Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0198/2019

Внесени текстове :

A8-0198/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Приети текстове
PDF 150kWORD 66k
Вторник, 23 ноември 2021 г. - Страсбург
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти ***I
P9_TA(2021)0458A8-0198/2019
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0394),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2, член 114, член 118, първа алинея и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0246/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 23 юли 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата и позицията под формата на изменения на комисията по развитие, на комисията по бюджетен контрол, на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по регионално развитие (A8-0198/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията и съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложени към настоящата резолюция, които ще бъдат публикувани в серия С на Официален вестник на Европейския съюз;

3.  одобрява изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция, които ще бъдат публикувани в серия С на Официален вестник на Европейския съюз;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 214.
(2) ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 173.
(3) Tази позиция заменя измененията, приети на 23 октомври 2020 г. (Приети текстове, P9_TA(2020)0289).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 ноември 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза
P9_TC1-COD(2018)0218

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/2117.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ(1)

Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно проактивния ангажимент на многостранно равнище във връзка с прилагането на здравните и екологичните стандарти на ЕС по отношение на вносните селскостопански продукти

Европейският парламент, Съветът и Комисията признават необходимостта да се търси по-голяма съгласуваност между здравните и екологичните стандарти, които се прилагат за селскостопанските продукти в Европейския съюз, и тези, които се прилагат за вносните селскостопански продукти, в съответствие с международните търговски правила. За да се справи с проблемите на устойчивото развитие, по-специално изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, които са въпроси от световно значение, и за да отговори на очакванията на гражданите за по-високо качество и по-устойчиви храни, Европейският съюз непрекъснато е повишавал тези стандарти в продължение на много години. Европейският зелен пакт и неговите секторни стратегии, включително съобщението на Комисията „Стратегия „От фермата до трапезата“, се стремят да постигнат тази цел и ще доведат до по-нататъшно повишаване на тези стандарти, прилагани в рамките на ЕС, включително, когато е уместно, за вносните продукти.

Европейският парламент, Съветът и Комисията признават необходимостта от активен ангажимент на многостранно равнище за повишаване на амбицията по отношение на международните цели в областта на околната среда при прилагането и подобряването на международните търговски правила. Както се посочва в Съобщението на Комисията относно прегледа на търговската политика, целесъобразно е също така Европейският съюз, при определени обстоятелства, определени от правилата на СТО, да изисква вносните селскостопански продукти да отговарят на определени производствени изисквания, така че да се гарантира ефективността на стандартите в областта на здравеопазването, хуманното отношение към животните и околната среда, които се прилагат за селскостопанските продукти в Европейския съюз, и да се допринесе за цялостното изпълнение на съобщенията относно Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“. С оглед на значението на неговия пазар в международната търговия, Европейският съюз може да използва своя капацитет за повишаване на здравните и екологичните стандарти в световен мащаб и по този начин да допринесе за постигането на международните цели в областта на околната среда, като например тези на Парижкото споразумение.

Европейският парламент, Съветът и Комисията приветстват по-широкия подход, предложен в прегледа на търговската политика, по отношение на необходимостта от по-голяма ангажираност на многостранно равнище за справяне с ключови въпроси, като например стратегическите запаси, по-специално поради факта, че храните са основно благо. Подобряването на продоволствената сигурност в световен мащаб предполага намаляване на нестабилността на селскостопанските пазари чрез засилено сътрудничество на многостранно равнище, надхвърлящо намаляването на нарушенията на пазара, което е необходим, но недостатъчен фактор за стабилизиране на международните пазари.

Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета, и Комисията относно разпоредбите на общата организация на селскостопанските пазари във връзка със сектора на захарта в ЕС

Европейският парламент, Съветът, и Комисията признават трудностите, пред които е изправен секторът на захарта след премахването на квотите за захар през октомври 2017 г., които трудности се характеризират с нестабилност на международните пазари, стагнация на потреблението и намаляване на производството на захарно цвекло и захар. Тази ситуация е източник на безпокойство за сектора на захарта в ЕС.

Настоящото състояние на сектора и неговите стратегии за адаптиране ще бъдат подложени на задълбочена оценка в рамките на проучване, което ще бъде представено през есента на 2021 г. Проучването ще анализира наличните инструменти на европейската и националната политика за сектора на захарта, съответните роли на частния сектор и на публичните институции в отговор на основните рискове, засягащи сектора, и ще набележи възможни стратегии за подобряване на устойчивостта на европейския сектор на захарта.

Европейският парламент, Съветът, и Комисията ще разгледат всяко подходящо бъдещо развитие на политиката в светлината на основните констатации и заключения, направени в контекста на това проучване. Такова бъдещо развитие на политиката би могло да обхваща всички съответни регулаторни и нерегулаторни инициативи, свързани с инструментите за управление на пазара и кризите, прозрачността на пазара във веригата за доставки на захар, договорните отношения между производителите на суровината и производителите на захар, международната търговия и развитието на биоикономиката.

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на здравните и екологичните стандарти на ЕС по отношение на вносните селскостопански продукти

Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи най-късно през юни 2022 г. доклад, съдържащ оценка на обосновката и правната осъществимост на прилагането на здравните и екологичните стандарти на ЕС (включително стандартите за хуманно отношение към животните, както и процесите и производствените методи) по отношение на вносните селскостопански и хранителни продукти, както и конкретните инициативи за осигуряване на по-добра последователност при тяхното прилагане в съответствие с правилата на СТО. Този доклад следва да обхваща всички съответни области на публичната политика, включително – но не само – общата селскостопанска политика, политиката в областта на здравеопазването и безопасността на храните, политиката в областта на околната среда и общата търговска политика.

Изявление на Комисията относно преразглеждането на стойностите, при които вносът е допустим, и на максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) по Кодекс алиментариус

Европейската комисия ще продължи да гарантира, че след задълбочена оценка на наличната научна информация за активните вещества в контекста на процедурите по Регламент (ЕО) № 1107/2009 или на процедурите по Регламент (ЕО) № 396/2005 и в съответствие с правилата на СТО, стойностите, при които вносът е допустим, и максимално допустимите граници на остатъчни вещества по Кодекс алиментариус (CXL) се оценяват и преразглеждат за активни вещества, които не са или вече не са одобрени в ЕС, така че остатъчните вещества в храните или фуражите да не представляват риск за потребителите. В допълнение към аспектите, свързани със здравето и добрите селскостопански практики, които понастоящем се вземат предвид, Комисията също така ще отчете екологичните съображения от глобално естество в съответствие с правилата на СТО, когато оценява заявленията за стойности, при които вносът е допустим, или когато преразглежда стойностите, при които вносът е допустим, за активни вещества, които вече не са одобрени в ЕС. Представянето от Комисията на предложението за законодателна рамка за устойчиви продоволствени системи ще представлява решаваща допълнителна стъпка към пълното постигане на тази амбиция в съответствие с целите на Зеления пакт.

Изявление на Комисията относно етикетирането на хранителните стойности и съставките на вината и ароматизираните лозаро-винарски продукти

Комисията счита, че продуктите, съдържащи 1,2 обемни процента алкохол или по-малко, следва да продължат да бъдат регулирани от Регламента за ПИХП и си запазва правото да се върне към правната рамка за етикетиране на вината в рамките на предстоящата инициатива за етикетиране на всички алкохолни напитки по смисъла на плана на ЕС за борба с рака.

Комисията счита също така, че настоящият компромис относно етикетирането на вината и ароматизираните лозаро-винарски продукти по отношение на списъка на съставките и обявяването на хранителната стойност не може да се разглежда като прецедент за бъдещо законодателно предложение и преговори и си запазва правото да приведе изискванията за етикетиране за всички вина в съответствие с плана на ЕС за борба с рака.

(1) Техническа бележка под линия: Съвместното изявление относно проактивния ангажимент на многостранно равнище във връзка с прилагането на здравните и екологичните стандарти на ЕС по отношение на вносните селскостопански продукти, което се съдържа в изменение 283, включваше допълнителен втори параграф (относно допустимостта на вноса на пестициди). Вмъкването на този параграф в изменението се дължи на техническа грешка. Съдържанието на посочения параграф е обхванато от едностранното изявление на Комисията относно преразглеждането на стойностите, при които вносът е допустим, и на максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) по Кодекс алиментариус. Следователно съвместното изявление, което ще бъде публикувано в серия C на Официален вестник на Европейския съюз, няма да включва този параграф и той няма да се съдържа в приетия от Парламента текст.

Последно осъвременяване: 2 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност