Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0218(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0198/2019

Esitatud tekstid :

A8-0198/2019

Arutelud :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hääletused :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Vastuvõetud tekstid
PDF 143kWORD 61k
Teisipäev, 23. november 2021 - Strasbourg
Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine ***I
P9_TA(2021)0458A8-0198/2019
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. novembri 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0394),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, artiklit 114, artikli 118 esimest lõiku ja artiklit 349, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0246/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 5. detsembri 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 23. juuli 2021. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning arengukomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning regionaalarengu komisjoni arvamusi ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohti (A8-0198/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(3);

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C‑seerias;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C‑seerias;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 214.
(2) ELT C 86, 7.3.2019, lk 173.
(3) Käesolev seisukoht asendab 23. oktoobril 2020. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0289).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. novembril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks
P9_TC1-COD(2018)0218

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2021/2117) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA(1)

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus mitmepoolsel tasandil toimuva ennetava tegevuse kohta seoses ELi tervishoiu- ja keskkonnastandardite kohaldamisega imporditavate põllumajandustoodete suhtes

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tunnistavad vajadust saavutada kooskõlas rahvusvaheliste kaubanduseeskirjadega suurem sidusus Euroopa Liidus põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate tervishoiu- ja keskkonnastandardite ning imporditavate põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate standardite vahel. Selleks et tegeleda säästva arengu küsimustega, eelkõige kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega, mis on üleilmsed probleemid, ning vastata kodanike ootustele kvaliteetsema ja jätkusuutlikuma toidu järele, on Euroopa Liit neid standardeid aastaid pidevalt tõstnud. Euroopa rohelise kokkuleppe ja selle valdkondlike strateegiatega, sealhulgas komisjoni teatisega „Talust taldrikule“ strateegia kohta püütakse selle eesmärgi saavutamise suunas liikuda ning selle tõttu karmistatakse ELis kohaldatavaid standardeid, sealhulgas vajaduse korral imporditavate toodete suhtes.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tunnistavad vajadust osaleda rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade jõustamisel ja parandamisel ennetavalt mitmepoolsel tasandil, et suurendada rahvusvaheliste keskkonnaalaste eesmärkide ambitsioonikust. Nagu on märgitud komisjoni teatises kaubanduspoliitika läbivaatamise kohta, on samuti asjakohane, et Euroopa Liit nõuab teatavatel WTO eeskirjades kindlaksmääratud tingimustel, et imporditavad põllumajandustooted vastaksid teatavatele tootmisnõuetele, et tagada Euroopa Liidus põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate tervishoiu-, loomade heaolu- ja keskkonnastandardite tõhusus ning aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe ja „Talust taldrikule“ strateegia täielikule elluviimisele. Arvestades oma turu tähtsust rahvusvahelises kaubanduses, saab Euroopa Liit kasutada oma mõjuvõimu, et tõsta tervishoiu- ja keskkonnastandardeid kogu maailmas ning aidata seeläbi kaasa rahvusvaheliste keskkonnaeesmärkide, näiteks Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamisele.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tervitavad kaubanduspoliitika ülevaates esitatud laiemat lähenemisviisi seoses vajadusega kaasata mitmepoolsel tasandil rohkem selliseid põhiküsimusi nagu strateegilised varud, eelkõige seetõttu, et toit on esmatarbekaup. Üleilmse toiduga kindlustatuse parandamine tähendab põllumajandusturgude ebastabiilsuse vähendamist mitmepoolse koostöö suurendamise kaudu, mis läheb kaugemale turumoonutuste vähendamisest, mis on küll vajalik, kuid ebapiisav tegur rahvusvaheliste turgude stabiliseerimiseks.

Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus ELi suhkrusektoriga seotud ühise turukorralduse sätete kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tunnistavad, et pärast 2017. aasta oktoobris toimunud suhkrukvootide kaotamist esineb suhkrusektoris raskusi, nagu rahvusvaheliste turgude ebastabiilsus, tarbimise seisak ning suhkrupeedi ja suhkru tootmise vähenemine. Selline olukord tekitab ELi suhkrusektorile muret.

Sektori praegust olukorda ja kohanemisstrateegiaid hinnatakse põhjalikult 2021. aasta sügiseks lõpule viidava uuringu raames. Uuringus analüüsitakse suhkrusektori jaoks kättesaadavaid Euroopa ja riiklikke poliitikavahendeid, erasektori ja avaliku sektori asutuste vastavaid rolle sektorit mõjutavatele suurtele riskidele reageerimisel ning määratakse kindlaks võimalikud strateegiad Euroopa suhkrusektori vastupanuvõime parandamiseks.

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kaaluvad nimetatud uuringus esitatud peamisi leide ja järeldusi arvesse võttes kõiki asjakohaseid edasisi poliitikasuundi. Sellised tulevased poliitikasuunad võivad hõlmata kõiki asjakohaseid regulatiivseid ja mitteregulatiivseid algatusi, mis on seotud turu- ja kriisiohjevahenditega, turu läbipaistvusega suhkru tarneahelas, kasvatajate ja suhkrutootjate vaheliste lepinguliste suhetega, rahvusvahelise kaubandusega ja biomajanduse arenguga.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus ELi tervishoiu- ja keskkonnastandardite kohaldamise kohta imporditavate põllumajandustoodete suhtes

Euroopa Parlament ja nõukogu kutsuvad komisjoni üles esitama hiljemalt 2022. aasta juuniks aruande, mis sisaldab hinnangut ELi tervishoiu- ja keskkonnastandardite (sealhulgas loomade heaolu standardid ning protsessid ja tootmismeetodid) imporditavate põllumajandustoodete ja põllumajanduslike toiduainete suhtes kohaldamise põhjenduste ja õigusliku teostatavuse kohta ning milles määratakse kindlaks konkreetsed algatused, et tagada kooskõlas WTO eeskirjadega nende kohaldamise parem järjepidevus. Aruanne peaks hõlmama kõiki asjakohaseid avaliku poliitika valdkondi, sealhulgas ühist põllumajanduspoliitikat, tervise- ja toiduohutuspoliitikat, keskkonnapoliitikat ja ühist kaubanduspoliitikat.

Komisjoni avaldus impordi korral kohaldatavate jääkide piirnormide ja codex’is esitatud jääkide piirnormide läbivaatamise kohta

Euroopa Komisjon tagab ka edaspidi, et pärast toimeainete kohta kättesaadava teadusliku teabe põhjalikku hindamist kas määruse (EÜ) nr 1107/2009 või määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaste menetlustega seoses ning kooskõlas WTO eeskirjadega, hinnatakse ja vaadatakse läbi codex’is esitatud jääkide piirnormid (CXL) nende toimeainete puhul, mis ei ole ELis (enam) heaks kiidetud, nii et mis tahes jäägid toidus või söödas ei kujuta endast tarbijatele mingit ohtu. Lisaks praegu kaalutavatele tervise ja hea põllumajandustava aspektidele võtab komisjon impordi korral kohaldatavaid jääkide piirnorme käsitlevate taotluste hindamisel või nende toimeainete impordi korral kohaldatavate jääkide piirnormide läbivaatamisel, mida ELis enam heaks ei kiideta, kooskõlas WTO eeskirjadega arvesse ka ülemaailmseid keskkonnaprobleeme. Ettepanek, mille komisjon esitab kestlike toidusüsteemide õigusraamistiku kohta, on oluline lisasamm selle eesmärgi täielikuks saavutamiseks kooskõlas rohelise kokkuleppe eesmärkidega.

Komisjoni avaldus toitumisalase ja koostisosi käsitleva teabe esitamise kohta veini ja aromatiseeritud veinitoodete märgistusel

Komisjon on seisukohal, et tooteid, mille alkoholisisaldus on kuni 1,2 mahuprotsenti, tuleks jätkuvalt reguleerida toidualase teabe määrusega, ning jätab endale õiguse pöörduda tagasi veini märgistamise õigusraamistiku juurde tulevase algatuse raames, mis käsitleb kõigi alkohoolsete jookide märgistamist kooskõlas ELi vähktõvevastase võitluse kavaga.

Samuti leiab komisjon, et praegust kompromissi koostisainete loetelu ja toitumisalase teabe esitamise osas veini ja aromatiseeritud veinitoodete märgistusel ei saa käsitada pretsedendina edaspidise seadusandliku ettepaneku ja läbirääkimiste jaoks, ning jätab endale õiguse viia kõigi veinide märgistamisnõuded vastavusse ELi vähktõvevastase võitluse kavaga.

(1) Tehniline joonealune märkus: muudatusettepanekus 283 sisalduv ühisavaldus ennetava tegevuse kohta mitmepoolsel tasandil, mis käsitleb ELi tervishoiu- ja keskkonnastandardite kohaldamist imporditavate põllumajandustoodete suhtes, sisaldas täiendavat teist lõiku (impordi puhul kohaldatavad pestitsiidide jääkide piirnormide kohta). Selle lõigu lisamine muudatusettepanekusse tulenes kirjaveast. Lõigu sisu on juba käsitletud komisjoni ühepoolses avalduses impordi korral kohaldatavate jääkide piirnormide ja codex’is esitatud jääkide piirnormide läbivaatamise kohta. Seetõttu ei lisata seda lõiku Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldatavasse ühisavaldusse ja see ei kajastu parlamendi vastuvõetud tekstis.

Viimane päevakajastamine: 2. märts 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika