Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0198/2019

Pateikti tekstai :

A8-0198/2019

Debatai :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Balsavimas :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Priimti tekstai
PDF 144kWORD 61k
Antradienis, 2021 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas ***I
P9_TA(2021)0458A8-0198/2019
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2021 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0394),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 118 straipsnio pirmą pastraipą ir 349 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0246/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2021 m. liepos 23 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones ir poziciją pakeitimų forma (A8-0198/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3);

2.  pritaria Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendriems pareiškimams ir Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtiems prie šios rezoliucijos, kurie bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos, kurie bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 214.
(2) OL C 86, 2019 3 7, p. 173.
(3) Ši pozicija pakeičia 2020 m. spalio 23 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P9_TA(2020)0289).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. lapkričio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/…, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos ir (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams
P9_TC1-COD(2018)0218

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2021/2117.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS(1)

Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl aktyvaus bendradarbiavimo daugiašaliu lygmeniu ES sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų taikymo importuojamiems žemės ūkio produktams srityje

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pripažįsta, kad reikia siekti didesnės Europos Sąjungos žemės ūkio produktams taikomų sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų ir importuojamiems žemės ūkio produktams taikomų standartų darnos, laikantis tarptautinių prekybos taisyklių. Siekdama spręsti darnaus vystymosi klausimus, ypač klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo klausimus, kurie kelia visuotinį susirūpinimą, ir patenkinti piliečių lūkesčius, susijusius su kokybiškesniais ir tvaresniais maisto produktais, Europos Sąjunga daugelį metų nuolat kėlė šiuos standartus. Europos žaliuoju kursu ir jo sektorių strategijomis, įskaitant Komisijos komunikatą dėl strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, siekiama šio tikslo ir bus toliau griežtinami šie ES taikomi standartai, įskaitant, kai tinkama, importuojamiems produktams taikomus standartus.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pripažįsta, kad reikia daugiašaliu lygmeniu imtis aktyvių veiksmų siekiant didinti užmojus, susijusius su tarptautiniais aplinkos apsaugos tikslais, užtikrinant tarptautinių prekybos taisyklių vykdymą ir jas tobulinant. Kaip nurodyta Komisijos komunikate dėl prekybos politikos peržiūros, tam tikromis PPO taisyklėse apibrėžtomis aplinkybėmis taip pat tikslinga, kad Europos Sąjunga reikalautų, jog importuojami žemės ūkio produktai atitiktų tam tikrus gamybos reikalavimus, kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos žemės ūkio produktams taikomų sveikatos, gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos standartų veiksmingumas ir prisidėta prie visapusiško komunikatų dėl Europos žaliojo kurso ir strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ įgyvendinimo. Atsižvelgdama į savo rinkos svarbą tarptautinei prekybai, Europos Sąjunga gali pasinaudoti savo svertais pasauliniu mastu kelti sveikatos ir aplinkos apsaugos standartus ir taip prisidėti prie tarptautinių aplinkos apsaugos tikslų, pavyzdžiui, nustatytųjų Paryžiaus susitarime, įgyvendinimo.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija palankiai vertina prekybos politikos peržiūroje pasiūlytą platesnį požiūrį, susijusį su poreikiu aktyviau bendradarbiauti daugiašaliu lygmeniu, kad būtų sprendžiami pagrindiniai klausimai, pavyzdžiui, strateginių išteklių klausimas, visų pirma dėl to, kad maistas yra būtiniausia prekė. Geresnis aprūpinimas maistu visame pasaulyje reiškia, kad bus mažinamas žemės ūkio rinkų nestabilumas aktyviau bendradarbiaujant daugiašaliu lygmeniu, neapsiribojant rinkos iškraipymų mažinimu, kuris yra būtinas, bet nepakankamas veiksnys stabilizuojant tarptautines rinkas.

Bendras Europos Parlamento, Tarybos, ir Komisijos pareiškimas dėl BRO nuostatų, susijusių su ES cukraus sektoriumi

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pripažįsta, kad cukraus sektorius nuo to laiko, kai 2017 m. spalio mėn. buvo panaikintos cukraus kvotos, susiduria su sunkumus, kurie pasireiškia nestabilumu tarptautinėse rinkose, vartojimo sąstingiu ir cukrinių runkelių bei cukraus gamybos mažėjimu. Tokia padėtis kelia susirūpinimą ES cukraus sektoriui.

Dabartinė sektoriaus padėtis ir prisitaikymo strategijos bus nuodugniai įvertintos atliekant tyrimą, kuris turi būti pateiktas 2021 m. rudenį. Tyrime bus analizuojama, kokios Europos ir nacionalinės politikos priemonės taikomos cukraus sektoriui, kokias funkcijas atitinkamai atlieka privatusis sektorius ir viešosios institucijos reaguojant į pagrindinius šiam sektoriui kylančius rizikos veiksnius, ir bus identifikuotos galimos strategijos Europos cukraus sektoriaus atsparumui didinti.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, atsižvelgdami į pagrindinius šio tyrimo rezultatus ir išvadas, apsvarstys visus atitinkamus būsimus politikos pokyčius. Tokie būsimi politikos pokyčiai galėtų apimti visas atitinkamas reguliavimo ir su reguliavimu nesusijusias iniciatyvas dėl rinkos ir krizių valdymo priemonių, rinkos skaidrumo cukraus tiekimo grandinėje, augintojų ir cukraus gamintojų sutartinių santykių, tarptautinės prekybos ir bioekonomikos raidos.

Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl ES sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų taikymo importuojamiems žemės ūkio produktams

Europos Parlamentas ir Taryba prašo Komisijos ne vėliau kaip 2022 m. birželio mėn. pateikti ataskaitą, kurioje būtų įvertintas ES sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų (įskaitant gyvūnų gerovės standartus, taip pat procesus ir gamybos metodus) taikymo importuojamiems žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktams loginis pagrindas ir teisinis įgyvendinamumas, taip pat įvardytos konkrečios iniciatyvos, kuriomis būtų užtikrintas didesnis jų taikymo nuoseklumas, laikantis PPO taisyklių. Ta ataskaita turėtų apimti visas atitinkamas viešosios politikos sritis, įskaitant bendrą žemės ūkio politiką, sveikatos ir maisto saugos politiką, aplinkos politiką ir bendrą prekybos politiką, bet jomis neapsiribojant.

Komisijos pareiškimas dėl leidžiamųjų importo nuokrypių ir kodekso didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos

Komisija ir toliau užtikrins, kad, Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 arba Reglamente (EB) Nr. 396/2005 nustatyta tvarka ir laikantis PPO taisyklių atlikus išsamų turimos mokslinės informacijos apie veikliąsias medžiagas vertinimą, būtų įvertinti ir peržiūrėti veikliųjų medžiagų, kurios nėra patvirtintos arba kurių patvirtinimas ES nebegalioja, importo leidžiamieji nuokrypiai ir kodekso didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija. Taip ji siekia užtikrinti, kad bet kokios liekanos maisto produktuose ar pašaruose nekeltų pavojaus vartotojams. Be šiuo metu svarstomų sveikatos ir gerosios ūkininkavimo praktikos aspektų, vertindama leidžiamojo importo nuokrypio paraiškas arba peržiūrėdama veikliųjų medžiagų, kurių patvirtinimas ES nebegalioja, importo leidžiamuosius nuokrypius, Komisija, laikydamasi PPO taisyklių, taip pat atsižvelgs į pasaulines aplinkosaugos problemas. Komisijos pasiūlymo dėl tvarių maisto sistemų teisinės sistemos pristatymas bus svarbus papildomas žingsnis siekiant visapusiškai įgyvendinti šį užmojį, kuris atitinka žaliojo kurso tikslus.

Komisijos pareiškimas dėl vyno ir aromatizuotų vyno produktų maistingumo ir sudedamųjų dalių ženklinimo

Komisija mano, kad produktai, kurių alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 1,2 % arba mažesnė, ir toliau turėtų būti reglamentuojami IMTV reglamentu. Ji pasilieka teisę grįžti prie vyno ženklinimo teisinės sistemos klausimo būsimoje iniciatyvoje dėl visų alkoholinių gėrimų ženklinimo pagal ES kovos su vėžiu planą.

Komisija taip pat mano, kad dabartinis kompromisas dėl vyno ir aromatizuotų vyno produktų ženklinimo, susijęs su sudedamųjų dalių sąrašu ir maistingumo deklaracija, negali būti laikomas precedentu būsimam teisės akto pasiūlymui ir deryboms. Ji pasilieka teisę suderinti visų vynų ženklinimo reikalavimus su ES kovos su vėžiu planu.

(1) Techninė išnaša: bendrame pareiškime dėl aktyvaus bendradarbiavimo daugiašaliu lygmeniu ES sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų taikymo importuojamiems žemės ūkio produktams srityje, įtrauktame į 283 pakeitimą, buvo papildoma antra pastraipa (dėl pesticidų importo leistinų nuokrypių). Ta pastraipa į pakeitimą buvo įtraukta dėl kanceliarinė klaidos. Tos pastraipos turinys jau atspindėtas Komisijos vienašaliame pareiškime dėl leidžiamųjų importo nuokrypių ir kodekso didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos. Todėl ši pastraipa nebus įtraukta į bendrą pareiškimą, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir jos nėra Parlamento priimtame tekste.

Atnaujinta: 2022 m. kovo 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika