o ZPP-u.

Europski parlament smatra da se Uredbom (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome osigurava stvarna zaštita financijskih interesa Unije, uključujući prikupljanje i objavljivanje podataka o skupinama koje osiguravaju učinkovite provjere sukoba interesa, nepravilnosti, pitanja dvostrukog financiranja i nezakonite zloupotrebe sredstava. Radi upotrebe jedinstvenog alata za rudarenje podataka u državama članicama Europski parlament pozdravlja obvezu ispitivanja prijedloga o njegovoj obveznoj upotrebi u svim državama članicama, na temelju izvješća koje bi Komisija trebala završiti do 2025. i u kojem će se ocijeniti njegova upotreba i interoperabilnost.

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Komisije o godišnjem praćenju uspješnosti u okviru zajedničke poljoprivredne politike

Europski parlament i Komisija podsjećaju da su, s obzirom na novi model ostvarivanja politike i okvir uspješnosti koji će se uspostaviti u sklopu zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) za razdoblje 2023. – 2027., godišnja izvješća o uspješnosti, godišnje praćenje i dvogodišnje preispitivanje uspješnosti od velike važnosti za očuvanje ambicija utvrđenih u strateškim planovima u okviru ZPP-a.

U tom kontekstu Europski parlament i Komisija suglasni su da Komisija treba svake godine izvješćivati Europski parlament, u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj, o napretku ostvarenom u okviru godišnjeg praćenja uspješnosti.

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o daljnjim mjerama za zaštitu proračuna Unije od prijevara i nepravilnosti zahtijevanjem opće primjene jedinstvenog alata za rudarenje podataka u okviru zajedničke poljoprivredne politike

Vijeće i Europski parlament obvezuju se da će razmotriti prijedlog o obveznoj upotrebi alata za rudarenje podataka u državama članicama na temelju izvješća koje će Komisija izraditi do 2025. u kojem će se ocijeniti upotreba tog alata i njegova interoperabilnost s ciljem njegove opće upotrebe u državama članicama.

Izjava Komisije o tijelima za ovjeravanje u okviru zajedničke poljoprivredne politike

Komisija prima na znanje da je u Uredbu (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome unesena nova uvodna izjava 13., koja se odnosi na dostavljanje informacija o imenovanim tijelima za ovjeravanje. Komisija prima informacije od država članica o imenovanju javnih i privatnih tijela za ovjeravanje i u svrhe praćenja vodi ažurirani registar tih tijela. Komisija podsjeća na svoju obvezu da Parlamentu svake godine dostavi popis imenovanih tijela za ovjeravanje.

Izjava Komisije o opozivu odobrenih sredstava iz EPFRR-a u okviru zajedničke poljoprivredne politike

Komisija potvrđuje da relevantne službe Komisije, ako postoji rizik od opoziva odobrenih sredstava iz EPFRR-a, tijelima država članica šalju dopis kako bi ih upozorile na taj rizik pravodobno prije isteka važećeg roka za automatski opoziv. Svrha je tog dopisa potaknuti povećanje apsorpcije sredstava iz EPFRR-a i zajedno s državama članicama istražiti što se u tu svrhu može učiniti.

Komisija nastoji izbjeći opozive i u slučajevima posebnih okolnosti. Stoga će se relevantna pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome o prekidu roka za automatski opoziv tijekom trajanja sudskog postupka ili upravne žalbe u cijelosti primjenjivati. Nadalje, u potpunosti će se poštovati pravilo da se odobrena sredstva ne opozivaju u slučajevima kad dio proračunskih izdvajanja nije iskorišten zbog više sile koja je ozbiljno utjecala na provedbu strateškog plana u okviru ZPP-a.

Izjava Komisije o kombiniranju ovlasti u okviru zajedničke poljoprivredne politike

Komisija podsjeća da je obvezna pridržavati se Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. U točki 31. tog sporazuma navodi se da se ovlasti mogu kombinirati pod uvjetom da Komisija za to pruži objektivne razloge koji se temelje na suštinskoj vezi između dviju ili više ovlasti sadržanih u jednom zakonodavnom aktu. Savjetovanja tijekom pripreme delegiranih akata služe i određivanju koje se ovlasti smatraju suštinski povezanima.

Posljednje ažuriranje: 2. ožujka 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti