Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0217(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0199/2019

Predkladané texty :

A8-0199/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasovanie :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Prijaté texty
PDF 146kWORD 57k
Utorok, 23. novembra 2021 - Štrasburg
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie ***I
P9_TA(2021)0457A8-0199/2019
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0393),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2 a článok 322 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0247/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 25. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(2),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 2018(3),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 23. júla 2021, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 40 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0199/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(4);

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ako aj spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Komisie a spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré budú uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré budú uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 41, 1.2.2019, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 214.
(3) Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 173.
(4) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 23. októbra 2020 (Prijaté texty, P9_TA(2020)0288).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. novembra 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013
P9_TC1-COD(2018)0217

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2021/2116.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o vykonávaní a transparentnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky

Nový právny rámec spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) stanovuje zvýšenú flexibilitu členských štátov pri navrhovaní a vykonávaní národných strategických plánov. To umožní prispôsobiť sa miestnym potrebám a zároveň naďalej zabezpečovať, aby koneční príjemcovia dodržiavali všeobecné podmienky oprávnenosti. Nový model vykonávania, ktorým sa zavádza prístup založený na výkonnosti, zahŕňa aj významný presun zodpovednosti z Únie na vnútroštátne správne orgány v oblasti riadenia a kontroly poľnohospodárskych fondov Únie.

Európsky parlament sa domnieva, že dosiahnutá medziinštitucionálna dohoda medzi spoluzákonodarcami obsahuje potrebné záruky, aby sa predchádzalo zisteným rizikám, pokiaľ ide o správne vykonávanie národných strategických plánov členských štátov, ktoré schválila Komisia. Európsky parlament bude pozorne monitorovať vykonávanie národných strategických plánov členskými štátmi, ako ich schválila Komisia, a bude v plnej miere vykonávať svoju úlohu dohľadu nad prácou Komisie, ktorá jej bola zverená na základe Zmlúv a ktorá je vymedzená v nariadeniach o SPP.

Európsky parlament sa domnieva, že nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky sa zabezpečí účinná ochrana finančných záujmov Únie vrátane zhromažďovania a zverejňovania údajov o skupinách, ktoré zaistia účinné kontroly konfliktov záujmov, nezrovnalostí, otázok dvojitého financovania a trestnoprávneho zneužívania finančných prostriedkov. S cieľom používať jednotný nástroj na hĺbkovú analýzu údajov v členských štátoch víta Európsky parlament záväzok preskúmať návrh na jeho povinné používanie vo všetkých členských štátoch na základe správy Komisie, ktorá sa má dokončiť do roku 2025 a v ktorej sa má posúdiť jeho používanie a interoperabilita.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Komisie o ročnom monitorovaní výkonnosti v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európsky parlament a Komisia pripomínajú, že vzhľadom na nový model vykonávania a rámec výkonnosti, ktorý sa má stanoviť v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na obdobie rokov 2023 – 2027, majú výročné správy o výkonnosti, ročné monitorovanie a dvojročné preskúmanie výkonnosti zásadný význam pri plnení ambícií stanovených v strategických plánoch SPP.

V tejto súvislosti Európsky parlament a Komisia súhlasia s tým, že je potrebné, aby Komisia každoročne podávala Európskemu parlamentu vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka správu o pokroku dosiahnutom v rámci ročného monitorovania výkonnosti.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o ďalších opatreniach na ochranu rozpočtu Únie proti podvodom a nezrovnalostiam tým, že sa bude vyžadovať všeobecné používanie jednotného nástroja na hĺbkovú analýzu údajov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Rada a Európsky parlament sa zaväzujú preskúmať návrh týkajúci sa povinného používania nástroja na hĺbkovú analýzu údajov v členských štátoch v nadväznosti na správu, ktorú by Komisia mala vypracovať do roku 2025 a v ktorej sa posúdi používanie jednotného nástroja na hĺbkovú analýzu údajov a jeho interoperabilita na účel jeho všeobecného využívania členskými štátmi.

Vyhlásenie Komisie o certifikačných orgánoch v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Komisia berie na vedomie vloženie nového odôvodnenia 13 do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, pokiaľ ide o oznamovanie informácií o vymenovaných certifikačných orgánoch. Komisia dostáva od členských štátov informácie o vymenovaní verejných a súkromných certifikačných orgánov a vedie aktualizovaný register týchto orgánov na účely monitorovania. Komisia pripomína svoj záväzok každoročne predkladať Európskemu parlamentu zoznam vymenovaných certifikačných orgánov.

Vyhlásenie Komisie o zrušení viazanosti v súvislosti s EPFRV v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Komisia potvrdzuje, že ak existuje riziko zrušenia viazanosti finančných prostriedkov z EPFRV, príslušné útvary Komisie zašlú orgánom členských štátov list, v ktorom ich v dostatočnom predstihu pred príslušným termínom automatického zrušenia viazanosti upozornia na takéto riziko. Účelom tohto listu je podporiť zvýšenie miery čerpania finančných prostriedkov z EPFRV a spoločne s členskými štátmi preskúmať, čo možno v tomto smere urobiť.

Komisia sa snaží zabrániť zrušeniu viazanosti aj v prípade osobitných okolností. Na uvedený účel sa v plnom rozsahu uplatnia príslušné pravidlá stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky na prerušenie obdobia na zrušenie viazanosti v prípade prebiehajúcich súdnych konaní alebo správnych odvolaní. Okrem toho sa bude v plnej miere dodržiavať najmä pravidlo neuplatňovať zrušenie viazanosti v prípade, že sa rozpočtové záväzky nepoužili z dôvodov vyššej moci, ktoré vážne ovplyvnili vykonávanie strategických plánov SPP.

Vyhlásenie Komisie o zlučovaní splnomocnení v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Komisia pripomína svoj záväzok dodržiavať Medziinštitucionálnu dohodu z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. V bode 31 uvedenej dohody sa uvádza, že pod podmienkou, že Komisia poskytne objektívne odôvodnenia založené na významnom prepojení medzi dvomi alebo viacerými splnomocneniami uvedenými v jednom legislatívnom akte, splnomocnenia sa môžu zlúčiť. Konzultácie pri príprave delegovaných aktov slúžia aj na to, aby sa určilo, ktoré splnomocnenia sa považujú za významne prepojené.

Posledná úprava: 2. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia