Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0198/2019

Předložené texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasování :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Přijaté texty
PDF 158kWORD 61k
Úterý, 23. listopadu 2021 - Štrasburk
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I
P9_TA(2021)0458A8-0198/2019
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0394),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 118 první pododstavec a článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0246/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 23. července 2021 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska a postoj ve formě pozměňovacích návrhů Výboru pro rozvoj, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0198/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise a společné prohlášení Parlamentu a Rady, která jsou přílohou tohoto usnesení a která budou zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie,

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení a která budou zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie,

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 214.
(2) Úř. věst. C 86, 7.3. 2019, s. 173.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 23. října 2020 (Přijaté texty P9_TA(2020)0289).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
P9_TC1-COD(2018)0218

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/2117.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ(1)

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o aktivním zapojení na mnohostranné úrovni v souvislosti s uplatňováním zdravotních a environmentálních norem EU na dovážené zemědělské produkty

Evropský parlament, Rada a Komise uznávají potřebu usilovat o větší soulad mezi zdravotními a environmentálními normami, které se vztahují na zemědělské produkty v Evropské unii, a těmi, které se vztahují na dovážené zemědělské produkty, v souladu s pravidly mezinárodního obchodu. V zájmu řešení otázek udržitelného rozvoje, zejména změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, což jsou otázky globálního významu, a v zájmu naplnění očekávání občanů, pokud jde o kvalitnější a udržitelnější potraviny, Evropská unie tyto normy již řadu let zpřísňuje. Zelená dohoda pro Evropu a její odvětvové strategie, včetně sdělení Komise o strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“, usilují o dosažení tohoto cíle a povedou k dalšímu zpřísnění těchto norem uplatňovaných v rámci EU a v relevantních případech i na dovezené výrobky.

Evropský parlament, Rada a Komise uznávají potřebu aktivně se zapojit na mnohostranné úrovni do zvyšování ambicí v oblasti mezinárodních environmentálních cílů při prosazování a zlepšování pravidel mezinárodního obchodu. Jak je uvedeno ve sdělení Komise o přezkumu obchodní politiky, je rovněž vhodné, aby Evropská unie za určitých okolností vymezených pravidly WTO vyžadovala, aby dovážené zemědělské produkty splňovaly určité požadavky na produkci s cílem zajistit účinnost norem v oblasti zdraví, dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí, které se vztahují na zemědělské produkty v Evropské unii, a přispět k plnému dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a sdělení o strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Vzhledem k významu svého trhu pro mezinárodní obchod může Evropská unie prosazovat zpřísnění celosvětových norem v oblasti zdraví a životního prostředí a přispět tak k dosažení mezinárodních environmentálních cílů, jako jsou cíle Pařížské dohody.

Evropský parlament, Rada a Komise vítají širší přístup navržený v přezkumu obchodní politiky, pokud jde o potřebu většího úsilí na mnohostranné úrovni při řešení klíčových otázek, jako jsou strategické zásoby, zejména proto, že potraviny jsou základním zbožím. Lepší celosvětové potravinové zabezpečení znamená snížení nestability na zemědělských trzích prostřednictvím intenzivnější spolupráce na mnohostranné úrovni, která jde nad rámec omezení narušení trhu, což je nezbytný, avšak nikoli dostatečný faktor pro stabilizaci mezinárodních trhů.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise ohledně ustanovení o společné organizaci trhů v souvislosti s odvětvím cukru v EU

Evropský parlament, Rada a Komise jsou si vědomy těžkostí, s nimiž se potýká odvětví cukru po zrušení kvót na cukr v říjnu 2017 a které se projevují nestabilitou na mezinárodních trzích, stagnující spotřebou a klesající produkcí cukrové řepy a cukru. Tato situace budí v odvětví cukru v EU obavy.

Aktuální situace v tomto odvětví a jeho adaptační strategie budou důkladně posouzeny v rámci studie, která by měla být dokončena na podzim 2021. Tato studie provede analýzu evropských a vnitrostátních nástrojů politiky, které má odvětví cukru k dispozici, a úlohy, kterou sehrává soukromý sektor a veřejné instituce v reakci na závažná rizika ovlivňující toto odvětví, a určí případné strategie ke zlepšení odolnosti evropského odvětví cukru.

Evropský parlament, Rada a Komise zváží vhodný budoucí vývoj politiky s ohledem na hlavní zjištění a závěry, k nimž tato studie dospěje. Tento budoucí vývoj politiky by mohl zahrnovat vhodné regulační a neregulační iniciativy v souvislosti s nástroji pro řízení trhu a řešení krizí, transparentností trhu v dodavatelském řetězci v odvětví cukru, smluvními vztahy mezi pěstiteli a výrobci cukru, mezinárodním obchodem a vývojem bioekonomiky.

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování norem EU v oblasti zdraví a životního prostředí na dovážené zemědělské produkty

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby nejpozději v červnu 2022 předložila zprávu, v níž posoudí odůvodnění a právní proveditelnost uplatňování norem EU v oblasti zdraví a životního prostředí (včetně norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, jakož i postupů a výrobních metod) na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské výrobky a určí konkrétní iniciativy, které by měly zajistit větší jednotnost při jejich uplatňování v souladu s pravidly WTO. Tato zpráva by se měla týkat všech příslušných oblastí veřejné politiky, včetně mj. společné zemědělské politiky, politiky v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin, politiky v oblasti životního prostředí a společné obchodní politiky.

Prohlášení Komise o přezkumu přípustných odchylek pro dovoz a maximálních limitů reziduí stanovených Codexem (MRL)

Evropská komise bude nadále zajišťovat, aby po důkladném posouzení dostupných vědeckých informací o účinných látkách buď v rámci postupů podle nařízení (ES) č. 1107/2009, nebo postupů podle nařízení (ES) č. 396/2005 a v souladu s pravidly WTO byly u účinných látek, které v EU nejsou nebo již nejsou schváleny, posouzeny a přezkoumány přípustné odchylky pro dovoz a maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), aby případná rezidua v potravinách nebo krmivech nepředstavovala žádné riziko pro spotřebitele. Kromě aspektů týkajících se zdraví a správné zemědělské praxe, které se v současnosti zohledňují, Komise při posuzování žádostí o přípustné odchylky pro dovoz nebo při přezkumu přípustných odchylek pro dovoz u účinných látek, které již v EU nejsou schváleny, zohlední v souladu s pravidly WTO rovněž environmentální otázky globální povahy. Návrh legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy, který Komise předložila, bude dalším zásadním krokem k úplnému dosažení tohoto cíle v souladu s cíli Zelené dohody.

Prohlášení Komise o označování výživové hodnoty a složek vín a aromatizovaných vinných výrobků

Komise se domnívá, že výrobky s obsahem alkoholu 1,2 % objemových a méně by měly být i nadále regulovány nařízením o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, a vyhrazuje si právo vrátit se k právnímu rámci pro označování vín v rámci nadcházející iniciativy týkající se označování všech alkoholických nápojů, která je součástí Evropského plánu boje proti rakovině.

Komise se rovněž domnívá, že současný kompromis týkající se označování vín a aromatizovaných vinných výrobků, pokud jde o seznam složek a výživové údaje, nelze považovat za precedens pro budoucí legislativní návrh a jednání, a vyhrazuje si právo sladit požadavky na označování všech vín s Evropským plánem boje proti rakovině.

(1) Technická poznámka pod čarou: Společné prohlášení o aktivním zapojení na mnohostranné úrovni v souvislosti s uplatňováním zdravotních a environmentálních norem EU na dovážené zemědělské produkty, jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu 283, obsahovalo další druhý odstavec (o přípustných odchylkách pro dovoz pesticidů). Vložení tohoto odstavce do pozměňovacího návrhu bylo důsledkem administrativní chyby. Podstata tohoto odstavce je již obsažena v jednostranném prohlášení Komise o přezkumu přípustných odchylek pro dovoz a maximálních limitů reziduí stanovených Codexem (MRL). Tento odstavec proto nebude zahrnut do společného prohlášení, které má být zveřejněno v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, a neobjevuje se ve znění přijatém Parlamentem.

Poslední aktualizace: 2. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí