Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0198/2019

Ingediende teksten :

A8-0198/2019

Debatten :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Stemmingen :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Aangenomen teksten
PDF 150kWORD 58k
Dinsdag 23 november 2021 - Straatsburg
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen ***I
P9_TA(2021)0458A8-0198/2019
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 november 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0394),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, artikel 114, artikel 118, eerste alinea, en artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0246/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2018(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 5 december 2018(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 23 juli 2021 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen en het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0198/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gezamenlijke verklaringen van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie en de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad, die als bijlage bij onderhavige resolutie zijn gevoegd en die in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zullen worden bekendgemaakt;

3.  neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie zijn gevoegd, en die in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zullen worden bekendgemaakt;

4.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 62 van 15.2.2019, blz. 214.
(2) PB C 86 van 7.3.2019, blz. 173.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 23 oktober 2020 (Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0289).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 november 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie
P9_TC1-COD(2018)0218

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/2117.)


BIJLAGE BIJ DE WEGEVINGSRESOLUTIE(1)

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over proactieve betrokkenheid op multilateraal niveau met betrekking tot de toepassing van de gezondheids- en milieunormen van de EU op ingevoerde landbouwproducten

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie erkennen dat moet worden gestreefd naar meer samenhang tussen de gezondheids- en milieunormen die van toepassing zijn op landbouwproducten in de Europese Unie en degene die gelden voor ingevoerde landbouwproducten, in overeenstemming met de internationale handelsregels. Om problemen op het gebied van duurzame ontwikkeling aan te pakken, met name de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, die kwesties van mondiaal belang zijn, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de burgers ten aanzien van kwalitatief hoogwaardiger en duurzamer voedsel, verstrengt de Europese Unie deze normen continu, al jarenlang. De Europese Green Deal en de sectorale strategieën ervan, met inbegrip van de mededeling van de Commissie getiteld “Van boer tot bord”, streven ernaar dit doel te verwezenlijken en zullen leiden tot een verdere verstrenging van deze normen die in de EU worden toegepast, in voorkomend geval ook voor ingevoerde producten.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie erkennen dat er proactief moet worden gewerkt op multilateraal niveau om de lat hoger te leggen met betrekking tot internationale milieudoelstellingen bij de handhaving en verbetering van de internationale handelsregels. Zoals vermeld in de mededeling van de Commissie over de evaluatie van het handelsbeleid, is het ook passend dat de Europese Unie onder bepaalde omstandigheden, zoals gedefinieerd in de WTO-regels, eist dat ingevoerde landbouwproducten voldoen aan bepaalde productievoorschriften om de doeltreffendheid van de gezondheids-, dierenwelzijns- en milieunormen die van toepassing zijn op landbouwproducten in de Europese Unie te waarborgen en bij te dragen tot de volledige uitvoering van de mededelingen over de Europese Green Deal en de “van boer tot bord”-strategie. Gezien het belang van haar markt voor de internationale handel kan de Europese Unie haar hefboomcapaciteit aanwenden om de gezondheids- en milieunormen wereldwijd te verstrengen en aldus bij te dragen tot de verwezenlijking van internationale milieudoelstellingen zoals die van de Overeenkomst van Parijs.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn ingenomen met de bredere aanpak die in de evaluatie van het handelsbeleid wordt voorgesteld, namelijk de noodzaak van meer betrokkenheid op multilateraal niveau om belangrijke kwesties aan te pakken, zoals strategische voorraden, met name omdat voedsel een essentieel goed is. Om de mondiale voedselzekerheid te verbeteren, moet de instabiliteit op de landbouwmarkten worden teruggedrongen door meer samenwerking op multilateraal niveau die verder gaat dan het terugdringen van marktverstoringen, hetgeen een noodzakelijke maar niet toereikende factor is om de internationale markten te stabiliseren.

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de GMO-bepalingen betreffende de EU-suikersector

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie onderkennen de moeilijkheden die de suikersector sinds de afschaffing van de suikerquota in oktober 2017 ondervindt, te weten instabiliteit op de internationale markten, een stagnerende consumptie en een dalende suikerbieten- en suikerproductie. Deze situatie is een bron van zorg voor de EU-suikersector.

De huidige toestand van de sector en de aanpassingsstrategieën van de sector zullen in het kader van een studie die in het najaar van 2021 zal worden gepresenteerd, grondig worden geëvalueerd. In de studie zal aandacht worden besteed aan de voor de suikersector beschikbare Europese en nationale beleidsinstrumenten, zal gekeken worden naar de rol van de particuliere sector en overheidsinstanties bij de aanpak van de grootste risico’s voor de sector, en zullen strategieën ter verbetering van de veerkracht van de Europese suikersector in kaart worden gebracht.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zullen bij de ontwikkeling van passend beleid in de toekomst rekening houden met de belangrijkste bevindingen en conclusies van deze studie. Bij dit toekomstige beleid kan het gaan om regelgevende en niet-regelgevende initiatieven betreffende markt- en crisisbeheersinstrumenten, markttransparantie in de suikertoeleveringsketen, contractuele betrekkingen tussen suikerbietentelers en suikerproducenten, internationale handel en de ontwikkeling van de bio-economie.

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van de gezondheids- en milieunormen van de EU op ingevoerde landbouwproducten

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie om uiterlijk in juni 2022 een verslag in te dienen met een beoordeling van het principe en de juridische haalbaarheid van de toepassing van de gezondheids- en milieunormen van de EU (met inbegrip van dierenwelzijnsnormen en van processen en productiemethoden) op ingevoerde landbouwproducten en agrovoedingsproducten, alsmede concrete initiatieven om te zorgen voor een betere samenhang bij de toepassing ervan, in overeenstemming met de WTO-regels. Dat verslag moet alle relevante beleidsterreinen bestrijken, met inbegrip van — maar niet beperkt tot — het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het beleid inzake gezondheid en voedselveiligheid, het milieubeleid en het gemeenschappelijk handelsbeleid.

Verklaring van de Commissie over de herziening van de invoertoleranties en de Codex-maximumwaarden voor residuen (MRL)

De Europese Commissie zal ervoor blijven zorgen dat na een grondige beoordeling van de wetenschappelijke informatie die beschikbaar is voor werkzame stoffen, hetzij in het kader van de procedures uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009, hetzij in het kader van de procedures uit hoofde van Verordening (EG) nr. 396/2005 en in overeenstemming met de WTO-regels, invoertoleranties en Codex-maximumwaarden voor residuen (CXL’s) worden beoordeeld en herzien voor werkzame stoffen die niet of niet langer in de EU zijn goedgekeurd, zodat residuen in levensmiddelen of diervoeders geen risico voor de consument vormen. Bij de beoordeling van invoertolerantieaanvragen of bij de herziening van invoertoleranties voor werkzame stoffen die niet langer in de EU zijn goedgekeurd, zal de Commissie behalve met aspecten op het gebied van gezondheid en goede landbouwpraktijken die momenteel in aanmerking worden genomen, ook rekening houden met milieuoverwegingen van mondiale aard in overeenstemming met de WTO-regels. De presentatie door de Commissie van het voorstel voor een wetgevingskader voor duurzame voedselsystemen zal een cruciale extra stap zijn in de richting van de volledige verwezenlijking van deze ambitie, in samenhang met de doelstellingen van de Green Deal.

Verklaring van de Commissie over voedingswaarde en ingrediënten op de etikettering van wijn en gearomatiseerde wijnbouwproducten

De Commissie is van mening dat producten met een alcoholvolumegehalte van 1,2 % of minder onder de FIC-verordening moeten blijven vallen en behoudt zich het recht voor terug te keren naar het rechtskader voor de etikettering van wijn in het kader van het komende initiatief voor de etikettering van alle alcoholhoudende dranken in het kader van het EU-kankerbestrijdingsplan.

De Commissie is ook van mening dat het huidige compromis over de etikettering van wijn en gearomatiseerde wijnbouwproducten met betrekking tot de lijst van ingrediënten en voedingswaardevermelding niet kan worden beschouwd als een precedent voor toekomstige wetgevingsvoorstellen en onderhandelingen, en behoudt zich het recht voor om de etiketteringsvoorschriften voor alle wijnen in overeenstemming te brengen met het EU-kankerbestrijdingsplan.

(1) Technische voetnoot: De gezamenlijke verklaring over proactieve betrokkenheid op multilateraal niveau met betrekking tot de toepassing van de gezondheids- en milieunormen van de EU op ingevoerde landbouwproducten, zoals opgenomen in amendement 283, bevatte een aanvullende tweede alinea (over invoertoleranties voor pesticiden). De invoeging van die alinea in het amendement was het gevolg van een administratieve fout. De inhoud van die alinea wordt reeds bestreken door de unilaterale verklaring van de Commissie over de herziening van de invoertoleranties en de Codex-maximumwaarden voor residuen (MRL). Die alinea zal dus niet worden opgenomen in de gezamenlijke verklaring die in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt en komt niet voor in de door het Parlement aangenomen tekst.

Laatst bijgewerkt op: 2 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid