Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0218(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0198/2019

Texte depuse :

A8-0198/2019

Dezbateri :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Voturi :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Texte adoptate
PDF 151kWORD 61k
Marţi, 23 noiembrie 2021 - Strasbourg
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente ***I
P9_TA(2021)0458A8-0198/2019
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0394),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2), articolul 114, articolul 118 primul paragraf și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0246/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 23 iulie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizele și pozițiile sub formă de amendamente ale Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0198/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  aprobă declarațiile comune ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei anexate la prezenta rezoluție și declarația comună a Parlamentului și Consiliului anexată la prezenta rezoluție, care vor fi publicate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;

3.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție, care vor fi publicate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 214.
(2) JO C 86, 7.3.2019, p. 173.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 23 octombrie 2020 (Texte adoptate, P9_TA(2020)0289).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 noiembrie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii
P9_TC1-COD(2018)0218

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/2117.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ(1)

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind angajamentul proactiv la nivel multilateral în ce privește aplicarea standardelor UE în materie de sănătate și de mediu în cazul produselor agricole importate

Parlamentul European, Consiliul și Comisia recunosc că este nevoie să se atingă o mai mare coerență între standardele de sănătate și de mediu care se aplică produselor agricole din Uniunea Europeană și cele care se aplică produselor agricole importate, în conformitate cu normele comerțului internațional. Pentru a aborda aspectele legate de dezvoltarea sustenabilă, în special schimbările climatice și declinul biodiversității, care reprezintă aspecte de interes global, precum și pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește alimentele de calitate superioară și mai sustenabile, Uniunea Europeană a crescut în ultimii ani constant aceste standarde. Pactul verde european și strategiile sale sectoriale, inclusiv Comunicarea Comisiei intitulată Strategia „De la fermă la consumator”, se străduiesc să atingă acest obiectiv și vor duce la o ameliorare și mai mare a acestor standarde aplicate în UE, inclusiv, dacă este cazul, pentru produsele importate.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia recunosc că este necesară implicarea proactivă la nivel multilateral în creșterea nivelului de ambiție în ceea ce privește obiectivele internaționale de mediu atunci când se aplică și îmbunătățesc normele comerțului internațional. După cum se menționează în Comunicarea Comisiei privind revizuirea politicii comerciale, este, de asemenea, oportun ca Uniunea Europeană, în anumite circumstanțe, așa cum sunt definite de normele OMC, să solicite ca produsele agricole importate să respecte anumite cerințe de producție, astfel încât să asigure eficacitatea standardelor de sănătate, de bunăstare a animalelor și de mediu care se aplică produselor agricole din Uniunea Europeană și să contribuie la realizarea integrală a comunicării privind Pactul verde european și Strategia „De la fermă la consumator”. Având în vedere importanța pieței sale în comerțul internațional, Uniunea Europeană își poate folosi poziția importantă pentru a ridica standardele de sănătate și de mediu la nivel mondial, contribuind astfel la realizarea obiectivelor internaționale în materie de mediu, cum ar fi cele ale Acordului de la Paris.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia salută abordarea mai largă prezentată în cadrul revizuirii politicii comerciale, privind necesitatea unei implicări sporite la nivel multilateral pentru a aborda aspecte-cheie, cum ar fi stocurile strategice, în special deoarece alimentele reprezintă un bun esențial. Îmbunătățirea securității alimentare la nivel mondial presupune reducerea instabilității piețelor agricole printr-o cooperare mai strânsă la nivel multilateral, mergând dincolo de reducerea denaturărilor pieței, ceea ce reprezintă un factor necesar, dar nu suficient pentru stabilizarea piețelor internaționale.

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei cu privire la dispozițiile OCP referitoare la sectorul zahărului din UE

Parlamentul European, Consiliul și Comisia recunosc dificultățile cu care se confruntă sectorul zahărului după eliminarea cotelor de zahăr în octombrie 2017, caracterizate de instabilitate pe piețele internaționale, stagnarea consumului și scăderea producției de sfeclă de zahăr și de zahăr. Această situație reprezintă o sursă de îngrijorare pentru sectorul zahărului din UE.

Situația actuală a sectorului și strategiile sale de adaptare vor fi evaluate în detaliu în cadrul unui studiu care urmează să fie prezentat în toamna anului 2021. Studiul va analiza instrumentele de politică europene și naționale disponibile pentru sectorul zahărului, rolul sectorului privat și, respectiv, al instituțiilor publice în formularea unui răspunsul la riscurile majore care afectează sectorul și va identifica posibile strategii de îmbunătățire a rezilienței sectorului european al zahărului.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia vor lua în considerare orice evoluții viitoare adecvate ale politicilor în lumina principalelor constatări și concluzii formulate în contextul acestui studiu. Aceste evoluții viitoare ale politicilor ar putea include orice inițiative relevante în materie de reglementare și de altă natură legate de instrumentele de gestionare a pieței și a crizelor, de transparența pieței în lanțul de aprovizionare cu zahăr, de relațiile contractuale dintre cultivatori și producătorii de zahăr, de comerțul internațional și de evoluția bioeconomiei.

Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea standardelor UE în materie de sănătate și de mediu în cazul produselor agricole importate

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să prezinte, cel târziu în iunie 2022, un raport care să conțină o evaluare a justificării și a fezabilității juridice a aplicării standardelor UE în materie de sănătate și de mediu (inclusiv standardele privind calitatea vieții animalelor, precum și procesele și metodele de producție) în cazul produselor agricole și agroalimentare importate, și să identifice inițiativele concrete pentru a asigura o mai bună coerență în aplicarea acestora, în conformitate cu normele OMC. Raportul respectiv ar trebui să acopere toate domeniile de politică publică relevante, inclusiv – dar fără a se limita la – politica agricolă comună, politica de sănătate și siguranță alimentară, politica de mediu și politica comercială comună.

Declarația Comisiei cu privire la revizuirea toleranțelor la import și a limitelor maxime de reziduuri prevăzute în Codex (LMR)

Comisia Europeană va continua să se asigure că, în urma unei evaluări minuțioase a informațiilor științifice disponibile pentru substanțele active fie în contextul procedurilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, fie în contextul procedurilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 396/2005 și în conformitate cu normele OMC, toleranțele la import și limitele maxime de reziduuri prevăzute în Codex (CXL-uri) sunt evaluate și revizuite pentru substanțele active care nu sunt sau nu mai sunt aprobate în UE, astfel încât niciun fel de reziduuri din alimente sau hrană pentru animale să nu prezinte vreun risc pentru consumatori. Pe lângă aspectele legate de sănătate și de bunele practici agricole avute în vedere în prezent, Comisia va lua în considerare, de asemenea, preocupările în ceea ce privește mediul cu caracter global în conformitate cu normele OMC atunci când evaluează cererile de toleranță la import sau când revizuiește toleranțele la import pentru substanțele active care nu mai sunt aprobate în UE. Prezentarea de către Comisie a propunerii de cadru legislativ pentru sisteme alimentare sustenabile va reprezenta un pas extrem de important în plus în direcția realizării acestui obiectiv ambițios, în concordanță cu obiectivele Pactului verde.

Declarația Comisiei cu privire la etichetarea nutrițională a vinului și a produselor vitivinicole aromatizate și la specificarea pe etichetă a ingredientelor acestora

Comisia consideră că produsele conținând maximum 1,2 % alcool din volum ar trebui să fie în continuare reglementate de Regulamentul ICPA și își rezervă dreptul de a reveni la cadrul juridic aplicabil etichetării vinurilor în contextul viitoarei inițiative referitoare la etichetarea tuturor băuturilor alcoolice din cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului.

Comisia consideră totodată că actualul text de compromis cu privire la etichetarea vinului și a produselor vitivinicole aromatizate în ceea ce privește lista ingredientelor și declarația nutrițională nu poate fi considerat a crea un precedent pentru o propunere legislativă viitoare și negocierea acesteia și își rezervă drepturile de a alinia cerințele de etichetare referitoare la toate vinurile la Planul european de luptă împotriva cancerului.

(1) Notă tehnică: Declarația comună privind angajamentul proactiv la nivel multilateral în ce privește aplicarea standardelor UE în materie de sănătate și mediu în cazul produselor agricole importate, astfel cum a fost inclusă în amendamentul 283, conținea un al doilea paragraf suplimentar (privind toleranțele la import pentru pesticide). Introducerea paragrafului respectiv în amendament a fost rezultatul unei erori materiale. Conținutul paragrafului respectiv este deja acoperit de declarația unilaterală a Comisiei cu privire la revizuirea toleranțelor la import și a limitelor maxime de reziduuri prevăzute în Codex (LMR). Prin urmare, paragraful respectiv nu va fi inclus în declarația comună care urmează să fie publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și nu apare în textul adoptat de Parlament.

Ultima actualizare: 2 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate