Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0217(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0199/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0199/2019

Viták :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Szavazatok :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Elfogadott szövegek
PDF 141kWORD 62k
2021. november 23., Kedd - Strasbourg
Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés ***I
P9_TA(2021)0457A8-0199/2019
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2021. november 23-i jogalkotási állásfoglalása a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0393),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, valamint 322. cikke (1) bekezdésének (a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0247/2018),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

‒  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Számvevőszék 2018. október 25-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(2),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 5-i véleményére(3),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2021. július 23-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 40. cikkére,

–  tekintettel a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0199/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(4);

2.  jóváhagyja ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, valamint a Parlament és a Bizottság, továbbá a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában tesznek közzé;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában tesznek közzé;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 41., 2019.2.1., 1. o.
(2) HL C 62., 2019.2.15., 214. o.
(3) HL C 86., 2019.3.7., 173. o.
(4) Ez az álláspont lép a 2020. október 23-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0288).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. november 23-án került elfogadásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezésérőlszóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2018)0217

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/2116 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata a közös agrárpolitika végrehajtásáról és átláthatóságáról

A közös agrárpolitika (KAP) új jogi kerete nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára a nemzeti stratégiai tervek kidolgozása és végrehajtása terén. Ez lehetővé teszi a helyi igényekhez való igazodást, miközben továbbra is biztosítja, hogy a végső kedvezményezettek betartsák az általános támogathatósági feltételeket. A teljesítményalapú megközelítést bevezető új teljesítési modell az uniós mezőgazdasági alapok kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos felelősség uniós szintről a nemzeti közigazgatásokra való jelentős mértékű átruházását is magában foglalja.

Az Európai Parlament úgy véli, hogy a társjogalkotók között létrejött intézményközi megállapodás tartalmazza a Bizottság által jóváhagyott tagállami nemzeti stratégiai tervek megfelelő végrehajtása tekintetében azonosított kockázatok megelőzéséhez szükséges biztosítékokat.  Az Európai Parlament szorosan nyomon fogja követni a Bizottság által jóváhagyott nemzeti stratégiai tervek tagállamok általi végrehajtását, és teljes mértékben el fogja látni a Bizottság munkája tekintetében a Szerződések által biztosított és a KAP-rendeletekben meghatározott felügyeleti szerepét.

Az Európai Parlament úgy véli, hogy a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendeletnek biztosítania kell az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét, beleértve az olyan csoportokra vonatkozó adatok gyűjtését és közzétételét, amelyek biztosítják az összeférhetetlenségeknek, a szabálytalanságoknak, a kettős finanszírozás eseteinek és a pénzeszközök bűncselekmények céljaira történő felhasználásának hatékony ellenőrzését. Annak érdekében, hogy a tagállamokban egységes adatbányászati eszközt alkalmazzanak, az Európai Parlament üdvözli az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a Bizottság 2025-ig elkészítendő, az eszköz használatát és interoperabilitását értékelő jelentését követően megvizsgálják az eszköz valamennyi tagállamban való kötelező használatára vonatkozó javaslatot.

Az Európai Parlament és a Bizottság együttes nyilatkozata az éves teljesítmény-ellenőrzésről a közös agrárpolitika keretében

Az Európai Parlament és a Bizottság emlékeztet arra, hogy tekintettel a közös agrárpolitikában (KAP) a 2023–2027-es időszakra létrehozandó új teljesítési modellre és teljesítménykeretre, az éves teljesítményjelentések, az éves nyomon követés és a kétéves teljesítményértékelés rendkívül fontosak a KAP stratégiai tervekben meghatározott törekvések fenntartásához.

Ezzel összefüggésben az Európai Parlament és a Bizottság egyetért abban, hogy a Bizottságnak évente jelentést kell tennie a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban az Európai Parlament számára az éves teljesítmény-ellenőrzés terén elért eredményekről.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az egységes adatbányászati eszköz általános alkalmazásának előírásával az Unió költségvetésének csalással és szabálytalanságokkal szembeni védelmére irányuló további intézkedésekről a közös agrárpolitika keretében

A Tanács és az Európai Parlament kötelezettséget vállal arra, hogy megvizsgálja az adatbányászati eszköz tagállamokban való kötelező használatára vonatkozó javaslatot, a Bizottság 2025-ig elkészítendő jelentését követően, amely értékeli az egységes adatbányászati eszköz használatát és interoperabilitását a tagállamok által történő általános használat céljából.

A Bizottság nyilatkozata a tanúsító szervekről a közös agrárpolitika keretében

A Bizottság tudomásul veszi, hogy a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet egy új (13) preambulumbekezdéssel egészül ki a kijelölt tanúsító szervekre vonatkozó információközlés tekintetében. A Bizottság a tagállamoktól tájékoztatást kap az állami és magán tanúsító szervek kijelöléséről, amelyekről nyomon követés céljából naprakész nyilvántartást vezet. A Bizottság emlékeztet azon kötelezettségvállalására, hogy a kijelölt tanúsító szervek jegyzékét évente eljuttatja a Parlamentnek.

A Bizottság nyilatkozata az EMVA-kötelezettségvállalások visszavonásáról a közös agrárpolitika keretében

A Bizottság megerősíti, hogy amennyiben fennáll az EMVA-finanszírozásra vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonásának kockázata, a Bizottság illetékes szolgálatai levelet küldenek a tagállami hatóságoknak, hogy az automatikus visszavonás alkalmazandó határideje előtt kellő időben figyelmeztessék őket a szóban forgó kockázatról. E levélváltás célja, hogy a Bizottság ösztönözze az EMVA-források nagyobb arányú felhasználását, és hogy a tagállamokkal együtt megvizsgálja, milyen lépéseket lehet tenni a finanszírozás felvételének növelése érdekében.

A Bizottság arra törekszik, hogy sajátos körülmények fennállása esetén se kerüljön sor a kötelezettségvállalások visszavonására. E célból teljeskörűen alkalmazni kell a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított azon vonatkozó szabályokat, amelyek értelmében folyamatban lévő jogi eljárások, illetve közigazgatási jogorvoslati eljárások esetén megszakad a kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozóan megállapított időszak. Emellett különösen azt a szabályt kell teljes mértékben tiszteletben kell tartani, amely szerint a kötelezettségvállalásokat nem kell visszavonni abban az esetben, ha a költségvetési kötelezettségvállalások felhasználása a KAP stratégiai tervek végrehajtását komolyan érintő vis maior következtében maradt el.

A Bizottság nyilatkozata a felhatalmazások összekapcsolásáról a közös agrárpolitika keretében

A Bizottság emlékeztet azon kötelezettségvállalására, hogy tiszteletben tartja a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodást. E megállapodás 31. pontja értelmében a felhatalmazások összevonása megengedhető, amennyiben a Bizottság objektív módon igazolni tudja, hogy az egyetlen jogalkotási aktusban foglalt két vagy több felhatalmazás tartalmát tekintve egymáshoz kapcsolódik. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése során folytatott konzultációk annak beazonosítására is szolgálnak, hogy melyek azok a felhatalmazások, amelyek tartalmukat tekintve egymáshoz kapcsolódónak minősülnek.

Utolsó frissítés: 2022. március 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat